Leden Nationale Reserve (trouwe dienst) beloond* CHU-Schiedam niet eens met opvatting synode Brommer met gebreken wordt vernietigd Twee (zonder rijbewijsbotsten Familie De Bloois nauw verbonden met Koningin Commandant reikt medailles uit Problemen met rijders... ROTTERDAM Administratieve kracht (vr) VrL Administratieve kracht Weer verkeerszondaar s voor kantongerecht SSsi-Sfl VERMEULEN heetmanjj^ Hond ontsnapt bazin beboet Twee vogelshoivs in Schiedam Paraat deel van Koninklijke Landmacht Kredieten voor uitbreidingsplan Discussie over kernbewapening" Scooter gebruikt Kantongerecht zeer streng Burgerlijke Stand Jan bracht druiven naar Engeland SE. JS AfwSSSfSS, ss ssa-yy.. w<Wa Biertjes oorzaak' van ongeluk na afscheidsfuif" Afsluiting Xerxesweg ^^fnhjËjn ip£ ROTTERDAMMER (Advertentie) Pagina 4 DONDERDAG 13 DECEMBER 1962 Idealisme Batons Geschiedenis ls CENTRAAL TE BETREUREN VAARDIG IN ACTIE Teleurstelling n Gewone brommer Kluts kwijt HERHAALDE OPROEP Branie-Laf Onaangenaam VLAARDINGEN - Tel. 2075 Jan de Springer AGENDA VÖOR SCHIEDAM Vandaag en mórgen en dagelijks.... geél gouden ringen met brillantjes 10 brillantjes ref A29 548,. 3 brillantjes rel 779 jgo.. edelsteenkundige f.g.a. a lamantexpcrt g.i.a. LUKBAAN II filiaal: oostzeedijk 155 157. (otterdam (Van een onzer verslaggevers) Clazina Maria C. B. heeft nog niet de •grote boete gekregen die substituut-offi cier mr. H. Franken voor het Schie damse kantongerecht eiste. Zij heeft op 3 november haar hond buiten los laten lopen. Toen haar man de bromfiets in de Schicdamse woning zette is het ge beurd, de hond rende weg. de man houdt niet van de hond, die lette niet op, de hond komt overigens nooit buiten. Daarmee wilde mr. H. Vies rekening houden. Gezien de ernst van het feit. de hondsdolheid breidt zich uit, dienen hon denbezitters extra op te letten maar het dier kan een enkel keertje ontsnappen. Het werd daarom zevencneenhalve gul- '.den of een dag hechtenis. -•De Nederlandse bond van vogellief hebbers, afdeling Schiedam, houdt een grote vogelshow van kleurkanaries, tro pische vogels, parkieten, bastaarden en wildzang in de Koopmansbeurs van 22 tot en met 30 december. Burgemeester mr. J, W. Peek zal de tentoonstelling vrijdag 21 december om 20 uur openen. Aan deze tentoonstel ling is «en wedstrijd verbonden waar voor vijf keurmeesters zijn uitgenodigd. De Schiedamse Aquarium- en Terra- num. vereniging „Natuurgenot in huis" zal enkele aquaria tonen. Ook in gebouw Arcade aan de Lange Haven wordt een vogelexpositie gehou den Het is de jaarlijkse zangkanarie- wedstrijd van de vereniging van kana rieliefhebbers Spangen uit Rotterdam. Na dinsdag, woensdag en zaterdag ge keurd te zijn worden de diertjes vrij dag van 19 tot 23 en zaterdag van 10 tót j.7 tentoongesteld aan het publiek. De prijsuitreiking is zaterdag om 20.30. Fietsen zijn ontvreemd, van de 13- jarige H. K. O. in de Pr, Fred. Hen drikstraat te Schiedam, van P. P. bij het Stedelijk Gymnasium ia de Lange Nieuwstraat en van de 15-jarige J. M. R. in de Van Mussenbroekstraat. Advertentie A CHT leden van de Nationale Reserve vm de Nktw!?^£m' commandant S "?i8 Reserve to Znid-Hol- J"?,' ®Jloor der Infanterie 3. A. Glm- voor tien6®/' Ö.e vrUwi,liker*medailles ^n servrJ?^ U*„e <"enst uitgereikt y*n Boven, korporaal H. F nflV™ soldaten Th. J. H. Colllgnon, Tongeren, C. A. Jongste, J. C. van i i y„ea E- Renner, die daarvoor dim£ i ?,e militaire houding op het po dium stonden aangetreden. Jüïfu?" M' iva!l Leeuwen voegde zich niet te'mu? m geurige houding maar oen Hü k ttissen de manschap. Br?