Hofstee Schiedamse raad naar finish Urgentieplan 1962-1965 is thans vastgesteld STRUYSZ BIJ MARINE BEST OP TN PLAATS s 0 Mr. P. van Bochove: Geen zekerheid over inkomen Kunstmarkt heeft zich vaste plaats veroverd Felix Heljnen: 40 jaar de Sigaar Mr. Van Kinderen: plan sanering meer realiteit Rapport commissie ad hoe uit raad „Huisvesting schoot te kort'9 gehctkt-x>Asu ROBSON PYAMA'S VfftKADS Voordeel ^Verkoop lussen-mutsen chocoladeletters W. v. Schooneveld antwoordt op vele vragen Burgèmeester mrJ. W. Peek: „Beslissing was niet overhaast" Bouw ziekenhuis is goedgekeurd Sabel: ongenoegen overrapport Man aangereden WORDT KWESTIE „OPSPUITTNGEN" RECHTSZAAK? Bejaardentehuis NPB aanbesteed Sint verrast kind Sporthal in systeembouw? Effect „Kunstkranfmerkbaar partijen Julianateams Bejaarde vrouw aangereden Spoedig een Jeugdnota? SSrot, WOEHSVAG- IE33H <S£ bis ROTTERDAMMER Pagina 5 DINSDAG 27 NOVEMBER 1963 Advertentie van can zending Voordeel - Verkoop van een zending verpakt in leuk doosje, keuze uit het hele alfabet (dus ook M en W.) Normale prijs 39 cent. Tijdelijk t/m woensdag 82/11 Tl O 9 uur_ 's-avonds HOOGSTRAAT 219 - VLAARDIMGEH Groot model Geen tijd? w. Zivembad üede^lkmttié&iaWtAA'b V/aat, ~éaa£é\fc*t£ fed-ptmfc I cfóf tcag. a t/eeCég au-Aefcmm# 5 20-24 3.50 SchtLfjliub A. DEN DRAAK vanaf 15.90 modehuis Sporthal Niet populariseren al K> 'eel werk Tivintig redenen (Advertentie) GE broek! L_ J 1GM1IA VOOK SCHIEDAM Vandaas - - - en daselijks de Ideate warme hoofdbedekking voor tieners in 8 leuke frisse kleuren zoals wit, rood, groen enz. Normaal voor 6,95 al voor delig. Voor m qe Sint Nicolaas u 73 tijdelijk (Van een onzer verslaggevers) Schiedams gemeenteraad is maan «a ga vond na^ de tweede vergadering ter behandeling van het ontwerp-ge- meentebegroting 1963 dichtbij het slot van de marathonbesprekingen geko men. B. en "W.' hebben gelegenheid gekregen te antwoorden op de vrij dagavond gestelde opmerkingen. Wet houder W. van Schooneveld die zich de jongste noemde („dat ben ik", zei wethouder mr. M. J. M, van Kin deren. „In anciënniteit", zei de heer Van Schooneveld) heeft de spits af gebeten. Hij deed dat vaardig en on vervaard. Later kreeg hij daarvoor onverbloemde lof van de heer mr. H. B. Engelsman en mr. J. W. Peek. De heer Van. Schooneveld zei dat de gemeente niet zal schromen te pro cederen 'tegen de aannemer als hij blijft «chromen zand öp te brengen op de bouwterreinen rond Kethel. Hoe ern stig deze zaak is bleek daarna uit de opmerking, van de heer Van Kinderen die stelde dat „tot schande van Schie dam moet worden gezegd dat er onvol doende bouwterreinen bouwrijp zouden zijn als Schiedam meer woningen kon krijgen dan het toegewezen contin gent" Na zijn inleiding over de veranderde situatie, dertien jaar heeft hij gelegen heid gekregen B. en W. te attaqueren en nu voor het eerst dient hij het be leid van het college te verdedigen, merk te de heer W. van Schooneveld op dat het wethouderschap moet mislukken als vrijetijdsbesteding. Een full-timer kan slagen. Met algemene goedkeuring is'er geen'wijziging gebracht in de portefeuil- (Van een onzer Verslaggevers) DE burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek, heeft geant woord «p de ertttek die I* geuit/ naar aanleiding van-het feit dat de ge meente Schiedam aan' Den Helder bét model van het fregatschip „De Vogel Stmysz" cadeau heeft gedaan hoewel Den Helder al evenmin als Schiedam een overdekte ruimte ion hebben en Den Helder het schip in de buitenlucht zou willen plaatsen. Dè burgemeester zei over deze kwestie: - „De heer Engelsman spreekt weer over overhaasting in het beleid en over een afdakje, waaronder het schip 's zomers zou kunnen worden ge plaatst.. Ik weet niet of hij het laatste serieus bedoelt of dat hij er een grapje van maakt. Het gaat om een schip, dertien, meter lang. drie meter breed en elf meter hoog! Zou men dat willen beschermen met een over kapping, bestand tegen weer en wind, kon trotseren." 