Finale begrotingsdebat komt langzaam in zicht Intiemploegen maakten nog de beste beurt Onbevredigend debat over zeemanszorg Vlaardingen VIERTAL VLAARDINGSE WETHOUDERS SPREEKT lofstee SSSfSssüWflaa 3.75 13- en II hebben geen nieuwe gezichtspunten College staat achter motie van G. Dorsman Jubilarissen (16) bij Wilton-F. Vlaardlngse tafeltennisresultaten Niemantsverdriet contra Walstra STODEL GOUDSMIT Urgentieplan niet van de baan Volkstuinders gaan op reis Crematie van J. van Toor Hzn. Gemeenten lozen in Waterweg HERDENKING SASSTVrd."* SJT!S_=l^ A. Stoldiof kreeg bronzen medaille mmm Vlaardingen Van De Hoek tot Modderbak weer vlot Voordeel-Verkoop Heren handschoenen nylon simplex dames- handschoenen Medische dienst DE ROTTERDAMMER B.B.-betoog Subsidies Luchtverontreiniging Soepelheid AGENDA VOOR VLAARDINGEN Vandaag en morgen ...en maandag en dagelijks Recht op titel af De Bruijn Walstra Record weg Advertentie vinyl met nylon bont voering héérlijk warm. Een Ijzersterke handschoen in bruin en grijs. Normale prijs 5,95. Voordeel - Verkoop HOOGSTRAAT 219VLAARDINGEN (Adverten tie) Nylon Simplex da. meshandschoenen, de grootste modetroef v*n dit najaar. Heerlijk warm geruwd voor de winter en voorzien van een nerf, waardoor U ze bijna niet van echt leder kunt onder schelden. Morgen koopt U deze veel geadverteerde Nylon Simplex dameshandschoenen, die ner gens onder de vijf gulden wor den aangeboden... per paar voor nog géén drie gulden. Maandagmorgen om 9 uur be- gint de verkoop van deze ge voerde Nylon Simplex dames handschoenen in de .kleuren zwart, donkerbruin, cognac, groen, beige enz. in de maten 74J-9 per paar ••oor Ciin tri. of schrift, bctt (Van een onzer verslaggevers) jyTOEJZAAM sleept het maandagmid- dag begonnen Vlaardlngse begro- ïich naar z'in verlossend eind. Vrijdagavond hebben B. en W. geantwoord op de betogen van raads leden in tweede instantie. De verga dering wordt maandagavond voortge zet. Dan komt eerst de hoofdstuksge- wijze behandeling en als dan eindelijk ae Begroting vastgesteld zal zijn. vol gen nog een aantal kleinere agenda punten. Overigens moet gezegd worden dat de collegeleden vrijdagavond hoege naamd geen nieuwe gezichtspunten hebben aangevoerd. Hun betogen kwa men in grote lijnen neer op een her haling, vaak met dezelfde woorden, van wat zij in hun eerste beantwoor ding reeds geopperd hadden. Vóór B. en W. echter daaraan toe waren, moesten eerst de algemene be schouwingen in tweede instantie wor den voortgezet. Daarin gat de heer D. Niemandsverdriet (PCG) uiting aan zijn enigszins gereserveerde houding ten opzichte van het voornemen van B. en W. de Amerikaanse planoloog D. A. Jokinen te willen inschakelen bij het zoeken naar een oplossing van het verkeersprobleem. De burgemeester wist echter *s mans bekwaamheden en prestaties aan te voe ren en stelde de heer Niemantsverdriet gerust met de mededeling dat de op dracht van het college de planoloog zal binden. „Zou hij onverhoopt met exor bitant boge eisen komen, dan gaat het j leest vanzelfsprekend niet door". Uit het betoog van de heer C. van den Bergh (PvdA) noteerden wij dat hij de onjuiste indruk die zijn eerste beschou wingen ten aanzien van de B.B. ge maakt zouden kunnen hebben, wilde weg nemen. Daarin heelt hij niet bedoeld te de motie niet positiever zon kunnen worden gesteld, zó, dat zij vraagt om aanvullende maatregelen die lacunes in de bestaande Hinderwet opvangen. Ko men die tot stand dan zou binnen het kader van de Hinderwet opgetreden kunnen worden. SCHIEDAM. Ned Herv Kerk: Grote Kerk JO ds H W Homo» en. 17 ds Sanvsoa Feójeti- oord: BetheHcerk .10 ds J D Spalir.g en 17 ds J O Jansen; Opstandingskerk 10 ds C van der Steen en 19 ds A Hoffman; Vredes- kerk 9 en 10.43 ds J D Smids en 19 ds A van der Steen; Ned Her v Kerk Ketbei De Bask 9 diJË'L flrummelkamp; Dorpskerk 10.30 ds J 35 L Brummclkamp en 19 ds J Gras Dordrecht. Gereformeerde Kerk: Oos- terkef); 10 ds J Na wijn en 17 ds W A Krij ger: Kethel De Ark 8.30 d» P R Everaars «Ei 14.30 ds J Nawijn; De Goede Haven 10 ét J Couve es'17 ds P R Everaars; Juliana- toeïk 10 ds J Ve.-L.tre Schiebroek en 17 ds J Cwniée. Oud-Katholieke Kerk: 10 H Mts, jBagttattniemeroZe: iO JLrrne ds ^.Setiteg. 