Dertien mil joen voorlopig totaal voor „Het Dorp Reeds 50 aanvragen bij dr. Klapwijk Instelling van raad lucb t verontreiniging Delft bereidt zich voor op droeve plechtigheid Stoffelijk omhulsel dinsdag naar Den Haag Amsterdam heeft nu een dode voofels-mvsterie Personeel van Het Loo defileerde langs baar Automobilist kan nu zelf benzinepomp bedienen rn TURKOOIS Belgisch koningspaar bij begrafenis Monstertelling wercl voltooid Nog deze maand te verwachten Verkeerslichten op de Dam Komen er tribunes op de Markt? Wegenwacht ook op feestdagen Vele bewijzen van deelneming Maatregel tegen boteroverschot Bommenwerpers verlaten Cuba Veronica- vrienden onwel kom in de hoofdstad Kinderen in spitsuren uit verkeer? Herdenkingspenning van Begeer Zeldzame (gele) papaver gered Halve ton schade bij brand HU 95 wl&mK heetman^j DE ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 1 DECEMBER 1962 RESTAURANT-BAR Advertentie Bevelsoverd raeh t van Smaldeel V (Van een onzer redacteuren) De directeur-generaal van de j volksgezondheid prof. dr. P. Muntendam deelde gisteravond in motorisch-en voet-1 Rotterdam mede, dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal Reeds aanvragen een glazen(ging zal bereiken. De eerste taak van deze raad zal zijn zich te be raden op de totstandkoming van een wet, die het mogelijk moet jmak'en bepaalde maatregelen tegen luchtverontreiniging te ne FEITEN De wet op de luchtverontreiniging, die „dringend en snel" gewenst is, men. v oorts zal hij de op Q't ge-jj.an eerst ,jan effect sorteren als de bied reeds bestaande aktiviteiten moeten coördineren. Uur van vertrek Hoeveelheden T v-uitzending? o J OVERLEG Sport noch amusement op 8 december Revue Leger des Heils uitgesteld steen van de maand december Vuile handen PrfhT''.; ysriK- H«» ni«uw>r« y»n RolUrdim. 200 ft»dd*r>. AH* m#> badkamer ten telefoon. Radio an T.V. op verzoek. SPECIALE WEEKEND-MENU'S Vanaf 15 december hebben wij rte beichikklng over enige luxe conferentiekamer». Hoogstraat El Rotterdam - Tel. (010) 139280 Telegramadres SAVOTEl - Telex 21325 Ruim dertien miljoen gulden is vrij dagavond door Avro-m ede werker Joop van Zijl aan Mies Bouwman als de voorlopige totaalstand van de ac- T - - tie „Open liet Dorp" opgegeven. De n 's bekePd gemaakt, dat ko- gastvrouwe van het onvergetelijke 8 dpoemhtwVnI1inn'\i=2n'li,slj fab'ola °P programma van maandag en dins- 8 aeeember naar Nederland komen oni dae versrheen eistpravonri non- even de bijzetting van het stoffelijk omhulsel verscheen gisteravond eten van prinses Wilhelmina in de Nieuwe|op het televisiescherm, maar was - 1 eux daarna in Rotterdam Joop van Zijl I woonde ais verslaggever de telling bij cn de televisiekijkers konden getui- ge zijn, van het doorbellen van dit', (voorlopige) resultaat. Kerk te Delft bij te wonen. even een kijkje kwam nemen bij de tel ling zei: ..Wij hebben eer. uitdaging ge richt, waarop het Nederlandse volk op ongelooflijke tvijze heeft gereageerd. Het is nu onze plicht er voor te zorgen. dit.