NIEUW ORGEL VOOR GROTE KERK N ODIG 8 Ds. J. G. Jansen htoekj schrijft e over Grote Kerk 2V 3« 3?5 Hefkraan valt, Iiijsbiok doodt montagewerker Griffier kantongerecht mr. Brada geïnstalleerd HONDERD PRENTBRIEFKAARTEN VERTOOND Comité begint zijn activiteiten Restauratie zal ruim ton hosten Heeft Goede Haven voor Kerst een luidklok? m i Koningin krijgt eerste exemplaar Ongeval op werf in Schiedam Burgerlijke stand Benoemd voor twee kantons Drie weken cel voor chauffeur r J Ook laarsjes kunnen vlot zijn pE rotterdammer Pagina S VRIJDAG 9 NOVEMBER 1968 gen dag per jaar (Van een onzer verslaggevers) TpEN COMITÉ „700 jaar kerk in Schiedam" gaat dezer dagen grote activiteiten ontplooien. In dat 3* Verwachtingen TREURIG VERHEUGD (I) AGE3VDA VOOR SCHIEDAM 'on daag en morgen m dagelijks VERHEUGD (n) MEEBOUWEN Besluit .Flanellen c ^pngensoive rh emden Studie Jongens-schoolbfouses in tien fraaie dessins HOOGVLIET: Binnenban Waardering Omvangrijk Paardentram EEN dag per jaar wijden wij .enkele gedachten aan de gra- ven van hen, die voor onze vrij heid zijn gevallen. Maar ver weg, in den vreemde, vertoeven de ge dachten van de verwanten nog herhaaldellijk bij de laatste rust plaats van hun geliefe doden. Het is onze ereplicht mogelijk te raa ien, dat zij voor althans éénmaal in hun leven een bezoek kunnen brengen aan het verre graf. De opbrengst van de Klaprooscollectc zal hiervoor bestemd zijn. Verleent allen uw medewerking! y kunt dit doen door u op te geven als collectant (op vrijdag 9 november in het gebouw Lange Nieuwstraat 197 tot half negen 's avonds) of door uw bijdrage in de collecte van zaterdag. Uw steun kan niet gemist worden. De burgemeester van Schiedam, Mr. J, w. Peek ACHTER dit fraaie orgelfront A in de jubilerende Grote Kerk verbergt zich een versle ten orgel. Velen hopen dat Schiedam de mooie kerk ook weer een klankzuimr instru- strument zal bezorgen. comité hebben zitting ds. A. Hoff man, voorzitter, verder secretaris A. Onverwagt, notaris P. Schaberg (giro 119771) en leden drs. J. Bunt- jer, ds. H. W. Hemmes, ds. J. G. Jansen, J. J. Fontijne en W. F. de Wolff. Gevierd zal worden het zevenhonderdjarig bestaan van de Grote of St. Janskerk. Dat wordt gedaan tijdens een herdenkingsbij eenkomst op dinsdag 11 december. Bij de viering van dit jubileum noopt het comité gelden te hebben {verzameld voor de restauratie van het fraaie orgel in de Grote Kerk. Dat orgel heeft een prachtig front, het instrument is echter van geringe kwaliteit. Het dient noodzakelijk te worden vervangen om de kerk weer de vroegere glorie te geven. De kos ten van de restauratie bedragen ech ter maar dan een ton. Gezien de gro te waarde die het orgel heeft, niet alleen voor de diensten maar ook voor de Indrukwekkende concerten mag verwacht worden dat geheel Schiedam aan deze jubileumactie zal willen bijdragen. Dézer dagen worden aan alle leden van de Ned.Herv-Kerk circulaires gezon den met het verzoek een bijdrage te willen geven voor de restauratie van de kerk. Tal van medewerkers zullen deze duizenden circulaires versprei den. Bovendien worden soortgelijke circulaires gezonden aan de Schiedam se bedrijven. De actie wordt onder steund door een comité van aanbe veling waarin zitting hebben B. en W. van Schiedam en een veertigtal nota belen, onder wie vele predikanten. Het feit van deze zeven eeuwen kerk in Schiedam heeft het Comité aangegre pen om een actie te ondernemen, met het doel om in de kerk een nieuw kerk orgel te doen. bouwen. Een uitgebreide groep van vooraanstaande personen be veelt deze actie krachtig aan. Aan velo oud-Schiedammer zal even- zullen dezer dagen een circulaire aan geboden