KREYMBORG Aantal woningzoekenden onderging vermindering POLO-PULL NU 9.®° Aanvoerder jeugdbende hoorde 2% jaar eisen ROTTERDAM Speelse experimenten Bedrij f sreorganisatie bij N.V. Excelsior Schiedam heeft nu 81,000 imvoners Voorkeur voor nieuwe huizen in Nederland Ambulance reed bromfietser aan voorrang: Geen een gewonde Dé Jeugdcriminaliteit in Rotterdam is onts tellend toegenomen Leef tij d geno ten op het slechte pad gebracht Scliilder viel van vijf meter WCENSPAG- gehakt-PASi Speelgoed actie St. Joris Doele Consir.-bankwerkers Machine-bankwerkers C.Y.-monteur$ Instr. pijpfitters Electrisch lassers Rumoer bij aandeelhouders Massa-ontslagen niet te ivachten ?n Nieuw gezicht op straat meer doen Schaakclubreserves met goede start SVC-ploegen met wisselend succes Montagewerkers Pijpfitters/ Scherp gesteld Optimisme RHHSHotol pE ROTTERDAMMER DINSDAG 6 NOVEMBER 1962 jRubricering Waarborg kwaliteit. Wol fn diverse uni tin ten en gestreept. Alleen geldig 7 november a.s. ONEENS KWALITEIT JA, DIE. eu SLAGERIJ BROEK VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL: 4636 - VLAARDINGEN 4ÖEN0A VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks mmWmÊ versnelde opleiding tot pijpfitter DE LUXE Pagina 3 C Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) I heeft een inwonerLd j VAN 81.000 delen B. en W. in de I Memorie van Antwoord mee. De wo ningvoorraad is 22.500, de gemiddel- de woningbezetting is 3,G. Er zijn 1700 i inwonmgen in Schiedam. Er bestaat een duidelijke voorkeur voor het ver krijgen van nieuwe woningen in Nieuw land. Zelfs in zeer urgente gevallen wensen de woningzoekenden uitslui tend een nieuwe woning te willen betrekken. B. en V!. delen mee dat de com missie ad hoe haar werkzaamheden heeft beëindigd. Deze commissie heeft gedurende twee jaar een onderzoek in gesteld naar het beleid bij het Bureau Huisvesting. Nu wordt gewerkt aan de samenwerking van een rapport. B. en W. weten niet wanneer dit rapport zal verschijnen. Het aantal ingeschreven woningzoe kenden bedroeg op: iresp. ingezetenen, vestigingen totaal) 31 december 1961: 5631, 1070. 6701; 30 september 1962: 5180, >810. 5990; minder resp. 451. 260. 711. Er is dus een daling te constateren. Een gevolg van de niet onaanzienlijke woningbouw en de hernieuwde controle. Inzicht in de directe behoefte kan de volgende rubricering geven per 1 oktober 1962)a. dringend, we gens te kleine of krotwoning (zelfst. 1100; b. met verklaring van de G.G.D. Ill en VI (alleen noodzakelijk en drin gend noodzakelijk) dus zonder 1 en II (gewenst en zeer gewenst!, al of niet zelfstandig wonend: 300; c, inwonende gezinnen van drie of meer personen: 360: d. echtparen, inwonend of a.s. echtparen, samen van 50 jaar en ouder: (cijfors400; e. echtparen, inwonend of a.s, echtparen, samen beneden 50 jaar: 450: f. dringende aanvragen voor ves tiging, c.a. gemeente- en bedrijfsbe lang: 200: g. opvangen van ontruimin gen en onttrekkingen aan bestemming enz. voor slechts één jaar 150. Dit aantal kan worden verminderd met 760, door opschuiving van de ene categorie naar de andere, zodat totaal overblijft: 2200. nor leeftijd 6 jaat kl. stijging p. m. Binnenweg 128 N. Binnenweg 447 Zw. Janstraat fiO Beijer- landselaan 87. ROTTERDAM Van een onzer verslaggevers. Een ambulanceauto van Schiedam, ko mende uit de richting Penninglaan gaf maandagmiddag geen voorrang aan de wielrijder H. P. uit Rotterdam, die op de Burg. Knappertlaan reed. Het rijwiel kwam onder de ambulance terecht. De wilrijder liep kneuzingen aan het rech ter been en is door een politiewagen naar zijn huis gebracht. De 18-jarige P. S. liep maandag mid dag een hersenschudding op, toen hij in aanrijding kwam met een personenauto van de heer J. F. v. d. H.. Op de kruising Wilhelminaplein-Willem Brou werstraat-Dwarsstraat in Schiedam gaf de bromfietser de auto geen voorrang. Beide voertuigen werden beschadigd. De heer S. werd naar het Gemeentezieken huis vervoerd. J'; GwtiHiijHj tl '«aw. .