Terrein nu bouwrii voor ziekenhuis gemaakt Drinkwater straks niet meer uit de Rijn ROTTERDAM WIE EEN fanstrmta Belangstelling gering voor goede NCBB-avond WEET 1EEFT GOED WAT WASSEN IS tgnstrutfa >De strijd duurt voort mm Grote ingreep bij Nassaulaan m Plan nen voor ivaterinlaat bo ven Biesbos SFK vertoonde oude" films Costuum-show voor actie „Open het Dorp Revolutie in de detailhandel99 Fitter raakte bewusteloos agenda vóór Botsing: schade Geron99 wacht in) spannend seizoen 62-63 ..DE GROTE OF ST. MNSK ERK VAN SCHIEDAM" (3) 0E rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 21 NOVEMBER 1962 Forse plannen Advertentie Toen het nog allemaal met de hand ging, was een was dag een zware werkdag. Toen het machinaal ging, werd het beter. Toen het automatisch ging, werd het een weelde. Nu het volauto matisch gaat, is er een wens vervuld. "Wie een Construe - ta Volautomaat bezit,weet wat wassen is. Op V, vier kante meter! Skip het wasmid del voor beter was sen en spoelen in U"w Constructs. Service-pak f2,- voordeel. I\a doen 7W, WM GEPASTE HUMOR ER LIGT een prachtige doctorstitel en een mooie dissertatie te wach ten voor de geleerds die uiteen gaat zetten waarom de man altijd moet falen als hij niet de steun van de vrouw heeft. Dat kunnen wij met vele feiten boekstaven. Al geruime tijd trachten we de ervaring van de goede huishoudster op te doen maar het lukt niet. Toch dient die ervaring te komen want een bedlegerige echtgenote be hoeft naast medische verzorging ook de aandacht die men anders als man zo zorgeloos opstrijkt. Vandaar dan dat de man plichtsgetrouw de activi teiten tracht te vervullen die hij niet waar kan maken. Dat brengt dan on der alle zorgen weer wat gepaste zij het zure humor met zich. TE VLOT STRIJD DAN IS er de eeuwige strijd met de kachel. Onder normale omstandig heden brandt-ie altijd trouw geduren de maanden. Nu het gezin van slag af is heeft de kachel er ook geen zin meer in. Dan weer te fel. maar meestal te lauw houdt de kachel er de stemming in. Mannen ontdekken echter iv-el waar de oorzaken van de euvels zijn. Dat geschiedde ook ditmaal. De convector met nootjes vijf creëert namelijk slak ken" 0f hoe men dat noemen moet. Die slakken gaan op het rooster lig genze zijwniet altijd stuk te porren. Goed, dan moeten die slakken ver wijderd worden. Maar dan vallen er natuurlijk net weer allerlei vonken "nar de bekleding op de vloer. Er ont stonden ook wat zwarte vlekjes. Na, die zijn er na veel moeite dan ook uitgehaald". ETEN. fJET ETEN is een temptatie van de eerste orde. Vroeger stond het er gewoon elke dag. Maar wat dient men ols man te verzinnen? Nou goed pud ding van de melkboer en een mop biefstuk bij de slager maar dut gaat ook gauw vervelen. Dan wordt het SCHIEDAM Advertentie igj muKi ri if i f i mi l i 'in i u t Vandaag- en morgen en dagelijks i Maker onbekend Betere plaats SiSSISH®;®! mm creatie (Van een onzer verslaggevers) HET terrein voor de bouw van bet ziekenhuis in Schiedam wordt bouwrijp gemaakt. Gisteren is de bulldozer gestart om het terrein op Nassaulaan en omgeving te egaiise- j ren. I De beplanting verdwijnt en het gehele gebied van het gemeentelijk zieken- j huis tot aan de Warande en Burg. Kaappertlaan wordt nu kaal gemaakt. Het lerrein van de Gem. Kwekerij was al ontruimd maar nu verdwijnt ook het plantsoen rond die kwekerij. De foto toont de rigoureuze ingreep die nodig is om de omvangrijke