mi Adres aan minister voor verbreding Rijksweg 20 K. v. K. mengt zich niet in discussie over plan Mr. Beernink belichtte kritisch de troonrede ze&fm, Toch tekorten ondanks sluitende begroting ROTTERDAM Spoedig eerste paal Kamer van Koophandel ?-,s=" sr-retraSE.» Kamer besprak parkeerproblemen Verwijten missen elke gronde... STODEL GOUDSMIT Vlot toneel van Het Masker Voor CHU Schiedam en Kethel IN OKTOBER 92 WONINGEN KLAAR Draai 4x4 alleen in noodgeval! Maassluis9 raadslid in rapport G.S. keuren goed: Vogel Struysz naar Den Helder Wijkraad stelde commissies samen INKOMSTENVERMEERDERING MEDEWERKERS de rotterdammer ZATEiiDAO 10 WO V EMBER 1962 Parkeerprobleem Eerste paal I' '-4 Medische dienst M' Zorgvol Blijft MDC's eerste in de hoofdklasse Dat weet iedereen: een werkelijk goed elektro nisch orgel kost veie duizenden guldens. Hoe komt het dan dat de Eminent 80 (even goed ais 't beste) slechts f 3275.- kost? We! - de Eminent 80 is een Nederlands orgel, dus behoeven géén hoge invoerrechten en vrachtkosten betaald te wordenIngebouwde percussion, geen sscha- kelkük, geen repeterend klavier, bijzondere 2T registers. Vraag onze folder I aan. Van De Hoek tot Vlaardingen „150 jaar Sociale Zorg Vlaardingen Tentoonstelling Belg.boeken in Gem. Bibliotheek VOOR SCHIER AM Vandaag ...en maandag en dagelijks AGENDA VOOR VLAARDINGEN vandaag.... en maandag en dagelijks Pagina 4 VLAARDINGEN: Hervormde gemeente: Grote Kerk, 10 ds J Bouterse, Oogst- en gennsdtenst, 17 ds P Zijlstra, H C 25, H Xyxip; Rehobothkerk, 9 en 10.30 ds D Noordmans. 19 dhr J Hoogenöam, H C 26Immanuelkerk, 10 ds P A Klusener, Van Delft, 19 ds S van den Bos, Zang- dienst Bethelkerk, 10 ds J van Ndort, oogstdienst, 19 ds C H van Rhijn Nieuwe Kerk, 10 ds W J Schouten, oogstdiemst m.m.v. kerkkoor o.I.v. dhr Joh Groen, 1» ds" R Hengstmangers, van Zoeterwouder Weshvijkkapel, 9 en 1030 'dhr Jac West- maat. oogstdiensten. 19 ds R Kengstman- gers. Commissie „Het Woord", zal Har monie: 10.30 ds P van der Vloed, ond ■jiet Evangelie der armen". GereJormeer- de Kerk: Oosterkerk, 10 ds H Zandber gen, 17 ds H J Kouwenhoven: Emaus- fierk 9 en 10.30 ds H J Kouwenhoven, 17 ds J Z Potjcr, van Maasland; Pmfclkerk, 9 en 10.30 dr Fl Bos. 17 ds H J Hey- hen' Maranatliakerk, 10 ds H J Heynen, 17 ds Th Swen. Christel gerei kerk: Kerk Emmastraat, 10 en 17 ds M Vhetstra, van IJmuiden: Aula H de Cockschool. Ph de Goedestraat, 10 leesdienst. 19 ds M. Vhetstra, Gerelormeerde gemeente: Kerk WestmeuWIand, 10 ds L Huisman, H. Avondmaal, 17 ds L Hulsman. Christ geref gemeente: Djjksteeg 6, 10 en 17 ds KI van Twiilert. Leger des Hells: Gebouw Baan- atraat, 10 Heihgingssamenkomst; 1930 Openbare samenkomst, leider brigadier H Hordijk; bij de Vtsbank, -18.30 openlucht- samenkomst. WA AS SHUTS: Ned herv gem: 10 ds Hï Meijer; 19 dr X. v Hardingsveld: Bej Cen trum 10 dr L v Hartmgsveld: Jeugdkerk tsursum Corda) 10 de heer B v d Stoop en -tgeb Gen de W-etstr 21, 10 de heer M J Siejraao: Kinderkerk (Cat lok Gr kerk) 10 mevrouw Smit, Geref Immanuelkerk 91) ds KW Dercksen; 16.30 ds C Mak; Maranathakerk 9.30 ds C Mak; 15.30 ds K W Dercksen. Geref kerk (vrijgemaakt) 8 30 en 14.30 ds J van Nieuwkoop van Scheveilingen. Chr geref kerk 9.30 lees dienst: 19 ds X. S den Boer van Sassen- heim- Ned Prot bond 10.15 ds L van Os. Leger des Hells 10 Helligmgsdienst; 18.45 Openliet:tsamenleoinst op de Marlet en 19.30 Verlossingssamenkomst. Baptist euge- meente 10 evang A T Polderman, Den Haag. 16 hijz evangelisatie samenkomst ds J Visser <mt Amsterdam, Samenzang en solozang. HOEK VAN HOLLAND: Herv gem 10 en 19 ds H S Wassink. Geref kerk .10 en 17 ds P Kallmann. Herv evang 1420 ds G ■tan Hooten uit Hulzen. Vrijz herv 19 ds M J "Wagenvoorde uit Zwolle. SCHIEDAM: Ned. Herv, Kerk: Grote Kerk 10 ds. A. Hoffman «n 17 ds. A. Holt man; Bet- helkerk 10 mej. ds. E, A. Bos en 19 past. C. P. van den Berg en ds. H. W. Hemmes: Opstandingskerk 10 dr. J. J. Koolhaas. Drie berger. en 19 ds. J. H. Mulder. Rotterdam: Vredeskerk 9 en 10.45 ds. J. G. Jansen en 19 ds. H. S. J. Kalf. Bennebroek; Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie: Opstandingskerk 10 ds. J. J- Poot. Driebergen en 18 gebouw Irene ds. Van Rootselaar, Delft. Geref. Kerk: Oosterkerk 10 -uur ds. J. Couvée en 17 ds. J. van der landen, Dclfshaven: Ketbel De Ark 9.30 ds. J. Verlare. Schiebroek en 14.30 ds. J. Couvée: Kantine SC F "Burg, Hon- nerlage Gretelaan 159 10 ds. W. A. Krijger en 17 ds. J. Couvée; De Goede Haven 10 ds. J. Na wijn en 17 ds. W. A. Krijger: Julia- nakerk 10 ds. J. van der Linden en 17 ds. J, Nawsjn. De Rijdende Kansel Rotterdam Gebouw Irene Nieuwe Haven Samenkomst ter verdieping van het geloofsleven, spreker Wint Malgro. muz. med. John Buurman. Flip de Koning. Frans van der Reyden, ai- gehele leiding ds. R. Helling. Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst en 1420 ds. H. van leeuwen. Rotterdam-W. Oud-Katholieke Kerk: 10 H.Mis. Ned. Protestanten Bond: 10 30 prof. dr. C. J. Bleeker. Amsterdam Leger des lleils: 10 heiügingsdienst, 18.45 openiuchtprediking en 19.30 verlossingssa menkomst oJ.v. brig. K. Wlcringa en maj. R. Reitsma. Vrije Chr. Geref. Gemeente: 10 en 16 ds. I. J. TJssetsteiru Oud-Geref. Gemeente: 10 en 17 ds. Gnsnigt, Gouda. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 en 1S30 ds. C. Vonk. Evangelisch Lutherse Gemeente: 10 ds. S. G. van der Haagen. Ned. Herv. Kerk Ketttel: De F.mii 8.30 ds. C. v. d. Steen, Dorpskerk 10 ds. C. v. d. Steen en 19 ds. Silk. Rotterdam-Charlois. (Advertentie) fVaji een onzer verslaggevers) jjE gemeentebesturen van Schie dam, Vlaardingen en Maassluis £n, j j Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Sen eden-Ma as hebben ,zich tot de minster van Ver keer en Waterstaat gewend, met een gezamenlijk adres waarin ernstig ge pleit wordt voor een verdubbeling van Rijksweg 20 van Vlaardingen tot Maasdijk In het adres wordt de vrees uitge sproken dat in de toekomst de be staande tweestrooksweg niet in staat zaL zijn het toenemende verkeer te verwerken. Adressanten hebben de minister ver zocht \het- daarheen te leiden dat het gedeelte Vlaardingen-Maasdijk van deze rijksweg als vierbaansweg wordt aan gelegd, en wel in een zodanig tijdsbe stek dat de ingebruikneming ervan ge lijktijdig met de openstelling van het gedeelte Hotterdam-Vlaardingen kan geschieden. Hiermee zal worden voor komen dat de Rijksweg 20 gaat be staan uit een zesbaansweg (deel Rot- terdam-Schiedam), een viersbaans (Schiedam-Vlaardingen) en een twee- baansweg (Vlaardingen-Maasdijk), waar van de laatste dan weer zou overgaan in een, meerbaansweg (de Burgemees ter Elsenweg onder de gemeente Naald wijk), hetgeen de gemeentebesturen en de Kamer van. Koophandel een. Voor het verkeer ongewenste en i gevaren-inhou dende situatie noemen. De Kamer van Koophandel, "die-vrij dagmiddag te Vlaardingen vergaderde, betuigde haar instemming met het adres, waarvan een verzoek van'de In-" dustriële Kring Maassluis de aanleiding is geweest. De Kamer behandelde ook een klacht van de Botlek Combinatievan perso neelsleden over de parkeersituatie op de Maasboulevard te Vlaardingen. Op deze plaats staaii elke werkdag een 175 tal personenauto's en een zelfde aantal rijwielen de gehele dag geparkeerd. De eigenaars zijn perso neelsleden van de .-aan - de overzijde gevestigde-industrieën, die hun reis vanaf de Maasboulevard per boot en verder te voet plegen voort te zetten. De voorzitter van de Kamer, de heer H. Buschmann, deelde mee, dat bij de flatwoningen die aan de Maasbou levard in aanbouw zijn drie parkeer terreinen worden aangelegd die samen aan 150 auto's plaats zullen bieden. De ze krijgen een algemene bestemming en zijn niet uitsluitend voor de toekomsti ge bewoners van de Maasboulevard be doeld. De heer Buschmann meende te moeten betwijfelen of het gereedkomen van de Beneluxtunnel te zijner tijd het aantal auto's dat parkeerruimte aan de Maasboulevard behoeft, zal doen afne- In ieder geval zal de Kamer zich tot het "Vlaardtngse gemeentebestuur wen den met het verzoek uitbreiding van de parkeerruimte onder ogen te zien. Ten aanzien van het nieuwe gebouw voor de Kamer van Koophandel deed de heer Buschmann de mededeling dat de eerste paal nagr verwachting om streeks 3 december zal kunnen worden geslagen. De stalen damwand die voor een deel van het, bouwterrein nodig is zal over enige dagen