De matras die ieder ander naar Ook veel dat wansmaak en verval moet heten Stichtingsakte van Grote Kerk zal te zien zijn Nog 4 maanden behelpen mm E 247* S.srB HALVE zoekt ügt »DE GROTE- OF ST. JANSKERK VAN SCHIEDAM" (9) Bittere feiten tat historie lierv. Gemeenten in de vorige eeuiv Klokken luiden Bij viering 700-jarig bestaan DEKLERKeZN agf^daToor Surgerliike Stand organisten bespeelden orgel van Grote Kerk i LIJST PASTOORS NIET VOLLEDIG levendig Brommer tegen huis Inbraken leveren niets op m Liberiaan kwam met dode in Waalhaven Schoorsteenbrandje VRIJDAG 7 DECEMBER 1962 Pander voor u klaar. In Uw favoriete materiaal: binnenve- ring al vanaf f69.-, schuim rubber of (nieuw) Polyaether - gegarandeerd door Pander en door de bekende fabrikanten zoals Auping, Epeda, Pullman, Goodwill, Siumberland en Dra- kacel. Dunne matrassen en dikke - harde (anti-hernia!) en zachte. Neem 's Werelds Beste Bed van Heal's uit Engeland of één van Panders meer dan 100 andere. En U weet: ook voor een enkele deken (en Pander heeft zoveel mooie!) kunt U bij ons terecht... Doe iets goeds voor Uw huis... gg aJg ZOMEN he id to Van-,Pmoonlyk yroom- waaansmafk°0k Vtci' dat aIleen ™aar al» Lotingen Bouwvallige Instorting GOEDE KANT TEKORTEN NOG NIET Al onze zaken zijn morgen, ZATERDAG, fof 2 uur GESLOTEN. Oude wapen Sü Advertentie ^»RL0VIMGSRIH6EM HOOGSTRAAT 88-90 VLAARDINGEN (Advertentie) Prins Alexanderpoider open voor het publiek! SCHIEDAM en dagelijks.... 1 VERLOVINGSRINGEN KOK JONGENSWINTERJASSEN (Advertentie) Pagina 4 m 1 1 1 9 ef" onzer redacteuren) »ok verheLe J'6" g6eft' 0ngetwijfeld hef i wanneer ik denk aan wansmaak en vervat in de breedste zin Grote Kert enbe»teW- En 1!>nö <>e maar ali* m u laatste er he!aaS «n L l f veeI schr,J« ds. J. G. Jan sen m bet negende hoofdstuk „Verval jen uiteenval" van zijn boek „De Grote- klf, i ,anskerk van Schiedam". Hij nnten faari» de periode van Na- poleons val tot het fin de siècle. Ds. Jansen schroomt niet bittere waarhe- van al TS over de geschiedenis van de Schiedamse Hervormde ee- mccntc uit de vorige ccnw. Zoals het gehele boekwerk veel we- :an"o?4n S\beyat voor degene die be- i heeft voor de geschiedenis >ar! Schiedam en van de Grote Kerk rl'J ct b'JZ0nder ZS verhaalt ds. Jansen oo.-c in het negende, hoofdstuk boeien- ei o' Hlt wijst op artikel 6. did 6, van de Staatsregeling van de Bataafse Republiek uit 1798 waarin bepaald werd dat de torens aan de kerkgebouwen gehecht benevens de klokken eigen dommen blijven van de burgelijke ge meente. Op grond van deze bepaling behoort de toren van de Grote Kerk en het ca rillon nog steeds aan de gemeente Schie dam. (Het ls dan ook de gemeente Schie dam die de stappen dient te ondernemer, om te komen tot het noodzakelijke her stel van het kostbare carillon! Red.) Tijdens de Franse overheersing moch ten de klokken zondags niet luiden. Op 2 februari 1815 werd het verbod opgehe ven. Op zondag 12 februari lieten de klok ken weer hun stemmen horen. Andries van Woerfcom zou voor 52 gulden 's jaars de klokken gaan luiden. Tijdens de be zetting echter hadden de klokken al ge luid Op woensdag 1 december 1813 hadden de klokken feestelijke klanken doen ho- ren ter gelegenheid van het feit dat de Fnns van Oranje in Scheveningen was geland. Er volgde een plechtige dank- en bidstond op 12 december. Zoals onder elk regiem van onderdrukkers leden ook de Schiedammers in de Franse tijd. lil het icoor van