Huidenbewerker roofde uit portalen en uit bestelwagentjes Blókfluitspel met orgel in Laurenskerk mmmmmm Feestelijke intocht van St. Nicolaas mm Smokkelaar - in R'damse cel - wil voor geen geld terug naar Amerika Uitlevering onmogelijk Niemv Bethesda geriatrische inrichting? Aan Wilgenlei komt een Herv. bejaardencomplex Vergaande plannen van diaconie Openlijke breuk tussen Moskou en Rood China? Heroïnevondst Weer geval van hondsdolheid C A Beatri ïx aan de heilige rivier Zeeslepers van L. Smit helpen Noorse schepen Baggermolen bij Vuvk te water Geen maatregelen tegen hoge kolenprijzen FIRD1NÖN0 298.. f 395. Man uit Zoetermeer door Berkelaren ernstig mishandeld 12® Twee veehandelaren omgekomen Twee honden vergast Doelmatiger DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DINSDAG 13 NOVEMBER 1962 GTWEE rechercheurs hebben zaterdagmorgen rond twaalf uur een 34-jarige Rotterdamse biui-denbewerker aangehouden, die ongeveer een jaar lang tal van diefstallen uit portalen van wo ningen en uit bestelwagentjes heeft gepleegd. De man, G. S. ging uitsluitend op zaterdagmor gen op pad. Hij had het vooral op levensmiddelen en drank ge munt. op 14 november, voor Rotterdam-Zuid. om 15.35 uur op de speelweide bij het Zuider ziekenhuis.- (Lexi komt ookl) 'AT doen. we met de 33-jarige Amerikaan Carl William Wallace? De Nederlandse justitie, die het antwoord op deze (sinds gis teren) zeer actuele vraag moet geven, zit met de handen in het haar! DB diaconie der Hervormde Gemeente Rotterdam heeft uitgebreide plannen met betrek king tot huisvesting en verzor ging van bejaarden. Van deze plannen is het voornaamste on derdeel een complex met onge veer driehonderd bedden, waar voor men in de eerste helft van, 1963 de eerste paal hoopt te kun nen slaan op een terrein, dat thans wordt begrensd door de Wilgenlei, de Ringdijk en de Don kersingel in Schiebroek. In de toekomst zal dat complex dus komen op de hoek van de Wilgen lei en de ontworpen maar nog niet aangelegde Paul Scholten- singel. De „National Broadcasting Company" meldt uit New York dat de ambassadeurs van com- munistisch China in de Oosteuro- j pese landen teruggeroepen wor- den en dat dit gezien moet wor- I den als een aanloop tot een even- tuele verbreking van de diploma- tieke betrekkingen tussen de Sow- i jetunie en China. De 60-jarige Amsterdamse loodgieter is zaterdag opgenomen in het Wilhelminagasthuis met ziekteverschijnselen die sterk aan hondsdolheid doen denken. De toestand van de patiënt is zeer ernstig. De artsen hebben gecon-stateerd dat hij een duide-' lijke watervrees heeft, kenmer-j ■•«Wl lijden. Men heeft de man in het ziekenhuis kalmerende middelen moeten toedienen. (Advertentie) Met de arrestatie van de huidenbe werker, die in het hoofdbureau van po litie nader aan de tand werd gevoeld, is een einde gekomen aan een uitgebreide serie kleine diefstallen, die de recherche voor een raadsel plaatste. Door ver scherpte controle kon zij tenslotte de hand op de huidenbewerker leggen. Voor het „rondspieden" op zaterdag morgen j.L zorgden twee rechercheurs in een politieauto, die op de Schiedamse- dijk de huidenbewerker op een. fiets za ger rijden, met achterop een kartonnen doos. De twee politie-agenten achter volgden hem en zagen toen hoe de man op het Willemsplein een huis, waarvan de deur openstond, binnenging, en even later met een pakje onder zijn jas naar buiten kwam. Hij wuifde nog even naar een van de ramen waarachter nie mand was te zien stapte op zijn fiets en reed naar de Calandstraat. Nadat hij het pakje, dat later een krentenbrood bleek Is bevatten, in de kartonnen doos had gedaan, ging hij opnieuw een open deur binnen, De rechercheurs besloten toen om in te grijpen, maar de huiden bewerker wist op zijn fiets te ontglip pen. Ver kwam hij niet, want de politie agenten grepen hem vast, zodat hij ten (Advertentie) DRU-wasmachiita de Isixd DRU-centrifuge 4 kg De DRU-koliektie wordt geëxposeerd