«I-W jfgkji BIJ de dagelijkse hoeveelheid papier die de vriendelijke mijnheer (het kan tegenwoordig ook mevrouw en juffrouw zijn) post weer heeft gebrach hebben we nog geen briefje van le zers gezien die hun mening over ex posities in het Stedelijk Museum wil len kenbaar maken. Daarom maken mj vandaag onze mening maar ken baar. V heeft zaterdag gelezen dat de conservator van dit museum de hccT P. L. .4. Janssen gezegd heeft dat het niet goed zou zijn voor de Schiedamse kunstenaars en voor het museum als :e in Schiedam zouden exposeren. Het zon zo op een onderonsje gaan lijken. We zijn geen conservator van een mu seum, maar we zijn het beslist oneens met de mening van de deskundige. HET zal wel zo zijn dat het aantrek kelijker voor een museum moet zijn als een Joegosiaag exposeert, of een Japanner. Nog mooier is 'n Peru aan vooral als dan betvezen kan wor den dat die Peruaan net nog afstamt van de gevluchte Incavorst Huascar. Dan krijgt de expositie een mysterieu ze en koninklijke sfeer. Zo'n geheim zinnig waas moet bezoekers trekken naar het museum. Maar is dat nodig? Zou het niet zo moeten zijn dat als enig criterium geldt de kwaliteit van de kunstwerken? IN tegenspraak met de eigen woor den deelt de heer Janssen dan ook rog mee dat Piet Stuyvenberg al in het Stedelijk Museum heeft geëxpo seerdJa. dat is dan ook een lande lijke bekendheid. Dat Kees Rijk van Ravens er nu zijn werken laat zien. Ja. die exposeert en werkt al in het buitenland. Dat Daniel ran Golden ook aan de beurt komt. Ja, die kreeg beurzen voor reizen naar Amerika en Japan. Dat Goof Smit ook zal expose ren. Hoe is hei nu. geen Schiedam mers of soms ivel Schiedammers? We geloven dat het juist- zou zijn om pe riodiek Schiedammers te laten expo seren, dat kan bijvoorbeeld in een aparte zaal geschieden. Iedere maand een zaal met Schiedamse kunstwer ken, zoals wc ook iedere maand een expositie met het Schiedamse kunst bezit (uit het museum) en met Schie- dsnis historische eigendommen wen sen. W'AAROM geen exposiils van Schie dammers in Schiedam? Is het niet beter om de activiteiten van de enkele kunstenaars hier te stimuleren te steunen met het geven van ge legenheid tot het exposeren. Dat zal het klimaat hier ten aoade komen, zo kan er een aantrekkelijk cultureel le ven ontstaan. Wie 1 veet wandelen er vele Van Goghs hier rond en kunnen ze zich niet ontplooien omdat ze het zetje in de rug niet krijgen. Wij me- f: (Advertentie) nen dat de overheid meer kan doen dan niets doen. Deze overheid zou bij voorbeeld kunnen overwegen tot het creëren van een cultureel centrum' te komen, een ontmoetingscentrum waar een gesprek, een lezing en exposities van en over Schiedammers gehouden kunnen worden. Het tweede tiental van de Schaakclub „Schiedam" is goed gestart in de bcndscompetitie. De moeilijke uitwed strijd tegen Maassluis 1 is geëindigd met een 5Vi4Vi overwinning. De he ren De Bruyn, Kok van Grootveld en Van Etten wonnen hun partij, de he ren Haring, Moleman en Dekker kwa men remise overeen, terwijl de heren Leerentveld, De Bruin' en Van der Ruit verloren. Ook de eerste wedstrijd van het le tiental tegen de Zwarte Dame 1 is met een kleine overwinning geëindigd. Was, de stand bij het afbreken 3%—2%. de einduitslag is 5%4V4 geworden. De, heer Harmannij won zijn partij, de he ren Stahlie en Hölzken kwamen remise overeen, terwijl de heer Planken ver- 10Woensdag 7 november speelt het le tiental thuis tegen Shell 1 en het 3e tien tal uit tegen Charlois 7 op vrijdag 9 november a.s. De thuiswedstrijd tegen H V O 2 van liet 2e tiental, welke eerst op 14 'nov. zou plaats vinden, is op ver zoek van H.V.O. verschoven naar woens dag 21 november. De clubavonden worden gehouden in het Geref. jeugdhuis. Lange Haven 9e ingang Vismarkt 97a, om 20 