Gemeente koopt oude panden Veerhaven straks vijf maanden uitgeschakeld Beschutte werkplaats kan spoedig verhuizen Zangavond GerefGemin Vlaardingen geslaagd Ook Vlaardingen heeft slechte gashouders Intiem kwam opnieuw het best voor de dag masfiS-fiiï Hondsdolheid in Laren? ROTTERDAM Raadsagenda met twaalf punten in Schiedam Medische diensten Wagenveer Vlaardingen-Pernis N oodvoorziening wordt ingericht in K.W.-haven Dubbele arbeidsgelegenheid Voetganger aangereden Mist speelde koren parten Frans Blaaskwintêlt speelde briljant Schiedam was vertegenwoordigd Na ongeval in Zeist Vlaardingse tafeltennisstrijd Unie-collecte Wandeltocht voor actie Open het dorp Woudweg in Kethel wordt verbeterd Burgerlijke stand Lh DE ROTTERDAMMER Pagma 4 ZATERDAG 8, DECEMBERS VLAARDINGEN Hervormde »em flmt. keSk 1^lls„w.,, as TbomSÈ ond De Vredestaak der Kerk S <wu irenische bezlnningsdienst ond fil u te V-*de Rehobothkerk s dhr a v»„ Zetten 10 JO ds D Noordmans H Avon dm ba vest ambtsdr 19 ds J var Nrert nïïhS kerk 10 ds J van Noort. is ds P Immanuelkerk 10 ds s van den Bos Ad ventszangdienst mmv baruinkoor olvW Roskam en kerkkoor o 1 v Joh Groen to <b W J Kolkert H Avondm SoaS^KeA 10 ds W J Schouten 17 ds P ZHlstra HT SI westwttkkapel 9 en 10 30 dhr Joc vrlS maas 19 ds C H van Rhijn H Avondmaal Commissie Het Woord Zaal HamnnU 10 30 ds M Groenen berg vim UttechT zunaue godsdiensten V«k? - &e°for meerde Kerk Oosterkerk 10 ds HJKou wenhoven 17 ds Joh Lever EmmauskerV 9 en 10 30 dr F L Bos 17 Sa Th POl^«fc »en 30 30 ds Th Swen ?7 ®dS G Aalbersberg Maranathakerk 10 ds Joh i?®v£r Jt dr F L Bos Christ Geref Kerk w?b™m 8 p10 leesdlenst 1730 ds M S.Roos van s Grayen2ande Aula H de Cockschool. Ph de Goedestraat 10 Iep* maft. IS d» M VU.utn v" UmJS' Gerei Gemeente Kerk Westnicuwland io en. 1lds Hulsman Leg„r des Heil» 19 30 evange „.dgadler H Hor MAASSLUIS Ned Herv gem 10 dr L v Hartingsveld 19 ds B Bales van CaDelle a d Wssel In Jeugddienst BeJ Centrum 10 ds X M Vogel Jeugdkerk lo de heer J Spil ker (Sursum Corda) en dhr W de Waard 9£n. Wetstr 2) Klnderkerk lo mevr Smit (Cat l gr kerk) Geref immanud kerk 9 30 ds C Mak 18 30 d* EJDuSSe ma Maranathakerk 9 30 ds E J Duurseme 16 30 ds C Mak Geref Kerk (vrüse maakt) 8 30 ds E Teunti van Monster 14 M ds A Veldman van Rotterdam Chr Geref Kerk 9 30 leesdlenst 14 45 ds J C van Ra venswaay van Scbevenlngen Ned Prot Bond 1015 ds L van Os Leger des Heil» 10 Heiliging!dienst 18 45 Openlucht - de -- - samenkomst op de Markt t gins 7 30 Verlos .STabS.''" J fldHIEDAMt Ned Herv Kerk Grote Ker* 10 u d» J D Spa ling «ft 17 into J D Smids BetheBeerk 10 u ds J G Jansen en 17 u ds mr G A Alma Amsterdam Opstandbjaa kerk 10 a ds A D M a assen en 19 u mej ds E A Boa co da J Couvée Oecvmenliche Dienst Vredeskerk 9 en 10 45 u ds C van der Steen en 19 u dr L J Cazemler Gereformeerde Ker* Oosterkerk 10 u da W A 17 u da J Couvée Kethel De Ark 3.30 o ds H J Heynen, Vlaardingen en da W A Krijger Kantine SCP 1430 Burg Honaerlage Gretelaan 159 10 u ds J Nawttn en 17 ds w A Krijger De Goede Haven lO u de P R Everaars en 17 U ds J Nawün Julümaker* 10 u ds J Couvée en 17 u ds P R Evenaars Ned Herv (Ge rel) Evangelisatie 10 u ds A Boertje Moer fcapeUe en 16 «i ds L Vroegindewey Delft belde diensten tn gebouw Irene Baptis- •x gebouw Irene da R Rel I Protestanten Bond 1030 u da J B Schcnrwtrflc. Evangelisch Lutherse Ge meente 10 u ds 5 G van der Haagen. Geref Kerk (Vrijgemaakt) 930 en 18 30 u ds C Vonk. Oud-Geref Gemeente 10 en 17 dienst Leger des Heüs 10 u belli gtagsdienst 18 45 u openluchtpredSdng en 1930 u verlos ring ssarnenkomst o 1 v brig K Wiertnga en ma) R Reltsma Vrije Cfer Geref Gemeente lo en 18 u ds IJ iJsselstein Chr Geref Kerk u da De Bruijne Rotterdam en 15 u ds D Henstr» Delft. De heer P J Vletter hoofd com mies eerste klas teven» secretaris van de gemeente Maassluis is benoemd tot referendaris lang vi s de volgende