Acht maanden geëist tegen Jehovagetuige Na zes pogingen: coaster nog muurvast op strand Hofstee AA T. kil AC SCHIELAND START WERK AAN BERUCHTE DIJK Vrijwilligers nodig in maatschappelijk werk SCHIELAND HEFT VRIJDOM WEGEN EN GEBOUWEN OP r Hoop op volgend voorjaar H 'S AVONDS TELEVISIE - MAAR UW VROUW HEEFT OVER- UAG GRAAG GEZELLIGE MUZIEK VAH EEN GOEDE RADIO 298.- Paal voor nieuwe telefooncentrale Rotterdam-Oost Dienstweigeraar in kwadraat Bergers hebben geen geluk Ernstig ongeluk in fabriek Schieiand geeft twee kronen voor St. Laurens Echtgenote met bijl geslagen Vier weken cel voor belhamel Iedere Hoekenaar gemiddeld f 2 voor hel Dorp! Hoogste punt 2 flats aan Maasboulevard Met Vlaardingse zeeman viel geen land te bezeilen Insectenpoéder bedwelmt man Rijksgoedkeuring voor verlenging startbaan PASfctvs Solidariteit met sociaal zwakkeren [)E ROTTERDAMMER WOEIVSJDAG 28 NOVEMBER W62 Advertentie (Van een onzer verslaggevers) HET zit de bergers van. Van der Tak niet mee: na zes po gingen om de gestrande coaster Windhund vlot te slepen ligt het scheepje nog steeds hoog en (bij laag water) droog op het Hogfcse strand. Voordeel- Verkoop van een zending mohair heren-sjaals moderne streepdessins in „man nelijke" kleurstellingen. Een ide aal geschenk waar „hij" blij mee zal zijn, normale prijs 6,90. Voordeel- Verkoop van een import zending draion bontmutsen keuze uit 2 modellen, met en zonder garnering. De moderne muts voor iedereen. Keuze uit 10 modetinten, normale prijs 13,90. Tijdelijk voor Sint Nico- !aas een Q_ mode-muts U voor HOOGSTRAAT 219 - VLAARDINGEN de individuele haarlotion HAARTABAC is een individuele haarlotion—bestemd voor de persoonlijke verzorging van Uw haar. HAARTABAC bevordert de natuurlijke bloedcirculatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roosvorming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met HAARTABAC geeft U het gewenste resultaat gezond, levendig en glanzend haar. (Van een onzer verslaggevers) ET ziet er nu dan toch naar uit dat het dat het Hoog heemraad. Schieiand binnen af zienbare tijd kan beginnen met het brengen op de .Deltahoogte van de in de afgelopenjaren berucht geworden smalle en" met veel huizen bebouwde dijk tussen Rotterdam en Capelle langs de Maas en IJssel. De ontruiming der huizen is op gang, een aan tal taxatierapporten is goedge keurd en de begroting van het waterschap vermeldt bedragen voor schadevergoedingen en voor de dijkwerken. Tijdens de dins dagmiddag gehouden vergade ring van Schieiand deelde dijk graaf J. van der Sfcolk mee dat de 'hoop is gevestigd op volgend jaar. MET GRAMMOFOON- AANSLUITING Goedkeuringen KORTE HOOGSTRAAT 15 TEL. 6000 - v. HOCENDORPLAAN 33 VLAARDINGEN (Van een onzer verslasgevers) De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap Schieiand hcett dinsdag een besluit genomen, dat van verstrekkende aard kan worden ge noemd. Het reglement werd namelijk gewilligd in die zin dat alle vrijdom men, die tot dusver bestonden op be bouwd en onbebouwd eigendom, ziin vervallen. J Als dit besluit de hogere goedkeuring krijgt en men neemt aan dat üit zat geschieden, daar alie waterschappen thans bezig zijn met het opheffen van de •vrijdommen zal dit financiëie con sequenties met zich brengen voor o.a. gemeenten, kerken en anaere instellin gen. Het gaat hier namelijk om ae we- gen, cte kerken en andere openbare "e- öouwen, waarvoor tot ousver geen aan slag voor waterschapslasten werd ge daan. Alleen reeds voor de gemeente Rotterdam zou het gaan om een totaal aan wegen van 65 ha. De verenigde vergadering keurde in rijn zitting van dinsaag te Rotterdam de begrotingen voor het algemeen beheer en voor het boezembeheer goed, achter eenvolgens met een omslag van 10 per ha en een omslag van V per ha. Op initiatief van hootdingeland A. P. v. a. Hoog, Capelle aan