Klimaat voor kunstenaars in Schiedam groeiende MK" gaf met verve zijn jaarlijkse concertavond Probleem: van Rijnwater rein water te maken Niet bevreesd voor splitsing WfM^Vï! 1W 'tA/ wiLi [tó] üd Ik H.H.de Klerk Zn DE KLERKeZN m m Wisselexposities9 cultureel centrum? ty't Aeuntaatms Dr. A. Veerman bij AR in Schiedam: sjsrjrs'issi&.issjsi Collecte Nazorg Arts P. v. d. Kuy bluste vuur voor brandweer Over twee weken ^verschijnt een Leuk optreden van gast ,.NLS" Voorgevel r,k Gorsenkerk moet vervangen Getergde visser sloeg M aterskiër aan de haak Sportavond in Musis bood veelzijdigheid Bouw reimmterkelder begonnen Zonnehuis vierde koperen jubileum wan An dei ,v DAMCLUB HAALT EERSTE WINST Schoenen uit het hoge noorden a. den Draak p£ ROTTERDAMMER VRIJDAG 2 NOVEMBER 1962 U vraagt er en slaagt er Toelichtini Arsenaal.... itiENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag Ien morgen en dagelijks Schrijf(wii 'f (Van en onzer verslaggevers) KAN NIET BALLPEN BETEKENING Pagina 3 U"OOK de zwakbegaafde kinde- V ren is het meestal o zo moei lijk om zich een eigen plaats in it maatschappij te verwerven. Zij zijn daarvoor op onze hulp ut reacratie Nazorg, maar deze aangewezen. Deze hulp wordt verstrekt door de Federatie Nazorg, maar deze kan dit zegenrijke werk alleen voortzetten, wanneer u in de kos ten daarvan bijdraagt. Daartoe dient de collecte van zaterdag en deze collecte be veel ik met klem bij u aan. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J. W PEEK. Advertentie KingrSize Tapijt, wol frisé, géén naden, minder slij tage. 366 cm breed speciale prijs f 58.- Prijs per m- f 15.90 Verzet-bouclé, iri verschil lende kleuren voorradig. 'IJzersterk haargaren-. tapijt, 100 cm breed per m? f 1 4.9Ó Polyester vensterströok' met banddessin, 39 cm hoog p.m. f 1.29 Prachtige polyester dub beldraads vitrage, krimp- vrij, hoeft niet gestreken te worden. 90 cm breed p.m. f 2.98 Zuïyèr wollen Lei J se dëkeos kelize uit 8 moderne jtleu ren. 200 x 150" cm f 34.90 220 x 180 cm f 45.90 Heerlijke w ar m ed e k éns/ m6^ dern blokdessin- in diverse-;**' kleuren. 200 x 1E„ cttvf 4.75 220 x 170 cm f t 8.75 ROTTERDAM Binnenweg 7 Beijeriandselaan 72-78 DEN HAAG Groenmarkt 29 UTRECHT .Voorstraat 36-40 VLISSINGEN Oude Markt 9,aan de voet van de St. Jacob DEVENTER Brink 93 De Kethelse arts, dokter P. v, d. Kuy, heeft gistermiddag een binnen-; brand geblust. In het huis van de fa- ailie A, V. aan de lepenlaan 18 in; Kéthel was omstreeks half drie in de: tiaipkamer op de tweede etage brand! satetaan. Dr. v.d, Kuy die een pa- jiïot bezocht, wonend achter het huis van de familie V., zag rook naar bui-' ten komen. Omdat er niemand thuis was, dokter v. d. Kuy het vuur a! geblust de achterdeur naar binnen en bluste 7 .7 het vuur met een emmer water. Na- j Kïf.Fï.ef lAYnri f dat de familie omstreeks twee uur de, OVn.IU.lLi waning had verlaten om ter bruiloft i {Van een „,.„i te gafn. bleef de 14-jarige zoon desj <van «en onzer verslaggevers) htiiies alleen thuis. Hij heeft toen een i brandende sigaret op de vensterbank i vfior' rie van de slaapkamer neergelegd en ver-kunstena»rs m Schiedam.; jtten. i Contact isopgenomen met het Schie- Hij is daarna weggegaan. De vitra-,anise bedrijfsleven om wisselexposi-i it en de overgordijnen vlogen int,e®.met werken van Schiedamse' braod. Toen de inmiddels gealarmeer-ischilders perodiek in de kantines van' da brandweer ter plaatse kwam. had'de bedrijven te houden. Dan wordti Mter V. d. Kuy het vuur al geblust, 'er getracht te streven naar een cui- Advertentie Natuurlijk zo'n uiterst betrouwbaar INDUS herenhorloge. - Prijzen vanal i 49.