Schiedams gemeenteraad gestart met begroting Waardering in raad voor werk W. v. Schooneveld Betere vooi bevolking belangrijk TUDIG AANGEPAKT Maak fasen- of principeplan gdheid over personeelstekort Raadsleden over krotopruiming: Rekening honden met nieuwe verbindingen Sanering van binnenstad grote noodzaak Nieuwe wethouder te zware taak agma"vöor Integratie in bankbedrijf Lossen goederen nu in aandacht „Hoe zit dat met de Vogel Struysz W inkelsïiiitmg St. Nicolaastijd Burgerlijke stand Buslijn door Nieuwland gewenst >Meer werkgelegenheid voor ouderen9 Lijm en plak alles met VELPON vanCeta-Bever^T'^"'*"9' Zwembad voor Schiedam-Zuid Veront waardiging over aannemer Hollandia bracht iveer aantrekkelijk en amusant toneel Minder personeel van Sliell in Vlaardingen Hervormde scholen handhaven 5-daagse Dr. H. de Graaf en dr. F. Hoeke in buitenland Strijders voor Oranje hield feestavond Raadsleden willen: „Mogelijkheden van en moeilijkheden in de E.E.G SCHIEDAM Vandaag -..en maandag en dagelijks Waarschmving Verlies -fotr Scheepsbouwcongres Ondersoek Voorlichting Verheugd ar TïïfeS?nl,*t Vaa de leden van de k (Van «en onzer verslaggevers) Drs! J. J. Houtman (WD) deelde trijdaSavon-d in de Schiedarnse gemeen teraad mee dat Rijnmond en Benelux- tunnel Schiedam in contact zullen bren- «a snet het internationale wegverkeer Hij hoopte -dat hiermee stedebouwkun- üt rekening wordt gehouden. ;De hec Boutman wees er op dat het Stedelijk Gymnasium dient te worden vervangen Hij hoopte dat spoedig met de bouw van ie HfiES-Sted. Gymnasium kan worden .begonnen. Ook verdient het aanbeveling ie plannen voor het politiebureau in be- huideiing te nemen. Dat zou aan een uitvalsweg ideaal liggen. De zaken betreffende de bouw van een •ula op de algemene begraafplaats noemde hij teleurstellend. Hij vroeg te tornen tot de constructie van de Bran dersbrug over de Schie bij tel Station ,n dit niet te laten afhangen van het 'feit of er een parkeergarage in hei randlichaam voor de Horvathweg kan worden gebouwd. Tevens vroeg hij initiatieven om het «cheepvaartverkeer in Schiedam te willen riimuleren. Voor de gemeentelijke wo- ningdienst-vroeg hij een eigen onder houdsdienst. In de woningen wilde hij «r.tralê verwarming en geluiddempende iostallatiematerialen. Ook ir. Dominicus uitte zijn bezwa ren tegen het traineren van de aanleg van de Horvathweg met aansluitend de Brandersbrug. De heer Houtman noem de het saneringsplan voor de Gorzen ur gent Hij wees op de noodzakelijkheid van aanleg van de buitenwaterkemg en d« Buitensluls omdat de veiligheid van veel bewoners afhangt van deze be- jjèhermiiig. (Van een onzer verslaggevers) sympathieke voortvarend- de Schiedarnse gemeen teraad vrijdagavond de eerste aanval len gewaagd op de behandeling van het ontwerp-gemeentebegroting 1963. Voor deze openbare vergadering be stond opmerkelijk veel belangstelling. De aanwezigen hoorden dat zeven sprekers in eerste instantie de alge mene beschouwingen hebben ingeleid. Enkele malen klonk het kanonvuur van het verwijt, soms het mitrailleur- geratel van het ongenoegen maar ook waren er de welluidende geluiden van tevredenheid over het gevoerde be leid van B. en W. van Schiedam. Grote bezorgheid heerst bij de raad over het tekort aan gemeenteperso- neel, speciaal het gebrek aan hoofden van dienst. Bovendien verwezen de (Van een onzer verslaggevers) WAARDERING ontving de wethou der W. van Schooneveld van de fractie van de Partij v. d. Arbeid vrijdagavond bij de aanvang van de algemene beschouwingen in de Schie darnse gemeenteraad. Mr. H. B. Engelsman constateerde dat de nieu we wethouder zijn functie met ijver en ambitie vervult. Hij zei daar te vens bij dat „het critisch oog ge richt op de voorgangers van de heer Van Schooneveld nu op het rusten gaat, ook al gaat het daarbij niet om de persoon maar om het werk". Mr. Engelsman betreurde het dat bij de taakverdeling in B. en W. de nieuwe functionaris het moeilijke de partement van gemeentewerken had gekregen. Hij had liever gezien dat een ervaren wethouder dit deel voor zijn rekening had genomen zodat de heer Van Schooneveld een comfor tabeler zetel had kunnen bezetten. De heer Engelsman richtte zich tot de Traditie getrouw heeft ook nu weer de toneelgroep van de. personeelsvereniging Hollandia te Vlaardingen in zaal Trian gel een aantrekkelijk