,Zeekadetkorps9 neemt zijn Spica in gebruik |L» êJMHHI IsPÉÉÉiiÉiËif I Juliana en SVC boeken uitstekende resultaten Drs. v. d. Mei sprak over doel en streven E.E.G. Stijlvol feest jeugdmuziekkorps Schiedamse politie had een druk weekeinde PPSC dichter bij de kop. GSS: ook een surprise s BOTTERDAM Oude mijnenlegger fraai opgeknapt W aterjeugd" presenteert nieuw bezit Oprichter A. Mercier was middelpunt bij BOOGAARD Philips Televisie vanaf per week I Schiedamse volleybalclubs Verkeersongelukken en brandjes Duizenden in de Sinterklaasmars Goede prestaties voetbalclubs SCHMIDT GROTE RAVAGE DOOR INBREKERS IN BEDRIJF AUTODIEVEN SNEL GEPAKT J B 100 sram 6 van per 100 gram Goede beurt betere ■bear Positief V- PPSC-DVO 5-1 Stelletidam-GSS 3-6 AGENDA VOOR SCHIEDAM en morsen en dagelijks ■- - ,.v Advertentie) Van een van de meest bekende Leidse wolfabrikanten kochten wij een grote partij van de aller mooiste bouclé wol. seizoen 1962. Bouclé wol, normale prijs 3.70 per 100 gram (op bollen en knot ten opgemaakt) voor elegante kleding. Bijzonder mooie wol, die voor delig uitbrelt, in 22 moderne kleuren, brengen wij morgen als een zeer bijzondere aanbie ding voor minder dan de helft van de normale prijs. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Leidse bouclé wol, in uni en gemê leerde kleuren als donkerbruin, blauw-groen gemêleerd, an- thradec, wijnrood, oranjerood, wit, geel, lindegroen, koren enz. voor Géén tel. of schrift, best (Van een onzer verslaggevers) L[ET NIEUWE schip van het Schie- 1 damse zeekadetcorps „Jacob van Heemskerck" is nu officieel in gebruik genomen. Het oude schip „Spica" is fen sl°Per OP Schouwen gebracht Zaterdag heeft hei corps zich gepresen teerd aan een groep genodigden. De Ünïïen ln keur'Se uniformen gestoken hebben hun .gasten op de werf Gusto goed de weg gewezen, bij het .betreden van het schip stond de wacht gereed om na het bootsmansfluitje de scheeps- begroetmg te brengen. Later heelt het -gehele corps zich op het achterdek gepresenteerd. Wat de betekenis is van het werk van het corps hebben de leden laten zien. In en om het schip werden demonstra ties gegeven. Ondanks de kou hebben de jongens ijverig geroeid, in de vroe gere mijnenlegger „Jan van Gelder" werd de kaart gelezen, er was ook een expositie op het gebied van het touw werk. De motor van de „Jan van Gelder" tufte zaterdag na lange -tijd weer. Dat was -het teken dat de zeekadetten het schip goed hebben opgeknapt. Zij heb ben de bikhamer gehanteerd en de verf kwast niet gespaard. In de maehineka- mer kreeg de motor een goede beurt i zodat deze de dynamo voor de lichtvoor ziening kan aandrijven. Voorzitter M. Witkamp vertelde de gasten dat het niet de bedoeling is van het elfjarige corps om als wer vingscentrum voor de koopvaardij of -marine te dienen. Wel krijgen de jon gens belangstelling voor de scheep vaart en velen vinden hun .beroep dan ook op zee. Bij de rondleiding was te zien wat de jongens op hun schip le ren. De „Jan van Gelder" is in 1937 bij Gusto in Schieda-m gebouwd. Het schip I is na een kwart eeuw dus weer op de Advertentie) (Van onze medewerkers) De afgelopen week hebben det teams van de chr. gymver. Juliana in Schie dam weer voor enkele -aardige resulta ten gezorgd" in de voïleybalcompetltie, Dames 1 maakte korte metten met Te- naco door met 30 te winnen. De eer ste en tweede set