uur. (Van onze rechtbankverslaggever) „De jeugdcriminaliteit in Rotter dam is ontstellend toegenomen de laatste tijd," zei de officier van jus titie bij de rechtbank in Rotterdam dinsdagmiddag. „Honderden plaatsen in de jeugdafdeling van het Huis van Bewaring zijn bezet." Deze op merkingen maakte de officier in zijn requisitoir tegen de achttienjarige los werkman B. van der S., die hij als „een van de ergste jeugdmisdadi- gers van Rotterdam" kwalificeerde. Samen met zijn vriend N. was Van der S. de aanvoerder van een bende inbrekers en dieven (leeftijden tussen vijftien en twintig jaar), die onder de naam van de „Kruiskadejonger.s" een twijfelachtige reputatie in de Maasstad genoten. „Van der S. was beslist de kwaadste onder hen," herhaalde de of- ticier. ..Hij heeft onnoemelijk veel jon gens van zijn leeftijd op het slechte pad gebracht." Hij eiste twee en een half jaar jeugdgevangenisstraf. Enkele van het niet te schatten aan tal inbraken waren Van der S. ten laste gelegd. In Pïjnacker mtshaldcn- de hij met zijn kornuiten N. en De R. de bewoner van een bnis, waarin zij waren binnengedrongen. Van der S. hanteerde hierbij een boksbeugel en een stuk ijzer. Dat werd hem door de président van de rechtbank, mr. R. J. Brunner, bij- Bij het overstappen van het ene bal- eon naar het andere is maandagmiddag de 54-jarige schilder J. P. W. van Sj uit Rotterdam van vijf meter hoog op straat gevallen. De heer Van S. die aan het café op de hoek Vlaadingerdiik- Rembrandtlaan te Schiedam verfde, hield zich bij het overstappen vast aan een muurtje. Enkele stenen raakte toen los, waardoor hij zijn houvast kwijtraak te en op het troittoir terecht kwam. Hij klaagde over pijn in zijn rechter arm en linker pols. Men vervoerde hem naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. dat UEN klaagzang over het grote aantal dronken weggebruikers die door de politie worden geverbaliseerd, hield maandagmorgen de Rotterdamse poli tierechter, mr. A. Heynsius. Bijna elke verdachte die onder invloed van sterke drank auto's of andere voertuigen had bestuurt!, liet mr. Heynsius raden naar het aantal dronken rijders dat bij hem voor liet hekje was verschenen. „Circa 230 meneer", zei de politierechter telkens na zijn altijd onbeantwoorde vraag. „Er zij.n er misschien zes vrij gesproken, de rest heeft allemaal ge vangenisstraf gekregen. Dat is dus gemiddeld één dronken rijder per zit ting. Vanmorgen heb ik er weer zeven." De kolenhandelaar N. F. de W. uit Rotterdam was één van die zeven. Hij kreeg conform de eis een week cel en werd zes maanden het rijden ontzegd. De chauffeur van een kolenwagen had met De W., in een café gezeten en voelde zich niet in staat zijn auto te besturen. De \V. was het minst dronken van de twee en zette zich achter het stuur. Enkele zakjes kolen vielen onder het rijden van de auto, waardoor de aandacht van de politie op het rijden van De W. werd gevestigd. pij allen, zowel als de docenten en de organisatoren van de leergang, j zijn afkomstig uit verschillende ianden! jen verschillende culturen. Wij hebben! zonder kwalijk genomen. „Weet je hier twaalf jaar op kan staan?" vroeg hij. „Inbraak met geweldpleging, dat .3 één van de ernstigste dingen die er be staan. De „loopbaan" van de verdachte was weinig verheffend. Hij had diverse ma len tuchtschoolstraffen opgeknapt voor vele diefstallen en inbraken. Het milieu, waaruit hij afkomstig was, aldus de verschillende gewoonten en levens- raadsman, was daar in nief geringe ma te schuldig aan. estolen lood werd bij Van der S. thuis opgeslagen en de op brengst daarvan werd gedeeltelijk door de ouders van de verdachte gebruikt om kleding te kopen. De verdediger vond dat er met Van der S. toch wel wat was te bereiken en bepleitte een gedeeltelijk voorwaardelij ke stra f. inzichten, maar wij zijn allen van het zelfde beroep: architecten en inge nieurs. Daarom