MAANDEN GRATIS PHHIPS TEtEVISIE AVOND NOG116440 DME MAANDEN GRATIS I —3 Geen directe deelneming in kernenergieceentrale SAMEN Rotterdamse belangen: 4,8 miljoen Stroomkosten wel hoger Amerika stuurt India wapens v_,, s BSft /n£fj MORGEN WACHT NIET TOT T NIEUWE JAAR MAAR NEEM NÜ yot TELEVISIE IN UW HUIS PHILIPS RADIO'S BANDRECORDERS EN PORTABLES MEENT 22-34, TEL. 010-116440 Tafeïtenmsprognoses Eerste brief van Chroesjtsjef zou emotioneel zijn Losgeslagen bak nog muurvast op zandbank A. C. Vreugdenhil gehuldigd Inbraak in café Rotle's Mannenkoor huldigt zanger A. van Dijk Geen Scandinavische jeugdreizen meer sr Oscar Klein terug naar Zwitserland Goederenverkeer naar record rjgr ««ef *3-^-0- - r--» -vs4v-?rt-v SSiséfiü,:-■v'i!iv.i B!J OUDSHOORN 9SXHÏ Jsov»«i t Tr -f Pagma 4 uj, f*i. "t rs •«■Wfis V **<X- e-wsy "i. >«yi Xfl VRIJDAG 2 NOVEMBER j W SERVICEWAGENS 2IJN 20 BIJ U-OOK S AVONDS PROFITEER BOVENDIEN VAN OUDS- HOORN'S 3 IN ÉÉN AANBIEDING: 1.43 cm Philips televisie (type: 17 TX 291 A), in donkere, lichte of teak uitvoering, St. Prachtige vleugeltafel met draaibaar bovenblad. 3. Nieuwste 3-elem antenne. TV-HOOGTEPUNTEN VAN DE KOMENDE WEEK ZATERDAG COEN FLINK ALS ANTON HOLFATH ALLEMAAL COME DIE. OOLF KOM EVEN ZONDAG SPORT IN BEELD EEN KWESTIE VAN IDENTITEIT (TV TMRIUEPJ MAAN DAG TERUGKEER VAN MONTE CRISTO (FILM) DINSDAG HOU JE AAN JE WOORD WOENSDAG MENSOURF TE LEVENI DONDERDAG VERTROUWT U MAAR OF MIJ (TV SPEL) Type 17 TX 291 B (met UHF kanaal) inclusief tafel en antenne 875,- of 930 per week Type 23 TX 320 A.59 cm beeldbuis (met UHF kanaal) inclusief tafel en antenne 1045,- of 1110 per week Type 23 TX 323 A, 59 cm beeldbuis (met UHF kanaal) inclusief tafel en antenne 1105,- of 1175 per week (IWERSEEL OKTVAtiaCftS (L0PIK ÊK BELSIÉ OHIT) Type 23 TX 371 A, 59 cm beeldbuis (metUHFkanaal)incl tafel en speci ale antennes 1320,-of 14,- perweek. Type 23 TX 350 A, 59 cm beeldbuis (met UHF kanaal) incl tafel en speci ale antennes 1420,-of15,05perweek. B4X12A, 4 GOLFGEBIEDEN W O FM BAND 2 OUBBELCONUS- LUJDSPREKERS VELE MOGELIJKHEDEN 296 OF3 35 P WEEK WIJ DEMONSTREREN U OOK GAARNE ONZE GRAMMOFOONS «u» urv os «Hoe «f um couicne B5X14A BI AMPLI/STEREO 4 GOLFGEBIEDEN WO FM BAND 2 DUBBELCONUS- LUIDSPREKERS 346- OF 3 85 P WEEK. EL 3541 13 CM SPOELEN 4-SPORENTEC H N! EK. COMPLEET SPEELKLAAR. 399 OF 4 50 p WEEK. B6X1Z, bi amKi/s 4 GOLFGËB.. FM BAND 2 DUB BELOON US^ LUIDSPREKERS 398-of4 50P WEEK. 13 CM SPOELEN 1 4 SPOREN TECHNIEK. BEKLEED MET I FRAAI KUNSTLEER COMPL- SPEELKLAAR 456-OF5 P WEEK FM BAND 2 DUBBELCONUS LUIDSPREKERS 536 OF 5 65 P WEEK. EL3547 15 CM SPOELEN, 4 SPORENTECHNIEK k STEREOFONISCHE I OPNAMEN EN J WEERGAVE. COMPL SPEELKLAAR S8-OF680 P WEEK LOXlOT TRANSISTOR ZAKRADIO (83x64x29 mm) MIDDENGOLF 78 OF095 P WEEK L3x0tT LANGE ÉN MIDDENGOLF KLEUREN BLAUW GEEL EN ORANJE. 136 OF 1 55 P WEEK. L3X14T LANGE MIO DEN EN KORTE GOLF GRAMMOFOON AANSLUITING 166 OF190P WEEK. WAS 196 DUS MlV HEDEN30 VOORDEEL L2XOOT LANGE .MIDDEN EN KORTE GOLF HOGE TONEN SCHA KELAAR KLEUREN ROOD EN ZWART 185 OF 2,10 P WEEK. OVERSCH. DORPSSTR. 