Ook landbouw moet in de welvaart meedelen Gestrande coaster wordt toeristisch evenement Onvrijheid en onveiligheid van verkeer is uitdaging Luchtmachtblad: volkomen onjuiste weergave Nederlanders ontstemd over culturele avond Bruins Slot vindt lijst van Scholten c.s. „raak Protestvergaderingen van het K.N.L.C. HOUTMAN s^'tuss^jsasjjrjs tsasyssu-T* AEG 4V2 Miljard is Ki<;t te veel Resoluties met verlangens aangenomen Hoek van Holland verwacht drukte «^Samenwerking van gemeente, rijk en provincie „Calmeijer oefent geen druk uit" VERLOVINGSRINGEN... Indonesische propaganda in Hollandia ZEER BELANGRIJKE MEDEDELING N.0.H, Uitnodiging Geen initiatief Huid-handen-Iippert pg ROTTERDAMMER Pagina 5 ZATERDAG 17 NOVEMBER 1962 J f VERLOVINGS RINGEN Minister Veldkamp: „Het lijkt wel haast of de re gering de situatie wil uitbuiten en met één klap een groot aantal ,,en landbouw wil uitwer ken Dit zei gisteren de voor ster van het Koninklijk Neder lands Landbouw-Comité, ir. C. Knottnerus, tot de vijfduizend boeren, die uit alle delen van het land naar Den Haag waren ge stroomd om voorgelicht te wor den over het standpunt van het Comité met betrekking tot de hulp, die de regering de landbouw wil bieden. Aan de voorschot- en kredietregeling, die de regering voor de gemengde bedrijven wil treffen, wil het Comité niet mee werken. Men verlangt toeslagen, die niet terugbetaald behoeven te worden. Structuur Geen vertrouwen Melkprijs mooi èn sterJc «•>!- - Vi PIA N O's -ORGELS (Van onze parlementsredactie) Het ochtendblad De Telegraaf, heeft enige moeilijkheden bin nen de Kon. Vereniging „Onze Luchtmacht" aangegrepen om de staatssecretaris vart defensie, luitenant-generaal' b.d, M. R, H. Calmeijer, in een ongunstig dag licht te stellen- Het blad schreef gistermorgen dat het hoofdbe stuur van de vereniging onder druk van de staatssecretaris heeft besloten tegen een hoofd- artikel in bet tweemaandelijks verenigingsorgaan „Onze Lucht macht", waarin ernsige kriiek op he defensiebeleid werd ge oefend, een tegenartikel op te ne men van de hand van een woord voerder van de luchtmachtstaf. Er bestaat behoefte aan een critische bezinning op het tot heden gevoerde gemeentelijk ver keersbeleid. Er is in dit verband aanleiding te overwegen of een reorganisatie van de opleiding en vorming van de politieman nood zakelijk is, of de veiligverkeers- acties wel in overeenstemming zijn met de eisen van een „waar- vast" verkeersbeleid en of er be hoefte aan bestaat, dat het ge hele verkeersbeleid wordt geco ördineerd. Dit zei commissaris J. Heidema gistermiddag op de derde Zuidhollandse verkeersdag in de beschouwing, die hjj wijdde aan het onderwerp „Practisch gemeentelijk verkeersbeleid'Hij noemde de algemeen erkende on vrijheid en onveiligheid in het verkeer een uitdaging, die om een antwoord vraagt. Anders en beter Samenwerking Ontwikkeling De toekomst* ruw of schraal? PURQL kleinste details I stijl, standing en Tn Uw Huishouding! ook met automatische wasmachines koopt U niet iedere dag. Daarom zult U tfw keus heel zorgvuldig willen maken. In onze speciaalzaak kunt U in alle rust en intimiteit kiezen en passen, waarbij (ijdj U graag discreet willen adviseren. Wat U ook zoekt; glad of bewerkt, dik ef dun, breed of smal, bij ons vindt U alie modellen De minister van sociale zaken en volksgezondheid, dr. G. M. J. Veldkamp, tan begrip opbrengen voor de vraag of er niet te veel van het narionaal inko men wordt gebruikt voor sociale verze keringen. De minister, die vrijdag m Utrecht sprak voor de Lions-, de Ro tary- en de Round-Table-ciub, becijfer de," dat