„Geron" start goed met „De gelukkigste dagen" voor een Mr. Snoep: resultaat hangt af van de mens. die werkt wmmm sz eindelijk weg, enig vertoon Boeren moeten „Vee en Vlees" meer inschakelen üi KRATZ Anders dan andere Jaarvergadering Ver. Chr. Onderwijs van Ierland Daar ging het fregat dan. K BSïL BENDER Pretentieloos-verrassende effecten G. H. Hoorman gehuldigd Veertig jaar Pr. Julianaschool f 2,75 Schoolprogramma heeft iets meer te brengen MELODIE m Burgerlijke Stand Coöperatie in jaarvergadering n 20 stuks 80 cent 10e en LAATSTE WEEK Verkiezingen bij Ver. Chr. Onderwijs DONDERDAG 22 NOVEMBER 1962 EEN LAURENS PRODUCT Foutjes Typeringen 11 40 jaar bij onderwijs „BROUWEN" VETERAAN NONSENS ZOU IK? &MIOGRAJF Retracto 3 incl. iangschrijfvulling Kortsluiting MUNI OBE RON WILDE AGENDA VOOR SCHIEDAM j Speciale hulde en dagelijks Fantastische sortering SOEPGROENTEN deskundig in k!an"k iteröam Arnhem Breda Lalden pE ROTTERDAMMER Pagina 3 GERON is hei nieuwe seizoen goed gestart. In Musis Sacrum is dinsdagavond opgevoerd het blij spel .,De gelukkigste dagen van je leven" bewerkt door Jan Sengers onder regie van Arie Kegel. Van- ,vond en morgenavond wordt het jiak nogmaals in Musis Sacrum gespeeld. i Het blijspel is pretentieloos en van ;het bekende stramien. In een selec te jongensschool in Engeland komt Gilbert Hubert Noë, een 19-jarige Belg. j» bij de Sehiedamse politie gebracht, jen taxichauffeur leverde de man aan het hoofdbureu van politie af omdat hij weigerde het vervoer per taxi te beta- '*Toen bleek dat zijn schip, het onder Liberiaanse vlag varende motorschip Tees Ore" naar Zuid-Amerika was vertrokken. De man is ter beschikking van de vreemdelingendienst gesteld. ,De marechaussee constateerde dat dez.or,ge. os vermaak beleefd. Dat komt Belg zou zijn afgemonsterd en dat het|me' ',n het minst door het goede spel Utr lfArinlvMA in v-1 O Uo^t ole 11 w 4- Advertentie eeÏÏ invasie van een meisjes- foc u:- S rmnisterie heeft de meis- tr.f.rfm t i°nSel!S ingedeeld, na- tuurhjk komen er de bekende moei lijkheden. Dat verergert nog als de ouciers van de jongen komen die geen meisje willen zien en tegelij kertijd de ouders komen van hèt 1 meisje die geen jongens willen zien. net wordt dan een heen- en weerge-1 di aar. het verbergen van meisjes, i van jongens, va nouders, het vertel- len van de bekende leugentjes. De directrice moet tijdelijk fungeren als echtgenote van het hoofd van de jongensschool. Anderen zijn heel toevallig familieleden en zo ontstaan j dan vele grappige situaties. Het gegeven is dan ook weinig in- drukwekkend maar toch is het spel,1 zo harmonisch geschreven dat de verrassende effecten de toeschouwers i overrompelen. Al spoedig is men dan ook gewonnen voor de verrukkelijke humor. De vele honderden toeschou wers (de zaal was vol!) hebben dins dagavond dan ook enkele uren van CABALLERO ichip bij Verolme in tie Botlek ligt. Advertentie Laat ook de sfeer van 'onze kleurige winterfeesten niet ver loren gaan. En leg ze vast zoals U ze beleefde, vol warmte, vol geluk. Met de film die kleurenwarmte schenkt aan Uw dia's: Adox C18. „,«n ten UESEGANG PROJECTOR iaat U Itetdt weer zien hoe heider ieder detail van - "Uw dia's is.. van de grote groep. Als foutjes zijn te noemen de vrij onverzorgde uitspraak bij enkelen en dan het tempo dat soms verzorging behoeft. Tijdens enkele momenten werd het gebrek aan tempo schuldig aan praatsituaties". We menen ook 4at de tonelisten in dit niemendalle tje gerust wat meer mogen „charge ren". de figuren krijgen dan nog meer reliëf. Dat werd bijvoorbeeld uitstekend gedaan door de twee routiniers. Coen Westerveid was een kostelijk hoofd van Hillary Hall. Hij beheerste zijn rol volkomen, zijn gedrag was als een parodie op de Engelse stijl al een lachertje op