C.N.V.-bestuurders gaan niet predikanten spreken 471/. Gepremieerde woningbouw blijft nog noodzakelijk SGP, kleine partij als roepstem tot het volk m Tafeltennisploegen TSF hadden gunstige week Relaas van gevecht met de dood Meer samenwerking vakbonden Contact met kerken nu op liana; 5-25i Simon P. Holierhoek noemt het geluk Duik onder tanker door liep goed af Jubileumconcert van I zan^ver. Excelsior I Kamerlid voor Gehoorzaamheid aan de wet de zekere weg Onteigeningen in Rotterdam-Oost heetmanË SC krijgt f 500 van jubilerend zakenman Nachtvoorstelling „Black Nativity" in Rotterdam Vier van de zes ploegen ivonnen EAU DE COLOGNES DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 14 NOVEMBER 1962 Schiedamse 6000e Leidse student Kornuiten van inbreker die gewond raakte na maand gearresteerd O C ^CÓÓCe M m 3.15 9.- Havenarbeider door plank gewond Combinaties AGEIVDA VOOR SCHIEDAM Vandaag Jeugdgevangenis (2 jaar) voor jonge stuurman Burgerlijke stand Debutanten (1) Verliest sehaakteam van Shell's eerste? en morgen en dagelijks Onwel geworden en met fiets gevallen Bevolking nam met 72 zielen toe Scooter rijdster bij botsing gewond raF? fa;\n.fde,,bonjdster Pagina 3 F)E 19-jarige Henriëtte Rui- ■L/ gendijk, Broersvest 29 te Schiedam, is vanmorgen, woens dag, om tien uur in een korte plechtigheid ingeschreven als de 6006e student aan de Leidse Universiteit. Zij is derdejaars studente in de klassieke lette ren. Met een hartelijke toe spraak overhandigde de rector- ma^nificus, prof, dr. S. Dres- den, haar een klein geschenk. (Van een onzer verslaggevers) i Eerst maandag j.l. heeft de Rotter damse politie de 21-jarige losse werk man A.G. en diens 25-jarige collega (Van een onzer verslaggevers) de CNV ten opzichte van het plaatse- iijke werk doet gelden. De CBB in Schiedam vreest dat de eigen activi teit te zeer wurdt beknot en dat het hoofdbestuur te zeer wil dirisaren. i Daarom zal de CBB in Schiedam aan het hoofdbestuur van de CNV van haar bezorgdheid doen blijken. Het was evenwel jammer dat verte genwoordigers van de Christelijke Be- Od november -„ï s-i„ j drijfsgroepen Centrale en van Hout en een dairronferentL Vlaardingen Bouw deze belangrijke vergadering niet, - 5- n van predikanten hebben bijgewoond want op voorstel van W. de J., beiden uit Schiedam, die t runt lionarissen van het CNV wor- de vergadering werd tevens besloten in de nacht van vrijdag 5 op zater- gehouden. Reeds hebben een da* de besturen van de afdelingen dag 6 oktober met de 39-jarige losse '«''ntigtal predikanten uit het Maas- "ch tot d(? eigen hoofdbesturen zouden werkman L. C. v. d. ,\V bij de N V mol'dgehied toegezegd aan de ge- ;^"den "Ti1 van hun ongerustheid te doen Kaufman (Huidenhandel) aan de oprekken te zullen deelnemen, ge- IJ™n "iï11'' "ecr armslag voor Westzeedijk inbraken, kunnen arr^. ^Preks.eider is de voorzitter vkn/de ItT «UT» V laardingen de heer Donker- rnen hoopt ook dat de hoofdbesturen O Dinsdagavond werd in de Grote Kerk' te Schiedam een jubileumconcert gege- j ven ter gelegenheid van het 60-jarig! bestaan van de Arbeiders Zangvereni- i ging Excelsior. Er viel een over het algemeen zeer boeiende uitvoering van het Oratorium ,.Die Jahreszoiten" ivoor soli, koor cn orkest» va t Joseph Haydn te b-du ste reo. De solisten waren: Nelly van eer Spek. die over een helder stemgeluid: beschik', de soms tot grote hoogten stijgende tenor Jan Waayer y-n de so-1 no re bas Jan v. d. Bree. Adrie Sloot-1 heleidshjn die het hoofdbestuur van j gers van de kerken ook positieve gelui- maker verzorgde kundig de clavecymbel- 'Advertentie) bouw Christelijk Sociale Belangen van christelijke vakbeweging te zijn. zij me de plannen verteld. nen dat onderdak bij een neutrale or- Het bestuur