Onderwij sprognose 1958 zal worden herzien ONTEVREDENHEID VEEL PATRIMONIUMBEWONERS „Zee:manszorg" eist een interlokale aanpak Mag coöperatie zelf een minimumregeling maken? Schiedamse kunstkrant nu uit met de KMK Oir. L. Koole '40 jaar bij Fontijne 590rpiieus" zingt Plan chr. T.S. Vlaardingen nog duister? Ziekte komt ook bif onderwijzers voor: verhalen Begrotingsrace* Schiedam start op vrijdag 23 Schiedam neemt 10 dec. afscheid Pierre Janssen 'As\van 50 ct. niet Blok zeven in Vlaardingen Huurverhoging gerechtvaardigd voot tehuis niet uit verf Joh. Calvijn- school wordt aanbesteed Gevolg botsing: man overleden Proefproces over haringprijs Gladde weg is oorzaak schade Tankauto duwt brommer in berm Gusto speelt bij Sinterklaasmars Afbouw raadhuis zaam aan Kruideniers, open voor „Het Dorp Medische dienst V. d. Bend Maassluis verbouwde trawler Méér ondersteunden hij Maatsch. Zorg in Vlaardingen DIEF GEPAKT TER GELEGENHEID KUNSTMARKT 24 NOVEMBER DE ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 17 NOVEMBER 1962 Verhalen Gewettigd sceptisch Mammoetwet AGENDAVOOR VLAARDINGEN vandaag en morgen en dagelijks 23 namen Ruime concurrentie 1!ï AGEÜVDA VOOR SCHIEDAM Vandaas en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) _,.De heer Chr. L. Koole uit de Lange .Niéuwstraat 39a te Schiedam was vrij dag 'veertig jaar in dienst bij de N.V Machinefabriek A. Fontijne, een van oorsprong Schiedams bedrijf dat sinds verleden jaar in Vlaardingen geves tigd is. De heer Koole (57) heeft bij Fontijne tal- van functies vervuld, thans is hij-ge-- reeds chapsm aker. fj1, de kantine van het bedrijf was er vrijdagmorgen een feestelijke bijeen- waarbij directuer A. Fontijne de jubilaris het diamanten bedrijfsinsigne op de rever speldde en hem een cadeau onder couvert uitreikte. De heer Fon tijne haalde herinneringen op uit de be ginperiode van de machinefabriek en zei dat de heer Koole een belangrijk aandeel.heeft gehad in de ontwikkeling van het bedrijf. Na hem sprak de heer J. Soeters, voorzitter van de personeelsvereniging, die een emotionele toespraak hield, waarin hij een loflied zong op de voor bije jaren. Hij bood namens de perso neelsvereniging een horloge en namens de bedrijfsleiding, bazen en voorlieden ee*L bengel en een envelop met inhoud. P®'heer G. Wapstra, voorzitter van het Departement Vlaardingen-Maassluis van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel overhandigde de jubilaris de legpenning van deze maat schappij en het daarbij behorend ver erend getuigschrift. De heer Wapstra gaf een korte uiteenzetting van de doelstellingen van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij wenste ds jubilaris zegen op zijn arbeid voor de nog komende jaren en betrok ook me vrouw Koole in de hulde. Het Vlaardings Mannenkoor „Orp heus" geeft donderdagavond in samen werking met de Koninklijke Militaire Kapel een concert in de Stadsgehoor zaal. Hoogtepunt van het programma is •de uitvoering van de negendelige can tate „Laus Pacis" van Henk Badings. Verder vermeldt het programma o.a. „Hymne" van M. Monnikendam en dat ook de liefhebbers van opera-muziek niet vergeten zijn bewijst tenslotte de vermelding op het programma van het Matrooenkoor uit De Vliegende Hollan der (R. Wagner) en het Soldatenkoor van Ch. Gouuod. Het mannenkoor staat onder leiding van de dirigent Jos Vranken Jr., de ka pel onder die van de majoor-directeur R. van Yperen. Do sopraan Gerda Pons verleent solistische medewerking. (Van een onzer vreslaggevers) B. en W. van Vlaardingen hebben zich voorgenomen de in 1958 gemaakte ondor- wijsprogriose te controleren op de feite lijke ontwikkeling en in te stellen op de nu wat meer Jn het licht komende ver dere aspecten, zo deelt het college des gevraagd mee In de memorie van ant woord op de gemeentebegroting. Het plan voor de drie Dura-Atlas- scholen blijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben. (Zo men weet is dit een plan van Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg voor een serie systeem' scholen). „Er is heel wat water.langs de stad gestroomd eer drie gemeenten het eens zijn over wat zij willen, eer de gemeentelijke diensten hebben vast gesteld wat kan en wat niet kan, eer een architct beginnen kan met uit werking van verlangens en eisen, eer zijn plannen bij de Rijksbouwkundig hoofdinspecteur zijn ingediend en met deze instantie overeenstemming over het bouwplan is bereikt De verwezen lijking van het plan verloopt moei zaam." verzuchten B. en W. ..Er moet meer bij de Rijksinstanties aan de bel getrokken worden", schrijven Advertentie f?ult+S FJoris de Vijfdelaan 134 8210 raadsleden in het algemeen