- FT JUWELIER OUOUj HOOGSTRAAT 152-164 BEYERLAND5ELAAN 175 ROTTERDAM tureei centrum waar permanent ex posities van Schiedamse kunstenaars gehouden kunnen worden. Bovendien zullen de kunstmarkten een andere opzet krijgen. Eigenlijk willen de kunstenaars wel af van de naam markt, zij voelen meer voor het woord beurs en ook hebben zij geen bezwaar tegen het woord expositie, want pri mair willen zij maandelijks in Schie- Steeds meer groeit er een klimaat da,n exPosities van hm» werk houden. Daarvoor vinden zij de sfeer van Schiedams binnenstad het meest ge schikt. De 160-.jarige Koopmansbeurs achten zij uniek. Daarom zullen ze op zaterdag 24 november van half een tot half elf weer in de Koopmans beurs met hun werken aanwezig zijn. De geschiedenis van de Schiedamse kunstmarkt is nog jong. Enkele mam- den geleden heeft een Schiedams ver slaggever de stoot gegeven tot Je acti viteiten. Onlangs is er uit de kunste naars een comité gevormd bestaande uit de heren Herman Sey, Paul van Ginkel en Nico van Welzenes die de organisatie hebben van de maandelijk se kunstmarkt. Zij willen de oasis var deze activiteiten zo hecht mogelijk ma ken en dit doen ten bate van de kunste naars maar ook van Schiedam. Over veertien dagen verschijnt een speciale kunstkrant die zal attende- (Van een onzer verslaggevers) .pauze een film vertoond maar het j jeugdorkest uit Klaaswaal toonde over Monek van goede kwaliteit was seen arsenaal van mogelijkheden te be- aoaderdagavond in het Passagethea-I schikken, ter in Schiedam te horen. Daar heeft Het corps liet het fanfareorkest ho ren, het tambour- en pijpercorps rof felde en blies er lustig op los. dan speelde het accordeonorkest vaardig vlotte melodieën en ten slotte is er het amusementsorkest dat moderne wijsjes met zwier speelde. In dit or kest spelen als unicum zes meis jes saxophoon. de harmonie „Oefening Baart Kunst" i met verve het jaarlijkse concert-ge-! teven. Bovendien speelde ditmaal i het befaamde jeugdorkest ,,Na Lang; Streven" uit Klaaswaal mee. Dit 125! leden tellende jeugdorkest, het podi- tsa was bijna te klein, staat evenals I Ö8K onder leiding van de dyuami-: sche dirigent Dick Koster. OBK speelde d onderdagavond in-I nieuwe uniformen. Voorzitter A. de J Bmijn vertelde dat deze vernieuwing j le danken is aan steun van het be- drijfsleven. Zoals bekend is OBK Schiedams oudste harmonie direct j na de eeuwwisseling opgericht door I «'erknemers van de glasfabriek. Het concert is donderdagavond o.a. bijge- i Het is de damclub Schiedam na een woond door commissaris K. Rijpma, 'spannende strijd gelukt haar eerste fle directeur van de SG P. Groenen- winstpunten in de competitie wedstrij daal. iden in de hoofdklasse binnen te halen. iHet was de damvereniging Het "Westen OBK startte met een daverende mars 'die ten slachtoffer viel aan de strijdlust «en of Music, daarna volgde een vloei- ;yan de Schiedammers. Er zijn nu nog zij het