werden met resn. 15—1 en 15—3 gewonnen. In de derde set leek het even verkeerd te gaan toen zij met 137 achter kwamen te staan. Zij raakten er echter niet door van de wijs en wonnen uiteindelijk toch met 16—14. Dames 2 deed het al niet veel min der door Jong Fendrecht 3 met 15 en 1115 werd eervol verloren, al de betere techniek gaf hier de door slag. Dames 3 kon het niet bolwerken tegen het sterke R.L.V.C. 1 en verloor kans loos met 30. Heren 1 is de inzinking van de vorige wedstrijd nog niet -geheel te boven. Weliswaar -werd ditmaal van Concordia 3 gewonnen maar de wijze waarop de- te overwinning tot stand kwam voldeed toch niet helemaal. Er werd wat onze ker gespeeld en de beken-de flitsende aanvalsacties zagen we slechts zelden. De setstanden waren: 1510, 1511, 15—12. Heren 2 kwam de afgelopen week tweemaal in het veld. De eerste maal werd met 31 van D.O.S. 1 -gewonnen. De setstanden waren hier: 15—6, 16 14, 1215 en 15—5. De tweede werd echter kansloos verloren van Libanon '50 IV. De wil om te .winnen ontbrak de spelers ten enenmale en zodoende werd met de beschamende cijfers 11 15. 7—15 en 4—15 verloren. - Heren- 3 tenslotte moest -zijn meerde re erkennen in het technisch betere Libanon '50 V. Met 5—15, 15—10. 12— 16 en 11—51 werd eervol verloren. De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebben deze week voor zeer goede resultaten gezorgd. Dames 1 kreeg bezoek van Concordia 2, dat ver sterkt was met 3 overgangsklasse speelsters, De S.V.C.-melsjes zegevier den toch nog gemakkelijk met 30 vla de set-standen 152, 157 esi 1512. Dames -2 ontving DOS 1, dat -met 3 overwinningen nog ongeslagen was en zegevierde eveneens met 30 na een prachtige en spannende partij volley bal. Set-standen 158, -152 en 15—8. Dames 3 zorgde voor twee verrassin gen. Thuis werd van een beslist niet sterk Aggredior 2 met 13 verloren (13—15, 10—15, 15—7 en 14—16) en uit werd het ongeslagen "Wico -met I3 ge klopt (8—15, 6—15, 15—12 en 14—16). team voor de eerste maal volledig, Heren 1 kreeg het sterke Aggredior 1 uit Vlaardingen op bezoek en wist een 22 gelijkspel te behalen. Het SVC moest wat aan de samenstelling wen nen, waardoor de eerste -set met 3 15 voor Vlaardingen was. In de tweede en derde set werd voor elke punt ge vochten. Met 1715 en 15-13 -bleven deze sets in Schiedam. De vierde set bleek voor de ploeg met de langste adem, Aggredior (1-1—15) welke uitslag -het juiste de verhouding weergaf. Heren 2 kreeg met" 1—3 klop van Pretoria terwijl Heren 4 met 31 won van Set Up 2. oude basis in de Voorhave- terug. De mijnenveger was bij de aanvang van de oorlog in Den Helder, in de oorlog diende het schip als escortevaartuig voor de Britse marine, in 1947 was het vaartuig in de Indonesische opleiding bij de marine, in -1956 werd het schip verbouwd tot netpoortschip voor de af sluiting van de riviermonden. De „Jan van Gelder" mist nu de schroeven en enige navigatieapparatuur maar bet schip kan eventueel nog va ren en het dient blijkens de animo van de zeventig leden van het zeekadetcorps Jacob van Heemskerck tot een goed opleidingsschip. De leden van het Schie damse korps komen niet alleen uit Schiedam maar ook uit Rotterdam, Vlaardingen en zelfs Hoek van Holland. „DE huidige situatie in de EEG" was de titel van de causerie die drs. D. F. van der Mey, lid van de Tweede Kamer zaterdagmiddag tij dens de