verslag. „Dat kennen wij", antwoorden B. en W. in de memorie, „maar Vlaardingen is niet de enige stad die dat kent". Het onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden kan starten zodra er schoolruimte vrij komt. Er hoeft niet op een nieuwe school te worden gewacht. Verhalen die in Vlaardingen circuleren over onnodige onderbrekingen in het onderwijs door afwezigheid van leer krachten, zijn vaak niet meer dan ver halen, schrijven B, en W. Opgemerkt wordt dat ziekte ook bij het onderwij zend personeel voorkomt en dat het prak tisch ondoenlijk is dat een leerkracht er dan een tweede klas bij neemt. In zulke gevallen is het vrijaf-geven niet altijd te voorkomen. De reacties van ouders en hoofden op de vrije zaterdag lopen zeer uiteen. Een bespreking hierover met de besturen der bijzondere scholen is op handen. Met de voortgang van de bouw van het Gemeentelyceum houdt het nog steeds niet over. De bouw loopt op het schema achter als gevolg van gebrek aan vol doende arbeidskrachten. Pogingen om de achterstand in te lopen hadden tot nu toe geen effect. Opdracht voor het maken van een schctsplan voor de bouw van een ge meentelijke nijverheidsschool voor meis jes kan pas verstrekt worden als daar voor urgentie is verleend. De school is gedacht in het centrum van de Westwijk. Intussen heeft de Rijksgebouwendienst nagegaan aan welke eisen moet worden voldaan om het bestaande hoofdgebouw van het gemeentelyceum aan de West- havenkade bruikbaar te maken als voor lopig onderkomen, maar het spoedig ver krijgen van een rijksgoedkeuring lijkt B. en W. voorshands uitgesloten. De plannen voor een chr. technische school verkeren in een ver gevorderd stadium, zeggen raadsleden in het alge meen versiag. „Hoe komen B. en W. er bij in de aanbiedingsnota te schrijven dat men voorlopig aan het bouwen van deze school niet toe is?" treft merken B. en W. op. dat zij mede in verband met de voortgaande ontwik keling in het Waterweggebied bij de minister op subsidiëring blijven aan dringen. „Hoe zit het met de christelijke detall- handelvakschool" vraagt men In het al gemeen verslag. En B. en W. antwoorden dat de bevordering van deze plannen in eerste aanleg een taak van het school bestuur Is, maar sinds de gemeenteraad de nodigverklarlng heeft verstrekt, heeft het schoolbestuur nog niets laten horen. De uitvoeringsregelingen die de z.g. Mammoetwet vereist, zullen te zijner tijd ook de organisatie van het onderwijs in Vlaardingen betreffen en ook hier ver schillende veranderingen met zich bren gen. Als dat "nodig is «uilen B. en W. tevoren met deze verandering rekening houden, maar er zullen nog jaren over heen gaan. In dit verband merken B. en W. op dat intussen de ontwikkeling van de maat schappij verder gaat en het onderwijs naar nieuwe wegen dient te zoeken. Ge memoreerd wordt het onlangs aangeno men wetsontwerp „Verlenen van grotere vrijheid van inrichting van het onder wijs". Deze wet beoogt beletselen uit de wetgeving weg te nemen die de wense lijke ontplooiing van bestaan en de tot standkoming van nieuwe vormen van onderwijs in de weg staan. B. en W. zijn voornemens de mogelijkheden die deze wet voor Vlaardingen biedt, te zijner tijd na te gaan. De Schledamse gemeenteraad start op vrijdagavond 23 november met de behandeling van het ontwerp-gemeente- beggoting 1963. Ook maandagavond 26 en dins dagavond 27 november zal deze materie in openbare vergaderin gen ten standhuize worden behandeld. Bij de aanvang vrijdag zal de heer G. P. Verhulsdonk als lid v-an de raad wor. den geïnstalleerd als opvolger van mevr. A. Moll-Lips (WD). Op woens dagavond 28 november zal de gebrui kelijke maandelijkse vergadering van de gemeenteraad worden gehouden. Deze agenda vermeldt een dertigtal punten waarvan vele punten het be noemen van commissieleden, onderwij zers e.d. omvatten. Ook het aankopen van diverse panden ten behoeve van de stadssanering ontbreekt zoals gebruike lijk niet. B. en W. van Schiedam vra gen de raad 20.000 krediet te willen verschaffen om het bestuur van Huma- nitas in de gelegenheid te stellen een onderzoek te houden naar de geschikt heid van het bouwterrein op de hoek van de Nieuwe Damlaan en de Burge meester Honnerlage Gretelaan' voor de bouw van een bejaardencentrum voor deze vereniging. Voor een bedrag van 153.400 willen B. en W. van Schiedam de sportvelden op het Volkspark gelegen aan het eind ,van de Prins Bemhardlaan bouwrijp maken voor de bouw van het bejaar dentehuis „Francois Haversehmidt" van de Ned.. Protestanten Bond. In de vorm van een subsidie van 500 willen B. en W. van Schiedam 125 exemplaren aan kopen van het zojuist verschenen boek werk „De Grote of St. Janskerk van rSchiedam" geschreven door ds. J. G. Jansen ter gelegenheid van het zeven- honderderdjarig bestaan van de Grote Kerk. B. en W, willen voor 1963 een kasgeldlening aangaan van 7.000.000. VLAARDINGENHervormde Gem Grote Kerk 10 ds W de Goede, VriJ-Evang pred te Nijverdai, 17 uur ds D Noordmans. H C 27; Rehobothkerk 9 en 10.30 uur ds J Bou- terse. 