zichzelf. Koos de Groot, deed Iets soortgelijks, hij was het bejaarde factotum van de school die wel wil sloven „voor de heren" maar desondanks zijn eigen waarde wenst te behouden. Ook Koos de Groot droeg kostelijk bij tot het welslagen. Invalster mevrouw Netty Borre- mans-Den Broeder was een pinnige Evelijn Whitchurch hoofd van de St. Swithin-meisjesschool die de heren weieens komt vertellen hoe zij het hebben wil. Leuke typeringen gaven de dames Anja Korsten van der Spek en Hanny Vroegh te zien als leraressen en hun tegenspelers Mar Hemminga en Freek Kegel droegen als leraren op goede wijze bij tot het welslagen, Freek Ke gel is de vlotte leraar Dick Tassel die al spoedig verliefd wordt op Har per. Mar Hemminga verweert zich lang maar ook hij buigt voor de vrou welijke listen. Voor een koddige creatie zorgde Bert Mackenbach als de gedweeë maar ondeugende leerling Hopcroft. Te vaag uit de verf kwamen de twee conservatieve ouderparen. In het derde bedrijf komt de vriende lijke ontknoping van de vele misver standen. Voorzitter Arie Kegel welkomstwoord verheugd tal donaties weer ,-is •gestegen. Een sigarendoos met inscriptie is het geschenk dat mr. H. Snoep de voorzitter van, de Ver. tot Bevordering van Chr. Onderwijs in Schiedam woensdagavond in gebouw Irene uitreikte aan de heer G. H. Hoorman hoofd van de Prinses Irene- ULO in Schiedam. De heer Snoep herin nerde eraan dat het in september veertig jaar geleden was dat de heer Hoorman werkzaam is hij het onderwijs. In 1922 kwam de heer Hoorman bij -de Julianaschool. Hij was de enige sollici tant. In 1927 werd hij op voordracht van de heer Klopper benoemd tot onderwijzer aan de ULO. Het vertrouwen was geves tigd. de waardering groeiende. In 1947 werd de heer Hoorman met algemene stemmen benoemd tot hoofd van de ULO Hij was de enige bestuurskandidaat wel een bewijs van de grote mate van waar dering. De ULO-school is het vlaggeschip van de vereniging en de kapitein dient voor de kinderen de onmisbare .trait d'union" te zijn. De goede naam van de Prinses Irene ULO is dan ook voor een belang rijk deel aan het werk van de heer Hoor man te danken. „We zijn trots op een schoolhoofd als u bent" zei mr. Snoep. De heer Hoorman stelde in zijn dank woord dat het veertig jaar in dienst zijn niet een kwestie is die van de mensen af hangt. Hij vond de inscriptie het mooiste geschenk en hij bracht dank voor de goede samenwerking die er steeds met iedereen geweest is. (Van een onzer verslaggevers) Het veertigjarig bestaan van de Prin ses Julianaschool zal op donderdag 13 december stijlvol in gebouw Musis Sac rum Lange Haven Schiedam worden ge vierd. Onder leiding van het hoofd der school, de heer G. de Raad, die overigens al 1 meer dan veertig jaar in dienst is bij de was in zijn Ver. tot Bev. van Chr. Onderwijs, zul- dat. ,het aan tien de kinderen 's middags naar.het pop pentheater van Bert Brugman kijken. Dan speelt Tom Poes zijn avonturen. 's Avonds komen de volwassenen naar Musis Sacrum. Dan zal mr. H. Snoep voorzitter van, de Vereniging tot Bevor dering van Christelijk Onderwijs in Schie dam het woord voeren. Bert Brugmans Poppentheater geeft een opvoering van „Die Fledermaus". C'A je rrtee brouwen" zei een kleine ondernemende. Sehiedam se jongen vanmorgen tegen zijn vriendje. Nu dient men niet te veron derstellen dat het knaapje in de stad van de drank doelde op een soerjijdtge oefening in het maken van pittige vloeistoffen. Hij zal nu al met vreug de zich willen wijden aan wintergenoe- a ens. In uw verslaggever heeft de knaap geen supporter. IJs kan ons al leen als dessert gerieven. Daarom ke ken we vanmorgen met gramschap naar een bevroren plas op straat maar gelukkig zagen wij twee meter verder op.een plas dis nog in vloeibare toe stand was. Dat geeft weer hoop. Voor de fysici ligt er het probleem te on derzoeken waarom het een wel en het ander niet bevriest, maar wij willen hèt ondanks de kou toch maar bij de veilige marge houden. Sehiedamse stoere jongens echter gaan al „brou wen". 