Bevolking nu boven 81.000 Nam schoolhoofd wraak op jongen die sloeg? Uitleen van boeken is opmerkelijk gestegen Branierij den op brommer levert flinke boete op Joop Martens kruistocht voor de sportiviteit Schiedam heeft korps van 1633 ambtenaren ROTTERDAM Tegenspraak levert vrijspraak Kantonrechter legt boetes op WIE IN VLAARDINGEN 'N FAST0 GEISER KOOPT, KOMT NAAR Verkeersproblemen vragen aandacht Tweede avond in Verkenningen59 V erwikhelingen met scholieren die verzuimen Chauffeur dronk ??sterkte" in Cijfers Leeszaal en Bibliotheek m OSSEN (GEDOOD) STAGNEREN TREINVERKEER Burgerlijke stand :m Brand door fout in t.I .-verlichting agenda voor SCHIEDAM PROGRAMMA ODI Meerpalen in brand Pg rotterdammer Pagina 5 DONDERDAG 8 NOVEÏ5SEE Fabrieksdoof Zo ziek KOUD MEEUWEN Vandaag en morgen en dagelijks NIET THUIS RAAD LOODGIETERSBEDRiJF Wcstnieuwland 5 - Telefoon 2996 Hoogstraat* 107 - Telefoon 4164 Zie ook grote FASTO-ADVERTENTIE eiders in dit nummer Misdaad Voor Het eerst heeft het ibevolkings- mtatl van Schiedam in ruime mate het "tal 81 000 overschreven. Was het aan tal inwoners reeds op 1 september 81060, He sanwas bracht het totaal per 1 ok tober op 81410. Sinds maanden danste het cijfer steeds weer terug naar de 30000 inwoners. Dat sch.jnt nu voorbij Op*30 september telde Schiedam 40205 mannen en 49 vrouwen. Er werden september 75 jongens en 73 meisjes ïaboren, er overleden 18 mannen en 22 vrouwen, in Schiedam vestigden rich 139 mannen en 160 vrouwen en uit de 'ta<ï vertrokken 101 mannen en 166 vrouwen. Het geboorteoverschot draagt 108 h«t vestiguigstekort is 56. Beneden de leeftijd van veertig jaar overleden geen Schiedammers m sep tember. acht Schiedammers overleden m de leeftijd van 60-89 jaar, twaalf dadgenoten stierven in de leeftijd van 30-79 jaar en elf waren ouder dan tach- L jaar. Er traden 56 stadgenoten in het huwelijk, twee echtscheidingen wer den uitgesproken. Binnen de gemeente ïtifansden 187 gezinnen met m totaal UI personen. Miaiidsg 20 uur wordt in het Stede lijk Museum te Schiedam de tweede ivand gehouden in de reeks Verken ningen van Kunst, spreker is ditmaal ie conservator van het museum, de heer P. L. A. Janssen. Het zal de laat ste grote lezing zijn, althans in zijn functie van conservator, die hij in het museum houdt. Het onderwerp is ..Vrijheid en on vrijheid in de beeldende kunst". Daar bij zal met projectie van twee licht heiden naast elkaar een blik worden teworpon op de merkwaardige moei- liitóêden, waarvoor een kunstenaar ach gesteld kan zien omdat hij „kind a van zijn tijd". Me» spreekt meestal over de origi- siditelt van de kunstenaar, over al het nieuwe dat hij weet te bedenken en men let daarbij te zelden op het nieu- oen mat-* ve dat hij niet kan bedenker, eenvou dig omdat ook hij gevangen is in de traditie van zijn eigen jaartal. Bit zal worden onderzocht aan de jami van kunstenaars die in nazi-Duits- tod moésten werken, vroege Christe lijke kunstenaars in het antieke Ro me en het werk van Mondriaan. Er zijn nog enige plaatsen in de museum-aula beschikbaar; men kan ook nog intekenen voor de serie van nog drie avonden. Een voorbijganger zag woensdag morgen om tien voor twaalf dat de dage van de firma Bossers, Aleida- itriat 64 in Schiedam m brand stond. Hij waarschuwde de chef van de winkel, die daarna het vuur heeft geblust. Ge bleken is dat de. tl.-verlichting door kortsluiting in de schakelaar heeft nljca gevat De schade bedraagt 160. De brand weer die met de nevelspuit ter plaat je was» behoefde geen dienst te doen. (Van een onzer verslaggevers) DE jongen had het schoolhoofd et- slug en. Hij zou dat met enkele vriendjes gedaan hebben en toen de vader het hoorde meende hij dat de kwestie pedagogisch en fatsoenlijk diende te worden opgelost. De Schie dammer C. H D. ging dan ook met Cornells naar het Schiedamse school- (Van onze correspondent) De woonwagenbewoner J. L. zou voor iemand van de Fruimendijk in Ridder- kerk een vrachtje hout halen in Baren- ürecht. Hij vertrok vroeg in de .mor gen, maar vond daarna in