vóór de Tweede Wereldoorlog ongeveer 200 miljoen gulden voor soci ale verzekeringen werd uitgetrokken. Dit bedrag overschrijdt thans de 416 miljard gulden. Niettemin meende minister Veldkamp dê vraag ontkennend te moeten beant woorden. Wanneer wij. aldus de be windsman, het gehele vlak van de men- wlijke risico's overzien, dan is er een jantal risico's dat onverzorgd is en waartegen de maatschappij zichzelf nog met heeft beschermd. In dit verband roemde hij de zware geneeskundige ri sico's, als krankzinnigheid, ernstige chronische ziekten en dergelijke, waar van de kosten door bijna geen mens tonder steun van de overheid kunnen worden gedragen. Een ander punt voor de langdurige arbeidsongeschiktheid van de volwassen mens, die tot gevolg heeft, da>. hij rich met door arbeid een inko men kan verschaffen. De grote opkomst van de landbou wers noodzaakte het K.N.L.C. op het laatste moment naast de Haagse Die- entuin nog drie andere zalen af te ha ten, zodat de vier sprekers kriskras door de stad reisden om hun toespra- l en af te steken. Aan het slot van de teenkomsten, die rustig verliepen, werd een resolutie aangenomen, waarin de verlangens van de boeren zijn geformuleerd. Die verlangens zijn 1. Een prijsbeleid, dat naast een rede lijke beloning voor alle produkten ook de noodzakelijke modernisering van de bedrijven mogelijk maakt. 2. Een tegemoetkoming in de noodsi tuatie, waarin de pluimvee-, var kens- en rundveehouderij, waaronder in het bijzonder de gemengde bedrij ven, verkeert door verstrekking van direkte toeslagen. 3. Een doelmatig marktordenend beleid voor rundvlees alsmede een correc te toepassing van de EEG-rsglemen- ten voor varkens- en pluimveehoude rij produkten en voor andere land- bouwprodukten. .4 Meer middelen om de verbetering van de produktieomstandigbeden te versnellen, o.a. door een stelsel van rente-subsidies naast de reeds mo gelijke kredietfaciliteiten. 3. Meer perspectief voor degenen, die de landbouw willen verlaten door het bieden van mogelijkheden elders (Van onze soc.-econ. redactie) en deze afvloeiing ook anderszins meer aanvaardbaar maken. Volgens ir. Knottnerus heeft het ka binet op de valreep nog even de bevor dering van de afvloeiing als één van haar voornaamste doeleinden aangekon digd. ..Het is natuurlijk duidelijk, dat ais men de afvloeiing wil bevorderen, men er voor ,noet waken dat de land bouw meedeelt in de welvaart," zo merkte hij schamper op. „Het is dus waarschijnlijk om die reden dat de mi nister bij het vaststellen van zijn melk prijs geen rekening heeft willen houden met een inhalen van de achterstand in de beloning der landarbeiders en van de handarbeid van de boer." Ir, Knottnerus meende te sveten dat de Tegering- de bedoeling heeft om van het aangekondigde hulpfonds van 50 miljoen galden de helft uit te keren in renteloze voorschotten, die later kannen worden omgezet In reguliere, rentedra gende leningen van het Borstellings- fonds voor de Landbouw of beschouwd kunnen worden als voorschotten op pre mies, die bij beëindiging van het bedrijf worden verstrekt. De andere helft zou de regering ïn hoofdzaak wiilen reser veren voor bedrijfsbeëindiging. Volgens ir. Knottnerus moet evenwel niet bedrijfsbeëindiging, maar bedrijfs- aanpassing het eerste doel zijn. Het ite> veel aan. mensen, dat in de" landbouw werkt, is niet de enige structurele fout Het gaat erom de arbeid te vervangen door kapitaal. Pas wanneer dat in vol doende mate mogelijk is. kan men over afvloeiing praten. Spreker vond de nog al eens gehoorde gedachte dat de land bouw zijn produktie maar moet aanpas sen. aan