Indrukwekkende belijdenis in glas siert bedehuis Boek ds. Jansen verrijkt Schiedamse literatuur VEI F INZENDINGEN - GOEDE KWALITEIT „De Grote- of St. Janskerk van (10 en slot) Waardering bracht herstel van monument met zich mee bij BOOGAARD Philips Televisie vanaf per week PHILIPS TV COUZY Najaarskeuring en tentoonstelling VPKV HM "6 van Ierland Werk van Marius Richters 1 Geen ruimte voor tafeltennissers bij Hulsker? BOTSINGEN MET ZWARE SCHADE Bewonderenswaardig iverk I Burgerlijke stand Profeet Geboorteraam Radicaal LIONS HOUDEN WEER AVOND Stijging Schiedams bevolkingstotaal 1 tr •Ui- C. Lansbergen gaat Schiedam verlaten INBRAAK MET GROTE RAVAGE STIMULANS NIJVER Applaus voor nestor mmiiüiiiimiiiiiimiiiiii iiiminij HARD.... AGENDA VOOR SCHIEDAM en morgen en dagelijks.... GETUIGENIS IN STEEN" i {Van een onzer verslaggevers) ;i DE DRIE middelste gebrandschil derde ramen uit het middenkoor .|nn de Grote Kerk zijn hier te zien. fade vijf ramencyclus heeft de Rot- %damse glazenier Marius Richters liea werk nagelaten dat in zijn com- |«itie een kleurenrijkdom tot een in- firnitwekkende belijdenis in glas is ijsworden. Ds. Jansen schrijft hierover in zijn j isoek „Vijf ramen waarvan alle uit- :S beeldingen gegroepeerd -zijn rond en 1 betrokken op het centrale punt dat, als 1 de schemering valt, het langst zicht- J baar zal zijn Jezus Christus, hier uit- 8 gebeeld naar de symboliek van ds I Openbaring van Johannes <5:6): het 4 Lam, staande als geslacht. Kruisvor- I mig vallen druppels bloed uit een 4 hrisword. In de vier hoeken zijn de tekening van Zijn lijden afgebeeld de, <1 luveriiiigeii van het verraad, de door- ,'J nenkroon, het touw, de hamer, de édikspons. de nijptang. De lijnen van 4 het Lam worden afgezwakt en toch 'J ook belicht door de zevenarmige kan ji delaar: Het Woord, uitgedragen door i| de gemeente. Ja, het Lam dat ter slachting werd %deid maar het staat: Openbaring der ilierborgenheid. Weer de symboliek van Johannes vol-' 'JSjwd staan links en rechts de vier deu- Sren: gelijk de emblemen van de daar- jfboven afgebeelde vier evangelisten: de .hens (Mattheus), de leeuw <Markus), tliet rund (Lukas> en de adelaar (Johan- res). Op de beide buitenste ramen naasl ï'fde Nieuwtestamentische getuigen, vier {Godsgezanten uit het Oude Testament: laks Mozes met aan zijn voeten een uit- 'beelding van de tien plagen van Egypte, iaaast hem Elia, op het uiterste raam -rechts Jesaja en Jeremia met daaron der beelden uit het Messiaanse rijk vaarvan zij getuigd hebben. 4 Onder de evangelisten staan vier vrou- ijwen, twee uit het Oude Testament cn atwee uit het Nieuwe Testament: links ;Suth cn Rachab. de hoer van Jericho, ^bloedverwanten van het Lam. nsar de (mens (Mattheus 1 5) en rechts: Maria ■van Magdalena en Martha, bloedver-wan- jten uit genade. Boren het Lam staat de profetenge- |st»lte van Johannes de Doper aan wie {dne kerk eens gewijd was geweest, •am rechterhand wijst onhoog vanwaar jJe Geest nederdaalt, de linker hand rijst op het kind dat Maria niet als bij Seen madonna-afbeelding aan haar hart jdrakt, maar dat zij (en de aandacht wordt getrokken door haar sterk in het joog vallende handen) wegschenkt aan de wereld. Johannes en Maria staan j,.slechts" in dienst: „Hij moet wassen, brij minder- worden". ■j Onder het Lam staan de ouders van ,j Johannes de Doper, d-e met stomheid ({geslagen Zacharias en Elisabeth, Daar zonder twee beelden uit Johannes' leven: iade dansende Salome rechts, die het ,|hoofd van Johannes de Doper vroeg jtoen hij iu de kerker zat. geboeid, ver- atwijield, links. En ierzijde hiervan weer {jiwee Oudtestamentische en twee Nieuw testamentische gestalten: aan de linker kant Gideon met vuurkruik en bazuin en Jozua in de glans van de Engel des Heren, en ter rechterzijde de arme La zarus en de verloren zoon. En al deze figuren krijgen eerst be tekenis vanuit dat lichtende centrum, Het