Pierre Janssen kreeg een zeer hartelijk afscheid Bijzondere grafstenen f Vele ongelukken tijdens weekeinde in Schiedam ROTTERDAM Oliebollenactie groter dan voorgaande jaren Veel woorden- een penning en een bord Wethouder: Hoe was dit mogelijk in zes jaar? Burgerlijke stand Messbediende als vrouw op gestolen fiets Drie gewonden bij gecompliceerde aanrijding Oecumenisch Kerstfeest voor de jeugd Enkele gewonden naar ziekenhuizen Woningen op v.m. HDSV-veld: naam „Schuttersveld" Geen tijd van voorbereiding Noad: acht punten Proefneming bloemen Scalp.... Cefa met „Moeder mag niet sterven Spaarbank boekte twee ton overschot Instituermgsdienst Chr. Gerei, kerk Gewonden en schade in het verkeer Kind tegen brommer DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 11 DECEMBER 1962 GEEN BROOD PENNING WAARDEVOL Op het drukke kruispunt Ger- de-siaweg-Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen is vanmor gen omstreeks half acht een ge compliceerde aanrijding ge beurd, waarbij een bromfietser, een „pendelaarsbusje" (met zes passagiers) en een vrachtwagen met oplegger waren, betrokken. SLAGERIJ BROEK Gigantisch AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks.... y Van de Schiedammer E. N is een fiets gestolen die op de Haam heeft gestaan. De Rotterdamse depothouder p. G. S. heeft aangifte gedaan van ver missing van twee autospiegels ter waarde van 35.die in de Groene- laan in Schiedam zijn weggenomen De Schiedammer A. B. heeft aangifte gedaan van vermissing van zijn brom fiets die op het Edisonplein heeft ge staan. Wegens bijzondere omstandigheden zal de ten bate van de Actie „Open het Dorp" door Leo Horn op vrijdag 14 december in ..Musis Sacrum" te Schiedam te houden filmavond tot een later datum uitgesteld worden. Reeds gekochte kaarten kunnen tot 14 decem ber aan de adressen waar zij gekocht zijn. tegen terugbetaling ingeleverd worden. Het personeel van de gemeente Schiedam heeft een inzameling gehou den ten behoeve van. de actie „Open het Dorp". Het resultaat hiervan, een bedrag van 1071,47 werd heden over gemaakt op girorekening 200. 0 In de aula van het Stedelijk Museum van Schiedam wordt zaterdag 15 de cember om 20 uur (bij kaarslicht) een concert van snaarinstrumenten gege ven. De uitvoerenden zijn Marijke Ferguson, kleine harp, Koos Suyker, gitaar en Rene Rakier, piano, 0 Van de winkelier B. G. is in de Groe- nelaan te Schiedam een vlag niet stok, vermeldende Capmina-ijs. gestolen Op een bouwwerk aan de Laan van Bos-Es zijn van een platte wagen twee wielen met banden ontvreemd Uit de stalling van Wilton-Fijenoord is de bromfiets van de plaatwerker W. E gestolen, De eerste helft van het compeütiepro- gramma van de landelijke tafeltennis- overgangsklas is afgelopen. De onder ste vier teams moeten degraderen om dat een sancringsslag aan de gang is. Ook het Schiedamse NOAD is daarbij nauw betrokken. Het eerste team van NOAD zal het de tweede helft nog zeer swaar krijgen. Be kans dat het team zich zal hand- fuiven is echter nog ruimschoots aan wezig. Henk Aben zal in de tweede helft van de competitie regelmatig kun nen meespelen in tegenstelling tot het eerste gedeelte. Ongetwijfeld is dit een versterking van. het team. Als het team dezelfde vechtlust op kan brengen als in de eerste helft dan behoeft men niet te wanhopen. In januari begint men met de tweede helft van het programma. De stand is als volgt: Dordrecht 9, 8. 0. 1, 16; N.K.F. 9, 7, 1, 1, I5;S.V.E. 9, 6. I, 2, 13; Müksteamers 9, 4. X. 4, 9; XJ.S.V. 8, 1 0, 4, 8: N.O.A.D 9, 3 2. 4. 8; Sala manders 9, 4, 0, 4, 8; U.T.C.C. 9, 1, 3, 5, 5; Gispen 8. 0, 2, 6. 