/-es ton voor verbouwing hoofdbureau van politie \gl\ii\ voor boog Sint geeft misdeelde kinderen ook speelgoed DE GROTE- OF ST. JANSKERK VAN SCHIEDAM" 13c»et I BOTTERDAM i Eerste fase: arrestantenafdeling Mn te XJ4IE 'S AVONDS TELEVISIE - MAAR UW VROUW HEEFT OVER DAG GRAAG GEZELLIGE MUZIEK VAN EEN GOEDE RADIO Blij met vele schenkingen Gildebroeders uit de pas... flu m HOUDT UW IJS GOED! Gehele plan vraagt bijna twee miljoen Speciale dienst voor de eenheid Auto slipt en botst: gewonden 298.- Succes actie St. Joris Diele Kettingbotsing met vier auto's m m m KRUISPUNT ZAL (DOOR SLOOP) VERBETEREN SCHIEDAMSEWEG: NIEUWE NAAM Sturen in elkaar gênant J ■:ijf m 0E ROTTERDAMMER WOENSDAG 5 DECEMBER 19*1 Eerste fase OMWENTELING ZOMAAR twee bomen ergens langs de Vlaardingerweg waar het nieuwe Schiedam zal komen. Twee afgetakelde bomen. War ij.?, gras en mist er achter en ervoor. En een perskade er ach ter en ervoor. Mist en ijs zullen er volgend jaar ook wel weer ztjn. Maar de bomen en het gras waarschijnlijk niet meer. SCHIEDAM en dagelijks»^ MET GRAMMOFOON- AANSLUITING KORTE HOOGSTRAAT 15 TEL 6000 - v. HOCENDORPLAAN 33 VLAAROINGEN GLIMLACH Herstehcerk Don libaarheid ANDERE maatregelen motsttn wor den genomen. 'Zachtjes maar in Spaans hebben we de bisschop gezegd dat toe eerst de nootjes 5 op het ij* in de tinn moesten gooien. Die u'arrnc incites brandden een gat in het ruiï- nisbltfe e» buitva lagen ze nog uren van teleurstelling te sissen. Toen de kachel na een uur koud was hebben tce het schoorstcengat „vrij kunnen maken". Daar zagen we al spoedig dafj de nood hoog was want de laars ran de Sint bengelde geschroeid voor onze neus. Gelukkia tras de laars van de roetjes ran Sint geraakt. Zijn rijg veters hadden nog slechts contact met htm. We zijn hierna verwoed aan de tabberdde mijter, de toga en de ge hele linnenkast gaan trekken. Bij stuk- it* tn beetjes gleed de Sint onst kamer in. Het was gênant en de Span- jaard had het toch zo goed bedoeld. et kc Veel gilden Pagina 4 'TENEINDE straks volop te kun- 1 nen genieten van een gexelli. re IJspret wordt de jeugd van Schiedam veriocbt alles te doen om bet Us op de singels In een goede conditie te boaden en zich te onthouden van bet stak trap pen of stuk gooien van het ijs. B *iLW van SjWedam stellen de raad voor 600.000 beschikbaar tVan een onzer verslaggevers) In april zullen de slopers het ...ruis- Lange Kerkstraat - Broersvest te te stellen nm '-»* s. Schiedam overzichtelijker maken. Zij noliii» i... h«>fdbureau van sullen dan beginnen met de sloop van n de Nieuwstraat te verbou- s« pasden aan de Gedempte Broersvest ea tevens met het slopen van enkeie Ue hulsvesting van het polltle-anna- panden aan de Lange Kerkstraat <2-4-;ra#l in het gebouw aan l 5» tot aan het Doeiehofje. Nieuwstraat is volgens B. en W Onlangs hebben de slopers hier de j ve'* opzichten gebrekklr en vnll stomp van de Oostmolen al opgeruimd.doet niet aan de eisen, die daaraan B. en W. hebben de bewoners van de gesteld moeien worden, panden verzocht hun woningen voor 1' april te ontruimen. Als schadevergoe ding wordt genoemd een bedrag van 200 en tevens twee jaar huur. Mochten de panden per 1 april niet