en amusant toneel spel in vier bedrijven, getiteld „De ru we bolster" van Barend van der Veen, voor de leden op de planken gezet. In het stuk staat een zekere Eva, een volkomen verwaarloosd en aan de ouder lijke macht onttrokken meisje, in het middelpunt van de belangstelling. Toen zij het ouderlijk huis had verlaten werd zij opgevangen door een dominee die voor haar wel een plaatsje wist Zij wordt dan ondergebracht in het gezin Van Es. In het begin zaait zij nogal pa niek in het gezin. Omdat zij geen goede oovoeding genoten heeft, kan zij zich on mogelijk aanpassen bij de deftige mede huisgenoten. In het huis is ook nog een oude man. Het is een „nogal zeurige" man en aan de andere kant weet hij, wanneer er verwikkelingen zijn, dezeop een takti- sche manier op te lossen. Eva heeft de taak om de oude man te verzorgen en al gauw is zij een vriendinnetje van opa. Opa, die nogal wat geld bezit, besluit tenslotte om haar het grootste deel van de erfenis te schenken. In het stuk ziet men diverse koddige verwikkelingen en aan het einde komt alles weer goed. Onder regie van me vrouw E. Vroomsmit hebben de spelers zich uitstekend geweerd» waarbij vooral het spel van Eva, Betty Coenradie, Theo de zoon des huizes. Jan v. d. Hoeven en opa, Wim Dijkman, opviel. Ook de overigen hebben hun steentje bijgedragen om het spel te doen slagen. Koopmansbeurs: Kunstmarkt. 1022. Wijkcentrum Nleuwland: Gerepatrieer- den. Contactavond, 20. Musis Sacrum: Fers.ver. F ontijne, Feestavond, 20. Sportfondsenbad: Wilton Fijenoord, zwemwedstrijden, 19. Opstandingskerk: Wijk 7 Ned. Herv. Kerk, Contactavond, 20. Schiedarnse Cartonnage Fabriek: Kan tine WSV De Nieuwe Waterweg, Contact- avond. 20. Sportcentrum Reinier Hulsker: Judo- wedstrijden, 19. Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond gebed, 19.30. Stadhuis, Openbare vergadering ge- oieenteraad behandeling gemeentebegro ting 1063. 20. Stedelijk Museum, Ver. Vrienden vap net Museum, Films over de geschiedenis ea de techniek van de grafische kunst, Arcade, Postduivenvereniging Union, Vergadering, 20. Irene, Wijkgemeente 6 Ned. Herv- Kerk, Filmavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie darnse protestants-christelijke fractie met de opmerking dat hij het betreurde dat in deze groep geen vrouwelijke af gevaardigde zitting heeft gekregen; Mr. Engelsman geloofde dat de ge meente op den duur geen verdere bij- steun aan de bejaarden kan geven. Dan dient de AOW voldoende te zijn. Hij vroeg naar het stadium van de aardgas- nota. In de Memorie van Antwoord had hij op diverse plaatsen ontwijkende ant woorden van B. en W. ontmoet. „Waar is de ruimte om te knutselen of te stu deren in de nieuwe woningen?" vroeg de heer Schueler. Mevrouw W. Drukker- Brink vroeg evenals vorig jaar om het creëren van'besloten speelplaatsen. Ir. Dominicus stelde duidelijk dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten. Hij meende dat rationali satie en mechanisatie bij verschillen de diensten nog wat kan opleveren. Alle uitgaven dienen scherp in het oog gehouden te worden. Komen de hu ren en erfpachten voor herziening in aanmerking vroeg de heer Dominicus. Hij wilde ook. weten waar de ver ruiming van het belastinggebied uit zal bestaan. Hij vreesde dat het opleggen van hogere lasten aan de burgerij ge vat zal worden in het geheel van de financiële verhouding tussen Rijk eu Gemeente. Dan wordt het eigen belas tinggebied een deel van de financiële verhouding. De heer Dominicus zag in de postinkomsten weinig perspectief» Wederom heeft ir. Dominicus een waarschuwing doen horen tegen de vorm van afschrijvingen. Hij meent dat sterkere afschrijvingen de voorkeur verdienen. Hij vertrouwde erop dat bij meevallende uitkomst achteraf het af schrijvingsbedrag toch zoveel mogelijk zal worden opgevoerd. De heer Dominicus wees erop «at m de begrotingsstukken een financiële prognose voor de nabije toekomst ge mist wordt. Spreker geloofde niet dat Schiedam een bijzondere uitkering zal ontvangen uit het gemeentefonds van wege de taak en ligging ln het Water weggebied. Hij zag ook aarzeling ten op zichte van het investeringsschema. Ir. Dominicus stelt prijs op een investe ringsschema voor de komende drie jaar. SWss Ir. K. J. J. DOMINICUS sprekers met klem op de noodzaak van sanering van de binnenstad. Na drie uur vergadering