12, TEL. 010-41228 LUISTER ZONDAGMIDDAG TUSSEN 545 EN 600 UUR NAAR DONALDS DRAA ^AFEL VIA RADIO VERONICA Had de wedstrijd in de eredivisie ta feitennis AMVJ—Smash. een week eer der gespeeld moeten worden dan zou den wij misschien heel voorzichtig Smash een klem kansje op een gelijk spel gegeven hebben Na de uitslagen van j 1 zaterdag echter (de grote ne derlaag van Smash tegen Scylla en de gemakkelijke zege van AMVJ op Wibo) voorspellen wij zonder meer een fhnke zege van AMVJ Belangrijker is daar om nu de ontmoeting Treffers—Ned Uoyd Wout Heemskerk e s komen nu •voor bet eerst tegen een team van •klasse en moeten bewijzen dat zij hun partij mee willen blazen. Wij houden toet erop dat Treffers de eerste ne derlaag krijst te slikken DTTC heeft een kansje om AMVJ 2 te Kloppen ter ■wijl dit er ook in zit vopr Scylla ten opzichte van Wibo Povac wint van UBTV en Bats wingers moet ondanks alles PSV de baas kunnen blijven In de hoofdklas gaat Elan winnen van Luck Raek en beeft Eendracht hopen lij K een Klein kansje regen Bats wingers 2 12 Up verliest ook van Bel crura, terwijl de ontmoeting IreneGer min al wel op een flinke zege van de thuisclub zal uitdraaien Favoriet gaat in de overgangsklas een grote nederlaag tegemoet bij Scylla 2 en ook Germinal 2 zal op heftig verzet stuiten bij Shell in Amsterdam Voor Milkstea mera is het weer de beurt om te wm nen en dat kan nu Salamanders 2 de tegenstander is NoadBarna is een strijd van de zwakkere broeders Zaal •voordeel doet wellicht de balans naar de Schiedammers overslaan Eendracht 2 wint ook bij AVGA 3 maar Een dracht 3 zal dit bij Steeds Hoger waar achijnlijk niet gelukken. 21 tfp 2 kan zlin positie verbeteren door een zege t AVGA 2 en Xerxes krijgt het zwaar Jaffa Niet zwaar genoeg echter voorspellen een zege voor See Hoewel het seizoen er beslist niet naar» is is dezer dagen het nieuwe rijwielpad van de Grind weg ten noorden van Honderdtien morgen naar Berkel en Rodenrijs geopend Het fietspad sluit vla de Bonfut aan op de Rodehr0seweg Voor fietstochtjes ten noorden van Rotterdam biedt deze nieuwe ver binding tal van a&ntrdkkeltyke mogelijkheden (Vervolg van pag 1) Ook de wapenleveranties van a,n dere landen beginnen op gang te komen Nog voor de Amerikaan* wapens zullen aankomen, verwacht de Indiase regering een bergge schut uit Turkije Boi is er een zending uit Canada weg Overigens njn er nog voorwaarden bepaald voor de wa penleveranties van Amerika en En geland Premier Nehroe die de taak van mi nister Menon gisteren heeft overgeno men heeft persoonlijk de afwikkeling van de onderhandelingen op zich geno men Hij zal ook toezicht oefenen op d? situatie aan het front Gisteren heeft de premier met de hoogste militaire leiders geconfereerd Waarnemers n New Delhi hebben ver klaard dat de zaken bij het ministerie van defensie zo slecht waren georgam seerd dat hooggeplaatste functionaris sen van het ministerie van buitenlandse zaken in opperste verbazing in de dag bladen moesten lezen dat tot de Cana deze regering een verzoek om militaire hulp was gencht Het bleek dat minister Moron een Canadese hoge comm ssaris direct benaderd heeft zonder de overige leden van de Indiase regering in te hch-, ten Intussen wacht- Ottawa nog steeds op gespecificeerde lijst van orders Hot verzoek aan Engeland kwam op soortge lijke Wijze tot stand Het werd ïn'ormeel gedaan hétgeen de Britse regering vol doende achtte om toe te zeggen dat er wapens beschikbaar waren afgezette minister Menon heefl zelf zijn degradatie gekarakteriseerd als niet meer dan een maatregel om a regering te versterken Er is zo icent Menon weinig veranderd en hij gde er de nadruk op dat hij nog eeds deel van het kabinet uitmaakt Uit het frontgebied wordt weinig nieuws gemeld Men neemt aan dat de Indiase autoriteiten overwegen vierdui zend Tibetaanse vluchtelingen in te zet ten tegen de Chinezen De Tibetanen die in 1959 naar India vluchtten toen de Da lai