bij MUN1ER SMIT Hoogstraat 3, te!.13.42.82 (Van een onzer verslaggevers) De zeesleper Loire van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst te Rot terdam is met volle kracht onderweg naar de Noorse tanker Borgny (24.978 b.r.1), die maandag op tweehonderd mijl ten. noorden van het eiland Socotra in de Arabische Zee ernstige machine- schade heeft gekregen en dringend om sleepboothulp heeft gevraagd. De Loire onder commando van kapi tein J. Pannekoek voer in de richting van het station te Djibouti, toen het ver zoek om hulp werd opgevangen. Woens dag kan de Loire bij de tanker arrive ren, Samen met de Deense zeesleper Svitzen, die uit Aden is opgestoomd, zal de Loire onder contract van Leen Smit de tanker naar een reparatiewerf in Italië waarschijnlijk Palermo sle pen. De Borgny, gebouwd in 1958 en eigen dom van Fred Ölsen and Company in Oslo, had in de Perzische Golf 36.000 ton ruwe olie, bestemd voor Rotterdam, geladen. Leen Smits Rode Zee doet op het ogenblik pogingen het Noorse schip Ap- pian, dat voor de oostkust van Nicara gua san de grond aan de grond is gelo pen, naar dieper vaarwater te slepen. De twaalf jaar oude Noor (eigendom van H. Reksten in Bergen) strandde ver leden week donderdag. De Rode Zee vertrok nog dezelfde dag uit de haven van Curacao en arriveerde in de loop van zondag bij de Appian (1900 b.r.t.). Uit Rotterdam is de bergingsinspec teur van Leen Smit, de heer C. J. Rom Colthoff, naar Nicaragua vertrokken. (Van onze correspondent) De Rotterdamse politie heeft drie Ber keiaren gearresteerd, die zaterdagavond! betrokken waren bi) een bloedig gevecht in een vermaard café aan de Noordelnd- seweg te Berkel. De drie vechtersbazen, de 26-jarige lasser N. J. M. M„ de 26- jarige A, de Jt. en zijn 19-jarige broer J. de J. hadden tijdens een hooglopende ruzie de 21-jarlge J. L. M. uit Zoeter meer ernstig gewond. Eerst sloeg M, de man uit Zoetermeer mei een bierglas in zijn gezicht, zodat hij lelijke sneden in zijn gezicht en een j slagaderlijke bloeding opliep. A. de J. j gaf hem daarna nog een flinke kopstoot, j zodat hij ineen stortte, waarna J. de J. het slachtoffer nog een trap tegen zijn hoofd gat. Tenslotte vluchtten de drie in een taxi; naar Rotterdam, waar ze konden worden j opgepakt. De Rotterdamse politie heeft; de drie mannen aan de politie te Berkel; overgegeven. w Bij de werf van A. Vuyk en Zonen te Capelle a.d. IJssel is met goed ge volg een baggermolen te water gelaten. Deze molen is in aanbouw voor de N.V, Amsterdamse Ballast Maatschappij te Utrecht De afmetingen zijn: lengte 41 m, breedte S m, holte in de zijde voor 3.40 m, holte in de zijde achter 2.80 m. Deze baggermolen kan tot maximaal 115 meter diepte baggeren. De totale «nmerinhcmd bedraagt 450 liter. val kwam. De inhoud van de kartonnen doos viel op straat er. met een luid*ge rinkel gingen enkele flessen drank aan diggelen, een gedeelte van de buit van die morgen. Tijdens het verhoor kwam naar voren, dat de huidenbewerker niet alleen dief stallen uit portalen van woningen pleeg de, maar het ook op bestelwagentjes had gemunt, speciaal op zogenaamde ijzeren honden. Hij had een metalen kruk bij zich. die op dit soort wagentjes paste Bij hem thuis werd een forse partij levensmiddelen, thee, koffie en drank in beslag genomen. De recherche van het hoofdbureau van politie (114,000-101) verzoekt degenen die de laatste tijd eet- of drinkwaren uit het portaal van hun woning misten en bezorgers van levensmiddelenbedrij ven, die iets uit hun wagentjes zijn kwijtgeraakt zich met haar in verbin ding te stellen. Tijdens het maandagavond in Rotter dams Laurenskerk door Laurens van Wingerden en diens dochter Jeanette van Wingerden gegeven concert heeft laatstgenoemde zowel de sopraan- als de aitblokfluit bespeeld. Voor wat be treft timbre en buigingsmogelijkheden van toon geven wij in het algemeen de voorkeur aan de aitblokfluit, maar in een grote kerkruimte als de