19 uur ds C H van Rhijn; Bethel- kerk 10 uur ds C H van Rhijn. H Doop 19 uur ds P van der Vloed. H C 27; lm- manuelkerk 9 en 30.30 uur ds S van den Bos, gezlns- en oogstdiensten, 19 uur ds D Noordmans. H C 27; Nieuwe kerk. 10 uur ds A de Leeuw, van Boskoop. 17 uur ds J C Visser van Rotterdam, Open Deur- dienst; Westwijkkapel. 9 en 1C.30 uur ds "W J Schouten. Gereformeerde Kerk Oosterkerk 10 uur ds Joh Lever. 17 ur dr M J Mulder; Emmauskerk 9 en 10.30 uur 'dr F L Bos, 17 uur ds H J Kouwenho- ven; Pntëlkerk 9-uur ds G Aalbersberg. ond „Pelgrims nemen afscheid" (Hebr 11 21, 22); 17 uur ds Joh Lever: Maranalha kerk'10 uur ds H*J KouwenhövenV 37 uur ds •vrH Zandbergen. Christ Geref Kerk Kerk Emmastraat 10 uur ds P Dijkstra, van t Khmdert, 1730 uur ds J Brons, van Bun schoten; Aula H de Cockschool. Pb de Goe- destraat, 10 uur leesdienst. 37.30 uur ds P Dijkstra. Geref Gem Kerk Westnieuw- land 10 en 17 uur ds L Huisman. Christ Geref Gem Dijksteeg 8, 10 en 17 uur ds K van Twiliert. Leger des Hells Gebouw Baanstraat,. 10 uur Heiligingssamenkomst, •19.30 Verlossingssamer,komst, leider briga dier H. Hordijk: bij de Visbank, 18.30 uur Openluchtsamenkomst. Volle Evangelie: Ruize Sion. Broekkade. 15.30 J H Dekker (Almelo). MAASLAND: Herv Gem 10 en 19 uur ds H J ■J Keijzer. Geref kerk 10 en 14.30 uur ds J Z Potjer. MAASSLUIS: Herv. gemeente 10 dr. L. v. Hartingsveld: 19 ds. J. H. Mulder van Rot terdam in jeugddienst. Geb. „Zonneweelde" 10 ds K. M. Vogel. Jeugddiensten 10 Sursum Corda dhr. J. Spijker: geb. Gen. de Wet- str. 2 J. A. v. d. Velde. Klnderkerk 10 Cat. Gr. Kerk mevr. H. Meijer. Geref. Imm. kerk 9.30 ds C. Mak: 16.30 uur ds E. J. Duur- sema. Geref. Maranathakerk 9 30 ds. E. J. Duursema: 16.30 uur ds. C. Mak. Geref. Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en 34.30 ds Ch. Rup ke van Zuidlaren. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 leesdienst. Ned. Prot. Bond 10.15 ds. G. Scheper van Naaldwijk. Leger des Heils 10 Heiligir.gsdienst; 18.45 Openluchtsamen komst op de Markt en 19.30 Verlossingssa menkomst o.Lv. Kapt.e J. Arissea. Bapt Gem Haven 21. 10 uur de heer Cvd Vlis. 20 uur evang J Schouten. SCHIEDAM: Ned. Herv Kerk: Grote Kerk 10 ds J D Smids en 19 ds M J C Visser. Rotterdam:' Betbelkerk 10 ds A Hoffman en 17 ds J D Smids; Opstandingskerk 10 dr L J Cazemier en 19 ds D J Spaling: Vredeskerk 9 en 10.45 ds C van der Steen en 19 ds P A Klusener Delft. Chr. Geref, kerk: LO en 17 ds Drenth, Overschie. Ned Herv JGeref.) Evangelisatie: 10 Irene ds J Cuperus sr Waddlnxveen en 19 Vredeskerk ds P A A Klusener, Delft. Gereformeerde Gedurende het weekeinde zullen in bijzon dere gevallen dienst doen tte volgende art sen: Vlaardingen: C. Lamprechts. Schledamse weg 56. tel.; 2374 en H A. v. d. Hoeven, Emmastraat 115, tel. 3495. Maasland: J. W. D. C. Marck. Molenweg 1. Maasland, tel. 01899-2035. Veearts Vlaardingen en Maasland: P. H. Klein jan, Pr. Irenelaan 13. Maasland, tel. 01899-2367. v Maassluis B. D. Elsman. Haven 40, te- lef. 2109. VerJosk.: mej. J. Y. v. d. Veen. Jac. Catsstr. 24. tel- 2376. Schiedam: L. H. Geerdes Veenlant- -straat 2 telefoon 68357; D. Houthuijsch Swammerdamsingel 43 telefoon 68516; J. Bool Burg. Knappertlaan 154 tele foon 69880. Geb. „Obadja", Callenburgstraat: Ze vende dagsadventisten, 10; Maasboule vard: aankomst St. Nicolaas, 14. (Muzan- da 15.30, winkels Floris de Vijfdelaan 16 00) Sweelinckstraat: Straatzang Leger des Heils, 19; Betbelkerk, Avondgebed, 19.30; Gebouw Triangel: Oud-Ledenre- unie L. en V., 19.45. HOEK VAN HOLLAND; Harmonie, To- neeluitv. ATC, 20. Triangel: Fransenstraat: Jaarvergade ring. L. en V.. 19.45. MAASSLUIS: Sursum Corda, Taanstr,, Vergadering CMB, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Vlaardingen: Smalle Havenstraat 11 voor red adm. en adv. tel. 6775 (b.g.g. uitsluitend voor redactionele aangele genheden) 6619 Vlaardingen (b.g.g 's avonds 010-80037) Klachten bezorging. Vlaardingen: C. Fictorie, Willem Beukelsz.straat.72, tel. 3345, maand, t.e.m. vrijdag. 18.30—19.30, ^Apotheek: Van Hogendorp. Van Ho- ófendorpl. 129a, tel. 4233. - Belangrijke telefoonnummers: meld.- post brand en ongevallen 4444, G.G.D.- waarscb. 