„Vol verwachting of de ton voor orgel er komt P TSF moest weer met een verdeling genoegen nemen I Verlengde oliepijpleiding is de Rijn gepasseerd BOTTERDAM Velen genoten op eerste ijs o frffleuwgezlcht op straat ADMINISTRATIEVE KRACHT Schaatssport toonde vele aspecten Deel Schiedam zonder stroom „DE GROTE-OF ST. JANSK ERK VAN SCHIEDAM" (6) Eens was orgel Brandweer bluste twee brandjes ??So mollig en penetrant m Dronken rijder op verkeerszuil Tafeltennisresultaten EN5PAG- Noad met fraai gelijkspel (5-5) Schip beroofd Bu Stand I nrer pE ROTTKRÜ V.MMKR Pagina 3 DINSDAG 4 DECEMBER 1962 Tegen portier op Directeuren Organist Doktoren HONDS VOORBEELDEN TROUW j Sol» ma Jong ar Andbrs Mtvwtrl DELUXE 399.- Long-games Verdienstelijk SLAGERIJ BROEK :i SVCdames haalden volle ivmst binnen en morgen "Vannacht om tien over half twee is ten storing ontstaan in het kabelnet van i* elektriciteitsvoorziening van een deel der woningen m Schiedam-Oost. In de bodem bij de r.k. kerk aan de Sin- •il moet de kortsluiting zijn ontstaan. Vanmorgen hebben de monteurs eerst 1 jjet brandende olie een deel van het liraatoppervlak bij het singelplantsoen moeten verhitten voordat zij de kabels rft de grond kondon opgraven. Eerst omstreeks hel middaguur was de «lek- ^aiteitsvoorziening weer normaal. Doordat de Rotterdamse chauffeur J. I t G. onvoorzichtig het portier van zijn 1 iiiito opende op de Nieuwe Haven in 3 Gjuedam is de bromfietser M. v. d. T. I val gebracht. Hij is met een ge il Bvtusde rechterpols en linker schouder Jaanr bet Gemeenteziekenhuis in Schie-! fint gebracht. >1 D« contactbijeenkomst die Werken- i de Jeugd van het CNV vrijdagavond in gebouw Christelijke Sociale Belan- I gen in Schiedam zou houden gaat in verband met het overlijden van H.K.H. J Prinses Wilheimina nief door. f f De uitslag van de verloting van de Sint Nicolaasmarkt in Schiedam luidt: a Jfr. 75962 waardebon. Nr. 41845 waar- de bon. Nr. 49751 waardebon. Nr. 12786 waardebon. Nr. 35066 waardebon. Nr. j 72325 koelkast. Nr. 65584 stofzuiger, t Nr. 70860 koelkast. Nr. 63182 koelkast. ;f De winnaars kunnen zich telefonisch f in verbinding stellen met nr. 66764. if In de maand december is voor een f bedrag van 350.550.42 bij de Rijks- I postspaarbank te Schiedam ingelegd. 1 Uitbetaald werd 294.054.78. f De 15-jarige scholier R. J. S. mist 1 zijn rijwiel dat op slot bij de r.k. I Ulo Mgr. Nolenslaan in Schiedam I heeft gestaan. f Dinsdag 11 december wordt bij de I Dok- en Werfmaatschappij Wuton- ftjenoord te Schiedam het m.s. Gorre- dpr te water gelaten, dat m aanbouw is toot de Holland-Amerika Lijn in Rotter- dam. Mevrouw J. Knop-Croote Woort- j aann verricht de doop tijdens een plaeiztigbeki, die om 11.80 uur begint. J f Het hysen van de vlag ter gelegen- I hód van het bereiken van het hoogste jBBt der twee sterfiats aan de Schiedam- I Maasboulevard, aangekondigd tegen I ensdag 4 december vindt geen doorgang 1 k verband met het overlijden van Prin- les Wilheimina. De plechügjiheid is nu ■t uitgesteld op donderdag 13 december i «sa 13.30 uur. I f St. Nicola as zal woensdagmorgen om it tuff tien de eerste van 129 papierbakken ,1 aan het hoofd van de openbare Burge- 1 meester Verveenschool. de heer G J I van Amerongen in Schtedam-Kethel over- 1 diagen. Deze papierbakken worden op rerroek van het comité onder ..Opgs. raimd staat netjes" op de speelplaatsen nn de Schiedams* scholen geplaatst. 