«oi,6Ci»,ciMci uv- j o. - »-> zo snel mogelijk met de bouw kan wor-Dam zal van dinsdag a.s. af door ver-j Kamer der Staten-Generaal nog den begonnen." keersliehten worden geregeld. In totaal deze maand een wetsontwerp be- zijn 49 lichten geplaatst om alles in gae- trefrel1J„ instelline van een de banen te kunnen leiden. Tijdens de1 lrelle,lae ae mstemng van Het drukke tram- i gangersverkeer op de Amsterdamse1 drukste uren zullen de lichten met de'raad tegen de Reeds nu heeft de geneesheer-diree- j teur van de „Johanna-stichting" een vijf- j tigtal aanvragen van invaliden, die in „Het Dorp" willen wonen. f Dokter Klapwijk heeft na de televisie- j uitzending thuis tal van reacties ontvan- i gen. Daarbij zijn ontroerende briefjes van schoolkinderen, die geld sturen, maar ook het verzoek vau een uitge- i hand worden bediend uit huisje op het Damtcrrein. begon, heeft, zoals gemeld is. ruim 5.T miljoen in het laatje van ..Het Dorp" .(£»?- gebracht. Met het bedrag van 809.000 Op vrijdag 7 december te 11 uur zal! spaarpot voor de grondaanbieöing is het totaal aan boord van Hr. Ms vliegkampschip aan geld. dat men binnen heeft, nu ÏOH „Karei Doorman", liggende in Den Op het hoofdkantoor van de Spaarbank miljoen gulden, maar men schat, dat Helder, commandeur A. van Es. com-ivoor de Stad Amsterdam was het eennog 2>j miljoen onderweg is en zo konversmaatschapptj, of hij samen met Mies mandant van smaldeel V het bevel over-1 geritsel van bankbiljetten en gerinkel j dan de voorlopige totaalstand van 131 Bouwman een boek wil schrijven over dragen aan schout-bij-nacht L. E. H. van geldstukken, voordat dit cijfer be-miljoen worden bereikt. hun belevenissen in de RAI, dat dan kend werd. Ir. de kisten, die in het j 1 ten bate van de actie zal worden ver- RAI-gebouw als „spaarpot" hadden ge-; Onrlerwen Jkocht, diend, werd aan baar geld 1.4 miljoen j gulden aangetroffen en een hoeveelheid I T cheques tot een bedrag van nog eens!. rrir miljoen zit.en bedragen a.Si 900.000 gulden. Aan persoonlijke giften d? i ,van °e Sportieaeratie, j heeft men via de giro 1.7 miljoen gul- j n ae ,ei1 oor de Effec tenhandel. een garantie van de Lions Reeser. Deze plechtigheid zal plaats hebben op het vliegdek dan wel, in geval van slecht weer. in de hangar. De cere monie zal worden opgeluisterd door de Marinekapel Willemsoord en ze zal wor den bijgewoond door alle beschikbare leden van de bemanning van het vlieg kampschip. De gezellige Sinterklaasachtige drukte die gisteravond heerste in een der lokaliteiten van de Spaarbank voor de Stad Amster dam, waar „gelden in moeilijke verpakkingen" moesten worden geteld voor ..Het Dorp". Het was een gigantisch (maar prettig) kar wei. der op een conferentie, die de federa tie Rotterdam van de Partij van de Arbeid had belegd en waarvan het onderwerp luidde: Het probleem van de luchtverontreiniging in de Rotter damse agglomeratie. Als inleiders traden daarbij op de Rotterdamse huisarts dr. J. H. Lamberts, lid van de gemeenteraad en van de Tweede Kamer, die het probleem van de zij. de van de volksgezondheid belichtte, luchtverontreini-ien dr. ir. A. P. Oele. wetenschappe lijk medewerker bij de Staatsmijnen, die de technisch-economische zijd© van het vraagstuk aan een bespreking onderwierp. I V IJ J C UiC ,,Ui lllgCittl Ctl vliet ^CVTCllOl id Prof. Muntendam was gesprekslei- den ontvangen. De lucifersdoosjes-actie, waarmee het allemaal al zo grootscheeps (Van een onzer redacteuren) „Als de betrokken autoriteiten er toe zouden willen besluiten, is het technisch heel goed mogelijk om in één dag aai» weerszijden van de Delftse Markt tijdens de uitvaart plechtigheid van Prinses Wilhelmina «en deel van de bekende taptoe-tri bunes op te bouwen. Het publiek zou dan een uitstekende gelegenheid krij gen de gebeurtenissen op de Markt zelf en mogelijk via luidsprekers ook de plechtigheid in de Nieuwe KeiT: zelf te volgen". Deze mogelijkheid oppert de heer B. Burmeister, directeur van de V.V.V.