'dan zou een bouwsel van nog veel 'grotere afmeting nodig zijn. De kosten 'biervan zouden groter zijn dan wan- neer men het schip opnieuw zou bou- wen met materiaal, dat weer en wind ■iKeeds enige weken voor het bezoek van Hare Majesteit heeft de Marine zich in verbinding -gesteld met de werf teneinde de Struysz, die naar izj verno men had bij het spel op 13 september tou worden gebruikt, toegewezen, te krij gen. De werf heeft toen geantwoord, dat zulks, onmogelijk Was omdat het schip voor de gemeente Schiedam werd ge bouwd. Daarna heeft, bij schrijven van 5 september de admiraal, Baron de Vos van Steen wijk, voorzitter van het bestuur *n promotor van het museum zich tot mij gewend. 'In zijn brief schrijft de ad miraal: .-.Naar ik.verneem zal u binnenkort door. de NV, Wilton Fijenoord een groot mod-a worden aangeboden, van eea 17e eeuws oorlogsschip, waarvoor uw ge meente geen bestemming zou hebben. In .dit verband moge ik ons museum in uw warme -belangstelling aanbevelen". OTt deze brief blijkt dus, dat de marine goed op de hoogte was van de toestand, wist oyer welk. scheepsmodel het ging, waarvoor, het was gebouwd en dat het Mn groot model was...", aldus mr. Pesft, „Vanzelfsprekend hield het verzoek van de admiraal in. dat de marine na een eventuele overdracht de verplich ting op zich zou nemen het schip be hoorlijk onder te brengen en te .on derhouden, zoals in een museum ge bruikelijk is." „Het "Helders museum is een museum in. wording, dat thans nog niet beschikt over een ideale outillage.; In een toelich tend schrijven zegt .de admiraal verder: „Het museum is voorshands op beschei den wijze ondergebracht óp het, adres Buitenhaven 2, waar het hoopt volgend jaar. een ruimer pand te kunnen betrek ken." -■<;,• V'.,v -J. - Hierover worden, in Den/Helder, aldus de heer Peek, naar ik vernomen heb, be sprekingen gevoerd. De heer Engelsman kan du® gerust zijn. Het. is niet zo, dat ons college aan uw raad overhaast beeft voorgesteld het schip aairde-marine aan te bieden om er vanaf te zijn; het be raad en overleg heeft meer dan een maand geduurd, tot 10 oktober, toen wij u ons voorstel deden toekomen. Wij stonden voor het alternatief het schip In Schiedam ergens onbewaakt te; plaatsen met bet vooruitzicht dat het door dè jeugd, geholpen door de weers omstandigheden, op korte termijn zou zijn-vernield; of het toe te vertrouwen aan de Marine. Wij hebben na overleg met de werf voor het laatste gekozen. Ons college staat nog steeds op het standpunt, dat de Struysz het beste op zijn plaats Is In Ben Helder, omdat men daar wat toe-' zicht en onderhoud betreft beschikt over mogelijkheden, die wij hier in Schiedam heiaas niet kennen." (Advertentie) leverdeling. Het leek de heer Van y! Schooneveld logisch dat een technicus de technische portefeuille beheert. Sprekende over de stadssanering zei |§S spreker dat het geen zin heeft uitge breid te gaan vertellen over wat andere gemeenten op dit gebied doen. Hij aei dat In Schiedam het urgentie plan voor 1962-1965 Is vastgesteld. Wat - daarna kan gebeuren moet worden