de Grote Kerk waren op 23 september en 5 oktober 1811 de beruch te lotingen voor de conscriptie gehouden. De loteiingen kwamen met een ongeluk kig nummer voor vijf jaar in Franse dienst. De tractementen van de predi kanten werden niet uitbetaald. Met ingang van 21 juli 1811 werd een collecte voor de kerkvoogdij gehou den en sedertdien fungeert in de her vormde gemeente een college van col lectanten. Ds. Jansen verhaalt van de armoe onder de Schiedammers, van bun verlangen bevrijd te worden van het Franse juk en van de voorzichtig heid die maire Cornells Heereman be trachtte. Kennelijk wilde burgemeester Heere man voor meer dan honderd procent zekerheid want toen het weifelen van de eerste burger de burgerij begon, te vervelen hesen ze zelf de vlag van de vrijheid op de toren. Hierna kwam Schiedam speciaal in actie voor het leveren van jentver aan de geallieerde troepen. De Kozakken slikten twee bier glazen Schiedamse jenever per man per dag. ..Voor het overige <was de ontredde ring groot" vermeldt ds. Jansen lako- niek. Werkzaamheden en leveringen aan de Grote Kerk moesten worden stopgezet omdat men vreesde voor ver laging van de inkomsten. Ds. Jansen meent dat deze handeling de Grote Kerk bracht in een periode van vandalisme en wansmaak. „De trieste geschiedenis van het verval" noemt de auteur die tijd. In 1805 'hadden de kerkmeesters per advertentie de geschilderde glas in loodramen te koop aangeboden. Ze werden vervangen door houten vensters. In 1822 is sprake van de bouwvallige staat waarin de gevels van de noordkerk zich bevinden. In 1833 worden 's winters zeildoeken gehangen tussen koor en schip tegen de tocht. In 1845 worden deze zeilen „in slegten staat zijnde" vervangen door eikenhouten schotten. Niet alleen in deze tijd fungeert Vlaardlngcn als voorbeeld. Dat was ook to 1845 het geval en fel fulmineert ds. Jansen tegen de nieuwlichters die draai ramen In het noorden en zuiden boven ingang kerk en koor lieten aanbrengen. Dit ter navolging van Vlaardlngen. De auteur noemt de vernieuwing weinig fraai. liet kaarslicht gaat verdwijnen en in 1846 wordt het besluit genomen dat de firma Nederburgh Nering Bogel en Co te Deventer acht lampenkronen voor oiieverllehtlng, kosten 723,26, zal vervaardigen. Met weinig waardering spreekt ds. Jansen over: „Voor de lelijke gevaar ten, gesierd met indianenveren, die nu in de kerk kwamen te hangen, moesten de prachtige koperen kroonluchters het veld ruimen. De firma Entihoven te Den Haag (bood 64 per honderd pond koper", het werd enkele guldens meer. De Waalse gemeente, die diensten hield in de kerk (aula) van het St. Ja- cobsgasthuis, smolt bij KB uit 1827 samen met de Nederlandse Hervorm de Gemeente, In 1834 is de Afscheiding, het volgend jaar is bekend dat twaalf personen zich van de hervormde kerk hebben afgescheiden en in 1841 is het getal opgeiopen tot 135. Ds. Jansen komt tot de conclusie dat de Afschei ding in Schiedam niet van bijzonder grote omvang is geweest. De afgescheidenen kwamen bijeen in de Vleeshal achter het Stadhuis en in het Proveniershuis. In 1841 kwam het eigen kerkgebouw klaar, maar kort na de voltooiing stortten enkele gevels in. Gro te schuldenlast maakte verkoop van het gebouw noodzakelijk. Met de eerste drie voorgangers: Brummelkamp, Fijnebuiken Leenmans ontstonden moeilijkheden. Voorganger Fijnebuik werd in 1842 ge- schorstt, de pastorie stond leeg. de volks mond dichtte: „Jongens