Lam, staande als geslacht. Zij de len in Zijn lijden, maar ook in zijn overwinning. Dat is het wat Marius Richters ons In de vormgeving en de kleurschakering van deze ramencyclus heeft willen zeg gen. Aan het middelste raam, het „Jo hannes de Doper-raam" is de naam ver bonden van het 1KB, het uit de oorlogs tijd vanwege de hulpverlening zo beken de interkerkelijk bureau dat ter herin nering aan zijn eendrachtig dienend werk dit raam aan de kerk heeft geschonken. TTEN getuigenis in steen" is de titel van het laatste hoofdstuk van liet hoek ,J)e Grote of St. Janskerk van Schiedam" van ds. J. G. Jansen dat ter gelegenheid van de vie ring van het zevenhonderdjarig bestaan van de Grote Kerk is verschenen. Mor genavond zal ds. Jansen in de Grote Kerk b(j de jubileumviering het woord voeren. „Een getuigenis in steen" behandelt de historie van de kerk in deze eeuw. Ds, Jansen herinnert aan dc preek van ds. Van den Broek die op 31 januari 3904 «prak naar aanleiding van. 2 Kronieken 24 1. Met de keuze van dit Schriftwoord ty peerde ds. Van den Broek de verande ringen die zich rond de eeuwwisseling voltrokken. Reeds in 1B99 was de restauratie in de vergadering van de kerkmeesters ter sprake gebracht. De toestand waarin de kerk verkeert was het huis van de ge meente van Christus onwaardig. Begon nen werd met het herstel van de kansel. Timmerman Jan Vormer kreeg in 1902 de opdracht een nieuwe kanseltrap te maken. Begonnen werd ook met het her stel van de kerkramen. In 1904 waren zeven ramen aan de zuidzijde klaar. De ramen werden niet -op de oorspronkelijke grootte hersteld. Nieuwe traceringen wer den aangebracht. De zeven ramen aan de naordzijde die in 1908 werden aange bracht kregen wel de oorspronkelijke lengte. Cathedraalglas werd .gebruikt. In het tweede en vijfde raam werd het wa pen van Schiedam en Zuid-Holland aan gebracht. Glazenier Gips maakte het ontwerp voor de ramen. Hij kreeg ook de opdracht voor het gebrandschilderd glas aan de noordelijke ingang. Het Weeshuis der Hervormden bood bij de .geboorte van H.K.H. Prinses Juliana een gebrandschil derd raam aan. Dit werd gemaakt door glazenier Gips. Het kreeg op 30 april 1910 een plaats aan de zuidzijde van de kerk. Er ontstonden wat bureaucratische moeilijkheden over het herstel van ra men maar de restauratie ging door. Het herstel van het doophek werd ter hand X i» genomen ook werd al gesproken over restauratie van het orgel. In 1914 kwam de electrische verlichting in plaats van de gasverlichting. In 1932 Iaat de burgerlijke gemeente de toren in de steigers zetten aangezien deze in een toestand van schrikbarend verval verkeert. Twee jaar later is de toestand hersteld, maar de trans heeft een al te middeleeuwse vorm gekregen. Men heeft kantelen aangebracht die thuis horen op een kasteel. De leeuwenbanken in de kerk wor den gerestaureerd. Lichtkronen uit het Stedelijk Museifm komen naar de kerk. De binten in de kap zijn vermolmd, de pilaren verzakken. De kerkramen aan de noordkant vertonen gebreken. Ds Jansen meent dat de activiteiten in de negentiende eeuw detail- en lap werk zijn geweest. Het was de heer G. W. van Bergen van Walraven die als voorzitter van het college van kerkmeesters de stuwkracht was voor de algehele restauratie van de kerk. Op 21 december 1942 werd het de finitieve besluit voor de restauratie ge nomen nadat medewerking was verkre gen van Monumentenzorg en de verdere instanties. Op 11 juni 1945 's morgens om half acht kon de firma Huurman uit Delft starten met werkzaamheden die drieëneenhalf jaar zouden duren. Vele Schiedammers weten nog welk een gigantisch karwei toen aan het ge hele gebouw is verricht. Het herstel was radicaal. Bij het afgraven van de vloer vond men het graf van Lidewij. Ok werden brokstukken van altaren gevonden uit de tijd van de beelden storm. Deze brokstukken zijn dezer dagen in de kerk te zien. Het orgel front