oen Helder: geen ruimte voor de „Vogel Struijsz" Schipper (niet-zwemmer) onvrijwillig te water CJV in Schiedam hield wereldboiidgebedsavond VanMeid tot Karei V BOTTERDAM Mysteriën omhu llen fregatschip W aar om geen plaatsing in eigen stad? Door Amerika's zachtste tabakken WOEN5PAG- ge/iakt-PMi „DE GROTE OF ST. JANSKERK VAN SCHIEDAM" (1) Julianaheren verlies; SVC- reserves gelijk PPSG ülusies op titel ver weg na nederlaag (2-1) Onbekenden maken automaten stuk Verkeerde manoeuvre tarikhoot TWEE MAAL LEK IN LEIDINGEN JUDO-EXAMENS DINSDAG 13 NOVEMBER 1962 Volleybalcompetitie «ia iVü„, OOIEVAAR BOUWER BESCHEIDEN •NOG KAAL. Wel daar? Bestemmingen 10 stuks 50 ct 20 stuks 1.- Geschenkdoos 50 stuks 2.75 EEN LAURENS PRODUCT - eu SLAGERIJ BROEK AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks Het is de Juliana-teams de afgelo pen week niet voor de wind gegaan Geen der Schiedamse teams wist hei tot de volle winst in de volleybalcom petitie te brengen en het nog ongesla gen eerste heren-team kreeg zelfs de eerste nederlaag te slikken. Met be- schamende cijfers werd van het toch waarlijk niet sterke Aggredior verloren Juliana, vooral mentaal erg zwak, za» geen kans de stand een redelijk aan zien te geven. De anders zo sterke aan val zag geen kans de verdediging van de Vlaardingers te doorbreken doordat de passes zeer slecht waren. De set standen waren: 9—15, 9—15 en 7—15. Heren 2 deed het iets beter door te gen Spel. Hillegersberg 2 gelijk te spe len. Technisch was Juliana toch iets be ter maar door misverstanden ontbrak de nodige rust in de ploeg. Uitsla»- 2—2. Heren 3 kwam eveneens tot een ge lijkspel tegen het enthousiastere Z.vTc 3. Dames 2 heeft in een leuke en enthousiast gespeelde wedstrijd het niet gemakkelijk gehad tegen Vogo 2 Ook zij echter sleepten een gelijkspel uit hef vuur. Uitslag dus 2—2. De set standen waren: iO—15, 15—10, 15—5 cn 11-15. Dames 3 debuteerde tegen het vrij sterke Wico 2 en kon hier uiteraard niet tegen op. Zij verloren niet 3—0 Slechts drie teams van de Schiedam se Volleybal Club kwamen in de afge lopen dagen binnen de lijnen. Dames 2 moest op bezoek bij Sportclub Hille gersberg en wist ook in deze wedstrijd een punt te bemachtigen. De S.V C -re serves. nog ongeslagen, hadden nog al wat moeite met de keiharde Rotterdam se serves, doch wisten niettemin via de setstanden 15—10. 4—15. 15—10 en 14—16 een 2—2 eindstand te behalen. Dames 3 won gemakkelijk van een reer slecht spelend Tenaco 1 met 3—0. Hier waren de set-standen 8—15 11—15 en 1315. Heren 3 tenslotte speelde 22 gelijk tegen Libanon 5 in een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij de Schiedammers niet over gebrek aan geluk hadden te klagen. Setstanden: 12—15, 1511, 1315 en 1715. Wflt Vil 5 1.-4 VM>") T*"i Ttn». J T-1 T TT (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) h*1 fregatschip „De Vogel Struysz gehuld in mysteriën zoals het zeilschepen uit de 16e, 17e eeuw betaamt, een soort „Vliegende Hól- in^ ?.us' een spookschip waarvan elke rechtgeaarde zeeman vreselijke verhalen vertellen kon? Het lijkt er wel op want naar verluidt is in Den Helder al net zo min een overdekte ruimte voor het schip beschikbaar als in Schiedam. Daardoor zou het mo tief om het schip aan het Marinemu seum in Den Helder af te staan ver vallen. dinsdag 23 oktober hebben vele Schie dammers tot hun teleurstelling moe ten vernemen dat de Schiedamse ge meenteraad besloten heeft het schip aan de marine te Den Helder te schen ken. Schiedam zou dus de fraaie her innering aan het koninklijke bezoek (De Vogel Struysz fungeerde in het plemspel) kwijt te raken en dat is des te