Laurens ligt het met orgelbegeleiding juist om gekeerd. Alle scherpte van toon wordt hier aan de sopraanblokfluit ontnomen en een beter handhaving als solo-In strument vloeit voort uit de hogere lig ging, de directer aanspraak van de toon en de duidelijkere timbre-tegenstel ling mei eventueel begeleidende stem men van het orgel. Voor sopraanblokfluit hoorden wij een suite in G. van Louis de Caix d'Her- velois C167Ö1760) en een sonate van Handel in Bes, beide in voortreffelijke technische uitvoering, duidelijke frase ringen en, zoals in het snelle deel van de Suite, met prachtige, spitse stacca- ti, 'Eten Fantasie in d. kl. van Telemann, uitgevoerd op de aitblokfluit, (zonder orgelbegeleiding) werd fraai van toon geblazen, maar klonk toch niet overal zo geacheveerd als beide andere wer- ken. Behalve in de goed ver-zorgde begelei dingen liet Laurens van Wingerden zich in enkele orgelsoli horen, t.w. de „Sui te du premier too" van Clérambault, Praeludium en fuga in f. kL van Bach en een drietal Koralen van de be- kende Duitse organist Helmut Walcha Met veel artistieke smaak en goede technisch beheersing werden deze werken vertolkt. Van de drie Koralen van Walcha noemen wij nog inzonder heid het ,.Ein feste Burg 1st trnser Gott" met zijn originele en karakteris tieke ritmiek. W. H. W. m Vanmorgen heeft zich op de Arnhemse- weg in Apeldoorn op het kruispunt GroenendaalsewegArnhemseweg een verkeersongeval voorgedaan, waarbij de 30-jarige heer H. van Hierden en diens 28-jarigs broer J. van Hierden. beiden veehandelaar vaa beroep en afkomstig uit Uddel, om het leven zijn gekomen. De broers reden met een busje van de Groenendaalseweg de Arnhemseweg op, die een voorrangsweg is. Daarbij kwam het busje in botsing met een. vrachtwa gen. De beide mannen moeten op slag dood zijn geweest. De bestuurder van de vrachtauto heeft geen noemenswaardig letsel opgelopen. (Van een onzer verslaggevers) Het geval-Wailace is even uniek als het moeilijk is. De Amerikaan werd maandagmorgen uit de gevan genis yan Scheveningen ontslagen, waar hij „twee jaar met aftrek" had uitgezeten wegens het binnen smokkelen van marihuana; een half uur later zat hij weer in een cel: op de vierde verdieping van het Rotterdamse hoofdbureau van poli tie. Reden; Wallace wil voor geen geld van de wereld terug naar de Ver enigde Staten- Alle pogingen hem over te halen een Amerikaans pas poort aan te nemen en op een Amerikaans schip naar zijn vader land terug te varen, zijn op niets uitgelopen, Wallace blijft hardnek kig weigeren, omdat hij weet, dat de Amerikaanse justitie grote be langstelling voor hem heeft, In zijn vaderland was hij lid van een! bende, die smokkelde en handelde! in verdovende middelen, een mis- drijf, dat in Amerika zwaar wordt! gestraft. In ons land wordt Wallace sinds gis teren als ongewenste vreemdeling beschouwd, en daarom verhuisde: hij in het gezelschap van twee re chercheurs van de Scheveningse cel naar de Rotterdamse. Hoe lang! hij blijft? Er is niemand, die daar-i over een schatting durft te ma-I ken! Het is niet mogelijk de Amerikaan uit te leveren. In het uitleverings verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten wordt met geen woord gesproken over mensen, die in. verdovende middelen hebben ge smokkeld. Wallace kan ook niet over de grens worden gezet, omdat er geen enkel land is, dat prijs stelt op zijn -n jj (Van onze correspondent) - komst. De Amerikaan, die inder- De rijkspolitie van Berkel en Roden- tijd op een vals paspoort ons land rijs heeft vier honden, die zonder is hinnenpekomprv heeft He «.