Geen investeringsplan en ook geen nieuw station Struysz volgende week naar Marinemuseum - dan in de nettenloods BOTTERDAM CNV-rapport (in ijskast) bleek eentrales onbekend Twee tegelijk de brug op, dat bleek niet te kunnen.,. Spanjaarden lastig op de rijweg.. W^Srfnjk&r VERMEULEN Weer rij van verkeerszonden voor kantongerecht Memorie van antwoord Vlaarding^ 'Spoorwegen zitten op zwart zaad Huisvesting BB is onvoldoende iiiwm Vechtpartij op tanker Man aangereden Auto op scooter Pleidooi voor zaterdagclubwerk Naar aanleiding KAB-rapport Stoel gestolen iffji Decker leidt tiveede Toonkunstconcert Burgerlijke stand HULPVERKOOPSTER HULPVERKOPER DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Prestatiebeloning N.S.-ijskasl Woningbouw Achterstand Vlaardingen Telef. 2075 Afdakje? vGENOEGENS i SPOORLOOS KATTERIG... Sluimerend BETER Onduidelijk Schrik van hond AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks VOOR DE ZATERDAG (Van een onzer verslaggevers) Het zojuist verschenen algemeen ver- slag van de commissie van rappor teurs over het onderzoek in de afde- llngen van de Vlaardingse gemeente raad op de begroting 1963 heeft weinig waardering voor de zeer krappe tijd die ditmaal voor de bestudering van de begroting gegeven is. In de memorie van toelichting schrijven B. en W. dat de aanbieding zo laat was als gevolg van hun streven de begroting ener zijds nog voor de aanvang van het be- ,'i grdtingsjaar te doen behandelen om ook de goedkeuring ervan vóór dat tijdstip mogelijk te maken, anderzijds het ont- werp geheel voor de verantwoordelljk- p. held te kunnen van het colic,,e dat op trad in de nieuwe raad. B. en W. hopen -. volgend jaar de tijdsduur voor bestu- derlng weet wat ruimer te kunnen stel- len. B. en W. zijn, zo blijkt uit het hoofd- Stuk „Investeringen", enigermate te- ruggekomen op hun. voornemen de V raad een urgentieplan voor toekomsti- ge invsteringen aan te bieden. De Vmoeilijkheid schuilt in het feit dat ten aanzien van de urgentie, en ze- -ker ten aanzien van het tijdstip Van uitvoering, weinig concreets te zeggen valt, zeker wanneer het ln- - vesteringen betraft die gebonden zijn aan rijksgoedkeuringen in verband! met bouwvolume enz. Zelfs is het niet mogelijk voor één begrotingsjaar te bepalen wat zal -worden uitgevoerd. Alvorens aan de bestaande investe- ringen een nieuwe lijst toe te voegen ,'j;Wordt de raad eerst een overzicht ver- eii de tot 1 september 1962 daarvoor f.''.strekt van de reeds verleende kredieten gedane uitgaven. Het college wil voor het gemeente- "f personeel trachten te komen tot. een /.verantwoord systeem van prestatiebe loning bij de verschillende diensten. Aan het Bureau personeelsbeheer en orga nisatie van de Vereniging van Neder landse gemeenten werd opdracht ver strekt een orientatierapport uit te bren gen over de mogelijkheden daarvan. Het rapport is reeds besproken met de bgfcrokken hoofden van dienst, maat B. en W. hebben nog niet besloten de raad voor het verstrekken van een op dracht aan het bureau personeelsbeheer en organisatie een krediet te vragen. rIn het hoofdstuk „Verkeer" schrijven B. en W. dat wat de vernieuwing van het station betreft van een bijzonder .verrassende en onbevredigende ontwikke- ling sprake is. Juist dezer dagen werd van de Nederlandse Spoorwegen bericht ontvangen dat de huidige financiële po- sitie van het bedrijf de N.S. noodzaakt de realisering van de plannen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dit schrijven noopt ons, aldus B. .en "W, op zeer korte termijn met de dife tB tred6n' In het hui- JU 5 kunnen zij hierover geen mededelingen doen. De vraag van een lid of het nlan NSri1sk^at'i0n T,r*aafdingen-.West i?de in.S.-ijskast is opgeborgen, schijnt he- lfpaE üok ^vestigend te moeten worden beantwoord, al komen B. en W in hun memorie zover niet. Zij schrijven: Te- door de N.S: overgelegde situa- tietekening^ bestonden bezwaren uit ver keerstechnisch oogpunt. In verband daarmee is begin van dit jaar een ee- ?a'ie aan N.S. voorge- m?' 