vast- - gesteld. Alvorens het plan alt te voeren moeten sociaal-economische studies wor- den gemaakt. Er dient een woon-, 1 werk, cultureel centrum te bomen, de 1 verkeer*- en parkeervraagstuken moe ten worden bekeken. Deze studies moe ien aansluiten bij het bestaande sane ringsplan en de gehele stad omvatten. Gespecialiseerde medewerkers dienen het werk te verrichten. De heer Van Schooneveld zei dat het ontwerpen van de plannen dient te ge schieden door een gerenommeerd stede bouwkundig bureau. De wethouder had met de architect Rein H. Fledderus over deze kwestie gesproken en de heer Fled derus voelde wel wat voor deze arbeid maar hij had de zaak in beraad ge houden. Als Fl-edderus g-een tij-d beschikbaar heeft zal'op korte termijn een andere stedebouwkundige moeten worden aan getrokken zei de heer Van Schoone veld. Hij zei dat B. en W. zich be wust zijn van de veie aspecten van het saneringsplan. Gezinnen zullen moeten worden -overgeplaatst en sociaal begeleid. Het huisvestingsbeleid moet worden aangepast en het financieel be leid moet er bij aansluiten B. en W. stellen zich voor de raad uitvoerig over deze kwestie in te lichten. De heer Van Schooneveld zei dat de kwestie van de Brandersbrug en de to renflat bij het Stationsplein een erfenis is van zijn voorganger. Hij kon medede len dat de zaak in de eindfase verkeert. Over een mogelijke demping van de Pol dervaart is niets te zeggen. Er komt een nieuwe nota. Het gebied van de Vlaardingerstraat-, Kethelstraat-, Vellevest zal volgend jaar worden gesloopt, het jaar daarna komt <le Gedempte Broersvest als fa se drie aan de beurt. De heer Van Sehoonveld geselde de activiteit van.de ijsvereniging die niet is. ingegaan 'op een aanbod een proef te nemen met een ijsbaan op «en vijver in het Prin ses Beatrxxpark. Hij meende dat Schie dam met de twee sproei-ijsbanen en de vele vijvers voldoende ijsvlakte heeft .bij strenge vorst. Het plan voor het -bouwen van een VAN SCHOONEVELD een goed debuut "De goedkeuring-' van G. 8. voor de bouw van het gemeenteziekenhuis In Schiedam Is ontvangen. -Eatebdag zal de bouw ondershands wor den aanbesteed, zei burgemeester mr: J. WV Peek maandagavond. Op 9 janua ri" moeten de inschrijvingen binnen zijn en-op 9 februari 1963 zal de gunning geschieden. Op de opmerking over de tekorten in het huidige ziekenhuis antwoordde mr. Peek dat hij deze ook kende en dat juist daarom het nieuwe ziekenhuis tot stand moet komen. Tijdelijke voorzieningen kunnen niet worden getroffen. Die zouden te kost baar .zijn.-Over de tarieven in het nieu we, ziekenhuis valt nog niets te zeggen omdat dit 'afhangt van kostenbegrotingen en het salarispeil met verdere onkosten. aula komt ter beoordeling van B. en W. Er zullen rouwkamers bij de aula ge bouwd worden omdat particuliere onder nemers geen stappen ondernemen op dit gebied. De wethouder wees op het ge baar van de gereformeerde kerk waar kerkzalen of bijgebouwen ter beschikking worden gesteld ais rouwkamer. Er komt een zwembad Frankeland als het trace van de Buitenwaterkering be kend is. De heer Van Schooneveld be greep niet wat mevrouw Drukker pre cies bedoelde met gesloten speeltuinen. Wat de onderbezetting van personeel betreft deed hij liever geen noodgreep. Met waardering sprak hij over de amb tenaren die ondanks de handicaps hun werk zo goed vervullen. (Van een onzer verslaggevers) Het (te) lang uitblijven van het ETI- rapport over .de situatie van het bejaar- denvraagstuk heeft ook het ongenoegen van B, en W. van Schiedam zei wet houder H. Sabel maandagavond. Hij vertelde dat men enkele weken geleden had verteld dat het rapport er over en kele weken zal zijn. Voor de bouw van de Rijks-HBS en het Stedelijk Gymnasium is een nieuw ontwerp gemaakt De schetstekeningen worden gemaakt Gewacht wordt op de goedkeuring van de minister. De heer Sabel zei dat hij herhaalde lijk telefoneert met .de directeur van de nieuwbouw ..