krijgen, waarin het doel der actie wordt uiteengezet. Het antwoord zal een week later worden teruggehaald. Aan vele oud-Shciedammers zal even eens zulk een circulaire worden ge stuurd, evenals aan vele muziekliefheb bers. Ook tal van bedrijven worden in deze actie betrokken. Het is een bijzonder gunstige omstan digheid, dat het kerkgebouw zich uit stekend leent voor muziekuitvoeringen, met medewerking van het orgel, o.m. uitvoeringen van de Mattheus-Passion. De akoestiek is n.l. voortreffelijk in dit kerkgebouw. Advertentie) EIGENLIJK. zouden we het verhaal willen vertellen van het boek dat tog ongeopend in het bruine pakpa pier naast ons ligt. Het is het eerste ksl van de briefwisseling Du Perron- Ier Braak en de attente boekhande laar zond het ons. Nu leveren vele jeooelens strijd in het gemoed van «u scribent. Hij vreest verstandig te tillen zijn en het boek ongeopend te zullen laten. De aanschaffing is na- tjelijk te kostbaar. Eerst meende hij Mt er misschien nog wel een klein mogelijkheidje voor het verwerven rait die fraaie aanwinst was. Hij had tamelijk onlangs een niet verwacht buitenkansje, maar later bleek dat het douceurtje minder was dan de on kosten waren. Van een tekort kan mes geen boeken kopen. Het wordt to een treurige vrijdag, maar goed hst is niet toegestaan dat verslagge vers hun lezers van de eigen moeilijk- heien gaan vertellen. Daarom gaan te vlot naar het positieve van Schie dam. J/ERIIEUGD zijn we dat in het ver- volg rondleidingen en een exposi tie tuorden gehouden in de Grote Kerk. Al eerder hebben wij op een dergelijke mogelijkheid gewezen en we zijn er dan ook van overtuigd dat het toerisme ongetwijfeld aanzienlijk tel stijgen als i meer punten in Schie ten- aantrekkelijk worden gemaakt "tor de niet-Schiedammers. Verheugd SJ» we dat ds. Jansen zulk een pracht arbeid heeft geleverd met het schrij- vui-yan de historie van de Grote Kirk. Het is daarbij tevens een histo- "c t'an Schiedam geworden. rtCbr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd toitactavond, 20. Chr. Sociale Belangen: Alg. Zieken- De Kunst Alg. ledenvergadering, Wijkcentrum Nieuwland: Tamboers- en Wpercorps CJV-Harmonie, Contactavond. 20. Irene: Wijkgemeente 3, Ned. Herv. tok, Contaetavond, 20. lutherse Kerk; Oecumenisch Avond- fc&ed, 19.30, temdje: f' ^lnSe"ïwartier' ^'n~ Irene: Volksuniversiteit. Lezmg ds. J. Jansen over 709 jaar Grote Kerk. 9.30. re,ade: De Dilettantjes viering tien jarig bestaan 14 en 20. i irsum Corda: Smalfilmclub De Drie bek, Filmavond, 20. Irene: Pers, ver. PTT, Toneelavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- Küe redactie Lange Kerkstraat 82, tel. ;p2 b.g.g. tel. 641^4 of 115588 toestel 51 gjls. na 18 uur 80037) alleen voor ™jactieaangelegenheden. 4gentscllap H. J. Troost, Aleidastr. 23 65451 (alleen voor klachten, adver- hjjjj®8 en abonnementen b.gg. tel. Belangrijke telefoonnummers: Brand" sbnn 69123: politie-alarm 64S66: GG en waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. .stedelijk Museum: „Nieuwe vormen en "teuwe muziek" schilderijen van Mary Merrneister, electronische muziek van tolheïnz Stookhausen schilderden van 2e Jonge Schiedamse schilder Rijk van teïens (alles 10-17). VERHEUGD zijn we over de activi teiten van meer Schiedammers die belangstelling tonen voor de geschie denis van hm stad. Zo zagen wij gis terochtend dat de heer C. Groeneweg ste.ds meer een indrukwekkende ver zameling van ansichtkaarten van Schiedam krijgt. Maar er zijn meer van deze verzamelaars in onze stad. Tijdens de bijeenkomst hoorden wij dat stadgenoten de afbeeldingen van oud-Schiedam uit de publicaties over het verleden van onze