Plechtigheid in gemeenteraad Burgemeester Peek sprak herdenkingsrede uit Broodfabrikant krijgt groot aantal boetes Kersverse liberaal in geweer tegen beroep BOETES VOOR HUISVROUWEN F0RTEX ,STRUIJSZ" NU IN DEN HELDER EMOUS VLAARDINQEN VERMEULEN als je cadeautjes inslaat, of de daken opgaat: KING houdt je fit! Eerste expositie in „Dam Twee" riïïïPfïïM Herdenking in kantongerecht Voor ivethouders meer salaris Bazinnen loslopende honden staan terecht f m I i Ster Voor exclusieve NAPPA LEDEREN DAMESTASSEN 0 DA'S DE DAS MET DE 5 PLUSPUNTEN Lions verkopen bord voor ,J)orp" Bepalingen met voeten getreden TELEGRAM VAN ROUWBEKLAG SPECIALE SI. NICOLAAS AANBIEDINGEN .Pi j de rotterdammer Pagina 5 DONDERDAG 29 NOVEMBER 1962 .f het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking LANGE HAVEN naar de grootste speciaalzaak van VLAARD NGEN VOL VUIL.,. WIE? ERGERNIS... j TR EVI RA) 3.M 4,91 7.M Onschatbaar AGENDA VOOK SCHIEDAM vandaag.... .en morgen en dagelijks VLAARDINGEN - Tel. 2075 Douceurtje Noorse truien f 29.75 Tricot-nylon Overhemden f 12.75 Das met bijpassende sokken i 4.95 Handschoenen, Vesten, Sokken, Pullovers en Truien Biêm 'Ml Mi? Advertentie - rWsbUternl (Van een onzer verslaggevers) VANMORGEN, donderdag, is v het fregatschip „De Vogel Struijsi" in Den Helder gearri veerd, waar zijn nieuwe be stemming, zoals men weet het Marinemuseum Is. Per marine- vaartuig kwam het model, dat zoveel Schiedammers met zoveel spijt uit hun stad hebben zien vertrekken, in de haven van Nieuwediep aan. Zonder enige plechtigheid dus op sobere wijze geschied de de overdracht aan de autori teiten van het Marinemiiseum. Aanvankelijk lag het in de be doeling de aankomst van de nieuwste museale aanwinst enige luister bij te zetten. In verband met het overlijden van Prinses Wilheimina is hiervan afgezien. (Van een onzer verslaggevers) Pierre Janssen zal zaterdagmiddag om drie uur de eerste expositie van. werken van Schiedamse kunstenaars in het cul tureel contactcentrum „Dam Twee" ope nen, In december zijn gratis te zien van 'f middags twee tot vijf uur in van avonds zeven tot negen werken van luck Bos, Frans van der Heide Her- atan Sey, Goof Smit, Nico van Weize- nes, Theo Wiegman en de bekende beeld houwer Piet van Stuivenberg. (Van een onzer verslaggevers) De burgemeester van Schiedam mr. - W. Peek heeft woensdagavond tijdens een korte plechtigheid in de raadszaal van het stadhuis in aan wezigheid van raadsleden en bezoe kers het verscheiden van H.K.H. Prinses Wilheimina herdacht. „Het bericht van het overlijden van Prinses Wilheimina of. zoals Zij nog door velen graag werd genoemd onze oude Koningin, heeft ons allen ge troffen als een onverwachte en pijn lijke schok. Gedurende meer dan een halve eeuw was Zij het bindende ele ment in ons politiek bestel. Haar on betwiste gezag en Haar invloed berust ten niet zozeer op enig artikel van de Grondwet of op militaire of economi sche mogelijkheden als wel op de geestelijke kracht van Haar illustere persoon. In de vijf decennia van Haar regering heeft zich het aanschijn van de wereld fundamenteel veranderd, politiek, sociaal en economisch,-en door deze brandende ontwikkelingsperiode van onze wereld heeft Zij de Uge landen aan de zee gevoerd, met zach te hand en koel verstand. Bij Haar verscheiden herinneren wij ons de belofte, uitgesproken in de pro clamatie van de jonge kroonprinses Wil heimina, aan de vooravond van Haar troonsbestijging gericht tot het Neder landse volk: „Mijn innig geliefde Moeder, aan wie ik onuitsprekelijk veel verschuldigd ben. gaf mij het voorbeeld van een edele en verheven opvatting der plichten, die nu op mij rusten. Ik stel mij tot levensdoel dit voorbeeld te volgen, te regeren zo als van een Vorstin uit het huis van Oranje wordt verwacht". Thans, bij het einde van een veel- bewogen