de prijs. fout. Hij zei dat dit zou leiden tot schaarste aan eerste le vensbehoeften. Ieder sociaal-economisch hoogontwikkeld land streeft naar een zeker voedseloverschot. prijzen zijn verdisconteerd. De stijgen de kosten naast de dalende prijzen doen het platteland heel langzaam een ver pauperde indruk geven. De heer H. J. Muntinga. voorzitter van de Groninger Maatschappij van landbouw, besprak de problemen van de akkerbouw. Ook deze sector blijft steeds meer achter bij andere bevol kingsgroepen. Tegenover een kostenstij ging van 28 procent in de laatste zes jaar stond een prijsstijging van slechts elf procent. In twee vanouds „rijke" akkerbouwgebieden als het Oidambt en de noordelijke bouwstreek, blijft m vele gevallen het arbeidsinkomen van de boer achter bij dat van de arbeiders. De voorzitter van het Drents Land- bouwgenootschap, de heer G. M. Lam- bers, zei dat de boeren op de gemengde bedrijven geen vertrouwen meer heb ben in de toekomst. Hij vond dat toe slagen gevraagd mogen worden voor melk, eieren en varkensvlees. De vorm waarin dat gebeurt is niet belangrijk, het voornaamste is dat het gebeurt. Hij achtte een soepeler kredietregeling no dig, bijvoorbeeld een soort beëindigings regeling zoals die gebruikelijk is bij ruilverkaveling. „De regering heeft als hulp niet meer te bieden dan een voor schot en een kredietregerling," aldus spreker, „maar als wij ergens geen be hoefte aan hebben dan is het aan meer schulden. Die zijn er al genoeg." Als men ons niet meer heeft te bie den, dan deze regeling, ab dit voorstel het begin en eind is van de hulp, dan heb ik er geen goed woord voor over en zullen wij aan de uitvoering geen medewerking verlenen," aldus de heer Lambers. Hij zei dat de voorstellen aan trekkelijk zouden zijn als het bedrag 50 miljoen) verdubbeld werd en een redelijke toeslagregeling vooraf zou gaan aan de kredietregeling. (Advertentie) Goeds tapijten zijn nu gekeurd. Met Intertest Vóór duurzaam heid en levenslange fleur. Tegen kevers en motten. - Hangt er eea Intertest- kaartje aan? Goed. Kopen! (Van een onzer verslaggevers) [{OEK van Holland heeft met de ge strande Deense kustvaarder Wind- Mni een toeristische attractie van de eerste orde gekregen. De exploitanten strandcafé's in de buurt van de boulevard, die deze zomer een niet al te best seizoen hebben gehad, hebben vrijdagmiddag de luiken voor de ra men weggehaald en de deuren wa genwijd opengezet. Zij verwachten dat dit weekeinde enkele duizenden „toe risten" naar het Hoekse strand zul len komen om het gestrande scheepje te zien. De parkeerplaatsen langs de Nieuwe Waterweg en op de wegen naar het strand stonden vrijdagmiddag reeds vol met auto's van belangstellenden, die de „sensatie" wilden ondergaan van een wandeling rondom een drooggevallen schip. Honderden mensen lieten zich fo tograferen bij het grijze casco van de kustvaarder, en het „speelkwartiertje wan de Hoekse kleuterscholen werd voor deze keer een tochtje naar het strand1 •Alleen de man met pinda's en chocoia- de ontbrak nog... Voor de mannen van Van den Tas s Bergingsbedrijf dat, zoals men weet, opdracht heeft gekregen de coaster te1 öeigen. is de Winchund allesbehalve' een „attractie". Zij staan voor het kar wei om de kustvaarder zonder al te veel schade en in de kortst mogelijke tijd weer drijvende te kr.jgen. Het ziet er kog niet naar uit, dat zij daarin spoedig rullen slagen. Met de maatschappij, waarbij net schip is verzekerd, zijn de bergers over eengekomen, dat de kustvaarder zo gauw als het kan vlot moet worden ge sleept, Voordat hiermee kan worden be gonnen. moeten