* j J een moeilijke tocht naar fnn I? «fmaakt- Majoor Gimbrère dooraettmgsvermogen wel waarde, eq. Het vervoer naar Schte- ufi? leverde deze avond toch wel enige last op want vrijwel alle touringcars met manschappen uit deze omgéving waren te laat, er diende zelfs met spoed een vrijwilliger van het station ge haald te worden-omdat hij te laat was met de pont en tenslotte arriveerde een autobus veel te laat zo- da. majoor J. "imbrè.om half negen maar besUot - Dat had tot gevolg luj. tem t.i Voordenbo. 2jjn zoals ui de bedoe' nu binnenkort in ,n Luitenant Frank die jmt- tersbrevet lichte mitrailleur heeft ver- drnd kon. wegens omstandigheden eveneens niet aanwezig zijn. „Mannen, tien jaar trouwe dienst voos Koningin en vaderland is lang, er wordt dan niet gesproken van goede wil alleen maar ook van idealisme", zei de majoor die meende dat deze tien jaar met een onderscheiding getooid dienden te wor den. Hij was trots de commandant te magen zijn van dit legeronderdeel. 25 jaar actieve dienst waa hij een maand geleden chef van de Nationale Reserve In Zuid Holland geworden en hij kon zeggen dat het niet de slechtste tijd was geweest. H(j kon reeds nu medede len dat de NR een goed corps is. Zo heeft de NR veel waardering ontvangen voor de perfecte medewerking in Delft tijdens de Koninklijke begrafenis. Dank baar was hij de dames van de vrijwilli gers die hun mannen steunen bij dit werk. Hij begroette de heer Van Leeuwen, de enige man in burger, die toch geks- men was ondanks tijdnood. Dat kon del De taak van een pelotonscommandant rrwionr wajiTn^Fdm Ij-t i_- tijden van gevaar in de onmiddellijke nabijheid van het eigen -woongebied. De taak van een pélotonscommandar is zeer belangrijk omdat hij zelfstandig moet kunnen opereren. De taak van deze pelotons is dan ook van groot belang 'omdat zij de veiligheid «van achterland 'moeten waarborgen. In 1940 is gebleken hoe verraderlijk een vijand het hart van het land kan aantasten. De Naciongle Re serve heeft het bestaansrecht al bewezen. Naast de medaille voor trouwe dienst schonk de majoor ook de batons, die zeldzaam zijn. Voor de dames had hij her- UMwsrfngisge schenken. Na het officiële ge deelte heeft de bekende toneelgroep Geron een goede reprise gegeven van het toneelstuk .De gelukkigste dagen van je leven". Over de Nationale Reserve bestaat veel wanbegrip. Het is niet een soort burgerwacht, een del van de bescher ming bevolking en de NR is ook niet op geheven zoals men wel eens meent, De Nationale Reserve is een parast onder deel van de Koninklijke Landmacht. Slechts soldaten die buitengewoon dienst plichtig worden kunnen toetreden als vrijwilligers iot de Nationale Reserve. Geoefende manschappen komen to de NR en zij bljjven geregeld oefenen. Zo wordt er in de week gedurende een avond ge oefend, er zijn zaterdags schietoefeningen In Kralingen, e rwordt soms van vrijdag, avond tot zaterdagavond een 24-uurs- oefening in rBabant gehouden. Dan gaan de tenten mee. dan wordt de vijand 'beslopen en dan wordt alles gedaan, wat de militairen in het leger ook doen. De Nationale Reserve heeft i hij voor'twee jaar bij de NR tekent ver- de militaire taak in pelotonsverband in' valt dit eyenwel. De geschiedenis in het kort is dat de NR in 1948 werd opgericht, toen werd een beroep gedaan op de weerbaarheid van ons volk. De vrijwilligers onderhou den hun militaire vaardigheid en hun kennis van het terrein is daarbij van groot belang. De NR heeft het hoogste percentage scherpschutters in ons leger. In. de zomermaanden doet de NR ook mee