had de raad de eerste ronde achter de rug. Maandag avond zullen B. en W. het antwoord geven. Voor de protestants-christelijke frac tie (Protestant Schiedam) noemde ir. K. J. J. Dominicus het verheugend dat er een aantal jongere burgers zich beschikbaar heeft willen stellen om als lid van dit bestuurscollege hun tijd en krachten te gaan geven aan de gemeentelijke zaak. „Bij de politieke ongeïnteresseerdheid die zich. in stij gende mate openbaart en die een niet te onderschatten gevaar voor de de mocratie betekent, is dit een verblij dend feit", aldus de heer Dominicus. „Het goed vervullen van die taak vraagt niet weinig. Voor een buitenstaan der is het moeilijk te geloven hoeveel werk daaraan vastzit. Het duurt gerui me tijd en hierbij moet men denken in jaren alvorens men ingewerkt is. Daarom is het ook goed dat de muta ties in de Raad en hetzelfde geldt voor bet college van B. en W., niet te groot zijn. Dat komt de continuïteit in het bestuur ten goede. Was dat anders, 3stn zou de invloed van het gemeentebestuur op de gang van zaken verzwakken "ten gunste van die van het ambtenarenapparaat omdat het laatste dan de discontinuïteit zou moe ten opvangen. En dit is iets wat strijdig is met onze opvattingen over de taak van het gemeentebestuur. We verheu gen er ons dan ook evenzeer over dat een aantal ervaren en wijze mannen en vrouwen hun plaats zijn blijven inne men". „Voort zien wij dat het aantal frac ties met één is verminderd. Men zou zich op het standpunt kunnen stellen dat zulks een verlies is. Inderdaad kunnen verschuivingen die leiden tot een gerin ger aantal fracties het politieke spel stroever maken en minder kleurrijk. Het gemeenschappelijk optreden van de prot, chf.- partijen zal aan deze verscheiden heid echter geen afbreuk doen. De C.H.U.-leden van onte fractie blijven zichzelf gelijk en ook degenen die de A.R.-beginselen zijn toegedaan." „Het samengaan in één fractie maakt hen niet ontrouw aan hun politieke over tuigingen, maar demonstreert de vorde ring van het toenaderingsproces en wil daartoe ook een stimulans vormen." „Een van de eerste taken die deze raad had te vervullen was van represen tatieve aard. Wij denken namelijk aan de 13e september 1962, onuitwisbare da tum in Schiedams historie. „Onze stad heeft toen gestaan in het volle licht van de belangstelling. Dat mocht ook wel eens. Het was voor (b-g-g. - ndactieaangelegenbeden. Dr F. L. Bos. gereformeerd predi kant té Vlaardingen, is dinsdag der tig jaar predikant. Op 27 november 1932 werd hij te Wünis <U> voor de eerste keer in het ambt bevestigd. Op 2S mei 1944 deed dr. Bos zijn intree te Vlaardingen. Gisteren was het pre cies dertig jaar geleden dat ds. en mevrouw Bos in het-huwelijk traden. In de pastorie aan de Burg. Verkade- singel waren gistermorgen m mtieme kring heel wat mensen hijeen: de col lega's predikanten kwamen dr. en me vrouw Bos hun gelukwensen aanbie- a' Blijkens het dezer dagen versche nen Statistisch zakboek 1962 van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft Vlaardingen zich wat inwonertal gehandhaafd als 24ste gemeente van Nederland. Volgens rangschikking op basis van de bevolkingscijfers per 31 december 1961 (Vlaardingen 59560) staat Vlaardingen tussen de plaatsen Amersfoort met 71.185 en Emmen met 67.725 inwoners. m In 1962 zijn uit Vlaardingen 263 dienstplichtigen voor eerste oefening in militaire dienst getreden. De ver. deling voor Landmacht, Luchtmacht en Zeemacht is resp. 198, 23 en 42. Per 1 februari 1962 waren voor de lichting 1964 uit Vlaardingen 483 man nelijke personen ingeschreven. Van hen werd tot nustoe aan 19 vrijstel ling verleend, hetzij wegens broeder- dienst, hetzij wegens bijzondere om standigheden (b.v. emigratie). De bestrating van het Weeshuisplein in Vlaardingen komt deze week ge reed. In Het Hof zijn negen nieuwe banken geplaatst: ook werd een aantal hersteld. In de speeltuin aan het Men- delssohnplein zijn diverse nieuwe speelwerktuigen geplaatst. Zoals bekend hebben de firma R. Mees en Zoonen te Rotterdam en de fir ma Hope en Co. te Amsterdam enige tijd geleden een belangengemeenschap Pmitmpntale Kan- In Vlaardingen is op 7 en 8 novem ber de schouw gedreven. Om nalati- gen alsnog in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen te voldoen is de herschouw bepaald op 28 november. In