de bergers echter ook de goedkeuring hebben van de maat schappij, die de lading heeft verzekerd. De kostbare lading hout in de ruimen «n op de luiken moet namelijk eerst worden gelost, voordat de zeeslepers kunnen gaan sjorren. Een vertegen woordiger van de laatste verzekerings maatschappij is onderweg naar Hoek ran Holland. De berging van het schip nangt van zijn toestemming af... Het lossen van de lading kan, zo me nen bergingsdeskundigen, wel enkele dagen in beslag nemen. De gezaagde kalken moeten met het laadgerei van de coaster van boord worden gehesen. Per (werk)dag is hiervoor echter slechts drie uur beschikbaar: de vrachtwagens kunnen alleen langszij komen bij laag water" Inmiddels zijn bergingsankers in zee uitgebracht. Zij moeten voorkomen, dat de coaster nog verder op het strand wordt gezet. Wanneer blijkt, dat zee slepers de (geloste) kustvaarder niet over het strand naar diep vaarwater kunnen trekken, is er nog een tweede mogelijkheid om het schip vlot te krij- gen- het graven van een geul, waar door de Windhund rondom m het wa ter komt te iiggen en gedeeltelijk drij vende wordt gebracht. Het zestienjarige meisje Luly Lar- sen. stiefdochter van de 47-jarige mo- tordnjver Andreasen, dat een piezier- reisje met de coaster maakte, is van daag op de trem naar Kopenhagen ge zet. Haar eerste zeereis is dus met een schipbreuk geëindigd.... Verontwaardigd toonde zich vervol gens de voorzitter van de veehouderij commissie van het K.N.L.C., de heer J. L. Nysmgh, over de door de regering vastgestelde melkrichtprijs van 27 cent, een cent minder dan door het Land bouwschap was gevraagd. Hij zei dat de regering kennelijk niet van de nood, die ook op de goedgeleide bedrijven heerst, is overtuigd. Wordt de melkle- verantie hoger dan de gegarandeerde produktie van zes en een half miljard kg., dan zit er voor de boeren uitein delijk maar 28,5 cent in, een beperkte garantie, dus. ,Met Instemming van de vergaderin gen drong de heer Nysingh aan op or denende maatregelen op de rundvlees markt. Het produktschap voor vee en viees moet in staat worden gesteld vlees nit deze markt op te slaan als dat nodig is- Hij zei dat een snelle en doel matige aanpassing van de veehouderij aan de zich snel wijzigende omstandig heden kapitalen vraagt, die niet in de -S s c Den Haag heeft gisteren heel wat ontevreden landbouwers binnen zijn veste gehad. Zij kwamen uiting geven aan hun misnoegen over de hulp die minister Manjnen van plan is te verlenen aan gemengde bedrijven.^ Hulp als zodanig hebben de landbouwers graag, maar de door de minister voorgestane hulp achten zij niet afdoende. Er was maar één spandoek in K. en W. Opschrift: ,Jfet huidige landbouwbeleid geeft de boer ze veel om te sterven en te weinig om te leven". Nou, nou SINGEL SCHIEDAM Telefoon 68871 Sedert ruim 40 jaren vertrouwd adres Inruilen - verhuren - stemmen - repareren Een groot aantal Nederlanders dat donderdagavond in de resi dentie van de V.N.-bestuurder, dr. Djalal Abdoh, een feestavond oijwoonde, die verzorgd werd door een groep Indonesische artiesten, was bijzonder ontstemd over de wijze waarop de Indonesiërs tij dens wat genoemd werd een „cul turele avond" gelegenheid kre gen culturele manifestaties af te wisselen met politieke propagan da. Reeds bij de opening van het pro gramma, toen de leidster van de groep artiesten, mevrouw Soebandrio echtgenote van de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken) in een toespraak opmerkte dat niemand de bevolking van West-lrian die ontwik keling zou kunnen geven welke Indo nesië zal brengen", verliet een aantal Nederlanders de zaal. Een door velen geuite grief bestond voornamelijk hierin dat men zich afvroeg hoe het mogelijk was dat Indonesiërs met me dewerking van het V.N.