werd ontdaan van de witte verf laag. Het noodhoor werd ingericht tot trouwkerk. Beeldhouwwerk van de Haagse kunstenaar Bergman kwam op de draagstenen van de kolonnetten. Dé kerkdiensten konden ondanks de res tauratie doorgang vinden. Op 22 december 1948 werd de geres taureerde kerk in gebruik genomen. Ds. K. de Bel ging voor. (Marcus 11 17b). De Rotterdamse glazenier Marius Richters heeft in 1952 zijn laatste grootste werk voor de Grote Kerk in Schiedam ge maakt, vijf ramen van het middenkoor kregen gebrandschilderde ramen. Ds Jansen constateert dat deze zeven- honderdjarige kerk naar het woord van dr. K. 11. E. Gravemeyer in 1949 „een gebed Is in steen, ln Iedere voeg is de fluistering van de gebeden der heiligen van alle eeuwen1". Toen bekend werd dat het sportcen trum van Reinier Hulsker te Schiedam was opgeheven, hebben vertegenwoordi gers van de Schiedamse tafeltennisver enigingen N.O.A.O., T.S.F.. Service en R.A.P. contact met elkaar gehad, om de mogelijkheid onder ogen te zien, het pand te huren. Service immers was door 'het sluiten van het sportcentrum gedu peerd en ook de afd. tafeltennis van de christelijke sportfederatie De Baanbre kers, die hier onderdak had gevonden, werd in zijn prille bestaan al geducht gehandicapt. R.A.P. dat in verband met uitbreiding van ledental ook naar uitwijkmogelijkhe den zoekt, zag hier ook iets in. T.S.F. en N.O.A..D. die dit seizoen zwaar gedu peerd worden omdat de Beurs veelvul dig aan andere verenigingen en instel lingen wordt verhuurd. Vanaf september tot en met december moeten zij al de maand september mis sen en ook van 12 december tot januari kunnen zij weer niet over de Beurs be schikken. Bovendien moeten deze verenigingen steedsmaar weer van hun tegenstanders 'noren dat het zo hinderlijk is dat de vloer afloopt. Ook zij zouden de ruimte van het pand aan de Westvest ais een goede oplossing zien. Na ampel beraad heeft men echter van de plannen af moe ten zien. Het is bij het eerste contact ge bleven. Het bleek dat de huur voor de vereni gingen die de eigenaar voor het pand vraagt veel te hoog voor hen is. Welis waar zou de mogelijkheid tot het. be oefenen van de tafeltennissport uitge breid kunnen worden, waardoor men een wat grotere huur als wat zij nu be talen wel eccepteren, maar het bedrag dat men hier vraagt is te hoog. Vrijdagavond omstreeks 18.15 uur heeft de autobestuurder B. H. W. uit Monster een lantaarnpaal van het Cal- tesostation aan de Broekweg in Vlaar- dingen .geramd. W. moest afremmen daar een voor hem uit rijdende auto vaart verminderde. Toen zijn wagen begon te glijden stuurde hij naar rechts om een botsing met zijn voorligger te vermijden met het vermelde gevolg. De auto werd zwaar beschadigd. Vrijdagmiddag omstreeks 14.05 uur tijdens dichte mist botste een tankauto, bestuurd door J. A, S,bij een inhaal manoeuvre op de Industrieweg te Vlaar- dingen tegen een tegenligger. (Perso nenauto.). De personenauto liep aan de linker zijde zware schade op. (Van een onzer verslaggevers) ALS herinnering aan de viering van 4V het zevenhonderdjr.rig bestaan van de Grote Kerk is het boekwerk van ds. J. G. Jansen „De Grote of St. Janskerk van Schiedam" een waardevol bpzit, maar het is tevens meer. Het is bovendien een verrijking van de toch al zo arme literatuur over de geschiedenis van Schiedam geworden. Gedurende meer dan twee jaar heeft ds. J. G. Jansen een bewonderenswaardig werk verricht. Hij heeft gespeurd naar de verborgen bronnen van de historie van zijn kerk. Hij heeft niet alles ge vonden. Dat kan ook niet want helaas is veel uit het verleden in het vergeet boek geraakt. Zo moest ds. Jansen enkele onderwerpen summier behandelen maar toch is hij er in geslaagd een boeiend geheel te creëren dat zowel voor de deskundige als voor de leek veel wetenswaardigs bevat. Ds. Jansen heeft er vrijwel steeds aan kunnen ontkomen dat zijn verhalen een