Vlaardingen zijn bouwvergunnin gen verleend aan Van Heusden's Meu belfabriek, afdeling Scheepsstoffeerde- rij voor het bouwen van een bedrijfs ruimte met garage aan de Produktie- straat en aan het aannemingsbedrijf S. de Lange voor de bouw van 32 maisonnettes en 16 garages in vier blokken aan de Coornhertstraat. (Van een onzer verslaggever#) Is op de eerste dag van het congres i„Schepen van de toekomst" in de Ahoy- jhal te Rotterdam aangedrongen bij het i bouwen van schepen enigszins rekening Ue houden met de havenaccommodatie, voor een groot deel van de i Hjdens de derde dag heeft dr. A. Bran tenaar van Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij in aansluiting hierop de wens uitgesproken, dat de verzenders van de te verladen goederen eens reke ning hielden met de „handelbaarheid" van deze goederen in de haven. Evenals de heer ir, H. P. Meijer van het gemeentelijk havenbedrijf, op de eer ste dag, vroeg dr. Brantenaar gistermid dag ook of de reders hun schepen niet zo kunnen laten bouwen, dat de ruimen toch een meer uniform karakter krijgen, „v Zou men aan de naar voren gebrachte krijgeïi steeds meer gestalte naarmate verlangens kunnen voldoen, aldus dr. het stationsgebouw zijn voltooiing nader j Brantenaar, dan zou dit voor de reder, ons en burgerij een mooie, een blijde dag. Onze Vorstin was in ons midden en wij willen u, mijnheer de Burgemeester, op deze plaats gaarne onze erkentelijk heid betuigen voor de wijze waarop u onze aanhankelijkheid en trouw je gens onze koningin en haar huis tot uitdrukking hebt willen brengen," al dus ir. Dominicus. Grote lof had de woordvoerder van Protestants Schiedam voor de vormge ving van het stationsplein. De fraaie plannen van wijlen de heer Horvath en de keermuur met de tunneluitmon ding de afmetingen van het plein gaan accentueren. „Maar daarmede mag het niet ophouden", aldus de heer Domini cus. „De Spoorwegen zullen wel op tijd klaar zijn; hoe zit het echter met de Brandersbrug? Het antwoord van het College is weinig moedgevend." Er zou nog een onderzoek gaande zijn naar de vraag of de Horvathweg als zandlichaam of als holle betonconstructie uitgevoerd zal worden. Wij menen te moeten opmerken dat deze zaak reeds jarenlang traineerd. De oorspronkelijke gegadigde voor de bouw van een toren- pand als westelijke afsluiting van het Stationsplein heeft blijkbaar geen haast gemaakt en eindelijk laten weten dat hij de zaak niet rond kan krijgen en nu staan we weer aan het begin, want met dit torenpand zou men een parkeerga rage onder de Horvathweg willen com bineren. Het lijks ons verstandig zó niet lan ger te wachten en zelfstandig een be- slssing te nemen. Oï er wèl of niet een parkeergarage komt, zal per slot van re kening financieel weinig verschil uitma ken. Naar veler verwachting echter zal het parkcervraagstuk steeds nijpender worden, zodat voor een garage onder de weg wel emplooi zal komen. Desnoods zou hij in buitengewone omstandigheden als schuilkelder kunnen dienen." Volgens gegevens van de personeels afdeling van de Shell Nederland Raffina derij N.V. te Rotterdam (Pernis) loopt het aantal werknemers van dit bedrijf dat in Vlaardingen woonachtig is terug. Op 30 juni 1962 woonden in Vlaardingen 1730 Shellwerknamers. Op 31 decem ber 1961 was dit cijfer 1762 en per 31 de cember van de jaren 1B58, 1959 en 1960 waren dit resp. 1928, 1918 en 1838 per- soneh. In het stadhuis te Vlaardingen was de- voor hem in de plaats treedt van het op zer dagen overleg gaande tussen de wet houder van onderwijs, de heer H. K. van Minnen, en de besturen van de bij zondere lagere- en kleuterscholen. Tijdens deze-besprekingen is gespro ken over het zelfstandig genomen- be sluit der Vereniging voor Bijzonder Christelijk. Schoolonderwijs om de vrije zaterdag ook gedurende de wintermaan den te handhaven. Na uitvoerige discussie is overeenge komen voor het openbaar, het r.k. en het gereformeerd onderwijs de zesdaag se schoolweek in het winterseizoen te continueren. Het hervormde schoolbe stuur handhaaft echter de vijfdaagse schoolweek, In het voorjaar zal deze aangelegen heid opnieuw gemeenschappelijk onder ogen gezien worden aan de hand van de opgedane ervaringen. de verzender van goederen en stuwa door die thans volkomen langs elkaar heen te werk gaan grote tijds- en kostenbesparingen betekenen. De heer