aankomen en spoe dig worden geplaatst. Het plan van de aannemer is alle palen vóór januari te heien. Het is niet de bedoeling van de Ka mer aan bet slaart van de eerste paal een officieel karakter te geven, hoewel de leden van de Kamer wel uitgenodigd zullen worden van de gebeurtenis getui gen te zijn. (Van een onzer verslaggevers) TIET BESTUUR van de Kamer van rl Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas heeft geen aanleiding gezien zich te mengen in de discussie over het ontwerp-Streekplan voor Vooïne, Putten en Rozenburg,- dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben Ingediend. Dit deelde voorzitter C. H. Busch- man vrijdag mee op de vergadering van de Kamer die in Vlaardingen ge houden werd. Uit hetgeen over het concept-streekplan bekend geworden is heeft het bestuur de conclusie getrokken dat in het al gemeen gesproken enkele plaatse lijke opvattingen over incidentele ver langens of bezwaren daargelaten de streek wel met het ingediende plan akkoord kan gaan. Bovendien heeft de Kamer uit de streek zelf geen enkel verzoek om interven tie ontvangen. De heer Buschmann deed deze mede deling omdat de Kamer van bepaalde zijde verweten is dat zij ind eze geen initiatief heeft genomen. Het ons ge maakte verwijt mist elke grond, zo Advertentie o *v OrjvOtf* 'A-W «t "DE KROON" Eendrachtstr. 29 - .pel. 2755 'T: VERFCENTRU H": Hoogstraat 48 Tel. 4153' "DE GÓEDE HOEK" n.v. Fioris de Vijfdelaan 134 t (PrbrnenadeJWest) Tel. »210 Vlaardingen: G Bordewijk, F lor e s 1 aJ* tel 2150 en L, v, d Moien, Schiedamseweg 108, tel.: 3585. QQ i 2002 Maassi js: J. Collet, Zutddijk 88. tel. Z002. Verloskundige; mejufrrouw J. Y. v. d. Jac. Catsstraat 24. tel. 2376. Rozenburg: H C v. d. Graaf. tel. 208. Hoek van Holland: J. J. van Lonknuy2en, Kolinkstraat 2, tel. 627. traat Maasland; H. J. v. d. Berg, 's-Herenstraat 4, tel. 01899-2039. n r v d «SS1olm^rn 'te Vlaar- ^SCHIEDAM. J- Yan Bmer- Buys Ballotsingel 72—76 telefoon 69661, A. W SS telefoon 66898- zei de heer Buschmann, omdat het bepaald niet gebruikelijk is aan een streekplan adhaesie. te betuigen en voor het tegenovergestelde was er geen aanleiding. Advertentie ANTIQUITEITEN OUDEKUNST ANTIEKE SIERADEN NIEUWE BINNENWEG 1S0 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) „Gieren op 't nest" is de titel van het toneelstuk dat de toneelgroep „Het Masker" vrijdagavond in het C.J.V. Jeugdcentrum „Triangel" te Vlaardingen voor de leden van de Rot terdamse Ontspannings Vereniging S H.E.L.L. ten tonele bracht. Onder re gie van Bert Dijkstra speelden zij de ze klucht in drie bedrijven van Ha rold Mc. Pherson op bijzonder goede wijze. Het verhaal speelt zich af in een klein hotelletje aan een van de meren bij de Canadese grens. Rust en een zaamheid is hetgeen de bezoekers van het hotel zoeken. Zo blijkt het m het beui ook te zullen verlopen. Maar er komt een kink in de kabel. Na eerst een heer te hebben ontvangen die zijn senuwen tot rust moet laten komen, wandelen er weldra een dame en een heer binnen die van een niet al te bes te genre zijn, alhoewel zij de schijn, ge ven keurig nette mensen te zijn. De boel is al gauw aan het rollen. Zij zoe ken de eenzaamheid om zich te bera den wat er met de pas verworven poet" moet gebeuren. Achterna geze ten door hun medeplichtigen was de rust op het eiland gauw verstoord De ene misdadiger na de andere komt bin nen Alles komt compleet met tranen en liefde gelukkig weer op zijn pootjes terecht. In deze klucht speelde Cas Kamer beek een briljante rol als Jack Gable, de zenuwachtige heer, en een even goe de dubbelrol als Dtck Killmger, een £Ten1vTnTernsengaoede rol zette Peter van Lier op de planken als Tony Bryce, mede-eigenaar van het hotel. Wuly Staal als de kunstenares speelde haar rol op de daarbij behorende hupse manter. terwijl Conny Pieters een vlotte Pat SPMary Fleet, eigenares werd wat flauw en soms wat hulpeloos naar vo ren gebracht door Kitty Schuurmans-van Rutten Het ordeverstorend paar, ge sneefd'werd door Wil Beijersbergen en Riet Hordijk-van Vliet, was ondanks de ietwat overdreven Jtik" van ^vrouwe lijke speelster, goed. Kees Smiet was goed thuis m zijn rol als Tunky, rechterhand