Rouwstoet vanavond 0111 acht uur in Den Haag Duizenden bloemen in Delftse Nieuwe Kerk Amsterdamse architect wint Prix de Rome Stieltjesplein voltooid Uitvaart Onvolgroeide geest uit zicli in „Galgehumor" E Prinses Beatrix op Het Loo steWi»s Moordkans, spel met cynisme Treiler vergaan: zeven doden Anders dan andere Prins Bernhard in volgauto Voorbereiding in volle gang IS AANWEZIG Pestalozzidorp in Nederland Slapende vriend bestolen: jaar celstraf geëist Zeven personen vluchten naar West-Berlijn Moeilijkheden bij loonvorming in de metaal Dr. P. J. Platteel burgemeester van Ede P. Kooren, crc-lid van Eendracht Maakt Macht RÉRttHMD Herdruk van „Eenzaam maar niet alleen" Herdenking Prinses op de scholen Geen tribunes Brandgevaar N.D.P. verbaasd over visie journalisten Erehaag Geheime bases van VS in Pakistan? JT-r ^z Tijdelijk Sinatra-platen voor 9.9(1 DE ROTTERDAMMER Fapinn 4 DINSDAG t DECEMBER 1962 (Van een onzer verslaggevers) uit Den Haag en omgeving zullenvoorbijgaan. Voor w de Hal zal de 'baar - zijn opgesteld. Bloemen zullen door het De voorbereidingen voor de plechtige uitvaartdienst op za terdag 8 december in de Nieuwe Kerk te Delft zijn thans in volle gang. Door het aannemingsbe drijf Naaborg wordt hard ge werkt aan de 23 podia die tijdens de plechtigheid in de kerk aan ongeveer 1.700 mensen van de rond 2.800 die in de kerk zullen komen, plaats zullen moeten bie den. In de zuider zijbeuk worden 14 podia geplaatst in het dwars- schip 6 en in het koor 13. p pCTPRR Tï? D«Dm ülEillul Ei een erewacht vormen. Na het bin nendragen zullen de leden van de hofhouding langs de baar defileren. (Vervolg van pag. 1) (Advertentie) sinds 1778 adviserend Juwelier korte lijnbaan ïSa tel.110534 rotterdam (Advertentie) 20 stuks 80 cent x» O) Q o* Soes ld ijk naar paleis Het Loo gereden OnPhétSf/L jBcïlter ^et stuur. Naar wij van de uitgeverij, die het boek van prinses Wilhelmina verzorgde vernemen is de heie oplage van 140.000 exemplaren uitverkocht. De laatste da- ™Srïï&e£ Clr.ca '^"duizend exemplaren verkocht Een tweede oplaag zal zo spoe dig meelok verschijnen. Van het boek. ?i„£LïeYen talen werd vertaald zal bin nenkort bovendien een Franse uitgave het licht zien. De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft aan de rijksscholen verzocht, voor zover dit in de afgelo pen dagen nog niet mocht zijn gebeurd, het laatste lesuur op vrijdag a.s. 7 de cember te wijden aan een herdenking van prinses Wilhelmina. Voorts heeft de minister beslist dat de rijksscholen op zaterdag 8 december gesloten zullen j Kerkorgelist Jan J. van den Berg VT i heeft van koningin Juliana het verzoek rondschrijven aan de gemeen- j ontvangen het orgel tijdens de dienst besturen van bijzonderevan zaterdag te bespelen. Jan van den scholen heeft de minister medegedeeld, Berg is de vaste orgelist van de Nieu- öat de regering het op prijs zal stellen t we Kerk. Hij bespeelde het orgel ook ïncüen de gemeentelijke en de bijzondere op 29 april i95S. de datum van herbe- scnolen dezelfde gedragslijn zullen vol- grafenis van prins Willem V in de ko- gen- ininklijke grafkelder. Waarschijnlijk zal ALLE HaaPSP kerkklokken Zillion i Morgenochtend om negen uur zullen Z-.LJS naagse kerKKlOKKen zullen burgemeester en wethouders van Den luiden wanneer vanavond het Haag de stoet openen, die langs de baar stoffelijk overschot van prinses Wilhelmina het paleis aan het Lan ge Voorhout zai worden binnenge dragen. Twee hagen hofpersoneel