hebben wij heel veel gemeen, wij kunnen elkander begrij pen en elkanders inzichten respec teren. Aldus prof. ir. Jac. P. Thijsse, voorzitter van de raad van curatoren van het Bouwcentrum bij de opening van de vijfde internationale leergang De kornuiten van Van der S„ waarbij ;in het houwen, die maandag in het er enkele de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, zijn de afgelo pen weken door de rechtbank veroor deeld. Eén van hen, de negentienjarige Rotterdamse magazijnbediende H. M.. hoorde dinsdagmorgen acht maan den tegen zich eisen, waarvan drie voor waardelijk. Hij had aan twee inbraken meegewerkt: Op 8 juli in het clubhuis van de R.K. jeugdbeweging en op 18 juli in een cantine. Buit: flessen wijn en co ca-cola, worstjes en kleine geldbedragen. In de afgelopen dagen kwamen slechts vier teams van de Schiedamse Volley bal Club binnen de lijnen. Dames 1 kreeg bezoek van Sportclub Hillegersberg 1 en won met 3—0, Na een fraaie eerste set (15—13) zakte het spelpeil en het tempo danig en waren de beide laatste sets het aanzien niet meer waard, mede door de geringe tegenstand van de Rotterdamse meisjes. (158, 15—3). Dames 2 speelde eveneens een zeer siappe wedstrijd en stond geheel onno dig een punt af aan Z.V.C. 3 uit Rotter- r dam. Set-standen 15—9, 13—15 en 15—6,fienUIB.' lr- J' van 14—16. Heren 1 speelde voor de derde achter eenvolgende maal gelijk (22). hoewel een overwinning zeker binnen het bereik heeft geiegen. In deze wedstrijd tegen Z.V.C. waren de set-standen 153, 715, 16—14 en 15—2. Dames 3 tenslotte verloor met 1—3 van DOP, dat over wat meer inzicht be schikte. vooral in taktisch opzicht. Bouwcentrum te Rotterdam is begon nen. Deze leergang duurt, evenals andere jaren, zes maanden. Er doen aan mee zeventien bouwkundigen uit Argentinië, de Sudan, Thailand, India, Nigerië, Nicaragua, China, Columbia, Liberië, Haïti, Mexico, Ethiopië «n Peru. Prof. Thijsse kon nog mede delen, dat voor enkele zeer belang rijke onderwerpen docenten uit het buitenland, vooral Engeland, waren uitgenodigd. Hij waarschuwde de stu denten, dat het diploma geenszins een formaliteit is: herhaaldelijk is het voorgekomen, dat dit diploma aan candidaten moest worden geweigerd! De hoofdzaak voor het welslagen van de leergang zag prof. Thijsse in de samenwerking tussen de leden van dit zo heterogene gezelschap. Het is de bedoeling dat de gehele groep een eenheid zal vormen. Te dien- aangaan de zijn de ervaringen in het verleden bijzonder gunstig. Prof. Thijsse meen de, dat wellicht deze vriendschap nog belangrijker zou kunnen zijn dan de verworven kennis. Na prof. Thijsse leidde de directeur van het Bouw Ettinger, de stu denten in. Advertentie Door het weggooien van een nog bran- dende sigaret in de papierbak, ontstond j maandag brand in de woonkamer van; de heer A. v. d. P. in de Geerviietse- straat in Schiedam. De papierbak stond vlak bij een in de kamer staand bed, j dat ook vlam vatte. Hoewel de heer V. d. P. de brand zeil met een emmer water bluste, ont-i stond er aanzienlijke schade. De inboe-j del was verzekerd. i De Oudercommissie van het clubhuis St. Joris Doele in Schiedam gaat een aardig initiatief ontwikkelen. Deze ou dercommissie is onlangs opgericht om (het clubhuis te helpen bij verschillen de activiteiten. Nu is het voorstel gelan ceerd om zaterdag met geluidswagen door Schiedam te gaan om te trachten gebruikt speelgoed e.d. te verkrijgen. Dit speelgoed zal dan als het nodig is weer in het clubhuis worden gerepa reerd en het zal verstrekt "worden aan gezinnen die daarvoor in aanmerking J komen. Dat zullen in het algemeen ge zinnen zijn die hun kinderen als leden bij het clubhuis hebben ingeschreven. 