170T de goede en vaste bezoekers van de bijeenkomsten van de Ver. tot Bevordering van Chr. Onderwijs in Schiedam, behoort de zeer bejaarde maar vitale heer Knapper oud-school hoofd. Daarom verwelkomde mr. H. Snoep de veteraan dan ook speciaal. „U slaat nooit een jaarvergadering over, mijnheer Knapper, dat ts zeker devijfstigste die u bijuioond". „Nee hoor" zei onze stadgenoot „ik heb er heus wel eens eentje overgeslagen". „Nou, die enkele keer wordt dan met de mantel der liefde bedekt", meende mr. Snoep gemoedeijk. X/ELE goede vrienden wezen ons on langs op een aantal letters die in een bepaalde volgorde gesteld voor deze vrienden de vertolking van de grootste nonsens of laster beteken den. Zij vroegen ons of Het moge lijk is van alles te doen publiceren in dit land. Dat niet, er is de wet' die aan tasting van eer en goede naam be hoedt, er is ook het erkende auteurs recht. Er kan natuurlijk dan nog non sens op schrift verschijnen, omdat in nerlijke beschaving en geestelijke vol wassenheid ook bij penvoerders niet behoeft samen te gaan met het stijgen van de leeftijd. Daarom appelleert ook ie krant aan het eritisch vermogen van de lezer en daarnaast is het waar' diger niet op gemodder i-n een ander blad te reageren. MOGELIJK voor het laatst of voorlaatst komen we nog eens terug op „De Vogel Struysz". Ondanks al het mogelijke en misschien zelfs onmogelijke verweer is nu wel dui delijk dat de Sehiedamse gemeente raad onjuist of onvoldoende is voor gelicht toen het voorstel voor het weg schenken van het schip ter sprake kwam. Vandaag gaat het schip varen, op een landingsboot van de marine, misschien zullen miljoenen Nederlan ders het schip nog zien via het tele visiejournaal. Dat is tenminste de be doeling. Dat is dan jammer voor het jongetje dat aan de directie van Wil- ton-Fijenoord schreef: „Mijnheer, ik heb in de kranten gelezen dat nie mand dat mooie schip wil hebben, zou ik het dan misschien kunnen krij gen?" (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) TN de jaarvergadering van de Ver eniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs in Schiedam heeft de voorzitter mr. H. Snoep voor een ruime kring van belangstellenden in zaal l van gebouw Irene een in drukwekkende speech gehouden. Bij de aanvang hebben de aanwezigen de nagedachtenissen van het bestuurs lid J. H. Meulendijk, de leerkracht Van Dam en onderwijzeres mej. Plooy herdacht. Mr. Snoep stelde dat het niet in de eerste plaats van het werk afhangt maar van de persoon wat de betekenis zal zijn van het re sultaat. Hij verwees, naar de woorden die j Huizinga 25 jaar geleden schreef: „Wij weten in een bezeten wereld j en wij weten het". Mr. Snoep zei dat deze woorden zo goed weerge- ven wat er toen leefde maar hij vroeg j zich af of deze woorden niet tevens j op de huidige tijd betrekking hebben. Spreker geloofde niet dat er mensen i zullen, zijn diein .alle gemoede dur-i ven beweren dat' de tijd normaal is. j Verslapping van waakzaamheid, ver-, mindering vsn .het besef werkzaam te zijn bij het christelijk onderwijs komt ongebreideld naar voren als we aan de wens toegeven om iedere moeilijk heid uit de weg te gaan. De heer Snoep besprak een drietal punten. De verleiding van de techniek was het eerste punt. Hij wees op de onvergelijkbare toestanden bij het on derwijs. Voor de inrichting en de hulp middelen komt steeds meer beschik baar. Projectie en film kunnen waar devolle middelen zijn maar wat te zeg gen van radio en TV. „Leren en opvoe den van onze jeugd gaat nog steeds hand