niet feilloze Ouverture Wil- idrie wedstrijden te spelen dus er is nog Mm Tell. In Die Verkaufte Braut heb-'een reële kans aanwezig om de degra- (Van een medewerker) hen enkele musici hun grote bekwaam heid doen horen. Nieuw was de mede werking van het lid Hans van der Bijl eat de piano bespeelde bij de uitvoering ren op hun activiteiten. Op de voor pagina van deze krant komt een ar tikel van Piet Begeer, kunstcriticus te staan, over de historie van kunst markten. Het idee zou namelijk a! eeuwen oud zijn. Pierre Janssen schrijft een opwekkend artikel. Ver der zijn o.a. artikelen opgenomen van M. van Vliet. A. van der Sande, N. van Loopik. J. van Gelder en moge lijk van enkele hoofdambtenaren. De binnen pagina's van,deze krant worden gevuld met deze artikelen ter wijl bovendien foto's van de deelne mende artiesten zijn opgenomen met vermelding van personalia, wat de ar tiesten vervaardigd hebben en welke opdrachten dat ze kunnen aannemen. De kunstkrant wordt in vierduizend exemplaren gezonden aan geselecteer de adressen in Schiedam, Vïaardingen Rotterdam en omgeving. (Van een onzer verslaggevers) De voorgevel van de rooms-katholieke Gorzenkerk in Schiedam zal afgebroken moeten worden en door een nieuwe ver vangen. De oorzaak is dat van deze nog maar 35 jaar oude dijkkerk het voor portaal is gaan verzakken door werking van de dijk. Daardoor werden scheuren .getrokken in de voorgevel, soms tot 9 cm .breed". Door die scheuren kwam regenwater binnen en de gevelmuur die de achter zijde van de kerkzaal is. ging sterk be schimmelen. Daar de rest van de kerk nog sterk gefundeerd is. zal volstaan kunnen worden met het vernieuwen van alleen" de gevelmuur. Om de kerk niet onbruikbaar te ma ken voor de diensten wordt er aan ga- dacht de muur steen voor steen af te breken en ook weer op te bouwen. De kosten worden geraamd op 150.000, i (Van onze rechtbankverslaggevers) I „Het plezier van mensen die op en J langs het water van de natuur willen genieten, wordt ook in de buurt van j het eiland Rozenburg langzamerhand verknoeid door luidknetterende race-! boten en roekeloze waterskiërs", merkte de Rotterdamse politierechter, mr. A. j Heynslus, vrijdagmorgen op. Voor het I hekje stond één van die liefhebbers van de natuur, wiens rust wreed door een waterskiër werd verstoord. i De Vlaardingse chauffeur A. J. van der E. zat, in gezelschap van twee kin-: deren, in een roeibootje te vissen in een j smalle waterstrook tussen twee eilandjes, j Met grote snelheid (ongeveer dertig km In de Koopmansbeurs zal tijdens de kunstmarkt nruziek-via-bandrecorder ten gehore worden gebracht en twee spre kers een dame en een heer zijn bereid gevonden via de microfoon toe lichting te geven over de geëxposeerde werken. Als deelnemers aan deze markt staan reeds genoteerd Herman Sey. Paul van Ginkel, Nico van Welzenes, Frans van der Heyde. Wim Heykoop, Harry Koster, allen uit Schiedam. Verder A. Abelmay. J. Hofland, Ham de Blooys. Leo de Kruis, Jos van Dor- molen, Jan Hovener. allen Rotterdam, Bob Kemper Poortugaal. Joop Stigter Maasland. Rudolf Boorsma Den Haag. Willy Pennings Delft. Jan Reinders Delft, Cor Dam Delft en Tosca van der Haak Voorburg. Het ligt in de bedoe- ling dal de kunstenaars bij hun stands ook actief bezig zijn, dus tekenen, schil