'ACnr Gere! Kerk: 10 en 17 dhr Sneep. Ned Herv (Geref) E vangeUsatle10 Irene h r -G- vsït 'der Koeven, Benthuizen en 17 Grote Xerk ds G Samson Rotterdam. Evangelisch Lutherse Gemeente: 10 ds S G van der Haa- gen. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 930 en I«30 ds C Vork. Ond-Geref Gemeen tes 10 en 17 Dienst. Vrije Chr Geret Gem 10 en 16 ds I J rjsseistein. Leger des Hells: 10 hellrgtngsdienst 18.45 openlucht prediking «n 1930 verlossingssamenkorr.s; o 1 v brig K Wieringa en maj H Reitsma. Ned Protestanten Bond: 10.30 da G S Weste- rouen van Meeleren Rotterdam. VLAARDINGEN. VoUe Evangelie: Huize Sioc, Broekkade. 15.30 E. Schuurman. A'dam. VLAARDINGEN. Hervormde gemeente: Gerlchta collecte Diaconie Bejaardenzorg. Grote kerk. 30 ds P Zijlstra. H. Avondm. 87 ds P v d Vloed; Rehoboth&erk. 9 en 80.30 ds K 1! Vogel van Maassluis; Bethel- kerk 10 ds W. J Kolkert; rmrmmuelkerk 10 wika I Kandel jeugddienst, onderw ..Ge kiMdg Nieuwjaar"; Nieüwe kerk. 10 prof der Schmauch, tdt Greisswald (Oost- Duitslanden ds J Boutersc, 17 ds J van Noort. H C 30 Westuijkkapel .9 en 1030 ds D Noopdmans. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk. .10 dr F L Bos. 87 dr M J Muider; Emmauskerk, 9 ds H J Kotrwen- hoven. 10.30 ds H Zandbergen. 17 ds H J Helmen; Pnlëlkerk. 9 en 10.30 dr M J Mulder. .1(7 os F L Bos; Maranathakerk 80 ds H J Heynen. 77 ds H J Kouwen- loven. Christel. Geref. Kerk: Kerk Em- mastraat. 80 leesdienst; '15 ds H van Leeuwen, van Rotterdam-West: Aula Ph de Goedestraat, 10 leesdienst, 19 ds I de Bruijne, van Rotterdam-Centrum. Ge ref gemeente: Kerk Weslnieuwland, 10 en 17 ds L Hulsman. Christ, geref gem: Dlpwteeg 6. 80 en 1.7 ds KI. van Twijlert. Leger de» Hells: Geb Baanstraat. 80 He:- lig&gssamenkomst: 17.00 Evangelisatiesa menkomst bij Visbank. '1S.30 Openluchtsa- menkomst, leider brigadier H Hordijk. MAASSLUIS. N herv gem 10 ds H F Meijer; 39 dr L van Hartingsveldt. Bej. „Zoracevveelde" 10 u dr L van Hartings veldt. Jeugdkerk 10 de heer J A vd Velde (Suraum Corda) en dhr L v d Pol (geb Gen de Wetstr 2). Kinderkerk 10 mevr. Dekker (Cat. lok Gr Kerk!. Geref Imma- nutlkerk 9 30 ds K W Dercksen; 3630 ds C Mak. Maranathakerk 8.30 ds C Mak, 16.30 ds K W Dercksen. Ger kerk (vrij- gem.) 8.30 ds W H de Boer van Vlaard. 14.30 ds G Th Koopman van Den Haag. Chr geref kerk 9.30 leesdienst; 15 ds C den Hertog van Den Haag. Bapt gem 10 evang Polderman. 86 ds Visser. Ned Prot Bond 1085 ds W de Weerd van Oost- voorne. Leger des Hells »lo en 8930 sa menkomsten in gebouw Dr, Kuyperkade. 18.45 openlucht-samenkomst op de Markt Alle samenkomsten m.m.v. een groot meis jeskoor uit Den Raag oXv. Kapitein en mevrouw J Heijnsdljk. MAASLAND. Ned Herv gem 10 «n 19 ds H J J Keijzer. Geref kerk 80 en 1430 ds J Z Potjer. HOEK VAN HOLLAND. N Herv gem 10 en 19 8s H S Wassink. Geref kerk 10 en 87 ds Brussaand van Loosduinen. Herv Evang. (14.30 ds A van Brummelen van Giessendam. Vrijz Herv 19 ds C C Pijpers. JVT. H. L. WESTSTRATE positiever stellen zeggen dat „aile" oud-militairen de juis te toon missen om met vrijwillige nood- wachters om te gaan. De heer Van den Bergh stelde er prijs op te verklaren dat hij veel waardering had voor het huidige districtshoofd en ook voor één van zijn voorgangers. De eerder gemaakte opmerkingen golden echter de functionaris die in een tussen- gelegen periode in Vlaardingen werk zaam was, alsmede enkele anderen. De heer A. C. Ph. Hardonk (PCG) sprak met veel erkentelijkheid over de wijze waarop de collegeleden hem tege moet getreden waren. Hij meende echter echter te moeten blijven bij zijn verzoek de deelposten voor de culturele subsidie een volgend jaar afzonderlijk op te voe ren. Nu dit deze keer nog niet is ge schied, meende hij toch „zo eigenwijs te moeten zijn om tegen te stemmen". Wethouder H. K. van Minnen vondt dat nog zo eigenwijs niet, maar hij wees de heer Hardonk wel op de mogelijk heid van aantekening dat hij tegen be paalde posten is. Tegenstemmen is be paald niet nodig. De heer B. van Viegen (PCG) proef de «en bijsmaak aan de door de heer G. Dorsman ingediende motie ten aan zien van de luchtverontreiniging. Zij zou, zo dacht spreker, namelijk een na re indruk kunnen wekken bij hen met wie wij op dit gebied op vrijwillige ba sis samenwerken. Wethouder G. Walstra deelde deze vrees blijkbaar. Hij zei dat het college zich wel met de motie kan verenigen en sprak de hoop