- Delft en tevens Taptoe-Delft-organisator. Hij heeft de burgemeester reeds van deze mogelijkheid op de hoogte gesteld. Als dit plan voor tribunebouw op het marktplein inderdaad de goedkeuring van betrokkenen zal kunnen wegdra gen, kaiö.er zitaccommodatie worden geschajfen voor enige duizenden beiang- stellandek.. De'heer Burmeister kwam op de idee door de vele telefoontjes die zijn bu reau voor Vreemdelingenverkeer op de Markt ontving. „Reeds een uur na het overlijdensbericht werden we .gebeid om plaatsen. En met het uur werden die telefoontjes talrijker. Ook schriftelijke verzoeken ontvingen we. uit alle delen van het land." De Rijksvoorlichtings dienst heeft deze aangelegenheid thans in studie en waarschijnlijk kan er in de loop van maandag een definitief be sluit worden genomen. Deze R.V. D. heeft intussen ten behoe ve van de internationale pers beslag we ten te leggen op het café-restaurant Reyndorp, vlak achter de Markt gele gen. De pers zal hier voldoende accom modatie vinden om verslagen door te ge ven. Via een televisieapparaat zal men. al schrijvende, de gebeurtenissen ook nog ter plaatse en dus op de voet kun nen volgen. In de Nieuwe Kerk zelf zullen volgen de week zaterdag 2800 zitplaatsen be schikbaar zijn. In 1934 kon men slechts over 900 zitplaatsen beschikken, vanwe ge toen in de kerk aar. de gang zijnde restauratiewerkzaamheden. Hoewel gisteravond in Delft nog niets definitiefs vaststond over het uur van vertrek van de begrafenisstoet uit Den Haag, neemt men thans algemeen aan dat dit om half elf 's-morgens zal zijn, waarna de stoet omstreeks half een de Nieuwe Kerk kan hebben bereikt. De route, waarover we gisteren reeds schreven, zal worden afgezet door mi litairen, hetgeen het publiek langs de route overigens niet behoeft af te schrik ken. Bij het bereiken van de gemeen tegrens van Delft zullen alle klokken gaan luiden, tot het begin van de plech tigheid in de Nieuwe Kerk. Over het aanbrengen van een geluidsinstallatie op de Markt, voor het buiten volgen van de kerkelijke plechtigheid binnen, wordt nog overleg gepleegd. De kerkelijke plechtigheid zal worden geleid coor de hofprediker ds Berket. maar in tegenstelling tot de plechtig heid bij de begrafenis van koningin Emma en prins Hendrik, zal de hofpre diker van de Waalse Kerk. ds Forget, officieel bij de uitvaartdienst worden betrokken. Een oud gebruik aan het hof. daterend uit de tijd van Louise de Co- ügny. echtgenote van Willem van Oran je. Prinses Wilhelmina heeft de laatste zeven jaren regelmatig contact gehad met ds Forget. van de Waalse Kerk. De kist met haar stoffelijk hulsel zal in de koninklijke grafkelder worden bij gezet naast die van prins Hendrik, die weer op één lijn ligt met koning Wil lem III en zijn gemalin koningin Em ma. ■van 250.000 ma de telling werd be kend. dat de straatcollecte in Rotterdam ook al weer 250.000 heeft opgebracht) en de '00.000 die door Wim Kan zijn bijeengebracht. De telling op de Spaarbank werd door j tientallen vrijwilligers verricht met be- hulp van zeventig machines. Er waren j o.m. 304 biljetten van duizend gulden. 5455 van 100. 