JAAR GEBED IN STEEN Golden Fiction de zachtste mmmmm I Expositie Grote Kerk toont kostbaarheden - - f - aan l Voor nieuw orgel tien mille Nu snel Door Amerika's zachtste tabakken. li® liiii Jubileumviering Grote Kerk met machtig getuigen van zijn Kracht Nagedachtenis van groot Nederlander Vrachtauto rijdt bestelauto klem Het bad drukker kunnen zijn 4 Burgerlijke stand - ROTTERDAMMER Pagina 5 -WOENSDAG 12-DECEMBBR IJET fraaie orgelfrönt unn de Grote Kerk te Schiedam, waarachter zich een zwak hert beuindt; het speelwerk dat ver nieuwd moet worden TAEiZE kerk is een gebed in V steen"> ds. J. G. J.ansen naar de woorden van dr. K. H. E. Grevemeyèr dinsdagavond in de. Grote Kerk tijdens zijn in dringende herdenkingsrede ter viering van het zevenhonderdja rig 'bestaan van dit 'bedehuis. Het woord van ds. Jansen is een machtige getuigenis geworden voor de kracht van Hem die ze venhonderd jaar. Zijn :huis de Schiedammers 'gaf en het -boei ende betoog van ds. Jansen was dan ook gevat in de liefde voor dit kerkgebouw dat in zijn een voud een groot sieraad is. Ds. A. Hoffman kon als Voorzitter van het herdenkingscomité aan drs. H. Buntjer voorzitter van het college van kerkvoogden een. envelop met tienduizend golden overhandigen. Het is het eerste bedrag dat uit de inza melingen is verkregen, het zal dienen voor de aanschaffing van een nieuw orgel voor de Grote Kerk. Drs. Bunt jer zegde toe dat het college van kerkvoogden jaarlijks een bedrag yqor die belangrijke aankoop zal be stemmen maar hij riep alle aanwezi gen op om enthousiast te blijven door gaan met het, inzamelen van gelden net zo iang tot er meer dan honder duizend gulden is verkregen. Organist Jac P. Bekkers bespeelde het versleten orgel. Het kerkkoor zong psalm 122. J. P. Sweelinck, Lobe den Herren. Hugo Dis Her en Wij zingen Uwen- Lof van J. A. P. Schuïz. Gemeenschap- 'i De nog jonge maar actieve Schle- (Umse Klavar Accordeon Vereniging Stal zaterdagavond in gebouw Christo- Hik Sociale Belangen in Schiedam een .Kerstconcert geven. Uitgevoerd wor den werken van J", S. Bach. H.. Arr- f driessen, P. van Westerling, W. Mudde, I Corelli. G. F. Hilndel en ook van de dirigent van de S.K.A.V., de heer H; IGróehpw*g. Enkele .leidinggevende.fiVu-, [tmnlt-dêmuzjekwreld-zuUehdit'coif- «rt bij1, rtman: Van de Tiets. die afgesloten op "él Overschiesestraat te Schiedam stond vimmej. B. M. S. H. is gisteren de kop lamp gestolen. De beer F. H. G. deed gisteren aangifte van diefstal van een wandelwagentje dat voor zijn woning épdeViaardingerdijk stond. De fiets van,mevrouw H. C. T.-van L. die niet afgestolen voor baar woning in de Axchiraedesstraat stond, is gisteren ge stolen.-. - - IjjMüziek bij kaarslicht, een concert van Snaarinstrumenten geven Marijke Fer guson, kleine harp. Koos Suyker gitaar en, Rene Rakier. piano, zaterdagavond .in de aula van hot Stedelijk Museum Hoogstraat Schiedam. In de stijlvolle aula speelt Marijke Ferguson werken -Van oude meestors rond 1500. speelt Koos Suyker werken van Dowland. Sor, Turina e:a. en zal René Rakier van Mozart, Debussy, Brahms ten gehore brengen. Het con- gegeven onder auspiciën van Vereniging vrienden van het Stede- bik-Museum te Schiedam. In .de pauze -gin de expositie van beeldhouwwerken, tapijten en grafiek van Henri xGeorges jAdam bezichtigd worden. iden voorwerpen in Schiedam; vragen aan het hoofdbureau van