de IJssel, werd eeii heemraden op voldoend peil liggen, in of,'de jaarwedden van dijkgraaf en lioog- commissie gevormd om te onderzoeken vergelijking tot andere hoogheemraad schappen ais bijv. Delfland. Behalve de heer V. d. Hoog namen zit ting in deze commissie mr. F. C. Kleijn Rotterdam en de heer J. C. Vogelaar' seL Secretaris is jhr. mr. D, H. van burgemeester van Nieuwerkerk a. d. IJs- Dpom, secretarisij rentmeester van Schie iand. Als plaatsvervangend hoogheem raad voor 1963 werd opnieuw de heer A Kroes aangewezen. ("Van onze rechtbankverslaggever) taS di 'ei .b,Tvar™ tesen de mtli- dte™. U,t hooHe van zij" gods- terde «te" «iT-Jeh"vaKetl,iSe) k°es- tnnrh.,H Vlaardingse kan- toorbeihcnde J. G. du P., toen hij in 19R1 als dienstplichtige onder de wape nen moest. Hij schreef een brief aan de minister van defensie, waarbij hij een beroep deed op de dienstweige- ringswet. Een commissie vond, na Du e hebben gehoord, zijn bezwaren gegrond waarna de Vlaardïnger op september 1961 uit de militaire dienst werd ontslagen. °P ,3iPkt"her werd Du P, opgeroepen i ét j ,,- normale procedure be- dienstweigeraars inhoudt een m mn,rfVf™»n Ln burgerrijksdienst. y\ n S twaalt maanden langer dan h i,„ ïaire dienstplicht zou duren als hulpverpleger werken in een psychia trische inrichting in Eindhoven, ~lu_ meldde zich in Eindhoven en vlj£ a zes maanden werk- S l»J de inrichting. Toen vond de mi? h! «le? Sat h!j een compromis 15'aat ha.a gesloten en dat lan ger dienstdoen in Eindhoven in strijd not .Tl jet geTod van ziin godsdienst, net zoals de religie hem had verboden de wapenrok aan te trekken Hu ging «p 26 april 1962 met verlof en besloot mei terug ie keren. Hij schreef brieven aan de minister en aan de di recteur van het Eindhovense gesticht, waarin hij zijn besluit mededeelde en zijn motieven daarvoor nader uiteen- zetie. ,.U hebt dus bezwaren tegen de mili- taire dienst en het alternatief daarvoor, ae burgerrijksdienst," merkte de pre sident van de Rotterdamse rechtbank dinsdagmorgen op. „Zover gaat de wet echter met. Bent u een dienaar van uw godsdienst?" Fftt enige succes, dat de bergers het&en geboekt is, dat de kop van de kustvaarder negentig graden is gedraaid en na in de richting van Schiêveningen ligt. Het sjorren op het in zee uitgezette bergingsanker en met'de sleepboot Argus heeft gis termiddag en vanmorgen echter slechts enkele centimeters winst op geleverd. Bij hoog water vanmiddag zouden de mannen van Van den Tak nog maals proberen om de Windhund vlot te krijgen. Veel kans op slagen hebben zij overigens niet: volgens de" kustwacht zal de vloed niet vol doende hoog komen om_ de coaster genoeg water onder de kiel te geven. Met behulp van een dragline is een diepe geul om het schip gegraven. In dit minuscule strandmeertje. dat bij vloed vol water loopt, was het mogelijk de Windhund'een kwart slag te draaien. Dinsdagmiddag werd voor de eerste maal met een zeesleper getrokken. De kleine reddingboot A. J. M. Goudriaan tilt Hoek van Holland had de sleepka bel van de Windhund naar de Argus van Leen Smit overgebracht. De vloed kwam echter lang niet hoog genoeg. Bovendien waren de golven van de. branding als gevolg van het lage Voor -Sint Nicolaas *5 tijdelijk wolkendek niet krachtig genoeg om de sleper een handje te helpen. De Argus heeft vannacht in zee voor anker gelegen. Vanmorgen tussen drie en vier uur begon zij weer te trekken. De kop van de Windhund. die bijna twee weken geleden strandde, draaide daardoor enkele graden in de richting JuThfL zee' Tegelb'kertijd probeerden ae bergers aan boord beweging in het scheepje te krijgen door met de winch te sjorren op het bergingsanker. heeft 111 de afgelopen k!,S pet strand een grondige „dok- De romp van de kust vaarder, die doorgaans onder water In de biscuitfabriek Van Melle aan de Olympiaweg