bouwae- iiviteiten mogelijk te maken, Op de j achtergrond de huizen aan de Burg. Knappertlaan en vaag is zichtbaar de 1 Kiosk van Willem van der VUes die i nu wel heel erg in het nauw komt, i Ia frebruari zal de eerste paal warden geslagen. ronduit moest toegeven dat zijn bedrijf j in Nederland bekend staat als het zwar tte drinkwaterschaap. Maar daarom heeft Rotterdam dan ook zeer vergaande toekomstplannen. urT ,4 j Als het nieuwe waterwinwerk op de HET Rotterdamse drinkwaterbedrijf Berenplaat gereed is en als het Del- is net o-rnntcte ...ie - -.1 taplan geneel is uitgevoerd, over weegt men de mogelijkheid, water af te nemen niet uit de Rijn maar uit de Maas. bovenstrooms van de Men schrijft ons: De laatste weken zijn enige berichten verschenen over de grote landelijke actie ..Open het Dorp'', waaraan op maandag 26 november dc gehele radio en televisie uitzending zal worden gewijd. Het is de bedoeling, dat door samenwerking va.n alle gezindten een groot kapitaal zal worden bijeenge bracht voor de bouw van een ..dorp" ten behoeve van ernstig gehandicapten, voor wie geen aangepaste plaats in de gewone maatschappij kan worden ge vonden. Bij deze actie zijn ook de in Neder- j land bestaande Lionsclubs ingeschakeld, j Voor Schiedamse inwoners zal dan ook door de Lionsclub Schiedam gelegen heid worden geboden van hun daadwer kelijke medewerking te doen blijken. Achtereenvolgens zullen bijeenkomsten worden belegd en voorstellingen wor den gegeven, waarvan het batig saldo voor de grote actie ..Open het Dorp" is bestemd. j Als eerste in deze reeks zal op dins dag 27 november dus op de dag na de grote radio en televisie uitzending, in Musts Sacrum. Lange Haven 111-115. i alhier, een costuum-show worden gege- i ven. Mevrouw E. F. Canter Cremers- jvan der Does uit Den Haag zal uit haar bekende particuliere collectie ver- i j schillende historische eostuums ook I j sportcostuums-tonen. Hierna volgen mede als tegenstelling creaties van I moderne sportWcding. zomede winter- sportkieding voor dames en heren Toegangsbewijzen k zes gulden <Ca- i lfe-eomp!et inbegrepen) zijn verkrijg-! baar aan het kantoor van de Spaar-; bank Anno 1320 Lange Haven 80 Schie- J dam. tel. 68240) en voorts bij: ds. J. Couvée Tuinlaan 84 tel. 67097, S. T. j Goslinga Jul. v. Stolbergstr. 5 tel. 6719a! IJ. D. Holtkanip L. de Colignystr. 30 tel. 67037, mr. N. J. Post Gr. Floris- i straat 67 tel. 68037. G. in 't Veld. arts j W. de Zwijger!. 23 tel. 68599. F (Van een omer verslaggevers) een Amerikaanse detailhandel in Ne derland te zien zijn. ANDANKS een beslist wel interes- Hij vertelde van de enorme zellbe- sant programma kon de Ned. diemngszaken. waarmee men de klant Christelijke Beambten Bond, afdeling I Schiedam zich dinsdagavond niet verheugen op een groot aantal be- j zoekers bij de najaarsicdenvergade- j ring. Slechts vijftien leden en bezoe- kers hadden de moed opgebracht om deze vergadering in het gebouw voor i Christelijk Sociale Belangen bij te wonen. De voorzitter van afdeling Schie dam. de heer J. Korbec. kon beslist niet verheugd zijn over een dergelij-: ke houding van de leden en sprak de hoop uit dat bij de volgende verga-1 deringen de opkomst groter zal zijn. i Met de heer D. C. Dorr, algemeen -cretaris van het centraal bestuur van de N.C.B.B. hebben de aanwezigen een kijkje genomen in de gang van zaken in Amerika. „Revolutie in de detailhan del" was het eerste onderwerp