in hand. in iedere les, bij ieder contact brengen we iets van ons zelf over', aldus mr. Snoep die stelde dat het schoolprogramma iets meer heeft te brengen dan onderwjijs, het brengt ook opvoeding. Hij zag als schrikbeeld de gelijkge stelde TV-lessen. De onderwijzer is dan tot ordebewaarder geworden, de school een mechanische kunstmoeder. Mr. Snoep zei dat in zulk een constel latie welbewust dient te worden afge zien van de technische perfectie ter- wille van het behoud van het contact met de persoon. Bij het tweede punt ..De verleiding van de wetenschap" noemde hij als be langrijkste niet wat de mens weet maar wat hij is. De persoonlijkheid moet wor- Advertentie) reëfa filmtheater Voorstellingen TT D I 8 I tuf uUsluItena 1 K ZATERDAG KAREL DOORMANSÏR. T43 0 R'dam, TEL. 124292 3 en 8 uur De grandioze verfilming van Chopin's leven en muziek. •AWWWIMNPMUr */Ueife •l» ii' Jo-cpS Etme, G-r.v„, S,nS ffetejK Copil ROMANTIEK PUR SANG IN KLEUREN Reserveer tijdig uw kaarten Kassa open zaterdag 10.00 uur. den opgevoed. Psychologie en pedago gie gaan met zevenmijlslaarzen voor uit, maar het wordt steeds moeilijker de ziel te ontdekken. In de practijk dreigt dan kortsluiting te ontstaan. Ten dsrde releveerde hij de Verleiding (Van een onzer verslaggevers) De penningmeester van de vereniging tot bevordering van christelijk onder wijs in Schiedam, de heer H. IJssei- stein en het bestuurslid D. Baron zijn woensdagavond in de jaarvergadering in Irene bij acclamatie herkozen. In dc vakature J. H. Meulendijk werd met twaalf van de achttien stem men gekozen de heer H. Smits. Tegen kandidaat was de heer C. J. L. van de Griend. In de vakature L. S. van Ferney werd met elf van de achttien stemmen gekozen de heer G. Poot. Te genkandidaat was de heer W. C. de Bree. Besloten werd het huis Zalmstraat 25 te verkopen. Bij de rondvraag werd gesproken over de voordelen van systeembouw ten opzichte vaD klassieke bouw van sefco- commisstes. (Advertentie) IIMIIIIIIIillüMIllüllllllllimilMllj van de eenheidsgedachte. Mr. Snoep wees lopzicnte van Klassieke douw van scno- erop dat steeds gewezen wordt op het *en en over de goede werking van ouder- feit dat het isolement niet gezocht moet worden „maar zoek den broeder". De dringende vraag is of de gescheidenheid wel verantwoord is. Mr. Snoep wees er op dat de vereni ging voor allerlei problemen staat ais „moet er een LOM-school komen, een MOK-school,- wat moet worden ge daan voor beroepskeuze, moet er een maatschappelijk werkster zijn, ook is er j de vraagwordt het beginsel geofferd aan het zakelijk resultaat?" Mr. Snoep wilde de vragen slechts j signaleren, hij ging niet in op de behan- deling. Hij meende dat gehecht' moet I worden aan verworven waarden. Daar- j om voorzag hij dat weieens samenwer- i king met andere groeperingen moet j worden afgewezen, ook ai laat de ver- j eniging dan een odium op zich. J Verwijzend naar de woorden van Hui-i jzinga stelde mr. Snoep te weten dat we j I leven in een bezeten wereld maar daar-1 i bij voorwerp zijn van Gods oneindige i liefde. „Daarom versagen we niet, aar-j j zelen wij niet, wij weten ons geroepen en geleid, daarom is Gods genade ons j genoeg", aldus mr. Snoep. j ✓uropese collectie verlovingsringen. In maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. uifiMnmiinmnm LIJNBAAN 50 Vandaag Passagetheater: Tweede Toonkunstcon cert, Rott. Ph. Orkest onder leiding van Franz Paul Deeker, -20. Musis Sacrum: WN en Expoge, To neelavond, 20. Speciale hulde ontving de heer C. van Daalen die de vereniging vele jaren heeft gediend en die zich tot leedwezen van het bestuur om gezondheidsredenen als adviseur heeft moeten terugtrekken. Mr.'Snoep herinnerde eraan dat de heer SCHIEDAM: GMwrëaV' Jacobs ff.vf C. van Daalen vele jaren de belangen