in Kotterdam is de negen tienjarige toffeebewerker M. v. <L Wijn- gaart uit de Sophodesstraat op onver klaarbare wijze met het rechter been tus sen de trekstangen van een mengmachi ne geraakt. Hij is met een gecompliceerde been breuk, een slagaderlijke bloeding aan het hniter been en zware verwondingen aan het onderlichaam naar het Zuider ziekenhuis overgebracht. Botterdam heeft thans de officiële goedkeuring van het ministerie ontvan gen voor de verlenging van de start baan op het vliegveld Zestienhoven, De uitbreiding van de baan in de rich ting van de Bovendijk (een afstand van 120 meter) is overigens al zo goed als klaar. In de afgelopen weken is een zandlichaam opgeworpen, dat thans is bedekt met een beton-bed en een asfalt- laag. Op het aanbrengen van de anti- sliptaag na is de uitbreiding geschikt voor het landen en opstijgen van vlieg tuigen. „Zo kunt u me wel beschouwen," zei ae verdachte. „Hebt u een theologisch scholing ge had. was de volgende vraag van de president. „Nee, maar ik heb zelf studie ge maakt van mijn geloof en het een en ander van vergaderingen opgestoken," zei Du P. De verdachte wilde niet In miliiaire dienst, omdat h(j het dragen van wa penen, gericht op de destructie van menselijke wezens, in strijd vond met zijn geweten, „Als jongen hebt u overi gens met een buks op eenden gescho- ten. Has dat ook niet in strijd met uw geweten?" vroeg de president. Het. bleek dat de kantoorbediende op aandringen van zijn moeder Jehova- getuige was geworden. Zijn vader had i vroeger als oorlogsvrijwilliger gediend. Dwspraak La deze zaak, waarin de officier acht maanden gevangenisstraf eiste, op 11 december. (Van een onzer verslaggevers Het Hoogheemraadschap Schieiand wu de Hervormde Gemeente van Rot terdam twee lichtkronen schenken voor de Grote- of St. Laurenskerk. De ver enigde vergadering van dit waterschap machtigde dinsdag dijkgraaf en hoog- en -hiervoor een uitgaaf van 9.000 te doen. Dit besluit moet eerst ter goedkeuring naar Ged. Staten, Dit plan werd reeds geopperd in 1959, maar de voorbereidingen hebben gerui me tijd gekost. De St. Laurenskerk is een der weinige kerkgebouwen in Schie- iands gebied, die in de oorlog werden verwoest. Dat was e.en der redenen om een schenking te doen ter verfraaiing van het kerkinterieur. Een andere was het feit dat Schieiand door de eeuwen heen nauwe banden met deze kerk had, omdat de torenklokken werden geluid in geval van watersnood. Het maken van een gedeelte basalt- glooiing langs de kop van Pier 1 ia de Waalhaven te Rottercam is voor 34.000 gegund aan Van den .Herik* s Aanne mmgsbedrijf te Sliedrecht. De rechtbank in Den Haag heeft gis teren besloten in de zaak tegen de 31-jarige vertegenwoordiger K. J, B. uit Rotterdam aan te houden tot 18 decem ber voor het oproepen van getuigen. De verdachte had op 2 januari in de Mer- wedestxaat in Den Haag zijn vrouw, met wie hij al geruime tijd op gespannen voet ieefde, met een bijl op het hoofd geslagen, als gevoig waarvan zij zwaar werd gewond Verdachte herriep een tijdens het ver hoor door de politie afgelegde verklaring, dat hij de bijl in Rotterdam had gekocht met het vooropgezette doel zijn vrouw in elkaar te timmeren. Ditmaal verklaar de hij, dat hij de bijl had gekocht om houtjes te hakken en een kip te slachten. Hij was alleen naar Den Haag gekomen om zijn kind te zien. Tijdens een twistgesprek op straat met zijn vrouw was de bijl gevallen. Hij had die opge raapt, maar wat er verder was gebeurd, kon hij zich niet herinneren. Vier weken gevangenisstraf kreeg een negentienjarige Rotterdamse opper man voor vlegelachtig gedrag in de nacht van 2 september. De politierech ter, mr. A. Heyusius, vond dat de in structie van de president van de Rot terdamse rechtbank belmamels ernstig te straffen, van toepassing was op W. F. T. .Va een