'Van een onzer verslaggevers) KOMENDE dagen klopt het nart van iedereen met ..veel ver. maar sociaal de harten van de leden van de Hervormde ge- meente hebben het aparte rytme ge kregen. volgende week namelijk zal het zevenhonderdjarig bestaan van oe Grote Kerk worden gevierd. Ais grote hartewens is er het streven van velen om te komen tot voldoende ka pitaal voor de noodzakelijke restau- ïki? Vï j '"f1 PracKKge orgel in het jubilerende bedehuis. Dat vraagt ech ter een bedrag van meer dan hon derdduizend gulden en daarom wor den dezer dagen aan vele Schiedam mers bijdragen gevraagd voor het grootse jubileumgeschenk. In span ning wordt nu gewacht ot er voldoen de geld ingezameld kan worden om de opdracht voor de restauratie te kunnen geven. Ds. J, G. Jansen schreef ter gele- gemneid van deze jubileumviering de geschiedenis van Schiedams oudste kerk Met voldoening kan worden me degedeeld dat in de Schiedamse boek winkels een goede vraag is naar het boekwerk .De Grote of St. Janskerk van Schiedam". De baten van de ver koop van het boek van ds. Jansen zijn ook bestemd voor het orgelfonds. On der de titel Eens was het orgel soa mollig en penetrant" schrijft ds. Jan sen in hoofdstuk 6 van de kwaliteiten van dit goede orgel. «en de bouwer of de reparateur ge weest zal zijn. Wel heeft hij een reke ning van orgelmaker mr. Heyndriek Ncyenho., uit 1553 ontdekt. Neycnhoff is een lid van een beroemde orgelfami lie. Dr. M. A. Vente meent met grote waarschijnlijkheid dat Neijenhoff het orgel bouwde of een grote restauratie verrichtte. B*. Jansen herinnert eraan dat de va der van de beroemde mr. Comelis Haga, D!rck Haga, organist is geweest van de Grote Kerk. Hij was tevens koopman, leprozenmeester, schepen. gecommit teerde tot de administratie der geeste lijke goederen en weesmeester. Ds. Jan ten stelt dat het orgel een belangrijke maar ook trieste geschiedenis heeft. De gegevens zijn schaars. De auteur heeft in een fragment usn het oude stadsboek kunnen lezen dat de burgemeesters en de kerkmeesters in 1488 de priester Allaxert Dirckz toestemming geven organist te zijn. Als hij buiten de stad zou gaan wo nen zou hij huis en goed kwijt raken. Meester Jan Pierssen alias Vynck moet al in 1524 aan bet orgel gewerkt hebben. Ds. Jansen weet niet of Piers- Na Heyndriek Neycnhoff heeft de Utrechtse meestersschool van De Swart aan het orgel gewerkt. Ds Jansen noemt de rekeningen die de diverse orgelres taurateurs hebben uitgeschreven. Hij meent dat het tegen de toren aanleunen de middelste gedeelte van het huidige orgelfront waarschijnlijk een overblijf sel zal zijn u,t het midden van de zes tiende eeuw. Over de zijkasten en het rugpositief ontbreken alle gegevens. Op het rugpo sitief staat het jaartal 1680. Ook op het middelste gedeelte staat dit jaartal. Toen moeten werkzaamheden aan het orgel zijn verricht. Het orgel stond toen onder beheer van vier „Directeuren van het Orgel" en deze hadden een eigen administratie die niet bekend is. Na 1702 nemen de kerkmeesters het beheer over. Alexander Pluskens maakt in 1724, 1725 het „loffwerk". In 1726 kreeg het orgel het fraaie front dat er nu nog Is. Het is de auteur gebleken dat men toen het prachtige orgel met de 1500 pijpen naar waard* wist te schatten. De gemeente gaf er namelijk geld voor uit. Maximilliaan do Bonte in 1710 organist bespeelde het in strument voor de liturgie en de concer ten. Iedere zaterdagavond was het or gel „tot vermaak" van de wandelaars en de liefhebbers te horen. Tot zijn spijt constateert ds. Jansen dat het mooie instrument niet goed werd behandeld. Pieter Stans uit Goud verrichtte een mislukte restauratie. Ja cob Wilhelm Lustig uit Groningen tracht te in 1777 het werk te verbeteren. Ru dolph Garrels uit Den Haag had reed* in de jaren 1736/1737 reparaties ver richt, daarna bracht Willem Ulrich uit Tiel veranderingen aan. In 1775 dacht men er aan een nieuw orgel te plaatsen. Stans in 1776 bleek niet capabel het or gel t herstellen. Alebertus Gruijzen kon twee jaar later mededelen dat hij het instrument verknoeid had bevonden. De Schiedamse brandweer heeft maandagavond om kwart over zes de brandende haard van de boekhouder F. L. op het balkon van de woning Mgr. Nolenslaan geplaatst. Het rooster van dc haard was gebroken waardoor gloeiende as op de grond viel. 