'T 1 Spoorwegen hebben daar op nog mets laten horen. In het vlak van de vernieuwing van hei (centraal) station liggen ook de plannen voor de aanleg van een voet gangerstunnel. Er hoeft niet op te worden gerekend dat die tunnel er eerder zal zijn dan het nieuwe station. Een kleine troostpijs is wellicht de mededeling van B. en W. dat de Spoorwegen van plan zijn alle over wegen in Vlaardingen van automa tische halve overwegbomen te voor zien, wat een snellere doorstroming van het verkeer teweeg kan brengen. Een voor 1963 te verkrijgen contingent woningwetwoningen kan alleen in Holy gerealiseerd worden. Elders is er geen grond voor deze woningbouwvorm aan- wezigi De plannen voor Holy zijn nu zover dat de woningbouwplannen kun nen worden voorbereid en zonodig in uitvoering gebracht. Met het ontsluiten van de wijk Is al een aanvang ge maakt InHoogland" komt geen bouw in de geïndustrialiseerde sektor. Deze bouw vraagt bijzondere voorzieningen en daarom is er ook een speciaal uitbreidingsplan voor gronden ten oosten van Hoogland in voorbereiding. Men studeert op de mogelijkheid daar bij een aantal woningwetwoningen van liften en c.w. te voorzien. Bij zeer grote toewijzing van contingenten zou het mogelijk zijn in Holy in twee buur ten tegelijk te gaan bouwen. Het verlaten van de „vijfde bouw laag zonder lift", zou tot gevolg heb ben dat alle etagewoningen ongeveer 1,50 per week duurder worden. Ge zien het feit dat de heren van nieuw te bouwen woningwetwoningen toch al 2 a 3 boven het niveau van de laatst gebouwde woningen zullen stij gen, willen B en W over het verlaten van de vijfde bouwlaag nog niet tot een definitieve uitspraak komen. Het in één wijk bouwen van woning- wetwongen en woningen in de partiku- liere sektor heeft, naar B. en W. menen nog nimmer moeilijkheden gegeven. Wel wordt gedacht aan een aparte moge lijkheid voor de bouw van woningen in de hoogste prijsklasse. (Van een onzer verslaggevers) De Stichting Helders Marinemu- seum is verheugd over het geschenk van de gemeente Schiedam. Dit mu seum dat drie maanden oud is, zal de reconstructie van het 17e eeuwse Schiedamse oorlogsschip De Vogel Struysz in dank aanvaarden, omdat de marineautorieiten het voorwerp als trekpleister voor de toeristen wil len gebruiken. Volgende week zal het schip van Wilton-Fijenoord in Sehie- Er zijn verschillende plannen voor I dam naar Den Helder worden ge- Advertentie) Modem en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 (Van een onzer verslaggevers) Rekening houdende met een nucleai re' aanval is de huisvesting van de wijkposten van de Bescherming Bevol king in Vlaardingen niet bevredigend. Gebrek aan voldoende financiële midde len kan van deze situatie de hoofdoor zaak warden" gedoemd, zö dêléri Bi en W. mee in de memorie van antwoord. De blokhoofden verrichten hun taak naar behoren, maar zij 'zijn hierbij sterk afhankelijk van de interesse van de bewoners van hun -blok. De vraag in'het algemeen verslag of 'B. en W. niet overwegen aan de B. B. meer taken te geven dan die wel ke zijn afgestemd op de bescherming van de bevolking in oorlogstijd, wordt beantwoord met de opmerking dat de BB reeds vredestaken heeft, zoals hulp bij watersnood, vliegtuigongelukken enz. Ondanks deze taken, zo wordt verder gezegd, is het aanbod van vrijwilligers voor de georganiseerde zelfbescherming niet groot te noemen. J-ïa*.iW^r7.-gH het bouwen in de giïndustriaiiseerde sektor. Uitvoering daarvan zal verho ging van de toewijziging kunnen beteke nen, maar belangrijker is dat deze bouw nodig is in verband met de schaar ste aan geschooide arbeidskrachten. Overigens geven B, en W. toe dat da woningbouw op het ogenblik een belangrijke achterstand te zien geeft. Van de '1500 PLN en DC-woningen waarvan B. en W. op 1 november 1961 verwachtten dat zij in 18 maanden gereed zouden komen, waren er op 31 oktober 1962 slechts 483 gereed. Gerekend mag worden dat voor 1 mei 1963 nog 750 woningen gereed ko men en dat de rest van deze 1500 augustus 1963 bewoond zal zijn. De 31-jarige matroos. A. den H. uit Rotterdam had het aan boord van een tankschip in de Rode Zee met de