5241. Kerk: Oosterkerk 10 'ds H J Heynen en 17 ds P R Everaars; Kethel De Ark 9.30 ds J Couvec en 14.30 ds H J Heynen: Kantine SCF Burg Honnerlage Gretelaan 159 10 da G Koenekoop, Rotterdam en 17 ds H J Hey nen. De Goede Haven: 10 ds W A Krijger en 17 ds J Couvee: Julianakerk: 10 ds P R Everaars en 17 ds W A Krijger. Oud' Katholieke Kerk: 10 H Mis. Bapilstenge' zneente: 19 gebouw Irene ds R Reiling, Evangelisch Lutherse Gemeente: 10 ds J Wiersma, Ede. Gereformeerde Kerk (Vrij gemaakt): 9.30 en 16.30 ds F van Deursen, Barendrecht. Vrije Chr Geref Gemeente: 10 en 16 ds I J IJsseistein. Leger des Heils: 10 Heiligingsdienst, 18.45 openluchtpredi- Wng en 19.30 verlossingssamenkomst. Ned, Protestanten Bond: 10.30 ds J B Schouwlnk. Ond Geref Gemeente: 10 en 17 dienst, Ned Herv Kerk Kethel: De Rank 8.30 ds J E L Brummelkamp en 19 jeugddienst ds, J E L Brummelkamp; Dorpskerk: 10 ds J El Brummelkamp. (Van een onzer verslaggevers) Schiedam zal op maandagavond 10 de cember om kwart over acht in de aula van het Stedelijk Museum af scheid nemen van de heer Pierre L.A. Janssen die zijn functie als conserva tor van het museum, gaat neerleggen. Hij wordt op 1 januari opgevolgd door ,de dertigjarige heer Johan Paalman uit Den Haag, die de eerste zal zijn met de titel van directeur -van het .Stedelijk Museum van Schiedam. De heer Janssen is zes jaar geleden de tweede conservator Daan Schwager- mann, zoon van de baanbreker en eerste conservator C. H. Schwager- mann. opgevolgd. Tijdens de afscheidsbijeenkomst op maandag 10 december zal de heer Janssen een voordracht houden „De stilte in de storm", hij vertoont te vens lichtbeelden. Vrijdag 23 november zal in het Schie dams Museum een tentoonstelling wor den geopend van het werk van Henni- George Adam (grafiek, schildereijen, ta- 20. Vandaag komt de eerste vangst van het visserijschip „Frank", Sch 46 aan de afslag te Scheveningen. Deze grootste eenheid van de visserijvloot van de re derij v/h Frank Vrolijk uit Schevenin gen is vorige maand in Engeland aan gekocht, In Maassluis bij de machine fabriek Van der Bend is het schip aan gepast aan de eisen van de Nederland se scheepvaartinspectie en omgebouwd volgens de wensen van de rederij. Het schip, een in 1940 gebouwde IJs- landtrawler, voer eerst onder Engelse vlag als Magnolia en hoorde thuis in Hull. In 1955 werd het omgebouwd tot motortrawler. De Frank biedt plaats aan een bemanning van 28 koppen en het werkterrein is de Noordzee. Het schip is met de afmetingen 150 voet lang, 27 voet breed en vijftien voet hol tevens geschikt voor de verre visserij. Het vis- ruim is groot 13.600 kubieke voet en het motorvermogen bedraagt 900 pk. En het college antwoord: „Op 20 juli r*f\ 1962 vroeg het bestuur grond aan Koplaan). Op 17 september kreeg men bericht dat de grond werd gereser veerd. Op 12 oktober ontvingen wij bericht dat een architect werd geko zen en dat de N.V. „De Meteoor" te De Steeg een plan had ontwikkeld voor lagere technische scholen. Tot nu toe is zelfs nog geen scbetsplan" ont vangen. Ook is. het opgestelde lokalen- plan nog niet door bet ministerie goedgekeurd". B. en W. concluderen uit een en ander dat hun scepticisme tot nu toe meer ge wettigd is dan het optimisme waarvan verschillende raadsleden blijk geven. Maar niettemin: hoe sneller deze school er komt. hoe liever het B. en W. is. Het betrokken bestuur heeft de volledige medewerking van het college. Wat de plannen voor een U.T.S. be- Het actiecomité van „blok 7" van „Patrimoniums Woningen" te Vlaar dingen heeft vrijdagavond een vergade ring gehouden met de bewoners van dit blok ter bespreking van de ontevreden heid die heerst over een extra huurver hoging van 50 cent per week. Zoals men weet hebben vorige acti viteiten van. dit comité zodanig succes gehad dat de wettelijke huurverho ging 1960 voor deze 224 woningen (Markgraaflaan, Vondelstraat, Cats- straat, Huijgenstraat, P. C. Hooft- straat) achteraf niet van toepassing is verklaard. (Van een onzer verslaggevers) Volgens schatting van B. en W. Vlaardingen brengt ongeveer 25 de bem van Pdt. van de bemanningsleden van schepen die in Vlaardingen of Pernis binnenko men bezoeken aan Vlaardingen, de ove rigen gaan naar huls of passagieren In Rotterdam of Schiedam. Het aantal bemanningsleden van schepen die in het eerste halfjaar van 1962 in Vlaardingen binnenkwamen bedraagt 10.688. Het geschatte aantal bemanningsleden van schepen die in Pernis binnenkwamen is 13,000. Reeds in 1955 heeft dit probleem de aandacht van B. en W. getrokken en werd onder voorzitterschap van de wet houder van maatschappelijke zorg een commissie gevormd. Aan* de besprekin gen hebben vertegenwoordigers van drie kerkgenootschappen deelgenomen. De mogelijkheid is- toen onderzocht