's Middags om kwart over twee heeft de brandweer met de sciiuimblusser een brand geblust in de timmerfabriek I van Van der Tempei, Plesmanstraat 58 namen de keikmeesteis het besluit voor[in Schiedam. Waarschijnlijk is olie ge- de restauratic. jdruppcid uit een der vlampijpen bij de Ds. Jansen constateert echter tot j luchtverhitting. Het vuur in de kachel zijn leedwezen dat de restauratic van de heer A. Standaart geen restauratie bleek te zijn. Hij stelt dat ondanks verzoeken van oudheidkundige en muziekmstanties geen onderzoek aan de restauratie vooraf ging. Achter het zestiende en zeventiendeeeuwse orgel- front werd een modern instrument geplaatst. Het orgel werd ontdaan van het oude en karakieris :Vp. Dit noemt ds. Jansen: ongelooflijk maar waar". In 1948 werd de verflaag van het front gekrabd. In 1952 heeft de firma Fren- is gedoofd. (Van een medewerker) PNIEUW heeft het Schiedamse TSF 1 Onder invloed van sterke drank is een 51-jarige vertegenwoordiger zaterdag nacht tegen een vluchtheuvel op de Zu-ammerdamsingel in Schiedam gere den. Het autootje kwam zwaar bescha- tröp oit 'Zaandam hitor^l zó "goed më-id;Sd b°ven op de verkeerszuil tot stil- gelijk hersteld en een drietal registers ^and. De ehauifeur vertelde later dat door nieuwe vervangen. De herstelling hjJ zou z:jn uitgeweken voor een wiel- Is slechts voorlopig want er is een nieuw i rHc:cr..- -- - - 11 De Noorse handelsreiziger C. E. T. is orgel nodig. Ds. Jansen hoopt dat het; "e ivoorse nancieisreiziger t. r. is zevenhonderdjarig bestaan van de kerk j vannacht om vijf over balt twee met zijn aanleiding mag zijn voor velen om aan iauto 8®S**PV °P de Koemarkt voor de de totstandkoming van een nieuw orgel Kroon in Schiedam De auto vermelde waardig aan dc roemrijke afkomst van|een metalen afrastermgspaal. de Grote Kerk mee te werken. Tot in de negentiende eeuw bleef men dokteren aan het instrument. De oude glorie van het koninklijk instrument verdween geheel doordat men de orgel kast wit schilderde. Eerst in 1915/1916 Advertentie. i*fe*aria«t Astma» Sela h 4b 1 JJET moet in een tijd van de honds- I dolheid gebeurd zijn dat men f kwam tot uitspraken als „hondsda- j sen" en „hondsgedrag". Dat leert ook de huidige tijd teel. want tot enze te- •j kurstelling moeten we constateren 3 dat ook in Schiedam honden de kou worden ingezonden. De hardvochtige dat hij toch ook bezitter is van een cocker spaniel. Onze hond gelooft zijn vriendelijkheid niet, hij gromt en i bromt en is blij als de controlerend j geneesheer weer verdwenen is. i [JONDEN zijn niet alleen e*» met speelkameraden en goedej betrouwbare j Advertentie ;j meesters hopen dan kennelijk dat ze tevensgezellen. Honden kunnen goede "i ftet beest niet meer mile?! zien. Toch! voorbedden voor de mensen zijn. Ais I de uitdrukking ..honds" niet van j het nodig is de hond soms wal min- 3 toepassing te brengen op de hond. j der aangenaam te behandelen ontstaat 1 Geen trouwer dier dun de hond. Zo er toch geen rancune. Ais de hond tn u de onze immer een lieftallige die- j e?" plagerige en in wezen met nobele I naar en speel kameraad. Dezer dagen bui jaloers gemaakt wordt zat het I ïigt hij wat treurig voor het bed van dier toch niet oneerlijk agressie) wor- I tipt meesteres maar dat heeft zijn re-, den Geen hond valt in de rugaan S