aan de schietwedstrijden in de Hars kamp. Men dient de Nationale Reserve te zien ais een speldenkussen dat de spelden met de scherpe pont naar boven toe heeft op gesteld, aan de grenzen staat het landle ger en in de steden to het achterland staat de NR. De blndtngsavonden worden gehouden voor het gezellige contact. In Schiedam_Jy>opt de commandant luitenant J. van der Steen van iedere lichting buitengewoon dienstplichtigen voldoende aanmeldingen voor de NR te krijgen. Zoals bekend, wordt een buitengewoon dienstplichtige bij de BB ingedeeld. Als A C V t) \yf TS T M A AT 1 tr '«ÖfK DM'rtlAAri I 207?. (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse, architect, <R#u JSL Fledderus gaat de onderdelen, van het uitbreidingsplan voor Scbiedam-Kethe'. ontwerpen als de Bchied^msp'geat^jite- raad maandagavond akkoord gaat met de voorstellen van B. en W. De heer Fledderus heeft reeds voor een 'bedrag van 35.000 een uitbreidings plan in hoofdzaak voor Kethel ontwor pen. dat voorziet in de aanleg van vier wijken voor ongeveer 20.000 bewoners rond de oude dorpskern. Met de aanleg van de eerste wijk Groenoord is reeds begonnen. De kosten voor het uitwerken van het plan in onderdelen zal 75.000 ver gen voor het bureau Fledderus, 34.000 voor salarissen afdeling stedebouw en 11.000 onkosten. De uitvoering van dit werk zal voor de heer Fledderus vijf tot zes jaar arbeid vergen. (Vaa een onzer verslaggevers) ONDANKS een zeer actueel pro grammapunt en enkele zeer belang rijke huishoudelijke punten kon de Christelljk-Historische Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" uit Schie dam zich niet verheugen op een druk bezochte ledenvergadering. Deze le denvergadering, die woensdagavond in gebouw Irene werd gehouden had als zeer actueel punt van het pro gramma een discussie over de „Kerm bewapening". Als uitgangspunt voor deze discus sie had de discussieleider, de heer N, Koren, de publicatie van de Neder lands Hervormde Synode betreffende de bewapening, genomen. Hij noem de de publicatie verwarrend en was van mening dat deze geen uitspraak deed. Tijdens de discussie kwam duidelijk naar vorendat men het ,met de me- njng; geuit in de'publicatie,' om 'nee-te en tegen de. bewapening, niet eens kon- zijn. De christen heeft de taak om ar het mogelijke 'om een oOrtogte'Voor komen te doen. Dat wil echter nog niet zeggen dat wij ons niet moeten bewapenen. Geloof, zo kwam naar voren, zegt in het uiter ste geval wel naar de wapens te gril Luitenant J. van der- Steen was woensdagavond de centrale figuur in Jfusis Sacrum. Hier was hij gastheer en organisator van de bindingsavond van de Nationale Reserve in Schie dam. Jan van der Steen is een be kwaam organisatorop zijn schou ders zal in oorlogstijd de moeilijke taak van legercommandant in deze stad rusten voor zover er hier geen andere militaire troepen worden in gekwartierd. Hoe moeilijk die taak is heeft de chef van Jan van der Steen, de onlangs benoemde commandant majoor J. A. Gimbrére uiteengezet, Onder leiding van Jan van der Steen zal het Schiedamse peloton NR ge heel zelfstandig moeten opereren om de stad zuiver te houden van eniger lei vijandelijke actie zodat dit land niet in de rug kan worden aangeval len. Jan van der Steen acht zijn taak terecht zeer belangrijk. Hij betreurt het dan ook dat er nog zo weinig be grip is voor het werk van de NR. H*] betreurt het dat zo weinigen weten dat de NR een normaal onderdeel u van het leger, Als de mannen uit mi litaire dienst komen breekt na enige tijd de periode aan dat zij buitenge woon dienstplicl