van. de moordenaar. De Kamer stelde tevens de begro ting voor 1963 vast. Deze sluit in ont vangsten en uitgaven met een bedrag van 162.530. Er is een batig saldo van 2430 geraamd. De verkiesbare aftredende leden wer den alle herkozen. In de vakature van de heer J. van Toor Hzn te Vlaardin gen, die niet herkiesbaar was, werd be noemd de heer E. R. Horst te Vlaardin gen. In de plaats van mr. A. Hoites Meursing, welke door diens vertrek opengevallen was, werd ir. C. C. Lose- caat Vermeer benoemd. De heer D. L. Dekker uit Hellevoetsluis gaat de plaats innemen van wijlen de heer R. de Jonge uit Oostvoorne. - De heer De Jonge die sinds 1951 lid van de Kamer is geweest is onlangs overleden. Aan zijn nagedachtenis heeft de voorzitter bij het begin van de ver gadering enige gevoelvolle woorden ge wijd, die door de leden van de Kamer staande werden aangehoord. i r, H. K. J. Beernink, voorzitter van de C.H.U., heeft donder- avond voor de C.H.U.-kieskringen Schiedam en Kethel in gebouw De Rank te Kethel een rede gehouden. De bedoeling was dat dr. T. W. TQanus zou komen spreken. Door een vergissing had de heer Til anus twee vergaderingen op dezelfde tijd maar op verschillende plaatsen. Rij ging niet naar Kethel en daarom was mr. Beernink er. In het eerste gedeelte van de avond behandelde de heer Beernink de troonrede die hij in te genstelling tot andere jaren bevredi gend en zakelijk noemde. Natuurlijk was er wel kritiek, niet op de Ko ningin, maar op ministers die de re de hadden samengesteld. Over alle onderwerpen van de troon rede liet de heer Beernink zijn be schouwende blik gaan. Over de inter nationale politiek zet hij dat het te genwoordig niet meer mogelijk is een zuiver neutrale politiek te voeren. Dat heeft president Nehroe van India on dervonden. China besprong nu een land dat niet aanvallen wilde uit over wegingen. van neutraliteit en dat "daardoor ook onvoldoende was bewa pend, aldus de CH-bewindvoerder. Men moet kiezen: Rusland of Ameri- lc3> Over de -kernbewapening zei de heer Beernink: Wanneer ik moet kiezen tus sen eenzijdige ontwapening (daar zou het toch op uitlopen) met de kans op ÓenRussische bezetting of het dreigen met kernwapenen (waarvoor de .Russen toch wel vrees hebben, gezien de kwes- noemde .de, mening van de PSP hoogst gavaaTUjk.;.Speciaal in dejewestte Cuba. 'SIs 'bW'-Beernink'Wak van mening dat de PSP moest weten dat op Cuba Rus sische agressieve wapens werden opge steld, en om dan de zijde van Cuba te kiezen, is bedenkelijk. Dat de E.E.G. grote (voordelen heeft éfgeworpen was wel de mening van'de heer Beernink. Maar door bepalingen op heb terrein van de landbouw zijn gro te moeilijkheden ontstaan, „De toestand op de gemengde bedrijven (ook pluim veehouderijen) is zorgvol. Om de nood toestand ongedaan te maken zou er min stens zestig miljoen gulden nodig-zijn voor toeslagen." De regering wenst echter geen toe- slagen te geven maar wel t renteloze voorschotten die pas na drie jaar moe ten worden terugbetaald. Is dat dan niet mogelijk dan moet bedrijfssanermg worden toegepast. De heer Beernmk vroeg zich af of de regering bij het sluiten van het E.E.G.-accoord wel vol- doende rekening heeft gehouden met de landbouw. Het woningbouwbeleid vond de heer Beernink te krampachtig. Er zijn ver borgen bouwcapaciteiten aanwezig die moeten worden uitgebuit. Hoewel de mi nister het bestaan van deze verborgen bouwcapaciteiten ontkent is er een gro- (Van een onzer verslaggevers) In de maand oktober is de woning voorraad van de gemeente Vlaardingen met 92 woningen toegenomen. Er kwa men 45 woningwetwoningen, tien m de premiebouw en 37 woningen in de vrije sektor gereed. Gesloopt werden zeven woningen en twee werden aan ae woon ruimte onttrokken, zodat een vermeer dering van 83 saldeert. Op 31 oktober waren nog 1196 wonin gen in uitvoering, waarvan 256 m op dracht van partikulieren, 846 m op dracht van de gemeente en 94 m op dracht van een woningbouwvereniging. Sinds 1 januari zijn dit jaar in Vlaar dingen 607 nieuwe woningen gereedge- komen. In dezelfde periode werd de voorraad verminderd met 55 woningen door sloop en onttrekking. Het eerste tiental van de Maasdipkse damclub, voor het