Barendrecht het bier zo lekker dat hij eerst tegen het middaguur naar Ridderkerk ver trok. Hij had toen zoveel bier gedronken dat hij met zijn auto tegen een gevel op de Noldii'c aanbots 'e. slingerend verder reed en h om daar »•«- hij door sproken. ze niet Ha. Believue stopte ken. Daar werd deelden aange- pak slaag als Hij vond het taxi naar Dor drecht te gaan en daar verder te lees ten. De politie heeft de auto in beslag ge nomen en heeft nu een lijstje van over tredingen voor hem opgemaakt dat niet mis is. hoofd. Deze aanvaardde de excuses. Woensdag vertelde de heer D. met verontwaardiging dat het schoolhoofd daarna wraak moet hebben genomen. De jongen werd later van school ge stuurd. Maanden kon hij met naar school. Hij had er ook met de Com missie tot wering van schoolverzuim over gesproken. De kantonrechter ge loofde dat er nog wel een oplossing zou zijn geweest om Cornells naar school te sturen, hij kwam dan ook op twintig gulden boete wegens on geoorloofd schoolverzuim. „Ik ben wat fabrieksdoof, edelachtba re, zou u wat harder willen praten" had verdachte Van L. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam gezegd en dat was voor mr. 'Cos aanleiding om glimlachend nogmaals het vonnis te her halen toen Van L, heel lankmoedig constateerde: „O, dus ik moet ene week de bajes in". „Nee, vijftien gulden boete omdat Arie niet naar school is geweest en dertig gulden boete omdat Mijndert niet naar school is geweest maar hiervan vijftien gulden boete voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar". „Geluk kig want ze zitte op me te springen met die machines" voegde Van L. er aan toe. „Mag ik nog wat zeggen, edelacht bare?" Dat mocht dan wel. „Nou op- voede, he, opvoede, dat is toch wer kelijk een kunst" en vrollik wuivend naar ieder verdween de Schiedammer Van L. nadat hij in de deuropening nog gnuivend had geconstateerd dat hij „kon gaan sparen voor de boete". De heer Van L. was met echtgenote al eerder voor het kantongerecht ge weest. Toen hadden zij meegedeeld dat Arie zo ziek was geweest. De kantonrechter vroeg terug te ko men met een verklaring van <le huis arts. „Ik heb het vraagd, edelachtbare, maar de dokter wist het niet meer. Hij zei laat de rechter me maar opbellen'*. Dat doet mr. Cos uiteraard niet. Het schoolverzuim zou er nu niet meer zijn volgens de vader want de jongen was weer terug bij de onderwij zer die zo goed met hem kon opschie ten. „Van mij kreeg ie op zijn...rnaar je kan net zo goed slaan op een aambeeld, hij wou bij die meester te rug, daar houdt ie meer van dan van zijn vader" verklaarde Van L. die zijn litanie besloot met de conclusie „ik wist het niet, ik wist he: niet, maar nu gaat het weer goed." (Van een onzer verslaggevers)- DE uitleen van boeken Is opmerke lijk gestegen bij de Gemeentelij ke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Schiedam. Het aantal houders van ,DAf wordt een koud wintertje, mijnheer" vertelde de man ons mei aplomb. Hij stond aan de kant ran de Lange Haven met het mieze rife gelaat van een poolvorser die Seeds maar nieuwe ijsbergen ont dekt Daarom wilden wij hem be moedigend toespreken. ,Ja, we heb ben het gemerkt mijnheer, het wordt miertje, we kunnen tenminste hoe longer hoe moeilijker uit ons bed ka rnen 's morgens, maar het hindert niet hoor, de kachel brandt lekker en er zijn nog boeken genoeg om gezel- Kj bij de huiselijke haard te lezen". Ons verhaal suste niets. „Nee, mijn- te*, dat merk je niet aan die kou 's morgens" zei hij met iel# van af keuring. „Nou ja 's avonds is het ook al vroeg kil, trouwens nou ook", poseerden we en om hem in de hemming te brengen hesen we de monstratief onze jaskraag op. JIEE, dat is het niet, dat is het niet, het zijn die meeuwen", ver- kldé de man. Hij wees naar het mid den van de haven waar tientallen vo ids cirkelden. Verbaasd hebben we htm aangekeken. „Zo vertellen die meeuwen u dat?" „Ja, mijnheer, De Goede Haven: Wij ka vond, C. Groe- tewee houdt causerie over „Van het Hoofd naar het Station" en vertoont prentbriefkaarten. 