meer jammer omdat de repli ca van het zeventiende-eeuwse oor- logsschip een mooie aanwinst voor bchiedam kan zijn als blikvanger en als herinnering aan Schiedams histo rie. Het schip moest echter weg want er was hier geen plaats in de lokalitei ten en buiten zou het schip niet mo gen staan. PjE televisie geeft 'een kijk op de we reld en nu zullen vele vereni gingsbestuurders misschien grimmig gaan kijken omdat ze het woord te levisie horen. Zij menen dat die tele visie hun eigen wereld verduistert.: De Schiedamse zalen worden al leger en leger klaagde een zaalhouder. Tochzie het goede van de tv. Dat apparaat liet ons onlangs eer, ooie vaar zien. Het beest stond eenzaam in het land, Het wou Nederland niet uit ondanks de dreigende kou. Toen hebben we gedacht hem te herkennen eri bij nader inzien geloven we dat we pefijfc hebben. Het zal onze echte Schiedamse ooievaar zijn. ZIJN de Schiedammers be scheiden.ze praten niet zo gauw over hun belangrijke zaken. Daarom is onze ooievaar nooit in het stads wapen gekomen. Toch en let op want het is historisch hebben we altijd een ooievaar gehad. Die ooie vaar bouwde zijn nest op het warme dak van een distilleerderij bij de Ooievaarsbrug (jaja!) over de Schie. leder jaar weer kwam het dier trouw, de kranten stonden er vijftig jaar terug vol van en het moet ge beurd zijn dat concurrendende ooie vaars gestreden hebben om het plaatsje op dat dak van die distilleer derij aan de Schie. Misschien zoekt die ooievaar van het tv-scherm wel naar dat warme dak. HEUS, SCHIEDAMMERS zijn be scheiden en zolang het geen struisvogelpolitiek wordt is daar niets op aan te merken. Uit beschei denheid schenken toe een prachtig oorlogsschip weg aan een stad die ook niet weet wat er mee gedaan kan worden. Het had natuurlijk in Schie dam kunnen staan dat schip metar tae zijn misschien wel bevreesd dat Schiedam dan te veel aandacht krijgt fan de niet-Schiedammers. Het moet voor de gemeenteraadsleden M. Ei genaar en mr. H. S. Engelsman wel vreemd zijn uit de krant te mogen le zen dat er ook in Den Helder geen overdekte ruimte voor het schip is. Hun betoog kwam namelijk niet ver genoeg omdat hun gewezen werd op de ruimte die in Den Helder zou zijn. Het was toen al sneu voor de vele Schiedammers maar dat is nu nog meer het geval want in de afgelopen weken hebben wij honderden reac ties ontvangen van stadgenoten die hun teleurstelling uitspreken over het wegschenken van De Vogel Struysz. 2e zullen het ook niet leuk vinden als ze horen dal het beest in Den Hel der nolens volens de kop in hel zand gaat steken. 'T'OCH, ER dient niet getreurdwie f weet komen er nog vele inventie ve ideeën in Schiedam. Enkele ma len is ai gewezen op het feit dat Schiedam een plein heeft groter dan het Keizer Karelvlein in Nijmegen. Nil is ons plein nog kaal en Nijmegen heeft fraaie standbeelden. Daar kan verandering in komen ook al gelooft men dat nog niet. Met een beetje voortvarendheid zijn wij zelfs in staat antwoord te geven op mijnheer Ou wehands aanbod. Hij wil berekuilen propageren in ons land. In grote ste den stelt hij beren beschikbaar voor het inrichten van kuilen. Maastricht heeft al de primeur. In onze stad kunnen die beren als nieuwe bewo ners van het Huis te Riviere oftewel de Ruime van Mathenesse een plaats krijgen. We zetten er het schip De Vogel Struysz bij. het is nu toch overbodig geworden. Zo tonen we mijnheer Ouwehand tot de grote ste den te behoren en daarvoor willen Schiedammers beslist veel doen. 0 In de Dr. Zamenihoffstraat in Schiedam is een loslopende hond. kleine zwarte reu. met gele halsband, aangetroffen. Het dier is naar het