deren, enz. Tijdens een sportavond in Musis Sa- crum. georganiseerd door voetbalclub Excelsior 20, maar toegankelijk voor alle Schiedamse sportliefhebbers hoeft sportverslaggever Frans Henrichs ge sproken over de moeilijkheden bij het maken van reportages voor de televi sie. Voetbalinternationaal Faas Wilkes en cricketer Ernst Vriens van HCC heb ben gewezen op de waarde van een serieuze training. Frans Henrichs en Vriens wezen op het fair play in cric ket zij meenden dat men de goede men taliteit moet hebben voor de sportbe- fening anders kan men beter thuis blij ven. „Train goed. train veel", gaf Faas Wilkes als goede wenk aan tie vele jon ge jongens, die samen met oudere (ex- voetballers op de sportavond van Ex celsior '20 in Musis Sacrum luisterden naar sportnieuwtjes, „Als jc traint, doe het dan voor jezelf, doe niet alleen je best als de trainer kijkt", zei Xerxes- Faas. lustig aan zijn sigaret trekkend. Want, roken en (met mate) drinken vindt Wilkes helemaal niet erg. Zelf is de oudere voetballer er eerst op zijn dertigste jaar mee begonnen, maar hij gelooft dat een paar sigaretjes geen schade kunnen doen. En wat het drinken betreft, Faas Wilkes heeft in Spanje meegemaakt dat de voetballers een paar uur voor de wedstrijd begon nog een halve liter wijn dronken. Faas Wilkes heeft donderdagavond ook verteld dat hij. zo hij zijn (voet bal) leven nog eens mocht overdoen, de plezierige tijd die hij had meegemaakt in de Nederlandse, Spaanse en Italiaan se sportwereld graag opnieuw zou wil len beleven. Geen spijt dus bij deze semi-profvoetballer van zijn buitenland se werkkring. De inleg bij de Rijkspostspaarbank te Schiedam in de maand oktober is niet zoveel groter geweest dan de uitbetalingen. Ingelegd werd f 328.578,28 en uitbetaald werd ƒ307.422,71. (Advertentie) Vrouwen in het hoge noorden weten wat kou iö. Zij hebben óök ''geleerd hoe izich'daartegente beschermen. Onze nieuwe collectie laarsjes is op hun modellen geïnspireerd,want ook u hebt recht op droge, warme voeten. HOOGSTRAAT Coolslngel Cnaast C&A) Zwartjanstraat 19 Beijeriandselaan 111-113 - Putsebocht1!3-1t5 Jonker Fransstraat 67 - Goudseiijweg 21-23 datie te ontlopen. Op een gegeven moment heeft het e. wel om gespannen, want bij de stand per uur) voer een raceboot waarachter an het werk ..Slaughter on Tenth ;9—9 zou de heer Van de Watering aan een waterskiër door de geul Zij pas i...- -- 1 -aaivl/in Wn eo/n hnni nn aoii ufcfun/i i/or Avenue" van Rodgers. Het is een werk te m de 'bekende Rodgersstijl waarbij te piano het intrigrerende accent brengt. Vrolijk én kennelijk gestimuleerd Mor het enthousiaste en dankbare applaus] van de veie aanwezigen speelden de muzikanten daarna een klaterende Can-can*van.Porter. Beslo ten werd met een gedegen mars F.F. znschede van Meindert Boekei. OBK etwees met dit concert nog steeds tot «je beste korpsen in den lande te be horen. hel zesde bord zijn partij tot winst om seerten de roeiboot op een afstand van moeten zetten wilde de Schiedammers 'wee meter. de volle buit mee naar huis nemen. En -Een grote golf water kwam in mijn onder hoogspanning is dat dan ook ge- I boot terecht zei de chauffeur. Hij werd lukt. J~'"' &et zoals gebruikelijk is werd na delotterlooK. den Haan 9—2. De uitslagen waren: 