118.13S zilveren guldens. en 123.402 kwartjes. Dr. A. Klapwijk, die vrijdagavond nog l In hoeverre een directe televisieuit zending van de plechtigheid mogelijk is zal door de Koningin nog moeten wor den beslist. In het geval van een di recte uitzending zal de plechtigheid over zestien zenders in Europa worden uitge zonden. De Delftse Middenstandsfederatie heeft op een gisteravond (vrijdag) ge houden spoedvergadering besloten de Delftse winkeliers te adviseren hun za ken volgende week zaterdag gesloten te houden. In verband met de afsluiting van de binnenstad zal verkoop en be zorging toch niet mogelijk zijn. De fe deratie zal de gemeente nu verzoeken om de winkels vrijdagavond tot half tien Dinsdagmiddag om half vijf zal het stoffelijk omhulsel van prinses Wilhelmina van Paleis Het Loo te Apeldoorn naar het Paleis Lange Voorhout in Den Haag worden over-i gebracht. Na een korte dienst in de kapel, die uitsluitend zal worden bij gewoond door de Koninklijke familie en het personeel van Het Loo, zaJ die gestorvene worden uitgedragen, onder de klanken van het volkslied van Waldeck. De prinses heeft zelf bepaald, dat dit lied op dit ogenblik zal worden gespeeld, als een hulde betoon aan haar moeder Koningin Emma, die haar met zo grote wijs- ,Jn k-jj verkeer op de feestdagen rond de; beid en toewijding opvoedde voor fjaarwjsseIing «1de AiaB.-wegen- j haar levenstaak en die tientallen wacht, zowei Öp^T^e-id^ ïkfërsicflagen als! ren met geheel haar persoonlijkheid j 0p Nieuwjaarsdag patroiülledienslen \*er- achter Koningin Wilhelmina stond Prins Bernhard zal de witte auto met I De mobilofoondienst „Blijft met uw handen van gevon den dode watervogels af en eet ze [richten. VaaiQ.tónntrtot£WJ|hnur zul- jbeslist niet op". Deze waarschnwïng hen alle WégenwachtTo&fes zijiï Sérriand.|ieeft, <je Amsterdamse politie vrij- genomen voor de bijzetting op 8 de cember. Zo kwam vrijdag uit Den Haag een proefstoet met personeel van de Ko ninklijke Stallen, om de route te inspec teren en een tijdschema te kunnen ma- ken. Een aantal hoge functionarissen. te mogen open houden voor de nood-jo.w. it.-gen. b.d. C. F. Pahud de Mor- het stoffelijk overschot van de prinses uvaehtstation Pauwmolen gelegen aani j'PJ tot het publiek gericht, na- naar Den Haag begeleiden. Rijksweg 13 (Den Haag—Rotterdam) Idat ln en bll llet Amstelkanaal tal In Delft werden al vele maatregelen j zal tijdens Kerst en Oud- en Nieuwjaarvan dode vogels waren aangetroffen. XV Ut w rf Af» O xJ XV J-.1I - 1 i 1 I. T__5 r O A x, n 1 T X— jL. i IT. XV XV Va XV XV v XV XV w vx xv XV —5 zal op de zaterdag van de uitvaartplech tigheid in .Delft niet bezorgen. zijn. Koningin heeft vrijdag een bezoek aan. Delft gebracht. j gedurende het gehele etmaal in bedrijfDit is alles bij elkaar een zeer raad selachtige zaak, want de vogels ko men eerst rustig aanvliegen, maar zodra ze even zitten, vallen ze plotse ling dood neer. Ook zijn er vele een den, meeuwen en dergelijk zo maar dood uit de lucht komen vallen. Aanvankelijk dacht men, dat hier van een vergiftiging met rattenkmid spra ke kon zijn. maar de Amsterdamse G.G. en G.D. maakte bekend, dat watervo gels van dit vergif' geen schade kun nen. ondervinden. Inmiddels is na laboratorium-onder zoek in Rotterdam in een andere rich ting gezocht, want de vogels waren stuk arsenicum gedrenkt brood gestrooid, om van een meeuwenplaag verlost te wor den. De politie heeft toch het