in Vlaardingen een z.g. drijvend zeemans huis -te krijgen. In de memorie van antwoord bij de gemeentebegroting van Vlaardingen schrijven B. en W. van mening te zijn dat de zeemanszorg alleen dan goed ter Het bestuur van de „Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op reformatorische grondslag" te Vlaardin gen heeft rijksgoedkeuring ontvangen voor de bouw van de nieuwe Johannes Calvijnschool. De school die verrijzen zal aan de Claudius Civilislaan, zal nu weldra wor den aanbesteed. Het ontwerp is van de architect G. Geluk te Vlaardingen. Het bestuur verwacht dat de bouw in januari zal kunnen aanvangen en men streeft ernaar de school vóór de aan vang van de cursus 1963/64 te kunnen openen. hand genomen kam worden, wanneer dit in samenwerking met andere gemeen ten geschiedt en dat vooral een nauwe samenwerking niet Rotterdam noodza kelijk is, Sindsdien zijn er veel pogingen ge daan om tot realisering hiervan te ko men, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Omdat kwam vast te staan dat veel zeelieden afkomstig waren van sche pen uit de Rotterdamse (Petroleum) ha vens, werd contact gezocht met de stichting Zeemanswelvaren te Rotter dam, met het resultaat dat de Vlaar- dingse wethouder van maatschappelijke zorg in het Rotterdamse comité werd op genomen. (Advertentie) i De bezwaren die de bewoners nu heb ben richten zich niet tegen de nieuwe algemene huurverhoging, maar tegen de 50 cent die Patrimonium op de hu ren heeft gelegd voor aangebrachte ver beteringen. Men acht deze niet van dien aard dat de verhoging gerechtvaardigd is. Voor het aanbrengen van deze ver beteringen heeft de gemeenteraad het bestuur van Patrimonium een rente loos voorschot verstrekt, welk bedrag de woningbouwvereniging uiteraard moet terugbetalen. Volgens de heer A. Springeling, voorzitter van de Huurders vereniging „Vlaardingen", die was uit-, genodigd om de bewoners te adviseren, is de 50 cent huurverhoging bestemd om Patrimonium in de gelegenheid te stellen het voorschot aan de gemeente terug te betalen De heer A. Vink van het actiecomité, opperde het voorstel een schrijven tot de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid te richten met het ver zoek de verhoging ongedaan te maken, maar de heer Springeling ried de bewo ners -aan-siéh met aangetekende brie ven lot het bestuur van Patrimonium tè wenden en het te vragen of de, verho ging geschiedt met goedvinden van de- Buuradviescommissie. Eerst daarna kun nen verdere stappen worden gedaan. De bewoners gaven het actiecomité unaniem mandaat de behartiging van hun belangen voortaan te Tegelen met de Huurdersvereniging „Vlaardingen", waarvan het merendeel der aanwezigen trouwens reeds lid was, De klachten over het onderhoud van deze woningen zijn vele. De vergade ring werd gehouden in de grote zaal van het R.K. Verenigingsgebouw aan de Markgraaflaan. De zaal was stampvol. In het Algemeen Ziekenhuis in Vlaar dingen is vandaag de 71 jaar oude heer G. C. Kardol aan de gevolgen van een verkeersongeluk overleden. Hij werd za terdag bij een aanrijding zeer ernstig gewond. De bejaarde heer wilde per fiets het Van Hogendorpplein in Vlaardingen op rijden, maar keerde terug omdat hij verkeer zag naderen. Bij het draaien kwam hij in aanrijding met een scooter, Voor de economische kamer van de rechtbank te Den Haag heeft vrij dag een proefproces gediend tegen de Coöperatieve Inkoopvereniging van Handelaren U A te Den Haag, we gens het hanteren van een particulie re minimumprijsregeling voor zoute haring. De vereniging, waarbij 95 procent van de reders en de grossiers in de vishandel in Nederland zijn aangeslo ten, stelt ieder jaar een eigen mini mumprijs voor de zoute haring vast. Deze prijs ligt hoger dan de mini mumprijs'die de regering vaststelt. Zodra de haringprijs dreigt te dalen beneden de door de vereniging vast gestelde prijs, neemt deze de partij uit de markt. De partij wordt dan tot vismeel vermalen of in koelhui zen opgeslagen. Daar het een proefproces betreft, eis te de officier van justitie, mi. Maan, 260 gulden boete, waarvan 200 gulden voorwaardelijk onder het beding dat (Van een onzer verslaggevers) Het aantal ondersteunden bij de ge meentelijke dienst voor Maatschappelijke Zorg te Vlaardingen heeft sinds het in werkingtreden van de wet „beperking verhaalsrecht" een sterke stijging onder gaan, die wat betreft hen die ouder zijn dan 65 jaar, nog niet tot staan gekomen ts. Waren er in januari 1962 320 bejaarden in aanvullende ondersteuning, eind okto ber 1962 waren het er 356. Een stijging dus van 36 in een periode van 10 maan den. Het aantal ondersteunden wegens kwaadwillige verlating door de echtgenoot blijft vrij constant. Hoewel regelmatig nieuwe gevallen in deze groep voorkomen worden er ook weer afgevoerd wegens gezinshereniging of huwelijk. De groep ondersteunden wegens invaliditeit ondergaat niet veel wijzigin gen. Het verloop is hier dan ook niet groot. Uit de aantallen van hen die ouder zijn dan 65 jaar, blijkt duidelijk dat men van een A.O.W.