jaarvergadering van de Sta- tenkring Delft van de Christelijk- Historische Unie in gebouw Irene in Schiedam heeft gehouden. Onder voorzitterschap van de heer Koren was het huishoudelijk gedeelte van de agenda vlot afgewerkt. Problemen deden zich niet voor. De heer van der Mey heeft een duidelijke uiteenzet ting gegeven over de EEG en na zijn inleiding en de pauze was er gele genheid tot het stellen van vragen. De heer Van der Mey stelde dat er, igeen dag voorbij gaat of we worden geconfronteerd met-de EEG. De-pro blemen zijn ingewikkeld. Er -zijn ver schillende argumenten voor -de sa menwerking tussen de landen. Door toename van het handelsverkeer is de economie kwetsbaarder geworden. De heer Van der Mey noemde als voor beeld het feit dat landbouwoverschot ten van de VS plotseling naar Europa Advertentie GOODWILL KtvRKArOK AUPING HAZET 50 LE M O DONSDEKENS WENTELBEDDEN SLAAPHEUSEIEN ffcrerffef-wrWce} I'MIDDELLANDSTRAAT73,TEL.349I2 zouden worden gespuid, dat zou zijn terugslag hebben op ons land. Wat vroeger ondenkbaar was is thans werkelijkheid .geworden. De wederzijdse afhankelijkheid brengt de drang tot sa mengaan om inzinkingen te voorkomen. Het zijn vaak de .politieke factoren die tot het samengaan dringen. Zo verwees de heer Va der Mey naar de totstand koming van de Kolen- en Staal Gemeen schap die zuiver politiek gezien in de Frans-Duitse tegenstelling gezocht kan worden. De huidige generatie -wilde van die tegenstelling af. In de gemeenschap kan geen oorlog -gevoerd worden omdat de basis voor onenigheid is verdwenen. Het tweede argument voor het samen gaan is de Europese verdeeldheid. Alen diende positief ten opzichte van het Schu- manplah te staan om,-de juiste houding ten opzichte van -het' communisme te hebben. Men gebruikt het economisch middel om tot de politiek te geraken. Men voelt dat West-Europa eeinheid no dig had aldus de spreker die hoopte dat de zaak verder zal worden uitgebouwd. Het zijn de politieke 'factoren die de zaak aanscherpen maar de doelstelling is verbetering van de omstandigheden waarin de volken van de aangesloten landen leven en werken. De kenmerken zij een enkele douaneunie, een econo mische unie, en het open karakter. De EEG is namelijk niet gesloten, men heeft oog voor eikaars situatie eti handelsbetrekkingen met andere landen. In de loop van de overgangsperiode van 1215 jaar wil men komen tot het af breken van de tolmuren. Binnen de ge meenschap krijgt men toegang tot el- kaars markt. Maar buiten zullen de landen een gemeenschappelijk tarief hebben. Drs. Van der Mey za.g ook bezwaren. Zo kan er bij de verscherpte concurren tie werkloosheid ontstaan. Daarvoor is er een Europees sociaal fonds 'om de arbeiders op andere plaatsen in de EEG aan werk te helpen. De spreker consta teerde da.t vele landen rekening houden met de EEG die een geduchte macht gaat worden. Kartels dienen aan ban den te -worden gelegd. De tarieven zijn al sneller gedaald dan kon worden ver moed. De onlangs opgerichte christelijke tennisvereniging ,,De Baanbrekers" in Schiedam zal vanavond de eerste oefenavond houden. De gemeente heeft daartoe het gymnastieklokaal aan het Frans Halsplein beschikbaar gesteld. De afdeling Schiedam van de Ne derlandse Christelijke Beambten Bond zal dinsdagavond 20 november in ge bouw Christelijk Sociale Belangen in Schiedam de najaarsvergadering hou