hofpersoneel op de trappen worden ge rangschikt. Woensdag, donderdag en vrijdag zal het Voorhout voor het doorgaand ver keer zijn afgesloten en zal dag en nacht een parkeerverbod van kracht zijn. Het orgel wordt thans gestemd door de firma Fletitrop uit Amster dam. De heren J. D. Vlaanderen en J. Roos zijn vanmorgen met het stemmen van het instrument begon nen."In twee dagen tijds denken zij de rond 3700 pijlen van het orgel, dat in 1839 gebouwd is, volledig gestemd te hebben. (Van een onzer redacteuren) Sedert vorig jaar is in de bezetting van de of -ratieve diensten der Bescher ming Bevolking in Rotterdam een zoda nige verbetering gekomen dat de or ganieke sterkte geheel en de reserve nagenoeg aanwezig is. De organisatie is bovendien uitgebreid met de Varende een noodaggregaat voor het geval de i Colonne Brandweer. Het technisch brand- elektrische stroom mocht uitvallen cnweerpersoncel daarvan zal nog voor het twee e.h.b.o.-posten. Brandweer- en eer- e'mi van dit jaar zijn opgeleid. In de de orgelist n® wanneer men de ke afloop van de dienst, veriaat. een stuk van J. Bach zal spelen. Dit kon de orgelist vanmorgen mee delen na een bespreking met mevrouw E. Ramaer-Sibinga Mulder, de onder voorzitster van de kanselarij der Ne derlandse Orde en M. C. Baron Mackav, adviseur inzake de bijzetting. Burgemeester van Delft, de heer D. de Loor. heeft vandaag opnieuw gecon fereerd over de te nemen maatregelen. Hij heeft o.a. gesproken met de twee hofpredikers, ds. Van Berkel en ds. For get. die de dienst zuilen leiden. Op de Markt zullen geen tribunes worden geplaatst, zo heeft het Delftse gemeentebestuur laten weten. Dns ook geen taptoetribunes zoals door de VVV Delft was gesuggereerd. Men acht het lm strijd met de waardigheid ran de plechtigheid om de Markt aldus met tribunes alt te rusten. Het Delftse ge meentebestuur Is van mening dat er langs de route plaats is voor het publiek om te kijken en van deze zijde ziet men derhalve geen aanleiding tot het plaatsen van tribunes over te gaan. dus ook niet langs de te volgen route zelf. Met de leiding van het micro-theater De Fiits aan de Nieuwekerkstraat (naast i de Nieuwe Kerk) is overeenstemming i bereikt over het plaatsen van iechni- i sehe apparaturen voor radio. t.v. en film. t Op de Markt zelf worden thans in het j kader van deze plechtigheid ontsierende l rubberparkeerkegels verwijderd door i mannen van openbare werken te Delft. Twee maanden geleden werden deze kegels geplaatst, maar de jeugd heeft de parkeermarkering niet met rust ge laten. Ze sneden het rubber nagenoeg met de grond gelijk. Het is dus wel be grijpelijk dat de gemeente deze ontsie- i rettde obstakels verwijdert en de gaten Korte Voorhout, het Lange Voorhout tot weer opvult voor de normale bestra- voor het paleis. ting. sterkte van de georganiseerde zelfbe scherming kwam in het afgelopen jaar geen wijziging. Eén oefenruïne van de BB werd afge broken. die op het ROTEB-terrein aan het "leinpolderplein. omdat de ROTEB meer ruimte nodig had. Het bestuur der A-kring Zuid-Holland C heeft plannen voor de bouw van twee oefenrutnes, een op de Rechter- en een op de Linker Maasoever. Van lacunes in de beloning van vrijwillige BB-ers is B. en W. van Rotterdam niets bekend. De rijksgoed keuring voor de noodzakelijke wijziging en aanpassing van de commandopost (aan de Delftweg in Overschiei is nog. niet ontvangen. De zaak is nu in het laatste stadium van behandeling. Er zijn geen plannen bekend die