rijn ontruimd, dan zullen wettelijke truatregelcn worden genomen. Slopers sullen dezer dagen de panden aan de Oudelaan tegen de grond halen om bouw terrein in rfieuwland te creeren Als ze klaar zijn komen ?e naar de Ge dempte Broersvest waar nu de meeste bewoners al verdwenen zijn. minister van Binnenlandse Zaken en van de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. De uitvoering «rvan zal naar globale raming een be drag van 1.750.000 vragen. Naar de mening van B. en W. Fi bouw met een begane grond- en versie verdieping op het open terrein aan de zijde van de Nieuwe Haven. De bega ne grond-verdieping heeft de volgende indeling: Hen ar res (antenee II en; een dagverblijf; toiletten en douche-ruimte; dient het aanbevefing der uitvoering er-: een passanten-verblijf; een ce'wacht van ui laser, te doen geschieden, en wel leen arrestantenlift: foto-, dactyioscopn v i sche- en tekenkamer; futu-ateLcr met 1. bouw nreuw ceUenblok met recher-1 donkere kamer Che-afdeUng; 2. bouw tussengebouw. met kelder, ten i behoeve van verkeersdienst, vreemde-! Ungendienst, afdeling speciale wetten, af' deling kinderpolitie; 3. verbouwing voorgebouw bestemd j voor commissariaat en administratie i surveillance-dienst, meldkamer, lokaal i wachtcommandant en eventueel aïn Een van de klemmendste gebreken lokalen n»ZTh.e'j de »rr«tanten. loKaien ontoelaatbare der,AuititlFle voorschriften voor-i i' herhaling is er van hoger-.1 hand op aangedrongen hier;n te voor-; z,enj ingang van 1 januari I960! werden de arrestantenlokalen afge-j mird en zij mogen nog slechts met tpeciale machtiging in afwachting van te treilen voorzieningen worden ge- ;V^e':10n de noodzaak tot verbetering van do gehele accommo- datie noopt dit ertoe voor dit onder deel spoedig tot een oplossing te ko men Bij de verbuuwtngsplanncn is uitge- Saan van de feitelijke omstandigheid. I dat de beschikbare ruimde aan de Lan- 1 ge Nieuwstraat het mogeiijk maakt daar een pontte-apparaat van de toekomsti ge sterkte goed onder te brengen, met Zondag 9 december is de tweede ad-wriensehap tevens da; elders in de ventszondag. de zondagen die de kerk. Keen plaats voor de bouw- van een kernwijzen naar het komende kerstfeest, i ®cornmadat;e. die overigens Deze tweede Adventszondag wordt in' Kos*«airder zou zijn. beschikbaar de kerken gebruikt om eikaar te wijzen i Door verschillende omstandigheden, op de eenêieid welke alle kerken sa-:*»tZVBn B- f" w mvesteringsbe- men zouden moeten vormen. Op deze zo- ÜT varl R°emen. is de uitvoe- gtnaamde oecumenische zondag houdt dt g van e •>'anr'ct- vertraagd. Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam een oecumenische dienst in de Deleidebrief OpttandiEgskerk. Aanvang 19 uur. 1 Reeds m de geleulebnef bit de begro- Als liturg werkt aan deze dienst mee tuig van I960 hebben B cu VV. uitdruk- ds. E. A. -Bos, ds. J Couvee verzorgt i kmg gebracht, dat rekening gehouden de prediking. Medewerking verleent het j moest worden met de mogelijkheid dat! kerkkoor van de Grote Kerk onder lei-}S«ven_ zouden moeter. worden gedaan laatst* fase de bouw van een turnzaal op het onder 1 genoemde. De uitvoering van de eerste fase, die i° verband met