Lama uit Tibet ontsnapte hebben zich dre jaar onied g gehouden met de aanleg van wegen in Kasjmir Zij schij nen nu verzocht te jiebben aan de strijd te mogen deelnemen Ten slotte heeft de nationale raad van de Indiase communistische partij giste ren na een spoedvergader ng van twee dagen een resolutie aangenomen waar in Ch na van agress e tegen Ind a wordt beschuldigd. De raad steunt de eis van de regering dat de Chinese troepen moe ten worden teruggetrokken op de stellin gen die zij op 8 september innamen alvorens onderhandelingen kunnen be ginnen De New York Herald Tribune' meldt uit Washington dat Chroesjtsjefg eerste brief over Cuba, die de vorige 'week vrijdag naar Kennedy Werd gezonden bet produkt is van een zeer opgewonden man overspannen door het vooruitzicht op een kernoorlog"" De brief is niet gepubliceerd en volgens het blad zal hij wellicht mmmer gepu bliceerd worden Volgens hen die Chroesjtsjefs eerste brief hebben bestu deerd was dit schrijven een in schelle toon gesteld emotioneel beroep Van een man die op de -rand van een kernoorlog zat. Chroesjtsjef toonde zich in deze brief onomwonden angstig voor de mogelijke gevolgen van het conflict Een van de voornaamste redenen aldus de New York Herald Tribune waar om de Amerikaanse regering niet van plan is deze brief te publiceren ls de vrees dat hij door de harde stalinisten van de oude stempel tegen Chroesjtsjef uitgespeeld zou kunnen worden in deïe nog steeds gevaarlijke tüd van spanning Sommige topfunctionarissen, in Wash s ington zijn van mening dat de Russische s premier deze brief wellicht beeft opge sleld zonder gedekt te zijn door het 3 van de hele Sowjefiuérarchie zo i het blad {Van een onzer verslaggevers) De baggerbak, waarvan Vorige week J vrijdagmiddag even buiten de pieren van de Nieuwe Waterwee de tros met de Engelse zeesleper Marima knapte zit nog steeds hoog en droog op de 6 zandbak voor1' het Bnelse gat De weersomstandigheden zijn In de af ge lopen dagen nog met van die aard Je Van den Tak - gekregen de bak vlot te sle TTQEWEL directe financiële -tl deelneming van de gemeente Rotterdam in de bouw van een Nederlandse kernenergiecentrale met zal zijn vereist zal deelneming van Rotterdam in. deze kern energiecentrale m ieder geval re sulteren m hogere kosten voor stroommkoop Binnen het raam van het gemeente-energiebednjf heeft Rotterdam zij het slechts m bescheiden mate, reeds een aan vang gemaakt met het vormen van een fonds voor het bestrijden van deze hogere kosten. Aldus het college van B en W m een tot de Rotterdamse gemeenteraad ge richte nota betreffende de even tuele toepassing van kernenergie m Nederland ttale zal vermoedelijk 95 000 gemoeid Da arm zouden d« gezamenlij ke Nederlandse elektriciteiiiproductiebe dry ven door roddel van aandelen met 42 750 000 deel kunnen nemen Ver wacht kan worden dat rijk en Euratoom voor 33 000 000 «aan b jdragen zuilen verlenen Aan geldleningen zou dan nog ƒ19 250 000 nodig zijn In het aandelenkapitaal zal de NV Electriciteitsbedrijf Zuid Holland kunnen deelnemen voor een bedrag van 10 425 000 Het belang van de gemeen te Rotterdam kan hierin op 4 800 000 worden geschat Over de plaats waar de kernenergie centrale zal kunnen worden gebouwd wordt in deze nota mets medegedeeld Bekend is dat de gedachte is veria ten, dat deze centrale bij Geertruiden berg zou kunnen worden gebouwd door de NV (Provinciale Noordbrabantse Ele Ctrl cite its Mij met een ponds ponds gewijze verdeling van het risico over al le Nederlandse