den want de hond wil het ziekbed van; Als hij werkelijk boos is toont hl] dat. 1 rijn bazin niet gemakkelijk verlaten. met open vizier en zijn vervaarlijke I tanden zijn dan zijn eigen eerlijke wa- t A* C pi lp penen, hij lacht dan niet meer vrien- -ts-ri i ij i deUjk en wat ,jat betreft kan het ge- j - CLECHTS een enkele maal is hij nu j drag van die hond toch wel tot lering j tot spelen te verleiden. Dan heeft jstrekken, dachten wij. f hij het plastic namaakbot als een I pijp in de bek. het korte staartje j 1 icwispeit en vrolijk dravend probeert j - Wj dan ook nog de harde rubber bal 1 Beer af te geven maar dat moet met j 4 enig vrolijk gegrom en gestoei ge- j I «bieden. Dan wordt het daarna weer i I draven achter de ketsende bal aan. I Uiteraard glijden dan de matjes e.d. over de vloer en dat is voor een echt- j genopt-gedwongen huisknecht geen I pretje in deze barre wintertijd. PEEN troutver dier dan de hond Hij zal gedwee in zijn mandje', gaan liggen als men het beveelt ook si tonen zijn treurige ogen dat hij niet snapt waarom zijn vrijheid be knot wordt. Hij zal zich speels weg loten duwen om weer terug te komen. Hij neemt harde, soms te harde klapjes omdat hij in goed vertrouwen denkt dat het klapjes van vriend- schap zijn. Hij wil eventueel teel grommen en blaffen maar hij doet het dan omdat hij meent dat het tot het spel behoort. Slechts tegen de indrin- Str toont hij zich ongenaakbaar. Zo j krijgt de geregeld binnentredende j arts zijn gramschap en wantrouwen te j verduren. Dat moet uit liefde voor de bezin zijn want onze huisdokter stelt j vototomitMf* koppthsg. Kart iwJ<n M d» fff Mfftk Wf» Ar DELING MOTOREN Si. Liduinasiraat 32 Telefoon *14313 Swammerdani-tinjtel 25 Telefe on 1651 S f' 5 5 S ft- m i' A 4» w* w - ff» «r "Hf f" m m H "1 S,** Jm ti 5s 'S 2 Toen de Schiedamse mevrouw de we duwe S. v. d. V.-v. K. in de nieuwe i Maasstraat in Schiedam uit de autobus UI wilde stappen, zondagnacht om vijf over twaalf, is de 62-jarige mevrouw V van de verhoogde rand van het voetpad gegleden. Zij brak het rechter onder been. Mevrouw V. d. V. is naar de Dr. Noletstichting in Schiedam vervoerd. IN 1948 werd de Grotz- of St. Janskerk van Schiedam na een restauratie opniettus in ge bruik genomen. Hier een over zicht. gemaakt tijdens de plech tige dienst, waarin de ingebruik neming geschiedde. i De oliepijpleiding, die Rotterdam! oplevert is. dat zij niet mag lekken. Be- imet Keulen verbindt en thans wordt j halve het verlies van olie. is dc schade doorgetrokken naar de nieuwe Caltex-;lnn li<' "rond zeer ;iarmenl,jk' Daarom j raffinaderij bij Frankfort heeft de Rijn maandag gepasseerd. Het Caltex-bedrijf moet in juni vol- j gend jaar gaan werken. De pijpleiding i van Keulen naar Frankfort 150 kilu- J meter lang moet echter a! in maart t gereed zijn in verband niet controie- proeven. De Rijn is de eerste van vier rivieren, die de olieleiding zal kruisen, i Het was de bedoeling, dat het 410 meter lange stuk leiding in de loop van zondag j lengte van 301 kilometer en krijgt dus bij het plaatsje Wesseling in de bodem j volgend jaar een lengte van 450 kilometer, van de Rijn zou worden ingegraven. Door De uitbreiding vraagt een investering van mist kreeg het voorbereidende werk ech- sijti tal van veiligheids- en vaorzorgs- j maatregelen getroffen. Theoretisch is de kans op lekkage uitgesloten. Het heeft veel moeite gekost de regeringen van de Lïinder daarvan te overtuigen. Een van de concurrenten van de Rotterdam Rijn pijpleidin on tei' ienniscompetitie met een gelijkspel ge noegen moeten nemen: nu tegen Xerxes 5, dat mede tot de eandidaten voor de kampioenstitel behoort. Ofschoon TSF Xerxes dus