de toestand van de hui- afwijkingen j ï*seL arre5lantenafdelmg grote urgentie heeft, omat het maken van een achter- De indeling van de eerste verdieping is ais volgt: recherche-u achtwacht kamer publiek recherche; bergplaats, toilet-garderobe: wachtkamer publiek zedenpolitie; kamer hoofdinspecteur; twee insper teurskmersafdeling re cherche; drie verhoorfeairsTs; twee cellen (l.v.m. verhoor); afdeling ze denpolitie, kinderverhoorkamer; afde ling herkenningsdienst. Mede is in de ze fase begrepen een tijdelijke voor ziening voor de verwarming. De kosten van deze fase worden be groot op S 60O.OOO waarvan voor: wer ken en leveringen door derden 507,008 arbeidsloon 81.096 en bijkomende kos ten 12.000. iVan een onzer verslaggevers' ding van haar dirigent Jacquet F. Bek kers. De Oecumenischs Raad van Ker ken in Schiedam nodigt een ieder har- trijjk uit deze dienst mede te maken. Doordat de heer D. J. D. zijn bestel auto dinsdagavond keerde op de VUar- du:gerdijk moest een achterop rijdende personenauto van de heer J v. D. rem- en. Dooi 1 person- rkeerd door hiervoor in de lijst van vermoe delijke kapitaalsuitgaven een bedrag op te nemen. Bij de behandeling van deze begro- Ung gaf die post enkele leden van de raad aanleiding over de plannen vra gen te stellen, waarbij zij zk-h meer speciaal afvroegen at net hoofdbnrean Tan polttie wet op zijn huidige plaats gehandhaafd moest worden. De burge meester beeft toen bevestigend geant woord. Hij gaf de raad geen aanlei ding zich te verzetten tegen haadba- Ting van het pmiitiebarean aan de! Lange Nfenwstraai. I Over de plaats en de plannen voor! men. Door de gladheid van de weg sliptehet politiebureau is langdurig overleg' de personenauto en botste tegen een ge-gepleegd met de daarbij betrokken rijks j staande vrachtauto. De twee j instanties. In de kosten der verbouwing inzittenden van de personenauto. de zal een rijksbijdrage worden verleend, beer C. V. en mej. C. J. B.. liepen lichte!zulks op grond van het Besluit vergoe- verwondtogra aan het oog op. De auto j ding Politiekosten, werd ernstig beschadigd. Het plan heeft de goedkeuring van dt 'I 9twr mif t» J» itóBtó&t, Vandaar...i Dagblad „De Rotterdammer" Schie dams e redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 166382 b.g.g. tel. 154154 of 115588 toestel 51 tb.g.g. na 18 uur 50037) alleen voor re- lactleaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. S3, iteL 65451 iatfeen voor klachten, adver- i traites en absaaeroentea b.g.g. telefoon f115588). i Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-slarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Apotheek Jansen. Swara- tussen merdarr.sir.gel hoek Musschenbroek- De vroegere Schiedamseweg het nu verdwenen café Sport en dc straat spoorlijn tdus aan de rand van Spiering?-: Stedelijk mnsenm: tentoonstelhng oeu- feoekl zal de naam krijgen van Van der vre. Henri-George Adam, grafiek- sculp- Duyn van Jlaasdarr.straat. Als de ge- turen-tapijten 10—17 uur. meenteraad van Schiedam akkoord gaat; Cnltareel Centrum Dam Twee, Expo- met het voorstel van B. en W. DitjSitie Schiedamse kunstenaars, 1417 en voorstel wordt ingediend cmdat het stuk-, 1921. Je Schiedamseweg bij Nieuwlant afgeslo-l CAPEULE a.d. IJSSEL; Raadhuis, ten is van de Schiedamseweg aan Ke- Raaasverg.. 