Mlitie tussen 9—12;30 uur en 2—6 uur: bruine aktentas; étui met ballpoints; 'rietssleuteltje; ring met sleutels; lede- ien jongenshandschoen; plastic schede ivoor schaats: zwarte schede voor ahaats. Té bevragen bij de vinders: een War nylons.. Hollemans, Hogenbanweg werkbroek, Wessel. Hogenbanweg ,38c; een paar bruine schoenen, Verha ngen,.. Rozenburgerplein 5; alpinomuts, Pe Wit, Nic. Beet ss tra at 6b: een paar regenpijpen. Krabbendam. B. K. Laan \2W; mohair sjaal. Slavenburg. Troei- stralaan 175: kluwen wol, Balkhoven. Villastraat 79: reklamebord, 'Instituut Pont, Singel 72; een pakje verchroomde materialen, Willemse. Grote Markt 25; een paar dameshandschoenen. Versteen, 'Benzinestation, Lange Nieuwstraat; .dameshandschoen (L.J, "Van Eekelen, Fabristraat 3: een lederen herenhand- ^hoen (R.j, De Parin, Nieuwsticht mid den 38.- wollen herenhandscboen, De Gr.-.af, Goudenregenlaan 13; Kethel: eer paar wollen wanten. Bouwmoer. Goe- ;reesestraat 21; mblorwant met hand- schoen, Jedamski, Middelharnissestraut ;Z0; zwarte glacé dameshandschoen (L.|, paar bruin-beige dameshandsschoe- ■jtttt), Postkantoor, Tuinlaan: glacé da- meshandsschoen. Schoenmakers, New- tonstraat 2a: zwarte dameshandschoen Van Eijk. De Wildestraat 2: een Poar lederen hcrenhandschoenen. Noord- hj. Westvest 10: herenhandschocn <L.). Zuidema, Edisonslraat 59a: bruine da meshandschoen. v. d. Eude. Aleidastraat 105a: grijze kinderhandschoen <L>. Kerxhof, Van Dijckstraat 19a: een paar wollen kinderwantjes. Maltha. Fabri- ttraat 55: kontaktsleuteitje van scooter. Van Walsum, Van Hoogendorpstraat 18: geldsbedrag. Slavenburg. P. J. Troel- stralaan 175; zilveren kinderxingetje. - Brandsma, Zalmstraat 1X;: zilveren broche. Schótting. Prof. Aalberselaan 65; damesarmbandje, Rigters, Snelllus- singel 38; zilveren bedelaarsarmbandje; .Van Eekelen. Fabristraat 3; lederen ..portemonnee met inhoud,,De Vaal, Ab- benbroeksestxaat ,7a; bruine aktentas m. inhoud, Van Tilburg, Van Ostadèlaan bruine aktentas, Van Ees, Nieuw- - -Mathenesserstiaat 100b; lederen porte feuille, Nieboerj.Gr, Florisstraat 27; portemonnee'ipö sleutels. Van Meulen, Anth. Muijsstraat 8b; beige portemonnee met inhoud, poot, Esdoornlaan 10, Kethel: zwarte.hond. (poedel), H az el en- ba ch. p/a Harskamp. Hogenbanweg 140. Rotterdam; jonge kater, Diérente- - huis, St Anila zusterstraat 47. AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag... Musis Sacrum: Nationale Reserve, Toneelavond, 20. Irene; Chr. Historische Unie, Groen van Prinsterer, N, Koren over Kern> bewapening, 20. Chr. Sociale Belangen: Chr. Bedrijfs groepen Centrale, Jaarvergadering, 20; Alf. Fotokring, 20; PTT Pers.ver. Cur sus bloemschikken. 20. v> en morgen Maasboulevard: Burgemeester mr. J. W, Peek hijst vlag op hoogste punt ster fiat, 13.30. Arcade; Schiedams Vrouwenkoor, Con cert, 20. - Musis Sacrum: Viering veertigjarig 'bestaan Prinses Julian aschool, 14 eh 20. en dagelijks... Dagblad „De Bi damse redactie Lange Kerkstraat 82, 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- dactleaangelcgenheden. Agentschap B. J. Troost, Aieidastr, 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties cn abonnementen b.g.g., telefoon ^Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69323: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: V Gouden Hert, St. nastraat, hoek Brugmanstraat. Stedelijk museum: tentoonstelling oeu vre, Henri-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 1017 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Expo sitie Schiedamse kunstenaars, 14—17 eo 19-21. De 14-jarige Gerrit S. gaf gistermid dag op het kruispunt Frans Halsplein —De Genestetstraat geen voorrang aan de auto van de Vlaardingse vertegen woordiger B.H.H.S, Gerrit werd. aan gereden en liep een snijwond m de rechter wang op. De automobilist bracht hem naar het Gemeentezieken huis vanwaar hij weer naar huis kon keren. pelijk werd .gezongen Gezang 273 I.' 3, Psalm 4-11 1, 2 en Gezang 132 1. 2, 3, 6, DS. Hoffman heeft met gebed ge opend en de schriftlezing verzorgd. Psalm 84 en Openbaring 1 8-20, Ds. J. G. Jansen heeft met gebed gesloten. Hij vroeg de gemeente „Het nieuwe orgel een geschenk van onze generatie te doen zijn. DEZELFDE ,JD»OOR DE eeuwen heen' zijt Gij de zelfde. geweest in igoedheid en trouw" zei ds. Hoffman. Hij sprak de wens uit dat in het bedehuis een orgel zal komen dat ook kan dienen voor culturele en muzikale manifestaties. Dagelijks stro-, men nog giften binnen maar er is ook ■heel. veel nodig voordat de opdracht tot aankoop van het orgel gegeven kan wor den. Het comitézal het werk dan ook voortzetten. Speciale dank bracht ds. Hoffman aan de gemeentearchivaris drs. P. Th. Kuyer t zoveel -welwillende - medewerking t verleend bij de samenstelling van' expositie. Ook bracht ds. Hoffman t aan de heer M. Verkadc die een maquette op schaal .van dc kerk voor "eze expositie maakt. De maquette is og niet gereed omdat de ;afmetingen an de kerk verschillen vertonen. Drs. Buntjer herinnerde eraan dat er al in 1498 een orgel was. dat er spe ciaal voor de bevolking op zaterdag avonden op het orgel werd gespeeld, dat het orgel al hersteld had moeten zijn en dat het louter aan de bekwaam heid van organist Jacq, P. Bekkers is te danken dat het geluid nog goed is. Het instrument kan de toets der kritiek niet doorstaan, en de tijd is AVONDMAALSBEKERS en doopsfcel met als achter grond het goudleren behang in de consistorie van de Grote Kerk te Schiedam.- dichterbij dat zelfs een Bekkers geen noot meer uit het toestel kan halen. MISLUKT MENSEN HEBBEN bitter weinig be reikt met zevenhonderdjarig1 Chris tendom" zei ds. Jansen, „als je het zo bekijkt zijn zevenhonderd jaar mislukt. Als Christen hebben we dan ook géén reden ons op.de borst te slaan. Het zijn de vijanden van Jezus die soms dé waar heid spreken. Door een vuile goot kan ook schoon water stromen. Het Is de functionele betekenis van de kerk die een gebed in steen Is dat met dit huls Hem alleen de eer komt. God Die trouw houdt tot ln eeuwigheid en laat varen het werk dat zijn hand Ds. Jansen zei dat de soberheid e grote kerk een schoon voor. De grote eenvoud valt op, vroeg- gothlek zonder enige overdaad. De Be. formatie deed hierop geen Inbreuk, het verdieping tot de radicale leer. Zevenhonderd jaar lang is het weer barstig materiaal in deze kerk gevormd. De mens als weerbarstig materiaal be leefd zijn vreugde en leed. weerbarstig was hij door alle eeuwen heen. Ds. Jan sen herinnerde aan vele feiten uit 'de ge schiedenis, die bij ook in zijn boek beeft gememoreerd Wij schreven hier enkele malen uitvoerig over). HIJ NOEMDE het wangedrag in de zestiende eeuw. Als de kerkvoogden en de koster klagen dat de jongens ste nen gooien door de ruiten laten ze