1. J. C. Onink— N. W. van Alphen 2—0: 2. W. C. Heu velmanK. F. ten Haan 02; 3. J. Westerveld—D, Wiersma 02; 4. A. RisseemvH. W. Vang 1—1: 5. M. ten Houting—A. Enennaam 2—0: 6. J. P. v. d. Watering—L, Clausing 2—0: 7. M. van Erkel—G. Malais 20; 8. L. Bree- voortA. Kisschaper 1—1: 9. T. Vrij land—A. W. Deltère t—1: !0. A. van zo driftig dat hij met zijn hengel naar de skiër sloeg. De vishaak' veroorzaakte een wond aan de bovenarm van de j jongen, een scholier uit Vïaardingen. j „Dat had u niet moeten doen." vond i de officier van justitie, die verder het gedrag van de visser best kon begrijpen. Hij eiste 15.De politierechter von- niste conform en maakte nog de opmer- king: „Als waterskiërs zich zo blijven j misdragen, zou deze sport de kans lopen op de Nederlandse watersportcentra te i worden verboden." (Van een onzer verslaggevers) Nadat de Vlaardingse wethouder G. Walstra donderdagmorgen om half twaalf de eerste paal voor de rcinwaterkelder (gedeeltelijk) had geslagen, was er in één der gebouwen van de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven een bijeenkomst waar de heer Walstra de noodzaak van de bouw van de reinwatcr- kelder op duidelijke wijze uiteenzette. Met nadruk stelde de wethouder, dat de gemeente Rotterdam alles in het werk stelt om zo goed mogelijk water te leve ren, dat wil zeggen, van de beste kwa liteit, maar dat het toch nog altijd een probleem is om van Rijnwater, rein water te maken. De heer Walstra bracht dank aan het Rijksinstituut voor Drinkwater voorziening te 's-Gravenhage, voor het uitvoeren van de voorbereidende werk zaamheden. Namens het gemeentebe stuur zei hij, dat men verheugd is over de veilige manier van watervoorziening, maar het is mogelijk, dat nog wijzi gingen in de bouw worden aangebracht. Onder de talrijke genodigden bevon den zich onder meer wethouder T. de Bruyn, de gemeentesecretaris, de heer A. Kranenburg, de directeur van de energie- en waterleidingbedrijven, ir. L. A. Bakker en tal van hoofden van dienst. Per inwoner wordt per dag ongeveer 66 liter water gebruikt, hetgeen neerkomt op 1.925.000 liter per dag voor alle in woners in Vïaardingen. Hierbij komt dan nog de hoeveelheid water, die de in dustrie nodig heeft, namelijk ongeveer 1.770.000 liter zodat per etmaal 3.695.000 liter water ergens vandaan moet komen. Met het oog op de te verwachten ont wikkeling ziet het er naar uit. dat in 1980 6.600 000 liter per etmaal nodig is. Daarom zal het bij deze twee reservoirs stellig niet kunnen blijven en zal t.z.t. nog een kelder worden gebouwd, zoals wij gisteren reeds meldden. Het is duidelijk, dat aan 'de kwaliteit van het water en wel speciaal aan de zuiverheid de hoogste eisen moeten wor den gesteld. Daarom heeft het Rijksinsti tuut voor Drinkwatervoorziening, welk instituut als architect optreedt, het be stek voorgeschreven, dat zowel de kel derwanden als het plafond van de kelder volkomen «vlak-en strak moeten worden opgeleverd, terwijl ook de betonvloer een nabewerking moet ondergaan. Dit Is ge- .daan om het aangroeien van algen zoveel mogelijk tegen te gaan en om de kel ders goed te kunnen reinigen wanneer dat nodig is. De kelders worden gefundeerd op 116 Vibro-palen met een lengte van 18 tot 19 meter. Toen de heer J. C. B. gisteravond na afloop van het concert van O.B.K. in Schiedam naar zijn auto terugkeerde, die hij op het Broers- veld had geparkeerd, zag hij, dat het ruitje in een portier van zijn auto was vernield. 