heeft daarbij tevens van ganisatie ook voldoet." De heer Stam ernstige bezorgdheid doen blijken over J was verheugd dat zeer veel ambtsdra den hebben doen horen. Zij geloven dat partijen, het zo als het nu is niet moet blijven. Vandaar dat de besturen van de CBB in het Waterweggebied bij elkaar zijn gekomen. teren. ..Voor ons als leden van de christelij ke vakbeweging is het onaanvaardbaar dat men kan zeggen dat leden van eer. kerk die Christus belijden en die zeg gen dat Hij oordeelt over de totaliteit van het leven dat ze dan desondanks lid kunnen zijn van een niet-christelijke vakbeweging" meende de heer Stam. Hij vertelde dal de besturenbonden daarom gemeend hebben een samen- spreking in het Waterweggebied met de predikanten te houden. Dat zou eerst op 2" september ge beuren, dat kon niet geschieden omdat De orkestpartij was toevertrouwd can leden van het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest. Afgezien va t enkele r.ge- lükjes werd er zeer verdienstelijk ge speeld. Het koor samengesteld uit k- gesloten bij de Schiedamse schap heeft prachtig gezongen, me in de slotpassage van ,.de en in het ..onweer' -gedeelte. Een woord van bijzondere ha'de komt toe aan de dirigent van het koor Excelsior. Leo Smit, die deze ui'.voe ring geestdriftig leidde. I*. Veenstra. en aan- temi en- met na- Het 1st" De vijfjarige is dinsdagmidd- Boy Bakker iGolfstraat» toen hij vooor een stil- V. d. W. raakte bij deze inbraak ge wond. Agenten van het bureau Mar- con.plein vonden hem kreunend op het dak van garage Stokvis, naast Kauf man. dat lager lag. Hij had een las met inbrekerswerkluigen bij zich en wat Belgische franken, die. zo beken de hij. uit het kantoor van Kaufman waren gestolen. De politiemannen, die door de concierge ziekenhuis. sleutelbeen naar het Zuider- \i - bondsvoorzitter C. J. van het CNV de plaatselijke functionarissen het CNV toen geen sprekers beschik- staande autobus wide oversteken od de «lastngt zai een referaat houden enjmeer in het werk zullen doen kennen, i baar had. Nu wordt de bijeenkomst op Sportsingel te Rotterdam door een per- verwacht wordt dat de bestuurders 7.13. 1579. 14 nov. '22 november in Vlaardingen van tien sonenauto aangereden, van de plaatselijke afdelingen uil' ,ot v'er uur gehouden. Het contact tus- Men vervoerde de jongen met een ge- j Schiedam, Vlaardingen, Maassluis,i Contact kerken sen ke,rk en vakbeweging, van kerk broken Hoek van Holland en Rozenburg aan- Tweede voorzitter W. A. van der Mei- EeZ k°mt sp zuiien zijn. Dczp confcr6ntic den heeft deze nuttige vergadering ge- dient te worden gezien als een stap; leid. Op 27 februari zal de jaarverga- op de weg naar meer samenwerkingdering van de CBB worden gehouden tussen de christelijke besturen bon-!eri dan, zal deze materie nogmaals de i werden gewaarschuwd deze pas- i den in het Waterweggebied en tevens i aandacht krijgen, vooral ook omdat de seerde het pand - kwamen er achter, I ais een gevolg van de wens tot meer CEB *et YW'.Sjarig bestaan in 1964 dat v. d. w. met de enige inbrekersamensnrekine met rie kerken was geweest. Twee kameraden had- amcnsPreK,n8 met de kerken. den aan de kraak meegedaan, en hem Gehoopt wordt dat» waardig wil vieren. de steek gelaten toen hij van h ene op het andere dak viel.' Ruim een maand later dus konden de twee worden gearresteerd. Zij zijn m het bureau Marconipletn in bewaring gesteld en zullen vrijdag voor de of ficier van justitie worden geleid. Hun deel van de buit een Ronson aan steker.... nam de politie in beslag. ook dat ook meer predikanten naar de conferentie zul len komen. Deze bijeenkomst is het resultaat van de goede activiteiten die de christelijke besturen bonden van Schiedam en Vlaardingen hebben ont