dierentehuis St. Annazusterstraat ge bracht. Wat blijkt nu? In Den Helder weet men ook niet waar het schip gezet moet worden. Er is een museumpje. Dat is het „Peperhuisje" dat vroeger als ba sis voor de militaire politie diende en waar nu nog een marinevoorlichtingsof- fieier werkt. Dit huisje is een klein ge bouwtje, waar de adjudant van de com mandant zeemacht Itz. o.c. J. W. Lu- gard beslist geen plaats heeft voor De Vogel Struysz. Het schip zou voor, ach ter en boven het huis uitsteken. Nu heeft de gemeente Den Helder on langs het tehuis van de prot. chr. ver. voor militairen aangekocht. Dit tehuis gaat dienen als museum, maar ook dit tehuis is niet groter dan een normaai gebouw waar een houten schip van tien meter hoog en twaalf meter lang niet kan staan. Naar verluidt zou de conservator van het marinemuseum de heer Lu- gard hebben gedacht aan het parkeer terrein dat op enkele meters afstand van de zee voor het café Lands End is gelegen. Het schip zou dan een mooie blikvanger voor toeristen zijn. De toeristen vertrekken hier namelijk van Den Helder naar Texel. Het schip zou dan echter ook spoedig versleten zijn want de zeewind heeft hier op het kopje van Noord-Holland vrij spel. 's Winters zou men het schip dan in een loods van de Rijkswerf willen opbergen. Het zijn nog maar ideeën want ook in Den Helder ziet men de oplossing van het probleem nog niet duidelijk zo als bij onze intensieve informaties ge bleken is. Over het onderhoud van het schip kon men ons nog geen gegevens verstrekken. Kennelijk wacht men maar af. Wij vragen echter of het de bedoeling is dat het schip niet in Schiedam maar wel in Den Helder mag verslijten. Ge- plaats op de Koemarkt of op de Maas- boulevaard, voor het Stedelijk Museum of op een plein zou het schip minder slijten dan In het zout van Den Helder. Tijdens de vergadering van de Schiedamse gemeenteraad op maan dagavond 22 oktober heeft burge meester mr. J. W. Peek gesteld dat er herhaaldelijk besprekingen zijn geweest om het schip in Schiedam te behouden. De onderbouw van het schip zou het wel houden in de bui tenlucht naar dl: aangebrachte bo venbouw zou niot bestendig zijn te gen de weersomstandigheden. Mr. Peek had die maandagmiddag nog met ir. B. Wilton gesproken over de ze kwestie. Wij vrezen echter dat hier een groot misverstand is. Steeds is gesteld dat liet Marinemuseum zou beschikken over een grote ruime hal waar het schip een gemakkelijke en goede plaats kon krijgen. Als nu bl'jfet dat dit niet zo Is en onze woord voerders in Den Helder vertellen dat er geen bal en dus ook geen ruimte is dan wordt het toch tijd voor Schiedam om zich te bezinnen op een andere bestem ming voor het schip. In het voorstel aan de Schiedamse gemeenteraad delen B. en W. mee dat het schip een geëigende bestemming dient te krijgen naar de wens van de directie van de werf Wilton Fijenoord, die toch het schip voor Schiedam heeft doen vervaardigen. In Den Helder is die geëigende be stemming er niet. In Schiedam zou het schip in de Koopmansbeurs kun nen staan en daarbij fraai kunnen die nen als entourage voor de inrichting van het Nationaal Gedistilleerd Mu seum. Het schip zou nu ook in de Grote Kerk een plaats kunnen krijgen. Daar wordt een gedeelte, van de kerk inge richt als expositieruimte. Er komen dan ook regelmatige rondleidingen voor de touristen. Het schip zou daar i mooie achtergrond kunnen vormi Dan is gebleken dat het schi ir enkele honderden guldens per ja ge- plastifieeerd kan worden. Dat hebben fabrikanten van piasticbedrijven ons met stelligheid verzekerd. Zij meren dat ze het houten schip wel goed kun nen conserveren om