dan (Advertentie) rr-ist w -niT'krachtige ku&twerk met M'-'öévloeiende lyhen is het dóèpvont in de Gorté Kerk ge maakt door de Haagse beeld houwer Bergman. Het moment van de zondeval is erop uitge-. beeld: Het eerste -mensenpaar onder de boom der kennis van goed en kwaad. Eva.di»2 ai de ene hand de vrucht 'uit de bek van de slang ontvangt en met de andere hand zelf ook plukt. Adam, die tdé ontzetting reeds kent. Zónde. Straks zullen ze weggeroepen worden Op de rand van deze doopvont staat: Jk heb u bij uw naam gèroe-' pen; gij zijt mijn" fJesaja 43:1): Verzoening, waarvan deH. Doop. het teken en het zegel is. Het deksel, van deze doopvont waar- in het zilveren bekken uit 1753 rust wordt bekroond' door de duif symbool van de H. G&sst. >-*AJ 10 stuks 50 ct 20 stuks 1.- Geschenkdoos 50 stuks 2.75 EEN LAURENS PRODUCT AAN EEN der noordelijkepi- laren dicht bij de inaang van de Grote Kerk in Schie dam is een epitaaf bevestigd. ter nagedachtenis van een groot Nederlander. Deze tufstenen epi taaf omgeven door een wit marmeren portiek naar de Ioni sche orde met hun wapens aan de voet is ter nagedachtenis van mr. Comelis Haga en zijn echtgenote in 1655 door de erf- oenamen op één der pilaren aangebracht. Mf. Comelis Haga was de zoon van Dirck Haga, de orga nist van de Grote Kerk. Na zijn studie in de' rechten te Leiden werd .mr. Haga gezant in Zwe den. Van 16111639 was hij de eerste Nederlandse gezant te Konstantinopel. In 2639 keerde Haga naar Holland terug. In 1645 werd hij benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad. van Holland en Zee land. Haga overleed in 1654 en kort daarna Overleed ook zijn echtgenote Alithea Brasser. Beiden zijn begraven in de Gro te Kerk te Schiedam. getroost zijn want in de documenten heb ik gelezen dat het vroeger ook gebeurde. „Wij hebben niet zoveel bereikt, God Iaat zich niet voor het karretje van ons spannen, maar wat heeft hij bereikt in 700 jaar met het weerbarstige materi aal?" „Hoevelen hebben hier bemoedi ging gevonden in de verborgen omgang met God, Hij alleen kent .hun namen, Ds. Jansen herinnerde aan de pest ramp van 1420. aan het leed van Lide wij, aan het huwelijk van Van Riebeeck in de Grote Kerk, aan de grafstenen van de echtgenote van kapitein Comelis. Kruik die bij Portland met 37 Schie damse jongens ten onder ging. „We lo pen er zomaar over heen, we horen ze fluisteren in deze kerk. Niemand is in Schiedam gedood om der wille van des geloofs, dat dankten zij aan baljuw Sa lomon van der Houven, maar de eerste Juist "feén dinsdagmiddag;* de perso nenauto jVhn de heer Wiyl; chauffeur uit Rotterdam, op de Gérrit Verboon- straat liftte richting van de Koemarkt- brug de stilstaande vrachtwagen van E. K. uit.Rotterdam passeerde, baalde de bestelauto van de heer K. W. F. H. vertegenwoordiger, ook uit Rotterdam, de personenauto in. De bestelautobe stuurder was de witte streep over schreden en zag niet dat de rijbaan bij de brug smaller wordt. De personenauto werd naar de kant gedrukt en tegen de vrachtwagen klem gereden. De auto van de heer - V. werd aande rechterzijde ernstig beschadigd. De vrachtwagen en de- bestelauto kre- slechts lichte schade. Tegen dej H. is proces-verb aal opgemaakt. predikanten ondervonden de inquisitü aan de lijve. Ds. Jansen wees op de schoonheid var de avondmaalsbekers uit 1648 ,,Hoe velen vóór u hebben hieruit kracht ont. vangen?" In