electriciteitsondememin gen De commissie kernenergiecentrale waarvan voorzitter is it H F A. Roo denburg eertijds directeur van de N V Electriciteitsbedrijf Zuid Holland be veelt aan dat de in de exploitatie van deze centrale deelnemende Nederland se electriciteitsbedrijven ieder een com m ssaris der op te richten N V kunnen aanwijzen met dien verstande dat de N V Electriciteitsbedrijf Zuid Holland het recht zou moeten hebben, daaren boven nog een eigenaar van een open baar electriciteits productiebedrijf tot commissaris aan te wijzen Het is de bedoeling dat deze tweede commissa risplaats zal worden bezet door een ver tegenwoordiger van de gemeente Rotter dam In oktober bij de Rotterdam ingelegd 12 790 000 en terug betaald 11 888 000 Er was dus een over schot van 002 000 terwijl m oktober van het vorige jaar daarentegen de terug be taling 314 000 groter was dan de inleg Smds het begin van dit jaar was er een spaaroverschot van bijna ƒ29 804000 hetgeen rond 7 000 000 meer is dan in dezelfde perjode van het vorige jaar Op 31 oktober hadden 492282 inleggers een bedrag Spaarbank to Een hartelijke huldiging Is gister middag de heer A C Vreugdenhil chH gemeentelijke dienst Onder eververbindingen ten deel ge- De heer Vreugdenhil was zo bekend vijfentwintig jaar in dienst de gemeente Rotterdam De huldiging gebeurde kamer van het Stadstim E H Wentink, de adjv in de koffie Stads timmerhuis Ir Wentink, de adjuncb-direCteur van gemeentewerken schetste de hou ding van de jubilaris tijdens de bezet tuig toen onder zijn leiding om vernie ling van de Maastunnel te voorkomen een aantal technische werd genomen De adjudant directeur de heer Vreugdenhil die m 1937 naar zijn geboortestad Rotterdam terugkwam de gebruikelijke oorkonde en met ïnhoud. De heer J Worst voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Chr Bond van Overheidspersoneel memoreerde dat de jubilaris reeds op dertienjarige leeftijd lid van de Chr MetaaAbedryfs bond was en dat hu in de loop der ja ren de christelijke i op a ge posten h^eft gediend. Van de Worst kreeg de heer Vreugdenhil boekenbon De jubilaris, ontving verder blijken van waardering van de kant van de afdeling staalbouw het GEB het Ha venbedrijf en de personeelsverenlgiro Tediro van 318 561 000 aan de toevertrouwd In de afgelopen maand werd door mid ha de nacht van woensdag op del van spaarbusjes 338 000 en in 192 dag heeft men ingebroken in het café bedrijven 186000 gespaard terwijl de van C B aan het Vasteland te Rotter leerlingen van 406 scholen het tot 130 000 dam De eigenaar miste uit een speel brachten 1 tafel een bedrag van dertig gulden. (Van een onzer verslaggevers) Op de jaarvergadering tn het Industrie gebouw heeft de Koninklijke Zangvereni g"'g Rotte s Mannenkoor donderdagavond de heer A van Dijk die 55 jaar lid is hartelijk gehuldigd In waarderende bewoordingen schetste voorzitter J van der Vlies de jubilaris als een man die pal staat voor zijn verenl ging Tekenend voor het karakter van de heer Van Dijk vond de voorzitter dat hij na 55 jaar nog steeds tot de ontdekking komt, dat men nooit raakt uitgestudeerd Mannen als Van Dijk zijn de palen waar op Rotte s huis is gebouwd De voorzitter las een brief voor van Rotte s erevoorzitter burgemeester mr G E van Walsum waarin deze de heer Van Dijk van harte gelukwenst Het stoffelijke blijk van waardering van bestuur en zangers bestond uit een spe ciaal voor de jubilaris vervaardigde zilve ren plaquette Hij kreeg verder een oor konde van het Kon Ned