20. thelse zijde en omdat dit stukje in het HOOGVLIET: Herv. kapel. Geref. Kerk verlengde ligt van de Van der Duyn van Font. kapel. herd, diensten. 20. Maasdamstraat. HEERJANSDAM: Dorpshuis. Modev.- Bovendien stellen B. en W. voor desch.. oefen, tumen. tod. training, curs. weg langs de Spuihaven die ock Jacht- Veil. Verkeer. haven wordt genoemd, Jachthavenlaar! j te noemen, Het betreft hier dus het pad; J „11 ICl ,1 van Spuisiuis-Havendijk naar restaurantt »11I 1 11!K{ ,JltllHJ Era modern meubel met een modern geluid PHILIPS AFMETINGEN: 23 X 55 x 21 Desgewenst kunt t» gebruik mzken van het 800GAA2D-K RED IET t Contant 4 x 50.- pe» msand 290.— (Van een onzer verslaggevers) VANDAAG heeft Sint Nicolaas ook kennis gemaakt met Schiedamse kinderen die hij naar alle waar schijnlijkheid anders geheel of vrij wel ion zijn vergeten. Dat ts te danken aan het initiatief van de heer C. A. Henrion Verpoorten, hoofdlei der van het clubhuis St. Joris Doek en zijn enthousiaste medewerkers. Het is ook te danken aan de goed geefsheid van vele Schiedammers die na de oproep van Henrion Verpoor ten vee! speelgoed beschikbaar stel den. Tijdens twee dagen hebben de medewerkers van het clubhuis met een geluidswagen in de Schiedamse straten oud speelgoed opgehaald- De reactie was eerst gering maar glots groeide de stroom. Schiedam egreep dat een goed doel kon wor den gesteund. In een oogwenk had den Verpoorten en zijn mannen dozen vol speelgoed, verder veel groot speel materiaal, wagentjes, bouwdozen, pop penhuizen. Vandaag zijn tientallen kin deren naar het clubhuis gekomen om uit de overvloed te mogen uitzoeken wat ze het mooiste vinden. £fE HEER C. A. Henen Ver poorten met een ran zijn medewerksters bij de grote ver zameling speelgoed voor het goeds doel MAVWELUKS hadden we de Sint MET karakter van deze rubriek staat.poten of met veel geratel het badineren, het railleren, de j rjef^n zwarte noten op ons gezicht, tcitz, de ironie en min of meer j zwar*j, pepernoten uit de zak van Piet. vrolijkheid of commentaar toeDt styleQjf zak hebben we er ook gauw uitge- i,etters in de krant kennen slechts de i trokken. Onze echtgenote kon zich niet vereiste waarheid in de berichtgeving. I beheersen, ze heeft stiekum in het Dt bona fide dagbladen streven dan«ra/boek ran Piet gekeken maar wij ook naar betrouwbaarheid in de be-hebben menslievend verder gewerktEuropoort. De aan te leggen straat van' richtpeving. een krant mag gee-van Piet Ook dat langs :24 jr en E B M Nefkens. 22 jr; M Meijvogek [21 jr en H B Prins. 21 Jr; H H van Weei. i 3T jr en F L Veldhuis. 23 ;r; L S M Coster, "24 jr en S M OuwerKerk, 21 jr; J M Lans-, bergen. 21 .Jr en C M Zagwija, 22 }r: J A Pj van .Oyk, 26 jr en C L de Winter. 29 jr; Pi wilschut. 24 jr en 0 Moesker. 