kapi tein aan d'e stok gekregen. Hij moest zich aangaande dit woensdagmorgen voor de Haagse politierechter verantwoorden. De officier van justitie zei, dat derge lijke feiten, streng gestraft dienen te worden. Hij eiste een gevangenisstraf van zes weken, waarmee de politierech ter accoord ging:. Den H. was niet de enige die aan het vechten sloeg. Een collega van hem verkocht de machinist een klap in het gezicht. Beiden waren in Suez door de kapitein aan wal gezet. De Rotterdamse matroos merkte op. dat iedereen aan boord met de kapitein, die zijn eerste reis op de tanker maakte, moeilijkheden, had. Toen de kapitein te gen hem zei, dat hij bij het schrobben van' het dek niet hard genoeg werkte, was het wat Den H. betreft tot een uit barsting gekomen. De toegesnelde mar conist kreeg een pak ransel van Den H.'s collega. voerd. Voor het vervoer zorgt de marine transportdienst die het schip over wa ter zal vervoeren zoals ook de Sea 0 De Schiedamse brandweer is' dins dag naar de Bosboomlaan 14 uitge rukt ter bestrijding van een schoor steenbrand. De kachel werd verwij derd. 0 Op de Singel te Schiedam is een loslopende hond aangetroffen, een soort terrier, teef, zandkleurig met zwart dek. 50 cm hoog. Het dier is naar het dierentehuis St. Annazuster- straat in Schiedam gebracht. De 18-jarige bromfietsbestuurster G. v, D. heeft woensdagmorgen om acht uur op de oversteekplaats voor de He- ma op de Broersvest de Sl-jarige voet ganger M. van der Meide aangereden. De heer Van der Meide was van de klok op het trottoir naar de Hema gelopen toen hij aan de rechterzijde werd aangereden. De heer Van der Meide was nog halfweg op de oversteekplaats, hij dacht dat het meisje zou stoppen Mej. Van D. viel.op het wegdek. Zij is met snijwonden aan het achterhoofd en een hersenschudding naar de Dr. Nolet- stichting in Schiedam vervoerd. Doordat de 64-jarige automobilist C. v. d. V. uit Groningen woensdagmor gen om kwart over twee voor het pand Lange Nieuwstraat 135 in Schie dam naar links wegreed, is een bot sing ontstaan met een 19-jarige be stuurster van een scooter, C. E. v. Hetzelfde. Het meisje is met een lich te hersenschudding naar het Gemeen teziekenhuis gebracht. hawks vervoerd worden. De luitenant ter-zee speciale diensten, stafofficier van de commandant zeemacht en hoofd van de marine voorlichtings dienst de heer D. Steenmeier deelde ons dit vanmorgen, mede. Hij vertelde dat men niet geweten beeft dat het schip De Struysz zo groot was. Het moet daarom bij aankomst in Den Helder worden opgeborgen in de zogenaamde nettenloods aan de Nieuwe Haven waar het ook 's winters zal ver blijven. Voor de zomermaanden heeft men gedacht aan een plaats in de open lucht. Misschien kan er wel een afdakje bo ven het schip gebouwd worden, meent men. (En bovendien zal er permanente bewaking bij de schuit gezet worden. Het schip zal op een verhoging worden geplaatst. In Den Helder wordt ten stelligste ontkend dat er een gebouw voor het schip beschikbaar zou zijn. In Schiedam heeft men steeds in de veronderstelling verkeerd dat het Marlnemuseum in Den Helder een lokaliteit ter beschikking had, omdat de gemeenteraad slechts op die voor- aarde tot overdracht van het schip ergegaan. Bij onze informa tie bij l.c VVV in Den Heider bleek de directeur van deze instelling niets te weten van de komst van een 17e eeuws oorlogsschip. Overigens staat het drukbesproken vaartuig momenteel in de onderzeeboot- loods van Wilton-Fijenoord in Schiedam. De WV te Schiedam heeft diverse ver ontwaardigde mensen aan de telefoon gehad, die allen vroegen waarom het schipniet op een markante plaats op een plein in Schiedam wordt opgesteld. Tijdens een wijkavond van de Her vormde Gemeente in Schiedam, gehou den in de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat heeft de heer J. Verwijs uit Capelle aan de IJssel. voorzitter van Philadelphia Rotterdam en omstreken, de protestants-christelijke vereniging van ouders en vrienden van het afwij kende kind, op boeiende wijze gespro ken over de zorg voor het geestelijk gehandicapte kind. De