tig zijn geworden, Dat betekent dat zij in tijd van oorlog evenzeer zullen worden opgeroepen als de dienstplichtigen. Voor deze bui tengewoon dienstplichtigen heeft de overheid taken in de Bescherming Bevolking en bij de Nationale Reser ve. Bij het eerste onderdeel wordt "ten ingedeeld en men heeft de keuze vrijwillig bij de NR te dienen. Zoals in militaire dienst onderhou den de mannen van de NR hun vaar digheid. Ze exerceren, schenken aan dacht aan moderne wapens, moderne bestrijdingsmethodes en dit eens wi de drie weken tegen een onkostenver goeding van een guldenBr zijn de tchietoefeningen en wedstrijden en soms gaat de tocht naar Hoek van Holland of nog verder naar Brabant om de geoefendheid te velde >r jj bij de ouwe hap" ook geschiedde «eer relief te geven. De National -Resertle is een belangnjke mma.tr onderdeel, mogelijk een noodzakeiijK kwaad maar dan toch van zoveel oe- lang dat aandacht en medewerking aan de NR van grote betekenis is. Onlangs nog hebben duizenden Jan van der Steen en zijn mannen in ac tie gezien. Hij slaagde er met zijn groepen in om grote lof van H.K. Ju liana te verwerven. Jan van der Steen was het die het onderdeel van de strijd tussen Spanjaarden en Geu zen in het pleinspel op 13 september voor zijn rekening heeft genomen. Hij deed dit met veel fantasie en perfect. Het optreden van deze strijders werd een hoogtepunt. Het binnenrollen van de knallende geweren en het kanon, het woeste krijgsgedruis bracht eerst schrik en verbazing bij de hoge gas ten maar daarna veel plezier omdat de tonelisten hun rollen zo levensecht hebben vervuld. Dat het welslagen van dit belangrijke onderdeel moge lijk was is te danken aan de enthou siaste medewerking van Jan van der Steen en zijn assistenten. Dat mogen de Schiedammers zeker wel weten. Van zijn kostbaas had hij de scooter mogen .gebruiken. „Toen had u want de politie vroeg u naar het rijsbe- wijs". Inderdaad, de Vlaardinger R.S. had pech want de 26-jarige S. moest ook nog 86,85 betalen voor de schade die hij jij een aanrijding veroorzaakte. „Een bewijs van. verkeersonrijpheid" meende de wnd. kantonrechter te Schiedam. Hij bepaalde de boete op 45 of ne-' ven dagen hechtenis waarvan 25 of 5 Sagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Zaterdagavond komen de leden van de Schiedamse CJV in gebouw Irene Nieuwe Haven bijeen, om zich voor te bereiden op het naderende* Kerst feest, Om kwart voor acht wordt aans gevangen met een korte liturgie. Ver der verleent medewerking het I.J.E.- koor en de toneelgroep Ons Doel Ge trouw. Ds: E. A. Bos zal een korte over denking houden- Na de pauze wordtver- toond de film .Moord in de kathe draal" naar een verhaal van T. S. Eliot. pen. De kerk heeft tot taak de over heid als de waarschuwende stem te zijn en te wijzen op het remmende element van het geloof. Maar ondanks dit heeft de overheid de plicht in geval van nood gebruik te maken van de moderne be wapening. Duidelijk kwam in deze discussie vast te staan de noodzaak van een mo derne bewapening. Bij de opening der vergadering sprak de voorzitter, de heer K. de Baat, er zijn teleurstelling over uit dat bij een zo belangrijke vergadering niet meer dan vijftien van de tweehonderdenvijf tig leden gekomen waren. Met algemene stemmen werd het voorstel van het hestuur om de contri butie te verhogen aangenomen. Door het aftreden vaa de onlangs tot raadslid benoemde heer A. Sonneveld was een bestuursfunctie open gekomen. Met een kleine meerderheid van stemmen werd den heer.z.J. H.u.Hoffenaar tot opvolger gekozen... j