2; Barna 9,1,0, 8, 2. (Van een onzer verslaggevers) te SrhLr stede»Jk Museum itrmri ^rar£ Schiedam maandag- ^scheid genomen van de con- A' Janssen. Hoewel er K hctWVeh °ffidële bekers waren, is het afscheid met veel omhaal van Pierre Jassen was daarbij het meest aan het woord, want ,,.'J de genodigden een serie diapositieven van kunstwerken (o.a. van het Parthenon), waarbij hij stelde dat veel door hebzucht in de musea is terecht gekomen. Wethouder mr. M. J. M. van Kinde- ren schonk Pierre Janssen voor zijn zes jaar arbeid in het museum de erepen ning van de Schiedamse Gemeenschap, lie heer Janssen schonk het museum een bord voor de voorgevel zoals ook zon voorganger D. Schwagermann had gedaan. Dit bord bevat een afbeel ding van een engel die da twee Schie damse stadswapens behoed zoals een gravure van een meester in de incu nabel „Het leven van Liduina"', ver vaardigd in het St. Anriakloostcr in Schiedam, te zien geeft. Pierre Janssen stelde met nadruk dat hij de eerste full-time conservator was geweest, ziin beide voorgangers waren part-timers, men kon het hun niet kwa lijk nemen dat zij het gigantische mate riaal in het grote gebouw niet hebben kunnen behandelen zoals Janssen heeft kunnen doen. De genodigden waren gevormd uit veie gemeenteraadsleden, hoofden van dienst en de vrienden van de scheidende con servator. Een groepje musici, de sopraan Nelly van der Sjiek en de heren Lagen- da3l en De Vries (piano-klarinet) heeft als intermezzo een werk van Schubert ge speeld. ftlERRE JANSSEN en zijn vrouw: Geschenken bij een afscheid na zes jaar Wethouder Van Kinderen deelde mee dat de commissie van het Stedelijk Mu seum wist dat het een proefneming was toen de commissie aan de gemeenteraad voorstelde de heer Janssen te benoemen. Wel waren de kwaliteiten van de heer Janssen bekend maar hij was ook een jongeman van dertig jaar die alle geijkte eigenschappen voor het beroep van ambtenaar miste. ,Jia, meester, kom efje hier ruien", zei de oude man en voor zijn vrien delijk gebaar zijn we bezweken. Zo had u ons onlangs in gezellige kout tn het postkantoor kunnen zien zitten even behaaglijk de rug tegen de ver warming strekkend zoals de bejaarde stadgenoten deden, „Ik heb je laatst nog verteld van het huis, toeet je wel" zei ie en we wisten het, ,Jk ga 's mid dags bijna niet naar huis, moet je weten imint ik wil geen brood 's mid dags en als ik er ben blijven ze maar aanhouden. Nou zit ik gezellig hier maar mijn maat is even weg". Ken nelijk diende ttw correspondent nu als klankbord te fungeren. Daarom heb ben we maar wat vriendelijks gezegd. AUe mensen zijn gevoelig voor een vriendelijkheid... „Wat heeft u daar voor een mooie penning", zeiden we. En toen was de sluis van welspre kendheid opengetrokken. „Ja, dat is een moot verhaalhet is een mooie penning ook. Moet ik dat eigenlijk wel vertellen want jij bent één van die jonge journalisten. Nu ja. ik weet wel dat jullie niet raak schrijven. Je mag dan ook best weten dat dit een herinneringspénning is. Die draag ik altijd. Ik heb hem in de oorlog ge kregen van mijn vrouw. Toen was er niks te koop. Nee, het was een barre tijd, daar weten jullie, jonge journa listen natuurlijk ook alweer niks van maar voor ons was het erg. Ja, dat we dat met onze ouderdom en wijs heid nog mee moesten maken. Toen ik jarig was heeft mijn vrouw me toch nog een cadeautje willen geven. Er was niks. Ze heeft van een oude mooie munt dit kunststukje laten gra veren, nou hoe vind je het, prachtig toch zeker? We vonden het prachtig. Nu is het waardevolle voor verslag gevers, die meer luisteren moeten dan dat ze tot schrijven zullen komen, dat oude mannen monologen kunnen houden. Rustig gezeten op het Schie damse gemeenschapsbankje hebben we dan ook het verdere relaas aan gehoord. Uit het eenrichtingsverkeer hoorden we ook nog: „Ja en toen had ik dat mooie penningkie gekregen hé, ik was er trots op, ik heb het altijd gedragen al bijna twintig jaar lang. Toen heb ik me suf lopen prakkizeren wat ik nou voor mijn vrouw zou kun nen kopen. Er was niks te koop, man, dat kan jij je natuurlijk niet inden ken", We hebben de Schiedamse groot vader verzekerd dat we ons helemaal in dat verhaal van die barre tijd za ten in te denken. Rij vervolgde dan ook door te ver tellen dat hij ten slotte in een bloe menwinkel terecht was gekomen. Ner gens een cadeau te koop, dan maar bloemen meegenomen, daar is een vrouw altijd geuoelig poor. De goede stadgenoot trof ook in de winkel zijn teleurstelling. ,J>tel je nou eens voor zei ie terwijl hij cms gespierd in de