leven, kan openlijk en onom wonden getuigd worden: Deze woorden zijn waar gemaakt! Zij zijn waar ge maakt op een wijze welke voorheen schier voor onmogelijk werd gehouden. Had zelfs een gezaghebbend iemand als prof. Buys al jaren voor het Advertentie Niet altijd kunnen Schiedammers ver heugd zijn over de schoonheid van de Bange Haven. Men zou denken dat het toch wel het geval moet zijn. Men kan. menen dat het wonen in een van de rus tieke huizen soms meer charme moet hebben dan het huisert in de betonblok ken elders. Toch heeft ook de Lange Ha ven problemen. We denken hier niet aan het feit dat de bruggen wel eens open gaan. Dat is nu eenmaal noodzakelijk. Het wachten mag nooit aangenaam zijn, het krijgt toch enige aantrekkelijk- Adverten tie HOOGSTRAAT 82 KETHELWEG la Tot a.s. dinsdag ELKE AVOND TOT 9 UUR GEOPEND. heid doordat men het voorbijvaren van leuke tuffertjes mag aanschouwen. Nee, die Lange Haven heeft het gevaar niet in het open gaan van die bruggen maar juist in het dicht zijn van de houten rondingen. DE BEWONERS aan de Lange Haven, speciaal in de omgeving van de Ap pelmarkt kennen het gevaar wel. Zij gaan dan ook meermalen inet emmers en bakken met koolas naar de brug. Het wegdek wordt dan volgegooid met vuil. Dat is verdienstelijk werk. In die Appel- marktbrug heeft Schiedam namelijk een gevaar in de openbare weg. De bewo- i ners van de Lange Haven weten het tot j hun verdriet wel. De weggebruikers ko- j men aanrijden, nemen de korte bocht1 naar de brug en glijden uit. Tientallen fietsers slippen hier. DEZE WEEK viel een bromfietser dus danig dat hij ernstig gewond naar het ziekenhuis moest worden gevoerd. Telkens zien de bewoners uit deze buurt i de ellende en ze kunnen niets anders j doen dan achteraf hulp bieden. Velen val- j ien zonder ernstige gevolgen maar wie kan voorzien of zijn duikelingen slechts j verwantschap zullen tonen met kermis- vermaak? Met zorg zien de bewoners van de Lange Haven dan ook telkes weer de stroom van wielrijders komen aanrijden. Het is dan de gedachte: wie zal er ern- stig geblesseerd raken! Er dient dan ook i dringend wat te worden gedaan! DEZER DAGEN heeft de gemeente-! raad aandacht geschonken aan gc-1 meenteiijke problemen. De Appelmarkt, j brug komt niet in het spel voor. Toch is I het wegdek van deze brug zo glao ar- i gesleten dat men ai bij regen en mist uit- ig]iidt Hier moeten ongelukken gebeuren] ien dat geschiedt ook meermalen. In de- ze wintermaanden verschaft de Drug j Iconstant ergernis. Er ligt al gauw een; spiegelglad gepolitoerd jjslaagje over het ovalen bruggetje. De situatie dwingt tot vallen en glijden Men mag wachten dat de bewoners uit de buuit -onstant hun asbakken legen op de brug om toch maar enige bescherming voor de medemens te creeren. Ook de ge meente komt zo af en toe met zand e.d. Laatst nog zagen wij dat de politie met sooed wat stroef materiaal op het brug dek wierp. Dat zijn lapmiddelen die niet moeten voorkomen. Het brugdek dient met spoed stroef te worden gemaakt, het zij op mechanische wijze hetzij met een nieuwe dekiaag van stug materiaal. kreukhersteliend wasbaar - krimpvrij origineel blijft goed zitten KIES UIT DE UITGEBREIDE NIEUWSTE COLLECTIE BIJ: en - Hoogstraat Telefoon 2195 overlijden van Koning Willem XII niet van zijn zorg blijk gegeven, dat in de toekomst het bestuur van ons land zou liggen in zwakke vrouwenhanden? Maar deze vrouwenhanden zijn geble ken niet zwak te zijn. want de kroon prinses wist waar Zij Hare kracht moest zoeken en. kon vinden. Haar proclamatie besloot toch met de tref fende woorden: ,,Op God vertrouwende en met de bede, aat Hij Mij sterke, aanvaard ik de regering". Dit Godsvertrouwen heeft Haar ganse leven gekenmerkt en Haar geschraagd in de vele jaren van beproeving en te genspoed, maar ook Haar beschermd in de jaren van