0 De brommer van de heer G. E. H., die woensdag voor het pand van het Dagblad De Schiedammer werd ont vreemd, is weer teruggevonden. De brommer lag in het struikgewas aan het sportpark Harga en had slechts geringe schade. Er is gisteren ingebroken in de kantine van S.V.V. te Schiedam. Via een ruit verschafte men zich toegang tot de kantine. De muziekautomaat werd onklaar gemaakt en uit een van de buffetladen werd een rode biljartbal gestolen. Ook een stel kaar ten en een boortje bleken te zijn verdwenen. 0 Voor de Schiedamse leden van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen staat dinsdag 6 november een koffie-uurtje op het programma. Het vindt om 10.30 uur plaats in De Kroon. Een dag later heeft er om 10.15 uur weer ëen rondleiding door het museum Boymans plaats. Don derdag 8 november houdt de vereni ging om 14.15 uur in Musis Sacrum een -diamiddag. De leden kunnen el kaar de dia's tonen die zij in hun vakantie hebben gemaakt. Woensdag 14 november om .14 uur 's middags - wordt in Tivoli een bridge-drive voor de leden gehouden. In Musis Sacrum -houdt een der firmanten van de Am sterdamse firma N. F. van Gelder en Co. een lezing over Wedgewood porselein op 20 november kwart over wee. De vierde en laatste rondlei ding door Museum Boymans valt op woensdag 21 november en begint om kwart over' tien. .-■> Aavenentie Irene: Chr. Filmactie film Gebroeders Pech. 20. Stedelijk Museum: Opening expositie Kees Rijk. Amstelbron: Opheffingsvergadering Schiedamse Kunst Kring, 20. I V.V.V.-gebouw: Drs. P. Th. Kuyer, I gemeente-archivaris, toont Schiedam- mers tijdens een wandeling hun stad, 9.30. Chr. Sociale Belangen: Pveisver. RIOL, Feestavond. 20. Irene: Cefa film Gebroeders Pech, 20- Musis Sacrum: Vegla, Toneelavond, 20. Volksgcbouw: Tot Steun in den Strijd, 1 Toneelavond. 20. Voetbal: Sportpark Harga, HBSS Jodan Boys. 16, Harga, GSSThe Red Stars, 16. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of U5.Y-38 toestel 51 (b.g.g, na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenhcden. Met •Uk&Hjpultei* zCch &z.'acjr ik irtMt'vJv.C rao.fr r»eb dezjtt fcWALITinr ktwi cietA- FRANSENSTRAAT 23 6426 VLAARDINGEN Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen h.r g. teL 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politic-alarm 64S66; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- laan 5. ■Het tehuis -voor chronische zieken en hulpbehoevende patiënten van de Ver- raigmg ..Het Zonnehuis", gevestigd in ?«PoerHaavelaan in Schiedam, bestaat jaar. Het heuglijke feit is op be knelden wijze gevierd. Aan de patiën- ten en de overige huisgenoten werd'heeft de AB-kiesvereniging Nederland ten filmvoorstelling geboden met als en Oranje te Schiedam de 84ste jaar- "oofdfilm de reportage, gemaakt bij vergadering gehouden (Van een onzer verslaggevers) In het Gereformeerde Jeugdhuis J uc I Cj/vl Viering van het zilveren huweiijks- teest van het koninklijk echtpaar. voor mejuffrouw Fontijne van ?H™0hdeiijke dienst, die vanaf heating aan dit tehuis verbonden 5' ook feest. In tegenwoordig ««d van de verenigingsvoorzitter, mr. n