arm kneep „kom ik daar in die win kel en hebben ze alleen maar bruids boeketten en grafkransen. Ja, heus hoor alleen maar bruidsboeketten en grafkransen. Nou mijn vrouw zou ge dacht hebben dat ik haar voor de gek wilde houden als ik met een bruids boeket aan kwam. We waren al der tig jaar getrouwd en met een graf kransdat kon helemaal niet natuur lijk." „flad u niet van ieder wat kun nen nemen?" suggereerden we vaag jes maar met een abrupt gebaar wees hij de onzin van zich af. Hoe kom je daar bij, dat zou die man in die winkel ook niet gedaan hebben. Alles was veel te duur want het was niet te krijgen". En slim lachend besloot hij: „Nee, meester, ik heb gewoon die bruidsboeket gekocht, ik heb er wat uitgetrokken en het toen aan mijn vrouw gegeven, ze heeft het nooit ge merkt". Namens gemeentebestuur en bevolking mijn ambtelijke consciëntie van een be- braeht de heer Van Kinderen dank. De proef is ten volle geslaagd. HU heeft de commissie weten te bewegen andere wegen te volgen en spoedig werd zicht baar wat er gepresteerd is. Dat werd ook zichtbaar op de gemeentebegroting. Als men ziet wat het gekost heeft vraagt men zich af hoe het mogelijk is geweest dit in zes jaar te realiseren. Pierre Janssen 3 De heer Janssen kon dit alles doen door het doelbewust voeren van een beleid en het zelf geloven in dat beleid. Janssen maakte het museum schoon, Janssen zorgde dat er een volledige catalogus kwam van de eigendommen van het museum. Zijn opvolger kon zich nu in drie dagen een beeld vormen van het eigen bezit. Janssen haalde dui zenden naar het museum. Hij deed de drempelvrees overwinnen. Hij leerde kunst zien en dat alles gedragen door een nimmer ophoudend overrompelend enthousiasme. Hij heeft het Stedelijk Museum uitgelicht boven het plaatselijk belang. Wij weten dat met zijn vertrek de glans van TV en radio van het museum zal weg vallen. maar wij weten dat zijn werk van blijvende invloed is omdat het gevestigd J"? "op een hechte basis. De heer Van Kinderen zei na een jaar te hebben be grepen dat de heer Janssen geen levens taak zou hebben in het Schiedamse museum. Het zou voor hem en het museum een ramp zijn geweest als hij hier zijn activiteiten tot ziin 63e jaar-had moeten bot vieren. De heer Van Kinderen noemde het nogmaals een prestatie een gemeentelijke begroting te verdubbelen in Zes jaar tijds. Het is een kunst om de gemeenteraad hiertoe te krijgen, maar deze heeft steeds unaniem achter het beleid gestaan. Altijd is er met waardering over het werk van de heer Janssen gesproken De heer Janssen heeft voor en na de loftuitingen gesproken. Hij kan wel zeg gen dat de erepenning van de S.G. een scalp was die hij zou voegen aan zijn totempaal, maar het huldebetoon had hem wel wat gedaan. In Franse romannetjes wordt geschreven over de kleine stadjes waar kleine kringetjes van mensen elkaar dwars zitten. Hij herinnerde aan het feit dat de S.G. het met de lastige, pathetische Janssen niet altijd gemakkelijk heeft gehad en dat ze desondanks de erepenning verstrekken wjjst op karakter. „Ik heb mij een dienaar van de gemeenschap gevoeld, ook ai was SCHIEDAM. GeDoren: Gijsberta C. A. 5 v J a vander Schee en A J van den Arend; NicoJaas A z v T B Specker en M van Katwijk; Johannes H z. v. J de wolf en M van den Heuvel: Jantina d. v. J». W. Meijboom en J. L. Vuyk; Christina M. T. C, L. d v C A Versteeg en G M y Damen; Eliane T C d v. P J. W Beu kers en L C L Sanger: Dina M H d v C. Hoogendam en H. M. Sas: René J. M. 2. v. J W Janssen en H P. Goedhart. Antonia J, C. d v A Baden en A j. m. Frenaij: Maria G H. d. v. C T Spijkers en M A. j. Kramer; Adriana M. a v. J- H Zandstra en A. P. Lussenburg Schiedam Overleden: A. C boeren. 