wat een klucht Fijnebuik is op de vlucht". Ook voorganger Leenmans werd ge schorst, in 1868 rezen moeilijkheden mèt voorganger De Groot. Toen de afge scheidenen in 1872 de Plantagekerk in ge bruik namen werd het kerkelijk leven wat rustiger. Het is de wens van H.M. de Koningin, dat op de dag van de be grafenis van H.K.H. Prinses Wilhel- mina in alle plaatsen de klakken worden geluid van 8.00 tot 9.00, van 12-30 tot 13.30 en van 16.00 tot 17.00 uur. In verband hiermede heeft de bur gemeester van Schiedam de beheer ders van luidklokken in de gemeente uitgenodigd om de klokken op de begrafenisdag op de genoemde uren te doen luiden. Bij zijn speurwerk naar de geschiede nis van de Grote Kerk te Schiedam heeft ds. J. G. Jansen ook een lijst kun nen samenstellen van de pastoors die irt de Grote Kerk hebben gepreekt. Het is helaas geen volledige lijst. De gevonden namen zijn: 1290 Henricus; 1298 Tho mas; 1308 Gilys; 13.. Johannes van Wou- drichem; 1316 Johannes de Beke; 1319 Walter, genaamd de Kale; 1323 Jacobus en Arnoldus, gezegd Scabe; 1328 Arnt (Arnoldus?)1337 Gerardus de Delf. 1358 Jan van den Pol; 1371 Willaem van Kessel; 1393 Jan; 1407 (1408?) Andries; 1413 Jan Engels van Dordrecht; 1429 Jo- han Reyneri; 1436 Dirck Spuelre; 1445 Gualterus de Overrijn; 1450 Christianus Phennen; 149? Herman van Rossum; 1514 Henricus Hermanni; 1529 Henricus de Voirdt; 1544 Abraham Thomas Vane- velt; 1546 Johannes Teynagel de Tyla; 1553? Johannes de Meijer, bijgenaamd: Herdenberch; vóór 1558 Stephen Ver- steeck; 156? Clemens Jacobsz Huecken- horst; 1572 Cornells van Gouda (d.i, Cor nells Chrysopolitanus, biechtvader van St. Ursulaklooster?). SCHIEDAM wordt ezn wereldstad. Daar is nog niet iedereen rijp voor, zegt de pessimist dan prompt maar voor dat meieren moeten de goede Schiedammers peen oog heb ben. Zij bouwen rustigjes door aan de toekomst pan hun stad die een nieuw woon-, werk-, cultureel kli het plein bij de bushaltes te zetten. Te gooien is er ook een goede uit drukking voor. Dc.n is te zien dat Schiedam een levendig stadje is. Als mieren komen de horden 's morgens uit de straten en als mieren storten ze zich 's avonds uit het station op hei plein. De rijwielen zijn de prooi- i en. Nog steeds blijkt het mogelijk die rijwielen vlot af en aan ie voeren. maat gaat krijgen. En al „daghet hetiDaartoe staan ze dan ook beschermd nog niet geheel in het oosten" loch i op het trottoir achter het bed „ver gaat Schiedam in vele opzichten de j boden inrij voor aire verkeer goede kant uit. Kijk daarvoor maar i inrijden is overigens ootc eens naar het Stationsplein. Volgend jaar wordt dat prachtige slation in gebruik genomen. Het staat er als een torenhoge triomf van de tech niek en ook de omgeving groeit met' deze vooruitgang mee. De keertouw j strekt zich al in de richting Rotter dam. Daar ligt een enorm zandii- chaam daf al de Harvathweg had moeten zijn en aan de andere zijde strelct het plein zich bevallig naar hei vrijwel volgebouwde Niettwland. Hier had de Brandersbrug al gereed moe ten zijn zodat passanten op de vlotste wijze langs Schiedams oostelijke ba ken zouden kunnen rijden. mogelijk als men de heid fietsen beziet. Dat niet meer enorme hoeveel tAdvertentie MAAR Schiedam is to opbouw en daarom dienen de tekorten hier en dear nog genomen té worden. Dat doen de vele treinreizigers uit Rot- terdam-Mathenesse, Schiedam en Vlaardingen dagelijks. Vroeger moesten ze draven