Brantenaar wijdde voorts eni ge aandacht aan de bijzondere ontwik keling. die gaande is bij het lossen van ertsen, granen en stammen. Terwijl Rot terdams zee- en binnenschip gebruike lijk was, wordt nu veel van deze goede ren eerst op de wal gelost en daarna in het binnenschip geladen. Deze „gebro ken lossing" geschiedt om het verblijf van de zeeschepen in de haven zoveel mogelijk te bekorten. In het algemeen kan men stellen, zo merkte dr. Brantenaar op. dat de over slag van stukgoederen, die vroeger op de tweede plaats kwam, nu voor de eco nomie van de haven en het land van het grootste belang is omdat stukgoederen minder conjunctuur gevoelig zijn en zij bovendien een hoge toegevoegde waarde hebben. ln Vlaardingen mogen de winkels van dindsdag 27 november tot en met woens dag 5 december tot 21 uur voor het pu bliek geopend zijn. De verplichte hal- ve-dagsluiting op dinsdag 27 november en op maandag 3 en dinsdag 4 decem ber komt te vervallen. Gedurende bo venstaande periode is tot 21 uur even eens straathandel geoorloofd. Winkelpersoneel van 18 jaar en ouder mag in dit tijdvak na 19 uur arbeid ver richten, doch niet langer dan elf uur per dag en niet later dan een half uur na het tijdstip waarop de winkels voor het publiek gesloten moeten zijn. Op de dagen waarop hel winkelperso neel een vrije halve dag zou moeten ge nieten mag arbeid verricht worden. Indien het winkelpersoneel op de dag in bovengenoemd tijdvak arbeid verricht in afwijking van de tijden vermeld op de arbeidslijst, dan dient daarnaast door het hoofd of de bestuurder van de onder neming of door een daarmee belast per soon een ondertekend geschrift te zijn opgehangen, dat aang-eeft welke rege ling voor he min de plaats treedt van het op de arbeidslijst vermelde rooster. VLAARDINGEN. Getrouwd: Johannes Schaar. 26 en Adriana van der Lelij. 23; Simon Swaneveld, 24 en Komelia Barendlna van der Wagt 22. Geboren: Rob Johan, z.v. J J van de Win kel en G X M Winkelman, Sportlaan 244; Menno, z.v. R F B T Berendsen en M A Kat. Korte Hoogstraat 13 B; Jan, z.v. J Groeneveld en J van Oostenbrugge. Curacao- Iaan 104: Maria. d.v. C Schipper en J J de With, Prof Teldersstraat 91: Adriana Cor nelia Margaretha, d.v. A van de Waardt en C van Leeuwen, Parkweg 72. OverledenWillem Vonk. 91, wedr v J de Jong. Rotterdamse weg 54; Pietertje Mei« boom. 95, wed.v, K Boender, P K Drossaart- str 207; Adrianus van Oudenaarden, 88, wedr v A Vrij, Emmastraat 71: Pietemella Maria ^Étonia van Tongexloo, 78 j, wed.v. W Sic- ben. Kethelweg 53. De hoofdscheikundige-bacterioloog van de Keuringsdienst van Waren voor Rot terdam, dr. H. de Graaf, woont in Parijs een vergadering bij over luchtverontrei niging. De bijeenkomst is belegd door de werkgroep Meetmethoden van de Orga nisation for economie co-operation and development. Er komen meetmethoden ter sprake, die ook in Rotterdam worden toegepast De directeur van de Keuringsdienst van Waren voor Rotterdam, dr. F. Hoeke. verblijft in Luxemburg als deelnemer aan twee internationale bijeenkomsten. Dins dag en woensdag nam hij als lid van de Nedaslandse delegatie deel aan de be sprekingen van de E.E.G.-subgroepen Jams en Toevoegingen over een gemeen schappelijke regeling en harmonisering van ae wetgevende reglementen en van daag (vrijdag) is hij betrokken bij het Onderzoek van de werkgroep Levensmid- delenonderzoek van de subcommissie laboratoria in de Benelux. (Van een onzer verslaggevers) BETERE busverbindingen met n in Nieuwland wensen enkele le den van de Schiedarnse gemeente raad. Het !id van de fractie Protes tant Schiedam P. Brouwer achtte het ongewenst dat voor deze verbe tering de buslijn 40 zou worden ge bruikt. Daardoor zou namelijk de Üjn naar Kethel te veel worden belast. Bovendien rijdt deze dienst toch al niet op korte geregelde tijden. De heer Brouwer meende dat het mogelijk moet zijn lijn 39 uit te brei den waardoor betere verbindingen in Nieuwland ontstaan. Mr. J. B. Schue ler (kvp) wilde weten waar de bus haltes bij het nieuwe parkeerplein precies komen. Hij vond het irritant steeds weer te moeten lezen dat de EET iets goedkeurde, 'geen of wel be zwaren had. Hij merkte op dat het er op leek dat Schiedam niets te ver tellen had. „Als de concessie vervalt dienen we te zeggen hoe we het heb ben willen" zei hii. De heer Houtman (vvd)vroég te wil