84 jr. echtgenote van: F. J. Biemans; P. I- var- (Denemarken). paalde instelling. Al na twee dagen begon ik te beseffen dat ik werkte voor mijn opvolger. Ik heb de zaak perfect willen overdragen en dat Is me gelukt. De heer Janssen stelde dat hij in het museum gelukkig is geweest hij had nu al heimwee, ondanks vernederingen die hij had gekend. Voor hem en zijn vrouw had het museum weieens als een molen steen om de nek gehangen. Dankbaar was hij. dat het vaste personeel- van het museum zijn nukken gelijkmoedig heeft willen verdragen. „In dit in wezen verschrikkelijke gasthuis heb ik met bezorgdheid ervaren wat we doen met de verworvenheden, die we achter laten", zei de heer Jans sen die stelde, dat hij voor de exposities „niets buiten gesloten had van wat de moeite waard leek". De Japanse Cinema scopefilm „Moeder mag niet sterven" wordt zaterdagavond voor de Cefa in de kerkzaal van De Goede Haven Aan dé Westfrapkelandsie- dijk in Schiedam vertoond. Kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Nienrants- verdriet Lange Kerkstraat 52b. Deze Japanse film is >een> zeer bijzon dere film. Een film waarin niet alleen elke handeling, maar ook de muziek haar eigen betekenis heeft. Een film met -tragiek en weemoed, een film ook met humor en vrolijkheid. Een filmwerk met een diepe warme menselijkheid. Het verhaal is noch sensationeel noch sentimenteel. Een vrouw moeder van twee kleine jongens weet dat haar man aan t.b.c. lijdt en niet weer beter zal worden. De kinderen beseffen nog niet ten volle wat het betekent de dood van hun vader steeds meer naderbij te 2ien komen. Totdat de kinderen zich plotseling bewust worden van het feit, dat zij ook hun moeder wel eens zou den kunnen verliezen. Als een. angst schreeuw klinkt dan hun kreet „moe der mag niet sterven". En de moeder.... elke dag ziet zij de levenskrachten van hem die zij liefheeft, afnemen. Toch beseft zij, dat de levens blijheid van haar opgroeiende kinderen niet mag worden aangetast. Ten koste van alles moeten zij hun pleziertjes heb ben. Zelf neemt ze van vader de boek houding over en spaart elke cent voor zichzelf uit. Deze zelfopoffering van de moeder is voor de jongens een lichtend voorbeeld en maakt hen tot kleine hel den, die met Kerstmis hun moeder ver rassen met een warmwaterkruik en uit eigen mond gespaard gebakje, ste jongen, op school, als eerste prijs voor zijn opstel, een mooie klok; een klok die op het kastje bij vader* s bed de laatste ogenblikken van de wegglij dende leven wegtikt in de eeuwigheid. Dit zuivere filmgedicht, vol liefde en offervaardigheid, laat ons zien dat de werkelijk waardevolle dingen van het leven van alle tijden en van alle vol ken zijn. Een film die doet nadenken over de vragen van leven en dood en daardoor verrijkend zal kunnen werken. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit Ja panse meesterwerk niet alleen in Cefa- kringen maar ook daarbuiten velen zal weten te boeien en te ontroeren. (Van een onzer verslaggevers) Gert W.. een 17-jarige mess-bediende uit Hamburg, heeft vannacht een merk waardige onderneming niet kunnen vol brengen. De jongeman reed onder In vloed van sterke drank door de Burge meester Knappertlaan in Schiedam op een damesfiets. De Schiedamse politie ontdekte alras dat de knaap de flets ge stolen heeft. Niet bekend is. waar hij de fiets heeft ontvreemd. In het politiebureau zagen de agenten dat de Duitser zich gehuld had in een dameshemd, een bustehouder, een onderjurk en een schortje, die hij over zijn hemd en broek had aangetrok ken. Dit materiaal zou hij van een vrien dinnetje hebben verkregen.. De politie heeft niet kunnen ontdekken o£ de vrien din bestaat. Wel is gebleken dat de Duitser in een Schiedams café in. Broersveld alcohol houdende dranken heeft genuttigd. In het politiebureau gaf Gert W. te kennen dat hij wilde slapen. Dat mocht Hij zal later naar zijn schip in de Merwehaven worden vervoerd. Bijzondere grafstenen zijn te zien in Schiedams Grote Kerk. Hier liggen de regenten- en koopmansfamilies uit vroegere eeuwen begraven. Er is de eenvoudige grafsteen van de tweede predikant van deze kerk Taurijn te zien evenals de steen van de heer Maas die van 1710 tot 1819 leefde. In de noordmuur van de kerk is een wel zeer bijzondere grafsteen te zien. De steen herinnert aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Doordat rader op Valentijnavond 14 februari j 4o.o tg vroeg het tromxnelsein gaf werd een aanslag van Jonker Frans