-bestuur de kans kregen tijdens een officiële bij eenkomst politieke kwesties aan te sniiden. Vooral toeri het einde van de voor stelling werd aangekondigd en een V.N.-seeretaresse, die met bloemen het Advertentie) NEDERLANDSE ONDERWIJSHULP, VOORTHUIZEN en U behoort tot de gelukkigen Aanvragen, gepost né 19 november, kunnen niet behandeld worden toneel opliep, door mevrouw Soebandrio werd weggestuurd omdat het gehele ge- zeischap tenslotte nog op de wijze van: Hallo hier is Bandoeng, het bed „Hallo Irian-Barat" moest zingen, liepen veie ontstemde Nederlanders de zaal uit. Vele Nederlanders hadden gisteren een officiële uitnodiging van de UNTEA ontvangen om een feestavond bij te wo nen, die verzorgd zou worden door Indo nesiërs. Tijdens deze avond zon dr, Ab doh min of meer officieel verwelkomd worden en zon afschzid genomen worden van de tijdelijk V.N.-bestuurder, Rolz Bennet, die gisteren uit Nieuw-Guinea vertrok. De uitnodigingskaart was ge merkt met het officiële V.X.-embleem. Naar aanleiding van het gebeurde wordt van de zijde van de Nederlandse vertegenwoordiging in Hollandia verno men dat de Nederlandse vertegenwoor diger, de heer L. J. Goedhart, tegen over dr. Abdoh zijn ontstemming heeft geuit. Naar de mening van de Neder landse vertegenwoordiging heeft Indone sië misbruik gemaakt van de door het V N.-bewind geboden gelegenheid om een culturele avond te verzorgen ter ge legenheid van de komst van dr. Abdoh Het misnoegen daarover dat algemeen onder de Nederlandse gemeenschap m Hollandia heerst, is door de Nederland se vertegenwoordiging ter kennis van de UNTEA gebracht. Minister Luns heeft vrijdagavond m New York tegenover journalisten ver klaard, dat alles in Nieuw-Guinea onder het VN-bestuur volgens de plannen ver loopt Minister Luns en de Nederlandse gedelegeerde bij de VN, mr. Schurmann. hadden daarvoor een bezoek van tien i minuten gebracht aan secretans-gene- jraal Oe Thant „Het was een routine be- jzoek", aldus minister Luns, ,.ik had hem 'm geen jaar gezien". Minister Luns kwam dmsdag in New 'York. aen. Hij is onderweg naar de Ne-1 'derlandse Antillen voor een conferentie met de Nederlandse ambassadeurs m de .Latijns-Amerikaanse landen. Hij gaat 25 j 'november daarheen Staatssecretaris Calmeijer zou de chef van de luchtmachtstaf, luitenant- generaal H. P- Ziels tra, hebben opge dragen, de voorzitter van „Onze Lucht macht", genera al-majoor-vlieger b.d:- S. Mante bewegen -een tegenartikel op te nemen. De heer Mante sou de overi ge bestuursleden hebben, weten te be praten tot het slaken van alle kritiek op het luchtmachtbeleid. De hoofdredac tie van „Onze Luchtmacht", kolonel- waarnemer b.di. F. ,J Q. Molenaar, zou zich hierdoor volkomen gedesavoueerd achten en aldus nog steeds De Tele graaf uit protest hebben bedankt voor Eet lidmaatschap van de redactieraad en van het hoofdbestuur. De voorzitter van „Onze Lucht macht", de heer Mante, acht de voor stelling van zakenals De Telegraaf die heeft geschetstvolkomen onjuist. Hij heeft meegedeeld, dat er geen sprake is van druk van de zijde van de staatssecretaris. Ons blad is volko men zelfstandig, zo voegde nij eraan toe. Wel heeft luitenant-generaal Zielstra met hem over het betrokken artikel ge sproken, „maar ik spreek dagelijks met de heer Zielstra", aldus de heer Man te. Die gesprekken hebben onder meer tot doel, ervoor te zorgen, dat een juis te voorlichting over het luchtmachtbe leid