20. De Rank: Dr. H. W. Tilanus spreekt 'oor leden van C.H.U.-Kiesverenigingen, 20. Mnifa Sacrum: Ned. Ver. v. Huis- Wouwen, Diamiddag, 14.15. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd Contactavond, 20. Chr, Sociale Belangen: Alg. Zieken fonds De Kunst Alg. ledenvergadering, „Wijkcentrum Nieuwland: Tamboers- en P|percorps CJV-Harmonie, Contactavond, Irene: Wijkgemeente 3, Ned. Herv. Kerk, Contactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- jtaise redactie Lange Kerkstraat 82, tel. »®82 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 wg.g. na 18 uur 80037) alleen voor Mdaetleaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 Je!. 65451 (alleen voor klachten, adver- «Dtlea en abonnementen b.g g. tel dan zie ik het zo, ik weet nou al wat het voor een wintertje wordt". We wilden het met een grapje afdoen, „Het is mogelijk, mijnheer, maar wij zien dat niet. We vechten al jaren met een gebrek aan kennis voor on ze fauna en flora, we kunnen geen ka narie van een kraanvogel onderschei den". Nu is het onvergeeflijk om iro nie te bedrijven omdat negen van de tien het als ernst zullen verstaan. Dat deed onze stadgenoot ook en we retireerden daarom snel naar de zwijgzaamheid omdat het gesprek an ders terecht zou komen in het visnet van de verwarringen. „LUISTER, mijnheer, dat zit zo, die vogels he, die voelen zich in Schiedam beslist niet thuis," zei hij wijzend op vogels die naar ons gevoel heel vrolijk met het wateroppervlak speelden. „Kijk, ze willen toch veel liever met hun poten aan het strand staan. Ze zijn ook gewend aan zoute vis. Wat hebben ze hier? Het is hier duiken en nog eens duiken en dan ha len ze af en toe een witvisje boven, het verwondert me nog dat ze dat in die tmile gracht te pakken krijgen." „NEE, mijnheer, ze zijn van ar moe hierheen gejaagd. Ze voelen aan die zee de kou aankomen an daarom zoeken ze hier ai beschut ting. Dat is een slecht teken. Er zijn al honderden van die vogels. Het is niet mooi, maar we moeten zorgen dat we dte vogels dan ook helpen. Ik geef ze brood als ze geen vis meer kunnen vangen. Dat is een leuk spel want een meeuw is een slimme vo gel. Hij vangt het brood net zo ge makkelijk hoog in de lucht alsof-ie korfbal speelt. Wij mensen kunnen nog heel wat van die dieren leren en daarom moet je naar ze kijken mijn- leeskaarten steeg in oktober tot 5786, vorig jaar was dit aantal 5349. Het boekenbezit breidde zich uit van 61089 naar 63958. In oktober werden uitgeleend 11316 romans (v.j. 10805), 8665 studiewerken tegen 73337 in okto ber vorig jaar en 8269 kinderboeken tegen 7589 in dezelfde maand van het vorig Jaar. Verdeeld over de filialen k de uit leen als volgt: Centrale bibliotheek Lange Haven. Ro mans 58® (v.J. 5598) Studiewerken 5791 (v.j. 4971) Totaal 11620 (v.j. 10569). Filiaal Lorentzlaan. Romans 1305 (v.j. 1333) Studiewerken 879 (v.j. 743) Jeugd boeken 714 (v.j. 843) Totaal 2898 (V.j. 2319). Filiaal Dr. Wlbautpleln. Romans 1564 (v.j. 1639) Studiewerken 1362 (v.j. 1221) Jeugdboeken 2029 (v.j. 1857) .To taal 4955 (v.j. 4717). FiliMl Dwarsstraat. Romans 1154 (v.j. 851) Studiewerken 264 (v.j, 99) Jeugdwerken 877 (v.j. 654) Totaal 2295 (v.j. 1604). Jeugdafdeling 1973 (v.j. 1884) Jeugdstudieboeken 1310 (v.j. 1272) Totaal 3283 (v.j. 3156). Lees zaal en bibliotheek te Schiedam. Ro mans 11.316 (v.j. 10.805) Studiewerken 8.665 (v.j. 7.337) Kinderboeken 8.268 (v.j, 7.589) Totaal 28.250 (v.j. 25731). Filiaal Kethel. Romans 1Ö66 (v.j. 25731). Studiewerken 355 (v.j. 291) Jeugdboeken 1228 (v.j. 937) Totaal 2649 (v.j. 2252). Tfitleenpost Lindïnhof. Romans 20 (v.j. 24) Jeugdboekenl38 (v.j. 142) Totaal 158 (v.j. 166). Ullïeenpost Ziekenhuis Romans 248 (v.j. 336) Studiewerken 5 (v.j. 12) Totaal 253 (v.j. 348). Uitleen- post St. Jacobsgasthuis. Romans 130 Studiewerken 9 Totaal 139. 0 Voor de Schiedamse Kunst Kring zal op donderdagavond 15 november in het Passagetheater worden opge voerd het toneelspel „3 x koekoek" van Marcel Achard. De toneelgroep Centrum verzorgt deze voorstelling. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. 0 Van de Schiedamse chauffeur-mon teur G. H. is een bromfiets gestolen die niet op slot voor zijn woning in de dr. Boslaan heeft gestaan. 0 Sinds kort verkoopt de afdeling Schiedam van Pro Rege limonade glazen. De baten van deze verkoop zijn bestemd voor de inrichting van de nieuwe militaire tehuizen in Han- dorf en Kogelager Duitsland. De gla zen kosten een gulden per stuk. Deze „Ouwe Hapglazen" zijn sierlijk uit gevoerd. Ze zijn verkrijgbaar bij de heer T. Mulder, Jozef Israëlstraat 16b, Schiedam, giro 508420. Het programma met de twaalftal inde lingen van de christelijke korfbalc'ub ODI in Schiedam voor jaterdag is als volgt samengesteld: AlbatrosODI. Schi-edsrechter: v. d. Heiden. Aanvang 15 uur. Terrein: t.o. hotel Swindregt. Vertrek 13.45 uur vanaf Station (trein 11.51) Dames: J. Hout man, M. Sluimer, I. Sonneveld, R. Son- neveid, N. Stam, R. v. d. Wel. Reserve M. v. d. Brugge. Heren: H. v. Hoogda- lem, I. v. Keulen, W. v. Leeuwen, N. Sleeuwenhoek, C. Toussaint, F. de Vlie ger. KQAG 2—ODI 2. Scheidsrechter Kalk man Anvang 15.30 uur. Terrein a. d Verbindingsweg. Vertrek 1.45 uur vanaf Grensflat naar C.S. verder met T.P.bus. Dames: M. v. d. Brugge, B, v. Keu- len-Jansen, D. Sluimer, T. Sluimer, N. Vonk» J. Wonk. Heren: T. Bos, F. de Bruin, C. v. Kooy, J. v. Ottexloo, F. v. Veen, A. de Vlieger. Reserve: B. Sleeu wenhoek. Jon, TOF—Jun. ODI», Scheidsrechter, TOP. Aanvang 15.30 uur. Terrein Gor* delweg. Vertrek 14.15 uur. Dames: L, Brevoort. I. Donkersloot. L. Spaan, S. Jansen, A. Smits, G. Kunst. Heren: Go Peng An, D. v. Hoeve, H. van Houte, B. Siemons, H. Verhey, E. de Vries. R'dam-Zuld b—ODI b. Scheidsrechter en leider: B. Sleeuwenhoek. Aanvang: 14.15 uur. Terrein Varkenoord. Vertrek: 13.15 uur vanaf Grensflat. Dames: A. v. Delden, E. v. Dijk, C. Grundel, X. Grundel, M. v. Meeuwen, S. Wupkes. Res.: J. Lagewaard. Heren: L. Bas- tiaans, C. Bos, F. Doolaard» H. Kalk man, J. Siemons, K. Speksnijder. Uitslagen d.d. 3 nov.: ODIOr. Nassau 3 Op het drukste baanvak van Ne derland hebben fwee ossen woensdag avond het treinverkeer gedurende een half uur stilgelegd. Zij hebben hun activiteiten tevens met de dood moeten bekopen. In een weiland ach ter de voormalige Oudedijk in Schie dam liepen zeven ossen van de heer P. G. uit Overschie. Twee van deze dieren zijn op het baanvak Delft- Schiedam terecht gekomen. De politie heeft nog niet kunnen ont dekken hoe de dieren op de spoordijk zijn gekomen omdat de duisternis het onderzoek remde. Een lokomotief heeft om vijf minuten voor half zeven de twee wandelende dieren aangereden. Eén os was op slag dood, de ander rol de zwaar gewond van de spoordijk af. Dierenarts J. S. W. uit Delft constateer de dat het dier moest worden afge maakt, Beide slachtoffers zijn daarna naar het abattoir in Schiedam gebracht. Dit ongeval had echter tot gevolg dat het treinverkeer van Delft naar Schie dam gedurende een half uur werd ge stremd en ook het verkeer van Schie dam in de richting Delft kon tegen, half zeven in eerste instantie geen voortgang vinden. Minutenlang hebben enkele treinen in het baanvak onder andere op de spoorbrug over de Sche bij Schiedam stilgestaan. Tegen de eigenaar van de ossen de heer P. G. is proces-verbaal opgemaak.t De dieren vertegenwoordi gen een waarde van twaalfhonderd gul den. \/|KT DE voeten niet op de trap- per en dan op een bromfiets over het voetpad slungelen noem ik bra nierijden" zei de substituut-officier bij het kantongercht te Schiedam mr. Franke die het handelen van de 18- jarige Schiedamse loodgieter A. B. zeer hekelde. De jongeman had op 3 juli over het voetpad in de Groene- laan gereden. Hij had een voetgan ger dusdanig aangereden dat deze ernstig aan de hand gewond raakte. De voetganger had weken lang niet kunnen werken. „Deze onverantwoor delijke daad past niet bij bezitters van motorvoertuigen" zei mr. Franke en. het werd dan ook dertig gulden, boete of zes dagen hechtenis. Toen de RET-chauffeur C. de B. op de Nieuwe Haven van de