^an de - rijksgebouwendienst over jïeze kwestie. - - Op de hoek van de Broersvest en de Lange Kerkstraat in Schiedam is de 58-jarige voetganger P. V. vrijdagmid dag om twee ttur onvoorzichtig overge stoken. -De metselaar J. G. P. F. reed hem met zijn motorrijwiel aan. Een passerende- automobilist heeft de heer V. naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht, waar de scheurwond aan de kin van V. is gehecht. (Van een onzer verslaggevers) De onderhandelingen gevoerd met de firma Oosterwijk zijn tot heden zonder resultaat gebleven zei wethouder W. van Schooneveld maandagavond in de Schiedamse raad, toen hij het echec be treffende de opspuiting van de bouw gronden rond Kethel besprak. Zijn voorgangers de wethouders Van den Berg en Kok hebben vorige jaren al data voor de aanvang van deze op spuitingen genoemd. De buizen werden ten dele gelegd maar verder gebeurt er niets. Hij zei dat steeds is aangedron gen bij de aannemer om spoed te be trachten, De aannemer heeft verwach tingen gewekt die niet vervuld konden worden. Op 12 november stopte de aan nemer zelfs met aanvoeren van zand „in den droge". Op donderdag 22 november werd een uiterst telegram gezonden met vermel ding van termijn van herbeginnen en er werd gedreigd met het nemen van rechtsmaatregelen. Op de eis tot her vatting is ingegaan. Het college is ge neigd tot het nemen van rechtsmaatre gelen indien deze zaak blijft strem men, zei de wethouder. (Van een onzer verslaggevers) Bij de aanbesteding voor de bouw van het bejaardencentrum „Francois Ha- verschmidt" van de Ned. Protestanten Bond in Schiedam was de N.V. Van Vliet en Van Dulst's Bouwbedrijf uit Rotterdam de laagste inscbrijfster. De Rotterdamse bouwonderneming schreef in voor. een bedrag van ƒ2.750.000. Dit bedrag ligt echter boven de raming. Nader overleg wordt nu ge pleegd met overheidsinstanties om in het bestek enige veranderingen aan te brengen. Zoals bekend zal dit tehuis met negen bouwlagen in het voor malige Volkspark worden gebouwd. (advertentie) hoogstraat CoolsMgal toaaatCSA! Zwartjanatraat 19 Beijertandaeloan «1-113 - Putsebecht1t3-115 Jonker Fransstraat 67 - Goudaerijweg 21-23- 25-18 3.95 (Van een onzer De Kunstmarkt verslaggevers) heeft een vaste (ran een medewerker) Er zijn van de afgelopen week niet v? volleybalresultaten van de gym vereniging "Juliana" te Schiedam te mei- dep- Dames l ging op bezoek bij kop- »PW "LEKKERKERK" en ondanks he rig verzet werd met 30 verloren. Technisch gezien deden de beide ploegen weinig voor elkaar onder maar "LEK- KERKERK" was aanvallend beter het geen uiteindelijk de doorslag gaf. Dames t deed het beter door met ruixn verschil van D.O.S. 3 te winnen. De Schiedamsen *aren op alle putA-ja superieur aan hun tegenstandsters. De setstanden waren: la—8, 15—7 en i5_g. Dames 3 was f*en partij voor het technisch uitste kende Libanon '50 II en verloor met 30. Bij de heren-teams speelde alleen he- 3. In een enthousiast gespeelde wedstrijd moest "JULIANA" bet onder spit delven tegen het beweeglijkere Set- PP- De uitslag was: 1—3. (Setstanden: *-15, 9—15, 1512 en 9—15) Heren 1 speelde dus niet en de