den. De algemeen secretaris van het centraal bestuur, de heer D. C. Dorr, zal spreken over zijn Amerika-pro- gramma. namelijk „Revolutie in de detailhandel" en „Amerika in een no tendop". De soldaat R. A. van V. mist zijn fiets die hij zondag op het parkeerter rein Ha-rga in Schiedam heeft gezet. Van mejuffrouw C. v. d. B. is een rij wiel gestolen, dat zij -voor haar woning in de Hagastraat had gezet. De assistent-accountant J. L. P. mist zijn fiets die bij de Hema in Schiedam heeft gestaan. De 12-jarige J, B. mist zijn fiets die in de Van der Duin Van Maas- damstraat te Schiedam heeft gestaan. DE Schiedamse politie heeft een druk ontken.. De heer K^me^een her- (Van een onzer verslaggevers) Ondanks de ongunstige weersomstan- dgihéden hebben zaterdag enkele duizen den wandelaars deelgenomen aan de vijftiende St. Nicolaasmars -van de -wan- dels-portverenigin-g De Trekvogels in Schieda-m. Het startbureau was geves tigd in de Koopmansbeurs waar aan -het slot Sint Nicolaas de prijzen heeft uit gereikt. De muziekgroepen van Gusto zorgden voor de muzikale uit- en intocht. Liefst tweehonderd .groepen zijn zaterdag van de Koopmansbeurs, vertrokken voor de wandelingen over acht, twaalf, twintig of 35 kilometer door Schiedam-Wes-t en Kethel. De uitslagen zijn: 8 km 1. DSOl, 2. DS02; 3. De Waal; 4. Hoogvliet; 5. DE-S 2; 6. Swift; 7. WIOLe; 8.SDS; 9. WIOLd; 10. Fendrecht; 12 km 1. DSO, 2. Dockyard, 3. Huize Spoorzich-t; 4. Turnkring Oud-Beijerland; 5. Pen-dredch 6. Couwaalschool; 7. THOR; 8. Mulo- meisjes; 9. Trekvogels Woerden; 10. Oranje Garde; 20 km. 1. DWS, 2. Moe dig Voorwaarts; 3. Sabina. (Van - een -onzer verslaggevers) Ingebroken is in het bedrijf van de glasindustrie Pieterman aan de Nieuw- poortwèg ""in" Schiedam. Dé d-ievén hebben dit weekeinde een grote rava ge veroorzaakt in het bedrijf. Een grote -ruft werd vernield, een bureau is opengebroken, de deur van de kan tine is geforceerd, het kantoor is doorzocht, het buffet is opengebroken-, een opbergkast was naast de brand kast gesleept. weekeinde achter de rugl Veie aanrijdingen, ongelukken en kleine brandjes eisten de politionele aan dacht. De bromfietser M. M. is op de Rot- terdamsedijk tegen de hardstenen rand van het trottoir gevallen. Zijn linker arm is uit de kom en zijn bril is gebro ken. De bromfiets is beschadigd. Politieagenten bemerkten zondag morgen om kwart voor tien dat de auto van een monteur H K. uit Gouda in brand stond op het parkeerterrein bij Hermes-DVS in Sportpark Harga. De politie heeft het vuur met een schuim- blusser geblust. Een accu onder de atuo had kortsluiting waardoor een achterband in brand raakte. In de atuo zijn een plaid en wat materialen ver brand. In de woning van de lasser H. S. in de Geervlietsestraat 11 in Schiedam is zaterdagmiddag om tien over drie een schoorsteenbrand ontstaan. De schoorsteen is deze zomer' geveegd maar er was een teeraanslag achterge bleven. De Schiedamse brandweer heeft het vuur met een ramoneur verwijderd. O Tijdens de voetbalwedstrijd SVD 4 SIOT 4 kreeg de 40-jarige Schiedam se spil Dirk Versteeg wonende Paral lelweg, de bal verkeerd op het hoofd. Hij is met een hersenschudding naar de Dr. Noletstichting in Schiedam ge bracht. Op de kruising Burg, Knappertlaan —Penninglaan in Schiedam is de 18-ja- rige bromfietser E. J. van E. uit Vlaar dingen vrijdagmorgen om kwart voor acht tegen een auto van de chauffeur E. S. uit Andel gebotst. De heer Van E. is met een gebroken linker onder arm en een' wond boven het oog naar de Dr. Noletstichting vervoerd. De bromfiets is beschadigd. De Rotterdamse metselaar A. S. K. is vrijdagavond om kwart over .'