op (twee punten) afstand heeft kunnen houden, ts dit gelijkspel toch een streep door de rekening van de Schiedammers; Feyenoord 2 Is nu, met evenveel verliespunten, gelijk ge komen en BTTri 7 en Germinal 4 zijn met slechts één verllespunt meer ge vaarlijke runners-u p geworden! Ook voor de overige TSF-teams was het een magere" week, al zette het vijfde zijn overwinningreeks voort. Het tweede team won én verloor een wedstrijd, het derde zag geen kans de betere successen van de laatste we ken te prolongeren en het vierde en zesde team speelden beide gelijk. Joop Lindeman c.s. hebben met TSF 1 tegen Xerxes 1 geruime tijd de beste papieren gehad. Ze 'behaalden een 3i voorsprong, maar Xerxes kwam tot 33 terug. Han Wigmans gaf de Beurs-be- spelers opnieuw een voorsprong, die ech ter door een niet geheel fit zijnde Joop Lindeman niet kon worden gehandhaafd. Opnieuw gaf Wigmans aan TSF de lei ding en met nog slechts de stotpartij van G. v. d. Wiel tegen de zwakste der Xerxanen te spelen leek volledige TSF-winst zeker. Helaas, de man die al zoveel wedstrijden op het beslissende ogenblik voor "ÈSF won. faalde nu. waar door Xerxes met een wat gelukkig gelijk spel zich duidelijk tevreden kon tonen! TSE 2 speelde twee wedstrijden. Re flex 3 kon het de TSF-ers niet moeilijk maken <9—1>, waarbij invaller Zuid geest met twee overwinningen én een mira culeuze nederlaag opviel. Tegen Vanhes sen 2 kwamen De greet c.s. echter niet tot winst: 4—6 werd de uitslag, on danks uitstekend spel en twee overwin ningen van invaller Paul de Looze. Ove rigens werden in deze wedstrijd bijzon der veel long-games gespeeld, die alle in TSF-nadeel eindigden. Het derde team heeft de opgaande lijn in de resultaten niet kunnen door trekken; het verloor van een beter Elan 6 met 28. Hans van Teeffelen, nu „vast" invaller voor de in mili taire dienst geroepen Jan W. Tailing, begon wel met zijn team de leiding te geven, maar daarna was het met de TSF-successen gedaan. Alleen Paul de Looze kon althans nog één enkel spel zege boeken. TSF 4 had deze week het sterke Over- schie 3 als tegenstander in de Beurs. Het 55 gelijkspel mag zeker verdien stelijk worden genoemd, maar met iets meer geluk voor aartvoerder Th. van Dijk zou zeker een overwinning zijn be haald; nu verloor deze zijn laatste par tij met 1921 in de derde game. Zuid- geest sr. was ook nu de grote uitblinker met drie overwinningen, voor wie Jor- ritsma tmet twee zeges) overigens maar weinig onderdeed. Ook het dubbc.spel ging in de derde game met 192! ver loren. hetgeen er eens temeer op duidt, dat TSF 4 ditmaal een overwinning heeft laten schieten. Het vijfde team deed het beter: het gaf S.V.Z. 3 geen schijn van kans (9—1) en zette dus zijn overwinningenreeks voort. Met twaalf uit zes en twee pun ten voorsprong op de naaste concurrent TBSM 4 blijven Leen de Ruiter. Aad Zuidgeest jr. en René Timmer fraai aan het hoofd van de ranglijst. Het programma voor deze week luidt: 3-12 Nassaukade 2TSF 4; 4-12 Hagero 3—TSF 5: 6-12 Nationale 1—TSF I: TSF 2Service 2: Germinal 7—TSF 3 f Advertentie) VAN HOQENDORPLAAN 21 TEL. 4636 YLAARDING EN Het zit reeds laag veilig onder de grond van de Schiedamsedijk. er boven Is reeds bestrating aangebracht en op die bestrating is een keurig parkeerterrein ingericht, waaraan wij immers in de Maasstad zo'n grote behoefte hebben. Onder de grond is het station bijna ge reed. Als men op normale manier het werk zon afmaken, is het binnen een week klaar. Maar dat is niet nodig, want over een week kan er nog lang geen metro rijden! Dos wacht men rustig de materialen van de toeleveringsbedrijven af en zo successievelijk monteert men roltrappen, beplating, vitrines