het in de buiten lucht een. plaats te geven. Golden Fiction Als dat zo zou mooi als blikvanger plein in Schiedam de stad en ver van Dit a ties dient nu den omdat het te als het pronkstuk, korte tijd ten onder zijn kan het schip op het Koemarkt- staan, centraal in baldadige handen, te overwogen wor- betreuren zou zijn in Den Helder in zon gaan. (Van een sportmedewerker) (Van een omzer verslaggevers) Maandagmorgen om tien voor negen stroomde het drinkwater over het weg dek van de Zijlstraat te Schiedam. Een buis van de waterleiding was gesprongen. De gemeentelijke diensten hebben direct maatregelen getroffen. Tijdelijk is de waterleiding afgesloten. 's Avonds om tien vooor elf is een lek in de .gasleiding in de Boylestraat in Schiedam ontstaan. Ook 'hier heeft het gemeentepersoneel de reparaties ver richt. Vermoedelijk heeft een vrachtauto de gasleiding stuk gereden. Het wegdek wordt hier hersteld. Een vrachtauto was in het zand terecht gekomen en de chauffeur heeft nogal veel moeite gedaan om uit het zand te komen. Het ziet er somber uit met de kam pioensillusies van PPSC. Zaterdag heeft PPSC weer niet gewonnen. De achter stand is nu zo groot dat PPSC geruime tijd nodig zal hebben om bij de kopgroep te komen. Ditmaal won TOGR met 21 waardoor TOGR wel de aansluiting met de kopgroep behoudt. PPSC was overi- j gens sterker maar de Schiedammers ont- beren schotvaardigheid. Met wind mee had PSC in de aanvang een goed overwicht maar de snelle uit vallen van TOGR waren zeer gevaarlijk. Daardoor kreeg TOGR na een kwartier via de rechtsbuiten de voorsprong. PPSC bleef aanvallen maar de voorhoede treu- il zelde bij het afwerken van de_ aanval, jl Daardoor moest de doelverdediger van PSS telkens handelend optreden bij de offensieven van TOGR. Ook in de twee- de helft had PPSC het offensief zonder; enig geluk. Het was juist de thuisclub die tijdens een periode van overwicht van PSS doelpuntte. PPSC zette hierna alles op de aanval met als gevolg dat middenvoor Groen in de 35e minuut met een schuiver doel puntte. Wel kreeg PSC nog kansen maar het bleef 21. (Van een onzer verslaggevers) Onbekende jongens hebben maandag avond om kwart over tien de sigaretten automaat van de heer Van Meuxs in de Kamperfoeliestraat in Scbiedam-Kethel vernield. -De jongens liepen weg in de richting Vlaardirtgen. De Vlaardingse politie kon mededelen dat onbekenden omstreeks negen uur ook een sigaretten automaat. in Vlaardingen hebben ver nield. Gebleken is dat uit de,Kethelse auto maat voor ongeveer 15 aan muntstuk ken en sigaretten is weggenomen. De heer Van Mcurs was op het moment van de diefstal niet thuis. -Tijdelijk heeft de politie zich over de inhoud van de automaat ontfermd omdat bleek dat de automaat geheel te legen was door het telkens weer inwerpen van een geldstuk dat dan in het open gat van de verdwenen geldlade viel. Advertentie VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggers) HOLIERHOEK, een 62-jarige bak- schipper die in de Morsestraat 62 in Schiedam woont, beleefde maandag middag om kwart voor vier een koud avontuur. Hij moest in nood in het ijs koude water van de Wilhelminahaven springen hoewel hij niet zwemmen kan. De heer Holierhoek kwam onder een schuit met modder terecht, hij kwam aan de andere zijde weer boven water en tijdig slaagde hij erin zich aan de rand van het schip op te trekken. Naast een groot aantal jeugd-exa- mens werden er in de afgelopen week ook een groot aantal officiële examens in het sportcentrum van Hulsker in Schiedam afgenomen, die tot resultaat hadden, dat de gele band werd uitge reikt aan mevrouw v. Smaalen-de Jeu. mevrouw