uit de voltallige raad zich er ook achter zou stellen. Wethouder M. H. L. Weststrate had er een andere kljfc op. Zoals de motie na luidt wekt zij de indruk dat wij aan dringen op bespoediging van de tot standkoming van de „wet op de lucht verontreiniging." Hij vroeg zich af of De heer Van Viegen gaf verder een nauwkeurig uiteenzetting van zijn be doeling om te komen tot een systema tisch overzicht van beschikbare wonin gen, gerangschikt naar type, kwaliteit, huurprijs enz. enerzijds, en een preci sering van de bij het Huisvestingsbu reau ingeschrevenen maar leeftijd, ver langens. behoeften enz.) anderzijds. Hij wiïde hierin versterking geven aan de verhouding tussen huren en lonen. Ove rigens meende spreker dat dit onder werp zich niet leent voor lange rhetori- sche uiteenzettingen in de raad; hij wil de er graag in commissievergadering op terugkomen. Wethouder T. de Bruijn ging daar mee akkoord, maar stelde toch dat er bij het Huisvestingsbureau een zekere soepelheid betracht moet wordert. Huis eigenaren hebben nog altijd het recht van voordracht. Dat brengt nu eenmaal ,mce dat het ene gezin sneller geholpen wordt dan het andere. Gegadigden die al jaren op de wacht lijst staan zijn in de meeste gevallen mensen die te hoge eisen ten aanzien van het type woningen stelle. Verder dacht de heer De Bruijn dat het de heer Van Viegen wel zou ver heugen dat hij kon meedelen dat het aantal gegadigden dat een huur van j 60 tot 180 per maand wenst te beta len de laatste tijd gestadig toe neemt. De heer J. J. Donkers (PCG) volstond ring dat hij van mening verschilt met wethouder Van Minnen over de huis vesting van jeugdorganisaties (in boer derijen-red.) Hij zei voornemens te zijn hierop in de commissie Jeugdzaken te zullen terugkomen. Het Comité Nationale Gedenkdagen te Vlaardingen heeft zijn adhesie betuigd aan het intitiatief van onderscheiden ker ken tot het houden van een interkerke lijke samenkomst, zondagavond in de Grote Kerk. Het comité meent dat zó de nagedachtenis van onze geliefde prin ses Wilhelmina op de meest piëteitvolle wijze zal geschieden er, roept alle Vlaar- dingers op de samenkomst bij te wonen. Bij de N.V. Dok- en Werfmaatschap- pij Wilton-Fijenoord te Schiedam heeft ir. B. Wilton vrijdagmorgen zestien ju bilarissen toegesproken. In het hoofdkan toor te Schiedam kregen de jubilerende personeelsleden een cadeau onder cou vert aangeboden. Vijftien vierden hun 25-jarig dienstjublleum. De heer H. J. Meiboom uit .Rotterdam, van beroep ijzerwerker op de afdeling reparatie vierde zijn 40-jarig dienstjublleum. De 25-jarigen zijn; W. Barendrecht. ijzerwerker afd. nieuwbouw, (Rotter dam). W. H. van den Berg, bankwerker, (Rotterdam), J. van den Bos, bankwer ker. (Vlaardingen), J. P. Bouwer, frai- ser, (Rotterdam). H. Broxks, plaatwer ker. Schiedam. L. Coenradie.scheeps- besehieter, (Vlaardingen), M. Gelens, electrischlasser, (Rotterdam), D. W. van Gent. Brander, (Rotterdam), W. de Jong voorman fraiser, (Vlaardingen). D. Kra mer. voorman sjouwer bankwerker, (Rotterdam). W. Maassen-Van den Brink, chef acquisitie gieterij, (Schie dam), A. C, de Man. calculator, groeps leider. machinefabriek, (Rotterdam), C. A. Scholten. koperslager, fitter. (Schie dam), J. Verhoeven, voormanschilder, (Vlaardingen en de heer K. de Vries, malheurder (Rotterdam). Wethouder G. Walstra heeft donderdag avond de gemeenteraad van Vlaardingen medegedeeld om welke reden hij dins dagavond geen antwoord wenste te geven op de vraag uit welke bron hij de cijfers hanteerde die een indruk gaven van het aantal zeeiierien dat geacht wordt in Vlaardingen te passagieren. De cijfers waren uit een rapport van de Vlaardlngse gemeentepolitie van 24 november 1961. Omdat de beer Walstra deze cijfers buiten de voorkennis van burgemeester Heusdens (hoofd van de politie red.) ter sprake bracht, vond hij het tegenover de burgemeester on hoffelijk de bron van zijn gegevens op dat moment aan de openbaarheid prijs te geven. Gebouw .Triangel": Vogel tentoonstel ling. 10—22: Clubhuls „De Haven", West- havenplaats: openbare receptie ot- Nicolaas. 