en ver lichting, „bouchardeert" men de kolom men en plaatst men de banken. Er is zoveel mogelijk onvergankelijk materiaal gebruikt, dat vrijwel geen onderhoud behoeft. De beplating is van blauw staaiglas, de perrons worden betegeld met natuursteen. Van de beide roltrap pen is er één bedrijfsklaar. Die roltrap pen overspannen een niveauverschil van drie en driekwart meter en zij werken automatisch, niet. zoals hij de Maastun nel door middel van foto-electrische cel len maar door middel van een onder de drempels gelegen contact, zoals b.v7 'de verkeerslichten. Dat werkt bedrijfszeker- der. De kolommen worden „gebouchar- deerd", d.w.z. de gladde deklaag van de beton wordt afgeklopt, zodat de grintiaag bloot komt en de kolom dus een ruw uiterlijk krijgt, dat wat aan graniet doet denkeu. Ook als zo'n kolom vuil wordt, blijft die nog mooi. Overigens zal men in de andere stations geen grijze maar witte beton toepassen, die geeft bij vnil wor- het duel en hoewel N.K.F. bij het ingaan j <2en een mooier effect met evenveel van de laatste wedstrijd de winst nog j moeite en kosten. Die kosten vallen, zo- voor het grijpen had. zij stonden toen*3®? ®en weet n'e' mee: de gehele metro met 5—4 voor. slaagden aij hierin niet. j131 Rotterdam zonder het rijdend mate- Henk Aben had de moeilijke taak niet minder dan 148,1 miljoen gul- het gelijke spel voor Noad binnen j hosten en dat is heel wat meer dan te halen. Als hij partij won zou de eind- "e oorspronkelijke raming. En door stij- stand 5—5 worden en had Noad 14rnde materiaalpryzen en hoger oplopen- weer een kostbaar punt binnen. Inder- i <®e kosten bestaat de kans. dat uiteinde- daad slaagde Aben er in om in een j ?escnatte bedrag van bijna hon spectaculaire partij in twee games over deravuflïff miljoen nog te weinig zal zyn. zijn tegenstander te zegevieren. I4E Rotterdamse brandweer heeft een Terwijl tevens de kampioenskansen - U druk weekend gehad' de gehele zater- heeft namelijk wel een |van N.K.F. een geduchte knauw kregen.dagzondTger^andag wafmen tezig (Van een medewerker) De Schiedamse tafeltennisclub Noad heeft in de laatste wedstrijden in de eerste helft van de competitie een fraaie prestatie geleverd met een gelijkspel te gen NKF uit Delft. Het team uit Delft stond op de tweede plaats. Het had slechts één wedstrijd verloren en verder alles in volle winst omgezet. Het wa ren dus grote kanhebbers op de titel. Kennelijk waren zij naar de Beurs ge komen om het zwakke Noad „even" naar een nederlaag te spelen. De Schie dammers verzetten zïdh echter stug in r metro-station geluk gehad en alle betrokken autori- zij kondeïl dit moeilijk verkroppen endë ^bln^ èönfroiren het on! iten wantrouwig gemaakt. dienden na afloop van de wedstrijd eensporen van verborgen vuurhaarden in de Het bestaande buizennet heeft thans een Wij zoeken voor spoedige indiensttreding in bezit van praktijkdiploma boekhouden. Leeftüd ca. 22 jaar. Sollicitaties worden gaarne ingewacht via Postbus 199. Schiedam. Mondelinge sollicitaties na spraak (010 64500, Burg. Schiedam. telefonische af- Knappertlaan 2. iter vertraging. De stagnatie kon zondag j niet worden weggewerkt en bovendien -ontstond een mankement aan een van de winches. Daarom werd besloten het werk vanavond voort te zetten. Het is het meest economisch gebleken, jde ruwe aardolie voor de Caltex-raffina- der ij te laten aanvoeren in Europoort en in de Beurs. Op het helpen zal? zvniuiuEntrepot-haven en Stieltiesstraat te Braak bleef m deze wedstrijd ongesia- ^r "03." mrn uS oi,, f nnnS CoZrrgJdoustrorkw^0;iet1 S het Noad^team schikken over een sterkere derde srxiei „J- jn de h i dan zou het ongetwijfeldde h*bl*n de kampioenscandidatenoorzaak van deze enorme worden getransporteerd. Op het ogenblik kunnen behoren in het volgend seizoen, i J?