eerst in de districts hoofdklasse uitkomend, heeft tot nog toe seen daverende resultaten geboekt. Met het Haagse D.l.O. heeft M-D-C. van meet af in de onderste gelederen vertoeft. De wedstrijd tussen de degia- datie candidaten moest de beslissing brengen, welke club in de hoofdklasse zou blijven. In een uitermate spannende ontmoe ting bleken de krachten weinig uiteen te lopen. Bij een 9-7 stand voor Maas dijk werd de strijd onderbroken; de eindstad zal wellicht een 11—9 over winning voor M.D.C. worden. De borduitslagen waren: J. van Juk _W. Kooman 2-6, J. de Rijke—A. Dijkstra 2—0. W. van der Noll—J, A. A. Bos 1-1, J- Hollar-J. Ates 1—1. T Vellekoop—G. Sniepers afg..P. Mos- tert—J. J. Koels 1—1, L. LievaarL-T van der Storm 11, de Graaf~~P. E Berghuis 0-2, D. Robb^moiid—C. J. Kerkhof 1—1, J- Huis—A. Paul Afg. Voorlopig 97 voor M.D.C. ie lijst samen te stellen met aannemers die arbeiders en materialen hebben maar die niet vooruit kunnen. Ook toonde de heer Beernink zich een voorstander voor strengere straffen tegen roofovervallen en aanrandingen. 1 De CHU staat voor moeilijkheden wat betreft "het'vinden van de juiste specia listen voor de nieuwe kamer. De heer Beernink was piet ontevreden over het werk van de' Unie. Er is voldoende geld om een verkiezingscampagne te gaan voeren. Interne moeilijkheden zoals bij de P.v.d.A. (ontwapening) WD (mi nister Visser) en AR (tegenstellingen, verschillende stromingen) kent de Unie met. Niet alle leden denken gelijk maar over een ding zijn zij het in ieder ge val eens: de normatieve en indringen de kracht van Jezus Christus In het politieke leven. Hieraan willen zij de staatkundige opvattingen toetsen. Ten slotte sprak de heer Beernink een op wekkend woord met de verkiezingen in het vooruitzicht. Na de pauze ont stond een geamimeerde en interessan te discussie over 'de problemen die mr. had aangesneden. f 3275.- in cl. bank. Ook te betalen b.v. 1 85.- contant en verder in max. 48 maandelijkse termijnen. BODEGRAVEN - PRINS HENDRIKSTR. 12 - TEL.: 01726 - 2188 tevens imp. Baldwin, Gulbransen, Kinsman en Graff Müiler elektron, orpeis. De politie in Vlaardingen consta teert de laatste dagen herhaaldelijk dat het alarmtelefoonnummer 4444 wordt gedraaid, waarna de aanvra ger ophangt zodra de dienstdoende politieman de telefoon opneemt. Het vermoeden bestaat dat jongelui op deze wijze een spelletje spelen. In dien men bedenkt dat het nummer vier maal vier gebruikt wordt om de politie ernstige ongevallen, branden e.d. te melden, begrijpt men hoe ge vaarlijk het is het spelletje als het bovengenoemde te spelen. De politie doet een dringend beroep op het pu bliek dit nummer alleen te draaien in geval van nood. Er kunnen men senlevens op het spel staan! ^Van-Ten-onzer vérslaggevers) IN HET, RAPPORT over het afde- lingsonderzoek van de begroting 1963 van Maassluis wordt gemeld- dat een raadslid van mening is dat'hoe wel de begroting sluitend is, de re- elè toestand van Maassluis op tekor ten wijst: wegens het ontbreken van èen cultureel centrum een goede zweminrichting, goede speeltuinen overal In de gemeente. Datzelfde raadslid doet een aanval op de af getreden wethouder P. v. d. Snoek. Hij heeft weinig waardering voor het beleid van deze oud-wethouder met be trekking tot de woningstichting Woning- beheer en Stichting Maassluise Speel tuinen, de nijverheidsavondschool en nog enkele andere onderwerpen. Dat, volgens dit raadslid, de Partij v. d. Arbeid grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen door een gewijzigde sa menstelling van de raad heeft direct geresulteerd in het niet herbenoemen van wethouder v. d. Snoek. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land hebben het gemeentebestuur van Schiedam toestemming verleend het fregatschip „De Vogel Struysz" te schenken aan het Marinemuseum in Den Helder. Dit schip is een zo getrouw mogelijke reconstructie van een Schie, dams oorlogsschip dat in 1653 ten on der ging. Deze replica diende als requi- siet tijdens het pleinspel dat op 13 sep tember voor H. M. de Koningin is op gevoerd. Wilton Fijenoord vervaardigde dit schip op verzoek van de auteur van het pleinspel. Naar verluidt overlegt het Schiedamse gemeentebestuur met de di rectie van Wilton Fijenoord over de wij ze waarop het schip, dat tien meter hoog en twaalf meter lang is, aan de marineautoriteiten kan worden overge dragen. De Stichting Commissie voor Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichting te Vlaardingen zal vrijdag 23 november haar nieuwe centrum aan de Broekweg 82 officieel in gebruik nemen. De ope ning wordt verricht door burgemeester mr, J. Heusdens te 10.30 uur, nadat de presidente van de plaatselijke afdeling, mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt een inleidend woord gesproken heeft. B. en W. van Vlaardingen hebben de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas advies gevraagd over de kandidaten voor de 13 winkels die in aanbouw zijn onder het eerste gedeelte van het Liesveldviaduct, Advertentie Ifo/Mï Fioris de Vijfdelean 134 Tel. 8210 Het ""raadslid noemde dit een" waar schuwing voor de thans zitting heb bende .wethouders. De raad moet letten op de -daden van de wethouders, niet alleen op hun .woorden. Ditzelfde raads lid zou graag in de begrotingsverga dering een breed uitgesponnen debat hebben waaruit de politieke rijpheid van de raad blijkt. De zogenaamde on belangrijke agenda's vragen vaak veel meer tijd dan de belangrijke. Dit lid hoopt tenslotte dat in, het col lege van B. en W. een zeker evenwicht aanwezig is, dat stimulerend werkt op de voorzitter van de raad. Ook een ander raadslid heeft het voornemen bij de openbare behandeling van de be groting op de wethoudersverkiezing te rug te komen. Over enige weken zal een boek ver schijnen met als titel „150 Jaar Sociale Zorg Vlaardingen 1795-1945". Dit boek werd geschreven door de heer A, Soete- man, adjunct-commies bij het Gemeen te-archief te Vlaardingen. Het wordt uit gegeven door de Historische Vereniging voor de provincie Zuid-Holland en is in eerste instantie slechts verkrijgbaar voor leden van deze vereniging. Belangstellenden buiten deze kring gedacht wordt aan hen die zich op het terrein van de sociale zorg bewegen kannen zich wenden tot de heer G. J. Verburg, Meppelweg 978a, Den Haag. Na storting van 15 op postgironummer 339121 van de penningmeester der ver eniging te Voorburg, zal hun een exem plaar van het boek, dat niet in de han del is, worden toegezonden. In de vergadering van de wijkraad voor Hoek van Holland, waarover reeds werd bericht, zijn ook een aantal com missies samengesteld. In de kampeer- commissie waarin de nieuwe voor zitter, de heer H. Foppen ambtelijk zitting heeft werden bij schriftelijke stemming gekozen de heren Th. Bots (KVP) en L, B. Knipscheer (AR). Ook in de strandcommissie heeft de wijk raadsvoorzitter ambtelijk zitting. Hierin werden verder gekozen de heren H. J. Nijland en A. A. den Hertog (beiden P.v.d.A). Voor de kringraad der Keuringskring Westland waren twee nieuwe leden en twee plaatsvervangende leden nodig. Het werden de heren H. Foppen (P.v.d.A.) en H. C. van Nieuwkerk (VVD) en als plaatsvervangers de he ren L. v. d. Houwen (AR) en A. D. de Muynk (CHU). In deze vergadering deed de voor zitter nog enkele mededelingen, o.a. van het Hoeks Dameskoor over een te houden afscheidsconcert van dirigent Hartsuyker op 12 novmeber, dan over een brief betreffende bijdrage aan een beveiligingsinstallatie van de spoorweg overgang ..Poortershaven", waarover advies aan B. en W. zal worden gedaan, omdat door aanleg van een perskade het gevaar op deze openbere weg is ver- groot. De rondvraag gaf de heer Nijland (P.v.d.A.) een gelegenheid om in de bres te springen voor de schoolkinderen van Den Hoek die gebruik maken van het Gemeentelijke Gymlokaal. Men loopt maar raak met ..baggervoeten''. terwijl de kinderen met grondoefeningen in het vuil van een ander moeten werken. Daar moet een einde aan komen, zei de heer Nijland. Het dagelijks bestuur zal dit nader onderzoeken. Van een onzer verslaggevers In de Gemeentelijke-Biblio'uheek aan de Lange Haven, te Schiedam wordt tot 25 november een tentoonstelling gehou den van Belgische boeken, die een af spiegeling is van de hedendaagse Bel gische boekproductie. Deze tentoonstel ling heeft plaats in het kader van de toenemende culturele