heer Verwijs gaf een overzicht van de stand van zaken op dit gebied en hij noemde de voorzieningen die in de laat ste jaren tot stand werden gebracht en die met elkaar op den duur uitgebouwd moeten worden tot een geheel, waarin deze categorie kinderen volledig kan worden opgevangen. In dit verband hield de Philadelphia-voorzitter een plei dooi voor het zaterdagclubwerk ten be hoeve van deze kinderen, een onderdeel van de arbeid, die men in Schiedam ook gaarne ter hand genomen zou zien. In dit verband deelde de heer Verwijs mee dat een jaar geleden dit soort werk in Hillegersberg-Schiebroek is begon nen en dat Vlaardingen en Rotterdam- Zuid later zijn gevolgd. Men verricht dit facet van de zorg voor het gehandicap te kind in samenwerking met de diaco nieën van de protestantse kerken. Ge tracht wordt nu in Schiedam ook te star ten. Daartoe zal vermoedelijk de heer Verwijs meer lezingen op dergelijke avonden houden. Ook zijn besprekingen tussen betrokkenen in het verschiet. In het verdere van zijn lezing haakte de voorzitter van Philadelphia aan op het Luikse Softenon-proces, waarvan de uitspraak de mensen van Philadelphia bepaald te denken geeft. Hieruit blijkt volgens spreker een te betreuren menta liteit. Maar in plaats van de beklaagden te veroordelen dienen wij daden te stel len door een gemeenschap op te bouwen, die de volledige zorg voor het gehandi capte kind draagt. Vertoond werd op deze avond de film „Twee werelden", waaruit de achterstand op het gebied van de zorg voor deze categorie kinde ren duidelijk toont. Ds. J. D. Smids, wijkpredikant, had de leiding van de De familie J. J. den B, in de Dr. Kuiperlaan 119 te Schiedam heeft woensdag de Schiedamse brandweer gewaarschuwd. Het onderdeurtje van de Davonettehaard was opengegaan en daardoor dreigde de vloer voor de haard door oververhitting in brand te raken. De Schiedamse brandweer heeft het deurtje weer gesloten. Er is geen schade. Twee meisjes, elf en dertien jaar, hebben hun ruzie beëindigd in de eta lage van een schoenenwinkel aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. De meisjes vielen dinsdag door de ruit. Het elfjarige meisje had een snijwond van tien centimeter lengte in het been, de ander w,as gewond aan de duim. Beiden zijn naar het gemeentezieken huis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de vergadering die het bestuur van de CBB in Schiedam dinsdagavond hield met vertegen woordigers der afdelingsbesturen heeft voorzitter P. J. Stam gewezen op de betekenis van het rapport van de KAB over de samenwerking in het Waterweggebied. Dit rapport hebben wij in onze kolommen uit voerig besproken. De heer Stam noemde de suggesties die ons" blad onlangs publiceerden. Hij stelde dat de CBB had gedacht door middel van het contact met.de kerkeraden de weg te kunnen banen tot hetzelfde resultaat als de .KAB. Het stemde hem tot ongenoegen dat later is gebleken dat het. CNV al een rapport, over',„.bet,. Waterwegge bied heeft" gemaakt.Daartoe.Wak een commissie' benoemdmaar;,de A 'TOT DE geringe genoegens van de oude woning behoort de gelegen- heid tot het leveren van eigen crea- I ties. Men kan series boekenplanken .tegen de wand slaan. Dat zal de sfeer ten goede komen en toch het bottw- - werk niet schaden. Men heeft met een poffertje zelfs de beschikking over ■"-'een eigen tuin ook al is het bijna de 'slaatste in Schiedam. In die tuin graaft /."■men dan een vijvertje. Dat brengt .■ontspanning voor de spieren en de geest. Goed,, het kost weken voordat men het beton van 'de vijver water- „dicht gekregen heeft, daar kan men dan weer nerveus van worden maar met een beetje doorzettingsvermogen Wkomt er na verloop van tijd toch een Slaardig badje, IJE - PROBLEMEN' zijn evenwel i nimmer de wereld uit. Dat yijver- tje djent gevuld. Er is wel een buur- ji jongen die toevallig series vis uit de j! haven geschept heeft. Die vis lag toch dood'te gaan in de stinkende binnen- haven, dat is aan het beklemmende luchthappen nog wel te zien. In de vijver hebben de vissen dan ook een f' prettige zij het illegale