°'L 'f e®™ Szoot raadsel. Aan de bij'- bedraagt de hoeveelheid vervoerde olie; De mogelijkheid dat de Schiedam-; acht miljoen ton. Zodra het tnssenpomp-j mers zich dit seizoen in de landelijke "l3ar het staat station bij Oosterhout klaar is. kan het i overgangsklasse zou kunnen handhavenjh' ,1 m VBIn" Se~ transport van olie w orden opgevoerd totondanks de versterkte degradatie zit ?r «We steigers waren voor metselaars. 58 miljoen gulden: de reeds bestaande lei ding heeft 111 miljoen gulden gekost. Jaarlijks kan ongeverr achttien a twin- j j,et team. lig miljoen ton olie via de pijpleiding I tot een van worden getransporteerd. Op het ogenblik j kunnen behor bedraagt de hoeveelheid vervoerde olie; De mogelijkheid dat de Schiedam- via de (verlengde' pijpleiding van Rot- tien a elf miljoen ton. Waarschijnlijk zal; nu zeker in en dat is toch een pracht Terdam via Keulen naar Frankfurt te: de vijfiien miljoen ton niet worden over-j ge prestatie, temeer omdat het punten transporteren. schreden. Tot die De grootste zorg. die de pijpleiding! port namelijk econom muur opnieuw moesten voegen. Broei in de ongeslagen goederen is ook ii ma nicir wumca «vct-iKt; uiCMtfUC. tcmcci wmuat. uw puuw.tr ,,;z„ t r hoeveelheid is het trans- totaal hoofdzakelijk van twee spelers j *51 op bovenverdieping: momisch verantwoord. I moet komen. pen opgeslagen maar gedragen kleding. die tevoren waren gereinigd en uit ge stoomd. Broei in dergciyke geheel schone textiel wordt uitgesloten geacht. Evenzeer j is kortsluiting een onmogelijkheid. Xa een t nauwkeurig onderzoek is vast komen te i staan, dat er op geen van de schakel- kasten in het gebouw stroom heeft ge- i staan. Die was reeds vrijdagavond uit- i geschakeld met het oog op de komende i vrye zaterdag. De vloer is in juli ver- nieuwd, zodat broei door olievlekken in deze vloer onder de opgeslagen textiel evenzeer een onmogelijkheid bleek. Vri?- wel alle sporen van het begin van ce brand ziin verloren gedaan. Het vast stellen van een definitieve oorzaak zal daardoor zeer bemoeilijkt worden. Ook het totale bedrag van de schade zowel aan het pand ais aan de opgeslagen goe deren is nog niet vastgesteld. Onbekenden hebben een bezoek ge wacht aan het passagiersschip Bayern jj?t in de Wester+iaven te Schiedam ligt- Zij hebben uit dc stuurhut de beide Mordlichten. het top- en ankerlicht ont- ïreemd en bovendien hebben zij het Stuurwiel met kompas afgezaagd. Daartoe hebben zij de deur van de Jluurhut geforceerd. De schade bedraagt ƒ700. De eigenaar, dc reder P van °er. S. uit Hellevoetsluis. heeft bij de Schiedamse politie aangifte gedaan van w inbraak Op de Parkweg in Schiedam is de 17- iarlge zeeman J. U. zondagavond er met de scooter van de beroepsmilitair R. K. uit Laren vandoor gegaan. Ter- Wijl Kok in de woning van zijn verloofde m de Van Otdenbarenveltstraat een schroevendraaider haalde om een repa ratie aan de verlichting van zijn voertuig ie kunnen doen, heeft de zeeman ae Mooter gepakt. De heer Kok liep de £terna. Hij heeft hem aan a« 'ergegeven. (Van een medewerker) De dames teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben aüe opfraaie wijze de volie winst binnengehaald. Da mes 1 ontving Hou Stand en won op het nippertje met 3-1. de Hou Stand-dames speelden veelal zonder samenspel dc bal direct retour, waardoor S.V.C. met in Hoar normale spel kon komen. Dank zij een onbekend enthousiasme wisten de ell dagelijks Schiedamse meisjes via 15-^, 13—lo. IJ —5 en 22—20 de winst te behalen. Damcs-2 leverde een prach^tige pres tatie door het zeer sterke D.R.L. na_ fel_ Clubhuis St. Joris Doele: Sint Nico- laasfeest. 