len komen tot een totale sanering van de Singel zodat er een mooie boulevard ontstaat. In tegenstelling tot de andere fracties geloofde hij dat de Poldervaart dient te worden .bewaard bijvoorbeeld als Singel omdat deze vaart van zeer oude datum is. Ir. Dominicus was verheugd dat de plannen voor de Poldervaart de ontwikkeling van Kethel weinig kunnen beïnvloeden. Ook als de poldervaart nog eens als tracé voor een spoorweg zou worden bestemd zou dat de zaken weinig veranderen. Bevorder de voorlichting zeiden de he ren Engelsman en Schueler. De heer Engelsman wees daarbij op de ver keersproblemen. Hij meende dat tijdig maatregelen moeten worden genomen, en dat ook het publiek ruimer dient te worden voorgelicht. Hij vroeg zich af of de „groene golf" wel geschikt was voor de spitsuren. Hij meende dat het ver keer van Rotterdam naar Vlaardingen kan worden omgeleid over de Prove- niersbmg en de Burgemeester van Haa- renlaan. tJtt de verontrustende berichten in de dagbladen van hem gebleken dat het fregatschip „De Vogel Struysz" in Den Helder behandeld zal worden coals mr. Engelsman wilde dat ln Schiedam zal geschieden, n.l. winterberghir en 'u zo mers botten. „Uw college heeft beweerd dat het niet kon en ts de raad wei Juist voorgelicht. Wist de marine wel wat ze boven het hoofd hing? Gaarne wil Ik nadere frdtchtingen over de gevolgde gang van zaken" aldus mr. Engels man. Het consulaat van Italië in Rotterdam ts verheven tot een consulaat-generaal. Het besluit hiertoe dateert overigens al van 4 oktober jl-, maar de maatregel werd gisteren effectief, omdat consul- generaal Americo Gigli zijn functie heeft aanvaard. De consul, de heer R. Ferrara. die na 4 oktober als waarnemend con sul-generaal optrad, zal ons land ver laten. (Van een onzer verslaggevers) BINNEN hoogstens zeven Jbren zul len vele hogere en middelbare ambtenaren in het Schiedarnse ge meentelijk apparaat de pensioenge rechtigde leeftijd bereiken vertelde ir. K. J. J. Dominicus (Protestant Schiedam) vrijdagavond in de Schie darnse gemeenteraad. Bij pftitte voor het zoeken van opvolgers in eigen kring. Ook wees hij erop dat bij het aantrekken van personeel de leeftijd geen rol behoeft te spelen. Uitvoerig zette hij uiteen dat ge bleken is dat oudere werknemers ef ficiënter en snet meer verantwoorde lijkheidsgevoel arbeiden. De heer Do minicus zei dat er gestreefd moet worden naar meer werkgelegenheid voor ouderen. Sprekende over statistische cijfers zei hij dat ook de noodzaak van be jaardenzorg in een duidelijk licht wordt gesteld. Niet alleen zorg voor huisves ting en onderhoud, maar ook mentale zorg. „Schiedam heeft dit probleem tij dig aangevat. Het enquêterapport, dat wij thans blijkbaar spoedig mogen verwachten het wordt wel tijd ook zien wij met grote belangstelling te gemoet", aldus spreker. „Intussen stemt het zeer tot verheu ging dat van kerkelijke en semi-kerke- lijke zijde zo belangrijke initiatieven _n ondernomen, initiatieven die inmid dels met gunstig resultaat zijn be kroond. De gemeentelijke bemoeiing op dit terrein ligt vooralsnog in het stimuleren, eventueel coördineren en het verlenen van krachtige mede-werking. Wij ver trouwen erop dat ook de nog aan hangige plannen, zowel van kerkelijke als van andere zijde, de grootst moge lijke medwerking zal ten deel vallen." *ei ir. Dominicus, die besloot met: „Naar onze overtuiging zullen we ons werken, ook al# gemeenteraads leden, moeten bezien ln een hoger, een boventijdelijk Heht. Daarin is alleen nog maar plaats voor de vraag: „hoe staat gij tegen over God, wat doet gij voor Uw naas te". Deze vraag is één en ondeelbaar en er kan niet mede getransigeerd wor den. Met grote ernst begeleidt ons deze vraag en uit het antwoord kan blij ken of ons werken eeuwigheidswaar de heeft Moge door Gods'genade in Chris tus dit Inderdaad getuigd kannen wor den." Deze koude winteravonden schijnen ideaal voor het houden van feestavonden. De christelijke Oranjevereniging „Strij ders voor Oranje" te Rotterdam deed dat donderdagavond ook. In jeugdhuis 't Slag werd donderdag avond de jaarlijkse oranjeavond gehouden. De christelijke toneelvereniging „Oranje Getrouw" kreeg het leeuwenaandeel. In een flink tempo voerde het gezelschap het stuk „Vliegtuig vermist" op. De voorzitter van „Strijders voor Oranje", de heer G. Stehouwer. las ter