om hun fietsen in de stallingen te kunnen zetten. Dan stond meestal een vriendelijke fiet- senstallingsvrouw gereed om de fiets op te vangen. Dat kan nu niet meer. ■De sloper heeft het grove werk ver richt. Toch wordt aan de fietsers ge dacht. Bij de stenen keerwand dwars door het plein staan op twee plaatsen duidelijk zichtbare borden met ver melding: Fietsenstalling T)E pijlen wijzen echter naar het af stotende steen. Men dient dan ook wet in te gaan op de verwijzing. Er is (nog) geen fietsenstalling op het Stationsplein. Misschien heeft men de borden alvast aangebracht omdat die borden nu eenmaal spoediger te ma ken waren dan de stalling. Het ts .naar een veronderstelling want er wordt op het Stationsplein zo hard gewerkt dat het best mogelijk is dat de bezoekers dezer dagen al met hun fietsen in de richting van de pijl mo- Sen rijden. Misschien komen ze dan wel in een ultramoderne stalling te recht. VOORLOPIG lossen de forensen de problemen zelf nog op. Dat doen te door gezamenlijk hun fietsen op WON IN0 INRICHTING (Van een onzer verslaggevers) DNSDAGAVOND zal in de Grote Kerk van Schiedam het zeven- honderdjarig bestaan van dit bede huis worden gevierd. Dan is ook een bijzonder document te zien, namelijk de stichttogsacte van de vijfde decem ber 1362 waarin Hendrik, Bisschop van Utrecht goedkeurt dat vrouwe Aleydis weduwe van Jan van Aven- nes te Schiedam een kerk sticht. Dit belangrijke document is in bruikleen van het Rijksarchief verkregen ter opluistering van de jubileumviering. Ds. J. G. Jansen heeft in zijn boekwerk niet alleen de Latijnse "tekst van de stichttogsacte opgenomen maar ook de ze vertaling: ..Hendrik, bij de genade .van God bis schop van Utrecht, aan allen, die deze brief .zullen lezen, eeuwig heil in de Heere. Daar de verheven vrouwen onze beminde 'bloedverwante vrouwe Aleydis, echtgenote van wijlen Heer Jan van Avenues,-beschermvrouwe van Holland en Zeeland, in het nieuwe land bij Schiedam onlangs tot eer van Gods naam een kerk heeft doen bouwen en deze heeft begiftigd, geven wij, het oor lenend aan haar vrome smeekbe den te dezer zake, de gevraagde toe stemming tot de bouw van deze kerk en tevens staan wij, op gezag van dit schrijven, aan de parochianen van deze kerk roe, dat zij een priestelijke bediening, hét recht van doop en ker kelijke begrafenis mogen hebben, ten verzoeke van genoemde beschermvrou we. zonder inbreuk te maken op het recht van de moederkerk of iemand anders; indien echter enkele bewoners van het platteland uit de parochies van Overschie of van Kethel, die vanwege de afstand ter plaatse hun eigen, kerk niet gemakkelijk kunnen bezoeken, verkozen hebben te behoren tot de nieuwe kerk van Schiedam dan staan wij tevens toe dat dit geschiedde en geregeicl worde met goedvinden van de pastoors tot wier parochies zij be hoorden. tegen een redelijke en gepas te vergoeding. Gedaan en gegevens bij Horst in het jaar des Heren 1262 op de vooravond van de heilige Nico- laas". Advertentie Ds.