tetefoonnum roers gewijzigd De nieuwe nummers rijn Gemeentesecretarie Govert van Wfjnkade 30 iel 2811 Bureau Ge meentewerken Joh an Evertsenlaan f 12 teL 3733 en Commandant brand weer teL: 3733 Bet damescomité voor bejaarden ^Sotg te Maasdijk hield m De Rusthoek een St Nicolaasfeest voor ouden van 4 Üldi&en van Maasdijk. Mevrouw de Ko- J*,tiung "Wltridr leidde deze bijeen komst die rich kenmerkte door een uiterst gezellige stemming Er waren heel weel pakjes, ook voor het help sterscorps De heer C Voogd kapitein op de sleepboot Jrielsehe Maas van de af deling Havenbedrijf van het Havenbe drijf Vlaardingen Oost NV is 23 jaar bij dit bedrijf in dienst De heer Voogd die woont in de Hortensiastraat 22a tt Tlasrdfngen is begonnen «Is matroos en werd ongeveer 15 jaar geleden kapitein op de sleepboot Donderdag 13 decern ber wacht hem om 10 30 uur een hul diging in het restaurant Vucaanhaven (Advertentie) Het herstel van de inloophaven van t wagenveer Vlaardingen—per nis aan de Maasboulevard te Vlaar ca fen gaat n°s «5 000 kosten hinds men in mei i960 een eerste raming opstelde, zijn de vernielde houten ducdalven door stalen vervan gen Verder had men zich voorgeno men de fuikwanden te herstellen, maar daarmee Is nog geen begin ge maakt in verband met bezwaren die t'gen het oorspronkelijke plan gere zijn De toestand van de fuikwanden is namelijk zó verslechterd dat met al teen de herstelwerkzaamheden moeten worden uitgebreid maar bovendien is het noodzakelijk gebleken, de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden te herzien Onder meer acht men het thans nvt -•••»—iuiiuci üiuieuiv te doen aan de kwaliteit van het werk en bovendien grote risico s en kosten te aanvaarden Daarom stellen B en W van Vlaar dingen de gemeeneraad voor te beslui ten tot het inrichten van een ti deüjke aanlegplaats m de Koningin Wilhelmma laven N Z. ten Westen van de zich daar 3evindende watertank. Het zware ver keer met tankauto s kan dan via de Vul caanweg de weg m de r ehting Schiedam of Maasslus bereiken Vijf maanden Voor deze tijdelijke aanlegplaats zijn nodig een oprit met beschermend front voor de beschoe rog een verankering van een en ander ter voorkom ng van overbelasting van de keermuur een op legconstrucfae voor de afr t en enkele meerpalen Met d t alles zal ongeveer ee£ ''Ir van ve® maanden gemoeid z jn Het herstel van de veerhaven zal v er a vijf maanden vergen m ts de weers omstandigheden n et al ie veel belem meren De kosten van de nr cht ng van tjdehjke aanlegplaats worden op ƒ25 000 geraamd B en W vestigen er de aandacht m dat bij deze tijdelijke aanlegplaats niet meer gevaren zal kunnen worden zodra een waterstand van I 25 m V A P of hoger Is bereikt zodat uitgaande van een dienstrooster van twaalf uur per et maal gemiddeld eenmaal per week stag natie kan worden verwacht Een voor zienlng die hel aanleggen bij een hogere waterstand mogelijk zou maken stuit op technische bezwaren die alteen met zeer den* a ondervangen kunnen wor Intertest étiket Keurmerk op tapijten Garantie voor lang en fleurig leven INTERTEST -label Garantie tegen mot en kever Zekerheid in tapijt kwadraat Intertest aan klasse-tapijt (Van een onzer verslaggevers) In februari kan met de verhuizing van de beschutte werkplaats van St Annazusterstraat in Schiedam naar de voormalige fabriek van Fontijne In de Boterstraat worden begonnen Zoals bekend is de sociale werk plaats slecht gehuisvest in de voor malige school aan de St Annazus terstraat De Schiedamse gemeenteraad kocht dere gevallen dienst doen de volgende Vlaardlneen K v d Pol. Binnensingel 47 teL 3370 W H. Kamman Joh Westerweel straat 54 tel 5615 Maassluis P L Wekker Govert FUnck plein 21 tel 2135 Verloskundige mej Y V d. Veen Jac Catsstraat 24 tel 2376 Maasland H J v d Berg s Herenstraat 4. tel 01899—2039 Veearts Vlaardlneen en Maasland C v d Most Kethelweg 13a Vlaardingen teL 01896 3084 SCHIEDAM