stad. die in De Rotterdammer zijn verschenen en verschijnen, knippen. Dat duidt op belangstelling voor de historie van onze stad. Dat duidt er ook op dat de gemeente in dit opzicht meer kan stimuleren dan er in de laatste hon derd jaren kennelijk is gedaan. MISSCHIEN is het mogelijk dat de "I Schiedammers dezer dagen gaan tonen dat hun belangstelling voor Schiedami positieve zijden heeft. Het zou zo mooi zijn als de stadgenoten bij het jubileum van de Grote Kerk een nieuw orgel aan de kerk aanbo den. Die kerk toch is het oudste ste nen ''gebouw in onze stad, het is een cultuurmonument waar de aandachti ge beschouwer het verleden van onze stad ziet herleven. Er dient een goed orgel te zijn in deze kerk, daar zijn vele redenen voor te noemen, volstaan we vandaag met de verwachting dat Schiedam met trots zal willen mee bouwen aan de betekenis van onze stad. De Schiedamse Anthony Glansbeek is donderdagmiddag om kwart over een op de Hoogstraat tn Schiedam m eert noolput gevallen. Zij kreeg daar bij ontvellingen aan beide benen en een bloedu.tstorting aan het imker dijbeen. Bij het dierentehuis St. Annazuster- straat Schiedam is een bruin hondje, een reu. gebracht. De eigenaar is niet bekend. Het dier is donderdag morgen om half twaalf uit de cabi ne van een bestelauto >n do V an Ruysdaellaan gesprongen. Onlangs berichtten wi; dat een jon den op het Noordemde te Schiedam een hónd had gevonden. Na de publi catie heeft de eigei.aar de Viaardin- ger A D.. het dier in het dierentehuis teruggehaald. Op .5 december zal het 700 jaar gele den zijn, dat bij besluit van de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden. toe stemming werd verleend om in Schie dam kerk te houden. Dat ging gebeuren in de toenmalige kapel. Het bestaande orgel voldoet echter niet meer aan de minimumeisen en moet op korte termijn worden vervan gen. Hef Comité heeft goede verwach tingen van deze actie. Een nieuw orgel is begroot op 150.000. Er is een fonds van ongeveer 30.000, zodat er nog 120.000 onge veer nodig is. Inmiddels is een boekje verschenen van de hand van Ds. J. G. Jansen, dat een beschrijving geeft van de geschie denis, die zich gedurende zeven eeuwen in en om de Grote Kerk heeft afge speeld. (men zie hiervoor ook elders.) Vanaf 11 december zal er in het Zuid-koor van de Grote Kerk een ten toonstelling worden ingericht van his torische voorwerpen en bescheiden, waartoe de medewerking is verkregen van de heren Drs. P. H. T. J. Kuyfer, Gemeente-Archivaris van Schiedam, Pierre Jansen. Conservator van het Sredelijk Museum en M. Verkade. En tenslotte zal er op dinsdag 11 de cember 's avond om 8 uur, een herden- kingssamenkomst in de Grote Kerk ge houden worden om in het openbaar aan dit historische feit feliëf te geven. Morgen om negen uur begint Coster mei een weergaloze aan bieding: 3000 FLANELLEN JONGENSOVERHEMDEN in 10 fraaie dessins, prachfkwalileït, beslist kleur- en wasecht, open of gesloten te dragen, voor de ongelooflijk lage prijs van 2.95, nog lager dan maakloon 3 (Van een onzer verslaggevers) AAN H.M. Koningin Juliana zal een in leer gebonden eerste exem plaar van het boek van ds. J. G- Jansen over de geschiedenis van Schiedam worden aangeboden. Zij ontvangt dit exemplaar ter her innering aan het bezoek van Schie dam, dat Zij op 13 september heeft afgelegd. Het boek van ds. Jansen is vanaf maandag in de Schiedamse boekwinkels te koop. Tweeduizend exemplaren zijn ge drukt bij drukkerij De Eendracht. De boekjes zijn in geplastificeerde omslag uitgevoerd, kosten 5.95 en de opbrengst is bestemd voor de or- gelactie. Honderd exemplaren zijn genummerd en gebonden, zij kosten tien gulden per