de Vries, en de secretaresse, me- my H. Jager-Corbet, werd de jubi- jfesse gehuldigd. Ais biijk van waar- voor de door haar steeds be- ®orde ijver en plichtsbetrachting SrBOnk mr. De Vries haar een gouden "gsnotenkruis met ketting. Aangeziim mejuffrouw Fontijne voor- «helijk haar goede zorgen aan de wijdt, schonken deze haar een M**le kristallen vaas. gevuld met j'temen. Ook de patiënten bleven niet enter en schonken haar een herinne- '««geschenk. Nadat eerst de'"jaarverslagen van secretaris en penningmeester waren Kuyper wel moeilijkheden waren, dat is gezond. Er zijn spanningen geweest en zij zullen er blijven. Dat ligt in de aard van de christelijke politiek, zei dr. Veerman. De schriftelijke uit gangspunten zijn fundamenteel voor het AR-program. Besturen is échter een reeks praktische iu~jo voorgelezen, beslissingen nemen. Er is geen tegen- j dcld. Het is een vriendelijk verzoek maar helaas kunnen toij er niet aan nol- doen. De heer P. Collignon vraagt ons meermalen in dit blad te willen ver melden: ,.Om nooit te vergeten giro 41600 ten name van' het Nederlandse 442 Amsterdam-C. De heer Collignon is een bekende enthousiaste werker voor deze instelling. Hij vraagt dan ook of wij de Schiedammers willen verzoeken volgende week mee te wer ken aan de collecte. Vrijdagmiddag van drie uur tot half négen kunnen in het voormalig gebouw van het Roode Kruis de collectebussen worden te j gehaald en zaterdag is het gebouw j vanaf zeven uur geopend voor het ha- voorstemden len en brengen van lege en daarna volle bussen. I jan de Pen h„«tmirsleden werden re- I si:el]ing tussen praktisch en principieel.scherpe opmerkingen, de op- de nieuwe bestuursleden werae g jw„ zijn steeds principieel maar ook.het ulo achtergesteld den is. kozen (de neren n. v. o. e «ui, -F* jvoortdurend praktisch bezig. De poli- tijd genoten vrijheid dat de huidige moeilijkheden in de par-;steliing van het gevestigde. ULO tij zouden leiden tot een. splitsing. Er is aanvaarden, wat meningsverschil maar dat is nieti waarom vele AR-leden fundamenteel. hegd'e de heer Veerman uit als de me Dr. Veerman, zeer deskundig op on-ining dat deze kans (mammoetwet met; derwijsgebied. werd een vraag voorge-1 de vrijheid voor het christelijk onder-VITI?C<"lï|ï legd over.de wijze waarop het chr. j wij si nooit meer terug komt ;n ver-Jjiiughili de mammoetwet wordt behan-'band met de toenemende ontkerstening Enkele leden maakten daarover |van ons volk. Ook de Nieuw-Guinea Men zei dat ikwestie kwam nog ter sprake. De heer wordt en de al-IVeerman zei daarover: op dit ogen- het het beste wat voor de Pa- ernstig wordt be-jb!ik was Dubbeldam, S. J- Kosman en l,. u. U;cj- onderscheidt zich daar met van. 'knot. Ook sprak men er zijn verwon- Ipoea's kon worden bereikt Schneider), het ontwerp-program van.p0utiek is: uitgangspunten toepassen in;dering Dver uit dat de heren Roosjen aktie was besproken evenals de ad-;het leven van vandaag. Hierover is ver-ien Bruins Slot hadden tegengestemd en j vieclüst van het centraal comité van schil van mening. De een is progressie- de anderen voor. "esnj - - ver dan de ander. Wat ons echter sa menbindt. aldus dr. Veerman, is het1 De lieer Veerman zette uiteen dat belangrijkste. Bij toepassing van de be-'de vrijheden van het christelijk onder- ginselen kan er verschil zijn. Geen ver-wijs nergens worden aangetast in de schil is mogeliik in de principes. Over mammoetwet. Vooral het nijverheidson de politiek zei de heer Veerman nog dat derwijs krijgt eindelijk gelegenheid een in Nederland alleen geregeerd kan wor- ?