van Brederode uit het Hoekse Rotter dam op het Kabeljauwse Schiedam tijdig ontdekt. Bij de Rotterdamse Poort is gevochten. Aan één der gesneuvelden herinnert deze steen waarop in spiraalvormig gothisch schrift gebeiteld staat: „Int iaer ons Heere MCCCC en LXXXIX op sinte Valentijnsdach wart doot ghescoeten Wybrant Jacobsz van Amstelda. Bit voer die siei". In Schiedam huisden toen veel troepen uit de Hollandse steden en deze merk waardige steen getuigt dat een Amster dammer in Schiedam viel voor de op bouw van Keizer Maximiliaans. rijk. In de afgelopen maand werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam inge legd 1.438.499.38 en 1.235.063,71 terug betaald. De injagen overtroffen dus met meer dan 200.000 de terugbetalingen. Het inlegoversehot van 1962 kwam hier mede op 2.630.230,92 tegen over het zelfde tijdvak in 1961 2.593.849.05. Op 30 november 1962 was aan 51.599 spaarders in totaal 38.137.507.67 ver schuldigd (30 november 1961 50.232 spaar ders met een gezamenlijk tegoed van 34.398.603,12). Het tegoed van de deelnemers aan het sparen ingevolge de jeugdspaarwet over schreed in november de 600.000,(30 november 1961 tegoed 635.202.821. Op 30 november 1962 waren het inleg gerstegoed en de reserves voor 25.903.966.59 belegd in effecten, voor 6.326.913.52 in hypotheken en voor 8.938.635,21 in onderhandse leningen aan of gegarandeerd door rijk, provincies, ge meenten e.d. De onbelegde middelen bedroegen per 30 november 1962 1.476.885,02. Op donderdag 13 december om 20 uur zal in de aula van de Chr, Huis houdschool een kerkdienst van de Chr. Geref. kerk worden gehouden, waarin ds. S. Wijnsma zal voorgaan. Tot nu toe was Ridderkerk een wijk- gemeente van de Chr. Gereformeerde kerk te Rotterdam-Zuid. Donderdag avond zal zij zich institueren tot een zelfstandige gemeente en zullen de ambten volledig worden ingesteld. De bromfietser en twee inzittenden van het busje werden met verwondingen naar het Dijkzichtziekenhuis overge bracht. De 21-jarige heer T. Hogendoom uit, de Lambertusstraat reed met zijn brom mer plotseling voor het „pendelaars busje". De bestuurder, de 21-jarige heer J. C. M. Blom uit Rucphen (N.B.), pro beerde de botsing te voorkomen door sterk te remmen. Het gevolg was echter, dat de wagen slipte. De brommer kreeg toch nog een duw en viel onder de tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger. Het slippende busje botste eveneens tegen de vrachtauto De bestuurder van het busje en zijn 25-jarige broer, die naast hem zat, wer den aan het hoofd gewond. De bromfiet ser kreeg dezelfde verwondingen. Op het kruispunt Gerdesiaweg Ruysstraat is de 73-jarige G. Edenburg uit de Brouwerstraat, die op een brom fiets reed, door een auto gegrepen. Met verwondingen aan het gezicht, de rechter enkel en rechter schouder is hij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Eveneens in het Dijkzigtziekenhuis is opgenomen de 23-jarige monteur J. van Vliet uit Nieuwerkerk aan de IJsseL Hij reed gisteravond op zijn motor op de Plaszoom, slipte op het gladde weg dek en sloeg over de kop: De derde gewonde, die naar het Dijkzigtziekenhuis werd gebracht was de 76-jarige mevrouw P. Drijver uit de Ie* Schansstraat. Op de hoek. vaa de Spanjaardstraat en de le Schansstraat was zij bij het oversteken aangereden door een bestelauto. Bij het haastiig oversteken van de rijbaan van Het Slag struikelde de 59-jarige mevrouw E. v. d. Berg uit de Pie ter Wouterstraat. Haar sleutelbeen is vermoedelijk gebroken. Zij is naar het Zuiderziekenhuis gebracht. De Dekenale en Oecumenische Jeugd raden organiseren vrijdag 21 december en zaterdag 22 december een kerstbij eenkomst. Aan deze bijeenkomst wer ken 19 leerlingen van het Libanonly- eeum, St. Montfortcollege. Chr. H.B.S. Henegouwerplein, Lyduinalyceum, Mar- nix gymnasium, Chr. H.B.S. Adriana- laan, Fr. College Gymn., R.K. MMS Walenburgerweg, Calandlyceum. St Franciscus College en de r.k. Kweek school St. Lucia mee als declamatoren en declamatrices. Opgevoerd wordt een declamatorium van pater J. A. Dijk- zeul. De jeugdraden nodigen alle Rotter