15—17; Valeriusstraat: Straat zang Leger des Heils, 19; Bethelkerk: Avondgebed, 19.30. MAASSLUIS: De Sluis, Vogelexpo sitie, 14—23. MAASLAND: Geref. Kerk, Cefa-fdm „Onverget. melodie", 19.45; Trefpunt. Attr. t.b-v. orgelfonds Herv. Gem., 15 en 20. HOEK VAN HOLLAND: Harmonie. Vogelexpositie, 1322. Immanuelkerk: Jeugddienst, 10; Grote Kerk; Interk. herdenkingsdienst, 20. Jao. van Belerenstraat: eerste paal 2e bejaardenflat, 16; Zaal Keyzer. Smid straat: Ruilbeurs .De A erzamelaar vanaf 19.30; Stadhuis, Gemeenteraad, 19.30. Bijkantoor „De Rotterdammer", Vlaardingen: Smalle Havenstraat voor red. adm. en adv. tel. 6775 (b.K-g. 3345, maand, t.e.m. vrydag. 1B30— uitsluitend voor redactionele genlieden) 6619 Vlaardingen (o.g-s. 's avonds 010-80037). r IUmMm bezorging. Vlaardingen. C. Fictorie, Willem Beukelszstraat <2. wi, atfcerd. 17—18. 9Rfrt Apotheek: Wester. Voorstr. 53, teL 2B83. Belangrijke telefooimummers: meia. post brand en ongevallen 4444, G.G. waarsch. 5241. Visbank: Expositie „Grafie* «n P™" üek", 1921, zaterdags bovendien ^an 10—13 en van 14-17; Visse r ij musenm. Westhavenkade 45: beug-., A o an Visserij, navigatie, diaprojectie, lO-u-w «n 14—1630. (Van een onzer verslaggevers) DE controverse tussen de heer D. Nie mantsverdriet (PCG) en de wethou der G. Walstra over het onderwerp „zeemanszorg" heeft zich vrijdagavond in de Vlaardlngse gemeenteraad verder toegespitst. Nadat de heer Niemantsver driet met een arsenaal van cijfers de conclusie gemaakt had dat aangenomen moet worden dat 12 tot 15 duizend zee lieden per halfjaar in Vlaardingen pas sagieren bleek de wethouder aan dit cijfer weinig waarde te hechten. Hoewel hij hetzelfde materiaal als de heer Nie mantsverdriet hanteerde, vond hij Aan tallen niet Interessant en sprak nlj slechts van percentages. De heer Niemantsverdriet heeft de hele voorgeschiedenis uitvoerig uit de doeken gedaan: Aanleiding was een vraag (m juli vorig jaar) van ds. W. j Schouten, toen praeses van de ker- keraad der Hervormde Gemeente, over de aantallen zeelieden die iaaröingen bezoeken.. Toen de heer Niemantsver driet op deze vraag geen antwoord kon geven, heeft de scriba van de kerkeraad zich in verbinding gesteld met de heer H. G. Kemmk. opper wachtmeester van de Koninklijke Ma rechaussee, zesde divisie. Zo kwamen de cijfers op tafel, die de heer Nie mantsverdriet ten slotte in het s®vtie- rapport voor de begroting verwerkte^ Uit deze cijfers blijkt dat iri de eer ste helft van 1962.: 10.668 zeelieden te Vlaardingen zijn binnengekomen. Om de wethouder tegemoet te komen wilde de heer Niemantsverdrie aannemen dat hiervan slechts 25 pet. in Vlaardingen passagierde Dat zouden dan al 2650 per- sonen zijn. ir#»<srhatte aantal bemanningsleden dafvanait reJs enz. in Vlaardingen „««saeieren (36.000 man kwam havens aan de overzljde VM de rivier) stelde de heer Niemants- -üSl» totaal op 9.000. In een afge- driet hem nu eens stuk voor stuk op al dhï cijfers in te Kaan enooka£ woord te geven op de vraag: weme ?e0r°s in lüls aanleiding hebben^even D. NIEMANTSVERDRIET onbevredigd voor dit probleem een zelf voorzitter van ta het levente roepenJ^heer Walstra ;maal ver Voor het laatst op 13 novem- "ie die bi totaal slechts tweemaal ver gaderde. voor het laatst op 13 novem- ber 1956. Bij de laatste vergadertog wa ren ook vertegenwoordigers van drie kerkgenootschappen aanwezig. red.) Aduertentte antiquiteiten OÜPEKUNST antieke sieraden NIEUWE BINHENW8B180 ROTTERDAM mmÊKÊÊÊtÊmmmmmmmmÊm De wethouder gaf de heer Nie mantsverdriet echter geen rechtstreeks antwoord. „Er is niemand die kan zeg gen hoeveel zeelieden zich in Vlaardin gen ophouden. Een groot deel van hen bezoekt eerst enkele café's in Vlaardin gen en gaat dan door naar Schiedam en Rotterdam. •i De heer Walstra wilde niet ontkennen dat er hier een taak voor de gemeente ligt, maar sprak er zijn bevreemding over uit dat ds. Schouten zich niet rechtstreeks tot hem gewend had en dat de heer Niemantsverdriet de zaak op deze wijze in de raad gebracht had. Tot nog toe heeft het college hierin geen taak gezien, maar de wethouder zegde toe het probleem opnieuw te wil len aansnijden in de Stichting Zeemans welvaren te Rotterdam, waarin hij Vlaardingen vertegenwoordigt. Het debat tussen de heer Niemants verdriet en de wethouder had voor de eerste dus een uiterst onbevredigend ver loop. Bij koninklijk besluit van 22 novem ber 1962 werd de heer A. Stokhof, Ro- zenburgsestraat 29b, te Schiedam de bronzen ere-medailie, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend we gens langdurige en trouwe dienst. De heer Stokhof viert zaterdag zijn 40-jarig jubileum bij de Distilleerderij Joh. Vrijmoed Zonen N.V. te Schie- Op' een speciaal daartoe belegde bij eenkomst heeft burgemeester mr. J. W. Peek de medaille uitgereikt (Van een onzer verslaggevers) T)E Vlaardingse tafeltennissers heb ben het er ditmaal minder goed afgebracht. Intiem maakte nog de beste beurt met 4 overwinningen en drie nederlagen. Keflex moest vier ne derlagen boeken, een gelijkspel en slechts een overwinning, Cincinnati boekte eveneens een overwinning en een gelijkspel, maar verloor drie wed strijden. Sunlight verloor tweemaal en speelde eenmaal gelijk, terwijl de Windmolens een gelijkspel en een ne derlaag mocht noteren. In de eerste klasse werd slechts een wedstrijd gespeeld, Reflex 1 behaalde een benauwde zege op Xerxes 4, dank zij de overwinning in het dubbelspel. De Graaf, die vorige week geheel uit vorm was, herstelde zich keurig en won alle partijen; De Brujm maakte met drie nederlagen een slechte beurt. Reflex 2 maakte een goede beurt door tegen het sterke T.O.G. 1 een 55 gelijk spel te bereiken. Intiem 1 moest tegen S.V.A. met 64 het onderspit delven en dat betekende voor hen de eerste neder laag. Met 2 gewonnen partijen was Mud- de ae beste speler. De retummatch kan gewonnen worden. Intiem 2 gaat in de derde klasse recht op het kampioenschap af. Met 91 moest Shell 3 er aan geloven; slechts het dubbelspel ging verloren. Ondanks een hattrick van Noordhoek, trok Pen- drecht 1 tegen Intiem 3 met 73 aan het langste eind. Reflex 3 schijnt een abonnement te hebben op 91 uitslagen maar dan aan de negatieve kant. T.S.F. 2 won namelijk met deze cijfers. Overi gens een bedroevend resultaat na een goed vorig seizoen. Sunlight 1 kon het tegen Elan niet bol werken en verloor met 6—4. Het tweede team van de zeepmannen deed het beter tegen SSAVR 1 en speelde gelijk (55). Met drie overwinningen was de 52-jarige Van de Linden sr. de grote man. Sun light 3 kreeg van Caltex 4 met niet min der dan 91 klop. Ook Intiem 4 moest voor het eerst ken nismaken met een nederlaag want het tweede team van Diveko won met 64; Huisman was de beste. Het vijfde van Intiem nam met Windmolens 2 geen hal ve maatregelen en mede dank zij een hattrick van Vink werd de einduitslag op 8—2 bepaald. Intiem 6 verkeerde in blakende vorm» hetgeen S.V.S. 3 moest ondervinden, dat thuisspelend met 100 verloor. Het wispelturige Intiem 7 won met 91 van Coop. V.R. deed en met 28 verloor van T.J.C. 3. Invaller Kramer zag hier zijn ongeslagen record verloren gaan. Hef zesde team van Reflex moest In TBSR haar meerde re erkennen met 73, dit ondanks twee overwinningen van Kramer. Cincinnati speelde weer als vanouds en had niet veel moeite met Germinal, dat met 82 verloor. Noordermeer en Noordhoek wonnen al hun partijen. Cincinnati 2 had een gelijkspel tegen TOGB binnen bereik, maar in de laat ste partij veroorloofde Kimpe zich om roekeloos te gaan spelen, waardoor de ze ontmoeting toch nog (met 64) ver loren ging. Cincinnati 3 had een volslagen off-day, want SSAVR 2 won met liefst 10—0. Ook team 6 ging roemloos ten onder, zij het dat de uitslag werd „beperkt" tot 82, met welke cijfers Germinal 11 zegevier de. Het zag er naar uit. dat Cincinnati 5 zou gaan winnen van Germinal 12 maar op de valreep werd het een gelijkspel (5—5). Hetzelfde resultaat bereikte De Windmolens tegen Sozaro; Braber was hier matchwinner met drie overwinnin gen. (Van een onzer verslaggevers) "VILAARDINGEN heeft thans elf gym- V nastieklokalen en er ztjn er nog twee in aanbouw. Wethouder H. K. van Minnen zei vrijdagavond In de gemeen teraad niet te kunnen ontkennen dat Vlaardingen het wat de turnzalen be treft er niet ai te best af brengt. Men pleit hij herhaling bij de in stanties voor meer toewijzingen. Mi nister Cals wil wel, maar bij die an dere minister, die ook een woordje meespreekt (Van Aartsen- red.) zit het moeilijker. De uit de raad geop perde suggestie om de minister per soonlijk te benaderen zal het college in overweging nemen. Komt er een continu-contract tussen de gemeente Vlaardingen en een bouw maatschappij voor geïndustrialiseerde woningbouw? Wethouder T. de Bruijn wilde er alleen dit van zeggen; In het Waterweggebied werken eif gemeenten samen. Dat elftal