reden hiervan is dat Juliana onder dwang van 4* S.B.L.O. de zaal heeft moeten rullen ®et T.S.F. Als gevolg hiervan heeft men Moeten besluiten het eerste team in de f®«Tgie-hal te laten spelen, de hoge toten en alle nare consekwenties ten JPijt Tevens moet Heren 3 het nu zonder Vainer stellen en zijn de junioren ver slaatst naar de zeer lastige tijd van kwerdagmiddag vijf uur. Hei is te ho- te® dit in deze vreemde situatie spoedig verandering komt. Fransenstraat 23 Telefoon 6 4 3 6 VLAAKDINGEN In het dierentehuis St. Annazuster- straat te Schiedam verblijft een zwart-, bruin hondje, dertig centimeter hoog met, j J-/ O„Uirv» Irselnrwrtef g*?le halsband, c is aangetroffen. plaats in Schiedam veroverd. Kwali tatief heeft deze markt al zeer ge wonnen. Zaterdag hebben weer enke le tientallen kunstenaars in de Koop mansbeurs tientallen werken aan ve le honderden bezoekers getoond. De kijkers kwamen tot ver uit de omstre ken van Schiedam. De Kunstmarkt levert voor de deelnemers een goede concurrentie. Zij trachten steeds be tere inzendingen te exposeren. Dat is zaterdag wel gebleken waar veel voortreffelijks te zien was. De Kunstmarkt ligt niet meer in de ban van de abstracte werken met hun al even abstracte aanhangers die slechts bij hun warrige baard en slordige kle dij te grijpen zijn. Hier waren serieu ze kunstbeoefenaren die de beste pres taties willen leveren. Het abstracte werk voert zelfs niet meer de hoofd toon en het was dan ook opmerkelijk dat juist de makers van figuratieve kunst de meeste werken verkochten. Zo stond Nanny Verwey voor het eerst met haar Bloemen en Katten in het openbaar. Lieve, pretentieloze plaat jes naar de natuur geschilderd die veel belangstelling trokken en die ook kopers vonden. brum nonaje u=iu^ ^d"iDe j0nge harde werker Frans van der gele halsband.Jat m Schiedam loslopen^ e(m s(erk 2ij het ab_ stract coloriet. Hij verkocht werk aan bemiddelde Rotterdammers. Goed beeldhouwwerk was er te zien. Jan Hovener toonde prachtige expressio nistische werken. Er lag lijn teken werk. Het effect van de in vierduizend exemplaren verzonden Kunstkrant was merkbaar want er is ditmaal viermaal zoveel verkocht als tijdens de vorige maand gehouden markt. Bovendien werden opdrachten aan de exposanten verstrekt en tevens zijn be zoekers uit ruimere kring dan voor heen gekomen. Verheugend is dat wij belangstelling van gemeenteraadsleden en hoofden van dienst bemerkten. De Kunstmarkt heeft een hechte basis gekregen in Schiedam, het is aan de kunstenaars om dit culturele leven te gaan versterken. »chindam*«we9 et vloardlnsan tal.3202 (Van een onzer verslaggevers) UITVOERIG heeft de wethouder van financiën mr. P. van-Bocho ve maandagavond gesproken over de moeilijke kwestie van de gemeente lijke financiën. We hebben niet de minste zekerheid over de inkom sten zei hij. Mr. Van Bochove was weinig geporteerd over een mogelijk heid tot vergrotng van het gemeen telijk belastinggebied. Hij zei dat de reorganisatie van de gemeentelijke diensten moeilijk doorgang kon vin den omdat er een tekort aan perso neel is. Toch wordt er al heel wat gedaan. Het zal niet mogelijk zijn een figuur; als wijlen J. M. Horvatii tot stedebouw kundige aan te stellen. Ook ten op zichte van de verwachting van de vervuiling van andere vacatures is er pessimisme. De rationalisatie en mechanisatie in de diverse takken van dienst hangt af van inzicht van bet diensthoofd. Ook de wethouder zag de bezwaren van ,.de vergrijzing" van het personeel maar hij noemde het tevens een