uitwisseling tos sen België en Nederland. Zo stond bijv. de Nederlandse Boekenweek dit jaar m hat teken van de Nederlands-Vlaamse samenwerking. De in Nederland gestegen aandacht voor België kan ook in verband gebracht worden met de oplaaiende taalstrijd, die een Nederlander zelfs deed hi troepen „Er zijn geen Belgen!" Gebleken is dat heel wat uitstekende Belgische uitgaven Nederland niet bereiken door beperken de bepalingen; beperkingen die niet be staan tbij de uitvoer van Nederlandse boeken naar België. De Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen heeft thans in sa menwerking met het Syndicaat der Bel gische uitgevers een collectie boeken be schikbaar gesteld, teneinde het Neder landse lezerspubliek de gelegenheid te geven kennas te nemen van de "Belang rijkste Belgische uitgaven. De tentoongestelde boeken zijn bijna alle ook in het bezit van de Gemeente- Bibliotheek. Belangstellende leden kun nen deze op de gebruikelijke manier te leen vragen. Gedurende de tentoonstel ling kan men de boeken die men eventu eel wil kopen, laten noteren door het per soneel van de bibliotheek, waarna leve ring volgt via de boekhandel. De exposi tie omvat niet alleen literaire werken, maar ook boeken op het gebied van ge schiedenis, kunst, godsdienst e.d. Ook Franstalige (Belgische) uitgaven treft men aan, hoewel het merendeel van de boeken Vlaams is. Zeer veel Bel gische boeken worden overigens in bei de talen uitgegeven. 'Prachtige plaat werken maken een gang naar de belang wekkende tentoonstelling reeds over waard. Deze wordt dan ook. van iharte aanbevolen. Het kan een bijdrage zijn. tot de toenadering in taalkundig en lite rair opzicht van Nederland en België. De tentoonstelling is kosteloos toe gankelijk, ook voor niet-leden en is dage lijks op dezelfde tijden geopend als de lees-en studiezalen, namelijk: Maandag van 1921, Dinsdag van 9—17 en van 19—21, Woensdag van 9—17, Donderdag van 9—13, Vrijdag var. 9—17 en 19—21 en Zaterdag van 9—17 uur. DE AFDELING Rotterdam en om streken van de prot. chr. vereni ging van ouders van het afwijkende kind „Philadelphia" heeft een ingrij pend besluit genomen. Men is ter ge legenheid van de viering van het eerste lustrum in mei van het volgen de jaar verder gegaan op de weg van samenwerking welke weg Phila delphia vorig jaar met succes is in geslagen. Tijdens een ledenvergade ring werd besloten het reservefonds van 30.000 te verdelen onder een aantal stichtingen. Zo zal de stichtijg „Het Vergeten Kind" 10.000 krij gen voor de bouw van een prot. chr, kinderdagverblijf voor geestelijk ge handicapten op de Rechter Maas oever. Dit verblijf, bestemd voor zes tig kinderen, zal vier ton kosten. Het is bestemd voor kinderen die niet in staat zijn het gewone b.l.o. te vol gen. Ook werd besloten een stichting op te richten voor de bouw en het beheer van een eerste Fhiladelphia- verblijf voor alleenstaande imbecielen afkomstig uit het gehele rayon. Met dit verblijf, dat ƒ250.000 zal kosten en plaats zal bieden aan 24 tot 30 we zen, halfwezen of andere kinderen die wegens de gevorderde leeftijd van de ouders niet meer thuis kunnen worden verzorgd, wil de vereniging een be gin maken met de beantwoording van een bange vraag van zoveel ou ders van gehandicapte kinderen: „Wat moet er van mijn kind worden als ik er niet meer voor zal kunnen zorgen. Deze stichting zal voorlopig 15.000 krijgen. Ook werd besloten een tege moetkoming van 250 in de aanloop kosten voor een in Vlaardingen te vestigen b!.o. school en eenzelfde bedrag voor de christelijke b.l.o.- school die in Capelle a.d. IJsel in voorbereiding is. Ten slotte zal 3000 worden gereserveerd voor een prot. chr. kinderdagverblijf voor alle ge zindten op de Linker Maasoever en in 1963 een aanvullende reservering voor datzelfde verblijf te verzorgen. DE MAN die het initiatief nam voor het Rotterdamse staalpro- ject, dr. J. F. de Meyer, verwijt in een artikel in Economisch Statische Berichten de regering, dat zij verstek laat gaan bij de stich ting van een hoogovenhedrljf op Ro zenburg. Dr. De Meyer schrijft: „Men zon teleurgesteld kunnen zijn over het feit, dat de Nederlandse on dernemingszin ontoereikend is geble