plooid. Tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van de afdelings- b turen heeft het bestuur van de CBB in Schiedam dinsdagavond in ge- Voorzitter P. J. Stam heeft een uit eenzetting gegeven van de samenspre- king met de kerken. Hij verleide dat er contacten zijn geweest met de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerk in Schie dam. Hij betreurde het dat de Geref. Kerk' 'Vrijgemaakte de Chr. Geref. Kerk en de Lutherse Kerk niet op het schrijven van de CBB hebben gereageerd. De heer Stam was zich bewust dat de ker ken geen taak hebben op het terrein van de vakbeweging maar hij geloofde dat er meer samenwerking kan komen. wel- men- (Van ecu onzer verslaggevers die in een tijd van toenemende j vaart onder keurig godsdienstige sen zijn vlammende boodschap braeht; „Zoekt den Here en leeft". In zo'n tijd leven wij. Een tijd van toegenomen wel- I vaart en van godsdienst zonder de He- re. een tijd waarin ongerechtigheden (N'ieuw-Guinea» worden goedgepraat, waarin met de waarheid wordt gemar chandeerd en alles er bij door kan." De kiesverenigingen van de S.G.P. in Meer dan ooit blijft voor de S.G.P. een ..We kunnen elkaar de hand reiken 'Rotterdam-Zuid hadden dinsdagavondtaak weggelegd om ons volk de weg te j De heer Stam vertelde dat ie CBB iti een openbare vergadering belegd in de; wijzen die naar het leven leidt", zo be- j 1961 het verzoek tot een gesprek hadTrlumfatorkerk in Pendrecht. Spreker j sloot ds. Slagboom. 'gericht. In De Goede Haven kwam een i°P dtIe avond was ds. Slagboom, chr. 1 jaar later het eerste gesprek. Daarna iseref. predikant te Urk. In zijn betoog kwam er een bijeenkomst tn Irene heeft ds. Slagboom gewezen op de nood- 1 'zaak van gemeenschappelijke voorberei- i \.Vi 1.ding, niet slechts voor de stembus, maar lliet geillhhlli voor het getuigenis dat de S.G.P. krach- De heer Stam vertelde dat hij het tens haar beginsel wil uitdragen in het De - 25-jarige havenarbeider K. de 'resultaat niet gelukkig achtte. ..Men Nederlandse volksleven. Nies uit de Van Speykstraat te Rotter-; laat te veel ruimte en die ruimte acht Want deze kleine, veel gesmade par- dam werd vannacht aan boord van het; »oi«*i-i,i,ii».»i« i dt funest. Het is een christelijke eis dat i tij. is een roepstem in het volk tot te- Amerikaanse s.s. Sir John Franklini aust. iai.sce.cte on. nabouw, met na- een christen christelijk georganiseerd j rugkeer naar de geboden Gods. is het door een vallende plank van twee me-; is. m deze tijd nog we! mogeljik de over-'ter lengte getroffen. Het stuk hout viel j Voor velen is de weinig positieve hou-he:d de wet* de vo!!e wet voor te hou- van eeïl hoogte van vier meter. De ha- m ^iNoqiS me voor grotere eenheden en zo moge- Wanneer men na het gereedkomen üjJc ook voor combinaties van woning- van de miljoenste na-oorlogse woning j wet bouw cn woningen in de vrije sekfcor. ia Nederland de balans opmaakt ea dc; Ër zÜn 'echter"noiTYai"van laktoren^diedins een vri)br»ef om geen ild van eenden- Is ciat, n!e\ dv\aas en kunnen wij V"J br een grotere .vlucht van de ge Industrial,- freS hebbenop todsd^en'gods: heefte het grootst is, dan moe» het ant woord luiden: bij die bevolkingsgroepen lie ai te hoge huren niet kunnen betalen. Dit geeft aan dat de gesubsidieerde ïvo- aiagbeuw voorlopig zeker nog niet ge nist kan worden. Zo concludeerde de heer P. C. EH- ferich, wethouder van Delft en lid van de Eerste Kamer der Staten Gene raal. dinsdagavond m een betoog dat hij hield voor de Anti-Revolutionaire kiesvereniging Vlaardingen-West in een lokaal van de Rehobothkerk. Het woningbouwprogramma voor 1363 omvat 90.000 woningen, waarvan 40; pet. woningwetbouw, 25 pet. in de pre-j mie A-aektor en 25 pet in de vrije sek-1 tor. Dit achtte de