wordt gegeven. De samenwerking met de luchtmacht is juist heel pret tig, zei de heer Mante. De moeilijkbeden zijn gerezen, zo vervolgde hij, omdat de heer Molenaar zijn artikel niet had voorgelegd aan de redactieraad. De vrees bestond dat min der deskundigen onjuiste conclusies uit het artikel hebben getrokken. Het Is overigens onjuist, dat de heer Mole naar ten gevolge hiervan is afgetre den. Reeds twee maanden geleden was, gezien de gezondsheidsredenen van de kolonel, besloten, dat hij zijn functie zou neerleggen. Een woordvoerder van de luchtmacht- voorlichtingsdienst heeft meegedeeld, dat in deze zaak bepaald geen sprake is van een initiatief van staatssecretaris Calmeijer. Wel is het zo, dat luitenant- generaal Zielstra zelf lid van „Onze Luchtmacht" de heer Mante erop heeft gewezen, dat meermalen in het orgaan van de vereniging ondeskundige en weinig opbouwende kritiek op het luchtmachtbeleid werd geuit De heer Zieistra wees m dit verband op de bereidheid van d° zijde van de luchtmacht ertoe te willen bijdragen, dat met op ondeskundige wijze over de luchtmacht zou worden geschreven.^__ De heer Mante zegde toe erop toe te zien, dat geen ondeskundige kritiek zon worden geleverd, maar zag deze belof te doorkruist door het optreden van ko lonel Molenaar. De woordvoerder deelde nog mee. dat om alle schijn te vermijden, van lucht machtzijde thans voor „Onze Lucht macht" zeker geen artikel zal worden geschreven. Het tot dusverre gevoerde verkeers beleid beeft zich moeten bepalen tot een In hoofdzaak defensieve strijd tegén de opdringende onvrijheid en onveiligheid. De aard van het verkeersprobleem wordt miskend als men in het beleid uitsluitend let op de geconstateerde on veiligheid en onvrijheid. Men moet de ze onvrijheid en onveiligheid slechts zien als parasieten van een samenle ving. Elk verkeersbeleid zal moeten aan sturen op een versterking van het ge loot dat het anders en .beter kan. Het verkeersbeleid, aldus vervolgde de heer Heidema, zal zich moeten kenmerken door en het zal moeten opvoeden tot onbaatzuchtigheid, rechtvaardigheid, re delijkheid en sportiviteit. Het moet re kening houden met de oermenselijke behoefte aan vrijheid en veiligheid en het moet blijven getuigen van idealis me en van werkelijkheidszin. Het moet voortdurend rekening houden met de mogelijkheid van misverstand en het moet in een strategisch en tac tisch verantwoord aanvalsplan anticipe ren op de bestreden uitdaging. Waar een waakzaam vertrouwen essentieel is voor een vrij en veilig verkeer, zal de vrijwillige discipline voorrang moeten hebben boven de op gelegde discipline. Het procesverbaal wordt daardoor tot een weliswaar noodzakelijk doch aanvullend correc tie-middel in een opvoedingsproces. Zowel de maatregelen van het ge meentebestuur als het dagelijks op treden van de politieman zullen steeds aan de eisen van een waardeg vast verkeersbeleid moeten worden getoetst. Het tweede onderwerp, dat in de mid dagvergadering aan. de orde kwam, was „De samenwerking tussen rijk, provin cie en gemeente bij de verkeersplan ning." Ir. J. Wever, hoofd van het ar rondissement Brielle van de directie Zuid-Holland van de Rijkswaterstaat stelde, dat, hoewel nog minder geslaag de voorbeelden te noemen zijn, er in Zuid-Holland door de verscheidene over heidsorganen sterk naar wordt ge streefd te geraken tot een eendrachtige en deskundige samenwerking en. tot beperking van het overleg inzake de wegenplanning. Reeds zijn vele voor beelden te noemen, die snel tot goed» resultaten hebben geleid en het is ze ker te verwachten, dat dit in de toe komst