wij zen op een uitbreiding van rijkswege van het aantal schuilplaatsen. B. en %V. wij zen er in dit verband in de memorie van beantwoording op dat het metroplan voorziet mensen ste hulpposten komen verder op schui ten die op verschillende punten in de gracht van Noordeinde en Oude Delft zullen worden gelegd, langs de route die de rouwstoet volgt. Achtduizend chrysanten en 2.500 an jers, een bloemenschat, waarin wit de dominerende kleur sal zijn. zullen het belangrijkste onderdeel vormen van de In lichte tinten te houden roowversie- rlng, die In de kerk wordt aangebracht. De bloemen ztjn aangeboden door het produktschap voor siergewassen. Een deputatie van bloemenkwekers uit Aalsmeer, het Westland cn Rijnsburg is zaterdagmiddag in de Prinsestad geweest om in de Nieuwe Kerk de situatie in ogenschouw te nemen. Zij heeft later advies uitgebracht over levering en op stelling. De bloemen worden opgesteld tegen een achtergrond van stoffen in de kleu ren wit. lila en zilvergrijs. Dit zijn de kleuren, die in 1934 ook werden gebruikt hij de uitvaart van Prins Hendrik. De achtergrond wordt aangebracht door de een. De firma H. Pander en zn. uit Den Haag.het kader van de individuele zelfbescher alsmede door de Delftse firma J. Lubbers j ming technische voorlichting wensen te Bzn. De heer Lubbers heeft gisteren aan ontvangen over gezinsschuiïplaatsen is de hand van een stalenboek met ir. H. nog niet afgewerkt. Dit is o.a. een ge- jschapen, gegroepeerd om de gezamenlijke Knol. president-kerkvoogd, overleg ge- i volg van de door personeelsgebrek ver- huiskamer pleegd. welke kleuren de uit te leggen oorzaakte summiere bezetting van het j Elke nationaliteit heeft zijn eigen huis lopers dienen te bezitten. 1 technische voorüchtingsappara at der BB, (Drie huizen (drie nationaliteiten) hebben (Van een onzer verslaggevers) I samen een vierde verzorgingshuis. Alle j huizen cn verzorgingscentra vormen Met een ontwerp van een Nederlands samen het ingenieus ontworpen dorp, Pestalozzidorp heeft de 28-jarige Am- waarin de architect geen facet van het sterdamse architect P. Blom kort ge- !c™': gat ui een normale stad wordt leden de Prix de Rome verworven. Ke^ft'JirPest;,ufzzidorp toch tot een echt Het onderscheiden werk is tussen 3 en dorp maafct is de natuur (kanalen, vijvers. bebossing), die de architect in zijn ont werp heeft geïntegreerd. 29 december in het Bouwcentrum in Rotterdam te bezichtigen. De opdracht van de heer Blom was het maken van een milieu waar kinde ren kunnen samenwonen, die -— door welke oorzaak ook het verband ven het gezin hebben verloren of dit nooit hebben gekend. De jeugdige bouwkun dige ontwierp een dorp, dat met recht zo groot als de wereld kan worden; genoemd. 1 Immers: vele nationaliteiten (circa tien) j moeten in dit niet beslaande dorp. dat; zeshonderd mensen kan herbergen, in dei Een jaar gevangenisstraf werd tij. best mogelijke harmonie samenleven. j dem de alttjng van de rechtbank in De architect heeft zijn „dorp op papter Botterdam tegen de 42-jarige Rotter, een cellulaire constructie gegeven, waarin i damse masliekniaker G. H. gebist. Een elk onderdeel een eigen functie in hetbij hem de nacht doorbrengende vriend geheel heeft Het dorp is van binnenuit; had H. zijn portefeuille (inhoud ruim en leraar In dat huis zelf zijn kleine gemeen schappen. ..twee-vriendjes-huisjes", ge- aan de zwier geweest. Kort da ar voren had H. een kraakje gepleegd in de Maasstad. Hij had een ■sigarettenautomaat