beroep op de Amsterdamse burgerij om uiterst voor zichtig te zijn, gehandhaafd. En zo staat de hoofdstad, na de hondsdolheid, dan weer voor een andere moeilijkheid in de dierlijke sector. te nemen maatregelen gericht kunnen worden op exacte feiten. Vooral daar om is bevordering van research no dig. Het betrokken ministerie is hier van overtuigd. Dit moge blijken uit het feit, dat op de begroting voor 1963 een bedrag van 100.000.is uitgetrokken ten behoeve van een stu die over het luchtverontreinigings- vraagstuk, naast de subsidie, die aan het T.N.O. wordt verstrekt. Waar het op gaat, zo sei prof. Mun tendam, is het evenwicht te vinden tussen het economisch wenselijke en het uit gezondheidsoogpunt toelaatba- i re. Het gaat er om een open oog te hebber, voor de belangen van beide richtingenDaarom zullen in de in te stellen raad alle betrokkenen om de tafel komen zitten. Dr. Oele zei in zijn inleiding van mening te zijn. dat er bij de plan ning van woningbouw en industrie meer rekening moet worden gehou den met overheersende windrichtin gen. In het Waterweggebied, aldus verklaarde hij, geschiedt dit te wei nig. Ais er industrieën worden aan getrokken dienen er van te voren preventieve eisen te worden gesteld omdat sanering achteraf zeer moei lijk is. Overleg is dringend noodza kelijk. Dr Lamberts gaf als zijn mening, dat deskundigen in het gehele vraag stuk van de luchtverontreiniging de economische motleven te zwaar la ten wegen. Aan de hand van enkele voorbeelden schetste hij de gevolgen van verontreinigde mist, waardoor bijvoorbeeld in de Maasvallei en in Londen duizenden mensen zijn ge storven en ernstig ziek geworden. Het verband tussen verontreinigde lucht en bepaalde ziekten is nog niet he lemaal duidelijk, maar toch is het gewenst, dat er aan de stank, die bepaalde bedrijven verspreiden iets wordt gedaan, omdat zij de geestelij ke functies van de mens ongunstig beïnvloeden. Diepgaand onderzoek is nodig om beier inzicht in het vraagstuk te ver krijgen. Doch hoewel de kennis van de materie nog gering is. is zij niet onvoldoende om tot meer maatrege len te besluiten. J In Brussel zijn nieuwe maatregelen (aangekondigd tegen het overschot van boter in België en tegen de botersmok- kei uit Nederland. I De Belgische ministerraad heeft be- sloten een miljoen kilo boter in gesmol- ten toestand in de verkoop te brengen Itegen 50 Belgische frank per kilo. onge- j voor stuk door het bijzonder gevaarlijke strychnine gedood. Zij moeten dit zeer krampverwekkende middel veer de helft van de prijs van „nor- imale" boter, die ongeveer 7 gulden per j kilo bedraagt. De gesmolten boter is al leen geschikt voor keukengebruik. J Voorts zal een speciale dienst wor- ;den opgericht, die zich zal bezig houden (met de bestrijding van de smokkel van i boter uit Nederland. In navolging van Nederland zullen voorts genummerde PERSONEEL van Het Loo defileerde i Zowel nationaal, als internationaal j wikkels worden verstrekt voor de ver- Terwijl veie Nederlanders dc gele- j werd de nagedachtenis van de gestor- pakking van boter. De handelaren zul- ven prinses geëerd. Dat gebeurde vrij- len bij de aanvragen voor deze wikkels dag in zittingen van Provinciale Staten, (moeten aantonen, waar zij de boter heb- in de Staten van Suriname, in een bij- ben betrokken. Op deze wijze hoopt men eenkomst van de Leidse Universiteit, j het bijmengen