Schoolstraat naar de Oranjestraat in Schiedam wilde rijden is hij in aanraking ge komen met de bromfietser G. van der B. Voor het kantongerecht te Schie dam verklaarde de chauffeur woens dag dat de bromfietser plots de rij baan was opgekomen. De officier, mr. Franke, meende dat dit nog geen excuus is om een ander het voorrangsrecht te ontnemen. Hij vroeg een schuldig verklaring zonder toepassing van straf. Voor Van der B. achtte hij het ern stig dat deze volgens de getuige- verklaringen plotseling de bocht voor de R.K. Kerk had willen afsnijden en daardoor het verkeer in gevaar had Uitslagen d.u. 3 nov.: OJJi—ur. 2; ODI 2—Or. Nassau 2 9—1 Programma 17 nov. nog niet bekend. I De toneelvereniging „Het Masker" van de R.O.V. SHELL geeft vrijdag avond een uitnodiging in het C.J.V.- centrum „Triangel" te Vlaardingen. Opgevoerd wordt het stuk „Gieren op 't veilig nest". De avond begint om 20 uur. (Van een onzer verslaggevers) BIJ de gemeente Schiedam, stad met 81.000 inwoners, zijn 1663 ambtenaren in dienst. Hiervan zijn 91 werknemers beneden 20 jaar, 125 van 20-24 jaar, 141 van 25—29 jaar, 162 van 30—34 jaar, 166 van 35—39 jaar, 167 van 4044 jaar, 205 van 4519 jaar, 219 van 5054 jaar, 199 van 20—24 jaar, 141 van 25—23 jaar, vijf ambtenaren zijn ouder dan 65 jaar. Bij de diverse afdelingen» diensten en bedrijven is de personeelssterkte: ach tereenvolgens dienst/bedrijf en data 1/1*55, 1/7*60. 1/7*61. 1/7*62: 1. Secre tarie 89. 88, 87. 94; 2. Ontvangerskantoor 9. 8, 8, 8: 3. PoUtie 138, 134, 128. 131; 4. Brandweer (excl. vrijwillige) 7. 10, 10. 11; 5. G.G. en G.D. 16, 18, 17, 20; 6. Opc-nb. Slachthuis 21, 22, 23, 22 7. Bouw- en woningtoezicht 22, 28, 27, 31; uuu/vm nvw^-v jv. -- - - - - j 8, Woningbedrijf (exploitatie) 6, 14, 14. heer, dan ken je net als ik ook gaanUg. g Gemeentewerken 314, 282, 280, zien wat voor weer het wordtMet, 282; Havendienst 36, 36, 34, 34; die aoede raad hebben we het ge- Marktwezen 1, 1. 1. 1; 12. V.R.O.-diensti daan 89* 89 82' 86; 13* Kleuteronderwijs 28»1 24. 26, 29; 14. Lager onderwijs 133, 153, 157,161; 15. Voorbereidend hoger en mid- delb. onderwijs 28, 26, 27, 2716. Nij verheidsonderwijs 78, 73, 53, 59; 17. So ciale Zaken 28, 29, 28, 28; 18. Techni sche Bedrijven 282. 278, 266, 256; 19. Zie kenhuis 216, 220, 225, 248 20. Concierges en werksters openbare scholen 50, 60, 58, 49; 21. Accountantsdienst 7, 8, 8, 7; 22, Stedelijk Museum 4, 6, 6, 7; 23. Sport 4, 5, 5. 5; 24. Begraafplaats 3, 3, 3, 3: 25. Leeszaal en Bibliotheek 17, 27. 25, 25, 26. Entrepot 1, 1, 1, 1; 27. Overigen -, 12, 13, 13; 28. Bureau On derwijs 5, 5, 6, 6; totalen 1630. 1660, 1616, 1663. 0 De Schiedamse Film Kring houdt bijeenkomst in gebouw Irene Nieuwe Haven. De heer W. Houthuyse, des kundige op het gebied van de film, zal een korte inleiding houden. Ver toond zal worden „Variationen über ein filmthema" en na de pauze wordt vertoond „Xln chapeau de paille d'Italie" van René Clair. Op woens dag 30 januari wordt in het Mono- poletheater een filmavond gehouden, de jaarvergadering is voor woensdag 13 februari vastgesteld. (Van een onzer verslaggevers) VOETBALARBITER Joop Martens meent dat de scheidsrechters in Ne derland één lijn moeten trekken. Gp zijn eentje is Martens een kruistocht aan het houden; ieder ernstig vergrijp in een wedstrijd van het betaald voetbal wordt bestraft met een waar schuwing. Wie de bal wegtrapt nadat er gefloten is, kan ervan verzekerd zijn dat hij van de lange Zeistenaar een waarschuwing krijgt. Iedereen die de bal bij een inworp eerst een eindje mee het veld inneemt en. dan pas het leer naar de tegenstander gooit, krijgt „van hetzelfde laken een pak". Joop Martens is ervan overtuigd dat binnen een jaar een eind gemaakt is aan alle „flauwe geintjes", aan het on sportief gedrag dat vele semi-profvoet- ballers zich elke zondag op de Neder landse voetbalvelden permitteren, als al le scheidsrechters van „hoog tot laag" maar in ieder geval in het betaald voet bal de gedragslijn van hem overne men; niets meer nemen, alles bestraf