met een hamer opengebroken en daaruit sigaretten, shag en geld ontvreemd. Sinds 1934 heeft H. de ene veroorde ling na de e-^cr gehad. De proeftijd van een uit 1961 daterende voorwaarde- j lijke straf nep nog. Uitspraak op 18 de- cember. Verwacht wordtdat de stoet, die om kalf zes uit Apeldoorn zou ver trekken, om ongeveer acht uur in Den Haag zal aankomenMotorrijders van ie rijkspolitie openen en sluiten de stoet. In een politieauto rijdt voorop opperstalmeester XV. F. K. Bischojf van Heemskerck. Daarachter volgen vier motorrijders van het ere-escor- te van de koninklijke marechaussee. In een witte auto volgt het stoffelijk overschot. Dan volgen weer vier mo torrijders van het ere-escarte. In de enige volgauto in de stoet zal prins Bernhard de tocht meemaken. Bij het verkeersplein te Voorburg komt de stoet binnen de bebouwde kom. De snelheid zal dan worden verminderd tot in de hal van het paleis zal defileren. De Xo! de voorzieningen, die in de Nicu- eersten die de dodenwacht betrekken zijn: ue Kerk «.-orden getroffen, behoren ook vier oud-adjudanten van de overleden die betreffende de brandveiligheid. De oud-vors!m. Onder hen is pnns Bern-j brandweer heeft veertig koolzuurblusap- faard. Het publiek zal het paleis met bin-p;;ra!e:i aangeschaft. Deze zullen in de nen gaan. maar zal langs de trappen jj«r-K ter beschikking staan van de brandweerpost, die uit vier man zai be-i staan. Voorts komen in het kerkgebouw Een groep van zeven personen is er gisteravond in geslaagd, onopgemerkt Het secretariaat van de N.D.P. deelt door de Oostduitse volkspetitie naar mede. dat in kringen van de werkgevers West-Berlijn te vluchten. De groep werd in het dagbladbedrijf, georganiseerd in'door een 22-jarige grenswachter, die in rlandse de „Nederli Dagbladpers", verwon - ongeveer 20 kilometer per uur. De route in Den Haag loopt over de Laan van Nieuw Oost-Einde. De Laan van Nieuw Oost-Indië. de Juliana van Stolberglaan, de Eerste van der Boschstraat, de Leid- se Straatweg, over de Bosbrug, over het Zowel In Delft als In Den Haag xal de route door militairen worden afge zet. Het Is de bedoeling dat om de twee meter een militair zal staan. De manschappen worden geleverd door ma rine, landmacht en luchtmacht. Verder leveren ook de weerbaarheidskorpsen van de studenten uit Leiden, Amster dam, Utrecht ea Groningen in totaal 1N man. De kaderseholen ea de scholen voor reserve-officieren zullen langs de gehe le route worden ingezet. Verder staan van paleis tot aan het Rijswijkse Plein 400 man van de marechaussee en 13 compagnieën (1300 man) van het eer ste legerkorps. Van Rijswijkse Plein tot aan de Hoornbrug elf compagnieën UlOO man), eveneens van het genoem de legerkorps. Van Hoornburg tot de bebouwde kom van Delft komen 1600 man te staan. Hiervoor is personeel van de kaderseho len beschikbaar. In Delft staan 13 com pagnieën, marinemannen, luchtmacht en personeel van de opleidingsinstitu ten voor officieren. Op de Markt in Delft zal_ zijn_opge- dering heerst over de houding van de journalisfenorganisaties in verband met de onderhandelingen over een nieuwe e.a.o. voor dagbladjournalisten voor 1963. In een motie, die door de journalisten- organisaties is aangenomen, worden de werkgeversvoorstellen ontoereikend ge noemd. Van de zijde van de werkgevers wordt er met nadruk op gewezen, dat bij de voorstellen rekening is gehouden met de uitgangspunten die de S.E.R., de „Stichting van den Arbeid" en de rege ring voor