stuk. Dit zijn werkjes voor de bibliofielen. Hoewel wij na der op deze uitgave zullen terugko men kan nu reeds worden gesteld dat het werk van ds. Jansen jn een lang gevoelde behoefte gaat voor zien. Overde-geschiedenis van Schiedam is weinig in druk verschenen. Wat er van de persen kwam is niet altijd even betrouwbaar geweest, het was als het wetenschappelijk was opgezet dik wijls onvolledig. Ds. Jansen heeft sinds 1953, maar in wezen eerst intensief sinds vijftien maanden geleden gestu deerd aan de geschiedenis van Scnie- dam. Tot 8 jaar, alle maten JfcfïJ 9 tot 13 jaar, alle maten nij 14 tot 16 jaar, oliematen nd PER KLANT KUNNEN SLECHTS TWEE STUKS WORDEN VERSTREKT. W* BOTTERDAM: Korte Hoogstraat Meent Katendr, Lagedljk West-Kruiskade LEIDEN: H Mttemmerstraat ZEIST: SlotUaa VL AARDINGEN: tteweia (Van een onzer verslaggevers) 17 EN ERNSTIG bedrijfsongeval met dodelijke afloop gebeurde dondermorgen omstreeks negen uur op het terrein van de scheeps werf De Nieuwe Waterweg in Schiedam. Daar is een hefkraan van 35 meter hoogte omgevallen toen een der staaldraden, die de kraan over eind houdt, is gebroken. Deze hefkraan gebruikte de N.V. Bouw maatschappij Zwijndrecht voor het de monteren van de kraanbruggen die 15 meter hoog zijn en op het terrein aan de Maaskant staan. Toen de hefkraan met een last van 30 ton omviel zat de 3I-jarige montage- werker Johan Georg van Galen uit Beverwijk het gevaar wel aankomen. Hij trachtte weg te lopen maar hij kreeg het hljsblok van 700 kg tegen het hoofd, waardoor hij op slag werd gedood. Het stoffelijk overschot Is naar het Schiedamse Gemeentezieken huis vervoerd. SCHIEDAM. Getrouwd: C A Kelj, 2P jr en P A H de Jong, 27 j, B J van Gort, 29 jr en C A Smit, 19 jr, T J Putters, 24 jr en H van Asperen, 24 jr, F H van Duu- ren, 17 jr en C van Haften, 17 jr, W A Breddels. 21 jr en G J Klepke, 17 jr. Ondertrouwd; w H Bakker. 26 jr en T Soe- tere, 26 jr. A T Ditvoorst, 25 jr en B H M M Willems, 20 jr, W Eijgendaal. 25 jr en T A J Lotus, 27 jr, W D van der Hoeven, 27 jr en C H Meijvogel, 22 jr. J H Kemp, 25 jr en H Wielaard, 22 jr, T M A van Kints, 27 jren C EM Zandbergen, 24 jr. T G Medema, 34 jr en M H van der Hoek. 31 jr, J Meertens. 31 jr en C H M Sebel, 29 jr, B C J Peek, 21 jr en T van Wijk. 21 jr, J J Perquin, 22 jr en M T Zwaan, 19 jr, L A Phylipsen, 25 jr en E M L Bakker, 22 jr, G Kenden. 24 jr en M Lansink, 22 jr, LH Schippers, 29 jr en G H C Knol, 21 jr, D Schouten, 21 jr en W Spijkhoven, 22 jr. J C van de Vaate, 23 jr en J P Kok, 20 jr, J C M Veenstra, 25 jr en 31 J van Loopik, 20 jr, D Vermeulen. 23 jr en C Koogje, 21 jr, K Vlug 22 jr en G L van Weijen, 21 jr. Geboren: Berdina L dv w Metaal en W J Kerklaaa, Johannes W zv J W van Dijk en M Simons, Agnes M T dv A Olsthoom en C J- van Kampen, Elisabeth dv G Emans en H Versteeg, Petrus L zv C M Hulgrek en ACH Batist. Overleden: C W van der Lubben, 63 jr, H C van der Meer. 58 jr. A Woleken, 65 jr. BZA 6.13 9 NOV 62 1123 1723 1723 1723 1723 SCHIEDAM. Getrouwd: C A Keij, 29 jr en P A H de Jong, 27 j, 'B J van Oort. 20 jr en C A Smit, l£k jr. T J" Putters, 24 jr en H van Asperen, 24 jr, F H van Duu- ren, 17 jr en C van Haften, 17 jr, W A Breddels, 21 jr en G J Klepke, 17 jr. Ondertrouwd: w H Bakker, 26 jr en J Soe- ters, 28 jr. A T Ditvoorst, 25 jr en B H M M WiUems, 20 jr, W Eijgendaal. 25 jr en TAJ Lams, 27 jr, W D van der Hoeven, 27 Jr en C H Meijvogel, 22 jr, J H Kemp, 25 jr en H Wielaard, 22 Jr, T M A vaei Kints, 27 jr en C E M Zandbergen, 24 jr, T G Medema, 34 jr en M H van der Hoek, 31 jr, J Meertens. 