°edc en juiste plaats in te nemen. Dr Veerman (voorzitter van de den door compromis. Ook stichting van VHMO-schoien wordt Statencentrale Delft en lid van de gemakkelijker. En omdat de uitbreiding Tweede Kamer) sprak over de moei- tv.' 'van het onderwijs toch in de richting liikheden die in de partij heersen. [IStCl bevreesd !het VHMÖ gaat. is een kleine achter- Hij zei dat er zelfs in de tijd van De heer Veerman was niet bevreesd van het nijverheidsonderwijs en van' de kamercentrale Dordrecht voor de- kamerverkiezingen, begon tegen kwart over tien dr. A. Veerman te spreken over „problemen die ons be zig houden." We hebben dus nu aan het verzoek voldaan, maar het meermalen moeten wij zoals gezegd achterwege laten on danks het feit dat wij veel sympathie hebben voor het streven van de heer Collignon. Een krant dient echter Uit het financiële jaarverslag bleek j nieuws te publiceren, de krant dient dat de kiesvereniging nog steeds een i actueel te zijn, er is een pregnai tekort heeft van 457. Hoewel enkc- j vers<-hn tusse reclame en berichtge- voor de verkiezingen) kon dat geen doorgang vinden. Wel werd besloten met ingang van volgend jaar de eon- m pj- jprTopiy fribut'e mnnrdeiijfes te innen in de i /S AUCDllBif verwachting dat veie leden de contri- butie dan zullen verhogen. Dat is ook j nodig omdat het centraal comité tot j tr - (ècfit goudsmidtwerk) 1964 ieder jaar de afdracht van de b kiesverenigingen gaat verhogen. 1 SWAN VULPEN IMPORT ROTTERDAM (Advertentie I f iiAM f twa »mi rl grepen. Daarom moeten ivij volstaan met deze enkele aanbeveling. En voor ditmaal willen wij nog gaarne toevoegen wat de betekenis is van het werk van het Oorlogsgraven- comité, dat verwanten van gesneuvel den naar ons land laat komen om de grave van hun familieleden te- toet Zo schrijft de heer P. Colligin nog: „Dit jaar is de eerste Canadese Pel grimstocht geweestvoorheen was dit niet mogelijk, het was te kostbaar Met Uw hulp zal er spoedig een twee de Pelgrimstocht volgen. Na veel overleg met div. instanties zijn de kosten vanuit Canada aanmerkelijk verlaagd. Of spoedig een tweede Pel grimstocht zal plaats hebben, hangt niet alleen van mij af, maar ook van U. Canada is ver weg en kost veel geld. U kunt niet collecteren, maar wel. voor een jaarde twee ingesloten ruambiljetten zodanig plaatsen, dat vele het goed kunnen lezen en er wor den door herinnerd, dat Canada al leen al. 9000 jonge levens heeft moe ten verliezen, om ons onze vrijheid te rug te geven. Burgemeester mr. J. IV. Peek, schrijft: „Wanneer velen hun medewerking verlenenis de ver vulling van onze gemeenschappelijke plicht gewaarborgd. De r.k. deken A. v. d. Boog zegt van het Ned. Oorl. Graven Comité „Dit Comité bevelen wij hartelijk bij tz aan'Ds. W. A. Krijger, geref. pre dikant, schrijft: „Daarom zullen wij als een man moeten gaan staan, ach. ter de aktie van het Klaprooscomité. Uw steun kan niet gemist worden.'*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1