W H F Meijer Swammer damslngel 43 telefoon 6S696 F 3 Franke T>INNEN enkele jaren ir het beeld wm Schiedam aan'de hoeeneyde volkomep gewyzigd. Gedurende tientallejv jaren. heefL het mshfike Hoofd aU de voor uitgeschoven. post can Schiedam gefungeerd maar nu, verryzen er naast dat Hoofd hefst vyf hoge en kostbare torenflats als mar kerende bakens can een moder ne stad. De Tntonflat (een can de dne plaatjlats) tg at tn gebruik geno men. De bouw van de twee ster flats vordert ook al voorbeeldig Dinsdagmiddag om half twee zal burgemeester mr 3 W Peek tn het byzyn can cele genodigden de clag hijsen op het hoogste punt van de eerste sterflat aan de zyde van het Hoofd. De foto toont het geraamte van de ko los sen De 67 jarige P 3 Violé uit de Moer kerkestraat te Rotterdam werd donder dag op de hoek van Hemenoordstraat en MiÜinxstraat bij het oversteken door een personenauto aangereden Men vervoer L-;-- - ---- - - - de de bejaarde voetganger met een W^LiBS'BSr&wSïïi W taJJ^chaddme n&«r het Zuidcrzleken (Van een onrer verslaggevers) DE jaarlijkse zangavond van de ring Zuid Holland" van Zangverenlgin gen der Geref Gemeenten, die vr^dag avond werd gehouden In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen aan het Westnieuwland is AGENDA VOOR VLAARDINGEN Vandaag Nlenwelaan e o t Straatzang Leger des Heiis, 19 Bethelkerk Avondgebed 19 30 en morgen Grote Kerk Oecumenische bezinnings drenst, ds E J Kouwenhoven 20 ....en maandag HOEK VAN HOUJ4MD GeM» kcrit Ï-..U IFA wrtooct D« oiwereeteldke melodie 20 Bovenzaal America St. Hoekse Gem, soh. 20 en dagelijks Visserij museum Westhavenkade 45 heug haring trawltiek 1921 zater dags bovendien van vissery navigatie diaprojectie 10—1230 en 141630 Bijkantoor ,De Rotterdammer Vlaardingen Smalle Havenstraat 11 Voor red. adm en adv teL 6775 (off uitsluitend voor redactionele aangele genheden) 6619 Vlaardingen (bgg 6 avonds 010-60037) Klachten bezorging Vlaardingen C Fiotorie, Willem Beukelsz straat 72 tóL. 3345 maand- tem vrijdag 18 30—19 30 zaterd 17—18 Apotheek Ir A. L Backer EBoogstr 228 tel 2162. Belangrijke félefoomnummera meld vernam post brand en ongevallen 4444, GGD Oranje helaas slecht* gedeeltelijk geslaagd. Er zonden vele koren optreden op deze vijf tiende zangavond maar vanwege dt mist hadden de koren uit 's-Gravenhage („Koraeh"), Schevenlngen („Eben Hae zeri) Lisse („De Lof»tem") Haarlem Advendo Amsterdam .Nova Can tl ca en Tricht („De Lofstem laten we ten dat het hun onmogelijk was tijdig In Vlaardingen present te afjn. De plaatselijka predikant, ds. L. Huisman, die deze avond opende, sprak daarover zyn teleurstelling uit, maar toonde zich destemeer verheugd, dat het koor A CapeUa" tilt Rotterdam wel gekomen was, terwijl uiteraard het Vlaardingse koor „Euphonia aan wezig was. Ds Huisman las uit Lucas 1 de lorzan avond bijna afgelast zou rijn in verband met het overlijden van H K.H. Prinses Wilhehmna maar stelde^ vast dat het met elkaar zingen van psalmen en gees telijke liederen zeker met tot de verma kelijkheden behoren Deze liederen kan men nooit genoeg ringen aldus de pre dikant - Ds Huisman las uit Lucas I de lofzan gen van Mana en Zachanaa en hield nqar aanleiding daarvan een korte me ditatie. Hij wees er daarbij op» dat het Evangelie nauw verbonden is met zang en de zang met het Evangelie. Met ons zingen moeten we ons hart tot God m de hemel opheffen. Daar waar straks eau wig van gezongen wordt, moet hier ge leerd worden zei ds. Huisman. Eeuwig moeten we zingen van Gods goedertie renheden. Alvorens de koren uit Rotterdam en Vlaardingen optraden, zongen alle aan wecigen (de kerk was behoorlijk beset) twee ooppWten van het Wilhelmus In verband met „hot rouwdragend huis van Vrijdagavond trad tn de AMV3 zaal van het Hotterdamse Rynhotel op h»t Quintette a- vent francais Dit concert was georganiseerd door de Rotterdamse Kunstkring m samen werking met de Rotterdamse