geluk en voorspoed.a Voor ons land was dit alles van on schatbare waarde. Door haar persoon lijka inzet voor het algemeen belang heeft Zij allerwege de ogen geopend voor de waarde van een constitutionele monarchie,Met piMÜke.jnhuwgpzethejd de voorschriften der constitutie volgend en met feilloze zuiverheid Haar verhe ven positie aanvoelend heeft Zij als Ko ningin 50 jaren lang ons volk bestuurd, een halve eeuw, die geworden is de zwaarste en moeilijkste periode onzer geschiedenis. Met grote toewijding en plichtsbetrach ting heeft Zij Haar taak vervuld en daardoor is Zij geworden de sterke on schendbare macht boven de partijen het nationale centrum, het symbool van on ze volkseenheid. Maar Zij is voor ons nog meer ge weest. Ieder voélde aan, dat deze Ko ningin niet leefde voor zichzelf, maar voor Haar volk. Door dienend de leiding te geven is zij geworden de Moeder des Vaderlands, dragende het leed van Haar volk als eigen leed, delende de vreug den Harer onderdanen als eigen vreug de. Zo hebben verheven idealen en hoge roeping Haar gevormd tot de sterke vrouw die ons in de oorlog door voord en voorbeeld zou bezielen. Zij trok tij dens Haar ballingschap de zeeën en oce anen over om ons recht en onze goede zaak te gaan bepleiten. In Haar radio- toepsraken stijfde zij ons in het verzet en spoorde Zij ohs aan tot volharding in de strijd, ons steeds weer wijzend op de komende dag der bevrijding. Zo heeft Zij jaren gewerkt en met ons geleden tot de glorieuze bevrijdings dag aanbrak. Haar terugkeer in het va derland werd een zegetocht. Het ver bond tussen Nederland en Oranje was opnieuw bezegeld. Maar tevens bemerkten wij al spoe dig met grote bezorgdheid, dat er aan onze geliefde Vorstin iets veranderd was. De jaren van de oorlog hadden. Haar te sterk aangegrepen. 'De strijd voor het ideaal van het vrije Nederland had Haar krachten zo verteerd, dat Zij zich piet langer opgewassen achtte tegen de eisen door het ingewikkeld samenstel van na oorlogse problemen aan ons staatshoofd gesteld. Wij begrepen en aanvaardden dit na rijp beraad genomen besluit, zij het dan met weemoed in het hart, en gunnend Haar van harte de zo welver diende rust. Het geslacht der sterken krijgt van de I Psalmist 80 jaren toegewezen om de jzin van het leven te voltooien; zij zijn j Prinses Wilheimina ruimschoots geschon ken geweest. Vannacht is voor Haar het verheven moment gekomen, waarop de wLsselende tijd raakte aan de onveran derlijke eeuwigheid. Het Nederlandse volk. ook de Schie damse burgerij, herdenkt Haar in gro te dankbaarheid en liefde. En wij, Dames en Heren, buigen eerbiedig het hoofd voor deze vorstelijke gestalte, die ons is voorgegaan naar het eeuwige leven. God schenke Haar ziel de eeuwige rust! De Lionsclub Schiedam heeft ten behoeve van de aktie „Open het Dorp" de verkoop ter hand genomen van een delftsblanw bord, vervaardigd door de Por- celeyne Fles te Delft. Het bord draagt het embleem van het Dorp de sleutel en kost 20. Toezending geschiedt na storting van dit bedrag op giro 2717 van Spaarbank Anno 1820 te Schiedam, onder vermelding van: bordjesaktie, alsmede naam en adres van de gegadigde. (Van een onzer verslaggevers) Bij de aanvang van de terechtzitting heeft de kantonrechter van het kanton gerecht te Schiedam mr. F. B. Cos woensdagmorgen in het gebouw aan de Lange Haven in Schiedam het verschei den van H.K.H. Prinses Wilheimina her dacht. Staande hoorden de tientallen aanwe zigen dat mr. Cos de grote betekenis van de vroegere vorstin memoreerde. Hij herinnerde aan de woorden van prof. De Quay die Haar terecht de Moeder des vaderlands noemde zoals de, grote De Zwijger de Vader des Vaderlands voor ons is. „Onder Haar bezielende leiding heeft bet verzet strijd geleverd tegen de on derdrukker, Zij gaf ook leiding aan de opbouw van het verwoeste