verblijfplaats. De buurjongen is nog actiever. Hij ij slaagt er ook in salamanders te Jj scheppen uit de verdwijnende slootjes. Dat is geen langdurig genoegen want j! let op men' ziet de salamanders niet <-j meer. Vlug. schieten ze door het wa ll ter en dan is- het gedaan. Later heb- J; ben wij die hele vijver nog geleegd l! omdat we ervan overtuigd waren aat we ons ook wel vergissen kunnen Ji maar het blijft zo, de salamanders 'j zijn spoorloos. dem, nergens, ze hadden er kennelijk schoon genoeg van. rpEN LANGE leste komt men dan I tot het genoegen van de goudvis sen. De voorns uit de haven zijn niet te zien in vijvers,-ze zwemmen met donkere huid onderin. Goudvissen evenwel zijn sinds de Chinese cudheid pronkstukken in het water. Daarom kwamen de exemplaren uit de Schie damse winkel via het jampotje naar het vijvertje. Het is een wonderlijk genoegen, ze happen vrolijk het brood van het wateroppervlak. Nou is ech ter die kat op het tapijt gekomen. Ten minste, hij sluipt altijd naar het rand je van de vijver. Dan loert ie lang, de poot slaat plots uit en met een verdwijnt een deel van de inhoud van het vijvertje. Dat bemerkten we ech ter ook pas toen we eens een telling hielden. We hebben een hertelling ge houden want ook bij het tellen tot vijf kan een mens zich vergissen. Het was echter zo. "De goudvis dient als maaltijd voor een Schiedamse katten- maag. Als u een verslaggever ziet die een kat achtervolgt weet u dat het leven moeilijk kan zijn. TÏET ging zo zacht dat het wel leek IX of ik jjj een ledikant omviel", zo vertelde de bestuurster van de auto, die bijgaande plaat toont. Tegelijk met een RET-buschauffeur koester de mevrouw N, (45) het plan de Oude Havenbrug te Vlaardingen op te rijden. Beide wagens kwamen van de West havenplaats, de personenauto van'de Visbankzyde, de bus van links. Twee tegelijk, dat bleek onmogelijk. De bus was oppermachtig door zijn ge wicht, hij duwde het wagentje het trottoir op,' zodat het tegen de hef- balk van de brug kwam en vervol gens kantelde. Gelukkig werd nie mand door dit vreemde gebeuren gewond. Vïevrouw N, kwam met de schrik vrij, haar auto bleek praktisch niet be schadigd. Dat werd geconstateerd na dat een kraanwagen, een aantal agenten en de brugwachter samen de wagen weer op vier wielen had den gezet. Het geheel leverde enige stagnatie voor het verkeer en na tuurlijk veel bekijks. „Het ligt in de ijskast sinds ,1960, hoe kan men' nu eèn rapport samenstel len zonde: de plaatselijke centrales daarin te kennen, de" centrales toch die de problemen in hun plaatsen het best kennen?" vroeg de heer Stam. Hij wees erop dat de plaatse- Het tweede toonkunstconcert te geven in het Passagetheater door het Rotter dams Philharmonisch Orkest in Schie dam op donderdag 22 november zal wor den gedirigeerd door .Franz-Paul Dec ker. Solistische medewerking wordt ver leend door de celliste Aurora Natola. Het programma is als volgt vastge steld: Mendelssohn Ouv. „Die Hebri- den" Saint-Saëns Celloconcert Brahms Vierde symfonie. Aurora Natola, Argentijnse van ge boorte, stamt van een Italiaanse vader en een Catalaanse moeder, beide musi ci. Zij studeerde eerst te Buenos Aires en later aan het conservatorium te Parijs. Ook heeft zij les gehad van Pablo Casals, die haar „une des plus remarquables violoncellistes de sa géné- ration" noemde. Aurora Natola maakte inmiddels veie concertreizen o.a. door Spanje, Italië, Engeland, Duitsland, Amerika, Canada. Zij bespeelt een Stradivarius-cello, ge bouwd in het jaar 1697 en bekend onder de naam „ex-castelbarco". lijke afdelingen van de KAB wel be trokken zijn geweest bij de samen stelling van het rapport. Spreker meende ook dat het Christe lijk Sociaal Convent te veel sluimert ook al wordt er op enkele punten als bijv. technisch onderwijs goed werk gedaan. „Wij willen alle gege vens hebben die betrekking hebben op ons werk" meende de heer Stam en de vergadering was het blijkens de discussies met hem eens. Zo acht de vergadering het ook on juist dat de .voor dit jaar vastgestel de begroting' van de CBB-Schiedam door het CNV