het loonbeleid in 1963 hebben opgesteld. De voorgestelde verhoging van de salarissen en andere arbeidsvoor waarden overtreft zelfs duidelijk het door de regering voorgeschreven gemid-1 delde. Tevens is van de zijde van dej werkgevers een compensatie voorgesteld j in verband met de 'onmogelijkheid de, vijfdaagse werkweek in het dagbladbe drijf volledig in te voeren. j Ook bestaat aan de zijde van de werk-1 gevers verontrusting over het feit, dal de journalisten niet bereid zijn rekening te houden met de economische mogelijk heden in het dagbladbedrijf. In kringen van de N.D.P. acht men de werkgevers- voorstellen zeer vergaand. De werkgevers zijn bereid de onder handelingen te hervatten binnen het ka der van de door hen genoemde mogelijk heden. Het gesprek tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de metaalindustrie over de loonsverhogingen voor de handarbeiders in 1963 heeft gisteren nog geen definitief resultaat op geleverd. De indruk bestaat, dat de werkgevers zich angstvallig houden aan het gemiddelde van 2,7 procent, dat door de regering en de Sociaal-Economische Raad is aanbevolen. Donderdag a.s. zal het gesprek in de vakraad voor de me taalindustrie worden voortgezet. burger was, tussen de versperringen die hij ter plaatse goed kende doorgeleid. Zij bestond uit de grenswachter, diens vrouw en tien maanden oude kind. drie andere vrouwen en een jonge man. In de afgelopen nacht hebben Westber- lijners bij de Teltof-werf in Zehlendorf enige ontploffingen en het hulpgeroep l van een vrouw gehoord. Vermoed wordt' dat een vluchteling werd gewond en door een vrachtwagen van de Oostduitse grenspolitie is weggevoerd. Een Pakistaan» parlementslid heeft de V S. beschuldigd m het geheim raket bases ;n het Noorden van Pakistan pij de Khyber pas aan te leggen. „Wij weten niet wat daar gaande is, omdat zelfs onze hoogste officieren r.iet toegelaten -worden", zo verklaarde Ma lik Waïi Khan. de volksvertegenwoordi ger van een stam in het Noordwesten van Pakistan bij de grens met Afghanis tan. Een officiële Amerikaanse woordvoer der heeft gezegd dat er absoluut geen enkele grond is voor deze bewering. siehl een detachement van het Del studentenweerbaarheidskorps ter grootte van 30 man fin ceremonieel tenue).gy beschikking van de staats^^cre- Verder ataan daar castten van de itarfs van sociale zaken en volksge- dt Maï zondbeid Is bepaald, dat aan het wïn- het Kon. Instituut voor de Marine. kelpcrsonee, d£t op maandagmor. Bij de ingang van de grafkelder gens 24 en 31 december werkt, op don- in de kerk tal een erehaag, be- derdagmorgen 27 december en woens- staande uit zes adelborsten, zes ca detten van de Kon. Landmacht en zes cadetten van de Kon, Lucht macht, staan opgesteld. Een detacnement dat is samengesteld uit personeel van de militaire vrouwen afdelingen van de landmacht, de lucht macht en de marine zal in de kerk beschikbaar zijn voor het aanwijzen van de plaatsen. Wat de tv-ultzending betreft, vernemen we nog, dat de plechtigheid in haar ge- heel door de N.T.S. zal worden uitge- zonden, dus van het vertrek van de stoet uit het paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag af. De plechtigheid zal in haar geheel of gedeeltelijk door vele landen worden uitgezonden. In verband met andere programma's, die internatio nale aandacht hebben, zal de uitzending in verscheidene landen op een later tyd- itlp plaatshebben. De Engelse en Vlaam se televisie hebben reeds meegedeeld «en