31 jr en C H M Sebel, 29 jr, B C J Peek. 21 jr en T van Wijk. 21 jr. J J Perquin, 22 jr en M T Zwaan, 19 jr, L A Phylipsen, 25 jr en E M L Bakker, 22 jr. G Eenden, 24 jr en M Lansink, 22 jr, LH Schippers, 29 jr en G H C Knol, 21 jr.- D- Schouten, 21 jr en W Spijkhoven, 22 jr, J C van de Vaate, 23 jr en J P Kok, 20 jr, J C M Veenstra, 25 jr en M J van Loopik, 20 jr. D Vermeuten. 23 jr en e K-oogje. 2! jr, K Vlug 22 jr en G L van Weijen, 21 Jr. Geboren: Berdina L jv W Metaal en W J Kerklaan, JobaJates- W:%v'J' '*W" van Dijk en M Simons. AtnesDI X •dv-.-F A Olathoorn -en C J van Kampen, Elisabeth dv G Emails en H Versteeg. Petrus L zv C M Ruigrok en ACH Batist. Overleden: C W van der Lubben, 63 jr, H C van der Meer, 58 jr, A Woleken, 63 jr. De stalen mast van 35 meter hoogte stond in een zogenaamde taats (een kogel aan de onderzijde van de mast). De kraan werd verticaal gehouden door staaldraden, drie achter-, twee zijluien en een voortui. Om half ne gen werd met de motorlier een ge deelte van de kraanbrug, 30 ton zwaar, op twee lorries gehesen. De motorlier werd bediend door J. G. van Galen. Toen de vracht van de grond was moest even met hethijsen worden gestopt. Terwijl de heer Van Galen van de lier in de richting van het uiteinde van het bruggedeeite liep is plots de strop van de rechtertui van ae mast gebroken. De hijsmast viel daardoor naar links over het bruggedeeite heen. Volgens ooggetuigen heeft de heer Van Galen de mast vermoedelijk in zijn richting zien vallen. Hij liet zleh namelijk op de grond vallen, maar liet hijs- blok, dat aan de top van de hijsmast hing, is tegen zijn hoofd geslingerd. Volgens het politieel onderzoek waren voldoende veiligheidsmaatregelen ge troffen. (Advertentie) Hij heeft weliswaar de geschiedenis van de Grote Kerk geschreven maar hij heeft daarvoor zoveel archiefwerk 1 moeten leveren, hij heeft in zovele pa perassen gespeurd dat hij nu ook een j expert op het gebied van de geschie denis van Schiedam is geworden. Het boekje „De Grote of St. Jans kerk van Schiedam" omvat 120 pagi na's. De omslag toont een plattegrond .van Oud-Schiedam. In het boekje ziin i veel foto's opgenomen alsmede enkele j tekeningen. Deze tekeningen zijn ver vaardigd door de heer M. Verkade. J. ENTHOUSIAST vertelt ds. VH q, Jansen van de vele ervarin gen die hi] bij de studie voor het schrijven van de geschie denis van de Grote Kerk heeft opgedaan. Waarom hij het boek. dat voor hem ligt, geschreven heeft? „Hobby" zegt de Ned. Herv. predikant „en als je al tijd tn een kerk preekt ga je van de kerk houden, dan wil je er ook alles van weten" De gemeentearchivaris drs. P. Th. J. Kuyer betuigt in een „Ten geleide" zijn waardering voor het gedocumen teerd overzicht dat ds. Jansen heeft 'samengesteld. Summier gaat ds. Jan- sen in het eerste hoofdstuk in op de I kennis omtrent de oudste' bewoners van 'Schiedam (mogelijk de Kaninefaten die van 110260 na Chr. hier leefden). Hij vertelt in tien hoofdstukken alles wat hem over de geschiedenis van de Gro te Kerk bekend is geworden. Tevens zijn opgenomen de s'ich- tingsacte van de kerk in Latijn en met vertaling, een lijst van pastoors van de St. Jan tot 1572 en een lijst van predikanten van de Grote Kerk van 1572 tot heden. Er is een brief van Willem van Oranje waarin de Prins er bij de Schiedammers op aandringt de beelden e.d. uit de kerk te nemen. Meer dan 242 annotaties wijzen op de belangrijke bronnenstudie die ds. Jansen heeft geleverd. I In verband met de ingebruikneming van het nieuwe permanente Schiedam se volkstuinencomplex ten noorden van het Prinses Beatnxpark in het be gin van 1963 zal op woensdag 14 no vember om 19.45 in het gebouw Ar cade. Lange Haven 71 te Schiedam (tevens voorlichtingsavond) worden