.es op de Groeneweg in Schiedam-Kethei over de herdershond van de veehouder S. J. Poot gevallen. De hond stak de weg over. De broer van de heer K. kon op zijn bromfiets de hond nog maar net In Amsterdam zijn aangehouden de leerling-timmerman A. P. en de ma chine-bankwerker P. B. Zij hadden vrijdagnacht in Schiedam de auto van de uitvoerder F, P. de Jong van de Oostsingel gestolen. Toen de politie de Schiedamse knapen zijn voertuig had- Schiedamse kanpen zijn voertuig had den ontvreemd, heeft hij aangifte ge daan van de diefstal. geel'gouden ringen metbrillantjes 10 brillantjes ref A29 548 3 brillanijes ref 779 180 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpertg.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155 -157, rotterdam fïE heer Mercier dirigeerde hel 1J Reïmistenorkest in Schiedam met de stok die hij veertig geleden ook al gebruikte. En zeljs nu. nog hadden de muzikanten er respect voor. (Van een onzer verslaggevers DE VIERING van het veertigja rig bestaan van het Schiedamse jeugdmuziekcorps van het Leger des Heils is een sfeervol gebeuren geworden. Uiteraard was de oprich ter van het corps de 88-jarige A. Mercier het middelpunt van de feestelijkheid en toen hij dan ook zaterdag met een corps van oud-le den optrad is hem een sympathie ke ovatie gebracht. Zaterdagmiddag was er i-n de le- eerzaal a-an de Lange Haven een genoeglijke reünie aar velen hun oude vrienden hebben kunnen be groeten en '.s avonds werd een stem mig concert met medewerking van korpsen gegeven. Ook de samenzang kreeg in de geheel gevulde zaa; goede aandacht. Tijdens de reünie hebben de heren Th Bijloo en o&cier H. Krommen hoek van hun ervaringen vertelc. De heer Krommenhoek is onlangs teru-S- «ekomen uit Amerika. Hij kon dan ook verhalen van zijn bezoeken aan Canada. Verenigde Staten en Sur» me. Kapitein W. F. Palstra heeft de avondbijeenkomst geleid. Het jeu^a- muziekkorps Rotterdam C. M. onder JSdin* van J. Tichelaar, het jeugd- muziekcorps Schiedam onder H.dmg van M. Souveretn -en het corps van oud-muzikanten onder leiding van ve teraanA. Mercier hebben goede mu ziek ten gehore gebracht. KaDelmeester H. van Gulik heeft het jubilerende corps driehonderd gul den kunnen aanbieden voor aanschaf fing instrumenten als geschenk van het seniorenmuziekkorps, de zangbri- ,,jp en de gezinsbond. Hij vertelde lat ook hij in het jeugdmuziekkorps z'jn opleiding heeft gébad en goede herinneringen aai heeft. Vele bekwame officieren komen uit het corps voort. Veel applaus verwierf de oude selectie „Love van Eric Ball dfe een geanimeerd reumecorps on- dat hij het corps (Van een medewerker) DE Schiedamse voetbalclubs hebben uitstekende prestaties geleverd. PPSC kwam weer dicht bij de kop groep door een goede 51 zege op DVO 32. Ook GSS won verrassend en wel met S—6 van Stellendam waar door GSS in de middenmoot zetelt. Het beslist niet zwakke DVO,32 bood in het eerste kwartier goed verweer. Slecht schieten voorkwam doelpunten aan beide zijden. In de twintigste mi nuut bleven de Schiedamse verdedigers staan en vrijstaande kon de middenvoor van