dat de heer Dorr aan de hand van dia's be lichtte. Hij sprak over de ontwikkeling! van het winkelbedrijf in Amerika. Over- j hemden in een Super-market. krsisen bij 1 de slager en koelkasten bij de kruidc- nier zijn volgens de heer Dorr dingen die in Amerika heel gewoon zijn. een dienst bewijst omdat de klant in een dergelijke zaak zijn eigen keus doet en niet door eert verkoper iets aange praat wordt. Ook schilderde de spreker de opgang die „Discount houses" en win kelcentra in Amerika maken. Een dergelijke ontwikkeling is niet Iets dat alleen het winkelpersoneel raakt maar ook de consument. Be heer Dorr had nog meer pijlen op zijn boog, want met een tweede serie dia's gaf hij onder de titel „Amerika in een notendop" een wat algemeen beeld van de samenleving in Amerika. Een interessant programma waar he laas maar weinigen iets van hebben meegenomen. Hij vroeg zich af of dit ook bij ons; in een dergelijke mate als in de Verenig- i de Staten zal komen. De Amerikanen zijn, aldus de spreker, van mening dat I ieder land hen na zal doen en dat hun huidige moeilijkheden binnen afzienbare 1 tijd de onze zullen worden. Of dat wer kelijk zo zal gaan zal de toekomst ons leren, alhoewel er reeds tekenen van. is het grootste van Nederland. Het leverde in 1961 ruim 75 miljoen Ikubieke meters water aan meer dan jeen miljoen afnemers. Dat betekent, !dat dit bedrijf een zevende deel van :de in geheel Nederland verbruikte ho j veelheid water levert aan een tiende deel van de Nederlandse bevolking. Aldus voorzitter ir. L. Huisman van de afdeling gezondheidstechniek van het Koninklijk instituut van ingenieurs in het Groothandelsgebouw te Rot terdam, waar deze afdeling vandaag Voor de filmavond van de Schiedam se Filmkring in Irene bestond dinsdag een ruime belangstelling. Met genoegen hebben de bezoekers gekeken naar films- - uit de oude doos. Vooral de hoofdfilm ?*n. gemeenschappelijke vergadering .Het strooien hoedje" van René Clair hl.el? met de Vereniging voor water- uit 1912 veroorzaakte veel hilariteit. In j Ie'dingsbelangen in Nederland, deze stomme film ontstaan familiedra-; Kwaliteit en hoeveelheid van het Rot- mas vanwege het verdwijnen van een terdamse drinkwater waren dus van strooien hoedje. een regiment bruilofts-jdaag onderwerp van een landelijke ver- gasten belandt zelfs in een politiebureaujgadering, waarop als eerste spreker op- maar zoals het vroeger gebruikelijk]trad directeur ir. J. J. B. Bijker van was, komt tenslotte het happy end. 'de Rotterdamse drinkwaterleiding, die B II l-yii.fi w r., venstroorns van de p OTTERDAM zal dit jaar het Biesbos, Eb en vloed dringen daar l\ 9- nnn. niet meer door en de Biesbos zou Vorir foor t» be«r^"' kunnen dienst doen als een groot c, hlLJn HP SX„4■!l.^ ll,SeeI, ^i.0-00! spaarbekken, dat het nieuwe kunst- nen ^j,aa_ h e havens bm- maiii/c smarhebkrn on rte Beren "f®- ma?r nu Zlet het er naar uit dat matige spaarbekken opi de Beren-dlt moole ronde cijfer wel zal kun- piaat kan aanvullen. Dat tweede jnen worden haaJld Reeds spaarbekken zal dan hard nodig a-0fl0e b.nnen5 zijn, omdat de Maas ,n droge tij- motOTSchip Swiefiik, dat uit Stettin den ze fs minder water afvoert, dan kwam en to de Maashaven afmeerde. de Rotterdamse drinkwaterleiding Vorig jaar arriveerde het 23.000e er uit zai moeten tappen. j schip op 6 december, twee weken la ter dus. Als de scheepvaart in dit tempo doorgaat zal Rotterdam dns