moet, als alle elftal len, weten wat het wil en de spelers moeten zich aati de regels houden. De tegenpartij moet het elftal in staat stel len een bepaald speltype te spelen. Wil zij dat niet, dan moet het elftal zor gén er op voorbereid te zijn van spel type te kunnen veranderen.... Eén van de elf spelers vond dat ver deling moest geschieden op basis van de structuurplannen. Het bezwaar was dat het niet zo zeer gaat om het contingent dat een bepaalde toegewezen is, als wel om het aantal woningen dat er uitge voerd wordt en klaar komt. In dit laatste was die ene gemeente nu net geen gelukkig voorbeeld,... Technisch en theoretisch is het inder daad uitvoerbaar de hele luchtverontrei niging ongedaan te maken, maar het kapitaal dat daarmee gemoeid is zou maken dat de industrieën niet meer kunnen werken. Dat betoogde de derde wethouder die vrijdagavond het woord voerde, de heer G. Walstra. Er zijn in Vlaardingen, zo vervolgde hij onprettige gevolgen van de lucht verontreiniging: planten gaan dood, ra men beslaan, er is zelfs sprake van een klimatologische beïnvloeding, maar men moet ontzettend voorzichtig zijn met het trekken van conclusies uit allerlei sterftecijfers, want daar kan men aüe kanten mee uit De vierde wethouder, de heer M, H. L. Wes-tstrate, kon op dit moment geen (Van een medewerker) De Schiedamse Reisvereniging „De Volkstuinders", opgericht 1 augustus 1948 heeft op haar laatst gehouden le denvergadering besloten een tien daagse reis te maken naar Oostenrijk in 1963. Op de heenreis gaan zij door België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Orj- tenrijk. De terugreis wordt gemaakt door Duitsland. Deze te maken reis wordt op 18 december door middel van dia's vertoond in Hotel-Beijersbergen, belangstellenden zijn welkom. Dit zal dan de 20ste reis worden die men orga niseert. Reeds in 1947 begon het met het ma ken van excursies naar tentoonstellingen Druiventochten, vuurwerk Scheveningen en Bloemencorso te Zundert. Op 1 augus tus 1948 ging men over tot oprichting onder de naam van De Schiedamse reis vereniging „De Volkstuinders" in ver korte naam DE-VO. Zij startte toen reeds met 44 leden. Reflex 4 verloor van Xerxes II met 3—7 terwijl Reflex 8 het nog slechter Vijfde trekking Sint Nicolaasaktie Middenstands Actie Fonds. Vlaardingen: Nummer 11340 le prijs 500, G. Kuiper, Westnieuwland 64, 51533 2e 200, E. v. d. Veen, Schiedamseweg 106. 15119 3e 100. B. v. Uden. Asterstraat 43; 14344 4e 50. H W. Smith, Heemraadstraat 27; 51315 5e 25. P. v. d. Borden. H. Thijssenstraat 22: 23842 6e 25, J. M. v. d. Vlugt-de Zeeuw. W. Havenkade 105; 03862 7e 20, A. Broek. Boslaan 28; 14098 8e 10, A. P. Bot Jr., Schiedamseweg 35; 11617 9e 10. P. Boot, v. Hogendprplaan 175a; 41669 lóe 10. M. J. Verhagen-Allaart, Voor straat 39; 15162 He 5, A. Smit, v. Ho- gendorplaan 15; 41524 12e 5, G. J. Ver- heij. Valeriusstraat 76; 38389 13e 5, N. A. Terlouw, p.a. Dennestraat 3; 10115 14e 5, Mevr. v. d. Arend-Kortland, J. de Witstraat 21b; 41519 15e 5, F. v. Oosten. Verheijstraat 129: 49417 16e 5, Mevr. v. Oeveren. Kortedijk 45; 08723 17e 5. Mej. E. v. Zeventer. Vaartweg 34; 10797 18e 5. A. Keijzer. Kethelweg 261; 51360 19e 5. B, J. v. Straaten, Fl. de Vijfdelaan 32; 15496 20e 5. J. v. d. Steen, Caspar- fagelstraat 1. Extra prijzen (tablet chocolade)38118, 43619, 47223, 11796, 08780, 03863, 44748, 51845, 36036, 22546. 41703, 45473. 07272, 39925, 35549, 40284, 03767, 03859, 38384, 30159, 49356, 21044, 51430, 01879. 04696, 51846. 40427, 24246, 06962. 51058. Onder auspiciën van het Dynamo- werk van de Hervormde Gemeente wórdt zondagmorgen in de Immanuelkerk te Vlaardingen een jeugddienst gehouden. Voorganger is wika I. Kandel. Het mot to van zijn toespraak luidt: „Gelukkig Nieuwjaar". Medewerking verlenen het Dynamokoor en de bazuingroep van L. en V. De dienst begint om 10 uur. Op dinsdagavond 11 december zal in de Grote Kerk te Schiedam een her denkingsdienst worden gehouden ter gelegenheid van het zevenhonderd jarig bestaan van dit bedehuis. Ds. J. G, Jansen zal spreken. Op 19 december 's avonds te 8 uur zal het mannenkoor Orpheus in de Grote Kerk te Schiedam zijn jaarlijk se Kerstconcert geven. De kerk zal weer met kaarsen verlicht zijn, zodat dezelfde sfeer verkregen wordt als vo rige jaren. Orpheus zal o.a. een reeks kerstliederen uit vele landen ten ge hore brengen, in Duits, Engels, Frans, Pools, Spaans en Russisch. Met mede werking" van Jong-Orpheus dirigent Leo Smit, het knapenkoor van Orpheus en van het Amersfoortse Jongenskoor (dirigent N. Lorijn) zal Orpheus enke le Nederlandse kerstliederen laten ho ren. Voorts wordt medewerking ver leend door het Schiedamse vrouwen koor. dat onder de eigen dirigente Ria Borgmeijer zal laten horen ,,A cere mony of Carols", van Benjamin Brit ten (in oud-Engelse tekst). De harpiste Ellen Stotijn zal een solo laten horen en tevens bij „A ceremony of Carols" een tussenspel. 