damse jongeren uit voor deze samen komsten. De kerstbijeenkomst op 21 de cember wordt gehouden in de Domicus- kerk. Hang 17 en die op 22 december in de Prinsekerk aan de Statensingel. Advertentie. VAN HÖGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 -VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) In het weekeinde zijn er in Schie dam weer vele ongelukken gebeurd. Enkele mensen zijn daarbij gewond geraakt en moesten in ziekenhuizen worden opgenomen, O De Schiedamse mejuffrouw J. H. S. S. is vrijdagavond om tien over half negen op het gladde wegdek van de Broersvest in Schiedam gevallen. Zij is met een hersenschudding naar de Dr. Noletstichting vervoerd. Keesje E. vier jaar oud, wonende in de Goeman Borgesiusstraat in Schie dam, is vrijdagmiddag om tien voor een plots van het Dr. Wibautplein overge stoken. De chauffeur G. J. P. de H. kon met zijn vrachtwagen een aanrijding niet voorkomen. Het kind is met een her senschudding naar het ziekenhuis ge bracht. De 72-jarige Schiedammer P. van Oosten is zaterdagavond om half acht van de trottoirband van de Westvest in Schiedam gegleden. Hij is met een dani ge wond aan zijn neus naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd. Op de hoek van de Burgemeester Van Haarenlaan en de Parkweg in Schie dam is zaterdagmorgen om vijf voor half tien de monteur G. P. met zijn bestel auto tegen de auto van de boekhouder M. S. gebotst. Beide voertuigen zijn be schadigd. De heer T. S. die eveneens in de bestelauto zat, is met een hoofdwond naar het Schiedamse Gemeentezieken huis vervoerd. Doordat de electrisch-lasser A. B. zondagmorgen om vijf voor half elf met (Van een onzer verslaggevers) Op het kruispunt Broersvest - Korte Singelstraat te Schiedam is de automobi list J. Th. den B. in botsing gekomen met de 12-jarige wielxijdster W. v. d, Weij. Het meisje, dat geen voorrang verleende, had een bloeduitstorting aan de knie. Doordat de chauffeur A, J. v. M. uit Rotterdam met zijn vrachtauto achter uit reed op de Jan van Zutphenstraat in Schiedam is de bromfiets van de 48-jarige uitvoerder J. S. totaal vernield. Doordat de 33-jarige C. Bi op de Mgr. Nolenslaan in Schiedam maandagmorgen om half elf onvoorzichtig het portier van zijn auto opende, werd de voorbijfietsen- de kappersbediende A. G. H. tegen het wegdek geworpen. De 40-jarige heer H. had een kneuzing aan de rechterhand. Rijwiel en auto zijn licht beschadigd De Schiedamse politie heeft enkele bekeuringen uitgedeeld aan weggebrui kers die in de verkeerde baanvakken hebben gereden. .zijn auto geen voorrang aan de groente handelaar C. P. B., gaf, is een botsing ontstaan op de hoek van de Jacob van I*ennepstraat en Philips van Bourgonaie- straat in Schiedam- De heer P. P. che bij de groentehandelaar in de auto zat, kreeg schaafwonden en bloeduitstorton* gen aan de benen. B. et W. van Schiedam vragen de ge meenteraad aan het blok woningen op het vroegere HDV5-terrein de wijk- naam Schuttersveld te willen geven. Reeds toegekende namen aan de stra ten op dit Schuttersveld zullen dan ook worden gewijzigd. B. en W. willen de vroegere schutterij" eren. Het is niet mo gelijk gebleken de straten te doen aan sluiten bij de nummering van de Noord- vestsingeL Het bouwterrein van deze blokken valt gedeeltelijk samen met het voor malige Schuttersveld. Tenet ae de her inneringen aan de schutterij te be waren Is er alleszins aanlei iing toe aan de drie genoemde blokken de naam Schuttersveld te geven. De aangren zende straten, die voor de huisnumme- ring geen rol spelen, zijn genoemd naar bekende karikaturisten. Naar de mening van B. en W. verdient de voorkeur de namen van deze straten te vervangen door namen die eveneens herinneren aan de schutterij. Zij stellen daarom voor de naam J. Braakensiekstraat te wij zigen in Tamboerstraat, terwijl de naam L. Raemaekersstraat ware te vervangen door Officierenpad, zulks ter herinnering aan de officier ent uin die nabij het Schuttersveld heeft gelegen. De adviescommissie straatnamen en commissie stadsontwikkeling hebben zich met de naam „Schuttersveld" en wijziging