uitgaansavond je met vee! drankgebruik wilde T. naar huis maar was te lui om te lopen. Hij had genoeg geld op zak voor een taxi maar wilde met alle geweld een lift. Tegen een automobilist die op het punt stond in zijn wagen te stappen, zei T.i „Jij brengt, me naar huis. vuile Toen de chauffeur aan dit weinig vrien delijke verzoek geen gehoor gaf. sloeg en schopte de jeugdige ruziezoeker hem. De opperman had voor mishandeling en provocerend gedrag de laatste tijd en kele veroordelingen moeten ondergaan HAARTABAC werkt verfrissend opwekkend. De individuele gear accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. HAARTABAC in de doserende (toott H. 3,50 - R 575 Maurer-f-TVirtz Stolberg ixn Rheinland p j V.0QR fittt' DOELEIHDfN" 0T0 - HING GEDEMPTE BIERSLOGT 73 TELF:2I28- VtflflBDINGEN Men hoopt dan te beginnen ,,-t het stuk tossen de Drinkwaterleiding van Rotterdam en Rademakers Metaal- drijf (Kralingseveer). Hiervoor is een bedrag geraamd van 600.000, waarin het rijk voorlopig 6# procent zal bij dragen oftewel 360.000,Het is de bedoeling tegelijkertijd te beginnen in Capelle aan de IJssel met een dijkvak, dat zich uitstrekt van de stormvloedstnw tot aan de Schoutenstraat. Dan zal on geveer een vijfde deel van het totaal zijn aangepakt. Op de begroting van de buitengewone dienst van Schieiand is ook uitgetrokken 400.000,bestemd voor het betalen van schadevergoedingen aan eigenaren en huurders van in 1963 te verwijderen panden tussen de Honingerdijk en de stormvloedkering en voor de verdere voorbereiding van het totale werk der dijkophoging In dit bedrag draagt het rijk voorlopig 240.000,bij. Tussen het Drinkwaterieidingbedrijf zijn thans van de 50 te verwijderen Een modem m#ub«i mot Mn modern geluid PHILIPS AFMETINGEN: 23 x 55 x 21 Desgewarwt kunt u ge-brvKc maken van hat BOOGAARD-KREDIET Coulant 98.— 4 x f 50.— par maand200.— huizen er 29 ontruimd. Vier panden heeft Schieiandreeds afgebroken, ter wijl de gemeente Rotterdam eveneens vier panden sloopte. Met de afbraak meerdere panden Li enkele gevallen zelfs 16 moet worden gewacht tot het laatste gezin de woning heeft ont ruimd. De ontruiming gaat aanmerke lijk minder vlot dan wij hadden ge hoopt, zo deelde de heer Van Stolk mee. Dijkgraaf en hoogheemraden hadden in de Vorige vergadering de klacht geuit dat de taxatierapporten over de af te breken huizen tussen Rotterdam en Ca pelle langs de dijk nog steeds niet waren goedgekeurd in Den Haag, zodat men niet kon gaan slopen. Thans kon echter worden meegedeeld dat in de afgelopen maanden goedkeuring op een veertig van deze rapporten werd ontvangen, zodat het hoogheemraadschap eigenaar werd van evenzoveel panden. Op vele vragen uit de vergadering antwoordde de heer Van Stolk dat voor een zo goed mogelijke beveiliging van de te lage dijk bij stormvloeden een goede regeling bestaat. Ook wees hij op de z.g kleikist, de tijdelijke ver hoging (met een kistdam) die reeds jaren op de kruin van deze zeewering staat BU de behandeling van dit onderwerp hield de hoofdingeland, de heer A. F. van der Hoog uit Capelle aan de IJssel, die zelf een "dijkslachtoffer*" ral wor den, een pleidooi voor het hanteren van zo redelijk mogelijke nonnen bij taxa tie. HUI wees op de gevolgen die dit Ingrijpehde werk voor vele eigenaren en bewoners heeft en brak een lans voor het vaststellen van billijke vergoedingen bij de uitvoering van deze, zoals hij het stelde, "rechtmatige overheidstaak". De dijkgraaf verzekerde hem dat dit werk bij de drie taxateurs in goede; handen zai zijn. j Iedere Hoekenaar heeft ongeveer twee gulden voor de nationale actie Open het Dorp geschonken. Want de vijfduizend inwoners hebben tezamen «en bedrag van 10.000 bijeengebracht. Uit de luci fersdoosjes werd ƒ4800 vergaard. Een collecte op de scholen bracht 120© op, bij Hudig en Pieters