belegd voor diegenen aan wie 'n tuin zal worden toegewezen; de hiervoor in aanmerking komende volkstuinders ontvingen voor deze bespreking een uitnodiging. (Van een onzer verslaggevers) HET kantongerecht te Schiedam zowel als te Delft heeft een nieu we griffier, het is mr. J. A. L. Brada, die te Schiedam mr. O. W. Sipkes is opgevolgd. Donderdagmor gen om half twaalf is hij in een spe ciale zitting in het kanton Schiedam geïnstalleerd, daarna vertrok hij snel naar Delft waar hij om twee uur is geïnstalleerd. Een griffier voor twee kantons is een nieuwe figuur maar dat is mogelijk geworden door de benoeming van ge rechtssecretarissen. Onaings is bij het kantongerecht te Schiedam tot gerechtssecretaris benoemd de heer L. Bijl die als hoofd van de griifie mr. O. W. Sipkes opvolgde. De nieu we griffier mr. Brada is op 15 fe bruari 1929 te Rotterdam geboren. Bij de installatie in Schiedam waren aanwezig vijf plaatsvervangend kan tonrechters, twee leden van de pacht- kamer en verder advocaten en no tarissen uit het kanton Schiedam, dat ook VTaardmgen, Maassluis, Maas land en Kethel omvat. Bij de officiële zitting liet de kanton rechter mr. P. B. Cos de gerechtsse cretaris L. Bijl eerst dea cte van be ëdiging van nér. Brada voorlezen. Hij is onlangs bij de arrondissementsrecht bank te Rotterdam beëdigd. Mr. Cos wees er op dat het ambt van griffier een tweeledige functie is. Hij is hoofd van de griffie en daarnaast notulist van de terechtzittingen. In deze laatste functie zal mr. Bra da niet veel in Schiedam zijn omdat de heer L. Bijl dit werk al doet als gerechtssecretaris. Mr. Cos geloofde dat er goed zal worden samenge werkt met mr. Brada omdat de nieu we griffier uitstekende informaties zijn vooraf gegaan. Voor het parket sprak mr. H. Franken die erop vertrouwde tot de goede con tacten te zullen komen. Voor de advo caten vierde mr. W. A. Hoek het woord. Notaris Meijer vertegenwoordig de de notarissen, hij zei dat het nota riaat en de griffie heel wat paperassen hebben uit te wisselen. De oud-griffier mr. O. W. Sipkes vond het prettig zijn taak aan de ambitieuze mr. Brada te kunnen overdragen. De 46-jarige autobuschanffeur H. B. uit Schiedam is vanmorgen door de Dordtse rechtbank veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf en een jaar ont- zegging met aftrek. B. had als be stuurder van een autobus onder invloed gereden, waardoor de bus van de Oud- Bonaventurasedijk in Striien was ge- - raakt eh tot stilstand wal' gekomen iePUti-* gen twee onder aan de dijk staande wo- ningen. ij Twee "weken ''gèfèdö? HaS^Se van justitie zes weken gevangenisstraf - en anderhalf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist. j Eveneens wegens het rijden onder in- vloed, in dit geval op rijksweg 16 onder Dubbeldam, werd de 37-jarige heler H. L. B. uit Berkel en Rodenrijs con- form de eis veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf en een jaar ontzegging. Omdat de 21-jarige machine-bankwer ker IV. Z. uit Nieuwlekkerland met zijn motor was opgereden tegen, een voet- ganger, die aan de kant van de weg had gelopen, werd hij veroordeeld tot 100 of twintig dagen en een jaar ont zegging, eveneens conform de eis van de officier. De gerechtssecretaris L. Bijl sprak namens het personeel. Hij hoopte dat er een goede verstandhouding zal ont staan. Tot slot sprak de nieuwe grif fier die stelde dat deze functie in wezen zijn eerste definitieve aanstelling is. Hij had al een tweeledige opleiding gehad. Hij heeft bij het parket en bij de griffie gewerkt. Ook heeft hij dienst gedaan bij de krijgsraad te velde. Hij hoopte dat hij in Schiedam op prettige wijze zou kunnen arbeiden. In de kamer van de kantonrechter hebben deaanwezigen daarna kunnen kennis maken met mr. Brada. 