Kunst- stttchtmg en de Alliance frangatse Dit beroemde ensemble bestaat uit vyf eminente blazers te weten de flui tist dean Pierre Rampal (die een aantal jaren geleden reeds door de Alliance frangaise tezamen met de fameuze har piste Lily Laskroe is opgetreden en toen reeds een onuitwisbare indruk achter liet) de hoboïst Pierre Pierlot de zeer bekende klarinettist Jacques Lancelot de hoornist Gilbert Coursier en de fa gottist Paul Bongne Het samenspel was steeds buitenge woon geacheveerd en de vertolkingen stonden op een zeer hoog peil Er vielen drie kwintetten te beluisteren, nl het Divertimento San Antonio van Joseph Haydn (het tweede deel is tiet bekende koraal San Antonio waarover Brahms zyn meesterlyke var aties senreef) het zeer muzikanteske Kleine Kammer mustk fur Bias er quint ett van Paul Hindemith die zch in deze compositie als een humorist ontpopt en het geestige af en toe een tikkeltje banale kwintet voor blazers van Jean Frangaix. De mooiste muziek ra dit laatste werk is ongetwijfeld in het derde onderdeel (Va riations) te vinden Verder vermeldde het programma nog het concert voor fluit hobo en fagot van Antonio Vivaldi dat bnzonder fraai gespeeld werd (de boekdelen ge-; noten een ritmisch levendige weergave terwijl het middendeel Largo zeer in getogen klonk) en de Cassation voor hobo klarinet hoorn en fagot van Wolf gang Amadeus Mozart dat eveneens zeer boeiend vertolkt werd De fluitist Jean Pierre Rampal liet zich tussendoor nog solistisch noren in twee typisch Franse stukken Danse de Ia Chèvre van Arthur Honegger en Syrinx van Claude Deibussy Deze laatste compositie vooral werd schit terend gespeeld dan ook voor een bedrag van 140 OQQ de oude panden van Fontijne in de Boterstraat Gemeentewerken Schie dam zal in februari met de verbou wrog gereed zijn delen B en W van Schiedam mee Zij vragen de gemeen teraad een krediet van ƒ40 000 voor de inrichting van de werkplaats De huidige inventaris van de bestaan de werkplaats waarvan zoveel mogelijk naar het nieuwe gebouw zal worden overgebracht s in sterke mate ver ouderd en ontoereikend voor de bewer king van hout en metaal in een middel groot bedrijf Hij dient daarom voor ge noemde datum te worden aangevuld of vernieuwd Zo zal waar de nieuwe werkplaats 100 procent meer arbeidsge legenheid biedt dan de oude de mo gelijkheid moeten worden benut tot het inrichten van een nieuwe spuit- lak en moffelafdehng aangezien het spuiten lakken enz tot de veelgevraagde op de primaire bewerkingen aansluitende werkzaamheden behoren Met de nodige aanschaffingen en voor zienmgen is een bedrag gemoeid van 40 000 dit is bit een volledig bezette werkplaats van 125 gehandicapten een bedrag van 320 per hoofd Met instemming van de Commissie voor de Sociale Werkvoorrienir,gsrege- ling voor Handarbeiders waarin de vertegenwoordiger van de Rijksconsu lent voor complementaire voorzien In ren van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid zitting heeft stellen B en W voor ten behoeve van de eerste inrichting van de nieuwe werkplaat» een krediet ad ƒ40 000 be schikbaar te stellen ten laste van de kspitaaldlenst van de gemeentebegro ting 1962 alsmede de begrotingswljzl gingen vast te stellen die uit deze kredietverlening voortvloeien Schiedams bevolk ng was vandaag bij de begrafenis van H K H Prinses Wil helmina vertegenwoordigd door me vrouw M A. C Taverne Van Campen, Warande ao 123 en de heren A. de Groot Turalaan no 62 en J Sonneveld Van RuysdaeUaan no 60b (Van een onzer verslaggevers) Het ongeval dat zich op 12 augns- tus met een gashouder ra Zeist heeft voorgedaan is voor het Gasinsfatuut aanleiding geweest om u samenwer king met de Dienst voor het Stoom wezen de gashouders met hoge druk elders in het land aan een intens ie ve keuring te onderwerpen Bij dit onderzoek is gebleken dat ook in de negen in Vlaardingen fn gebruik zijn de tanks schenrvorming is ontstaan Om een