van de naam der hierboven genoemde straten verenigd. Zoals bekend waren Officierentuin en Schuttersveld vroeger in de buurt van de Dandaan gelegen. De Officierentuin was gesitueerd op de plaats waar nu de afrit naar de Nieuwe Damlaan ligt bü de Oude Damlaan. Op" de Maassluïsedijk te Vlaai-dingen liep maandag de zesjarige A. M. v. Z. uit Vlaardingen tegen een bromfiets aan. Het kind liep een hersenschudding en een gebroken rechter schouderbeen op. De bromfietser J. v.d. S. uit Vlaar dingen, die was komen te vallen, be kwam enige kneuzingen. Op het kruispunt Van der Duynstraat Rotterdamseweg te Vlaardingen botste maandag een personenauto, bestuurd door J. J. O. v. K. uit Vlaardingen. op een van rechts komende bestelauto. Bei de auto's werden zwaar beschadigd. Het korps mariniers bestond maandag 297 jaar en zoals altijd vieren alle Ne derlandse mariniers, waar zij zich ook ter wereld bevonden, deze verjaardag, zij het dat in verband met het overlij den van Prinses Wilhelmlna dit jaar de viering sober bleef. Ter nagedachtenis aan de gevallenen van het korpg heeft de korps co mmaJidant, generaai-majoor der mariniers J. G. M. Nass, zoals ieder jaar een krans gelegd op het Ereveld van de algemene begraafplaats Croos- rrijk te Rotterdam. Generaal Nass leg de ook een bloemstuk bij het graf van de marinier Ernst Plena, een der laat ste gesneuvelden van het korps in Nieuw. Guinea. De plechtigheid op Crooswijk werd opgeluisterd door de Marinierska- pel der Koninklijke Marine en de tam boers en pijpers van het korps marl- uiers. Later in de ochtend legde gene raal Nass een krans bij de gedenkplaat op het noordelijke hoold van de Willems brug, waar immers in mei 1940 de ma riniers- een zo heldhaftige tegenstand hebben geboden tegen de naar Rotter- dam oprukkende Duitse'troepen. Deze kranslegging, waarbij burgemeester G. E. van Walsuin, mr. dr. K. P. van der Mandele, de commandant maritieme middelen, hoofdcommissaris A. Wolters van de Rotterdamse politie, de comman dant van het garnizoen Rotterdam der Koninklijke Landmacht, commandanten van de marinierskazernes in Nederland, stafofficieren van het korps mariniers en bestuursleden van de vereniging „Con tact Oud-Mariniers" aanwezig waren, werd besloten met een défilé, begeleid door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. In februari 1963,, zal de Academie voor Sociale Wetenschappen en Maatschappe lijk Werk te Rotterdam opnieuw met een nrgentieopleiding beginnen. Deze cursus leidt op voor het volledige diplo ma maatschappelijk werk. Men ver wacht, dat naast de studierichting maat schappelijk werk ook de studierichtingen personeelsaangelegenheden, sociaal op bouwwerk en cultureel werk in de loop van het volgend jaar aan de orgentieop- leiding zullen kunnen worden verbonden. De stadie duurt vier jaar. Gedurende het eerste jaar wordt op twee avonden (woensdag en vrijdag) gedoceerd. Men behoeft het maatschappelijk werk dan nog niet beroepsmatig uit te oefenen. De daarop volgende drié jaren moet ff» wel een functie in het maatschappelijk werk hebben. Het aantal college-nrm is dan 10 uur per week, waarbij geduren de anderhalve dag de school moet wor den bezocht. Om toegelaten te ismes worden moet men tenminste 25 jaar oud zijn en voorts aan geschiktheidselsen voor het beroep en de opleiding voldoen. Men moet in het bezit zijn van een di ploma middelbare school of kweekschool. In.uitzonderingsgevallen kan men via een toelatingsexamen worden toegelaten. Een prospectus kan worden aangevraagd bij bovengenoemde Academie, Graaf Florisstraat 58, Rotterdam, tel. 59740. rpE Rotterdam zijn er volgens gegc- "7 van het centraal bureau voor de statistiek in oktober 404 nieuwe wo ningen opgeleverd. Voor geheel Zuid- Holland buiten de gemeenten Den Haag en Rotterdam was dit getal J458. Verieden jaar oktober werden er te Botterdam 662 woningen opgeleverd, dus 258 woningen méér. In geheel Znid- Holland, buiten de gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn er verleden jaar ok tober 1173 nieuwe woningen gereed ge komen, er zijn dus in Zuid-Holland bui