W. M. Maliepaard-Piaizier en Mej. W. K. Akershoek en de heren C. Schinkel, F. Weps. A. J. Soesbergen, Bowser, H. R. Willemse, F. D. Baan, H. Bouman, De oranje band werd behaald door de heren: C. Keyzer, L. Maas. H. de Ruyter, C. Visseren. A. C. Lambermon, H. P. Ribbens, en G. Bel- zer. De blauwe band werd uitgereikt aan de heer G. van Dijk. Opmerkelijk was. dat twee candidaten voor de'groene band hun competitie (wedstrijden) verloren. Baan, juist geslaagd voor gele band en Hans Ribbens na een zwak afgelegd oranje band examen. Zaterdag 1 december en zaterdag 22 december zullen de laatste examens van dit jaar in het Sport Centrum voor Jiu Jitsu en Judo worden afgelegd. De leden van de Schiedamse C.J.V. waren zondagavond bijeen in de gro te zaal van „Sursum Corda" om met eikander de wereldbondgebedsavond te houden. Het thema voor de week der gebeden van dit jaar is: „Gij be hoort bijeen". Na de opening werd ge bruik gemaakt van de speciaal door het Chr. Jongeren Verbond voor deze 95e week van Gebed en Wereldbroe derschap uitgegeven liturgie. Deze li turgie, met gebeden, korte meditaties en liederen werd samengesteld uit het officiële boekje voor de Wereldbon den-Gebedsweek van de Y.M.C.A. en de Y.W.C.A. De voorzitter van de Schiedamse C.J.V.de heer W. F. de Wolff, leid de deze liturgie. De tweede penning- meesteresse mej. M. van Wieringen las een boodschap van de presiden ten van de wereldbond der Y.M.C.A. en Y.W.C.A. voor. De federatie-secretaris, de heer P. (Van een onzer verslaggevers) Van Aleid tot Karei V is de titel van het eerste hoofdstuk van het boek „De grote of St. Janskerk van Schiedam" dat ds. J. G. Jansen ge- schreven heeft. De auteur behandelt hier summier de totstandkoming van het stadje Schiedam. Hij vertelt hoe Vrouwe Aleid zich op het Huis te Riviere vestigt in de tijd dat zij voog des is over het neefje Floris, de la tere Floris V. Tevens bespreekt ds. Jansen de belangrijke stichtingsoor konde van de Grote Kerk die binnen kort bij de expositie tn de jubileren de kerk te zien is. Ds. Jansen herinnert er aan dat de „„rlcto fur»erir'"srestPr" van de kerk bij de restauratie in 1945-1948 zijn ge vonden waardoor het mogelijk werd een plattegrond te maken van de ont wikkeling en. uitbreidingen van Schie dams oudste kerk. Uitvoerig vertelt es. Jansen daarbij van de eerste officiële handelingen ten opzichte van dit bedehuis. Hij bespreekt de oorkonden. Hierna komt hij tot be spreking van de verbouwing die in 133a zou zijn begonnen. Men bouwde over de kleine kerk heen. Er zou negentig jaar aan dit karwei gewerkt zijn. Ds. Jansen vertelt daarbij een won derlijk verhaaltje van een Mariabeeld dat Schiedam niet verlaten kon. Hij ver telt ook van de tot standkoming van pellen rond de kerk. Op 18 juli 14M werd het gebouw door brand geteisterd. Enkele vissers zouden bij een afscheids maal achteloos met vuur zijn omge- Ds, Jansen wijst op het feit dat uit kapitelen van de kQionnetten In de beide koren wijzen. Eveneens uit die tijd stam men de vier evangelisten beelden in de kap van het hoogkoor. Bij dit eerste hoofdstuk is een foto van de stichtings oorkonde opgenomen en tevens een foto van de grafsteen van Liedewij. Ds, Jansen bespreekt de wonderlijke ervaringen met de vondsten van het gebeente van dit meisje dat tientallen jaren ziek is geweest na een val op het ijs in de Kreupelstraat. Er zijn name lijk twee stoffelijke overschotten. Ds. Jansen bespreekt de Jonker Fransenoor- —aaroij hij de vreemde grafsteen verme'dt van Wijbrandt Jacobs die op Valentijnsdag 1489 werd dood geschoten. Hij sluit met een bespreking van de klokketoren. Een plattegrond