fen. Propaganda voor deze strenge maat regel maakte Joop Martens woensdag avond voor de Schiedamse Scheidsrech ters Vereniging in de kantine wan de voetbalvereniging „Schiedam" het 's woensdagse home van de S.S.V. „Misschien zie ik'het verkeerd," zei de Zeistenaar tot zijn Schiedamse collega's, neem het me dan niet kwalijk, ik ben. ambtenaar en gewend binnen de paadjes te lopen die de weg voor schrijft." Reeds hebben enkele voetbal lers dit seizoen moeten ondervinden dat er'met die „lange vent uit Zeist" niet te spotten valt. Tien dagen geleden kregen twee spe lers een ,,bon". De strengheid reist Joop Martens al vooruit, wanneer hij een wedstrijd moet leiden. „Ik ben Hastens," zei de Zeistenaar zondag tegen Denis Neville voor het begin van de wedstrijd ADOSparta. Dat weet ik," zei Sparta's manager, „u hebt vori ge week twee waarschuwingen gegeven; dat zal vandaag niet nodig zijn, mijn jongens zijn al ingelicht." Er gebeur de bij ADO-Sparta niets onsportiefs.... Scheidsrechter Martens is van me ning dat er in Nederland een soort van grens rechters school moet komen, een plaats waar lines men gedurende enkele weken een avond per week geïnstru eerd worden in hun functie, een plaats waar de grensrechters problemen met elkaar kunnen bespreken. Joon Mar tens komt e rond voor uit dat niet gebracht. Deze kreeg twintig gulden boete. „Het is geen wett.g bouwland, het iS gewoon een wegzei de keurig gekle de twintigjarige matroos T. S. bij de Nederlandse marine die op 28 juii een bekeuring kreeg omdat hij met een meisje in het gras van de Maasdijk bij Maassluis verbleef. De kantonrechter zei: „het was met zo best, en of er nou gras groeit doet er niet toe, het is ook bouwland, daar dien je niet te zijn met een meisje op zondagmiddag". „Mag ik hogerop gaan" vroeg de twintigjarige Vlaardinger. maar rnr. Cos bromde: „Zeveneneenhaive gulden boete, je kunt niet in hoger beroep gaan, wel kun je nog cassatie aanvra gen". T TIT de cijfers over de werkgelegen- heid, die het Gewestelijk Arbeids bureau Botterdam woensdag ver strekte blijkt een wat aarzelende con junctuur. De vraag naar lager perso neel is wat minder geworden. Maar een juiste prognose is niet gemakke lijk omdat er vele onzekere factoren zijn. De conjunctuur is sterk afhan kelijk van Duitsland. Er zijn geen aan vragen tot ontslag van personeel in gediend, er zijn wel iets minder pen delaars. Het probleem der vele bui tenlandse vooral Spaanse zee lieden die in Botterdam op een schip wachten is minder urgent geworden. Hoewel er geen enkele aanwijzing is, dat de koopvaardij hier geen bui tenlandse schepelingen meer op neemt, schijnt Botterdam toch zijn aantrekkingskracht voor deze vreem de zeelieden wat te verliezen. Een mo- alle grensrechters, die hem moeten as- sisterea, voor hun taak berekend zijn. j gelijke oorzaak zou kunnen zijn, dat df^aTbtenaar uit zlistU het leven te Rotterdam ia öe Mle Drie dingen zijn belangrijk voor een goede scheidsrechter, zegt Joop Mar tens: spelregelkennis, een goede U- chaamsconditie en een „goed stel her- sens". De eredivisiescheidrechter gaf aan de leden van de S.S.V. van de drie voorwaarden duidelijke voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Joop Martens ver telde oök van zijn buitenlandse tripjes naar „achter het ijzeren gordijn", naar Wales enz. De Zeister scheidsrechter zei altijd verheugd te zijn als de beide Schiedam se arbiters uit het -betaalde voetbal, Lou van Ravens en Henk van de Veer. hem naar het 'buitenland vergezelden. Mar tens is er dan -van overtuigd uitsteken de -grensrechters bij zich te hebben. Na zijn interessante causerie, die lan ger duurde dan tweemaal drie kwartier zonder rust, bedankte de voorzitter van de Schiedamse scheidsrechters, de heer L. Schotting, de internationale scheids rechter voor zijn speech. Joop Martens kreeg een „typisch" Schiedams produkt mee naar huis. I De muziekschool „Het "Westen" houdt maandag in de zaal Excelsior aan de Oosthavenkade te Vlaardingen een leerlingen-voordrachtenavond onder leiding van mevrouw