I Schaper en M van Hoosdalem. Jakob A z.v. van de vereniging zowel didactisch als (F Htu.kcrs en M Schmeil. Louis z.v. L, Meui- organisatorisch heeft behartigd. „In !jtsc ei1 w Kroon. Stapanne d.v P D den moeilijke tijden heeft hij op de bres ge- ï°uler- en 3 3 Y-00gd- jannes J F z.v. J staan onder zijn dagelijkse leiding is de vereniging uitgegroeid, ook de ver houding tot de overheid is gewijzigd." I QrUTrrn r-iihkikm'" -ï- Voor do schoolhoofden sprak de heer G. de Raad, die eraan herinnerde dat hij kennis heeft gemaakt met de heer Van Daalen toen hij tezamen met de betreurde vorige voorzitter Mastenbroek en het bestuurslid Van der Berg bij de en morgen heer G. de Baad een bezoek bracht Wijkcentrum, Nieuwland: Openbare fnnctl°" vergadering Oecumenische Raad van Kerken. 20. Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad. behandeling gemeentebegro ting 1963. 20. De Ark Kethei: Openbare Les chr. gym.ver. DOK, 19.30. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd. Creatief Spel, 20. Irene: Oud-Katholieke Gemeente, To neelavond, 20. Musis Sacrum: Pers.ver. Gemeente werken, Toneelavond. 20. Wijkcentrum Nieuwland: PPSC, Ver gadering. 20. Stedelijk Museum: Opening expositie werken Henri-Georges Adam, 20.15. .naris een klokje in etui aan. Penningmeester H. IJsselsteiii kreeg een warm applaus voor zijn, omvangrijk financieel verslag. De heer IJsselstein droeg de hulde mede over aan de ad ministrateur Van der Most. Dagblad „De Rotterdammer" Sehie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588. toestel 51 (b.g.g, na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aieidastr. 23 tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel 113588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp. Singel 83, hoek Emmastraat. C C Dekker en M A B Dunselman, Inge. d.v. tl J Marcus en J A Jonker. Irma M L d.v. H F J Rorije en A M Bouwman. Kirsten d.v. D Reinders en A C Rabellier. Eddy z.v. C van dar Hee eo J Eckebus. Margaretha KI d.v. F Wiese en H Oranje Afltrid A &I d.v. A de Koster en G M van der Maten. Geesje d.v. Bos R en M G Molendijk. Johanna d.v. J van der Vlugt en J Zonneveld. Margie A d.v. A L, de Groot en W Waterbolk, Jan L z-v. L J Èrwien en E M M Blom. Cornelis d,v Post en C Verbpon. Yvonne d.v. O E Jung eh C van Gerven. Overleden: J J E Plooij. 48 jr, M A C Per soon 94 jr. J M M Gerlach 81 jr. SCHIEDAM. - Geboren: Peter z v G M Vlug en M E van Meurs; Marie L v L A Seelen en A Libbenga: Catbarina W d v J T Ensing eri C W Andries3en. Overleden: A M Meester 79 jr weduwe van L J Vrcdebregt". M M Hendriks 91 jr weduwe van H A Mulder. Advertentie Scharen voor elk doel Zakschaar reeds v.a Sedert 1894 HOOGSTRAAT UeTel. 135763] kortehc i De Schiedammer M. J. mist zijn 1 fiets die in Broersveld in Schiedam stond geparkeerd. Van de 18-jarige student H. G. B. is een rijwiel gestolen dat niet op slot op het Stationsplein heeft gestaan. (Van een onzer verslaggevers) IN EEN TIJD da\ de boeren pro testeren tegen het huidige prijs beleid hield de Centrale Coöperatie voor Vee en Vlees „West-Nederland", afdeling Rotterdam, in het hervormd wijkcentrum Kethei „De Rank" haar jaarlijkse ledenvergadering. Enthou siast kon de voorzitter van afdeling Rotterdam, de heer C. P. M. Lans bergen, niet zijn over de opkomst. Hij noemde het dan ook een dunne opkomst. In zijn welkomstwoord vroeg de heer Lansbergen zich af, waarom de boeren over de prijs van het vee niets te zeggen hadden. Hij was van mening dat de producent de prijzen moet bepalen. Samenwerking, zoals bij de coöperatie, is het enige middel, aldus de voorzitter, om ook een stem in het kapitel te krijgen. De aftredende bestuursleden, de heren L. W. Bijl en W. Rodenburg, werden bij acclamatie herkozen. Het jaarverslag 1961 -'62 werd, be