opening enkele gedeelten uH Psalm 103 voor. „Wij zijn niet gekomen om te veel te praten", zei de heer Stehouwer, „maar om te kijken". Na zijn welkomstwoorden werd dan ook onmiddellijk met het toneelstuk worden begonnen. Voor het slagen van. de gezellige bijeen komst hebben zeker de spelers van „Oranje Getrouw" zorg gedragen. De Zuidhollandsche Bank N.V. en het Zuidhollands Effectenkantoor N.V. delen namens principalen mede. dat nagenoeg alle aandelen Kuilenburg-Wijnbeek N.V. zijn aangeboden, zodat het aanbod tot overname gestand wordt gedaan. Zoals bekend, werd een bod op de aandelen uitgebracht tegen de koers van 155 pro cent Advertentie. (Van een onzer verslaggevers) j beneden peil zijn. We dienen dan ook systematische krotopruiming". VRIJWEL ALLE woordvoerders hebben vrijdagavond in de vergade ring van de Schiedarnse gemeente raad gewezen op de noodzaak van de krotopruiming in Schiedam. eerst een principeplan te maken en daarbij van uit gaan wat er behou den dient te blijven. Ir. Dominicus vroeg waarom er wordt gewacht met het inschakelen van een stedebousv- kurtdig bureau. Hij wees op het voorbeeld van Am sterdam waar de stad was dichtge bouwd en waar men nu grond buiten de stad nodig heeft om te kunnen bouwen voor de sanering. Ook vroeg hij het beleid van Huisvesting te Walen af- Ir. K. J. J. Dominicus noemde de was n0g steeds niet voldaan over het Ook de heer mr, H. B. Engelsman j stemmen op de toekomstige moeilijk- Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 jaangegaan. Daar de Continentale Han- ou(je S(a<{ geen Iraai beeld. Hij had niet verschijnen van een nota over de tel, 65431 (alleen voor klachten, i delsbatik N.V. Amsterdam een zeer f VQnr de „|annen voor het stad- krotopruiming en sanering. „Mij staat, j dat de suggestie van de heer Enge'iS' abonnementen b.g.g.tel relatie onderhoudt met ae urma -»J— J!— u lr— heden. Mr. J.B. Schueler CKVP) meende teniles i15588) Mees ehoudster van nagenoeg het gehele h"'® Mees, nouasyei i »_t fi beeld van allure worden meende Belangrijke telefoonnummers: Brand* i aandelenkapitaal, ligt het in het jdarm 69123: politie-alarm 64666: GG en uD waarschuwing 69290. Apotheek: Apotheek Nieuwland ar. "ibautplein 5, de administratie van de Conti* hij. Dit kan en moet een stads-1 voor het oog een lasenplan en dan dient i man de plannen vooruit ioapt. Een- fa- er welbewust een keuze te worden ge-senplan zal veel tijd kosten. Hij meen- daan welk deel van de stad zal worden Wanneer wordt met de sloop 2e3aneerd. Het nu gevoerde een moderne city te worden gebouwd zei hij. P. BROUWER „De voorlichting aan de burgerij dient beter te worden" zei mr. J. B. Schueler (kvp) die geloofde dat een jaarverslag van een onderneming be ter te lezen is dan de gemeentebegro ting. Hij verzocht de gemeente in die richting te willen gaan. Er- 'zou een populair werkje met grafieken e.d. in bevattelijke termen kunnen worden ge schreven. Iets dergelijks had al eens in november 1961 in het maandblad van de Schiedarnse Gemeenschap ge staan van de hand van Nic. van Loo- pik. De heer Schueler vond die uit eenzetting over de gemeentelijke fi- Met klem hebben de Schiedarnse raads leden ir. K. J. J. Dominicus en J. J. Houtman vrijdagavond aangedrongen op de bouw van een zwembad in Schiedam- Zuid. De heer Houtman vroeg tevens aandacht voor de bouw van een sport hal, Hij betreurde het dat de padvin ders moeten worden verdreven van de boerderij Vijfsluizen. Nu kunnen zij misschien in Nieuwland nieuwbouw be trekken maar de heer Houtman hoopte dat dan de gemeente zal helpen met renteloze ieningen. Waardering had de heer Engelsman voor het subsidiebeleid voor culturele zaken. Hij vertrouwde erop dat de kwes tie van de volkstuinen tot een goede op lossing is gebracht. Hij wees er boven dien op dat het aanleggen en onderhou den van gemeenschappelijke tuinen in Nieuwland ook een gemeentebelang is. Hij achtte het daarom niet juist dat de stijging van de kosten geheel op de bewoners wordt verhaald. Van een onzer verslaggevers Met verontwaardiging hebben de woordvoerders in de openbare vergade ring van de Schiedarnse gemeenteraad vrijdagavond gewezen op het feit. dat nog steeds geen. zand wordt gespoten op de bouwterreinen rond Kethel. Mr. J. B. Schueler vroeg wat B. en W. bedoelden met hun antwoord in het algemeen ver slag dat de