- Jansen noemt het een hoge prijs voor beter licht. In 1857 worden de olie lampen geschikt gemaakt voor gasver lichting. Ken jaar later komen er twee vierarmige gaskronen hij. Na herhaalde ■verzoeken van de predikanten komt er in 1862 gasverlichting op de preekstoel bij. Het belangrijke attribuut uit vroeger jaren, de zandloper, werd officieel in 1824 verwijderd. Voor die tijd stond de .zandloper op de kansel en hij mocht tijdens de preek tweemaal omgekeerd worden. Er mocht dus niet langer dan anderhalf uur gepreekt worden, Ds. Jansen verwijst naar het oude stadswapen van Schiedam dat ook op de kroonlijst van het Tekstbord uit 1617 is aangebracht. Op deze zandloper staat de spreuk: „Fluit arena, ruit hora" (het zand vloeit, de tijd spoed, d.w.z. snelt voort). Activiteit was er wel in de vorige eeuw Ds. Jansen kan niet elke handeling waar deren Zo vermeldt hij met afkeuring dat kansel en doophek in 1836 duchtig bruin werden geverfd. Voor rekening van de kerkmeesters worden in 1854 vier toga's en vier baretten voor de predikanten vervaardigd. Voor een extra salaris van vijf gulden per jaar mogen de „balgen- traders" de costuums voor de godsdienst oefeningen gaan halen bij de pastorie om ze na gebruik weer terug te brengen van kerk naar pastorie. Het begraven in de kerk werd „op den duur schadelijk voor de levenden" bevon den. Bij KB van 1827 werd het begraven in de kerken verboden en voor het ver lies aan inkomsten kroos de stedelijke overheid aan de kerk een jaarlijkse som van 550 te beialen. In 1871 stopte de gemeente met de scliadevergoedlngsheta lingen en. het proces dat de kerkmeesters voerden had geen resultaat. De Doleantie -van 1886 had meer in vloed. Ds. Hendrik Hoijte Veder ging met de dolerenden mee. Onderling Bosman is een groot tegenstander, hij ziet in het lokaal van de Geref. Vereniging aan de Lange Haven op zich zelf al „een pro test tegen de overige rechtzinnige pre dikanten". Een verzoek van de heren Hoek, Groeneweg en Van der Drift (be- kende namen ook nlt deze ty d) dat de kerkeraad de „reformatie der kerk ter hand zal nemen wordt afgewezen. De verhoudingen in die dagen waren niet aangenaam. Ds Veder legt het ambt neer op 13 april 1887. In 1890 zijn 300 personen ds. Veder gevolgd Kiescolleges doen m 1867 hun intrede. Kerkeraad en kiescollege dragen een rechtzinnige signatuur met als «evolg hat nadien steeds rechtzinnige predikanten zijn beroepen. Ds. C. de Wilde was de eerste predikant die op deze wijze naar Schiedam werd beroe pen. De vrijzinnig georiënteerde gemeente leden gingen aparte bijeenkomsten hou den in het gebouw Paulus op de Korte Haven (nu een steenhouwerij, nog is de kerkzaai te zien. Red.). Na het vertrek van dr. Hooijkaas in 1873 kon de enige vrijzinnige predikant ds Francois Haverschmidt (de dichter Piet Paaltjens) slechts eens in de vijf weken in de Grote Kerk een ochtend beurt vervullen. Daarom werd in 1874 de Schiedamse afdeling van de Neder landse Protestanten Bond opgericht. Ds. Jansen constateert: „Het is deze verandering, die sinds 1867 in Schiedam, op de achtergrond ook in niet geringe mate de verhouding tussen kerkeraad en coiiege van kerkmeesters bijna een eeuw lang heeft beïnvloed en dat meestal op een weinig vruchtbare wijze." jCEN oude opname van de deur onder het orgel in de Grote- of St. Janskerk van Schiedam. Wij hebben het voornemen om in onze editie van a.s. zaterdag een volledig verslag op te nemen van de bijzetting van het stof felijk overschot van H. K. H. Prinses Wilhelmina. Daar de plechtigheid om ongeveer 14 uur zal zijn beëindigd, zal ons blad die dag ongeveer twee uur later bij onze abonnees worden be zorgd dan op andere zaterdagen het geval is. DE DIRECTIE De metaalbewerker A. G, B. is don derdagmorgen om tien over half acht op zijn bromfiets tegen het pand Noord- vest 117 in Schiedam gereden. Hij is met een