ruim over de vijfentwintigduizend heen komen. De scheepvaart op de Waterweg in totaal is uiteraard meer. Dit zit reeds boven de 24-000, haal de vorig jaar de 26.000 en zal wel boven de 27.000 komen. Het zijn stij gende cijfers, die op stijgend goede renverkeer wijzen. QOED, iedere man kan weten dat de kamer schoon blijft met stofzuigen. Het apparaat van de Amerikaan is vrij nieuw. Wat verwacht men dan anders dan dat het werk vlot zal gaan. Maar nee, de stofzuiger piept. Geen nood. prompt wat vet in de machine ge smeerd. Natuurlijk is er ge n smeer- vet in huis. Geen vaseline ook, van daar dat de stofzuiger in een best humeur komt want het toestel krijgt wat geparfumeerde creme tussen de raderen. Het piepen houdt dan inder daad op maar als gekweld echtgenoot moet er daarna «ren worden overge werkt want het schoonheidsmiddel was te vlot tussen de raderen uitgespat. Ei- lag een vieze vette zwarte laag op het schone kleed. Uitboenen die rommel met een mooi reinigingsmiddel, het helpt ook nog ook al kost het transpiratie. heel moeilijk. Daarnaast komt het feit dat de man bemerkt dat het afwassen van de vaat in wezen gedurende 24 uur per dag dient te geschieden want steeds weer liggen de dreinende bordjes gereed. Het maakt een mens nerveus en het kan dan ook gebeuren dat men vermoeid gezeten meteen zijn bord je-met-hapje-van-spoedig-ger eed tegen de vaas met bloemen aanstoot. Dat levert meer extra ellende. Het water uit de vaas stroomde zelfs in de schoenen van de mislukte huis knecht. Toch zijn alle moeilijkheden er om overwonnen te worden. Dat merkt zelfs de hond die onregelmatig te eten krijgt. We zweden hem meest met „restjes". Dat is economisch en het onthouden van het voorgeschreven dieet schept weer zoveel moeilijkhe den. Het gevolg is dan ook dat de hond zeer tevreden is. De kennissen echter kijken zorgwekkendze bezien de hond met de ovmerking: ..wat wordt ie dik" en ze hebben dan zelfs niet in de gaten dat de baas er mager tegen in wordt. (Van een onzer verslaggevers) De 28-jarige G. E B.-fitter A. S. Mo reno (Brede Hilledijk. Rotterdam! raak te dinsdagmiddag om ongeveer half twee bij werkzaamheden aan de gas leiding in het wegdek van de Zer.o- straat door uitstromend gas bewusteloos. De fitter maakte in strijd met de voorschriften geen gebruik van zijn gas masker. Hij werd naar het Bergwcgzieken- huis overgebracht. Nu zit Rotterdam nog steeds met de moeilijkheden. Uitdiepen van de Nieu we Waterweg en het graven van nieu we havens leidden tot opstuwen van de zoutgrens. zodat het voor het in 1874 opgerichte waterwerk aan de Honinger- dijk hoe langer hoe moeilijker werd. wa ter in te nemen. Dat kan nu nog slechts gedurende enkele uren per dag, als het eb is. En in 1874 was het geleverde water van bijzonder goede kwaliteit en smaak, bijna zo goed ais dat van Utrecht, dat afkomstig is van grondwater. De riolering van Rotterdam en ten slotte de vervuiling van de Rijn ver grootten de moeilijkheden en door de ont wikkeling van Rozenburg en het Euro- poort-project moest zelfs het plan om van de Brielse Maas een spaarbekken te maken, worden verlaten. Op de Be renplaats. waar een nieuw waterwerk in aanbouw is. moest dus een kunst matig spaarbekken worden gebouwd. De heer Bijker acht, dat Rotterdam in 1960 niet minder dan 160 miljoen kubieke meters water per jaar moet leveren. Bacteriologisch bezien is het Rot terdamse drinkwater betrouwbaar. De