te krap- is gehouden. Daarom zullen alle afdelingen zich tot de hoofdbesturen wenden met het /tNDANKS dc mist en de kinderen waren duizenden en nog eens duizenden Rotterdammers woensdag op de been om Sinterklaas te be groeten bij zijn intocht in Rotterdam. De goedheiiigman hield zich keurig aan het tijdschema. Ruim tweehonderd meisjes en jongens, die waren uitge kozen, hebben hem begroet bij de Maasboulevard te Schiedam. Zij zaten op de Spidoboot Erasmus en voeren toen samen met „de stoomboot" naar de Rotterdamse Parkhaven. Daar werd de Sint hartelijk- toegezongen. De zwarte pieten strooiden gul, zo gul dat de menigte bijna stil werd van wege de volie monden.Sinterklaas reed daarna door de stad naar de Kruiskade, waar de trouwe schimmel en de rest van de stoet, o.a. hellebaar diers, sprookjesfiguren, tv-prinsessen en de dappere held Ivanhoe vol span ning wachten om de gTijze bisschop verder te vergezellen op diens zege tocht door de stad. De officiële begroe ting geschiedde op het Pynackerpiein in het Oude Noorden. Daar kwam bur gemeester G. E. van Walsum de sint de hand drukken. Hij kreeg een ca deautje voor zijn vrouw, die verhin derd was: een kistje Spaanse sinaas appelen, Na het feest op het Pijnacker- plein stapte Sinterklaas in een heli copter, die hem vliegensvlug naar Rotterdam-Zuid bracht, waar ook dui zenden weer voor een spontane ver welkoming van de kindervriend zorg den. ID ES TUUR en directie van Bethesda hebben bij de diaconie der Her vormde Gemeente Rotterdam een voor stel ingediend betreffende de toekom stige vorm van beheer en exploitatie ■van dit ziekenhuis. Zoals reeds ge meld, zal dit ziekenhuis, dat inge klemd ligt in een bocht van de Maas boulevard te Rotterdam binnen niet al te lange tijd moeten verdwijnen, ten einde het mogelijk te maken dat de ter plaatse versmalde Maasboulevard daar op volle breedte zal kunnen komen. En zoals men weet. wordt overwogen, het nieuwe Bethesda waarvoor in de nabij heid een terrein is gereserveerd, te doen inrichten als geriatrische inrich ting, mede in verband met de bouw van Ikazia in'Rotterdam-Zuid. de ver bouwing van het Diaconessenhnis en de plannen die men voor het prot. chr. ziekenhuis Eudokia heeft. Het voorstel van directie en bestuur van Bethesda houdt voor het nieuwe ziekenhuis in het handhaven van de bestaande afdelingen, een uitbreiding daarvan met 'de wederom op te richten kraamafdeling. waardoor hef aantal bedden, dat thans honderd bedraagt, zal stijgen tot honderdvijftig, een uit- zelfstandigheid vau de. breiding met een zeventig bedden niet te willen, beknot- (elïende gerïatrische afdeling efi een kelen. De eigenares van het café De Grot in Schiedam heeft bij de Schiedamse politie aangifte gedaan dat twee Duit se zeelui van het interieur van het ca fé een stalen stoel hebben weggeno men. Op de Buys Ballotsingel in Schie dam is de motor van de Berini-brom- fiets van mej. G. K. gestolen. SCHIEDAM Geboren: 33 nov. Elizabeth T d V J H Wendrich en L van Wijk. Mar- celllnus M z v M Dikstra en M A Vlees- kens; 14 nov.: Jacob v P van Buuren en H Bierhoff. Nicotine J W d v N van der Lugt en C Bergwerff. Overleden: 12 nov.: J. Groenewoud 54 jr echtg van A Kleiman: j P Vlugman. 73 jr. ?).4N; ZIJN er betere manieren f: orfi een vijver te vullen. In de ïj winkel zijn moerasschildpadden te Ji koop. 'Leuke diertjes. Ze springen-van i; de steengrdevestenen met elegant ge- '4 baar in ifiet, Schiedamse vijvertje. Ze t?l naren alg''sauriërs de kop omhoog door g het water. Deskundigen hebben onsla- ter verteld dat moerasschildpadden jC en vissen „eikaar niet zo goed ver- staan." We hebben nauwlettend toe- 5! gezien maar er gebeurde niets. Elke dag controleerden we of de schildpaa- den al aan het nuttigen van de vis i j begonnen waren maar er was mets 'fzvan wreedheid te zien. Wel zijn op 'Lëèft goede of kwr.de dag ook de schild padden plots op stap gegaan. Ze zijn er niet meerook niet op de diepe oo- (Van eeri onzer verslaggevers) Twee Spanjaarden hebben het ver keer last bezorgd op 5 augustus on het Rubènsplein in Schiedam. Woensdag