1 De vrachtauto met medewerkers van het clubhuis St. Joris Doele hoopt za terdag van tien tot vijf uur enkele (tochten door de stad te maken. woensdagavond Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond van Oud-Strijders, Contactavond, 20. Chr. Sociale Belangen. Chr. Graf. Bond, Ledenvergadering, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- u- nfcp redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b e g tel. 64154 of 115588 toestel 51 tb g na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J- Troost, Aleidastr, 23 tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel. ^Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: pohtie-alarm 64606, G-U en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Rembrandt Rembrandt- Anotheck: Gouka, Hoogstraat. Stedelijk Museum: „Nieuwe vormen en nieuwe muziek" schilderijen van Mary Bauermeister, electrorusche muziek van Karlheinz Stóckhausen schilderijen van de jonge Schiedamse schilder Rijk van Stevens (alles 10-17). BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar montagewerken: (met N.VJ..-diploma) Tevens bestaat op onze FITTERSSCHOOL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan. 30 jaar), de mogelijkheid een voor de olieverwerkende en chemisch# industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een. onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstjge winstaandeelregeüng. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 7 november a s. tussen 7 en 8 uur n.m. bü het Gew. Arbeidsbureau te VLAARDINGEN, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan. wezig is. Reis. en verzuimkosten by sollicitatie worden vergoed. HET is de bedoeling, dat bet be drijf van de N.V. Metaalbuizen- fabriek Excelsior te Schiedam zal worden geliquideerd. Over deze liqui datie zijn al besprekingen gevoerd met de ondernemingsraad en binnen kort begint overleg met de vakbonden. Verwacht wordt, dat door concetra- tie van het bedrijf in Oosterhout In Noord-Brabant de kostprijs zal dalen en dus het rendement zal toenemen. Door deze rationalisatie kan het per soneel worden teruggebracht tot vier honderd man. Wel zal de trekkerij in Schiedam ge vestigd blijven, omdat daarvoor in Oos terhout geen ruimte is. Bovendien zou de montage van de machines kostbaar worden en ook heeft het personeel van de trekkerij ir Schiedam een grote er varing. Dat alles i medegedeeld op een ruim twee en eer half uur durende te Rot terdam gehouden aandeelhoudersverga dering, waarin vele harde woorden zijn gevallen. Wij vernamen van de zijde vqn de Schiedamse bedrijfsleiding van Excelsior, dat er van ontslag van personeelsleden geen sprake zou zijn. In Schiedam werken nu nog 170 man en aan hen is de keus ge laten in het bedrijf te Oosterhout te werk te worden gesteld, een an dere werkkring te zoeken of te werk te worden gesteld in de trekkerij, die in de oude fabriek aan de Bni- tehhavenweg te Schiedam zal blij ven. De bedrijfsleiding te Schiedam deelde ons mede, dat de geruchten over een massaal ontslag alle grond missen in zoverre dat er te Schie dam over dit onderwerp nog niets bekend is. Op de aandeelhoudersvergadering werd voorts medegedeeld, dat de samen werking met Wavi ook niet is geworden, wat men daarvan heeft verwacht. Het belang dat Excelsior in Wavin had, is dan ook verkocht. Door de eigen politiek, die Wavin voerde, werd het aandelen pakket voor Excelsior niet anders dan een belegging en men is er in geslaagd, het voor een goede prijs af te stoten. De harde woorden, die op de aandeel houdersvergadering vielen. betroffen het feit. dat het bestuur de aandeelhou ders geheel onkundig had gelaten over de ongunstige gang van zaken tijdens het op 30 juni afgesloten boekjaar. Men had van bestuurszijde een tussen tijdse mededeling verwacht, vooral na de persberichten over de Wavin-transac- tie. die het bedrijf een boekwinst van twee miljoen gulden heeft opgebracht. Voor een van de aandeelhouders met een aandelenpakket van 180.000,— was het ontbreken van deze publicaties zelfs aanleiding om tegen