chemische samenstelling is on voldoende en de smaak is, vooral nu de Rijn een lage waterstand heelt, ronduit slecht. Maar het is zeker niet zo, dat Rotterdam in de strijd voor het verkrijgen van een behoorlijk drinkwater geen uitweg meer ziet- Reeds heeft men bij proefnemingen ater kunnen berei den zonder smaak en op de Beren plaat zullen de resultaten van de2e proeven in de practijk kunnen wor den toegepast. Aldus dr. E. L. Molt, hoofd van de scheikundig-bacterio logische dienst van de Rotterdamse drinkwaterleiding, die na de heer Bijker aan het woord kwam en die de natuurwetenschappelijke aspec ten van de zuivering van het Rijn water besprak. De heer Molt maande echter tot ge duld. want pas over enkele jaren is het werk op de Berenplaat gereed, al zul len de verbruikers van het Rotterdamse water waarschijnlijk eerder de zegenin gen kunnen ondervinden van de thans ondernomen chemische proeven. rï'ep DE GROTE betonnen radïomast aan de Waalhaven te Rotterdam voor het straal-telefonienet van de P.T.T. glijdt met een vaart op waarts. Als het weer een beetje blijft meewerken, is die over een week of twee al op hoogte. Die hoogte wordt indrukwekkend: 106 meter, dos nog ruim tien meter hoger dan de Euro mast. De F.T.T. mag straks de eer voor zich opeisen, te beschikken over het hoogste bouwwerk van Rotter dam. Het Rotterdamse publiek zal er niet veel aan hebben, want de zend mast wordt een stuk techniek dat niet als uitkijktoren kan worden open gesteld. Zoals men weet, komt in de voet van deze toren de tweede grote districtscentrale van het Rotterdam se telefoondistrict. De eerste is ge vestigd aan de Coolsingel. de twee de zal de gehele apparatuur van de Coolsingel verdubbelen. Deze centrale met de bijbehorende technische en administratieve gebouwen wordt evenzeer een enorm complex. E'EN der aanvoerders van de jeugd- J-jl bende „Kruiskade-jongens" en volgens de officier van justitie een der ergste jeugdmisdadigers van Rot terdam, kreeg dinsdagmorgen voor de rechtbank tweeëenhalf jaar jeugd- gevangenisstraf. Het was de 18-jarige Schiedamse loswerfcman Bart van der S. die een bijna onafzienbare reeks van inbraken, diefstallen en ge weldplegingen in Rotterdam en om geving op zijn kerfstok had. In Pijn- acker takelde hij een man, die hem bij een inbraak betrapte, met een boksbeugel toe. Een van zijn „on dergeschikten", de 19-jarige Rotter damse magazijn-bediende G. H- M. dag? wasdag Wij zenden u gaarne informatie over de Con struct Volautomaat en Constructa's 60 MO Financiering (zonder rente en kosten). Wilt u deze gegevens ont vangen, zend dan een briefkaart aan: Constructa Nederland, Keizersgracht 522, Amsterdam-C., Afd. Een autobestuurder die dinsdagavond in Vlaardingen, komende uit de rich ting Riouwlaan over de zuidelijke rij baan -van het Van Schravendijkplein reed. sloeg linksaf 2onder een hem te gemoetkomende personenauto voorrang ta verlenen. Er volgde een botsing, waarbij beide auto's zware schade op liepen. Er waren geen persoonlijke on gelukken. (Van een onzer verslaggevers) We staan voor een spannend en in spannend seizoen zei de voorzitter van de gereformeerde amateurtoneel groep Geron, Arie Kegel, dinsdag avond in Musis Sacrum in Schiedam. Hij was verheugd dat het aantal do naties weer stijgende is. Dat be draagt nu 644. Geron heeft veel steun nodig in het komende seizoen want jde Schiedamse tonelisten die dit jaar het provinciaal landjuweel