24 jr; J C nieuwsblad vol nonsens zijn. Voor hei gelukte ten slotte wans Schiedammer- moment] e glimlach is er de rubriek jtaan voor niets als het de steun aan met de cursieve letters. Dat stellen wij charitatieve bezoekers betreft. Toen de ditmaal om misverstanden te vo°T- stakkers ter been warer. in de wat - komen omdat nog dezer dagen ge- rommelig geworden kamer hebben we bleken is dat niet alle papier peruM gekalmeerd me: een verhitte hoe- wordt met de eerlijke bedoeling de veelheid opioskoffw. Dat vaic ook goed lezers objectief ,,roor te lichten" E« in Spaanse mogen. Daarna heeft de nu vanavond de goede gever hopelijksint zich in onze schommelstoel gezet, in alle huizen komt kijken wordt het .pijnlijk lang bleef hij daar mediteren tj)d voor ons avontuur. en toe» ja, na veel stemmig füoso- i feren zijr. we tot het besluit gekomen isj p\| dat de Sint deze nacht geen bezoek FkJLt.AI meer kon brengen aan Sehtedajnse r*»i- „mm-» i woningen. Dat tras nu eenmaal de W HEBBES hem niet zo *r.e ie - tchuld van die vervelende te benarde wacht en daarom rolt het te i er- schoorsteen. Toen het zware besluit gallen was z.m we gevieren i» tochen uitgebarsten trant het ongeval heeft een tragische omwenteling te weeg gebracht. Sinterklaas is name lijk in het vervolg helemaal zwart (van het klem zitten in de schoor steen) en onze Ptet is in die zo keurig hebben, genomen. Net lagen we dan ook op bed of daar hoorden we het gerommel. Ja. hoor. de Sint zat klem i* de schoorsteen. Zoiets bemerkt men gauw, Slechts de Sint kan zo verve lend klem raken. Toch raakt men in paniek want wat dient er te worden gedaan voor de bevrijding van een overjarige goedzakOnze eega sugge- "u~h;> Vandaag maar. teerde dat u;e de brandweer zoude»; bellen. Dat is een goed advies maar j de telefonisten van de brandweer wer ken atti/d perfect en te voorspoedig. In een. oogwenk staan er dan tientallen beheimde en leren mannen in en om het huis. De nieuwe haard wordt weg gesmeten en men laat de ramoneur op de eehoorjfeer» los. Midden in de nacht 's het geen actieve brandweerman duidelijk te maken dat de Sint nooit met eet» ramoneur uit de schoorsteen mag worden verwijderd. geven uit waardering voor het hoogheem raadschap van die naam. C7 V— Op de Ylaardingerdijk te Schiedam ont- ^[r e"n Lansink* Z2--jr: J A J Gedurende dagen hebben Verpoorten en zijn medewerkers ijverig gewerkt aan het herstel van het speelgoed. Er was mooi speelgoed dat direct kon wor den uitgegeven. Sr diende ook hier ets daar een kwastje verf te worden ver strekt of een wiel aangebracht, een plankje vastgeslagen. Dat hebben de manlijke leden van het clubhuis ge daan. Voor de jonge leden was het zelfs een heel leuke vrijetijdsbesteding, want zij hebben met zorg de wagentjes, paar den en ander materiaal van frisse tin ten voorzien. De moeders en de meisjes hebben de poppen hersteld, nieuwe en schone kleren gegeven en andere karweitjes verricht Nog ligt er speelgoed dat ge repareerd moet worden, maar Ver poorten is slechts blij met dat mate riaal. Als hij wat geld heeft om to kopen te kunnen doen zuilen ook de restanten worden opgeknapt. Later gaat hij dan bij gezinnen die het no dig hebben nog geschenken brengen. Ook denkt hij er aan dat het JJlogie Zonnevrld. 28 jr en. A Mak. 31 4r; J H van. [ften Bcosert. 23 jr en c Bal, 22 jr: d sehou-jijfe zal tijdens kerstmis en bij ver» I ten. 21 jr en w Sptjkhoven. 22 jr; h Rosen- jaardagen vreugde in de kinderharten jdahl, 30 jr en I M E Lehmann. 