ge lukkig feit omdat daaruit blijkt dat er weinig verloop is onder het personeel. Hij voelde er niets voor opvolgers op te leiden. De man die het heeft wordt het en we mogen bekwame krachten van buitenaf niet weghouden. de drie bedrijven (GTB) selfsupporting dienen te zijn, zei de heer Van Bochove die opmerkte dat de raad voor de keus komt meer uitgaven te doen voor de agd e.d. of de watertarieven niet te rhogen. Hij zei dat het niet zo is dat hij als wethouder de touwtjes aan el kaar had kunnen knopen. Hij had zijn daim op het pakje ge- honden, de burgemeester had de knoop willen leggen maar het pakje bleef te groot. Toen moest er nogmaals worden geschrapt om te kunnen komen tot een nauw sluitende begroting. De suggestie van de heer Houtman om het verkeer in de havens te bevorderen achtte hij onjuist. Hij stelde dat het al lang geleden is dat het transport op wielen het van het vervoer te water heeft gewonnen. Met nadruk stelde hij dat een sporthal voor de sport dient te zijn. Men moet geen verwachtingen koesteren voor congreszaal of tentoon stellingshal omdat Schiedam te dicht bij Rotterdam ligt. Men komt niet naar Schiedam, meende de wethouder, die zei dat de sporthalcommissie eerst in januari zal vergaderen omdat dan een plan tot systeembouw van sporthallen van de afdeling Zuid-Holland van de Ver. van Ned. Gemeenten verschijnt en dat kan een belangrijke kostenbesparing op leveren. Het oorspronkelijk geraamde tekort van 70-80000 gulden per jaar zou een te heet hangijzer voor de ge meenteraad zijn. Voor popularisering van de gemeente begroting voelde mr. Van Bochove niets. Hij stelde dat men zich dient te houden aan de voorschriften en degene die er belangstelling voor heeft zal de begro ting toch wel lezen. Het valt evenwel te overwegen of er een gesprek met de Schiedamse Gemeenschap gehouden kan worden om wederom te komen tot een uitgave als in 1961 is geschied. Hij meende dat dit dan wel kan war den verzorgd door een der Schiedamse journalisten „die meer begrip hebben voor public relations dan kennelijk bij B. en W. aanwezig Is". Van een derge lijk populaire uiteenzetting over de ge- meentefbwnclën zonden dan «verdruk ken verspreid kannen worden. Het college staat op het standpunt dat Op het zebrapad voor de Nassaulaan in de Burg. Knappertlaan in Schiedam is de 72-jarige voetgangster mevrouw B. van A.. zaterdagavond om half acht aan gereden. Zij werd op het voorwiel van een motorrijwiel over een afstand van elf meter meegenomen. Voor de bejaarde dame valt het- ongeval misschien nog mee, want zij kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis toe gaan. Zij heeft een lichte hersenschudding en schaafwon den. De motorrijder F. de N. kwam uit de richting Vlaardingen toen mevrouw A. de beschermde oversteekplaats opstapte Me vrouw A. werd tegen het windscherm van de motor gescherpt. De motorrijder heeft een kaakfractvfur en een zware hersenschudding, Zijn broer J. de N. die op de duo zat, bleef ongedeerd. (Advertentie) «Si 1 SPfCIAUTEST: NAIUMLSIGAMN o... 4» buitengmnMn gomt» I JUBILEUM-SIGAAR: 40 CENT in «rnhf-ktojm van 40 STUKS l ROTTERDAM COOISJNGEI (»o«r 't postkantoor) TEL (010) 11 77 35 1 (Van een onzer verslaggevers) Verschenen is het «pport v^n de commissie ad hoe inzake de huisves- UnT in Schiedam. Twee jaar geleden werd deze commissie naar aanleiding gevori^' Dat port nu voor de ling zal nemen. Ook wij zullen nog nader op dit rapport terug komen. De commissie suggereert dat er een klachtencommissie dient te worden gevormd