'Advertentie} (Van een onzer verslaggevers) LIEFST honderd prentbriefkaarten heeft de heer C. Groeneweg don derdagavond in De Goede Haven tij dens een wijkavond van de Gerefor meerde Kerk via de epidiascoop ver toond. Hij deed dit op herhaald ver zoek omdat zijn eerste lezing nu meer dan twee jaar geleden zo n groot succes is geworden. Toen ver toonde de heer Groeneweg plaatjes in een reeks „Van Het Hoofd naar het Station". Donderdagavond startte de heer Groeneweg bij het station om gelei delijk via beelden uit de vroegere stad naar het Hoofd te gaan. De heer Passcluer bediende de epidiascoop terwijl de heer Groeneweg zijn toe- Aan het begrn heeft ds. W. A. Krijger het welkomstwoord gesproken. Hij was verheugd dat deze goede contactavond kon worden gehouden. Hij wees ook op de acties die gehouden worden om geld in te zamelen voor het piaatsen van de luidklok naast De Goede Haven. Ds. W. A. Krijger stelde zijn gehoor gerust. Hopenhjk heeft de Goede Haven voor Kermist de luidklok. De moeilijkheid is dat het karwei nogal wat geld kost. Aan architect Goslinga is opdracht ge geven te onderzoeken wat de kosten zullen zijn. Een firma zal dan de klok, die er al is, installeren. Ds. Krijger zei dat alleen de elec- trische apparatuur al tweeduizend gulden kost, het installeren zal ook wel iets dergelijk vergen omdat het ver wijderen van deze klok uit een toren in Den Haag zevenhonderd vroeg. Hij bracht daarom dank aan de drie da mes uit de Zuiderwijk die zo intensief geld inzamelen voor deze actie. Zij na deren al het bedrag van drieduizend gulden. De heer Groeneweg heeft in enkele jaren een omvangrijke verzameling prentbriefkaarten van Schiedam ver zameld. Nog komen stadsgenoten naar Beijerlandsestraat 8 om zijn verzame ling aan te vullen. Ook nu werd hij nog verrast met exemplaren die hij nog niet bezit. Toch is zijn verzameling nog niet geheel compleet want hij be nut ook afbeeldingen van Oud-Schie dam die in De Rotterdammer gepubli ceerd zijn. Daarom hoopt de heer Groeneweg dat nog vele Schiedammers bij het opruimen van kastjes en zolders hun oude prentbriefkaarten aan hem zullen willen schenken. Hij heeft zo een kostbare verzameling met stadsgezich ten van het Schiedam van vroeger verkregen, Hoe indrukwekkend dat is zagen de bezoekers van de wijkavond die dan ook genoeglijk commentaar hebben gege ven. Zelfs de ouderen wisten niet meer hoe de vele molens rond de grachten hebben geheten. Zij wisten nog wel hoe het Stationsplein en het oude station er hebben uitgezien. Natuurlijk liet de heer Groeneweg de paardentram zien en verder panden die nu gesloopt zijn zoals de mooie boer derijen langs de Schie. Ook besprak de heer Groeneweg deskundig de gevels van Stadhuis. Proveniershuis, Grote Kerk e.d. Hij vermeldde daarbij de historische feiten. Verder liet de heer Groeneweg de straatjes van zestig jaar geleden zien. zoals de Broersveld en Kreupelstraat, die toen nog slootjes als open riolen hadden. Het commentaar van de heer Groe neweg was sober en geestig. Het is daarom voor het gezelschap een ge noeglijke en leerzame avond geworden die beslist voor anderen om herhaling vraagt. Laarsjes zijn heerlijk warm In de winter en... de nieuwe Vrolijk coiiectle is nog elegant ook! Dat is het verrassende van laarzen mode 1963. Nu kunt ook elegant én doelmatig het rufgste winter weer trotseren. HOOGSTRAAT Coolsingel CnaastC&A) - Zwartjanstraat 19 Beijerlandselaan tit-!13 - Putsobocht 113-11S Jonker Fransstraat 67 - Goutiserljweg 21-23

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1