de jaarstukken te stemmen, daarbij aanvoerend, dat het betrokken jaarverslag ter beurze zeer slecht is ontvangen en ronduit verkla rend. dat de voorlichting volkomen had gefaald. Hoogst ontevreden toonde deze aandeelhouder zich ook over de voorstel ling van zaken bij de ruil van aandelen N.V. Doetinchemse Ijzergieterij tegen stukken Excelsior. President-commissaris mr. A. Blom gaf namens het bestuur toe, dat de betrokken aandeelhouder in beginsel gelijk had en dat ook voor het bestuur het ontbreken van publicaties ien ver velende zaak was. Het was ce bedoe ling dat een publicatie gelijktijdig plaats zou hebben met de mededeling over de verkoop van de Wavin-„mde- len. Dat laatste was echter ontijdig uit gelekt. waardoor het bestuur in een moeilijk parket is geraakt. Mr. Rïjnders toonde zich ten aanzien van de toekomst gematigd optimistisch De orderportefeuille neemt toe, de langlopende schuld liep terug tot 4,8 miljoen gulden. De grootte van de fis cale verliescompensatie is thans drie miljoen en men kan aannemen, dat er in de eerstkomende vier jaren geen di videndbelasting behoeft te worden be taald. Het bestuursvoorstel voor een uitke ring van 4 procent dividend werd met 5943 tegen 2302 stemmen goedgekeurd, de -jaarstukken werden aanvaard met 5965 tegen 2282 stemmen. Zes Schiedammers zijn geslaagd voor het examen van het Ned. Ver bond van Mandolineverenigingen. Hel zijn de zes leerlingen van mevrouw Tvilhelmina Menningh die bij de Schiedamse Toonkunst Muziek- en Balletschool studeren: Conny Blok. Loulou la Gro en Mia Hemersma, voor A Elementair en Anneke Munnik, Hanny Lenos, Ria Beekman voor A. Op 1 november 1962 slaagden voor het diploma A ziekenverpleging in het Gemeenteziekenhuis te Schiedam: Zr. C. E. Alberg, zr. J. A. M. Boevé, zr. H. L. C. C. de Kanter, zr. M. Hoefman, zr. J. H. Spaans, zr. G. H. de Roos, zr. N. E. Larmonie, zr. A. C. Servester. In de serie oecumenische diensten die de Oecumenische Raad van Ker ken te Schiedam worden gehouden is de volgende dienst zondag 11 novem ber in de Bethelkerk aan de Oude en Nieuwe Maasstraat. Aanvang 19 uur. De liturg in deze dienst is pas toor C. P. v. d. Berg, van de Oud Katholieke Kerk te Schiedam. Ds. H. W. Hemmes, hervormd predikant zal de prediking verzorgen. Alle belang stellenden zijn in deze dienst hartelijk welkom. In het avondgebed dat elke zaterdagavond om 19.30 uur in de Evang. Lutherse Kerk, wordt ge houden gaan in de eerstkomende ge beden voor ds. E. A. Bos, ds. V. Spaling, ds. J. D. Smids, ds. J.. Cou- vee. Uit de volkstuin van de heer W. B. te Schiedam zijn een kruiwagen, veertig planken en een vlaggestok ge stolen. De vitrage van het tuinhuisje en twee deursloten werden vernield. Ook werd een bed winterpeen uitge trokken. Advertentie J-JET lijkt een strand met zee- diertjes in het water en een eenzame schelp of steen op de zandrand, maar het is een cre atie (schilderij? kunstwerk'.' van Mary Bauermeister. Meer van dergelijke speelse experi menten zijn te zien in het Ste delijk Museum van Schiedam tezamen met het werk van de ond-CJV-er Kees Rijk nart. Ravens. Tegenover deze scherpe kritiek stond echter ook waardering: vier jaar gele den stond Excelsior voor een faillisse ment en nu is het bedrijf vrij sterk, zo constateerde een andere aandeelhou der. Uiteraard was er teleurstelling over de daling van de rentabiliteit, hetgeen door president-directeur mr. G. F. Rijn- ders werd verklaard door de overplaat sing naar Oosterhout en door de lage re marktprijzen. „Kijk, daar gaat -J da nieuwa Sola* In dis prachtig» kJaurencomblna!It!tt Solex na Jonger Anders NIeuwerI mei wfotoraitkch# koppeling. Heel vandaag nog de nletm# fdeorantolrier of maak vrljbHJvand aan proefrit &5fa •icmiBnar AFDELING MOTOBEN St. Llduinaslraat 52 Telefoon 6«31I Betaling desgewenst in overleg. y. -f.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1