vertelde mevrouw D. Y- als gtïtin£e voor het kantongerecht te Schiedam hoe zij staande bij slagerij Gerritsen zag dat de Spanjaarden het wegdek opliepen. Ze liepen tassen de stilstaande auto's door. Op het laat ste moment was de ene voetganger weer teruggewandeld maar het ge volg was dat hij werd aangereden door een auto. De autobestuurder d-e 23-jarige Vlaardinger Van E. vertelde dat hij komende van de Nieuwe Haven de voetganger plots heen en weer had zien lopen. Hij had driehonderd guiden schade. De kantonrechter mr. P. B. firs zei dat voor de kantonrechter tij- deus strafzaken slechts vorderingen tot honderd gulden kunnen worden in gediend. De heer E. zal zich dus tot de burgerlijke rechter moeten wenden, hij is veroordeeld tot tien gulden boe te of twee dagen hechtenis. Als gemachtigde voor de buitenlander B. kwam mr. F. van Heycop ten Ham voor het kantongerecht te Schiedam. De advocaat stelde dat de situatie in de Eer ste van Leyden van Gaelstraat in Vlaar dingen onoverzichtelijk is. Er stgat een bushalte tussen twee zijstraten in" en bo vendien lijkt het er op of de huizen een gesloten rij vormen. Er komen drie zij straten op een punt bijeen zonder dat het duidelijk zichtbaar is. Kantonrechter, officier en gemachtigde bogen zich daarna over de tekeningen. De deurwaarder werd ter assistentie ge roepen om de namen van de straten te vertellen. De kantonrechter achtte de si tuatie inderdaad niet overzichtelijk. De substituut-officier mr. H. Franken vond de snelheid van de verdachte ech ter te hoog, ook als er een bushalte naast een kruispunt' staat geeft dat de weggebruiker nog niet het recht om ge vaarlijk te rijden zei hij. De kantonrechter .voegde er aan toe dat een buitenlander zeker voorzichtig moet rijden op plaatsen die hij niet kent. De heer B. werd dan ook veroor deeld tot dertig guiden boete omdat hij op 7 juni geen voorrang heeft gegeven aan een personenauto. Tot., de 37-jarige Vlaardinger A. A. M. van L. de stervende hond zag is hij even da concentratie kwijt geraakt op 29 juni op de Van Hogendorplaan m Vlaardingen. Voor het kantongerecht te Schiedam vertelde hij woensdag dat hij zag hoe de hond werd aangereden. Het dier lag „met hangende pootjes op straat". De heer L. reed van schrik tegen de auto die de hond had aangereden en dat kwam dan tevens omdat die eer ste auto plotseling zou hebben gestopt. De kantonrechter wilde rekening hou den met de verzachtende omstandighe den. Het werd vijftien gulden boete of drie dagen hechtenis. De oude man had op de rijweg van de ene kant naar de andere gelopen ver telde de 18-jarige schipper H. V. ter verdediging voor het feit dat hij op 15 juli met zijn auto op de beschermde oversteekplaats een voetganger had aan gereden. „Het is een overtreding die he laas nogal eens voorkomt in Schiedam" zei de substituut-officier bij het kanton gerecht te Schiedam mr. H. Franken gisteren. Hij achtte de handeling geheel on juist, ook de voetganger moet gelegen heid krijgen van de weg gebruik te ma ken. De heer V. werd veroordeeld tot ƒ25 boete of vijf dagen hechtenis. Woensdag 21' november geeft de Vereniging „Het Zonnehuis" om 20 uur in De Rank, Schiedamseweg 122, te Schiedam een filmavond. Vertoond wordt dan de rolprent „Zeven Stui vers", die het werk van deze chr. vereniging tot verpleging van langdu rig zieken toont en bovendien het ver haal van het ontstaan van dit werk vertelt. Iedere volwassene is hartelijk welkom. De directrice van het Chr. Internaat voor schipperskinderen „Prinses Ire ne", mej. A. Stok, „zal dinsdagavond te Schiedam in het wijkcentrum Nieuwland voor de NCVB-Nieuwland spreken over haar wérk. Na de pauze I f 19 000 wordt de film „Van Rotterdam tot Ba- zei" vertoond. Gevonden voorwerpen in Schiedam: Te be vragen aan het hoofdbureau van politie tus sen 9.0012.30 uur en 2.006.00 uur: Stof fen dameshandschoen CR): wollen sjaal 2 rollen plastic draad;. Te bevragen bij de Vinders: fletsketting met slot. Algra. Burg. v. Haarenlaan 854; wieldop van auto, v. d. Wal, Hoofdstraat 221; bak met achterlicht en