directe uitzending van de piechug- hdd te zullen geven. De Engelse televisie zaldeze uitzending beginnen, wanneer d stoet de grens van de gemeente Delft passeert. n« N T*S zal bij de bijzetting de recht- «treeksè uitzending verzorgen, voorts zal dt Journaaldienst aanwezig zijn. FVly- ri-Profilt' verzorgt een film van de etUng Aan de camera s is een vaste sta toegewezen De commentators zul- vla monitors verslag moeten uit brengen. dagmorgen 2 januari vrijaf zal wor den gegeven De oud-gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea. dr. P. J Platteel, is bij koninklijk besluit van 31! november be noemd tot burgemeester van Ede. De benoeming gaat in op 15 december. De heer Platteel is gereformeerd en lid van de Anti-Revolutionaire Party. Hij volgt als zodanig de heer H. M. Oldenhof op, die onlangs is gekozen tot lid van Ge deputeerde Staten van Gelderland. Dr. Platteel is 51 jaar. Een gapend lege zaal van de Rot» ter damse Schouwburg was maandag» arond de omgeving waarin zich de voorstelling ran „Moordkans'' (The big Icinirig) van Philip Mackie af speelde. De toneelgroep Centrum bood ons hierbij de gelegenheid enkele ex-ac teurs t-an Rotterdams Toneel weer eens op de planken te zien, zoals Ltic Lutz in de hoofdrol van Peter Ashbu- ry, Ann Hasekamp als zijn vrouw Mary en Peter Aryans als de huis vriend Charles. Mackie heeft met „Moordkans" een thriller geschreven van het type ..hoe - komt -de -politie - achter datgeen - wat - wij - allang - weten' De toeschouwer weet hl. wie de moor denaar is en wordt aleen maar in span ning gehouden door de nasporingen van de politie en de kronkels van de moor- denaar. Dit alles speelt zich af tegen i de achtergrond van een tweetal mislukt^, (huwelijken waarin uitermate cynisch lover liefde en geluk gesproken wordt, j Dat schijnt te horen bi; een thriller die aantrekkelijk'' moet heten. Peter vermoordt Liz Barchcr omdat [hij dan 50.000 pond van haar echtge- i note Charles wint. Deze verklaarde in i een dronken bui dat hij dit bedag er wel zou willen betaler, als hij van Liz geen last meer zou hebben. Peter, ex- I autocoureur, tevens gokker, vrouwenja- ger, drinker en cynicus, poogt zich tege- ÜjkerUjd van zijn eigen vrouw te ont doen door deze onder verdenking te brengen van de moord. Dat hel ten slotte misloopt, zal men begrijpen, ook I ai is de inspecteur een wat zeurderig denkertje (Gerard Hartkamp). De humor die het geheel zou kunnen J omspoelen is hier wei zo sterk omgezet ■w j in een soihs te verkillend cynisme dat f bet onaangenaam wordt en zelfs irri- teert. 1 Het was Luc Lutz wel toevertrouwd, de Peterrol volledig uit te spelen in kor, te. afgemeten zinnetjes, met de achte- 'loze nonchalance van een bon-vivant op jacht naar een financieel zorgeloze toe komst. Ann Hasekamp was de bedro gen echtgenote die echter al weer com pensatie had gevonden bij monteur Ga- (Vau een onzer redacteuren) vin» die in Hans Guleman een mooie i»an een onzer redacteuren) gespannen, nerveuze tekening kreeg, Pe- ue heer PKooren heeft in verband ;«r Aryans als de robuuste, door zijn met het bereiken van de pensioenge- ongelukkig huwelijk m de drank gedre- Gevreesd wordt dat zeven opvarenden rechtigde leeftijd zijn functie van veTi Charles, zorgde voor het geweld surde hoeveelheid onwaarschijnlijkhede-van de Britse trawler die hier gister- onderhavenmeester Iste klas van de en E1!cn *'!e Thouars kwet zich soed den. avond op de rotsen van dit eilandje ge- j Rijkshavendienst