29 jr; r;S- *- J~- A Hoppe. 28 jr: 3 de Bruljne. 23 jr en F A -M L Hoppe. 2! jr. Laamven, 25 ir en C E Bijtel, 23 jr: P G W Cox. 39 ir M L E Spc Ondertrouwd: D Kinds. 22 ir Holten. 21 ,»r\V P K«ver:ndn<. A J Poppp. 22 jrG Krabnerdair A J A van Rij. 24 jr; J Kmijme' A M van der Zee, 19 jr; C L Oo en L C D' klver. 21 -r; J A M Pee en A de Groot. 23 jr; p M van R Gie brengen. In deze tijd van hoogcon junctuur en mogelijke welvaart 2ijn er -la. 37 Jr 'tl P var 5 ir en H 22 jr en 29 »r en ;tra, 25 jr namelijk nog veie gezinnen die door al lerlei omstandigheden ver beneden het minimum leven. stond dinsdagavond een kettingbotsing, waarbij vier auto's betrokken waren. De heer T. v. d. K. uit Vlaardingen. misleid door de mist. dat een tegenligger, dc vrachtauto bestuurd door N. W. J. v. d. H.. recht op hem afk-.vam en remde af. Door de opgevroren rijp op de weg ging zijn personenauto echter slippen. De achter hem rijdende personenauto van de heer C. E. \V. uit Rotterdam en 3 E c van Dr botste tegen de auto van de heer v. d. K. - c J Herï en kwam tegen een geparkeerde vracht-j van Gt]at; V, Je. K Wa!P 24 en}.OU(!on wagen aan. De heer d. K. kreeg Endenburg. 23 ?r. .tesivreu^ae «.ouaen wondjes aan 'net h»»>fd. zijn echtgenote OeOorea: i» Wijtske. rt v t Descend'*heeft Verpoorten z.jn die naast hem in de auto zat, klaagde it. j m Ro .ven: Slirrnm. d v w gem ganiscern. in haar knie. Had»maker .-r. A s* Jonge; 33 - BrigitteGisteravond hebben de medewerkers M_T- H «n A w (ie Vues d tafel* In de kantine van het elub- 28 - M van der Kraap. 7a |r. weduwe<«»K our zijn de kinderen naar het c v:s«or- gebouw gekomen om een keuze te doen. txtf;. 34 iv jr; J A R•jicrok. 2! Jr: O T Torsij. J W Vletter. 23 jr Verpoorten kan de dankbare briefjes tonen van moeders of vaders die slechts met geringe inkomsten geheel alleen (dus zonder de steun van hun echtgenoot (echtgenote) voor grote gezinnen moe ten zorgen Voor deze kinderen die geen hebben gekend succesvolle actie over pijn Hun auto werd zeer ernstig beschadigd. sehoongereegde schoorsteen geheet tcit]evenais personenauto van de heer i v geworden (fan ie schrik). Controleert j w Qe beide vrachtauto's Liepen slechts 7.5 U het vandaaa maar. lichte schade op. van n Bij het passeren van een wielrijder op de Swammerdamsingel raakte de fietssturen varf de 15-jarige A S. en de 14-jarige W. D. uit Rottendam in elkaar. Beide jongens vielen, waarbij S. zo on gelukkig terecht kwam dat hij door de Geneeskundige Dienst met een hersen schudding via de Dr. Noletstichting naar huis werd gebracht Het dierentehuis te Schiedam heeft weer onderdak verleend aan twee hondjes die loslopend op straat werden aangetroffen. Het waren een kleine bruine hond, een reu, die op de Rot- terdamsedijk liep en een kortharig wit-zwart hemdje, ook een reu. I De Schiedamse aquarium verenigin gen „Aquafauna" en „Natuurgenot*' in huis" houden maandagavond to .ge bouw Irene een gezamenlijke contact avond De heer J. J. Hoedeman uit Amsterdam zal spreken over „Vissen uit Suriname'" IX i ifd? FOTO KIN0 CIDtMPTf BIC8SL00T 79 mr.zua - visasoiHOiN (Van een onzer verslaggevers) VANDAAG bestaat de Grote Kerk zevenhonderd jaar. Dit belang wekkende jubileum zal dinsdagavond in de Grote Kerk worden gevierd. Dan spreekt ds. J. G. Jansen die zo- jveei waardering verdient voor zijn 'noeste speurarbeid naar de geschie denis van de Grote of St. Jansketk in Schiedam. Hij heeft over die his torie een aantrekkelijk boek ge- schreven dat voor een gering bedrag als St. Nicolaasgeschenk bij de Schiedamse boekwinkels ligt. maar In h vvrsch jr.t over ..Dc rie pas"' panm !uk ■ïde .