bouwgrond in Kethel niet bouwrijp wordt gemaakt zoals B. en W. zich hadden voorgesteld. „Wat gaan we doen en wanneer?" zei hij. De heer J. J. Houtman suggereerde dat de gemeente rechtsmaatregelen moet nemen tegen de aannemer. Ir* *K J. J. Dominicus stelde: „Een kwalijke zaak is de vertraging in de opspuitingswerkzaamheden te Kethel. zijn in zee gegaan met een aannemer die blijkbaar de kunst verstaat om ons •an bet lijntje te houden totdat het hem goeddunkt en schikt zijn verplichtingen na te (komen. Wanneer dat is, moeten we maar afwachten. Misschien wacht hij wel op dat de Gemeente het laat afweten. Als dat zo is, dan mogen we hierover niet méér fras laten groeien dan de boeren al heb- en ontbeerd deze zomer en dient on verwijld een stringent werkschema op gesteld, waaraan mijnheer zich te hou den heeft. De gemeente kan moeilijk met zich laten spelen en er bestaat ook no* zoiets als een zwarte lijst. Aïet voldoening namen wij ter kennis dat het college het wachten moede is en tot een krachtiger houding overgaat. Voor de zo noodzakelijke voortgang van de woningbouw zal eventueel irgegrepen moeten worden door het opbrengen van zand op een andere wijze." Kou, mist. gladheid, radio en TV wa ren donderdagavond wel de oorzaak dat An en CH kiesvereniging die in de Magneet te Maasland werd gehouden maar matig bezet was. Drs. A. J. Wii- en uit Leiderdorp sprak over „Mo- EEG e" moeili-'kheden in de Hij schetste het ontstaan van de E.E.G. ®n wat voordier, geweest was zoais de Marshaihu.p, het Russisch Pact. de Ko len en Staalgemeenschap enz. De EEG is geboren uit dc crisisjaren en de snel le ontwikkeling in de naoorlogse jaren waarin veel veranderd is. De heer Wijn malen belichtte de onderlinge verhoudin gen tussen de EEG landen, waarbij hij er op wees dat met toetreding van En geland de wereldmarkt reeds met 52 procent van het totaal voorzien wordt. Uitvoerig zette hij uiteen wat de ue- doeling van de EEG is. Ook wees hij er op hoe met grote belangstelling de ontwikkeling der EEG tt'Arrl» wordt gadegeslagen en de rol die dé Dominicus stelde: Het is thans Gaulle en Adenauer e binnenstad is opgesteld. Bij ditdat de boer wefie't's vin"'rijn^elfst™ ipeplan zal uitgegaan moeten wor- diglieid zal gaan verliezen zeUstaQ- Vf^±'SZC werden over dit on- gehele binnenstad is opgesteld princ' den v moet worden en dat is n.o.m. de Lan- jderwerp vele vragen eesteM gc Haven met Korte Haven *--«->s dit on- waarin ook beleid is i teonfnnr van de Stedelijk museum: tentoonstelling oeu- j verplaatsen naar een pand ge- vre, Henri-George Adam, grafiek- ^ulp-, bank t lP van de iixma Hops en turen-tapijten, schilderijen van Marylegen naast Bauermeister, 10—17 uur (t/m 2 dec.). uo. nentale Handelsbank eerlang tc integre* van de panden aan de Gedempte [e voeren het afbreken van ren met die van de firma Hope en Co. *--9 In verband daarmede is besloten het de Continentale Handels- Broersvest begonnen? Wat steeds meer irriteert gedeelte van de binnenstad dat niet van historische of architectonische waarde de woontoestanden krotten die uit hoofde van andere plan- is hetjnen toch moesten worden afgebroken, een soort gedwongen krotopruiming dus" aldus mr. Engeisman, die vroeg nu eindelijk eens te beginnen met de de dat geen noodgreep moet worden gedaan bij de keuze van het aantrek ken van een stedebouwkundige. Drs. J. J, Houtman (WD) vond het droevig te moeten constateren dat de oude bin nenstad er zo desatreus uitziet. Slechts een radicale afbraak kan de oplossing brengen. Binnen tientallen jaren dient gc Haven met Korte Haven, omgeving j de tuinbouw ter sDrato T™ Beurs met Schie wand Zakkendragers- transport vroeg v?el de aandacht Hoe !l.l^^n„St^:f.-...„alsmede eni*ei He* Is zo dat a* Duitse vrachtauto s zonder meer in Ne- J mogen komen, terwijl de Ne- derlartdse expediteurs voor elke kilome- waardevolle gebouwen Hiervan uitgaande moet toch binnen redelijke termijn een plan in hoofdzaak kunnen groeien? Daarbij verwachten we beslist geen moderne metropool, maar een stadskern met eigen sfeer, waar bet oude met het nieuwe in har monisch verband samengaat." die z4j in Duitsland rijden moeten ïSilï Wdej21eM*tftnd>gn«»d van do boer kwam bii de vragen nogmaals tor sprake en het bleek dat nog vele dingen om een oplossing zullen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1