te Rotterdam van haar taak een vrouw te spelen die Richardson mengt zijn ingrediënten mislagen Is. om het leven gekomen zijn. jonger wilde z.jn dan ze voor iedereen •n gevangenis. De hoofdpersoon is eerst Drie van de uit 12 leden bestaande CnfftsMren tijdens een receptie wa, 5 1_ t aan hnnrrl van Ctiirlnkrvcit D.:„ Hel Toneelgezelschap ..Ensemble bij elkaar puberale onzin en „ongein", moest maandagavond In „De Lantaren" onwezenlijk en onwaarachtig, onder auspiciën van Kunstcentrum 't Is het galgenhumor, wanneer een in Venster en de Rotterd&msche Knust-de toneelschrijfkunst onbodreven jong- kring optreden voor nog geen vijftig toe-1 mens het eigen hoofd steekt m de stro? schouwers. Afgezien van de weinig aan-die „onrijpheid" heet* Jokkelijke weersgesteldheid was hetEn waaraan is het toe te schrijven, dal waarschijnlijk ook het onbekend zijn met de leiding van ..Ensemble'' heeft ge- de auteur van „Gallons Humoor" (Gal- imeer.d. dit onverteerbaar brok dwaas- genhnmor), dat de vaste aanhang thuis iheid te moeten opdienen? deed blijven. i Vertaler Ab Visser, regisseur Jan Re- Wij kunnen niet zeggen dat men zich heeft vergist Jack Richardson, naar p;;, T„ weerd wordt een jonge Amerikaan, heeft ïna van Faassen. Cor van Rijn, Louis van der Steen en Geert Tijssens (de twee laatsten naast de bei de hoofdfiguren als irreële gevangenisdi- exacte wetenschappen is bijgebracht. Hij P£ zal voorts meer te hoo, en te gras danlV*!s?.„ !veoo?n Taler" jkennelijk een school doorlopen waar hem het een en ander over de niet- met onderscheidingsvermogen wat heb ben gelezen ea is ondertussen of daar na gaan spitten in verschijnselen van de cadentie en schizofrenie. Met dit al heeft hij het echter niet verder gebracht dar. de dager die van allerlei snijsels ge- draait. „Galgenhumor" is een brok gehakt, rauw en ondefinieerbaar. Er is var, al les ingestopt: een beetje psychologie en een mager sr.iertje filosofie, een flink pluksel moderne immoraliteit en een ah- i energie verspild. Ton Hydra Het eerste gedeelte van de (tijdelijke!) verbetering van de rivierovergangen te Rotterdam is voltooid: de zuidelijke toe gang tot de Maasbruggen, het Stieitjesplein. heeft het nieuwe ifcop-ojiel en daar zijn in het weekend de verkeerslichten in gebruik genomen. Auto's en trams hebben er meer ruimte gekregen, de fietsers en brotn- fxetsers worden via aparte fiets paden geleid. Nu nog de noordelijke toe gang net de nieuwe brug ever de Scheepmakershaven. Het is de bedoeling, dat zo dra de metro door Rotterdam rijdt, dit alles gaai verdwijnen. Dan zal de Willemstunnel op deze plaats moeten komen. On dertussen is dan ook de X'an Brienenoordbrug al klaar. een ter dood veroordeelde, die voor de 1 bemanning kwamen met slechts lichte laatste twee uren van zijn leven opverwondingen aan land, nog twee staatsbevei een prostituee in zijn cel j werden door middel van de reddings- krijgt om opgewekter naar de galg broek in veiligheid gebracht. Het stoffe- te marcheren. In het tweede deel. dat j lijk overschot van één van de opvaren- eigenlijk een op zichzelf staand spel is.den is aangespoeld en nog zes mensen zien we dezelfde man als getikte beul en j worden vermist, is het publieke vrouwtje zijn fleurloze I - eega die hij wil maar r.iet kan ver-; Gisteren zijn ter hoogte van Los An- laten. j gelos het Amerikaanse vliegdekscbip Voor de schrijver is het te hopen datKearsarge (30.800 t) en het Britse pas hij zich ooit zal generen voor het