ten Rotterdam en Den Haag dit jaar oktober 285 nieuwe woningen meer ge reed gekomen dan verleden jaar. Van januari tot en met oktober van dit jaar kwamen er in Rotterdam 3058 nieuwe woningen gereed, dat is 1550 minder dan in dezelfde periode van verleden jaar, toen er in Rotterdam 4608 nieu we woningen gereed zijn gekomen. In Zuid-HoUand buiten Rotterdam en Den Haag werden er in de periode van ja nuari tot en met oktober van dit jaar 10.949 nieuwe woningen opgeleverd, 1791 meer dan in de overeenkomstige perio de van verleden jaar. toen er in Zuid- Holland buiten Rotterdam en Den Haag 9185 nieuwe woningen werden opgele verd. Geven de cijfers voor de provincie Zuid-Holland dis een aanmerkelijke stij ging te zien voor wat betreft het aan tal gereed gekomen woningen, Rotter dam heeft daarentegen dit jaar een veel' geringer aantal nieuwe woningen gekre gen dan verieden jaar. (Van een onzer verslaggevers) Bij de Hervormde gemeente Jn Schiedam wordt alweer gedacht aan een oudejaarstractatie. Zoals bekend hebben goede medewerkers al ettelij ke jaren achtereen vlak voor oude jaar enorme hoeveelheden oliebollen gebakken voor de Schiedammers. De baten waren bestemd voor het goe de doel, zo profiteerde de 75-jarige CJV van dergelijke acties. Ook nu weer zullen oliebollen wor den gebakken. Ditmaal niet bij lood gieter Schwagermann, ook niet in de Boterstraat zoals vorige jaar, maar nu is een ruimte gekregen bij aannemer D. Baron in de Lange Kerkstraat 35. De omstandigheden zijn ditmaal bij zonder. Konden de medewerkers vorige jaren vele uren van tevoren de voorbe reidingen treffen voordat de bakactivi- teiten begonnen, ditmaal vallen voorbe reidingen en bakken vrijwel samen. Be gonnen wordt namelijk op 31 december 's nachts om nul uur. Dertig december is een zondag, 's Nachts om twaalf uur gaan de medewerkers naar Lange Kerk straat 35 om te werken tot 's middags twee uur. In die tijd moeten tienduizenden olie bollen worden bereid maar tevens wor den verkocht en bezorgd. Het orgsnisa- tieapparaat komt dus voor een gigan tisch karwei te staan. Van 's middags vier tot 's avonds zes uur zullen, de me dewerkers de ter beschikking staande ga rage ook weer moeten schoonmaken. Geheel in het kader van de viering van het zevenhonderdjarig bestaan van de Grote Kerk zal de opbrengst van de olie bollenactie ditmaal bestemd zijn voor de aanschaffing van het orgel voor de Gro te Kerk. Reeds nu kunnen de oliebollen, acht voor een gulden, besteld worden aan de volgende adressen: C, H, Schwagermann, Beijerlandse- siraat 21, tel. 68023; H. Kreft, Bethel- kerk, tel. 66412; J. A. v. d. Pe' pel, R'damsedijk 253c, tel. 67015; J. Umer, Leliestraat 12; A. v. d. Most, Parkweg 142, tel. 64477; J. C. A. Poot, Mgr. No lenslaan 846, tel. 62555; C.J.V. Jeuzdha- ven, Lange Haven 129, tel. 64957. Opgaven voor medewerking in eniger lei vorm aan de heer W. v. d. Gaag Vondeliaan 13a, Schiedam. Teh 616 87. Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond van Oud Strijders. Contartavond. 20. Grote Kerk: Herdenkingsdienst 700- jarig bestaan: spreker ds. J. G. Jansen. 20. Musis Sacrum: HBS-Ver. Onder Ons, Feestavond, 20. Musis Sacrum: Ned. Ver. v. Huis vrouwen. 10; Verkeersbrigadie-rtjes, 13.30; Nationale Reserve, Toneelavond 20. Irene: Chr. Historische Unie. Groen, van Prinsterer, N. Koren over Kern bewapening, 20. Chr. Sociale Belangen: Chr. Bedrijfs groepen Centrale, Jaarvergadering, 20; Alf. Fotokring. 20; PTT Pers.ver. Cur sus bloemschikken, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82 tel 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- dactieaangeiegenbeden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, teh 654al (alleen voor klachten, adver- 115588) Ca abonnementen b.g.g. telefoon Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- nastraat, hoek Brugmanstraat. ™usenm: tentoonstelling oeu- vre, Henn-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 10—17 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Expo- 19 21. damSe kunstenaars> 1417

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1