DVO,32 inschieten. Twee minuten later werd Degeling gevloerd en Jan Teeuw schoot de strafschop in. Drie minuten later gal Degeling PP de voor sprong. Hoewel beide teams nog kan sen kregen kwam er voor rust geen ver andering in de stand. In de tweede helft startte PP bij overrompelend. In de tiende mi- een aanval over links. In de 28e mi nuut scoorde Degeling met een boog- bal. DVO,32 werd overspeeld en het was Boertje die de eindstand in de 34e minuut op 51 bracht. Het open spel bracht de Gustomannen succes. In de vijfde minuut scoorde Wijdeman met een kopbal uit een voor- T)ESL1ST ernstig was de repe- titie van deze Legermuzikan- ten in Schiedam, van wie de meesten elkaar lang niet gezien hadden, niet. Dat kon ook niet. want ze hadden niet alleen el kaar niet in lange tijd gezien, maar het was nog langer ge leden dat ze sttmen gespeeld hadden. der lei-ding van de toegejuichte op- richter A. Mercier heeft uitgevoerd. Stijlvol liet ook het kornetduo van de Schiedammers Dick Ritman en Cor Weergang zich horen m de „Ge lukkige harmonie" van Dean Goffin. De werktuigkundige L. A. van B. uit Schiedam heeft aangifte edaan van diefstal van een reflectorglas met lamp en fitting uit zijn auto die bij de Wilhelminaflat in Schiedam stond. (Advertentie) VOOR 3ETER EN MODERN BONT KLEIWEG 112 LOTTESDAM SHOWROOM! KIEIWEG 145 - Tri. (ÖÏQ) S 89 12 Musis Sacrum: Ned. ver. v. Huisvrou wen Lezing over Wedgwoodporcelein, 14.15. Gereformeerd Jeugdhuis: NCVE- Schiedam Centrum Ledenvergadering, 20. Irene: Scitiedemamse Film Kring, Smalfilmavond, 20. Wijkcentrum Nieuwland: NCVB-Nieuw- land, Ledenvergadering 20. Chr. Sociale Belangen: NCBB. Jaar vergadering, 20. Chr. Sociale Belangen: Chr. Grafische Bond, Jaarvergadering, 20. Musis Sacrum: Geref. Amaieurtoneel- groep „Geron", Toneelavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangeiegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 te!. 6545X (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp, Singel 83, hoek Emmastraat. zet vhn Prins. Twee minuten later rond de Prins een solorush goed af. Stellen dam voetbalde goed maar doelman Den Ouden voorkwam goals. In de dertig ste minuut lanceerde Zandbergen met succes Van Deuzen. Vijf minuten later werd Zandbergen te hard aangevallen en -Prins schoot de penalty in. Met wind mee kwam Stellendam voor het doel van GSS en in de twintigste minuut scoorde de thuisclub uit een hoekschop. Even later gaf Schop een goede pass aan Van Deuzen en het was 15. Uit een hoekschop kwam Stellen dam op 25 maar Wijdeman schoot een boogbal ln doel e, tien minuten voor tijd schoot Stellendam nogmaals raak. Overigens bracht de strijd GSS niet alleen winst. Tien minuten voor tijd moest Van Deuzen vervangen worden door Van Ing-en en ook doelman Den Ouden werd nog geblesseerd. Hij kreeg vlak voor tijd een schop tegen het hoofd. Op de achterbank van de touringcar is hij met een hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd. bracht. - Toen de assistent-bedrijfsleider P. J. S. vrijdagavond om vijf voor zes voor de beschermde oversteekplaats bij de Boskooplaan in de Burg. Knappert laan in Schiedam stopte, zijn de ach ter hem rijdende auto's bestuurd aoor de adjunct-directeur F. R. en de Vlaur- ciingse bedrijfsleider E. H. van S. tegen hem aangebotst. Alle voertuigen wer den beschadigd. Op een onbebouwd terrein bij de Calandstraat