14 en 17. Arcade: Politiepersoneel. Sint Nico- laasfeest voor de kinderen. 14. Musis Sacrum: Gemeentewerken, Sint Nicolaasfeest. 14. Ie'strijd" niét 3—1 te kloppen (5—15. 15 _ii 15—12 en 159>- Ook damens-3 speelde een goede wedstrijd.en won vol- 11, 15—12 en Setstanden la12, 15—1„ en la- 12. Heren-1 speelde voor de zesde achter- «nv3Ser.de maal gelijk '2-2). Ditmaal f«f«n ïtadeenote Juliana na spannende atrild, die met ieder twee gewonnen «ts de juiste verhouding weergaf. <9— ïr is—in 15—16 en 14—16). Heren-2 kreeg met 1-3 klop van DOS-2 terwijl het derde heren team WICO-1 met 3— VeDamli-l en Dames-2 voeren nu samer A» eerste klasse aan met resp. 4 en J punten voorsprong op nummer drie. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g g. tei. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- dactieaangelegenhcden. Agentschap H. J. Troost. Aleidastr. 23. t'el. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115388). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64S66; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Apotheek Jansen. Swam- merdamsingel hoek Musschenbroek- StStede|ljk museum: tentoonstelling oeu vre. Henri-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 10)17 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Expo sitie Schiedamse kunstenaars, 14—17 en 19-21. (Van een onzer verslaggevers) EEN van de sporten die men niet schijnt te kunnen verleren is on getwijfeld de schaatssport. Nu op ver schillende plaatsen (Spieringshoek en Stadhouderslaan) jongens en meisjes de gladde ijzers onderschroeven 'vroe ger was het onderbinden), wordt deze stelling bewezen. Het was er gisteravond op de eerste ijsdag geen ijzige dag want die heb ben we a! veel gehad dit jaar. gezellig druk. En als de temperatuur nu nog beneden de nul graden blijft, zal het vanavond nog drukker zijn. Twee aspecten van de schaatssport zijn altijd bijzonder aantrekkelijk, behalve het rijden zelf uiteraard. Het ene is ongetwijfeld de mogelijkheid voor de jongens om te schaatsen met welk meisje zij maar willen, een ongeschre ven ijsivet en bijzonder aantrekkelijk. Het andere is dat meisjes r.u in de ge legenheid worden gesteld de nieuwe ijs- en wintermode te showen. De kleuren, dat hebben we gisteren ge- eien, zijn hoofdzakelijk, rood. wit en blauw. Eigenlijk biedt het ijs nog veel meer. maar dat kan men beter ondervinden en gaan zien. DANI' Geb°re": Petra d vE Bies. I f e P v.an dt' Weele: Ailwrtme E H d v K V?n Nemi?T. B" J Eve": Frederik 1 w J H ^'«■*rmeuk«i «rn T J MHffrc- bach: Truus d vH Boekholt en J Stad' Bri. ?itta NI d v D M van K.H-tsveW en M E Kers! A* 7- vA <ik* Bruin en E van Roijen- Magdalena H d v J Duifhuirctt en NI K HM Roeters, Johannes A W z v B J KopperlaLl er. j van der Touw Overleden: C G Dvan Dij! 10 jr: G Kruis •22 A >0Vh vt' van A Nijveen: A Rijnders 8) J_i Weduwe van G Baas; E H W Klekamp o SvCAH1rD'oyiO-horen: Elisabeth A M u V \r n a.5t, l'n J K,es Robert -r. v V, w Ouwendijk en M G van der Ree Johanna P d v N Goudriaan en J M v.m Brandwijk: Veronica d v C H M Heeze en D Slavenhuis: Franciscus G J - u c \V \t i V Me,er en M J G Bceurur. Connv'd vr n Rftnseboom en B Bos. Louise M z v M C M van der Goes cn M H Markx Yvonne F P d v W J H Geveke en A J r Overleden: E van der Stelt. 83 v3n van Gerwen, Hendrikus Ma. nnus, G Grand, oud 71 Jr. SCHIEDAM. Geboren: Chris z" v L C VraD O W'Jgaart en D Bockkom: Maya d v J F Pelkman en M van Nteuwenburg; Cor- G K Sehrumpf cn D van der zelf nelis Graaf. Overleden: der Kuil. 53 J A Fransen, 75 jr; C van ■Sis;|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1