land." Daar na is een minuut stilte gehouden. (Van een onzer verslaggevers) Tot acht maal tien gulden boete wegens zondagarbeid, dertien maal drie gulden wegens het niet aanwe zig zijn van het arbeidsregister en zes maal ƒ7,50 boete wegens arbeid van jeugdigen zonder arbeidskaart is woensdag voor het kantongerecht te Schiedam veroordeeld de Schiedamse broodfabrikant M. J. V. Op 12 augustus zijn in het bedrijf te Schiedam zes jongens aangetroffen. Op 13 augustus waren 's avonds acht bakkers omstreeks negen uur aan het werk. De heer V. wees op velerlei omstandigheden. In de vakantie is er een groot tekort aan personeel. Enke le veertienjarige jongens hebben een handje geholpen. De heer V. kende ze zelfs niet. Van enkele andere jongens zou wel een arbeidskaart aanwezig zijn. De bakkers zouden zondagavonds voor twaalf uur rijn gaan werken omdat de broodbezor gers vroeger .mogen „uitrijden". Als de proauktie dan niet mag worden ver vroegd heeft dat vroege uitrijden geen. zin. Door" het geleidelijk opheffen van twee Rotterdamse zaken zou het Schiedamse bedrijf in twee ploegen kunnen gaan werken. Enkele werknemers hadden echter vrij lang in de nachtdienst moe ten werken. De substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, vond het naar dat juist het eigen personeel een klacht bij de ar beidsinspectie heeft ingediend. Hij meen de dat het er naar uit ziet dat men lie ver boete betaalt dan de voorschriften wil naleven. Er is zelfs alweer een nieuwe over treding begaan. Er zijn recidiven, het is zelfs zo geweest dat de arbeidsin spectie zondagsavonds bij de knop van de machine heeft gestaan om te stel len dat zij zouden uitschakelen als de bedrijfsleiding het apparaat durfde in schakelen. „Dat is toch wel het ergste wat deze inspectie kan doen" vond de officier die meende dat de bepalingen met voeten zijn getreden en dat daarom een ernsti ge waarschuwing op zijn plaats was. (Van een onzer verslaggevers) I beek in de Gorzen een typisch verzor- Aan het slot van de marathonver- d-ls a£hankeÜjk g«^e?Een ter -nJjet Mr. H g Engehmang(P v d.T) wees ontwerp-gemeentebegroting 1961 heeft ar op dat de tekening van. de loods in de Schiedamse gemeenteraad woens- strijd was met de voorschriften. Later De Rank: Herv. Gemeente, Contact avond, 20. Snrsum Corda: Schiedamse Tippelaars, Sint Nicolaasfeest, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 b.g.g. teL 64154 of 115588 toestel 51 <b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voof redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aieidastr. 23 teL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. teL 115583). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm S466S; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Apotheek Nieuwland dr. Wibautplein 5. Stedelijk museum: tentoonstelling oeu vre. Henxi-George Adam, grafiek- sculp? turen-tapijten, schilderijen van Mary Bauermeister, 10—17 uur <t/m 2 dec.}. Advertentie dagavond een korte gemeenteraad® vergadering gewijd aan de maande lijkse agenda. De bijeenkomst vroeg evenwel toch geruime tijd omdat bij de aanvang een herdenkingsbijeen komst is gehouden. Daarna werd de vergadering geschorst en bij de her vatting kwam de kersvers geïnstal leerde heer G. P. Verhulsdonk in het geweer. De liberaal wilde dat het beroep van de heer J. Klarenbeek niet wordt ver worpen. De heer Klarenbeek wil een loods bouwen achter het pand Willem Brouwerstraat 21. B. en W. kunnen geen vergunning geven. De heer Ver hulsdonk stelde dat de heer Klaren- Advertentie) bleek dat hét bouwterrein viel onder het besluit dat een andere bestemming voor de grond heeft. Hier zal namelijk een school worden gebouwd zodat er niets voor het beroep is ie doen. Wethouder mr. M. J. M. van Kinderen beloofde dat hij aan de belangen van de heer Klarenbeek zou