-uitkering alleen niet de nood zakelijke kosten voor levensonderhoud kan dekken. Het bestuur van de Gemeen telijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg heeft per 1 juli 1962, bij de verho ging van de A.O.W.-uitkering, de onder steuningsnormen verhoogd. Voor de ondersteunden van de diako- nieën van de Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde Kerk alsook van het Rooms Katholiek Parochiaal Armbe- tsuur worden de bedragen berekend bij de gemeentelijke dienst waar ook de steunlijsten worden gemaakt. De gemeen telijke instelling suppleert in deze onder steuningen. '(Van een onzer verslaggevers) Het gladde wegdek Jieeft donderdag diverse aanrijdingen.' veroorzaakt'in Schiedam. 'Óm tién voor half twaalf botste een personenauto, bestuurd door de matroos G. W, W„ op de Nieuwe Haven tegen een 'bestelauto, bestuurd door de Rotterdamse chauffeur J. C. van L. De personenauto is dusdanig be schadigd dat een takelwagen het voer tuig heeft moeten weghalen. Voor het pand Burg. Knappertlaan 10 botste om tien uur de Rotterdamse kellner A. M." met zijn auto tegen het voertuig van de heer L. P. R. Beide voertuigen zijn 'beschadigd. Toen de vrachtwagenchauffeur A. L, met zijn vrachtauto donderdagmorgen om kwart over elf in de Boterstraat in Schiedam aan de rechterzijde over het trottoir wilde rijden, is een band van het wiel geschoven. De auto week daar door naar links, waarna een botsing ontstond met de personenauto van de Belgische koopman J. T. Beide voertui gen zijn beschadigd. De Rotterdamse politie heeft de 21- jarige Schiedamse pompbediende M. A. van L. aangehouden. Hij heeft in Schie dam een bromfiets gestolen die hij in Overschie te koop aanbood. "DE KROON" Eendrachtstr. 29 - Tel. 2755 T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v. Floris dé Vijfdelaan134 Promenade Wést) Tei. 8210 SCHIEDAM. Ondertrouwd: C A Boose, 24 jr. en E B M Nelkens, 22 jr;'J de. Bruijne, 23 jr. en F A M L Hoppe, 21 jr: JAP van Dijk, 26 jr. en C L de Winter. 29 jr; M H Gemaat, 28 jr.- en D J-Mettes, 24 jr; R J van Joost, 23 jr. en W. Meijer, 23 jr; G T Lens, 24 jr. en J van Roon, 22 jr: M Meij'- volge,21 jr. en H B Prins. 21 jr; P S J Oosthof, 27 jr en G Haring, 22 jr: A Kifcman, 31 jr. en G J Woord, 30 jr; Rosendahi, H 30 jr. eiIIE Lehmann, 28 jr: E Scboneveld. 23 jr. en H J A Kamp. 19 jr; E H Smit, 21 jr. en E de Jongh. 19 jr; C van der Stniijs, 26 jr. en C M Kerkhof, 35 jr; J A J Willems, 31 jr. en P A Hoppe, 28 jr; P Wilschut, 24 jr. en D Moesker. 24 jr: J C Zonneveld, 28 jr en A Mak, 31 jr; T van IJperen, 26 jr. en L C Damen, 18 jr; Getrouwd: H Slangen, 23 jr. en M M Ruts, 21 jr: J L Hoevenaar, 70 jr. en C J Ruigrok 53 jr: F G M van Amerongen,25 jr. en M J Cochlovlus, 22 jr; J C A Hendrlkx. 34 jr. eh A Baron. 26 jr; T M Bokhorst, 22 jr. en G S Soomers, 19 jr; J Zonneveld, 24 jr. en C A Geerlings, 21 jr: F "W A van der Ende, en 28 jr. C J I Sens. 21 jr; C J van der Lee. 27 jr, een H J Putters, 25 jr; N J M Swartjes, 24 jr. en M C P Baartmans. 22 jr; J Ou- wens, 25 jr. en L J Rissema, 21 jr: H Schilte. 26 jr. en E A Holierhoek. 24 jr; A H W M Wouters, 26 jr. en C KerKlaan, 23 jr; Geboren: Wilhelmina d v A Klaasse en W S F Hommel; Jacobus A z v J E van den (Van een onzer verslaggevers) Verschenen is een Schiedamse Kunstkrant onder redactie van de gra ficus Herman Sey, Prof. Kamerlingh Onneslaan 120a. De krant is versche nen naar aanleiding van de Kunst markt die volgende week zaterdag, 24 november, van 13 uur tot 22 uur in de Koopmansbeurs, Lange Haven te Schiedam, gehouden zal worden. de eerste overdekte kunstmarkt die vorige maand is gehouden. De teke ning is van Nico van Welzenes. Het „hoofdartikel" is geschreven door de kunstcriticus Piet Begeer die stelt dat de Schiedamse Kunstmarkt goed is opgezet waarbij hij vermeldt dat de ge schiedenis van kunstmarkten al eeuwen oud is. Pierre Janssen geeft in het twee de artikel de raad een bezoek te bren gen aan de Kunstmarkt. Ou pa rins twee staat een n-'ni-csver- Het is een aantrekkelijk blad ver- haal van Nlc. van Loopik die betoogt lucht met foto's en afbeeldingen van dat het creëren van schoonheid al dul- de kunstenaars-exposanten en hun zenden jaren oud is, met tronie hekelt kunstwerken. Tal van getekende zelf portretten zijn