hoofdwond naar het Schiedamse Ge meenteziekenhuis vervoerd. Ingebroken is in het pand van -de N.V. Scheepswerf J. C. -Hempel's, Strick- ledeweg 101 in Schiedam. Met een scherp voor-werp is een raampje geopend. Alle bureaus zijn doorzocht, niets wordt ver mist. Een onbevoegde heeft zich toegang verschaft tot -de woning Burgemeester Van Haarenlaan 1381. Vermoedelijk is de deur geopend met een haakje via de -brievenbus. Niets wordt vermist. Ook de door binnenhuisarchitect W. Oomens (Martens-Hoogstraat) inge richte modelwoning: zaterdag van 105 uur en zondag van 25 uur. Advertentie -technisch, utariaal ivaard Het Liberiaanse zeeschip Clyde Ore arriveerde donderdagavond met een do de aan boord in de Rotterdamse Waal haven. Het was de 25-jarige Duitste matroos H. H. H. Leiteritz, die woens dag tijdens een karwei aan de laad boom plotseling tegen de schoorsteen werd geslingerd., Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g, tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re dactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Apotheek Jansen, Swam- merdamsinge! hoek Musschenbroek- straat. Stedelijk museum: tentoonstelling oeu vre, Henri-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 1017 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Expo sitie Schiedamse kunstenaars, 14—17 en 19—21. Uitgebreide collectie fantasie modellen, ook in witgoud. I/MU- NWE BINNENWEG 29S. SCHIEDAMSEWEG 129 Fransenstraat 23 - Tel. 6436 Vlaardingen SCHIEDAM. Ondertrouwd: P L Arke- steijn 30 jr en G A van Mii 28 jr; W F K J F Trackers 32 jr en J Schouwink 26 jr; D Hêinebal 22 jr en J E M Rijnhout 20 jr; J C F Jansen 24 jr en M M Diesch 21 jr; M W de Kok 17 jr en G G Leliveld 17 jr; A Koor- revaar 18 jr en A M Hogenbirk 17 jr.- E P Maeder 21 jr en J Vroon 21 jr; A Pols 24 jr an K Planken 20 jr; P N Pijnaeker 21 jr en M D Moerer, 19 jr; J G Scheffers 24 jr en J Pegels SI jr: M J Schoïte 31 jr en AT A S Schikhof 21 jr; F Smits 26 jr en M Groote- boer 21 jr; G H Stam 31 jr en J M Hermans 30 jr. Getrouwd: P C Bonefaas 27 jr en H G M Kerssen 22 jr; H Verbeek 33 jr en H R Oran je 27 jr; J M B Reinsbroek 25 jr en C -T M Vermunicht 24 jr; H J Willemse 28 jr en H Woensdregt 21 jr. Geboren: Frederlcus M z v AA M van der Biezen en M J C Berns; Renatus W M z v W van de Brug en M A Peters: Anna C d v J P van Mil en M P van der Meer; John z v M J de Vries en ff van Schijndel; Karin A d v J Bisschop en T C M den Breejen. 83» SCHIEDAM krijgt ook aan de „spoorzijde" allures van een grote stad. Hard wordt gewerkt aan het fraaie complex van NS-gebouwen, dat hier reeds in het stadsbeeld is opgenomen. Vol verlangen zien de klanten van de spoorwegen uit naar de ingebruikneming (De NS zelf trou wens ook maar zij zullen nog een poosje moeten wachten. In de loop van het voorjaar pas zullen de rei zigers in en uit kunnen gaan door de hal, die bijzonder attractief to looft te worden. Nog vier maande' behelpen dan heeft Schiedam ook op dit gebied een accommodatie, die vele andere steden ten voor beeld mag i worden gesteld. I Het gebouw Jeugdhaven van de '.TV in Schiedam is morgen wegens ie begrafenis van hot stoffelijk over- ehot van H.K.H. Prinses Wilhelmina lesloten. Dc instuif Passe-partout gaat lus niet door. De slopers zijn begonnen aan het af weken van de grote panden tussen oert Heijn en het Stedelijk Gym nasium in de Lange Nieuwestraat in Schiedam. Het fraaie Rowailanhuis