W. Wapenaar- Blommers. Deze avond begint om half acht. J. SAS Belangrijke telefoonnummers: Brand- darin 69123: politie-alarm 64666: GG en w) waarschuwing 69290. Apotheek; Rembrandt, Rembrandt- laan 5, Apotheek: Gouka, Hoogstraat. stedelijk Museum: „Nieuwe vormen en «euwe muziek" - schilderijen van Mary S'sermeister, electronische muziek van •«srlheinz Stockhausen schilderijen van 2,- longe Schiedamse schilder Rijk van ^ens (alles 16—17). (Van een onzer verslaggevers) DE verkeersproblemen vroegen woensdag weer de meeste aan dacht voor het kantongerecht te Schie dam. Vrijspraak kreeg de Botterdam- se meubelmaker J. J- S. omdat de verklaringen elkaar tegen spraken.De heer S. had zijn vrouw meegebracht die eerst als toeschouwster achter m de zaai zat maar die later mocht verklaren dat haar man nornmiU over de rijksweg 20 had gereden bij Maasland. Haar man had daarvoor al verteld dat hij gewoon rechts had ge reden en dat hij niet naar links had DeZ33-jarige technicus R. J. H. uit Rid derkerk vertelde dat hij door de 57- jarige S. in de berm was gedrukt. Hij had dan ook een grote schram op zijn auto die men buiten nog kon zien. De heer S. verhaalde enkele malen dat H. hem tot stoppen had gedwongen en dat hij hem toen bij een woordenwisseling bij de keel had gegrepen en dat H. hem zelfs „tegen de grond 2ou hebben geslagen als zijn vrouw hem geen „gooi" zou hebben, gegeven." „Ik heb geen krassie op mijn auto, edel achtbare en dat zou dan toch het ge val moeten zijn." De substituut-officier meende dat niet bewezen was dat S. niet naar rechts zou hebben uitgewe ken maar wel dat hij naar links zou hebben gezwenkt. Hij vroeg een boete van twintig gulden, maar de kanton rechter mr. P. B. Cos achtte niets be wezen. Chauffeur J. B. uit Rotterdam had in een ondeugdelijke auto gereden. Hij had dat tegen de chef-monteur en legen de directeur verteld maar deze meenden dat hij met de auto diende te rijden. Dat had B. -ook gedaan „want het is niet prettig om ineens op straat te staan zonder werk als je een huisgezin hebt." De directeur H. A. P. uit Vlaardingen beweerde woensdag dat er van defecten nimmer Iets bekend was. Er zou iets lijn met de rem maar dat was gelijk gerepareerd. De officier, mr. Franke las echter voor dat verdachte wel dege lijk van mankementen geweten moest hebben. De bestelauto had op 26 april geen buitenspiegel, slechte remmen, geen goede uitlaat, bovendien was er speling in de stuurinrichting. De chauffeur vertelde nogmaals dat hij niet met auto had willen rijden. Het moest echter. Mr. Franke sprak van er ge verwaarlozing en conform de eis werd B, tot vijf gulden boete en drie maal tien gulden boete veroordeeld. Voor expediteur P. luidt het vonnis tien gulden boete, tweemaal vijftien gulden en verder nog dertig gulden boete. „Een scooterrijder zonder valhelm, dat is betrekkelijk een misdaad" zei de winkelier D. van H. uit Vlaardingen toen woensdag voor het kantongerecht te Schiedam werd gesteld dat hij op 2 mei met zijn auto op de Broekweg naar links was gekeerd en daarbij tegen een scoo ter was gebotst. De kantonrechter ver oordeelde de automobilist tot dertig gul den boete of zes dagen hechtenis. SCHIEDAM. Geboren: 6 Ntcolass C M z v E N GM van Leeuwen en C F van Vrijal- denhoven; 5 Elisabeth d v W L Noordmn en E Molenaar; Carotien M d v J A van Gaa ien en M J Vrauwdeunt; 7 Frederikus J z v F Grtidelbach en J G van Harmeten. Overleden: A Woïcken, 65 j, G J Hijkui ter 63 j, L. S Zwanenburg 52 j. 5 A Verboon 75 j. 6 H J MSciiutte SI j. T H Kronenberg 65 j. echtg van A Kerssemeijer. SCHIEDAM. Geboren: 6 Nicolaas C M z v E N G M van Leeuwen en C F van Vrij'al- denhoven; 5 Elisabeth d v W L Noorduin en E Motenaar; 6 Carolien M d v J A van Gaa ien en M J Vrauwdeunt: 7 Frederikus J z v F Grudelbach en J G van Harmeien. Overleden: 6 A Woleken. 63 J. G J Rijkui- ter 63 j, L S Zwanenburg 52 j, 5 A Verboon 75 j. 8 H J MSchutte 91 j, 7 H Kronenberg 65 j. echtg van A Kerssemeijer. 