heer Elfferich het mi-f ttknum dat wij ons kunnen en mogen j veroorloven. Het feit dat de memorie van toelich-i ting van de minister van volkshuisves- j de systeembouw in de seerde en staan. Bijzonder belangrijk achtte de heer Elfferich het dat men zich bewust moet zijn van de behoefte aan woningen met „toekomstwaarde." De kwaliteit van de woning zal moeten worden opgevoerd. In dit verband noemde spreker voer» zieningen ais e.w. het treffen van maat regelen ter voorkoming van geluidshin der en het moderniseren van het oude woningbestand. De keerzijde van dit alles is dat ons volk bereid zal moeten zijn voor deze goede woning wat dieper in de beurs te tasten. „Voor een dubbeltje kan men niet op de eerste rang zit ten." Een sterke gerichtheid en een positie- Ung en bouwnijverheid thans de term've insteLling van de overheid zal daar- „woningbehoefte" gebruikt in plaats van zoals voorheen, „statisch woning te kort", vond spreker een reëlere weer gave van de situatie. Na verschillende oorzaken van de nog altijd voortdurende woningnood te hebben gereleveerd, wees de heer Elf ferich op de vele schijnbaar uiteenlo pende facetten die met de woningbouw verband houden. Onder meer zijn dat de industrialisatie, de waterafvoer en de luchtverontreiniging, facetten die alle die samen het gehele complex vormen hun eigen problematiek hebben en dat een slagvaardig regeringsbeleid rechtvaardigt. bij niet kunnen worden gemist. Zij zal een ruim gebruik moeten maken van partikuliere inzichten en krachtsontplooi ing. Ter bevordering van de continuïteit, in de woningbouw stellen B. en W. de Rotterdamse gemeenteraad een onteige- nirtgsplan voor met betrekking tot gron den in de Prins Aiexanderpolder tussen de Capelseweg. de spoorlijn naar Gouda j Er moet gestreefd worden naar meer;en jje Ommoordseweg. De totale opper-1 vlakte is bijna 80 ha en met deze onteige-i -- zai ongeveer 3.300.000 zijn ge- moetd. De op deze terreinen aanwezige op- stallen "zijn uiteindelijk voor afbraak be stemd. Zij-omvatten twintig woningen, waaronder acht noodwoningen en enige bedrijfsopstallen. Het laat zich aanzien, dat met een aantal eigenaren geen over eenstemming zal kunnen worden bereikt omtrent minnelijke overdracht. (Advertentie) Terval-elegant herenhorloge met stalen bodem, waterdicht rei AL 592 95.- edeisteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Het Cultureel Fonds van de Schiedamse Gemeenschap heeft een schenking van vijfhonderd gulden ontvangen van de heer P. J. A. Verwayen ter gelegen heid van het gouden bestaan van diens bedrijf voor woninginrichting op de Hoogstraat. De heer Verwayen had zijn relaties verzocht geen bloemen te sturen bij de jubileumviering maar eventueel een storting op zijn giro te villen doen. Dat bedrag is ..afgerond" op 500 aan de SG geschonken. Uiter aard hebben er bij de jubileumviering toch bloemen in de winkel van Ver wayen gestaan. In 1962 is de vader van de huidige eige naar de heer \V. A. Verwayen het bedrijf op de Hoogstraat 185 begonnen In 1920 werd het pand Hoogstraat 186 aangekocht. Er kwamen enkele ma len uitbreidingen en in 1949 werd de zaak geheet gemoderniseerd. De heer P. J. A. Verwayen is in 1949 zijn vader opgevolgd. De Schiedamse arts G. Sterk van de Weg zal op dinsdagavond 20 novem ber* in het Gereformeerd Jeugdhuis spreken over ..Verantwoorde gezins vorming". Hij houdt deze lezing voor de ledenvergadering van de Ned. Chr. Vrouwen Bond afdeling Schiedam- Centrum. De kerstvergadering zal op! 21 december worden gehouden, de. jaarvergadering is op 30 januari vast-i gesteld. Op woensdag 21 november gaan de dames op excursie naar de Porcelijne Fles in Delft. De NCVB- Schiedam-Centrum wekt de dames op mee te werken aan de sleutelactie „Open het dorp". vrucht overboord zetten, water in de wijn doen en mee opgaan in een prot. chr. partij die een grootste gemene de ler als grondbeginsel heeft? Spreker bracht in herinnering mannen als Datheen. Voetius en Groen van Prin- sterer die het in hun tijd alléén opna men tegen vele anderen. „Gehoorzaamheid aan de volle wet Is de noodzakelijke, de enige en -de ze kere weg", zo zei hij. la het vervolg van zijn betoog vergeleek ds. Slagboom onze tijd met die van de profeet Amos Het is de Rotterdamse Kunststichting gelukt een enkele nachtvoorstellinl; in Nederland I Rotterdam i te engageren van de ..all negro gospel musical" „Black Nativity". De hoofdrollen hierin wor den vertolkt door Marion Williams. .Alex Bradford en Pnincess Stewart, ter wijl voorts medewerken „the Stars of Faith" en „the Bradford Singers'. Dit is de originele Newyorkse bezetting, die maandenlang met veel succes is opge treden in Londen. De regie berust bij Vinette Carroll. De nachtvoorstelling wordt vrijdag 23 november gegeven in het Luxor Thea ter te Rotterdam en begint om twaalf uur. (Advertentie) venarbeider liep een hoofdwond op. waarvoor men hem naar het Havenzie-i kerthuis vervoerde. i Natuurlijk kant U de,verkwikkende eigenschappen.yazvSt^ ■47t1< ECHTE Eau de Cologne. Voor hen die daarbij - een meer persoonlijke parfumering wensen, biedt:' sortering »4-71t< geparfumeerde Eau de Goiognes,'**^^ - voor dame en heer -een ruime, smaakvolle kèdZetv' VOOS B£TcS EN MODERN SO KLEIWEG 112 BOTTESDAM SHOWROOM: KLEIWEG U5 - Tel. (010) 89 12 (Van een medewerker) ]~»E TSF-teams in de tafeltennis- 1 competitie hebben opnieuw een gunstige week gehad: vier Schiedam se teams behaalden een overwinning, slechts twee moesten zich met een nederlaag verzoenen. Tot de teams die de volledige winst van twee punten behaalden behoorden het eer ste, vierde en vijfde, die na drie weken alle drie dus nog zonder puntenverlies zijn en mede aan het hoofd van de ranglijst van hun afde ling staan. Voor deze teams gaan zich ofschoon de competitie 62/63 zich nog in het beginstadium bevindt toch gunstige perspectieven ope nen voor het bezetten van een van de ereplaatsen, waarbij de gedach ten van de TSF'ers ongetwijfeld zul len uitgaan naar de ereplaats: het kampioenschap! T.S.F. 1 heeft er vrijdagavond te gen Roteb t geen twijfel over laten bestaan; het wilde, door te winnen, mede een rol spelen in de strijd om het kampioenschap en won dus met de duidelijke c.jfers 91. Dat Guus v. d. Wiel één tegenstander gelegen heid gaf de eer te redden is in feite minder vermeldenswaardig dan dat al le spelers van dit TSF-team zich schijnen te specialiseren in het spe len én winnen van drie games-par- Arcade: Uiteenzetting verhuur nieuwe Voikstuinencomplex Prinses Beatrixpark, 18.45. j Amztelbron: Aquariumver. Natuurge-j not In Huis Lezing. 20. noëm hérgeluk", zegt de 62-jarige (Van een onzer verslaggevers) feliciteren me allemaal, ik De Rank; NCVB-Kethel Bijeenkomst. 20. avond. 20. Simon P. Een negentienjarige derde stuur man op de grote vaart, woonachtig in VeenendaoL is door de Haagse recht bank voor een overval op een taxi chauffeur tot 2 jaar jeugdgevangenis veroordeeld. De officier v—justitie had 1 jaar en 7 maanden geëist. De overval gebeurde op de rjjksweg Den Haag-Rotterdam. Nadat de stuur man in Amsterdam de bloemetjes had buiten gezet,liet hij zich per taxi naar Rotterdam brengen. Nabij Delft dwong I ij de chauffeur onder bedreiging van een revolver (die later in het geheel geen revolver bleek te zijn) uitstap pen, nam diens geld en ging er toen met de auto vandoor. In Rotterdam reeds werd de jongeman aangehouden. SCHIEDAM Geboren: 11 nov. B*rthoIel z.v. G, Kamperman en C- J. Combrtnk: 13 nov. Leenden C z.v. M. A. Pattikawa en M. A. Overgoor; 13 nov. Comelii J. J. Wolthi11^ en M. L. T. Haring. Overleden: 11 A. C. de Keyzer. 