opgenomen. Van enkele schilders staan portretten in of naast een afbeelding van hun werk. De voor pagina toont een tekening van het in terieur van de Koopmansbeurs tijdens hij zowel de zelfingenomenheid van de kunstkenners" als van de exposanten., Marius van VI ietschrijft daarbij een leuk verhaal over enkele grappige foor- vallen uit het Schledamse artistieke mi lieu. Op pagina drie schrijft Ton van der Sande dat het contact tussen de kunste naars en de Schiedammers, nog niet groot is, hij mist ook de deelname van de ouderen maar hij gelooft wel dat de markt tot een manifestatie zal uitgroei en. Jan van Gelder beschrijft een leuke ervaring, beleefd tijdens de vorige kunst markt, hij tekent in deze schets de reactie van een huismoeder met een kind. De namen en adressen van 23 kunste naars uit Schiedam en omgeving zijn op genomen, nl. Jos van Dormolen, Rotter dam; Cor Dam, Delft; I. S. Figee, Rot terdam; Jan Rijnders, Delft; Joop Stig- ter. Maasland; Herman Sey, Paul van Ginkel, Schiedam; Toon Breevoort, Rot terdam; Bob Kemper, Poortugaal; Ru- dolf Boorsma, Tosca van der Haak, Den Haag; Harry Koster, Rotterdam; Wim Heykoop. Schiedam; Willy Pennings, Delft; Hans Abelman, Leo de Kruis, 'Jan Hovener, J. Hofland. H. de Blooys, allen Rotterdam; Dick Bos, Frans van der Heide, Nico van Welzenes en Nan ny Verwey, allen Schiedam. Deze kunstenaars tonen in ieder geval zaterdag tientallen werken, maar er zijn zovele gegadigden dat het mogelijk is dat nog meer kunstenaars in de Koop mansbeurs exposeren als de ruimte het toelaat. Als een echte krant heelt de kunstkrant ook advertenties, op de bin- nenpagina van Sebastiaan en verder Is de gehele achterpagina met advertenties gevuld. Voor de liefhebbers is de krant, die in een oplage van 4000 is versche nen, verkrijgbaar bij Herman Sey, P.K.O. Laan 120a. Berge en C van Baaien; Gerardus J z'v J Bergsen en P A Gerritsen; Eric J z v J Huigen en C 'J van 'Genderen; Monique G S A d v A H Huitaegtsen en M A van de We tering: Michel J A z v J A Gerrets eh C H S Herben. Overleden: J .J-Montizaan, 99 jr./wed van: H van Haselen; M Mak, 76 jr; D D van Osna- brugge, 31 jr; VLAARDINGEN. Getrouwd: Adrlanus Dirk Goemaat 20 en WiUemina Wouterina Zonneveld 20; Willem Hoogstad 21 én Cor nelia Katharina Sluiter 18; Pièter van Rui ven 25 en Theodora Castelijns 17; Johannes Ruwaard 22 en Johanna Stok 20: Jan Izak Verburg 20 en Helena van Deventer 18; Adrla nus Hubertus de Bruin 23 en Neeltje van Leeuwen 26. Geboren: Sylvia Christina d.v. H Hadde; ma en H: van der. Kraan Westnieuwland 57; Johannes Hendrikus z.v. W F Endenburg en P J Mostert Rolterdamseweg 68. Overleden: Johannes Albertus Vogel 74 wednr v T A Voois Eendrachtstr 25: Johann Zweers 53 echtg v A Jansen Joubertstraat 5; Dirkje Brinkman 74 wed v J van Toor Flo- reslaan 28. MAASSLUIS. Geboren: Alfred z.v. G. Lotte en P Groenheide: Cornells Gerardus Maria z.v. A A J Vermin en P M G v Ettin- ger; Jacqueline d.v. G de Bruijn en L van der Hout. Getrouwd: J Zeegers en J P C van West- brugge. Overleden: Leendert van der Hoeve echtg v P C v Weelden 67 jr; Maarten van Dijk wédnr v J Kap 87 jr. MAASLAND. Geboren: Jannette, d. van C. Oussoren en 'Th. Verweij, Wevers kade 34. Andreas Cornells Maria, z. van M. J. J. van Leeuwen en H. G. M. van Oosten. Zuidbuurt 12. Cornelis Adriaan, z. van N. van Eijmeren en H. van Leeuwen, Westgaag 40. Een tankauto met aanhangwagen heeft woensdagavond om vijf uur op de Harre- weg in Scfaiedam-Kethel een bromfietser in dé berm geduwd toen de tankauto naar rechts week om een tegenligger te laten passeren. De tankauto is door gereden. Het slachtoffer E.H.G. heeft een scheurwond aan de Linker knie doen ver binden. Tegen vrachtwagenchauffeur M. J.P. is proces-verbaal opgemaakt. de vereniging zich binnen drie maan den aanmeldt voor inschrijving bij het ministerie van economische zaken. Dit laatste is namelijk een voorwaarde in dien men gebruik wil maken van de mededingingsregeling. De vereniging had tot nu toe niet aan deze voorwaar de voldaan. De officier verweet de vereniging dat deze niet in december 1958 inge volge de wet op de economische me dedinging mededeling heeft gedaan'van haar huishoudelijke reglement en dat zij In april of juni 1960 niets meege deeld heeft over het met betrekking tot de inkoop van gezouten haring geno men bestuursbesluit. De als getuige in deze zaak gehoor de hoofdambtenaar van het ministerie van economische zaken, mr. W( L, Snijders, verklaarde dat het wélmo gelijk is vrijstelling te verkrijgen van de bepalingen betreffende aanmelding, wanneer het een inkoopcombinatie be treft die tegen zo laag mogelijke prij zen wil inkopen. Dit