met fasen van de opbouw van de kerk is aan dit hoofdstuk toegevoegd. Het geheel is een die 'tijd de gebeeldhouwde figuren op de belangwekkend verhaal. Plaisïer, gaf een korte uiteenzetting van het ontstaan der beide wereld bonden en wat biertoe aanleiding is geweest. Na deze liturgie werd een woord van welkom toegeroepen aan de leden van de Schiedamse C.J.V. De voorzitter moest tot zijn spijt constateren dat niet alle leden aan de oproep hadden gehoor gegeven, maar was toch zeer verheugd over de opkomst. Een bijzonder woord van welkom werd gericht tot mej. N. Elzinga, lid van de C.J.V. „Excelsior" te Amsterdam. Na de pauze kreeg mej. N. Elzinga het woord. Zij vertelde zeer geanimeerd 'van haar ondervindingen bij de Y.M.C.A. in Anaheim in de staat Califomië. Een be zoek van enkele Californische Y.M.C.A. - leden was de inleiding geweest tot haar overkomst naar Anaheim. Zij heeft ge durende haar verblijf van een jaar veel indrukken opgedaan. De wijze van wer ken verschilt in vele opzichten met dat van de Nederlandse C.J.V. Het jeugdwerk met betrekking tot de sekse is gescheiden, aangezien de jon geren ook hun schoolvereniging hebben, waar zij wel bij elkander de avonden en dagen doorbrengen. Het was verheu gend te horen, dat in de besturen van de Y.M.C.A.-afdelingen vele predikan ten. notabelen van steden en dorpen en zelfs ook burgemeesters waren opgeno men. Zij waren actief bezig in de Y.M.C.A. Het is frappant hoeveel gelden finan ciële acties opleveren. In ons eigen land moeten we er zo dikwijls ..aan trekken" om enige gelden voor het jeugdwerk bin nen te krijgen. Met nadruk wordt in de Amerikaanse Y.M.C.A. gewezen op het feit, dat de leden zich moeten realiseren dat ze lid zijn van de Y.M.C.A. en dat je al dat gene moet doen wat er van je wordt ge- Alles was het gevolg van de verkeerde manoeuvre van de schipper A. H. uit Rotterdam, die met zijn tankboot van 499 ton het motorschip Oktana de Wil helminahaven vanaf de Gulf wilde ver laten. De tankboot voer San de ver keerde wal toen de sleepboot G.R. 168 van de gemeente Schiedam mei. twee bakken modder de haven inkwam. De tankboot ramde de eerste modderbak waardoor deze schuit onder water werd geduwd, doordat de tankboot op de bak terecht kwam. De voorsteven van de tankboot zat klem op het middenschip van de modderbak. Bij de aanvaring sprong de heer Holier hoek overboord, hij schoot onder de laatste bak, maar hij kon aan de andere zijde aan boord worden getrokken. De bak is ernstig beschadigd, de tank boot heeft geen schade. De modderbak moet na lossing in het dok gerepareerd worden. De heer Holierhoek is snel naar huls gebracht. 9 Op donderdagavond 22 november houden de afdelingen Schiedam en de Nederlandse Vereniging van Expoïi- tieke gevangenen N.F.R. en Voormalig Verzet Nederland de 17e jaarlijkse reünie in gebouw Musis Sacrum, Lange Haven Schiedam. De politieband „De Optimisten" verzorgt de muzikale begeleiding, de gereformeerde ama teurtoneelgroep Geron geeft dan een reprise van het toneelspel „De geluk kigste dagen van je leven". Chr. Sociale Belangen: Chr. Best. Bond Vergadering. 20. Bethelkerk: Wijkavond Philadelphia. 20. Grote Kerk: Zangver. Excelsior ..Die Jahreszeiten". Concert zestigjarig be staan m.m.v. a'Iie Schiedamse" koren en diverse solisten, 20, Musis Sacrum: Wiiton-Fijenoord, jjilm. 14 en 20. Arcade: Uiteenzetting verhuur nieuwe volkstuinencomplex Prinses Beatrixpark, 19.45. Amsteibron: Aquariumver. Natuurge not In Huis Lezing, 20. De Rank: NCVB-Kethel Bijeenkomst, 20. Gereformeerd Jeugdhuis: chr. gymn. ver. DOK. Vergadering. 