wonnen, gaan in mei naar Haarlem om tegen veertien provinciale en grootstedelij-1 te kampioenen te kampen om het nationaal landjuweel. De heer Kegel deelde mee dat Geron weer een beroepsregisseur heeft kun nen engageren. Het is de jenge Kees Coolen. leider van een werkgroep bij de Haagse Comedie. Hij zal de regie voeren bij het stuk ..Het verraad" van Ar mand Salacrou. dat Geron in mei zal opvoeren. Aan het slot van de avond heeft ds. W. A Krijger onder applaus zijn waardering uitgesproken voor de goede opvoering en speciaal voor de goede prestatie die mevrouw Nettie Bor- remans heeft geleverd. Nettie Borre- mans was in het stuk de centrale fi guur. Zij geeft bij de climax ook het bevel de school te barricaderen als het ministerie nogmaals een ongelukkige be slissing heeft genomen. I Daarvoor echter heeft zij vele moei- lijkheden met de omgeving moeten uitvechten. Nettie Borremaos-Den Broe der is vier weken geleden opgetreden als invalster toen het lid van Geron, Ans Egberts, ziek werd. Nettie Borre- mans is lid van het Rotterdamse rooms- katholieke Boeckelsgilden. Nadat ds. Krijger van zijn waardering had ge tuigd heeft ook het bestuurslid Teus Hemminga van zijn bewondering doen blijken. De tonelisten kregen allen een presentje, mevrouw Borremans kreeg bloemen en een eleetrische kof fiemolen. Voer Arie Kegel die als regisseur een uitstekend debuut maakte, waren er bloemen en een siervaas. Op 12 decem ber speelt Geron dit stuk voor da Na tionale Reserve in Schiedam en 27 de cember speelt Gron in Lommrerijk te Rotterdam voor de Koningin Wilhel- mina Kweekschool wederom „De geluk kigste dagen van je leven. 0 Lijst van gevonden voorwerpen in Schie dam. te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 912.30 uur en 14IS uur: schaartje; bal; familiefoto; duozadel van broivwieis: zwarte dameshandsctioen (L) grijs ieaeren hcrenhandsohoen (L) Te be vragen bij de vinders: Spaniël, Plantsoe nendienst. S'dam: sierduif. v. d. Touw. Vol- ta-traat 21a: patrijshaan, Rissema, Rijn straat 45. gestreepte kater en zwart-wit hondje. Direnasyl, St. Ann: zusterstraat 33: brume aktenta/ met inhoud. De Kroon, La Fontainesir. V3!) XI. R'dam zuid: grijze he- renhandschcam. V. d. Tuin. Am. v. Solms- straat 2a; /en paar lederen wanten, v. d. Vlugt. De Wildestraat 17; een paar beige banrischo/ner., Breman, Meeuwenstnget 118. iUetnei: een paar bruine herenhandschoe- nen. Oastelaars. Julianalaan 90b; een paar kznd-rrnandschoenen en diverse andere handschoenen. Secretarie wandelclub De Trekvogels. Beierlandsestraat 36: bruine le ren handschoen IR), Kmpschaar, Raven- dijk 202a; bruine giace herenhandschoen, Peters. Van Hogendorplaan 97; lamp met batterij. Barendrecht. Dorpsstraat 5; door voering bestaande uit 2 ijzeren fienzen. por tier Werf Gusto. Maasdijk; benzinedop van auto. De fïeester, Nieuwe Maasstraat 100: fietspompje. Sjoerdsma. Fazantlaan 34. Kethel; hangslot, Meijdam, Huysmansstraat 89b; benzinedop, v. Put. Lekstraat 22a; enveloppe met kinderkaarten. De Bruin. Celsiusstraat 36a; 2 petroleumlampen. Bel- jaars. Lekstraat 11a; houten kinderstepje. Kamp. Grotbaan 23-11: huissleutel. Witte, Kon. Emmaflat 62: ballpoint, 't Hart. Ma- thenesserweg 209, Rotterdam: jongensbril. Rixoort. Leliestraat 41; zwarte vulpen. Van Biezen. Rozenlaan 5. Kethel; Iipssieutei. Honnemans. Vijfsluizenflat 328: bril. Rich ters. Burg. van Haareniaan 1534: passer in étui, De Ridder. Voltastraat 5b, aansteker en fietssleuteitje met medaiUe, portemon nees sjaal. Secretaris wandelclub De Trek vogels Beijerlandsestr. 