-en* leide °P stTaat liepen, in quarantaine is binnengekomen, neett üe tv ensgehouden voor een nader OR.derzoek te kennen gegeven naar Azië ofi naar hondsdolheid. Twee honden zijn Afrika te vertrekken. „Maar die aarl eigenaars, die zich bij de po- a14 Jaw 4 kans lijkt mij nihil", vertelt hoofd inspecteur A.Reeder, chef van de Rotterdamse vreemdelingenpolite. „Welk land wil een man met een verleden als dat van Wallace heb ben?" „Er zijn geen middelen om hem j naar Amerika terug te sturen. I Voor de oplossing van het pro bleem is tijd nodig; op het ogen blik zie ik nog geen enkel licht- punt." 1 litie meldden, teruggeven. De andere twee zijn vergast, omdat de eigenaar onbekend is. Er zijn bij de dieren geen sporen van hun 'sdolheid geconsta teerd. In een auto van de Rotterdamse politie werd de Amerikaan Carl William Wallace (rechts op de loto) van de gevangenis in Scheveningen naar het hoofdbureau aan het Haag- seveer gebracht. De man naast hem is een van 'de beide rechercheurs, die hem vergezelden. Het ontwerp voor dit bejaardencom plex, dat zal bestaan uit een flatgebouw met negen etages en een verzorgingsge deelte met vier etages, is opgedragen aan het Rotterdamse architectenbureau ir. A. van der Heyden en ir. f. Moerman. Van het flatcomplex is de begane grond bestemd voor dienstruimten. In de negen daarboven gelegen etages zullen tachtig twee-persoor,s flats worden ingericht. De begane grond van het verzorgings gedeelte zal de keuken.";,, recreatieruim ten, administratieve lokaliteiten en ruim ten voor het personeel bevatten. Daar boven komen drie etages met voorname lijk één-persoonskamers maar ook enkele twee-persoonskamers. De vierde etage zal worden bestemd voor ziekenafdeling. Het is niet de bedoeling, dat dit bejaardencomplex zal worden ge bouwd onder de bepalingen van de woningwet, maar dat de bouw ge schiedt volgens de premieregeling. Voor de bouw en exploitatie zal de diaconie der Hervormde Gemeente een stichting in het leven roepen. Over de financiering van dit project, die voornamelijk sal moeten geschie den uit leningen met overheidsga- rantie, zijn besprekingen gaande. Joseph Harsen, de Londense corres- pondent van de NBC, die volgens zijn j zeggen rechtstreeks uit Warschau kwam, deelde in een uitzending mee, dat de - terugroeping van de ambassadeurs ver- 1 band zou houden met de mededeling van de Iijdische regering, dat Rusland India de vliegtuigen zal leveren die het voor het huidige grensconflict heeft toe gezegd. Maar ook de zuiveringen in Bulgarije zouden van invloed zijn ge weest op het besluit van Peking. Volgens Harsch waren communistische functio- j narissen over het algemeen van mening, dat de zuivering in Bulgarije door Moskou bevolen is om te voorkomen dat BuIgarijeTou omzwaaien naar de opvat tingen. van Peking en Albanië. Men zou ook zuiveringen in Oost-Duitsland en Tsjechoslowakije verwachten. De plannen van de Hervormde diaconie van Rotterdam omvatten ook de toekomst van het ziekenhuis Bethesda. Zoals men weet, ligt dat zieekenhuis in een bocht van de Maasboulevard en het zal zo spoe dig mogelijk daarvandaan moeten ver dwijnen. De Maasboulevard kan ter plaatse niet op volle breedte worden ge bracht vóór het uit 1892 daterende ge bouw is afgebroken. Voor het nieuwe Bethesda is een ter rein gereserveerd in de onmiddellijke omgeving, ongeveer op de plaats waar vroeger de hererg ,,In den Rust Wat" heeft gestaan. Het is door de bouw van het prot, chr, ziekenhuis ttaxia in Rotterdam- Zuid, de vergroting en uitbreiding van het Diaconessenhnis en de plan nen voor Eudokia die reeds ge deeltelijk zijn uitgevoerd voor de Hervormde diaconie de vraag gewor den, of het wel doelmatig zou zijn, de bestaande beheersvorm van Be thesda te handhaven, vooral nn het bijzonder moeilijk is, chronisch zieke en demente bejaarden aan huisves ting en verzorging te helpen. De Hervormde diaconie overweegt dan ook, het nieuwe Bethesda te doen in richten als geriatrische inrichting, ge heel dus gericht op verpleging van chro nisch zieke en demente bejaarden. Over deze bestemming voert de Hervormde diaconie thans besprekingen. Aan boord van het Nederlandse schip Tjiwangi dat een geregelde passagiers- en vrachtdienst onderhoudt tussen Ja pan. Hongkong, de Philippijnen en Aus tralië. is in de haven van Sydney door