op nog veel grotere schaal zal gebeuren. Ir. D. Mathlener, adjunct-directeur van de Provinciale Waterstaat in Zuïd- Hoiland besprak de ontwikkeling van. de samenwerking tussen rijk, provincie en gemeente bij de verkeersplanning van 1927 -.af. Uit, zijn lezing b"te<jk, -dat het overleg steeds is toegenomen, tr. Mathlener noemde ook de oorzaken hiervan. Vervolgens- sprak'hij nog over de aansluitingen van' het provinciaal. wegennet aan de grote rijkswegen, de aansluitingen van gemeentelijke wegen aan provinciale wegen en de aanleg van kruisingen van beide soorten we gen, over verkeersmaatregelen en over de verlichting. Mr. W. J. Geertsema, de burgemee ster van Wassenaar, zei onder meer, dat naar de toekomst moet worden ge keken en naar de vraag in hoeverre de natuurlijke ontwikkeling van het ver keer beïnvloed moet worden. Dit zal onder meer het geval moeten zijn in verband met het streven naar indus- triesprf ding. Verkeersplanning en de daarmede gepaard gaande' wegenplan- ning zijn primair problemen van ruimtelijke ordening. Wegen kunnen niet alleen bepaalde gemeenten tot le ven brengen, ze kunnen ook gemeen ten vermoorden. Men behoeft maar de verkeerscongestie in de grote steden gade te slaan om te weten, dat met een goede verkeersplanning levensbelangen van de gemeente gemoeid zijn. Een en ander dwingt tot een zeer nauwe sa menwerking van rijk, provincie en ge meente op het terrein van de verkeers planning. Mr. Geertsema vond, dat hieraan nog wel iets ontbreekt. Ook de tot dusverre wettelijke voorschriften bo den niet voldoende garantie vooreen doeltreffende samenwerking. De hoop bestaat, aldus mr. Geertsema, dat dit wel het ge val zal zijn bij een juiste toe- passing van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Als voor beeld hoe de samenwerking be hoort te zijn, wees hij ten slot te op de voortreffelijke wijze waarop sinds kort de streekplan nen door de provincie Zuid-Hol land worden voorbereid. Advert entte wereldconcern 76 fabrieken 125.000 werknemers (Advertentie) (Van onze parlementsredactie) ,,Ik vind de lijst van kamerkandidaten, die de groep verontruste antirevolutio nairen aan de kiesverenigingen heeft voorgelegd, maar een rare volko men willekeurige lijst. Ais de veront rusten vinden dat het verkeerd gaat en dat dus de kamerfractie vernieuwd moet worden, waarom zetten ze dan op hun lijst mensen die het wel met mij eens zijn naast mensen die een tegen overgestelde mening hebben? Wat voor zin heeft dit eigenlijk? Deze lijst be rust op een rare improvisatie; het is een beleid dat naar niets lijkt. Ik zou er dan ook maar niet te veel aandacht aan schenken". Die verklaarde gisteravond tijdens een bijeenkomst van kiesverenigingen in Den Haag de voorzitter van de A.R. - tweede -Kamerfractie dr. J, A. H J S Brums Slot. Hij wees erop, dat op de lijst „die de verontrusten m de wereld hebben ge schopt" mensen voorkomen, die ook op de grote lijst van het Centraal Comité staan, zoals de heren Hoolvink, Schakel en Pot. Mr. A. Pot is zich volgens dr. Bruins Slot „een ongeluk geschrokken" toen hij merkte dat de verontrusten hem hadden aanbevolen. Hij zelf is n ie t ver ontrust en stemt in met het beleid Berg huis-Bruins Slot. Het zelfde geldt voor de heer A. Dekker uit Alpheti aan de Run, Een andere kandidaat van de groep-Scholten, de Dokkumse burge- meester drs. S. van Tuinen, wil zich niet beschikbaar stellen. Dr. A. la Fleur is alleen verontrust over het gebeurd* met de Mammoetwet, maar heeft met het N-Gum ea -beleid van de Kamerfra- geen moeite gehad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1