20. Chr. Soc. Belangen: AFK, Contact avond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82 tel 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 vraagd. Het werk van de Y.M.C.A. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver wordt ook veel mede-gedragen door de ouders van de leden, die in vele geval len een grote steun zijn bij het jeugd werk. Op de vraag van één der leden of het werk in Amerika ook op de Bijbel is gericht, antwoordde mej. N. Elzin ga, dat dit iets anders is dan in ons land. Is de doelstelling van de Neder landse C.J.V. die van de Parijzencr basis: „Jongeren te brengen tot Chris tus", de Y.M.C.A. in Amerika draagt een Christelijk karakter en gemeen- schapsbouw. Aan het eind van elke tenties en abonnementen b.g.g tel 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. bijeenkomst word een dagsluiting ge houden. De spreekster besloot met te zeggen uit de Bijhei, terwijl in Amerika de dat in Nederland de C.J.V. werkt van- Y. M.C.A. naar de Bijbel toewerkt. De Rotterdamse verkeerspolitie heeft vandaag op de zuidelijke Maas oever alle sluipwegen naar de brug gen afgesloten. De maatregelen, die dit mogelijk moeten maken, hebben voornamelijk betrekking op zijstra ten van de Oranjeboomstraat. Tot nu toe maakten tientallen automobilisten druk gebruik van de sluipwegen om sneller bij de bruggen te komen. Met ingang van vandaag kunnen zij dat dus niet meer. „Het snelverkeer uit zuidelijke richting komend dat via de Maasbruggen naar de noorde lijke Maasoever wenst te rijden, zal in de spitsuren zich dienen op te stel len in de Oranje boomstraat of in de Stieltjesstraat'', beeft de politie be paald. Van 7.30 uur tot 9.30 uur en van 16.30 tot 18.30 uur zal het voor mo torrijtuigen niet meer mogelijk zijn via de Roentgenstraat, Stampïoen- straat, Steven Hoogendijkstraat, Per soonsstraat en Entrepotstraat in de richting van de bruggen te rijden. Gedurende deze tijden zullen voor au to's de volgende maatregelen van kracht zijn: ReehtafveTbod in de Roentgenstraat nabij de Oranjeboomstraat. Inrijver- bod voor een gedeelte van de Stam- pioenstraat, de Steven Hoogendijk straat en de Persoonsstraat, in de rich ting van de Oranjeboomstraat. Rechts- afverbod in de Entrepotstraat nabij de Stieltjesstraat. Snelverkeer, ko mend uit de wijk ten oosten van de Oranjeboomstraat en rijdend in de richting van de bruggen, zal zich via de Rosestraat e.q. de Persoonshaven achter de file in de Oranjeboomstraat moeten aansluiten. TAE R.E.T. gaat over enkele da- gen een proef nemen met plaats- kaarten-automaten voor bussen en trams. Vier automaten zijn opgehan gen in abri's aan de Wolphaertsbocht en op het Stationsplein te Rotterdam. De directie van het vervoerbedrijf verwacht, dat tijdwinst het belang rijkste voordeel zal zijn van het experiment. Dit geldt in het bijzon der voor de autobussen. Reizigers, die een kaartje uit de automaat hebben gehaald, kunnen meteen door lopen, zodat de chauffeurs van het „tijdrovende" kaartjes scheuren en geld wisselen worden verlost. De automaten leveren zowel kaartjes voor een enkele reis als voor een overstapje. Op het Stationsplein kan het publiek bovendien knipkaarten krijgen. De passagiers kunnen met verschillende pasmunten betalen Voor een enkele reis: twee dubbel tjes en een stuiver of een kwartje; voor een overstapje: drie dubbeltjes of een kwartje plus een stuiver. De buurtvereniging Het Singelkwar- tier uit Schiedam viert op zaterdag avond 24 november het 31ste jaarfeest in gebouw Odeon in Rotterdam. Daar bij zullen ootreden de Jackson's, de Crocksons. de Spelbrekers, de Handy Fools en Willy Albert!.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1