0 „De kweek in kleur" is de titel van de ieziag die de heer A. van den Nieuwenhuizen uit Heemstede op maan dagavond 12 november in gebouw Ire ne in Schiedam voor de aouarium- en terrariumvereniging „Aqua Fauna" zal houden. Tevens zullen kleuren- diapositieven worden vertoond. novembermaand een aan de zuide lijke zon gewende Spanjaard weinig aantrekkelijks heeft te bieden, mis schien ook biedt Spanje zelf thans be tere mogelijkheden. In ieder geval blijkt uit de cijfers dat een aantal van deze vreemde schepelingen naar el ders is getrokken: in september wa ren er vierhonderd ingeschreven op de zeemansbeurs van het gewestelijk arbeidsbureau, in oktober drïciion- derdvijftig, TN de andere Rotterdamse bedrjjfs- takken is de toestand stabiel. De vraag naar jeugdige arbeidskrachten nam wat af, doch dat is in deze tijd van het jaar een normaal verschijn sel. Ook is een aantal chauffeurs van touringcars vrijgekomen na het ein de van het zomerseizoen. De werving van buitenlandse arbeidskrachten' voor de bouwnijverheid gaat door: het Is de bedoeling dat een aantal Spanjaarden hier zal komen. Aan een nieuwe werving is nog niet begonnen. Naar Griekse werkkrachten blijkt er in Botterdam evenals in geheel Nederland geen vraag. Met Turk se arbeiders heeft het Rotterdamse G.A.B. geen bemoeienis gehad en er is ook geen aanwijzing, dat het G.A.B. in de naaste toekomst daar mede bemoeienis zal krijgen. De Tur ken, die in Nederland werkzaam zijn, zijn aangeworven buiten de geweste lijke arbeidsbureaus om. Evenmin heeft het G.A.B. te Botterdam bemid deld bij het werven van Portugese arbeiders. De K.L.M. heeft echter een aantal Portugezen in dienst, ter wijl ook in een Rotterdams bedrijf enkele weken geleden 25 ongeschoolde Portugezen zijn geplaatst. Men is over deze werkkrachten zeer tevre den. Uit Nieuw-Guinea zijn ongeveer veertig mensen bet Rotterdamse G.A.B. gepasseerd. Deze mensen kon den gemakkelijk worden geplaatst. Zij zijn grotendeels terecht gekomen in overheidsfuncties. IN EEN hartelijke toespraak tijdens een diner in de feestelijke burger zaal in het stadhuis heeft burge meester mr. G. E. van Walsum van Rotterdam zijn Hamburgse collega, dr. Paul Nevermann, toevertrouwd dat de bouw van grote havens een moeilijke zaak is. Bovendien: de aan leg irvan kan maar niet overal ter hand worden genomen. „Het zou er bedenkelijk gaan uitzien", zei de Rot terdamse burgemeester „als men overal langs de Noordzeekust Euro poorten ging aanleggen. Miar", zo voegde hij eraan toe, „ik geloof dat het probleem van een mogelijke over capaciteit voorlopig meer een natio naal dan een internationaal probleem is." Het Duitse gezelschap beeft gis teren de morgen besteed aan een in tensieve verkenningstocht door het gebied van Botlek en Europoort. Burgemeester Van Walsum zei 's avonds, dat men er in Rotterdam •van was uitgegaan dat de belangstel ling van de Duitse gasten in de eerste plaats de nieuwe havengebieden zou gelden. „Het is begrijpelijk dat Ham burg zich op dat punt wat te.i ach ter voelt bij Rotterdam en dat het probeert om die achterstand door de uitvoering van grootscheepse plannen zo spoedig mogelijk in te halen. Wij wensen Hamburg daarbij alle succes toe", zei mr. Van Walsum. De Rot terdamse burgemeester zei dat hij er zich van bewust is dat de Hamburg- se plannen voor een haven dicht aan de zee de kansen voor Europoort kun nen verminderen. Hij maakte zich daarover echter niet al te veel zor gen. In dat verband leek hem de ont wikkeling van de verhouding tussen Wilhelmshaven en Rotterdam 'lluslra- tief. „De keus van Wilhelmshaven voor de pipe-line heeft de stoot gege ven tot het graven van Europoort. Ik heb niet de indruk dat de omstan digheid dat beide havens thans een pipe-line hebben, hun ontwikkeling heeft bemoeilijkt", aldus burgemees ter Van Walsum. Een aantal afgedankte meerpalen is woensdagavond bij de monding van de Koning,n Wilhelmmahaven te Vlaardin gen in brand geraakt. De gealarmeerde brandweer heeft het vuur geblust Aan genomen wordt dat jongens het vuur tje hebben aangestoken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1