kwam 1150 bin nen en de bemanning van de Engelse Harwïchboot Duke of York verzamelde in Hollands -geld ƒ60. Via een boekhouder werd de ambte naar van de hulpsecretarie gesuggereerd een collecte te houden. Die collecte kwam er. Een ter beschikking gestelde geluidswagen ging Hoek van Holland in om collectanten op te roepen. De Hoek se brandweer in uniform meldde zich per brandweerwagen met loeiende sire ne. :b Ruim drieduizend gulden bracht deze spontane collecte tenslotte op. Vrijdag 30 november om 20 uur zal in Massiyis de Baptisten Gemeente worden geïnstitueerd, die in de plaats komt van de Vrije Evangelisatie. In het be kende gebouw Haven 21 zal dan tijdens een dienst voorganger C. v. d. Vlis zijn intrede doen. Ook zullen ouderlingen worden bevestigd. De leiding van deze bijzondere dienst heeft -ds. R. Reiling uit Rotterdam. Zo als bekend, werd enige .tijd geleden be sloten deze gemeente te vormen. Dit be sluit wordt thans officieel uitgevoerd. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdag 4 december, nog juist voor de verjaardag Tan Sinterklaas, zal een mijl paal worden bereikt in de bebouwing van de Sdhiedamse Maasboulevard. Dan hijst burgemeester mr. J, W. Peek namelijk de vlag op de twee ia aanbouw zijnde to renflats, een. plechtigheid die om 1300 uur begint Het gaat hier om de twee torengebou wen van elf verdiepingen, waarvoor op 8 februari 1961 dc.vectst£.róal wer# gesla gen. Zij worden gebouwd ih opdracht van de N.V, Levensverzekertogsoaatschappij „De Nederlanden van» 1845" In Den Haag naar een ontwerp van de Vlaardtngse ar chitecten J. Nuyt en J. M. Heikens. De aanmnemer van dit werk is de N.V. Aaa- nemerscomfcinatie SSN «oor Bouwwer ken, Schiedam; de makelaar en beheer der van deze koopwoning-en de fa. Bonk en Kooijman. Rotterdam De bewoners van beide gebouwen zul len een onbelemmerd uitzicht op de. Nieu we Maas genieten, Tussen het staan van de eerste paal en het hijsen van de vlag volgende week zullen dan ongeveer 21 maanden liggen. Een lange periode, maar men stelt van de-zijde der bouwers dat reeds het heiwerk palen van 26 tot 29 meter vijf maanden in beslag nan De bouw ondervond stagnatie door slecht weer. Reeds 95 mandagen, totaal vier maanden, beiiep het z.g. onwerkbare weer tot dusver. (Van een onzer verslaggevers) (Van onze rechtbankverslaggever) Er viel geen land meer ie bezeilen met de 30-jarige Vlaardingse zeeman I. van der P„ sinds hij aan de wal een zwervend leven leidde. Zijn familie kon niets meer met hem beginnen en zette de hevig aan de drank verslaafde zeerob de deur uit. Toen Van der P. nog voer, was het elgen- I lijk al mis met hem. Hü speelde het klaar jom in een veertien dagen durend wal verlof iljn gehele gage van 2509 in j drank om te zeiten. Zijn vrienden en kennissen namen, als i zij wisten dat de zeeman verlof bad, een snipperdag en fuifden mee. Het -was dan ook niet verwonderlijk dat in enkele da gen tijds enorme geldsbedragen werden stukgeslagen. In september van dit jaar ging de VTaardinger het criminele pad op. of schoon iftj in wezen geen misdadigers type was. Op 2 september werd in een consumptietent ingebroken en een werp hengelmolen gestolen. De opbrengst van de verkoop daarvan verdween in de je nevertjes. Öp 19 september drong Van der P. de kajuit van een in de Vlaardingse haven liggend jacht binnen en sliep in het bed van de kapitein zijn roes uit. Ais dank voor het onderkomen nam hij 's morgens een fototoestel en een verrekijker mee. Vrienden in het café kregen de kostbare toestellen cadeau. Dezelfde avond vereerde Van der P. het jacht opnieuw met een bezoek. Hij stal twee wollen dekens en een werp- hengelmoïen. Op een ander schip, bracht hij in de dekens gerold, de nacht door. „Het is de laatste tijd -volkomen mis met u," merkte de president van de Rot terdamse