zal vvorden gesloopt om plaats te maken voor de bouw van het postkantoor. HAV-Bank en Rotterdamse Bank. In de Schiedamse winkels wordt al weer aandacht geschonken aan kerst mis. Op de Brocrsvest worden groen- slingers rond de verlichtingspa'en aan-! gebracht om ook hier de sfeer van; het naderende Kerstfeest aan te bren-| gen. I De christelijk historische kiesvereni-; ging Groen van Prinsterer in Schic- g) zal woensdagavond jn Irene een; edenvergadering houden. De heer N. Koren zal een korte inleiding houden over het onderwerp kernbewapening, waarna een discussie wordt gehouden. In het bestuur is een vacature ont staan doordat de heer A. Sonneveld Jr. tot lid van de Schiedamse gemeen teraad is gekozen. Het bestuur stelt ais dubbeltal kandidaat de heer J. H. Hoffenaar en A. Jongejan. De timmerman. J. C. R. heeft aangifte gedaan van diefstal van een damesfiets die niet op slot in de Prof. Kamerling Onneslaan te Schiedam heeft gestaan. 5' De Schiedamse politie heeft een los-, lopend hondje, een reu, bruin, iangj haar, naar het dierentehuis St. Anna-i zusterstraat gebracht. Het hondje, on-1 geveer acht weken oud, zag er ver-; waarloosd uit. Het liep al vrij langl in de Gasstraat en omgeving. P- In een tuin van een woning in de Thomas a Kempisstraat te Schiedam' verbleef sinds dagen een zwart-witte kat die de bewoners tijdens hun ver-' huizing hadden achtergelaten. Het dier 's naar het dierentehuis gebracht. j 9 Op de Burgemeester Knappertlaan I in Schiedam is donderdagavond om half tien een loslopende hond doodge reden. Het hondje was klein, kortha- rig, wit-zwart, spitse bek en het had een zwarte halsband. (Van een onzer verslaggevers). Bij de viering van het zevenhonderd jarig bestaan van de Grote'Kerk in; Schiedam staat het streven naar de', aankoop van een. nieuw orgel in het centrum van.de aandacht. Het orgel van. de grote Kerk heeft een vaste ea be- trekkelijk gering aantal organisten ge-" had. In zijn boekwerk vermeldt, ds. Jansen de volgende namen: 1498 Al- laert Dirckz; 1599 Dirck Lam- brechtsz Haga; 1599—1607 mr. Cornelis Haga; 18081634mr. Anthony van der. Brugge; 16341701 niets bekend,: het- orgel was in 'beheer bij de „Directeu ren van het orgie". Van deze directie, On a --„ï-iiistravic ziji, geen erenlersme- ker. aanwezig; 1702—1709 Johannes Bos;- 17103748 Maximiliaan de Bonte; 1750 1735 "Willem Ulrich; 1785—1790 Johan Hendrik Schmidt; 1790—1831 Cornelis Bakker; 1831—1875 Johan Pieter Tex- tor; 19291938 Adriaan- C. Schuurman; 1938 tot heden Jacques iP. Bekkers. In de woning van de-weduwe A. C. V. in de Gedempte Baansloot 79 in Schie-- dam is donderdagmiddag om half drie een schoorsteenbrand uitgebroken. De Schiedamse brandweer heeft de schoor steen gereinigd. Advertentie. S Ba m m 'As, - r V m Dit fs de fos die hij nodig heeft. Zo'n prachtige, heerlijke warme winterjas van zuiver wollen tweedvelours, ïn 4- verschillende moderne dessins. Raglan model, fantastisch warme, geheel gewat teerde voering, ceintuur rondom. Normaal kost deze klasse-jas 49.50, maar dén dag betaalt U voor deze een prijs, die U voor onmogelijk houdt. Leeftfd 3 - 9 jaar. Eén dag, ALLE MATEN Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schriftelijke orders. - jöar. mm ROTTERDAM: Hoogstraat Meent' Katendr. Lagedljk West-Kruiskade HOOGVLIET: Binnenban LEIDEN: Haailemmentraat ZEIST: Slotlaan VLAARDINGEN: liesveld

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1