•cn i /.ijn on.an^s t tiv J;:nsfn' tt.ct ;n kapelaan. Ds. Jansen beschrijft de be- pahn^en d:e qotden voor de bijdra gen. voor begrafenissen, voor het 1«- l'broeders n.cl a.fi.»i ;n van missen. Bij het houden van de processie? moeten de gildebroe ders niet altijd in de pas hebben gelo pen gezien de verordeningen die nodig bvarerï orn de feestelijkheden in toom 1 te houden. In de kerk stonden gilde- ,pf, 'nit5ur, voit °,e c j altaren en er waren de gddeglazen. de al.ija tn de 0e.angs.pn.n3 van de Schie- gebrandschilderde ramen, d a mm er s neeft '4 n 3 n Je öewi]izen j Na de Her vo rrmn g i j n dc a Ita ren merv.or vot1^ L*tn>en ni de archie-verdwenen en onk de glazen zijn weg- 1 AaS °Vn K'vr'}~ 0101 hetjgehaald. De gilden hielden het contact bed r 1; f s ïc v 0 nIn e Ie I Se e e u w w a F m v t Cj e Kerk. ii;i: liet g;",cieae.'eEr z:.}n etn groot] aantal gilden geweest in Schiedam als het schutters- of St. Jorisgilrie. dc Kol-! m Th 8rtU*dam lijn gevonden en te bevra- •eUce zaterdagavond om 19 30 uur to de evangelisch-Luthcrse kerk m Schie dam wordt gehouden, gaan m deko mende gebeden voor: ds A, D. Klaaa- ïen ds S. G v. d. Haagen. pastoor C. P. v, d. Berg en ds C. v. d. Steen. venier? die in dc St. Jor.s D iele oefen- don. dan he! schutters- nf St Scbasfi- I aanssilSe da: m rlc St. S.-bastiaans1 Docic achter dc KmipcUtruut oefende. I Verder hc! drajers- of S' A.nthonius-1 trilde, het bakkers- ol St. öbertusfiiide. I 'het kuipers- >1' Sf. Jausgil fe. hu' schil- De verkoop van deze boekjes ,s be-icïers- of St. Lucasgilde. het kramer-- of' doe ld ter ondersteuning van de actie 1st. Nicolansgilde, he* vissers- of St. I voor het Orgelfonds, Er dient een j Pietersgilde. het timmermans- oi St. nieuw orgel te komen in de Grote, Jozefgilde. het schccpktimmcrmmis- of i Kerk. Twintig tot dcrigduizend Schie- 1 Noachgilde. het metselaars- of St. Bar- dammers is een bijdrage gevraagd ba ra gilde, liet srnid.s- of St. EioygiUiei voor de aanschaffing van een vol-1 het wevers- of St. Quirijngilde. heli waardig instrument dat meer danschippers-, kleermakers-, reders-, ehi- honderdduizend gulden zat kosten. Derurgijns-, brandersgilde. Hervormde gemeente in Schiedam be-. De gilden hadden gtm.eenlnk mor-j leeft daarom niet alleen feestelijke de Reformatie een v.ieti priester of Zo scnonk hc; kramcrssilde vier prachtig gegraveerde zilveren bekers ter viering van het Heilig Avondmaal. Het Upreedersgiide schonk een eeuw later, in 1758. een Doopstel in Lodewijk 15-stijl U.tvoeng bespreekt ds. Jansen de totstandkoming en de overdracht van deze geschenken. Hij besluit met de vermelding ii.it do storm van de Fran se revolutie hot gilde.vezen wegvaagde in Schiedam. Dit hoofdstuk is verlucht met goe de