dorre toon -van opsommingen van fei ten zouden krijgen hoewel hij daar bij het vermelden van de vele gebeurte nissen niet altijd aan kon ontkomen. Ds. Jansen heeft meer gedaan dan het schrijven van de geschiedenis van de kerk. Hij heeft getoond welke plaats de kerk had in de wisselingen van de eeuwen, wat de kerk in Schiedam be tekende en wat Schiedam in die tij den voor het zeggen had. Aan de om vangrijke lijst van noten achter in het boek is te zien welk een omvangrijke speurarbeid ds. Jansen heeft verricht. Daardoor is voor het eerst een studie verschenen die de lezer kan terugwij- (Advertentie) HUUR ZONDER KOOPVERPLICHTING MET RECHT TOT KOOP GEEN BORGSTORTING VRAAGT INLICHTINGEN zen naar het begin van Schiedams ge boorte. Fraaie foto's en tekeningen verluchten het geheel. Misschien valt het te be treuren dat ds. Jansen niet alle oude teksten heeft vertaald in de huidige taal. Stijl en toon zijn bondig en soms van een weemoedige humor. Ds. Jansen schroomt ook niet de fouten uit het verleden te noemen. Hij geselt wanneer dat nodig Is. Daardoor is dit boekwerk een rijke aanwinst voor Schiedam en de Schiedammers ge worden. Terecht Is het dan ook al bijna uitverkocht in de Schiedamse boekwin kels. Zoals gemeld, heeft de Lionsclub Schiedam' toegezegd deel te nemen aan de actie ..Open het Dorp". Dit deelnemen bestaat uit het organi seren van bepaalde evenementen, met het doel op deze wijze gelden bijeen te brengen, die ten bate van de actie af gedragen warden. Het eerstvolgende van deze evenemen ten is een causerie, op vrijdag 14 decem ber in Musis Sacrum" (aanvang 20 u.) door de bekende scheidsrechter Leo Horn, die zal vertellen over zijn erva ringen, opgedaan bij de in Chili gespeel de wedstrijden om het wereldkampioen schap voetballen. Toegangskaarten voor deze interes sante avond 1.50 per stuk) zijn ver krijgbaar bij de bekende voorverkoop adressen en 's avonds aan de zaal. De feestvreugde rondom Sint-Nico- laas leidt er toe dat we vrijwel onge merkt aan het afknabbelen van de laatste dagen van het jaar zijn be gonnen. De decembermaand is de maand van de weemoed, van de her innering en daar verandert het tries te weer dan niets aan. Integendeel, het stimuleert de sfeer. Dat is wel prettig. Het zal wel altijd zo geweest zijn, honderden jaren geleden toen de toenmalige Schiedammers spaanders hout tot de vlam van de verlichting sloegen en nu in de moderne ver- technificeerde eeuw waarin we „van alle gemakken zijn voorzien". De mens denkt immer aan hetgeen over de grenzen van het zichtbare ligt. Daarom heeft december de aparte-be- koring. Voordat de Schiedammers weer in feeststemming geraken is er nog veel te doen. Wel brengen de winkeliers overal de kerstversiering aan maar Schiedam werkt nijver door. Wel kij ken de werknemers stilletjes naar veelbelovende agenda die series vrije dagenin bet vooruitzicht heeft maar Schiedam blijft aan de arbeid. Het station is bijna gereed. Het zie kenhuis zal volgende Jaar de vorm gaan krijgen. Op de Maasboulevard komen de torenflats gereed. Bij Wil ton Fijeaoord worden nog nieuwe schepen gemaakt. Van dit alles hoopt deze krant u dezer dagen te berich ten. (Advertentie) (Advertentie) zeer eist vakkundige aanleg. Ook de service is belangrijk. Vakmanschap èn service vindt U bij le Middellandstraat72 Aert van Nesstraat 38 Het bevolkingstotaal van Schiedam is in november toegenomen met 92 mensen. Het totaal is nu 81202, hiervan zijn 40283 mannen en 40919 vrouwen. In oktober werden 63 jongens en 68 meisjes geboren, er overleden 20 man nen en 25 vrouwen, in Schiedam vesti- den zich 197 mannen en 162 vrouwen, uit de stad vertrokken 162 mannen en 191 vrouwen. Het geboorteoverschot bedraagt 86, het vestigingsoverschot is zes mensen. Bene den de leeftijd van een jaar overleden twee kinderen, in de leeftijd van vier tot veertig jaar was geen sterfte, in de leef tijd van 6069 jaar