nummerplaat, Timmermans, Middelhar- nissestraat 27; een doos met snoeren. Van t Zelfde, Da Costastraat 5a: houder van vishengel. Krowinkel. Dieselstraat 9; doos met pakjes tarwebloem, v. d. Gaag. Lorentr- laan 2; blauw-witte autostep. Calicher. Van Hallstraat 26; geeï-zwarte aufostep. Pons, Parkweg 13; bruine portemonnee met in houd, Jacobs, Leibnitzstraat 6b: fietstas met inhoud. De Bruin, Cordonstraat 14b; beide portemonee m. inhoud. Stolk, Makkerstr 4b: aktentas, v. d. Graaf. Goudenregen- straat 13, Kethel: aktentas met inhoud, kan toor Scheepvaart, Haasnoot, Schiehavenweg 15, Rotterdam; witte damesportemonnee, (v. Ruiven, Van Smaleveltstraat 1b: aktentas met inhoud. Trapman, Marconistraat 14: bruine aktentas met inhoud Bos, De Mees- terstraat 30; geldsbedrag. Baas. Van Heu- ven Goedhartstraat 126, kinderarmbandie, Admiraal. Klein Groenendal 23-3: badgoed. Van Dijk. Alb. Thijmstraat 77b; een pakje ondergoed, Ark Royal, Jacht Holydays Nieu we Haven 57;. kinderjas, Gijsen. Fabristraat 45b: licht-grljze sjaal. Van Mazljk. Lek straat 13b; bos sleutels, Nieuwstrad. B. K. Laan 222b; bos sleutels. Droge, Hoogstraat 24; bril in étui. Mastenbroek. W. Brou- straat 5; beige dameshandschoen. Van Hen gel. Marconistraat 29a; zwarte dameshand. schoen, v. d. Have, Van Heuven Goedhart straat 66: gebreide want. Van Toledo, Gali- leistraat 21b; glacé handschoen (R), Van Wleze. Nieuwsticht Z.Z. 9: zwarte giacé da meshandschoen. Elberse. Aleidastraat 42c; 1 paar wollen dameshandschoenen. Postkan toor, Mgr. Nolenslaan: nylon dameshand- sehoen, Krop, Van Maanenstraat 59: zwar te glacé dameshandschoen. Van Nooijen. Lo- rentzlaan 57c: 2 kinderwantjes. De Groot, Joh. de Wittsingel 229; een paar rode kin derwantjes, De Hoop Pieter de Hooghstraat 21b; rode dameshandschoen (R), Admiraal. Klein Groenendal 23-3; kinderwantle, Slag- molen. "W. Brouwerstraat 8. danrnanyerbondea revalidatje-afdeling en bovendien een uitbreiding met een dertig bedden tellende afdelingvoor langdurig zieken. De totale capaciteit van het nieuw te bouwen Bethesda zal dus volgens het voorstel 'op twee honderdvijftig bedden komen. De voor stellers 'menen, dat het uitsluitend exploiteren van Bethesda als geriatri sche inrichting moeilijkheden geeft, o.a. met de opleiding van personeel. r\F Onde Kerk aan de Aelbréchtskolk in Deifshaven zal een eigen carillon krijgen. By de restauratie van het Laurens-carillon zijn zestien kleine klokken, waarvan de klank niet .meer harmonieerde met die van de beiaard, vervangen door nieuwe. Het is ge bleken, dat na het aanbrengen van enige tooncorrecties vijftien \'an deze klokjes, die deels in IGG0 en deeis in 1339 zijn gegoten, bijzonder geschikt rijn voor de samenstelling van een klein carillon. Bij deze klokjes zijn er dus exemplaren, die afkomstig zijn van de beroemde klokkengieters Hemony. B. en IV. stellen de Rotter damse gemeenteraad dan ook voor 16.000.te voteren om dit carillon aan te brengen in de Oude Kerk in Deifshaven. Het is de bedoeling, dat het .zal worden voorzien van een mechanisch speelwerk. B. en W., die menen, dat dit carillon een waardevol element zal vormen in de sfeer van Oud-Delfshaven, delen bij dit voorstel mede, dat het volledige instemming heeft van de Hervormde Gemeente Deifshaven. Passagetheater: Schiedamse Kunst Kring Centrum speelt 3 x Koekoek, 20. Warande 95: Ned. Roode Kruis Ver koopactie Welfare, 9-22. Irene: 'HeiV. Vrouwen ver., vergadering, Musis Sacrum: Feestavond, 20, Pers.ver. Schrijver, Dagblad „De Rotterdammer"' Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82 teL 66382 b.g.g. teL 64154 of 115588 toestel 51 (D.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redac ti eaan gelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b s t tel 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; poiitie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Gouka, Hoogstraat (Advertentie) GEVRAAGD: voor de kinderafdeling voor de herenafdellug. Korte Hoogstraat 29—31, vlaardingen DOOR HOOGENDAU GEKLEED ...GOED GEKLEED

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1