ken om thans een nationale verwezen lijking van het denkbeeld van de ves tiging van een staalbedrijf op Rozen burg ter hand te nemen. Wie de ge schiedenis kent, constateert' evenwel slechts een doortrekken van de ont wikkelingslijn uit het verleden.... en blijft vertrouwen op de toekomst." „Onze oproep om over de menings verschillen heen samen te werekn en een nationale oplossing te zoeken vo het Rozenburg-project vindt geen weerklank. Deze keer laat de,.rege ring verstek gaan. Fransen en Ame rikanen tenslotte wijzen de Nedèrian- ders op de unieke mogelijkheden van eigen land, maar ook die stemmen dreigen te verklinken". „Na. voor gaande constateringen dringen zich vele vragen op. Vragen, die beant woording eisen in het belang van de industriële toekomst en welvaart van dit volkrijke kleine land aan zee. Is het gebrek aan fantasie en visie, is het overmatige bedachtzaamheid of het verlangen naar zekerheid van een nog agrarisch denkend volk? Is het wellicht een tekort aan industriële er varing op het gebied der zware' in dustrie of vormt slechts het ontbre ken van een Nederland ,',société ge nerale" de remmende factor? Of zal, ondanks overblijfselen in eigen indus trieel kunnen, Nederland uiteindelijk toch alle mogelijkheden benutten van het gnnstig gelegen territoir." (Advertentie) Financiële instelling biedt aan hen die hun inkomen wensen 'te verrroten een bhjvende, ruime bijverdienste. Het betreft hier geen colportage Wij zoeken hiertoe die beschikken over goede omgangsvormen en propagandistische eigenschappen. Sollicitaties te richten onder no. 7941 aan het bureau van dit blad. Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond gebed, 19.30. Irene: Volksuniversiteit. Lezing ds. J. G. Jansen over 700 jaar Grote Kerk, 9.30. Arcade: De Dilettantjes viering tien jarig bestaan, 20. Sursum Corda: Smalfilm club De Drie hoek. Filmavond, 20. Irene: Pers, ver. PTT, Toneelavond, 20. Irene, CJV, Commissie Jongenswerk, Filmavond, 19.30. Stedelijk Museum, Verkenningen van kunst. Vrijheid en onvrijheid in de beel dende kunst. Lezing P. L, A. Janssen, 20. Irene, Aqua Fana, Ledenvergadering) Lezing, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 32, teL 66382 b.g.g, teL 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap EL J. Troost, Aleidastr. 23 tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. teL 115588). Beiangrüke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. Stedelijk Museum: „Nieuwe vormen en nieuwe muziek" schilderijen van Mary Bauermeister, electronische muziek van Karlheinz Stoekhausen schilderijen van de jonge Schiedamse schilder Rijk van Ravens (alles 10—17) ft Ds. M. Vlietstra, te IJmuiden. heeft bedankt voor het beroep van de Chris telijke Gereformedïdh Kerk van Vlaar dingen. Mendelssohnplein: Straatzang Leger des Heils, 19; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30; Zaal Emmauskerk, Kethelweg: Arjos, H. v. d. Drift over „Onderwijs", 20. Stadhuis, Uitreiking sleutel 10.000ste woning, 10. Zaal Excelsior, Oosthaven- kade: Leerlingen-avond Muziekschool „Het Westen", 19.30. HOEK VAN HOLLAND: Gr. Kruis- gcb.. Afscheid zr. Meerkerk, 20. America, Afscheidsconcert W. Hartsuyker. 20. Geref. kerk, Herv. Evang, Dankstond ds A. van Brummelen, 19.30. Zonnewende, Contactavond, Lezing met dia's 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Vlaardingen: Smalle Havenstraat li voor red. adm. en adv. teL 6775 <b.g.g. uitsluitend voor redactionele aangele genheden) 6619 Vlaardingen (b e s. 's avonds 010-80037). Klachten bezorging, Vlaardingen voor lopig, Smalle Havenstraat 11, tel 6775 maandag tot en met vrijdag van 18,30 tot 19.30 uur, 's zaterdags van 17 tot 18 u. Apotheek: Delta-Apotheek, FL de Viif- delaan 112, teL 6888. Belangrijke telefoonnummers: meld.- post brand en ongevallen 4444 G G.D - waarseh. 5241. Jfcb^^hilderijenexpositie, 19—22 f OP dinsdagavond 20 november zal de Schiedamse Film Kring in gebouw Irene een smalfilmavond houden. De heer W. Houthuyse zal een explicatie geven. Vertoond wordt „Varlationen uber ein filmthema" en na de pauze ',.Un chapeau de paiHe d' Italië van Re« né Clair.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1