overleden 12 Schie dammers, in de leeftijd van 70—79 jaar overleden 13 stadsgenoten, boven tachtig jaar stierven negen personen. In oktober traden 62 Schiedammers in het huwelijk. Er werden vijf echtschei dingen uitgesproken. Binnen Schiedam verhuisden 221 gezinnen met in totaal 897 mensen. (Van een onzer verslaggevers) Het experiment van Je Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenliefhebbers Vereniging om aan de jaarlijkse na jaarskeuring een tentoonstelling te koppelen is volledig geslaagd. De keu ring van alle erkende rassen en kleu ren van hoenders en konijnen werd in de morgenuren gehouden, terwijl er later op de dag veel belang stelling werd getoond voor het be zichtigen van de vele dieren, die de gehele zaterdag hebben doorgebracht in de muziekzaal van het Volksge bouw aan de Schiedamseweg. Er was ook van de zijde der deel nemers veel ibelangsteUmg en zodoen de kon de voorzitter van de V.P.K.V. de heer H. Scheepmaker pas om acht tevens voor een jaar de wisselbeker voor uur het einde aankondigen, waarna secretaris, de heer C. Vroom de ve le prijzen uitreikte. De keurmeesters, de heren H. A. Peters uit Breda en C. J. H, V. Bosch uit Katwijk aan de Rijn hebben meermalen moeite gehad om een juiste beslissing te nemen, want de inzendingen waren legio en de kwaliteit ervan was behoorlijk. De fraaie plaquette, aangeboden door het gemeentebestuur van Vlaardingen, kwam in het bezit van de heer C. Ket ting uit Poortugaal, die het fraaiste van alle konijnen, het zijne mocht noemtm. Ook won de heer Ketting de medaille, beschikbaar gesteld door „De Rotter dammer". De heer M. van Buuren uit Maasland mocht ook enkele prijzen in ontvangst nemen. Met een fraaie Java krielihen deponeerde hij de mooiste van alle hoenders op de keurtafel. Hij kreeg het hoogst aantal punten, behaald. op de keuring De 8L-jarige nestor van de vereniging, de heer J. de Ligt kreeg een extra ap plausje in de muziekzaal; hij liet de mooiste Wit (Wener Konijn) zien en kreeg een beker en daarnaast nog lieEst drie prijzen voor zijn inzending. De fraaiste van de grote hoenders werd „geshowd" door de heer F. _Katwi)k uit Maassluis met een Friese zilverpen. De heer P. J. v. d. Meer uit Kethel bleek d-e fraaiste van de Nederlandse krielhoenders te hebben en hij kreeg daarvoor een lauwertak, dit dank zij zijn „gezoomde Barnevelder" krielhaan. In de afdeling: Konijnen .grote ras sen was het de heer R. Bruynin'k uit Vlaardingen. die een lauwertak kreeg voor zijrt Lotharingen Plet fraaiste der konijnen, midden rassen bleek de heer H. Rolaff te bezitten, die een Chin chilla op tafel bracht. In de A klasse konijnen (geboren na 31 mei 1962) toonde de Schiedammer, de heer L. Loog een fraaie Wit Wener en kreeg een 'kistje sigaren. Be heer Rolaff ontving de prijs voor het meeste aantal behaalde punten in de afdeling konijnen. Voor alle deelnemers was het be langrijk dat zij een beoordelingskaart ontvingen waarop alle gegevens ver meld, over de ter keuring aangeboden dieren. Het secretariaat van d'e V.P.K.V. is gevestigd aan de le Maasbochtstraat 5 te VLaardingen, waar alle inlichtingen verband houdende met deze vereniging gaarne worden verstrekt. j Geboren: Pieter M. C. z.v. F. 3 A- Breaker; Adrianus z.v. A. de Sf-, 1>. Vermeulen; Johanna A. a.v. u. w- -ia Bakker en J. P. Venderbos; Bar'holJ?,??5 3 H. 2.V. p. j. Meily en M. H. T. Braakhuis. 