denken. „De moeilijkheid is dat deze mensen een be paalde klandizie in een bepaalde wijk hebben. Dat speelt ook bij het saneren in de binnenstad waar kleine bedrijfjes moeten verdwijnen. Men kan ze moeilijk in de 's-Gravenpolder plaatsen" wethouder W. van Schooneveld zijn steun toe. Ook zegde Modem en degelijk FEANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 Od de Appeimarktbrug in ochiedam ls dc 22-jarige lelevisiemontcur A. de Graaf woensdagavond om half zeven gevallen toen hij met zun rijwiel het gladde brugdek opreed, De heer De Graaf heeft een geblesseerde rechter knie. (Van een onzer verslaggevers! Zelden staan dames terecht voor het kantongerecht te Schiedam. Als dat wel zo is dannmoet er iets bijzon ders aan de hand zijn. Dat was dan ook woensdag het geval toen de eer ste eigenaressen van loslopende hon den terecht stonden voor h-t kanton gerecht te Schiedam, crhiednm De hond van mevrouw J. A. van R.-van O. ging altijd mee naar de groente boer. Dat deed ze ook op 24 okto ber 's middags om kwart voor een maar toen het dier op de Schiedam- seweg liep kreeg dc bazin een proces verbaal. „Ik wist het niet, het was nog niet op de televisie geweest" zei mevrouw, maar de kantonrechter wierp daar legen in -dat het gevaar van hondsdolheid al weken lang be kend is. Bovendien heeft Schiedam een Algeme ne Politie Verordening die het doen loslopen van honden verbied. Mevrouw Van R.-van O. werd veroordeeld to: f 7.50 boete, evenals mevrouw A. vai R. Zij had haar hond op 25 oktober later loslopen in de Burgemeester van Haa- renlaan 's morgens om tien over half tien. ..Die agent kwam pas na eer kwartier aan mijn raam kiopuso". zei mevrouw verontwaardigd, „hij was Aan het slot van de vierde raadsver gadering kregen de wethouders een mooi douceurtje. Aan de agenda was nog toegevoegd het voorstel de wedden van de wethouders te verhogen van 14.100 tot f 16.309. De communist B. Lollê vertelde dat hij al in het se niorenconvent tegen dit voorstel was geweest Hij vroeg aantekening dat hij tegen was. De overigen keurden het voorstel zonder stemming goed De Schiedamse gemeenteraad zal op 1? december en daarna weer op 7 ja nuari bijeenkomen. (Van een onzer verslaggevers- Het gemeentebestuur van Schiedam heeft woensdag het navolgende telegram van deelneming aan de Koningin ge zon- „Het gemeentebestuur van Schiedam betuigt Uwe Majesteit en Uw gezin zijn hartelijke deelneming met het verschei den van H.K.H. Prinses Wilheimina, wier persoon en werk voor onze natie oij de Schiedamse burgerij in dankba re herinnering zuilen blijven voortleven." Een buurjongen zag woensdagavond om tien voor zes dat het telefoonboek van de familie W. A. in de Burg. Van Haarenlaan m Schiedam op de kachel lag te branden. De buurjongen heeft het brandje geblust. De brandweer behoefde oen dat het de vrijheid wil, u bent I geer. dienst te doen. Mevr. A. had het •?rantwoorde!i.ik" zei de kantonrech-telefoonboek op de kachel gelegd Zij er mr. P. B. Cos die de boete op tien had vergeten dat de kachel brandde. Daarna heeft zij het huis verlaten. Schitterende vanaf in geschenkdoos zelfs door de heg gekropen om mijn hond achterna te gaan". Een wat hogere boete ontving mevrouw M. A. W. omdat zij op 29 oktober op de hoogte had kunnen zijn van de spe ciale waarschuwingen die de hoogste instanties toen via pers. radio en tv loor het iancl bad„en gezonden. zette om kwr rt voor acht de trap .uiten om de kleedjes te kloppen en ien is de hond naar buiten gelopen". ..Ja. dat weet u. daar loeren ze op, kunt het een dier niet kwalijk ne- gulden of twee dagen hechtenis hield. VERDER: IN EEN RIJKE SORTERING Deelnemer: ALTIJD PRIJS VLAARDINGEN: KORTE HOOGSTRAAT 11g Tel. 6151 Tot en met a.s. dinsdag elke avond tot 9 uur geopend- '■Slfif .Ml iSff&l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1