verantwoord voortgezet ge foruik van de gasbergrag mogelijk te maken heeft de Dienst voor het Stoom wezen richtlijnen gegeven die o a behelzen dat ra bepaalde omstandig heden de gasbergrag onder een druk van ten hoogste een derde van de normale kan worden gebruikt Dit zou worden gebruikt Dit zou echter alleen mogen geschieden indien een nader onderzoek va« een plaatstuk int een van de tanks positief rraritaat zou op leveren Hogere druk Inmiddels is. dit laatste onderzoek gun shg verlopen, zodat men verwacht dat na herstel van de geconstateerde scheu ren de hogedrukgasberging ra Vlaardro gen weer grotendeels door de Dienst voor het Stoomwezen zal worden, goed gekeurd De mogelijkheid is zelfs niet uitgesloten dat nog een hogere dan de hierboven genoemde werkdruk zal wor den toegestaan. i en W van Vlaardingen vragen nu gemeenteraad een krediet van Een hond te Laren (N Hdie gister nacht door een vermoedelijk aan hondsdolheid lijdende kat werd gebe ten is in observatie genomen en raroid dels ingeent De bewuste kat was gis teren zeer agressief, liet rich met van gen en vertoonde verlammingsver schijn selen De eigenaar heeft het dier zon der vooraf ae politie te waarschuwen doodgeschoten In overleg met de ra specteur van de veeartsemjkundige dienst is het kadaver vernietigd. Hieronder volgt fle verantwoording de opbrengst van de 84e collecte voor de Unie Een School met de Bijbel gehouden door het locaal comité Rotterdam 1 Het totaal bedrag ls 2 759 06 (v U 2 564 83) Dit ls de specificatie Geref Kerk Rot terdam Centrum 1.247 50 (958 95) Chr Ge ref Kerk Rotterdam Centrum 199 90 (138 80) Gitten 184 (226) Kleuterscholen 296 44 (322,17) Van Aach v Wijck (10—) Bavinck 77 57 (29 50 Bilderdljk 53.20 (5062) Da Casta 1155 (25 60) Prinses Juliana 13 42 (16 75) Talma (30 60) v Vlooswijkstraat 52 90 (70 10 Vredenoord 87 80 (90—) Lagere en ULO-scholen 1013 36 (1143 65) Van Asch v Wijck 27 BB (40 20) Bavinck 93 35 (12695) Bilderdljk (62 13) Da Costa 35 35 (4195) Ffiblus ULO 72 86 (82 15) Joh de Graaft 33 31 (38-) Keuchenius 11712 (6570) Keu chenllus ULO 77 05 (88 30) Maurltestraat 82 -0 (55 45) Oranje-Naasau 174 73 (179 55) Oranje Nassau ULO 123 15 (9215) Prinses Beatrix 82 85 (86 55) Prinses Juliana 5 (1747) Talma (83 60) Vredenoord 88 25 (8150) Door bijzondere omstandigheden kon dit Jaar op de van Asch v wijck kleuter schooi de Bilderdljk en Talm a-school geen medewerking aan de collecte worden ge geven De tussen haakjes geplaatste be dragen geven de opbrengst van de vorige collecte aan. Zoals uit het bovenstaande wel blijkt was er voor de eigentijdse muziek een behoorlijke plaats op het programma ingeruimd De enthousiaste bijval van het talryk aanwezige publiek had een virtuoze toegift tot gevolg het Pièce torève van Jacques Ibert F VEENSTRA. (Van een onzer verslaggevers) VAN do 42 te behalen punten heb ben de Vlaardingse tafeltennis sers er 32 bg elkaar geslagen Ogen schijnlijk een respectabel aantal, maar dit komt omdat er ook plaatse Ujke ontmoetingen werden gespeeld, hetgeen inhoudt dat de punten toch ra de haringstad blijven Intiem kwam weer het best voor de dag met vijf overwinningen een gelijk spel en slechts een nederlaag Daar na volgt Reflex met twee overwin- (Van een onzer verslaggevers) L^efhe¥Sel:s^iVan hen volgende wede hun pan de5 sport hunner cembér wordt namelijk in ScHedam eeif wandeltocht georganiseerd voor de ac tie Open het dorp Deze wandel tocht is bestemd voor wandelaars tut Schiedam Vlaardingen Rotterdam Maassluis Delft en omgeving Zoals be k-end is de actie Open het Dorp nog met agesloten Nog is er met voldoen de geld Ingezameld om het eigen Dorp voor de nunder-validen af te bouwen. En nu kunnen alle wandelaars meehel pen dit Dorp af te bouwen De plaatselijke regelings commissie van de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) organiseert volgende week te Schiedam een wandeltocht waar van de baten