foto's van het interieur van de kerk. o.a. de notabclenbank uit 1782, een interieur uit het begin van de ne gentiende eeuw, en een kijkje in de kerk voor de restauratie van 945 1948 Bovendien zijn twee foto's met overzichten van het eteriexur opgeno men. WAN AF dc Oude Sluis is duide lijk te zien dat dc toren van Schiedams Grote- of St. Jans- kerk een dominerende /actor in het stadsbeeld is nu al zeven eeuwen lang ROND de Maasvlak* is er na op papier een felle strijd gaande. De regering heeft het Europoortplan voor wat betreft de Maasvlakte aan vaard. Maar een landschappelijk verantwoorde" begrenzing tussen de komende industrie op de Maasvlakte en het gebied van Voorne en Potten is een onderwerp geworden van heel wat scherpe discussies. Aldus burge meester mr. G. E. van Walsnm dins dagmiddag in Atlanta te Rotterdam tijdens een lunch van de afdeling Rot terdam van het Verbond van Prot, Chr. Werkgevers, waar hij een uiteen zetting hield over de toekomstperspec tieven van Rotterdam. De hoofdzaak van de causerie van mr. Van Walsum was echter niet Rotterdam, maar bet Rijnmond-lichaam en het gehele Waterweggebied. Mr. Van Walsum meende, dat het natuurlijk econo misch is. als een zo groot mogelijk ge bied op de Maasvlakte voor de indus trie wordt gereserveerd. Maar de te genstanders menen dat daardoor de leefbaarheid van Voorne en Patten in het gedrang zou komen. En een nieuw element is de luchtverontreini ging, die ook ai door de industrialisa tie van de Maasvlakte tot een onple zierige situatie zou leiden. Ook in dit opzicht zag de-heer Van Walsum geen overwegende bezwaren: wij hebben thans volledig in de hand hoe wij de luchtverontreiniging tegen moeten gaan. Er is geen sprake van dat men maatregelen zou moeten nemen om aan een onprettige toestand het hoofd te moeten bieden, want die toestand kunnen wij zelf scheppen! De afstand van de industrie tot Voorne en Putten doet er dus zeer weinig aan toe. \"OOR wat betreft Rijnmond meende v de burgemeester, dat het duide lijk is dat het Waterweggebied tot een eenheid integreert. Hij zag dat deze integratie mogelijk is, zonder de zelf standigheid van de gemeenten aan te tasten, ook a! krijgt Rijnmond bepaal de beslissende bevoegdheden. Die be voegdheden achtte mr. Van Walsum een noodzaak, als die er niet zijn, leidt dit tot een eindeloze touwtrekke rij. Wel achtte burgemeester Van Walsum het nauwelijks mogeiijk, dat het Rotterdamse gebied kleinere be- drijven op zou kunnen vangen. Dit is een probleem, maar de burgemeester zag het constateren van dit probleem meteen als het aan de orde stellen 'laarvan: Rijnmond kan deze proble matiek aanvatten in frater verband. Scherp kantte de burgemeester zich tegen het vastleggen in het streekplan Zuid-Halland van de vestiging van be- j paalde industrieën op bepaalde ge bieden. Opname van dergelijke za- i ken in een streekplan achtte mr. Van Walsum een hoogst ongewenste doctrl- nariteit. •'tl verblind met de begrafenis van j prir>ses Wilhelmina is het Ste delijk Museum te Schiedam zaterdag «es.ofcn. Ook de tcs*e>j in de kunsb klasse komen te vervallen. i-Jl ■temf'. - Wri; tC'Tf tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1