van gesmokkelde Neder- v-an welke hogeschool Koningin Wilhel-landse boter in Belgische boter te voo'r- mina destijds het zeldzaam verleende i komen en op indirecte wijze de boter- erecioctoraat In de rechten ontving, en [smokkel te beteugelen. Daarnaast zal in bijeenkomsten van vele gemeentera- de controle aan de Nederlands-Belgische grens worden verscherpt. Vrijdagmiddag hebben enkele bonder-aaa 1 4 den leden en oud-leden van het persvi-So nee! van wijlen Prinses Wilhelmina in j Gelderland gedefileerd langs de baar in j De minister van binnenlandse zaken heeft aan de commissarissen der Ko ningin in de provincies, namens de re gering, verzocht te bevorderen, dat in hun provincie op zaterdag 8 december,, A„ de dag van de plechtige bijzetting van van Paleis Hot Loo.Teru ijl de lan„e het stoffelijk overschot van prinses j stoet voorbij trok. werden op het oi öcL Wilhelmina te Delft: alle toneelvoorstel- Opstandingsliederen ten gehore ge-s linger! en andere openbare vermakelijk- j bracht. De kist was gedek. met een y»i, j heden achterwege blijven; in restau-kleed, waarop een Statenbijoe, lag. die; rants e.d. alleen muziek ten gehore was opengeslagen bij het Evangelie van wordt gebracht, afkomstig van één der Johannes. j Hilversumse zenders en uitsluitend Ne- j derlandse televisie-uitzendingen worden gegeven en dat op genoemde dag sport wedstrijden geen doorgang zullen vin den. genheid hebben aangegrepen om door het tekenen van de condoleance registers de laatste eer te bewijzen aan wijlen Prinses Wilhelmina, stro men uit de hele wereld ook steeds meer boodschappen van rouwbeklag naar ons land. Uit die boodschappen blijkt wel hoe groot het aanzien was, j den. dat de overleden prinses overal heeft; Maandag a s zal er op Pa!els Hetj mog:en genieten. j Loo te Apeldoorn nog van 1016 uur ge- In opdracht van de officier van justitie legenheid zijn om langs de baar van!te Middelburg heeft de rijksrecherche „■.tl*-"nu,'nnA. txr;"" dag van 10 tot 16 uur ook De condoleance-registers liggen nvaan-iprTnses wilhelmina te defileren. Woens-aangehouden G. J. V._C.. notaris te Ter- giftige, krampverwekkende middel er gens hebben opgepikt, maar waar dat gebeurd kan zijn. is eveneens een mys terie. Strychnine is al bij zeer kleine hoeveelheden dodelijk voor mens en dier. De politie heeft daarom een be roep op de Amsterdamse burgerij ge daan om uiterst voorzichtig te zijn. En zo staat de hoofdstad, na de hondsdol heid; dan weer voor een andere moei lijkheid in de dierlijke sector. Werd aanvankelijk gevreesd, dat de vogels vergiftigd waren door het ook voor de mens dodelijke strychnine, later in dc nacht kwam de politie er achter, dat de oplossing van het mysterie in de buurt van het nieuwe Hilton-hote! lag. Een employé had. rondom het hotel in c - i. (dag, donderdag en vrijdag a.s. bestaatneuzen. Notaris V, C. wordt verdacht poestaijK ter teKenmg. 