ten goede komen aan de actie Open het Dorp Het inschrijf geld bedraagt voor alle deelnemers één gulden Oorspronkelijk was het de be doeling geweest de deelnemers die de tocht zouden volbrengen met te be lonen met een medaüe maar met een wandeldiploma In eerste instantie had den de organisatoren er vanaf gezien om een sportmedal]e en extra prijzen beschikbaar te stellen alleen om de on kosten zo laag mogelijk te houden Maar het hoofdbestuur van de N W B heeft beslist dat de wandelsportbond de me daljes zelf zou bekostigen. De plaatselijke regelings commissie te Schiedam ondervindt bij haar orga nisaüe veel medewerking die belange loos wordt gegeven Zo wordt het start- lokaal de St Thomasschool ln de Wa rande gratis ter beschikking gesteld. Ook heeft een muziekkorps zyn mede werking al toegezegd Ongetwijfeld zul len veel wandelaars naar Schiedam ko men. Hoe meer hoe beter voor de acüe Open het Dorp Immers, iedere wan delaar betekent eén gulden voor Het Dorp Op de rasdirijfadressen kan men in lichtingen krijgen over de wandel tocht. Deze adressen zijn J F Bakke ren Rembrandtlaan 15 a Schiedam tri. 63168 Van Esvridtstraat 24 Schiedam mej A C Verraey Chr Th Storkstraat 34 Schiedam en P Zuidgeest Bilder dijkstraat 27 a Schiedam De afstanden de gewandeld kunnen worden zijn 10 en 15 kilometer In verband met het bestellen van de medaljes is het ge wenst ra het begin van de volgende week zich op te geven. rungen een gelgk spel en een neder laag, terwijl de Hollandiaan de ba lans ra evenwicht hield dank zij twee overwinningen, twee nederlagen en de buit eenmaal eerlijk werd ge deeld De Windmolens maakten ech ter ook een goede beurt met een overwinning en een gelijk spel Sun light tenslotte moest zich tevreden stellen met twee nederlagen en een gelijk spel In de eerste klasse werd slechts één wedstrijd gespeeld en wel de plaatselijke ontmoeting tussen de top teams van Reflex en De Hollandiaan De Reflexanen omzeilden een moeilij ke klip mede dank zij drie overwin nmgen wra Jac Hoogendylk, die ln uitstekende vorm verkeerde De over Winning m het dubbelspel gaf de door slag en-zo won Reflex met 6—4 Ook Ja de tweede klasse slechts «en ontmoeting- Intiem 1 versloeg Insulmde 2 met liefst 9len blijft daardoor mee doen in de strijd om de titeL LTtsma diet een steek vallen, terwijl Mudde en Ie Seflex 8 tegen HTTC 5 eindelijk, een punt Van Loon het zêer goed tafeltennis zien en was topscorer Het dubbelspel werd ge- ïen met ads resultaat 5—5 Hetzelfde Itaat boekte^de Hollandlaan 2 tegen Peodrecht 1 Een mopi stukje werk le verde Intiem 2-dat met twee spelers (Noordhoek het weer mets van rich ho ren') Sunlight 1 pp het nippertje met 6—4 versloeg Waardoor het Ujstaan voerder blijft Intiem S dééd het beter en Weef met 8—2 baas over Ta va Geer lof en Huysman wonnen al hun partijen Alleen het tweede team van De Windmolens kon ra de vierde klasse tot een overwinning komen Hagaro 2 verloor echtfer slechts met 64 Wind molens 1 kwam tegen. Sunlight 2 met verder dan 5—5 De Hollandiaan 4 moest toezien dat US V 5 met 6—4 baas ln eigen huis bleef over de Hol landianen. De grootste overwinning m de vijfde klasse komt op naam te staan van De Hollandiaan 6 <tat met 9—1 geen halve maatregelen nam tegen stadgenote Sun light 3 Bergwerf en Struys zorgden voor het leeuwenaandeel De Hollandiaan 5 toonde zich met 6i nog juist de meer dere over het bezoekende Eendracht 18 (negentien) Reflex 4 verrichtte in deze klasse goed werk door uit met 8—2 te winnen van T V O K 2 de hattrick werd hier gescoord door Barbach Tenslotte verloor Reflex 7 met 9—1 van Noad 6 Score 10-0 Sozaro 2 bracht Intiem 7 op Vlaar dragse bodem een gevoelige nederlaag toe Schilder Stoik en Jansen kwamen er niet aan te pas zodat met 19—0 ver loren werd. Intiem 4 blijft voorlopig nog meedoen in de strijd om de hoogste eer Sozaro 1 moest namelijk met een 6—4 nederlaag huiswaarts keren Intiem 5 had