sproken door de heer Jae. Laan. alge meen voorzitter der C.V.V. Spreker zei, dat men trots kon zijn op de om zet. maar dat deze toch eigenlijk te klein -was om er veel mee te berei ken. Verre van verheugd was hij over het feit. dat de boeren aangesloten bij de C.V.V. ook nog dikwijls de coöpe ratie links laten liggen bij de verkoop s van hun vee. De coöperatie, aldus de heer Laan. i heeft verplichtingen die zij na moet ko- i j men en bij een dergelijke handelwijze t is het haast onmogelijk om aan de ver- i plïchtingen te voldoen. Hij riep de boe- ren dan ook op om hun kopen en vcr- kopen via de coöperatie te laten verlo pen, zodat zij daardoor meer zou kun nen bereiken. Hij betreurde het dat er nog vele boeren zich niet bij de C.V.V. hebben aangesloten. Het voordeel dat velen zich aansluiten is dat het bestuur met een groot ledental achter zich meer kan eisen en beter kan opkomen voor de rechten van de boer. „Vee en vlees in de E.E.G." zou het onderwerp geweest zijn dat de direkteur der C.V.V., de heer P. Havinga, behan deld zou hebben. Deze was verhinderd et: de heer Laan heeft daarom enkele dingen over dit onderwerp naar voren gebracht. Hij begon met te zeggen dat niemand eigenlijk iets positiefs daarover kan zeggen, maar hij was ervan over tuigd dat de positie van het vee en. vlees m de E.E.G. vooruitgang zal beleven. Bij een onderzoek Is gebleken dat de Nederlandse boer de goedkoopste produ cent is. De uitgevoerde goederen zijn dan ook door deze goedkoopte bij export aan: heffingen onderhevig, hoewel ondanks deze heffingen de prijzen toch nog lage? zijn dan die van Duitsland en Frankrijk. Het streven is om binnen 7 jaar van de heffingen ontdaan te zijn en dat de prtl- zen op gelijke hoogte zullen zijn. Om het werk der C.V.V. nog eens goed onder de aandacht te brengen werd aan de hand van dia's het programma der C.V.V. duidelijk gemaakt. (Advertentie) Vraagt vers verpakte aan uw groenteman «Heen onder dit handelsmerk. Fabriek te Hoofddorp De christelijke gymnastiekvereniging „DOK" zal morgenavond (vrijdag avond) een Openbare Les geven in de zaal van De Ark aan de Schiedamse- weg in Schledam-Kethel, aanvang half acht. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) ZONDER enig vertoon is vanmor- gen om twaalf uur het veelbe sproken namaak fregatschip „De Vo- eel Struysz" van Wiiton-Fijenoord in Schiedam vertrokken. Vanmorgen vroeg is de marinetransportdienst uit. Den Helder met het landingsvaartuig j L 9606 in de haven van Wtlton-Fijen- oord gearriveerd, I Het schip kreeg ligplaats achter het In- j ton-Fijenoord het houten pronkstuk om diasche schip de Jalavibar aan de tien over half twaalf opgetild en in, kade bij de machinefabriek waar on-; het landingsvaartuig geplaatst. I langs het ongeluk met de twee hef-iSelchts enkele arbeiders van Wilton en! kranen gebeurde. I De Vogel Struysz reed om half twaalf op de 40 tons oplegger uit de onder- j zeebootloods bij het bouwdok om de j laatste rondrit over de werf te maken i naar de andere zijde van de haven. Daar heeft een 40 tons kraan van Wil-I marinepersoneel onder leiding van een j luitenant waren bij deze arbeid betrok-1 ken. Het vrij grote landingsvaartuig is in het middaguur naar de Rotter-; damschc Lloyd in Rotterdam gegaan: waar nog enig stukgoed moest wor-, den geladen voordat de tocht naarj Den Helder kon worden ondernomen. Vingeroefeningen maken of recitals geven... U vindt zeker uw instrument in ons uitgebreide assortiment met vele wereldmerken. Van de mo derne Rippen Sonora, tot de grandiose Steinway. Kom gerust keuren en kiezen. U kunt verzekerd zijn van een verantwoord advies. Bel of schrijf om onze foto-brochure nr. 60 A Rotterdam, W. de Withstraat 32, tel. 138113

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1