87 jr. wed. van G, ff. Ossei: 13 nov. A. A. de Leeuw. 73 Ir. eebtf. van J. M. van Dam: J„ Boeren. 51 ir. Simon Holierhoek, die nooit ziek is en toen gleed ie, ijzer op Ijzer, snel op me, vond bij het nog wel prettig bij dei jz ^Tphen^iTc er öezond en Sterk uitziet, dook in de af. Die tanker was leeg. De Oktana was j warme kachel te kunnen zitten hoewel j Ook het vijfde team prolongeerde zijn ;ria. d v b Mulder en A Weeda- Johanna H Wilhelminahaven. ..Ik kwam op de bo- j net bij Gulf Oil geweest en wij gingen: hij te kennen geeft dat hij het in het j overwinning en-reeks, z„ij het dat de ze- iM-, d p J J van der Knaap'en j E Du- dem terecht want ik ben met mijn han-tmet twee bakken modder naar de plaats; water niet koud heeft gehad. ge op S.S.A.V.R, 3 moeizaam werd be- J. z v T W Groenendaal en den door de modder gegaan. Daarna waar het café van Van Houwelingen vochten. De TSF-ers liepen zelfs een I J""-. 2 <5 van Wan*elen en botste ik tegen de onderkant van de j heeft gestaan. Koerier ^rstand op. die vooral door SljgerWWrlfmifTt 'anker. Dat voelde ik. Ik heb gelijk toen, ;goed v.erk van aanvoerdei Leen de Rui-J H Eggelmdjer en J c van der Dusae- ik weer op de kant was gevraagd of Op de werven van De Jong en van. De heer Houerhoe* kan met zwem- ter in een .5—4 voorsprong werd om- Poulus A. 2 v van Wingaardén »n I, KroJtl mijn hoofd kapot was, want het deed'4e Nieuwe Waterweg waren ze naar; men toch werkt nij al twintig jaar op gezet. Het laatste enkelspel werd toen hof: Jan, 1 v j 't Hoen en M van Rosser»; -■ was niet gewond. Ik i rae aan het zoeken. Ook up het water,de schuiten van de reinigingsdienst van beslissend; Rene Timmer behaalde 'Johanna HM,-* I a none ma ui) mtioe 70 zaoon I Ho uomoanfo .Q n V)oH a m !lr Kz>n o n I Jduiddl'k^? TSF ZC tijen: opnieuw werd een vijftal wed strijden pas in een derde game be slist waarvan vier in Sch'edams voordeel. TSF 2 ai eerder wat teleurstellend met een gelijkspel en een moeizaam bevochten zege leed de eerste ne derlaag en daarmede zullen de illusies van een kampioenschap wel vervloge:. zijn. Tegen Emba 2 gingen Hans De- greef c.s. met 46 ten onder, ondanks ae drie overwinningen van Jan Bou wer. Als enig excuus voor deze neder laag mag de afwezigheid van de „vech ter" Niek Spithoven gelden, die in deze wedstrijd zeker twee partijen op zijn naam zou hebben gebracht. De debutanten in de derde klasse. TSF 3. zijn nog niet geacclimatiseerd: Jan Willem Tuliing en de zijnen be- I haaiden tot nu toe niet meer dan één punt uit drie wedstrijden. Ook deze week werd het weer een nederlaag, na melijk tegen S.V.A. in het Tafeltennis- centrum te Rotterdam. Toch zijn de tegenstanders van dit derde TSF-team tot nu toe niet uitgesproken sterker ge weest: T is net dat tikje ervaring dat de debutanten vooralsnog ontbreekt om tot betere resultaten te komen. Paul de Looze en John van Vliet redden de ze week althans de eer. waardoor de nederlaag tot 28 beperkt bleet Het vierde team. ..de ouwetjes" bijgenaamd, doen het ook in dit ge val best. drie overwinningen uit even veel wedstrijden. Nu moest tegenstan der R.N. 1 eraan geloven, en wel met de sprekende cijfers 82. Aan voerder Theo van Dijk verkeerde in een glanzende vorm, hetgeen resul teerde in dr.e enkelspel-overwinnin gen; Zuidgeest sr (eerste nederlaag!) en Fred Jorritsma beoaalden zich tot twee overwinningen. Zal dit team dan toch weer tot de kanshebbers gaan behoren? We zien met belangstelling uit naar de verdere resultaten! Wat niemand had verwacht is ge beurd. toet le tiental van de Schaakclub „Schiedam" staat met 3%1% achter tegen oAEJX 1. Alleen de heer