is hier echter niet het geval. Hij memoreerde de goede samenwerking tussen de vereniging en het ministerie, waardoor deze zaak als een proefproces Is opgezet: De raadsman van de vereniging, mr. W. Schadee uit Den Haag, constateer- de dat' waar de gezouten haring voor 76 procent wordt geëxporteerd, de groothandelaar-exporteur als inkoper op de veiling van veel groter betekehis is dan de binnenlandse groothandelaar. In Nederland bestaat vrijwel voor al les, inclusief gezouten haring, een veil plicht door het betrokken produktschap voorgeschreven. Hier Is dus éen ruime concurrentie mogelijk, gezien het gro te aantal aanvoerders en kopers. Het kopen van de visoverschotten brengt volgens pleiter het evenwicht op de maTkt niet in gevaar. De mededingingsregelen worden zijns inziens evenmin overtreden. Hij vroeg daarom ontslag van rechtsvervolging. De rechtbank zal op 30 november von nis wijzen. De Gusto Harmonie zal morgen om half drie bij de Koopmansbeurs de af mars blazen van de St. Nicolaasmars van de Schiedamse wandelspprtverem- ging De. Trekvogels. De baten van deze mars komen ten goede aan het Neaer- landsche Roode Kruis. De route van de harmonie is: Koop mansbeurs, Dam, Vlaardingerstraat, Vlaardingsedijk, Burg. Van Haarenlaan, Jan Steenstraat, Graai Florisstraat, Alei- dastraat. Van Beverenstraat, Fabristraat, Gordonstraat, Vlaardingsestraat, Dam en Koopmansbeurs terug. De drumband van deze harmonie zal bij de intocht de laatste kilometer voor de wandelaars op vrolijken. Ook aan de grootscheepse, landelijke actie die op 28 en 27 november gevoerd wordt om geld in te zamelen voor een dorp nabij Arnhem waar spastische pa tiënten tesamen levensvreugde kunnen vinden, zal De Gusto Harmonie uit Schie dam'- deelnemen;; -DeLions-club ^Rotter dam organiseert-op. dinsdag 2X; novem ber, een, collecte sansi-een marSo'yan mu ziekkorpsen.' De start is om half twee bij het politiebureau Marconipléin te Rotterdam. De afbouw van het stadhuis te Vlaar dingen verkeert in het volgende stadium', De centrale verwarming, luchtverversing, bliksembeveiiiging en de buisleiding voor de telefoon zijn aangebracht. De afbouw van 'de burgerzaal is gereed. De betimmering van de raadszaal is na genoeg voltooid, evenais het leggen van de parketvloer. Het vloerkleed voor de raadszaal is besteld. Met de vervaardi ging is nu nog ongeveer drie maanden gemoeid. Ook het meubilair voor de raadszaal is besteld, maar voor de bur gerzaal hebben B. en W. nog geen aan vaardbare aanbieding van meubilair ont vangen. In bestelling zijn verder nog verschil lende kleinere artikelen, zoals garderobe- standaards. klok in raadszaal, spreekge stoelte e.cL Zojuist hebben Gedeputeerde Staten goedkeuring gehecht aan het krediet dat de raad verstrekt heeft voor de afwerking van de binnenplaats.-De opdracht daartoe kan nu binnenkort worden verleent. In verband met de landelijke aetie van de stichting „Het Dorp" te Arnhem stellen B. en \V. de Rotterdamse ge meenteraad voor, vrijstelling te verle nen van de winkelsluiting voor <je le vensmiddelenwinkels op maandag 26 november van des avonds negen uur tot kwart voor tien. Zoals men weet, is het de bedoeling, dat radioluisteraars en televisiekijkers die dag worden opgewekt, nog dezelfde avond een bijdrage in te lev-eren -bij de dichtstbijzijnde levensmiddelenwinkel. De kruideniersorganisatiés- hebben toegezegd, hun leden te verzoeken- de winkels tussen negen en kwart vobr tien op die avond daarvoor open te hou den. De P.T.T. zal zorg dragen voor het innen en het tellen van de gelden. Die avond zullen 'alle postkantoren in Ne derland daarvoor beschikbaar zijn. VLAARDINGEN. Geboren: Trijntje d v J van der Kuil en M van Vliet Heemraadstr 43; Abraham z v C B Sterrenburg en G de Ruijter v Boisotstr 63: Johanna Hendrika d v H Dijkstra en M W Fiege Ketehlweg 203a; Johanna Adrians d v R A P Maarieveld en J A Schouten Hoogstr 43. Wijkcentrum Nieuwland: Tennisver. WF, Contactavond, 20. Wijkcentrum Nieuwland: Ned.- J. B. v. Nat. Stud. Contactavond, 20, - Musis Sacrum: Pers.ver. Roelants, Feestavond, 20. Koopmansbeurs: St. Nicolaaswandel* mars De Trekvogels, 12-22. Lauge Haven 27: Leger des Heils Veer tigjarig bestaan jeugdmuziekkorps Re- unie 14 en uitvoeringconcert, 20; Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond gebed, 19,30. Beyersbergen: Zakenstudiekring, Con tact-avond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. teL 115588). Beiungrijke telefoonnummers: Brand alarm 49123: politie-alarm 64666; GG en GD i -sehuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp, Singel 83, loek Emmastraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2