'daartoe de gelegenheid in het Paleis j zich te hebben schuldig gemaakt aan het Voorhout in Den Haag, steeds' plegen van malversaties. Inmiddels is hij van 916 uur. voor de officier van justitie geleid en in De Belgische dagbladen hebben ook j j wj vrijdag nog veel aandacht gewijd aan de oude kapel van de konmg-ytadhauder het.J heKen„a"an „,an dp 'Advertentie De directie van Radio Veronica bij de Amsterdamse gemeenteraad ge protesteerd tegen het feit. dat burge meester Van Hall heeft geweigerd ver gunning te geven voor een nachtfeest voor ..De Vrienden van Veronica" op 15 december in het hoofdstedelijke Ci- ty-tbeater. De opbrengst van de voor stelling zou naar een liefdadig doel zijn gegaan. Op de inleidingen volgde een leven dige discussie. Zo werd er o m. ge pleit voor biologisch onderzoek. Prof. Muntendam was het hiermee eens. In de komende raad zal ook een bio loog zijn plaats innemen. Drs. J. Men- nema verklaarde, dat bepaalde le vende wezens in „ons gebied al niet meer aanwezig zijn". Dr. J. C. Bol, arts te Hoogvliet bracht het vraagstuk van de schade vergoeding ter sprake. Vele bewoners heeftvan Rhoon hebben het al opgegeven iets van hun tuin te maken. Reehts- streeks kon de vraag over schade vergoeding niet worden beantwoord. Wel werd de indruk gewekt, dat de bestaande Hinderwet en het Hinder- besluit meer mogelijkheden bieden dan op het ogenblik worden toege past. De Nederlandse Vereniging Bescher- Voetgangers heeft zich gericht tot ae minister van onderwijs, kunsten en we- De Utrechtse beeldhouwer Joop Hek man heeft het model vervaardigd voor j de herdenkingspenning, die de Konink- lijke Begeer ter nagedachtenis van H.K.H. Prinses Wilhelmina zal uitgeven. Aan de dichter Guillaume van der Graft is verzocht het gedicht voor de keer- tenschappen met het verzoek te bevor- 2ijde van de penning te schrijven. Deze deren dat de tijden van aanvang en ein- dichter heeft dit voorjaar ook het ge de van dc lessen in alle scholen, doch a„. zeer in net bijzonder de scholen voor kleuter- en lager onderwijs, zodanig wor- den vastgesteld, dal de leerlingen dage lijks buiten de spitsuren naar en van school kunnen gaan. Aanleiding tot dit verzoek is het feit dat de statistieken uitwijzen, dat tijdens de spitsuren het aantal ongelukken het hoogst is. en het daarom n et langer verantwoord kan worden geacht, dat kin deren zich dan juist in het verkeer moe ten begeven De nationale jubileumrevue van het T ezcr des Heils. die vanavond voor de laatste maal in Arnhem zou worden op gevoerd. is in verband met ho* over'uden ?an Prinses Wilhelmina uitgesteld 29 december. dicht gemaakt voor de penning, die wei a geslagen ter gelegenheid van het zilveren' huwelijksfeest van het Koninklijk paar. De Haagse Plantsoenendienst heeft tussen Kijkduin en Monster een aan tal exemplaren van de hoornpapaver, een in deze streek zeer zeldzaam ge was. verplaatst naar andere, gunstig gelegen plekken in het ruime West- du inpark. De hoornpapavers werden op hun oude plaats met uitroeiing be dreigd. De bloem van deze tweejarige plant is geel. In zuidelijker duingebie- totdc; komt zij nog wat vaker voor dan 'in de noordelijke kuststrook. sieraden met turkoois vanaf 65.- Geen wonder dat zoveel vrouwen van de turkoois houden! Kijk, hoe magnifiek het pure blauwgroen kontrasteert met de sobere tinten van de wintermode. Precies het levendige aksent dat een eenvoudig toiletje zo flatteus maakt! edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van onze verkeersredacteur) j schillende plaatsen in ons land doe-het- t zelf-garages geopend, waar automobilis- Nederland heeft zijn eenste1'?" ,teSen eae" kleine vergoeding kunnen sleutelen. Alleen voor het tanken van zelfbedienings-benzinestation. j benzine blijft ae automobilist aangewezen Het staat in Bergen op Zoom en|°P de hulP van de pompbediende. de initiatiefnemer is de vierde