de..Bruy» wist het tot een ovèrwinning te bréngeh, terwijl de heer Planket remise speelde. De heren Noordegraaf Grevehbroek en Harmannij verloren. De partijen van Se heren Herrose, v. Soelea den UyL Vrij land en Höizken werden afgebroken. Van de afgebroken partijen staan er 2 gunstig voor Schiedam 1 minder gun stig en 2 gelijk. IntegensteHlng tot het le tiental boek te het 3e een fraaie overwinning op Charlois 7 rul. met 82. (De heten v. Et- ten. Dekker. Weeda. Koster, Slagmolen. v. d. Zee. Lansbergen en v. Driessehe boekten een overwinning, terwijl de he ren Willemse en Boele verloren. Wij herinneren nog aan de sneischaakwed- strijden op 28 november. weUt P7eke-MdTf ik onder"dieankerzat1 keken ze naar me uit maar ze za§en'de gemeente Schiedam. ..Ik ben eigen- Idaari want boven, nie washet donder '«'ets vertelt de heer Holierhoek. Toen lijk koetsier. Jn 1930 kwam ;k bij de j mede 'ze me zagen, ze stonden met de red- Ik heb mijn leven te aanken aan'dingsboeien klaar riepen ze; ..Daar heb het feit dat die tanker zich met zijn ie hem. daar heb ie hem dat schroef wilde losmaken van de modder- -V j v«" kom en; M. d V H C Post en H Bakker: H J B Kraijema en L A van bak. want het water stroomde zo ge weldig dat ik onder het schip werd ge zogen. Ik ging weer naar beneden. Ik de derde overwinning van team in successie een feit werd. Holierhoek en met hem Gereformeerd Jeugdhuis: chr. gymn. kunnen we ervan overtuigd zijn^dat j^efkt*m?,J"htWbovén me'V had^e ver DOK. Vergadering, 20 ideze Schiedammer aan ae dood is afgeschreven want ik dacht dat ik er Chr. Soc. Belangen: AFK. Contact-.ontsnapt. Als hij rustig gezeten in;niet meer onderuit zou komen. zijn huiskamer in de IMorsestraat 3-, zijn verhaal doet van de aanvaring in de Wilhelminahaven die voor hem het gevecht met de dood bracht, kan men slechts zijn verbazing uiten. Faasagetheater: Schiedamse Kunst Kring Centrum speelt 3 x Koekoek, 20 Warande 95: Ned. Roode Kruis Ver- koopactie Welfare. 9-22. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 8L» tel. 66382 b.g.g, tel 64154 of 115588 toestel al (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangeiegenheden. Agentschap II. J. Troost, Aleidastr. zd «i. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. teL 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand* •lirtn 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat. Simon Holierhoek kan niet zwemmen. Toch sprong hij in het ijsxoude en diepe water van de Wilhelminahaven. Dat kon niet anders want die tan ker had mosterd van me gemaakt ze°t hij doodgemoedereerd en hij be doelt dan dat de tanker Oktana maan- da"middag om kwart over drie met de steven over hel midden van de mod derbak gleed. Het was ijzer op ijzer, mijn schuit werd naar beneden geduwd en die tanker gleed naar mij toe ik zag het op me afkomen en ik dacht: „laat tk maar springen, misschien haalt me iemand uit liet water. Maar toen ik dat licht zag - - grijs net als het licht door die gordijnen voelde ik dat ik onder mijn modder-,/" Ltntnt bak was terecht gekomen Die lag on- Az««n tvptrn.... der water gedrukt en ik heb me aan ..Je kunt met de taxi naai huis zei de wand gegrepen en zo ben ik naarde dokter maar dat heb Lk niet ge- boven geklommen. Op eigen kracht heb'daan. ik ben gaan loper, want dan ik me toen aan dek gehesen." wordt je nog warm ook zegt hij !a- ikoniek om mede te delen dat zijn i vrouw thuis niets wist. maar zijn eol- r erkeerae tval ilega's en hun echtgenoten wisten hot gemeente. Bij de vuilnisophaaldienst e.d., u kent de wagens nog wel. komt In de oorlog hebben de Duitsers on- I n(,|.