rechtbank, mr. P. J. C. Schip per, dinsdagmorgen op. De Vlaardinger was het daarmee zelf volkomen eens. De eis luidde zeven maanden, waarvan arie voorwaardelijk. Uitspraak op 11 decem ber. i thische begrip van de niet-professionale maatschappelijke kracht daarbij onmis baar is. De vrijwilliger is namelijk als tijd gevoelsmatig sterk betrokken bij de hulpbehoevende. Het probleemw-erk (reclassering, ge zinsvoogdij) is echter voor de beroeps kracht, concludeerde de heer Uitenbo- gaard. Dit werk moet systematisch en met de nodige emotionele distantie wor den aangepakt en vereist trouwens de nodige scholing. In sommige gevallen zijn vrijwilligers inderdaad in het pro- bloemwerk te gebruiken. ..Dan is echter altijd een niet-schoolse supervisie van de beroepskracht noodzakelijk." DE waarde van de vrijwilliger en de beroepskracht in het maat schappelijk werk werd op een bij eenkomst dinsdagavond van de So ciale Raad in Rotterdam op ver schillende manieren belicht. Twee sprekers hadden ieder een eigen me ning over de wijze waarop vrijwillig sociale hulp kan worden geboden. De promotor van de Haagse Plelngroep, pater S. ïelsma, meende, dat soli dariteit met maatschappelijk hulp behoevenden slechts dan een kans zou hebben, indien er meer ruimte zou worden gegeven voor het indi viduele vrijwillige dienstbetoon. Aan de hand van een korte historie j van het werk van de Pleingroep toonde j hij aan dat de praktijk in de sociale; hulp belangrijker was dan de theorie, j De hulp van mens tot mens is een ab- j solute noodzaak, wil er sprake zijn van 1 échte hulp, was de stellige overtuiging van pater Jelsrna. Er moet worden ge- T_ deeld in de situatie van de noodlijdende. ^,„>rU®,r,^ar^ 12., 'e De pater concludeerde dat de organisatie eerste hulp behoevenden kon worden verleend in wij-i «„„y ken en buurten door soUdariteitsgroepenaC(1 den te ^fe^em van met-professionelen. Indien men een' specialist nodig had, zou een professio-i Deze nieuwe centrale zal seheei over- nele kracht moeten worden mgescha- -»!- - - - keld. De heer C. Uitenbogaard, functionaris bij de Ned. Vereniging voor maatschap pelijk werk Humanïtas, wilde de terrei nen waarop vrijwilligers en beroeps krachten werken, gescheiden zien. De vrijwilliger moet op het solidariteits- vlak gaan opereren, omdat het empa- Morgenmiddag zal aan de HooftTwe* Prins-Alexander- In het ruim van het motorscheepje Hoop op Zegen in de Lekhaven te Rotter dam is dinsdagmiddag de 64-jarige wachtsman K. Zijlstra uit de Zoomstraat bedwelmd geraakt door een inseetenver- deigingsmiddel. Een 142 kg wegend vat met dit poeder viel uit een hijs, De inhoud verspreidde zich door het ruim. De wachtsman werd na hét inademen van het poeder onwel. Hij werd ter observatie naar het Dijk- eenkomen met die, welke kort geleden ia IJsselmonde werd geopend. De bou- ,ziin.,,Va" en Van Duist** Bouwbedrijf N.V. te Rotterdam, de ar chitectuur is van het Rotterdamse ar en dec ten- en ingenieursbureau ir, F. C. de Weger. "'t gebouw wordt 34 meter lang. 1»,30 m. breed en 11.50 m. hoog en het zal een begane grond. een. etage en een kelderverdieping inhouden. Evenals in IJsselmonde zal het dak plat zijn Het is de bedoeling, dat bet bouw- wgrk zal worden opgeleverd in het be gin van 1964. ,D« uiteindelijke capaciteit van deze nieuwe centrale zal 20.000 nummers zijn, maar over de technische outillage valt. door de nieuwe PTT-begroting, die maar beperkte middelen toestaat, noe- weinig te zeggen. Bovendien hangt de tedmache outillage af van de ontwik, kehng ra toet gebied van de Prtns- Alexanderpolder en het aantal telefoons, ÏSL ^aaf nodig zat zijn. Op bet ogen- blik heeft de Rotterdamse telefoondienst kÜ JuLn genomen, hoe met de SffmT f TH !01 eeö ï0 doelmatig mo- gelijke technische verdeling mogejfet is»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1