0 In verband met het overlijden van hare koninklijke hoogheid prinses Wil helmina heeft het dagelijks bestuur van de Schiedamse C.J.V. besloten het passe-partoutwerk hedenavond 1 de cember in „Jeugdhaven", Lange Ha ven, Schiedam, niet te laten doorgaan. Van de toonbank in de winkel van van mevrouw K. in Schiedam is gis teren een spaarbusje voor de blinden weggenomen. De inhoud van het bus je bedraagt 15. De Schiedamse scholiere M. T. C. H. mist haar fiets die bij het Stedelijk gymnasium heeft gestaan. De Baptisten Gemeente Schiedam houdt zondag 2 december in gebouw „Irene", aan de Nieuwe Haven een bijzondere Evangelisatie samenkomst. Hieraan zullen medewerken: De Gos- pelsingers uit Eindhoven, Ruth Boyd, zang, en V.'iebe Zeilstra, Thomasor gel. Spreker: Ds. R. Reiling. Aanvang 19 uur. 9 Donderdag 13 december om 20 uur geeft „Schiedams Vrouwenkoor" een Kerstconcert in Arcade. Uitgevoerd wordt o.a. Kerstcantate van Hans Schouwman. Medewerking aan dit op treden verlenen Wieb de Rook, so praan en Diet Kioos, alt. Annie Neder- bragt begeleid aan de piano en het geheel staat onder leiding van Ria Borgmeijer. 9 Gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van poli tie te Schiedam tussen 9- 12.30 uur en ï- 5 uur: Wollen want (1): glacé herenhand- sehoen (r); Te bevragen bi) de vinders: ldr.derwantje, Van Eijk. De Wildestraat 3: herenhandschoen. De Held, Cort v.d. Lin- deniaan 4: wit kinderwantje, Mevr. Soeters, Cordonstraat 5b; 1 paar kinderwantjes, Postkantoor, Mgr. Nolenslaan 416; dames* handschoen (L), M. Both. Leibnltzstraat 35: 3 paar kinderhandschoenen, C. H. Lans bergen. Ooievaarsteeg i; kinderhandschoen tje <R), Mulder. Rozenburgerplein 10: le deren klnderhandschoen (R). P. Koning. Fianklinstraat 13 a; 1 paar kinderwantjes. C. van Waalwijk, Sneiliussmgel 34 B; glacé damesahndschoen, Grondelie, Vondeilaan 26; slede, F. Janse, An tri. Muijsstraat 3Ua: autostep, Van Luijn. Grote Markt 11 a; step op luchtbanden, Van Kaaij, Goeman Borgesiuslaan 59; autostep. Dorsman, Mao- kaystraat 48; scheerapparaat, A. Zonne veld. Voornseseraat 27 a; dekzeil, W. de Ron, Jan Oudegeeststraat 53; wollen shawl, Poortugaalsestraat 13; zwembroekje met handdoek. Krabbendam, Alb. Thijmstraat 68 a; 1 paar Jondersokjes, E. de Wit, Hargsingel 27 (Kethei); kinderschoentje maat 22 (R), Vierboom, Van Heuven Goed- hartstraat 81: Hoofddoek, J. Koster, Es- doornlaan 15 (Kethel); grijze trui, Corbeau, Lange Kerkstraat 1; zijden hoofddoek. Wal beek, Anbbreboeksestraat 27; Zwarte shawl, C. Vrijenhoek, Boerhavelaan 102 b; bos sleutels. De Waal. Lange Singelstraat 98 b; ballpoint, Schoenmakers, Hotterdamsdijk 208 c; ballpoint, Nleuwstraten, Seheperlaan 2 sleuteltjes, TOTAL, Hoofdstraat 1: ring met sleutels, M. van Dijk. Brugman- straat 19 a: Lipssleutel. Mevr. Wassenaar. Rotterdamsedijk 66 c; vulpen. Mevr, De Groot, Essenburgsingel 86, Rotterdam; herenportemonnee met inh., Hermans. Groe- neïaan 20; portemonnee inh. papieren, V. Duinhoven, Rotterdamse dijk 214 a; porte monnee me: inh.. V. d. Most, Dr. Sauer) straat 15: fietstas met inh.. Ossewaarde- Den Bommelsestraat 39; lederen portemon nee met inh., Dessouvagle. Aleidastraat 80 b; portemonnee met inh., D. Kers. Boy- iestraat 8 b; damestasje met inh., B. En- gering. Nw. Maasstraat 326 b; portemon nee ihn. medaille, V. d. Berg, GaJUelstraat 77 c; bankbiljet, C. Schraap, J. C. van Markenstraat no. 3: muntbiljet. Th. Sonne- veld, Cr. Florisstraat 68; muntbiljet, Zr. Van Dalen Groene Kruisgebouw, Schiedam seweg, Kethel; herenpolshorloge, Mous Burg. Knappertlaan 247 b: kettinkje met bedeltje. Nauman, Van Maanenstraat 116; bedelarmbandje in doosje. C. Gravendeel Burg. Stulemeijerlaan 30; bankbiljet, A. Le