holsagiersschip Orania (41.931 ri bij dichte gezwets van zijn personages: voor de als mist in aanvaring gekomen. Beide sche- aan een borreltafel gedebuteerde pseu-ipen liepen schade aan de boeg op. Op do-wijsgerigheid zonder enige aanraking i de Kearsarge brak een brand uit. die met iets van wezenlijke diepgang. Het is snel kon worden geblust. O C CAB ALLE J rtQZB Q velen lieten hun woorden vergezeld gaan van een geschenk Onder de twlnngstcilen- den bevonden zich bestuursleden van de vereniging van Rijkswaterstaatspersoneel Eendracht Maakt Macht en van de cen trale van Rijkspersoneel. De heer Kooren die met zijn pensione ring de persoonlijke rang van havenmees ter D ontving, trad op 21 december 1931 als rivierwachter op arbeidsovereenkomst in dienst bij Rijkswaterstaat Op I januari 1954 werd hij benoemd tot onderhaven meester A 1ste klasse. Voor Eendracht Maakt Macht heeft hij zich zeer verdien- bij Donkers Cool sin fel Aog nit op tijd is hri /Interna tren der grootste pluim maatschappijen ir» Nederland) gelukt 4 unieke, gran dioze 30 cm langspeelplaten van (rank üinatrn op de markt te bren gen voor 9,90 per stuk. Alt U bedenkt, dat de normale prijt tan deze platen f 18.50 is, dan i> het eigenlijk overbodig te zeggen, dat deze aanbieding tijdelijk is. Dit zijn de 4 platen: Songs for Swinging Lovers (.lose to you Where are you? A Su inging Affair Denkers Coolsingel hoopt nog velen met St. .Sicilians met deze fantas tische platen gelukkig te maken. aan boord van de Spidoboot „Prinse- Onder regie van Walter Kous werd Plaat" afscheid genomen van de xeer hei met altijd sympathieke „amuse- velen met Wie hij in de loop van de ment" gebracht in het modern-luxueuze jaren in ambtelijk contact heeft ge- decor van H«P van De!n staan. Daarbij werd hij hartelijk toe- A' gesproken en werd hem dank gezegd voor het vele en belangrijke werk in Advertentie het belang van de scheepvaart verricht. A oor zijn verdiensten als voorzitter van de vereniging van Rijkswaterstaats- personeel E.M.J1. werd hem het ere- lidmaatschap aangeboden en ontving -: hjj de gouden speld van de vereniging. j Toen bekend was geworden, dat hij delvl Rijkshavendienrt zou verlaten, vormde j-ti zich uit het bedrijfsleven spontaan een <T huldigingseomitë, waarvan de heer J D jij Wilton op de receptie de woordvoerder wrn. De heer Witton releveerde de pret- C tice verstandhouding tussen het bedrijfs leven en de heer Kooren („er is weemoed dat u ons gaat verlaten, maar dankbaar heid. dat u zo lang dit werk voor ons heeft mogen doen") en prees hem om zijn tact en beleid". Niet alleen de zeevaart, maar ook de binnenvaart heeft u een warm hart toegedragen en dat kon ook niet anders, want u komt uit de binnen vaart voort". Namens het bedrijfsleven overhandigde de heer Wilton de schei dende onderhavenmeester tenslotte een geschenk in couvert. Mevrouw Kooren kreeg bloemen als dank voor al hetgeen zij voor haar man („dus uiteindelijk voor het bedrijfsleven") heeft gedaan. Een lange rij bezoekers drukte de heer en mevrouw Kooren daarna de hanrl en Xr ze B. z> •*w a» 2}- ty 3- Jfr «- i ry ry fr ty r> a- *y ty xy 7> J> X> stelljk gemaakt. En om die reden werd hem bij het zestigjarig bestaan van de vereniging (In 1955) de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend. Voorts zti nog vermeld, dat hij lid is van het curatorium cursus waterstaat van het Koninklijk Onderwijs fonds voor de Scheepvaart.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2