Zangersverbond Een spontaan aangeheven Hij leve lang hoera was het slot van de korte huldi gingsplechtigheid De Maatschappij Nederland zal de verleden jaar voor het eerst gehouden jeugdreizen naar Scandinavië het ko mend zomerseizoen niet herhalen De jeugreizen waren voor de deelnemers weliswaar een groot succes maar voor bh dat dacht negen reizen te "maken ter w«l het er door onvoldoende belang stelling van de zijde der jeugd maar vier werden Verleden jaar gold als pas sageprijs 190 gulden Om er thans uit te komen zou een prijs van 250 gulden moeten worden gevraagd. Deze pnjs "t door de maatschappij gezien de van deze jeugdreizen te hoog ge wëest dat bergers van Van den -elegenheid hebben met buizen geladen pen In de loop van de a\ond waarop de baggerbak lossloeg en door wind en stroom naar de Maasvlakte werd ge stuwd is het anker dat de runner» hadden uitgegooid gaan krabben Hier door werd de bak voor de dam van de Bnelse Maas omhoog gezet Bij laag water zijn bergers droog voets over de zandbak naar de bag gerbak gegaan Zij hebben bij de laag waterlijn een anker uitgebracht Zodr» de weersomstandigheden zich daarvoor lenen zal een verbinding met sleepbo ten tot stand worden gebracht en zal een poging worden ondernomen de bak vlot te krijgen (Van een onzer verslaggever») De Oostenrijkse trompettist Oscar Klein gaat de Dutch Swing College Nederlands meest bekende dixielandband deze maand verlaten Zijn plaats wordt ingenomen door Ray Kaart, een broer van DSC trombonist Dick Kaart. Oscar Klein voegt zich weer bij zijn gezin in BazeL Hn heeft ongeveer dne jaar met de Dutch Swing College ge werkt Zijn plan is een combo op te nchten Verder gaat hij zich wat meer wijden aan het tekenen van cartoons waarvoor hij een bijzondere gave heeft en zal hij korte verhalen schrijven voor diverse Europese jazzbladen Kortgeleden maakte de Dutch Swing College een viertal opnamen met de teenagerzangeres Anneke Grdnlob met wie de band binnenkort op toemee naar het Verre Oosten gaat Ray Kaart speel de toen reeds m de plaats van Oscar Klein. Er is een voortdurende uitbre ding van het internationale goederenverkeer via Rotterdam en in verband daarmee voor al ook van de overslag in de Rotterdams* haven die dit jaar naar nieuwe record cyfers gaat In de eerst acht maanden van dit jaar werd bijna 100 miljoen ton aan goederen verwerkt wat ruim 10 procent meer is dan de hoeveelheid m dezelfde periode van 1961 De maand augustus van dit jaar was zélfs 14 procent gunstiger dan augustus 1961 De aanvoer (54 8 min. ton) overtreft nog de afvoer (44 9 min ton) Percen tueel evenwel was de toename van de afvoer (116 pet) in de maanden januari tot en met augustus groter dan aie van de aanvoer (8 9 pet) De stijging kwam in alle vervoers rubrieken tot uiting en varieert van 9 procent voor het transport per zeeschip tot 22 procent voor de afvoer via de oliepupïeidmg naar Duitsland Het aeeveikeer heeft een aandeel van 65 3 procent in de totaalcijfers Zee schepen voerden namelijk m de eerste acht maanden in totaal 65 2 miljoen ton (toename 5 5 min ton of 9 pet) aan of af Het transport per binnenschip steeg tot 25 0 miljoen ton (toename 2 5 min ton of 10 pet) waarvan 19 6 mta ton alleen aan afvoer dat per spoor tot 0 84 miljoen ton (toename 0 15 min ton of 17 pet) en per vrachtauto tot I 0» mfljoe» ton (toename 0 13 min ton of 12 pet) Via de oliepupleiding werd 4 9 miljoen ton (toename 0 9 mm ton of 22 pet) afgevoerd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2