36: sleutels aan ring De gelingAlb. Thijmstr. 52b: gele sjaal Smits. Hoogstraat 44: zakje kinderpostze gels, Sigterman. Julianalaan 94a; speelgoed- arm bandhorioge, Slicker, Hoogstraat S: s kelarmbattdje, Noordijk, W. Frankelandsa- straat 92a: halsketting.Niesstnk. Stadhou derslaan 10O; geldbedrag, bakkerij v. d. Meer en Schoep. Spaansepolder. Industrie weg 150; oorbeï en onderdeel van gehoor apparaat. Van Put. Lekstraat 22a; gouden ring, Frederiks, Fr. Halsplein 47b; geldsbe drag. Zonneveid. Dr. Wibautplein 145: oor bel. Post. Van Swindenstraat 33: geldsbe drag Hofman. Oversehiesestraat 57: bedel- kettinkje. Been, Lekstraat 115: fietstas. St bergen. Nieuwe Maasstraat Slb; portemon nee met inhoud Van Dijk. Lange Kerkstraat 12; herenportemonaee met inhoud. De Rid der. Seringenhof 4. Kethel: schooltas met inhoud. Woudenberg, v. d. Tempelstraat 52: portemonnee, Zuidema, Edisonstraat 59a; damesportemonnee met inhoud. Van Oordt. Nic. Beetsstraat 28. Kapitein H. K. heeft de vermissing aangegeven van een aluminium lad der en een zes-strengs stalen kabel van ca. 25 meter lang van het gang boord van zijn schip, de Pieter Hu- bert. dat in de Voorhaven in Schie dam ligt. Ook twee houten roeiriemen uit de roeiboot die achter het schip ligt, bleken te zijn verdwenen. Van de waslijn op het balkon van de heer C. V. op de Burg. Van Haa reniaan te Schiedam is dinsdagnacht een pantalon gestolen. Zelfs de broe kenklem waaraan de pantalon hing, werd meegenomen. De oecumenische raad van kerken te Schiedam verzoekt ons er de aandacht op te vestigen, dat de openbare ver gadering in het wijkcentrum Nieuw- land niet op vrijdag 30 november, zo als abusievelijk in de kerkelijke pers stond vermeld, doch op vrijdag zal worden gehouden. Onderwerp: Het Ko ninkrijk Gods. Spreker is ds. J. D- Smids, Er is bespreking in groepen. Aanvang 20 uur. X 62/89 kTeeg zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Voor diefstal van een auto kreeg de Ylaardingse schoenma ker 3. M. vijftien maanden en wegens verduistering in dienstbetrekking werd de Rotterdamse vertegenwoor diger H. K. tot tien maanden ver oordeeld, waarvan drie voorwaarde lijk. (Van een onzer verslaggevers) De Rank: Coöp. Vee- Jaarvergadering, lezing J. Havinga, -0. Irene: Volksuniversiteit Intern. Volks liederen en baliaden door Cobi Schrei;- d<Musis Sacrum: Geron. Toneelavond, 20 Volksgebouw: Alg. R pa«a ge theateri Tweed e Toor.kunstcon- cert. Rott. Ph. Orkest onder leiding van Franz Paul Decker. 20. Musis Sacrum: WN cn Expoge. neelavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer Schie- dnmse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 bgg lei. 64154 of 115588 toestel 51 j (bgg na 18 uur 80037) alleen voor j 3berZ,t. Aleidastr. 23 tel. *65451 (alleen voor klachten adver-j tenties cn abonnementen b.g.g tel UBeUngrJjke telefoomummers: Brand- arm 69128: politie-alarm 64666. lib en rjE GEGEVENS die omtrent de j eerste predikanten van de Grote 'Kerk bekend zijn zijn uitermate cn Vie er afrot. I schaars vertelt ds. J. G. Jansen in Bond Bejaarden To- GD 'waarschuwing 69290. Apolheek: Van Westendorp, Singel hoek Emmastraat. 