lieveld. Troelstralaan 26; goud ringetje, P. Hoogwerf, Halleystraat 47 b;. antwoord geven op de vraag van de heer E. P. van der Veen (FCG) wie aansprakelijk gesteld moet worden voor de deplorabele staat waarin de veer haven verkeert. De wethouder zegde toe dit te willen onderzoeken. De wethouder gaf ook nog een nade re verklaring van wat hij donderdag over de gemeentelijke tarieven gezegd had. Na de oorlog is Vlaardingen er nog nooit op uit geweest door hoge ta rieven grote inkomsten te krijgen. Ze ker mogen de tarieven niet de kurk zijn waarop het geheel drijft. Hei Investeringsplan, zo bleek tenslot te uit het betoog van de heer Weststra te, Is niet helemaal van de baan. „We zuilen echter moeten beginnen met de verschillende urgenties aan te geven en vervolgens de commissies In te schake len." Bas daarna kunnen B. en W. met een voorstel komen. Dan zal de raad moeten bezien wat er geïnvesteerd kan worden. (Van een onzer verslaggevers).. Onder groot meeleven werd donderdag middag te Driehuis-Westerveld de heer J. van Toor Hzn.. oud-gemeenteraadslid van Vlaardingen. gecremeerd. Vair de naar schateting ongeveer 300 aanwezigen, was ongeveer de helft uit Vlaardingen af komstig. De wethouders H. K. van Minnen,en G. Walstra, vergezeld van de gemeente secretaris, de heer A. Kranenburg, ver tegenwoordigden het Vlaardingse' ge meentebestuur. Ds. W. van Hubeek, remonstrants -pre dikant te Leiden (voorheen te Vlaardin gen). die een vriend van de overledene was, sprak troostrijke woorden." Een modderbak, die 26 oktober, op het strand van De Beer tegenover Hoek, van Holland was komen vast te zitten," is vrij dag vlotgesleept. De bak werd verloren door een Engelse sleepboot Even buiten de pieren aan de mond van de. Nieuwe Waterweg was de trekdraad gebroken. Er waren, vier run ners eau boord van de bark, die door de reddingboot van Koek van Holland ia veiligheid zijn gebracht. VEILING WESTERLEE DE LIER. 30 «ov. Andijvie 52 -73 per kg: Alicante 1752; komkommers (krom) 1; Witlof h H 82—99; Stoofsla 30—32: Boerekool 13—16 Prei AI 31—47; nl 26—35; Komkom. A 137. B 141. C 1—111,13 63—72, E 33; Sia I 18— VsAli, II 4—14(4, Cl 4%—11; Knolselderij A 17 —33, B 10—21; Selderij 2—714: Spruiten AI 870—1120, AH 540—950» BI 7—830. Bil 225— 670, Cl 3—450. Dl 1130—1270. DU 650: "Uien 360—465: per stuk Rode kool 235265; Groene 105: Waspeen 240490 per kist: Tomaten A 520. B 480, C 4, CC 2, 255 bakjes A extra. Aanvoer: 3 ton tomaten; 53 spruiten; 130000 krop sla; 7500 kg prei; 1180 andijvie: 2100 uien: 2900 witlof; 3400 waspeen; 1000 boere kool; 1750 rode kool; 500 groene kool; 7200 druiven; 8900 knolselderij; 5400 bos selderij; 400 peterselie. van een partij Voor Sint Nicolaas iï 73 tijdelijk n** Het ministerie van verkeer en water staat heeft enkele gemeenten In het Westland advies verleend inzake de lo zing van bet afvalwater. De gemeenten Monster, Naaldwijk en 's-Gravenzande hebben nu twee ingenieursbureaus op dracht gegeven de voorbereidingen te treffen voor het leggen van persleidin gen naar de Nieuwe Waterweg, in welk kanaal het afvalwater geloosd zal wor den. Een en ander werd meegedeeld tijdens de vergadering van het Hoogheemraad schap van Delfland in het Gemeenlands- huis te Delft door dijkgraaf mr. dr. J, Winsemius in antwoord op de vraag van hoofdingeland J. J. Koels uit Honse- lersdijk. De heer Winsemius sprak de wens uit, dat met de oplossing van het afvalwater voor het zuidwestelijk ge deelte van de Randstad Holland de grootste voortvarendheid zal worden be tracht. van een zending geruwde zware kwaliteit in 3 tinten bruin, groen, marine grijs en zwart, normaal per paar 4,50. Tijdelijk voor Sint Nicolaas aJ?edaren.?e iLet weekeinde zullen fn bijzon, dere geva.ien dienst doen de volgende artsen: JL Mokkenstorm. Van Ruysdaellaan 52b, telefoon 64098- C 87760-' J!ootU,a"; Singel 151, telefoon 67760. G in t Veld. Willem de Zwii- gerlaan 23, telefoon 68S99; p. van foöti 62562. mgF' Noiensla*n 183, tele- V: Verlosfc'undi°ge'££j CTU^ v. d. Veen, Jac. Catsstraat Hoek van Holland: H. wichweg 210, tel.; 566. Maasland: J. W. D Veearts Kleijnjan, 24,tel. J. Y. 2376. J. Fokkens, Hap. v£fa«!?(viJ' Jfi D' C' Marck, Molenweg 3. 1 „„U VlaarOIngen en Maasland: P h Fr. Irenelaan 13 te Maasland. H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1