1 triolein M. d.v. D. H. I,. van Unen en 'i G-'M. H. van Eek: Petrus H- J-v. E. •N *ottt en C. W. M. Alberts; Richard C. :f W. C. A. van Pelt en C. C. Clanjs. f Overleden: M. Kok, 63 H-- echtgenote van 4 J- Lens; M. A. Buljs, 75 jr. echtg-va G. Mulder; J. H. Nobels, 69 ir-: J' Knop 74 Jr. Advertentie uropese collectie verlovingsringen. In maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. Ondanks het pessimisme dat „van ouds Schiedams" genoemd wordt gaat Schiedam voort op de weg van de vooruitgang. Schiedam gaat de tanden zetten in de krotopruiming. Dat zal een harde maaltijd worden. Schiedam heeft meer plannen. He laas laten nog vele mensen prompt het „teuge" horen als ze de plannen vernemen want de betweters kunnen steeds prompt en precies vertellen hoe het wel en hoe het niet gedaan moet worden.' Zij tonen weliswaar nimmer eigen activiteit maar de kri tiek is zeer goedkoop. Goede Schie dammers echter laten zich dan niet ontmoedigen en daarom werken zij voort, daarom komen zij ook ondanks de tegenwerking met goede resulta ten. Ook daarvan hopen wij u nog vele malen te berichten. De fiets van de I2-jarige Schiedam mer E. J. R. P. is bp de Lange" Ha ven in Schiedam gestolen. De bloemenkoopman C. W. van S. is in de Lange Kerkstraat in Schiedam zijn fiets kwijtgeraakt. Van de me taalbewerker J. B. C. B. is in de Oosterstraat een bromfiets gestolen. Onbekenden hebben vannacht het ruitje van de kaasautomaat die bij het Sportfondsenbad in de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam hangt, in geslagen. Zij hebben een hoeveelheid kaas ontvreemd. Tijdens de bijeenkomst van Lions- Clüb Schiedam die ten bate van Open het Dorp in Musis Sacrum zal worden gehouden, zullen sportfilms worden vertoond met commentaar van de journalist Bob Spaak. Een der bekwame en actieve krach ten in Schiedams muziekwereld gaat Schiedam verlaten. De heer C. Lans bergen heeft te Rotterdam de functie van concierge bij de gemeentebiblio theek aanvaard. Hij zal ook in Rotter dam gaan wonen. 'De heer Lansbergen was in Schiedam concierge van de BLO-scnolen aan de Bur.g. Honnerlage Gretelaan. Meer be kendheid geniet hij als voorzitter van de harmonie „Crescendo" en als voor zitter van de sectie 'muziek van de Schiedamse Gemeenschap. De heer Lansbergen had de leiding bij tal van evenementen, zo leidde hij de taptoe op de dag van het bezoek van H.M. koningin Juliana aan Schie dam, hij was een vaardig en gewaar deerd spreker bij vele gelegenheden en in het Schiedamse gemeenschapsleven was hij een fervent organisator. De heer Lansbergen gaat in januari in Rotterdam wonen. In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken in het kantoor van de Coöperatie ..De Voorloper" aan de Tweede Van Leyden Gaelstraat te Vlaardingen. De dieven richtten een grote ravage aan. Uit een brandkist die werd opengesneden wordt een nog onbe kend bedrag vermist. Verder werden enkele ka-ntoormachines gestolen. De po litie stelt een onderzoek in. Cambridge heeft zaterdag in het Wem- bleystadion de jaarlijkse voetbalwedstrijd tegen Oxford, die voor de 79e maal werd gehouden met 52 gewonnen. Linksbui ten Graham Clayton was met twee doel punten in de eerste zes minuten de gro te man in het team van Cambridge. De tweede judo-ontmoeting tussen de junioren-ploegen van Nederland en West-Duitsland, die zaterdag in Bad Kreuznach werd gehouden, is opnieuw door onze landgenoten gewonnen. De eerste maal zegevierden de Nederlandse judoka's in Amsterdam. Beide ploegen behaalden in Bad Kreuznach drie over winningen, de puntenwaardering gaf de doorslag en met 30 tegen 27 punten wa ren wederom de Nederlanders het sterkst. Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond van Oud Strijders, Contactavond, 20. Grote Kerk: Herdenkingsdienst 700- jarig bestaan: spreker ds. J. G. Jansen. 20. Musis Sacrum: HBS-Ver. Onder Ons, Feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re dactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties ca abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politic-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- nastraat, hoek Brugmanstraat. Stedelijk musenm: tentoonstelling oeu vre, Henri-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 1017 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Expo- saie Schiedamse kunstenaars, 14—17 en •10" gIi 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1