83, het derde hoofdstuk van zijn boek „De Grote of St. Janskerk van Schie dam". Onder de titel „De strijd duurt voort" verhaalt hij van de moeilijk heden die de eerste ambtsbedienaars hebben gehad. Hij citeert hiervoor een keur uit 11 oktober 1573. Het was verboden tijdens de predikatie naar de herberg te gaan. Ds. Jansen ziet de verwildering in het feit dat de oorlog huursoldaten van ruw slag hier heeft gebracht, zij konden dc oude toestanden niet ver geten. De Spaanse benden verwoest ten in de omgeving wat zij konden. De bewoners van deze omgeving slechtten de kastelen uit vrees dat de Spanjaarden zich erin zouden neste len. De dijken werden doorgestoken maar men schijnt zich niet gehaast te hebben met het dichten van de dij ken. De burgemeesters Smalevelt en Fabri trachtten in 1575 krachtdadig het ze denbederf tegen te gaan. Hiervoor ci teert de auteur enkele prachtige uit spraken uit die tijd. Ds. Carpentier preekt op de nog nieu we kansel die volgens ds. Jansen tot de In 1578 werd een tweede predikant mooiste van Nederland gerekend moet worden. De kansel in renaissancestrijl dateert uit 15501570. Overeenkomst met de Schiedamse kansel tonen de kan sels uit de Oude Kerk te Delft (1548), Grote Kerk Den Haag (1550) en Wester- kerk Enkhuizen (1568). Niet bekend is wie de kunstenaar is die de kansel heeft gemaakt. Men meent dat het de „antijcks.-iijder" Jan Jacobszoon is geweest die op de Hoog straat heeft gewoond en die in 1609 over leed. Het kunstwerk geeft in vijf panelen de Goede Herder en dc vier Evange listen weer. allen in hoogrelief. Uit voerig bespreekt ds. Jansen de gehele uitvoering van dit werk. Hij betreurt 1 het dat in 1900 het gelaat en de rech- I terarm van de Evangelist zo slecht i gerestaureerd zijn. Ds. Jansen veronderstelt dat de kansel oorspronkelijk niet voor de St. Janskerk bestemd was omdat als hoofd- motief voor de kansel de Goede Herder :is gekozen. Dc Schledame kansel noemt hij uniek. litj is dan ook verheugd dat i de kansel de beeldenstorm heeft door staan ook al Is er enige schade ont staan. Daarvoor verwijst hij naar en kele rekeningen die hij voor restaura tie-arbeid heeft ontdekt. benoemd. Men had daarvoor vervol- doende geld maar de stadsregering nam op 11 januari 1578 de resolutie dat de verhoging op de verkoop van haring aan dit doel ten goede moest komen. Voor iedere last haring moesten twee stuivers aan de stad en twee stuivers aan -de kerk worden betaald. Daardoor kan ds. Pieter Jacobs Taurijn naar Schiedam komen, zijn grafsteen is nog te zien in de kerk. Ds. Jansen meent dat de steen van deze strijder voor de Hervorming een waardiger plaats veH'<*"t dan in het huidige zuidkoor van de kerk. Ds. Jansen verhaalt dan nog hoe moeilijk de eerste predikanten het hadden. Zo moest de weduwe van ds. Taurijn het huis verlaten om plaats te maken voor de nieuwe „minister". Dat was ds. Pieter Cornelisz Maerland die in 1593 tezamen met zijn zoon Nathanael Pie ter predikant in Schiedam was. Dit hoofdstuk wordt verlucht met een serie fraaie foto's van de graf steen van Wijbrant Jacobsz uit 1489, plattegrond van Van Deventer uit 1550. vier prachtige platen van opnamen van de kansel, dan een kijkje op de kunstige versieringen van het doophek en een afbeelding van de armverzor- gersbank. gang! BS». r üf-ri' rihtih: mmM: "-ttI s ïi. Er- 7 -- -v y c~~l geeft tot het einde een haarfijne verstuiving j U zult enthousiast zijn over de uitzonderlijke |j||l||j frisheid en do lang aanhoudende parfumering nieuwste MpssëïlS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1