in Schiedam lag vrijdag- nachi een hoeveelheid amandeischilien tc branden. De Schiedamse brandweer heeft het vuur met de nevelspuit ge blust. OET IS de bedoeling, dat met in- gang van 1 januari het speciale tarief van de levering van gas door het Rotterdamse gemeente-energie bedrijf aan de verbruikers van gro- de industriële en andere bedrijven dus op een andere wijze zal wor den berekend. Het gevolg is dat de uiteindelijk te betalen prijzen iets lager zullen worden dan de prijzen, die worden berekend volgens het tegenwoordige tarief. In een voor stel aan de Rotterdamse raad met de nieuwe tariefregeling stellen B. en W., dat de thans geldende ta riefregeling te weinig mogelijkhe den biedt om te kunnen concurreren met olieproducten zoals propaan. De nieuwe regeling houdt in een vast recht per contractjaar, afhankelijk van de gegarandeerde hoeveelheid per contractjaar af te nemen gas, welk vast recht is vermeld in een het voorstel begeleidende tabel en bovendien een volgens een vaste formule te berekenen bedrag voor de af te nemen hoeveelheid gas. In deze formule worden opgenomen de kosten van de door de Rotter damse gasfabrieken in bet contract jaar verbruikte grondstoffen ver minderd met de netto-opbrengst van de in dat jaar geproduceerde bijproducten en de kosten van de door de Rotterdamse gasfabrieken in 1961 verbruikte grondstoffen ver minderd met de netto-opbrengst van de in 1961 geproduceerde bij producten. Ook wordt in de nieuwe formule rekening gehouden met het gebruik van raffinaderjjgas en van eventuele andere afstandsgassen. EN W van Rotterdam merken bij het voorstelop(. dat er^zleh in het productieproces een belang rijke structurele wijziging heeft vol trokken, waardoor de kwantitatieve verhoudingen tussen grondstoffen en bijproducten, dis aan het tegen woordige tarief ten grondslag lig gen, niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid. Door toene mend gebruik van afstandsgas is het aandeel van kolen en cokes in het grondstoffenpakket geringer ge worden en de prijs van raffinaderij- gas is niet meer gebonden aan de kolen- en cokesprijzen maar aan de invoerwaarde van ruwe olie. De werkelijke prijsverhouding tussen kolen en cokes komt reeds lang niet meer overeen met de in het grondstoffenpakket veronderstelde verhouding. In het tegenwoordige tarief is er voor een onevenredig hoog verbruik in de wintermaanden een winterbijsiag verschuldigd, wel ke heffing bedoeld was als extra- bijdrage in de kosten, die verband bonden met de capaciteit van pro ductie- en distributiemiddelen. B. en W. menen dat door het toenemend gebruik van afstandsgassen in de gemeentelijke gasfabrieken deze ca- paciteitskosten een relatief geringer deel van de totale kostprijs gingen uitmaken en dat een extra-heffing voor een hoger wintergebruik nu niet meer noodzakelijk is. Ook zien B. en IV. het als een bezwaar, dat volgens het bestaande tarief een af nemer eerst bij een zeer sterke toeneming van het verbruik voor een prijsverlaging in aanmerking kan komen. Aan dit bezwaar willen B. en W. tegemoetkomen door het invoeren van een vast recht en door een verdubbeling van het aan tal indelingsklassen van de verbrui kers, dat op tien wordt gebracht. Advertentie HUUR ZONDER KOOPVERPLICHTING MET RECHT TOT KOOP GEEN BORGSTORTING VRAAGT INLICHTINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1