„|„ni„n f I omdat ik onder die schepen heb geze- ze paarden gevorderd, tk had een\MJHVUlunien ten, ik ben niet boven water geweest", j mooie jonge, die heb ik weg moeten I Hij vertelt hoe zijn collegas" hem i brengen, we kregen er elfhonderd gul- Het zesde team tenslotte blijft ver- warme kleding wilder, geven, hij kreeg den voor. Later mochten we de paar-;rassen door zijn goede resultaten die! bij scheepswerf De Jong warm onder-'den van de Duitsers gebruiken. De |van deze £ebutanten niet zijn verwacht. goed en daar kon hij bij de kachel j Ortskommandant wilde - op verhaal kornen. Toen is hij naar i dag een ander paard de dr NJetstichting gebracht. Het on- 'gaat met. Ik heb gezegd dat ie geen derzoek wees uit dat de heer Holier-1 verstand van paarden heeft. Ik kreeg hoek de schok goed verdragen had.'een Frans paard maar dat is lastig want die dieren kunnen je niet ver- staar. en ze zijn ook anders getuigd. Goed. wc kregen geen paarden meer terug bij de reinig,ng en toen hebben ze me op die bakken geduwd. Ik ben eigenlijk koetsier. waar- I J.,,vdls a Kraijema en L A van iS"™!"', Franciscus A. z v A F Mulder en H J M Nolet: Cora - - Rlssema. zijn C de Vries en E P Overleden: A Schilperoord, 84 jr. dat ik iedere ;N'u weer moest JI.P.V. 5 de kracht van gebruikte. Dat TSF's zesde ondervinden: 1—9. Tot nu toe zijn de door Rien Klink en z mannen behaalde resultaten méér- Het programma voor de volgende' deze week: 12—11 TSF 4—Gakaro 2, Service 7—TSF 5. 13—11 Ret 1—TSF 1. 15—1! TSF 2—Rap 2. TSF 6—Cincinna ti 3. 16—11 Ggd 3—TSF 3. De heer Holierhoek vertelt het rustig af en toe de handen spreidend. „Dat is het hele verhaal" zegt hij. ..Ik had al gezien dat die tanker de verkeerde wal wou hebben, hij gaf steeds twee stoten op de fluit maar mijn schipper heeft het niet gehoord. Mijn schipper heeft geen schuld m*ar ik begrijp niet waarom die tanker de verkeerde wal wou. Ineens was Ie te dicht bij hij kon niet anders meer en wel. „Het ging als een lopend vuurtje dat ik in dc haven gevallen was. Ja. het kan je altijd gebeuren". De heer Holierhoek heeft thuis eens duchtig ge geten („ik had er trek in"), hd heeft daarna veel thee gedronken („ik moest tneens veel drinken"! en voor het ove rige heeft dit avontuur weer voor hem afgedaan. Hij gaat vandaag naar de arts van de GG cn GD en dan gaat hij weer aan het werk. Voor gisteren Zon aanvaring heb ;k al eens ge had. Toen kapte de kapitein van de sleep gauw de tros en ik dreef ver met mijn bak naar Europoort. In die tijd waren de kapiteins aan het bek vechten. Nu ook gingen ze tegen el kaar in. de vrouw van de kapitein A. H. van het tankschip had een flauwte gekregen bij die aanvaring. Het was niet de schuld van mijn schipper hoor. die tanker had de verkeerde wal niet moeten nemen, hij had bij de Nieuwe Waterweg ruimte 2at", nu „...p,.de westhavenp!aats te Vlaardin- Hn f u.kw?m dinsdagmiddag de 23-jarige J ^!C,k."-:b™eLS' K- zijn fiets te De bevolking van Rotterdam nam in de maand september met 72 zielen toe. en kwam zodoende op 731.979. Er was aan het einde van deze maand, zo blijkt uit cijfers, verstrekt door de afdeling bevolking, een ver- trekoverxehot en wel van 5151. In september werden 1047 kinderen geboren. Er overleden 460 personen. vallen doordat hij onwel geworden was. Het schijnt dat de man 's door een bromfietser morgens was aangereden maar daarover wist hij geen bijzonder heden meer te vertellen. K, Is voor een onderzoek naar het Algemeen Zieke» huis overgebracht. Op het Geert GroteiaanThomas 5 te '''lordingen verleende de bestuurder van eer. auto met aan hangwagen dinsdagmorgen geen voor- Er ontstond een aanrijding waarbij de hcd?inH 5r"»»de 24"Ja"«e kanioor- to vnul O-'-f!- Maassluis kwam lleE, verw°ndingen op aaa hoofd en benen. De scooter werd aan da voorzijde zwaar beschadigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1