jviej dn experiment probeert B.P. te benzinemaatschappij in ons land,! weten te komen of deze automobilist bij het tanken er inderdaad voorkeur aan- te bedienen. Dan verdere service ge- gebruikers ookt voornamelijktegenheid geboden zijn banden zelf op bommenwerpers met middellange actie-oeDrulh-erb ooh-L voo^rnamenjK spanning te brengen, zijn ruit te zemen er, radius op het eiland ingepakt en voor; de mensen met een smalle beurs, eventueel de olie in de motor zelf te ver- Terugzending naar Rusland gereedge-jn 0pZjcht hun auto Wil" i verseil, of op peil te brengen maakt woraen. r Het verkooppunt bestaat uit een kiosk, Overigens zijn ex* geen tekenen die1011 vgi trOGtGisn, Asn ciG 3n.Q6.r6 ponrpeilanden en een vluchtheuvel, wijzen op vordering op de weg naar een i fcant al evenzeer voor de i In de kiosk bevindt zich de bediende, die 'definitieve regeling van de Cubaanse j Pvnprimpm hpt van achteren hun instrumententableau Ikwestie. Vermoed wordt, dat er circa; Hand dat bet experiment, net de .gnng v8r) zaken bij hct tanken in de ;35 11-28 straal bommenwerpers op Cuba j personeelstekort ten grondslag hand houdt. Dit geschiedt via een mi- :X_wm'nrcsMcn?SKennIdvede verze°! hee£t' zoals zich dat in welhaast«ofoon, die door middel van een inge- .novembei president Kennedy ae verze-, oouwdc luidspreker met de pompeilan- kering gegeven dat zij binnen een maand j ontstellende vorm aan de ben- j den verbonden is. De klant vult zelf zijn zinepompen openbaart, in bij-'ank- Op het instrumentenbord k3n de zonder gedurende de weekeinden.hoeveel liter is verstrekt. De Russen hebben nieuwe maatregelen ivan het eiland verwijderd zouden den. Na het tanken rekent men af in de Alleen in Zweden, waar men reeds eni-j h'osk. De enkeling, die wr! proberen zon- ge jaren met een dergelijk systeem werkt. jder betalen weg rijden, kan er in ieder heeft men ervaring met zelfbediening in geva! op rekenen wordt opgenomen dat zijn autonummer I de benzineverkoop opgedaan, i Geconstateerd is dat een bepaalde ca- j tegorie automobilisten ne wagen het In de huisdrukkerij van Palthe N.V. liefst zeil verzorgt. Dit betreft niet alleen te Almelo brak brand uit in een partij het schoonhouden en het uitvoeren van j I kartonnen kokers. Het vuur breidde zichkleine reparaties, maar strekt zich ook: M de zelfbediener vuile handen, of 'snel uiten richtte aan machines e.d. een: uit tot het gehele onderhoud. Niet voori\f" W net oliepeil iu de motor meten, i schade van f 50.000,-- aan. 'niets worden op het ogenblik op ver-n !uJ van een op elk der pomp- 1 eilanden aangebrachte servettenautomaat gebruik maken. Na het verkrijgen van een bouwvergunning zullen zo spoedig mogelijk twee luifels en twee wasplaat sen worden gebouwd, opdat de zelfbedie- er droog staat en ook zijn auto kan was sen. op een snelle wijze en tegeii een geringe vergoeding, ln de toekomst zul ten mogelijk banden, aceu's en accessoi res worden verkocht. (CiPIB PECK f 960 De 26-jarige monteur L. P. Smit uit Haarlem viel bij werkzaamheden op het dak van een gebouw van de Amstel- brouwerij in Amsterdam tien meter diep. De man was op slag dood. De 41-jarige gemeente-opzichter J. Verkerk werd in Amsterdam levensge vaarlijk gewond, toen hij tijdens inspec tie op een bouwwerk getroffen werd door een uit een betonconstructie losgeraak te badding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2