aan een gelijkspel tegen TVOK 1 juist vol doende om rich te handhaven als leider ln haar afdeling Het winnen van een dubbelspel was doorslaggevend Hetzelf de geldt voor Intiem 6 zij het dat nu de overwinning werd behaald tegen Stokvis 3 dat met 6—4 verloor Huybens toonde in dit team zijn vooruitgaande lijn in rijn spel 40 009 om de tanks aan een speciale behandeling (het verwijderen van de scheuren) te doen ondervrerptra^Omuat de hogednikgasbergfng voorapin. de win termaanden moeilijk gemist kan worden hebben B en W het échter nodür ge- oordeeld dat niet het werk uAn tearan de tanks reeds een aanvang yreriee- ■mast! l*4r EENSGEZIND VERKLAARDEN |>E ■Cj raadslieden van de verdachten, die betrokken waren geweest hij be rovingen in Katendrecht, te ojn ge schrokken van de eis van de offi cier van justitie bij de rechtbanken Rotterdam Tegen de 26 jarige stuur man P N en de 22 jarige matroos W C D re quireerde de ofheier^an derhalf jaar gevangenisstraf en te gen twee publieke vrouwen» de 29 jarige H 3 ter H en de 26 jarige J TV O van Vzestien, maanden In de nacht van 8 op 9 september was het viertal met een ZweÉjfce zeeman op stap geweest Men^rae sloot de Scandraavier te heroven Mej Van V nam hem mee, "rnet s het doel zich met hem af te zonde ren De twee Nederlandse zeelieden volgden op een afstandje Bg een spoorwegwagon aan de Maashaven sprongen N en D van twee kan ten op de Zweed af en dwongen hem, terwijl zij dreigende woorden spra ken, zijn geld af te geven Met de buit van dertig gulden vierden zij in het gezelschap van hun „dames" de rest van de nacht feest u T)E TWEE prostituees hadden ge- XJ zamenlijk een maand tevoren een dergelijke beroving gepleegd. J5ij zaten met een zekere Carla in een cafe en bewonderden haar polshor loge en halsketting Een plannetje was ganw gemaakt Mej Van'* V nam Carla mee naar buiten, terwijl mej Ter H hen volgde Achter «en A' spoorwagon was het weer raak. Car la kreeg een stomp van Van V ln het gelaat en Ter H rukte de sie raden weg Van V had nog een/, diefstal op haar geweten. In augustus had zij een „klant" van zijn porte- moncaie (inhoud ƒ350) beroofd De officier zei tot zijn hoge eisen te zijn gekomen omdat door beide be rovingen de openbare orde xn ern stige mate in gevaar was gekomen De raadslieden vonden «den^geeiste straffen veel te hoog. Stuurman N had nog «eenjrroorwaaTdriiikwxstraf van drie maanden boved zijn*hoofJ hangen en matroos D zou een "mee loper in de beroving op S^septem her zijn geweest De prostituees had den de misdrijven gepleegd ln de sfeer van het milieu waarin zij ver keerden De raadsvrouwe van/Van V vond trouwens het aandeel van haar client bij de beroving van. Car- la met bewezen Uitspraak op 20 de cember (Van een onzer verslaggevers) De Sciucdamse gemeenteraad zal maandagavond 17 december ra openbare vergadering ten staahuize bijeenkomen Op de agenda staan twaalf punten Voorgesteld wordt in de vacature J Dijkstra in de Com missie voor het Algemeen Handels Entrepot te willen benoemen de heer J Dijkstra Enkele punten behelzen de aankoop van oude panden De verbetering van een gedeelte van de Woudweg voor ƒ18 000, en de bouw van de eerste fase van het hoofd bureau van politie voor 600 000 vor men ditmaal de belangrijke punten B en W vragen de raad een kre diet van 18 000 voor verbetering van een gedeelte van de Woudweg Schiedam Kethel. In de Woudweg op 100 tn westelijk van de Harreweg bevindt z ch een zeer gevaarlijke bocht die aan de zuidzijde van een houten beschoeiing is voorzien Deze beschoeiing verkeert in slechte staat zodat vernieuwing noodzakelijk is Het komt B en W gewenst voor om tegelijk met de vernieuwing van de be schoeung bovenbedoelde bocht enigs zins te verruimen en voor zover moge lijk af te snijden zodat deze meer vloeiend wordt, waardoor voor het weg verkeer een betere situatie zal ont staan. De eigenaars van de aanliggende per celen zyn