waar betrokkenen gelegen heid krijgen hun klachten over het huisvestingsbeleid te uiten. Ook zou iet systeem van toewijzen van hui len ondeugdelijk zijn. De commissie neent dat er een systeem van punten- uekenning moet worden toegepast In een deelconclusie wordt gesteld is geslaagd de beschikbare woonruimte dat „in dertien gevallen het toewij-jtoe te wijzen. zingsbeleid in hoge mate tekort is ge-I Maar huisvesting er In onvoldoende schoten". In acht gevallen is Bureau 1 mate ingeslaagd te voorkomen dat tvo- Huisvesting „er niet in geslaagd een I ningzoekenden ten onrechte zijn achter- rechtvaardige oplossing tot stand te!gebleven. Het vaststellen welke kandl- brengen". „In de overige dertien ge-|daat het meest voor een woning In aan vallen was de toewijzing van een wo- merking komt wordt belemmerd door ning zeker gerechtvaardigd geweest" ''et ontbreken vaa voldoende selectie- Vijf itien klachten ontving deze com 'lelijkheden meent de commissie. missie en vijfmaal bleken de klachten gegrond. Een aantal aspecten heeft dc commissie niet kunnen onderzoeken. Zr. is de behandeling van bezoekers aan het Veel werk heeft de commissie verzet, bureau huisvesting en de doelmatigheid iI »nJ non Vvi i tSttrnhii j_ j r#«d heDDen. veei 4vv4,,,"t:7. uuiBvCStmfi tn u* uw* ia Umi dat enkele gemeenteraauSiJ' jteekproeven zijn gedaan bi] Bureau;van de administratieve gang van zaken hoie malen tot diep in «e Huisvesting.De commissie splitste zich niet onderzocht. Amoeten werken om het; voor de te verrichten arbeid m drieen. nacht hebben mo en bej In Bij onderzoek van incidentele gevallen rapport samen te en [n overeenstemming met veel vernn- '"""'S druk te doen verscnijneu. Imen klachten van het publiek is geblc- De commissie noemt twintig redenen dal een enkele ambtenaar niet die de toewijzing van huizen belcm- Hét ligt in de steeds p2rteEiS!riU uitvoerig in behande- bliek omgaat. Zij meent dat bij het contact tussen ■onmgzoekende en loketambtenaar er aak een gemis aan begrip bestaat an beide zijden. De bezoekers zijn oms geëmotioneerd en bij de ambte* taar onstaat een zekere immuniteit voor dc problemen. De commissie ad viseert de loketambtenaren na enkele jaren te vervangen door andere amb tenaren. zonodig van andere diensten. Tevens is gebleken dat de woningzoe kende in dc praktijk te weinig moge- j van dit rap- steeds 'óp de juiste manier met het pu- meren of wijzigen. De commissie mentlijkhe! 1 y 'ft op de geschikte plaats zijn meenteraad ™UL behande- bliek omgaat. dat huisvesting er in het algemeen in 1 kritiek te uiten. (Van een onzer verslaggevers) OVER het verkrijgen van goedkoop aardgas kon wethouder mr. M. J. M, van Kinderen maandagavond weinig zeggen. „We hebben het be leid in handen gegeven van de GGZH' zei de heer Van Kinderen die uit eenzette dat er onderhandeld wordt over deze materie. Over de stadssa nering had hij de indruk dat het op stellen van een fasenplan meer reali teit gaat krijgen- Bij hoopte dat dit voor begin 1965 mogelijk zal zijn. Daar dient men nu echter al rekenhig mee te honden. Hij achtte het onjuist om de kosten van aanleg en onderhoud, van de tui nen voor alle woningen hetzelfde te doen zijn. De werkelijke kosten dienen te worden vergoed. Overigens was hij wel van mening dat het een weldaad zal zijn als het ministerie komt tot gelijke huur voor gelijke woningen. De gemeente doet wat zij kan voor de huisvesting van de jeugd, zei wethou der Van Kinderen, die stelde dat er een plan in studie is om gronden aan te wijzen. Hij memoreerde de ontwik keling van Jeugdraad en Jeugdcom missie waarbij hij het vertrouwen uit sprak dat de Schiedamse Jeugdraad spoedig met een Jeugdnota zal komen. Wethouder mr. Van Kinderen vertelde dat voor de elf gemeenten in het Water weggebied negenduizend woningen be schikbaar zullen komen. Hiervan krijgt Schiedam 741 woningen waarvan 290 wo ningwetwoningen. 