douane-ambtenaren ruim een kilogram heroïne in beslag genomen, ter waarde van ruim 300.000. Dit was de grootste vaagst, die op het gebied van verdoven de middelen ooit in Australië is gedaan. Het goedje was in 65 plasticzakjes ver pakt tussen de lading verborgen. De Tjiwangi (6634 ton) is eigendom van de Koninklijke Java-Cbina paket- vaartlijnen. De schepen van deze maat schappij doen Nederland nooit aan. Het schip kwam van Hongkong en had 148 Witrussen aan boord. Een aantal opva renden lijdt aaa een besmettelijke dy senterie. Het schip kwam op 31 oktober in Sydney aan, voer later door naar Melbourne en zou juist de terugreis naar Azië aanvaarden. De heroïne is in beslag genomen, maar van de eigenaars is geen spoor gevonden. (Van een onzer verslaggevers) Het ministerie van economische za ken overweegt geen maatregelen tegen de hoge kolenprijzen. Dat is het Consu menten Contact Orgaan iCCO) meege deeld tijdens het periodiek prijzeage- sprek dat dit orgaan met het ministerie heeft gehad. Oorzaak van de hoge prij zen noemt het departement de hoge prij zen van de invoer-kolen met name uit Duitsland. Het ministerie heeft niet de Indruk dat de kolendetailhandel te grote marges zou hebben vastgesteld. Het C.C.O. heeft onlangs een onder zoek ingesteld, waaruit bleek da1' dit jaar de «rinterprijzen van de goedkoop ste nootjes IV en V en van de goedkoop ste parelnootjes in vergelijking met de winterprijzen van vorig jaar onrustba rend zijn gestegen. Het orgaan overweegt nu omdat men door de mededeling van het ministe rie niet is gerust gesteld een gesprek met de mijnen en de handel in vaste brandstoffen te arrangeren. Ook wordt gedacht om bij dit gesprek eveneens de haardenfabrikanten te betrekken. De Amsterdamse hondenbrigade zal binnen enkele dagen beginnen met het uitzetten van ruim honderd kattevallen op verscheidene plaatsen in de stad, 'n het Amsterdamse bos. het havengebied en de grote gemeenschappelijke tuinen tussen de huizencomplexen, met het oogmerk een drastische opruiming ie houden onder de duizenden zwerfkatten, die een constant gevaar voor versprei ding van rabies-besmetting opleveren. De vallen zijn ontworpen m overleg met de dierenbescherming. Zodra ee.t kend voor mensen die aan rabies kat het aas - oen bokking raakt, valt achter hem de klep dicht, waar ©PIB «nmcii Het slachtoffer werd op 30 juli 1962 door een klein wit hondje met een blau we halsband gebeten, toen hij het zwer- vende dier enige uren in zijn auto mee-t nam en het later in de Westemrnatj weer uit de wagen zette. In deze prrio- de was er echter nog niets over honds dolheid bekend, zodat de man zich pas op 19 oktober bij de G.G en G D meldde. Aanvankelijk weigerde hij zien te la ten inenten, maar later wist men hem van de noodzaak van de inentingen te overtuigen. Zoal» afgesproken, meld de hij zich de volgende dag weer bij de G.G. en G.D., maar hij verliet de wachtkamer toen enkele andere patiën ten daar verhalen vertelden over uiterst pijnlijke injecties in de buik. Daarna is hij niet bij de G.G. en G.D. terugge keerd. Zaterdag meldde de man zich bij zijp hulsarts, toen de arm, waarin de hond heeft gebeten, stijf werd. Nog diezelfde dag ie hij opgenomen.Zijn gevat laat zich ernstig aanzien. in een spleet is gelaten om verwon dingen van de «taart te voorkomen. Prinses Beatrix is gisteravond In New Delhi teruggekeerd. Zij is geheel hersteld van de onverwachte aanval van hevige koorts. Gisterochtend hoeft de Prinses ontbe ten In het sprookjesachtige paleis van de maharadja van Benares. De statige Vahti Narain Singh stond in zijn veel kleurige met gouddraad bcstikic kleren op de trappen van zijn paleis aan de oever van de heilige rivier de Ganges om onze Prinses welkom to heten. Hij had zijn vorstelijke bezoekster in zijn eigen motorboot laten halen. Onver schrokken stapte ze via een verende twee decimeter brede loopplank aan wal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2