iederè hoek i3 het fluisterer van het gebed van .alle eeuwen, Come lis Haga was hier organist, maar hij werd. ook een beroemd gezant. Christus kent ze alle bij naam en dat is het voornaamste want-wat is fe en wat is groot? Het gaat om de ge tuigenis van eeuwen. Hem komt alle lof, ln deze stad zal deze kerk altijd de Gro te Kerk zijn. Groot vanwege de kracht van Gods liefde in Christus, aldus ds. Jansen. FJE bekende Schiedamse teke- naar Octave Deconinck heeft van het grootste evenement, de viering van het zevende eeuw feest van de Grote Kerk, een tekening gemaakt. Een tekening kan meer dan een foto.-de sfeer weergeven di'Z .in dit eeuwen oude bedehuis tijdens de jiibi- leumviering (Van een onzer verslaggeverel Het kaarslicht In de magnifieke kronen gaf gisteravond een mysterieuze sfeer'' in de Grote Kerk. Het"Vaït; te betreuren dat te weinigen van deze sfeerhebben geproefd gisteravond, want de belangstelling voor de viering van het zevenhonderdjarig bestaanVvan Schiedams oudste b edehuis had groter moeten zijn. Voor de aanwezigen had de dienst iets feestelijks. Achter in het koor stond eenkerkkoor, dekaarsen vlammen speelden hun lichtspëlletjes op de broches, van de dames en die vlammetjes gaven zo als seinende vuurtorenstralen in de lenzen van -de, broches hun groeten'terug. Iedere avond v, orden eïdcelé kost- bare.:-, oudhèden^in^eett^stevigë^ lduis,-, -gestopt. Het zh'n"h"et'hoekr,'waa-;Pater^'w:.-- Brugman over het levéi .van' Liduina,- - dat Brugman in. het Schiedamse St «s. -- Annaldoaster'liet drukken -en de j' stichtingsacte .van.de.;Grbté.Kërk.:van V 5 december 1262., r- Het is voor het eerst dat deze 'acte in Schiedam is want het belangrijke document -wordt- in- het Rijksarchief -In Den Haag gebruikt. Het kostbare' bbek^k^ van ..Brugman, f verlucht .met iwachtige Z- platen, is eigendom van de Oud-Katho- - lieke Kerk in Schiedam. Het, werd wel--.:., willend'in bruikleen afgestaan. cY'j VJ. Expositie '-.V Er Is nu nog meer te zien.-lri -de coni *r sistorie van xie Grote Kerk want hieris een permanente expositfe^-ingericht. - In de eerste .vitrine,- liggen enkele brok-n stukken van altaren die'bij 'de bëeldén-'l storm, in de 'grond zijn, gestopt.. Ook S a ^een x-roeg-vijftiende-eeuws wierook- 'ii vat te zien, eveneens een bodemvondst s uit de Grote Kerk. v 'Jk,' Verder hangen er mooie platen tiiet afbeeldingen uitSchiedams geschiede nis, er fa een viti-me met- manifieke foto's met afbeeldingen vandé kerk, van Schiedam en van belangrijke Schie dammers ais Haga, Haverscnmïdt. De avondmaalsbekers staan in een'";: vitrine, hetboek 'van /- priester JVVan Achter, :«Ue dominee werA' ;het; Weer7 woord op deze 'geloofbelijdehis en an dere boeken en 'documenten zijn tezien. Ook liggen er exemplaren van' hef boek' ,J- G.w. Jansen schreef; iVódr de bibliofielen liggen er zelfs gebonden;A exemplaren,; die genummerd .- zijn'-" én.:*; tien gulden kosten., .De opbrengst van d .-koop van de boeken is voor het orgelzoals de gehele jubileumviering In het teken :'3: vaar. het orgel staat. Daarom het-;:: verheugend..:: dat de éérste;bezoekers van de permanente e^bsttie^ -6ok;; prompt het boek van ds. Jansen koch- ten. Het is overigens een gering - bei- 'i - SCHIEDAM. fiphflraw'. .'ift---.- ■-to.'-.k"?- -ffiSi-jfeg f"?»"! W*"»* C n - A?ne - - -r«- --

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1