bereid gevonden hieraan me dewerking te verlenen door de beno digde grond kosteloos af te staan mits de gemeente twee houten brugjes welke ter plaatse aanwezig zyn, vervangt Hiertegen bestaat geen. bezwaar In de plaats van de brugjes zullen twee dam men worden aangebracht De uitvoering van de voorgenomen werken heeft de instemming van de commissie voor de gemeentewerken alsook van de Verkeerscommissie De kosten worden begroot op 18 000 verdeeld als volgt materialen ƒ6 000 arbeidslonen 4 200 overige kosten 3 515 toezicht en tekenwerk 1000 onvoorzien en afronding 2 967 algeme ne kosten ƒ318 B en W stellen de raad ook voor het pand Emmastraat 1 aan te ko pen voor een bedrag van 112 500 Dit is de apotheek van mevrouw A Snyver die dient te gaan verdwijnen ten behoeve van de bouw van het stadhuis zoals ook in de komende ja ren de Rijks HBS en de Brandweer kazerne tussen Emmastraat-Over sciüesestraat en Broersvest gaan ver d wijn en. B en W vragen een krediet van ƒ240 om het pand Emmastraat 1 nog geschikt te maken voor tijdelijk ge bruik. Er zou een showroom of jets iter Herenpad Voor 3500 willen B en W het pand Herenpad 21 aankopen. Dit pand is van belang met het oog op de komende ver bredrag van het Herenpad Tevens wordt 150 gevraagd voor onderhoudswerk aan dit pand De panden Roosbeek 4 en 6 zullen worden aangekocht voor 1300 Ook wordt ƒ400 gevraagd voor de noodzakelijke reparaties Van de beer H. van der Heijden kan het pand Bo terstraat 29 worden gekocht voor ƒ7400 B en W vragen ƒ1425 extra voor on derhoudswerkzaamheden- Naar het voorbeeld van de gemeente Rotterdam willen B en W de tarieven voor de vermakelijkheidsbelasting voor de bioscopen verlagen tot een uniform percentage van twintig procent Schie dam heeft tot nu toe enkele tarieven 15 pet voor culturele film» 25 pet voor de overige films Bij de invoerine van het uniforme tarief «ti de totaaloi£ ongeveer ƒ250» aan stede lijke belasting worden verminderd B (21) is donderdag in de buurt van Gouda aan de bewaking van. Rotterdamse politiemannen ontsnapt B zou de plaats aanwijzen, waar hij een gestolen brommer ra de Gouwe had laten zakken Voordat de re chercheurs een hand konden uitste ken, dook de dief zonder zich te.be denken in het ijskoude water van de rivier en zwom hij met krach tige slagen naar de overkant Zeer vermoedelijk is hij daar met een auto verdwenen Op de plaats, waar B op de andere oever klom, staat een woonwagenkamp Wellicht heb ben de bewoners hem bg zijn ver dere vlucht geholpen B volgens de politie een kleine (161 meter), gespierde jongeman ls zelf ook woonwagenbewoner Zekerheid om trent de hulp, die B zou hebben gekregen, heeft de politie nog niet. Enkele dagen geleden werd de jon ge man in Crooswijk gearresteerd, toen hij op een gestolen brommer reed Hij wordt ervan verdacht-een groot aantal bromfietsdiefstaDen te hebben gepleegd 0 Geboren Nicolaas Willem z v B ASchler boom en W A Aalbers Kethriweg 151 C WUlem zv C Vin* en MB stóut. Bauw a tut u 1 Francises d v W G van Brake! en A M Relouw Staüonsstraat 108 Leendert, z Z H van der Hoe* en IJ Reljers prof jtot gersstraat 334 Dirk Leendert, z v J P Ka bel en M S Hakkenberg Plein 1940 ar 16 Theodoras Wilhelmus Hendrikus Vv P t C Faber Dr Wiardi Beckmansln VLAARDINGEN Ondertrouwd Willem ?Kr?^°r-rn> f® h Xoo WUhelminahaven ZOZ 'b ,erLGej?j,rflllj1 Hermana Teklenburg 28 jt 880 Bor*ert Chrlstoffel I*™*?*? 3r Bped«rostraat 19 en Joban 42 Jr Brederostraat 49 Vv??ne 4 V J Kobbe en W Lan- TV^a?flenstr as? lateerih Chris. z,y CJ Immerzeel en E van. Dere WSteVr" "tora» m i, S4«^fGetrouwd Cornells Stent ït van IJ peren 46 Willem van Wit c" WiUemijntje Johanna Cecilia Korpershoek_ 17 Johannes Kornets wros van der Linden 25 Minnen Markgraaf!»»», a a-ivan Geboren Ronald z- v H EtoXÏÏ'Sü taf"' v"™ee' v z 1 A1 Stobte 1 G»w.a K >s KMfegt 39 j J ..BÏÏ.Ï 1 *5* 4?**.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1