198 premiewoningen en 247 niet-gesubsidieerde woningen. Vlaar dingen krijgt 641 woningen en ook nog 550 woningen in de geïndustrialiseer de bouw. Voor de geïndustrialiseerde bouw vraagt Rotterdam geen vestiging zodat daarvan andere gemeenten kunnen profiteren. Wel zal Rotterdam scheids man zijn bij een mogelijk geschil over de verdeling. De wethouder verwachtte dat Schie dam in 1965 wel geïndustrialiseerde bouw zal verkrijgen. Dan ktuuien 1300 wonin gen In 1965 gebouwd worden. Wellicht dit jaar nog komt de bouw van 91 wo ningen In Kethel. Dan zullen er 27 wo ningen op de kop van de Dura Coignet- woningen werden gebouwd. Aan de Nieu we Damlaan komen 152 woningen. Bij de Schie zullen drie torenflats in zeven woonlagen met voor elke Hat 70 wonin gen worden gebouwd. In 1963 zal getracht worden voor de eerste flat de bouwvergunning te krijgen. In de premiesector worden in 1963 25 woningen voor de St. Liduinastichtmg gebouwd, 57 woningen voor het Ned. Her Bejaardencentrum tn Kethel staan op de agenda. Juist maandagmiddag kreeg de wethouder bericht dat de woningbouw verenigingen. vermoedelijk Schiedam Vooruit cn Eendracht. 150 woningen in Kethel willen bouwen. Dan zijn er voor de vrije sector veel plannen. Op de hoeken van Nieuwe Dam laan- en Burgemeester van Haarenlaan zal do bouw van woningen in de vrije sector worden gestimuleerd. Humanitas tal waarschijnlijk 50 woningen bouwen. In studie is centrale verwarming aan te brengen. Gedacht is dat dit acht gulden per week meer zal kosten voor de wo ningen aan de Nieuwe Damlaan, die in vier woonlagen gebouwd zijn. De heer Van Kinderen wilde de iiiu® sie ontnemen dat de gemeente op dit gebied verder kan gaan. hoewel hij goe de verwachting heeft van deze C.V. Hij was verheugd dat ook de heer Houtman meent dat de gemeente een eigen on derhoudsdienst nodig heeft voor de ge meentewoningen. VAN TSL. HOGENDORPLAAN 21 4636 - VLAARDINGEN Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad slot behandeling gemeente begroting 1963. 20. Must» Sacrum: LION's Club. Actie Open Het Dorp, Costuumshow, 20. EN MORGEN' Stadhuis: Openbare vergadering- ge meenteraad. 20. Musis Sacrum: Wilton Fiienoord. Per- soneelsfivor.d. 20. Irene: TBC-ver. Zonnegloren. Toneel avond. 20. Musis Sacrum: Roti. In- en verkoop ver. Onderling Belang. St. Nicolaas- feest, 14. Arcade: Het Loodswezen, Kindermid dag, 14. Chr. Soc. Belangen: AFK. Contact, avond. 20. Chr. Soc. Belangen: Lasciub Schiedam. Contactavond, 20. De Rank: Chr. Boeren- en Tuinders- bond. Feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schle- „I^eurefiacue Lari«t Kerkstraat 82. tel, 66382 b.g.g tei. 64154 of 11538;.* i_estel 51 tb.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangeiegenbedrn. .„Ar5"!f.chfP,H- J Troost. Aleidastr. 23 te:. 8a451 (alleen voor klachten, adver- U5S88. e" abonneir,«>ten b.g g. tel »tore,!fSe tolefoonnuAnters: Branö. alarm 69123: potiüe-aiarm 64666; GG en GD wsarschuwuig 89290 Stedelijk museum: tentoonstelling oeu- vre. Henri-George Adam, grafiek- scuhï-^ turen-tap jten, schilderijen van Mare Bauermeister, 1017 uur (t/m 2 dec.).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1