The Gospel Singers uit Eindhoven, die twee weken geleden door ziekte hun medewerking verlenen aan een verhinderd waren, zullen nu zondag bijzondere evangelisatiesamenkomst. Deze dienst gaat uit van de Baptisten Gemeente n wordt gehouden in ge bouw „Irene" aan de Nieuwe Haven Aanvang 19 uur. Ds. R. Reiling zal spreken, Ruth Boyd zal zingen en Wiebe Zeilstra bespeelt het orgel. Een krediet van 6000 vragen B. en W. van Schiedam aan de gemeen teraad voor de kosten van de massa le inenting van honden en katten te gen hondsdolheid. Voor rekening van de gemeente Schiedam komen de kas ten van drukwerk, portikosten en over werkvergoeding. Voor rekening van het rijk komen de kosten van hot vaccin, ter waarde van 7.50 per m te enten dier en het salaris van de dierenarts. De houders van de dieren betalen voor een in te enten hond twee gulden en voor een in te enten kat een gulden rechtstreeks aan het rijk. V In het volkspark m Schiedam is een loslopende hond aangetroffen. Een foterrier, ongeveer vier maanden oud. Het dier is naar het dierentehuis St. Annazusterstraat gebracht. De Schiedamse verkeerspolitie heeft voor honderd verkeersbrigadiertjes woensdagmiddag in Musis Sacrum een genoeglijke contactmiddag gehou den. De jeugd kreeg attracties en er zijn films van de Shell vertoond. De Nederlandse Christen Vrouwen bond, afd. Schiedam-Centrum, houdt vrijdagavond 21 december de kerst vergadering inhet Gereformeerd Jeugdhuis, Lange Haven. Op de agen da staatkerstli turgie en declamatie. In de vergadering van januari zuligj twee gereformeerde en twee hervorm de bestuursleden worden gekozen. Er zal een gereformeerde presidente wor den gekozen. SCHIEDAM Geboren: Ronald z v G van der Einde en NC Broekhuize; Catharina M dvJ C Ruigrok en -M E G Veltman; Elisa beth F M d v P Ouwendijk en N G Tette- laar; Aleida d v W Gellmg en G M van Dil len; Jeroen G H z V G J Urbanus en B G M Wull; Roelof z v H Jansen en J Geveke; Ronald z v N B Weiland en W Hegeman; Helène d v A Maan en J Storm. Overleden: van Zomeren M 1 r wed van N J Marks; JSCds Bruijn 81 Jr; J C L Lindner 76 jr; S Dekker 72 jr. (Van een. onzer verslaggevers) HEKTRAWLERS zijn een vrij nieuw venJiijnsel onder de visserijvaartuigen, een nieuw soort, dat zeer goed blijkt te voldoen, getuige het feit dat er meer zullen worden gebouwd, zoals deze week gemeld. De "Vlaardingers hebben dezer da gen kennis kunnen maken met Nederland's tweede hektrawler, de Rijnmond II, die in de KW- haven lag voordat de technische proefvaart op de Waterweg werd gemaakt. De werf De Da geraad te Waubrugge bouwde Rijnmond I (de eerste) en dit_ schip. Nu zullen op een Friese werf twee kleine hektrawlers worden gebouwd. De schepen zijn alle bestemd voor de rede rij J. Parlevliet Jr., Katwijk. Inmiddels is de Rijnmond 11 ter ""visvangst gegaan (Van een onzer verslaggevers) Met strengheid behandelt het kan tongerecht te Schiedam de wegge bruikers die over voertuigen met se ries gebreken beschikken. Zo geraak te de achttienjarige E. D. de motor fiets kwijt die hij voor hondervijftig gulden gekocht had. Het ding zal worden vernietigd. Ter' compensatie waren de boetes gering. Op 26 sep tember had D. op de motorfiets ge reden zonder rijbewijs, zonder geldig kentekenbewijs, het stuurwiel zat los, de uitlaat deugde niet, de signaal hoorn werkte. „Hij deed hei wel als ik het deed. maar niet als normale mensen hem probeerden" zei verdachte en opk de remmen deugden niet. Voor deze overtredingen werden boetes van twin tig gulden, tien gulden, tweemaal ze vencneenhalve gulden, een rijksdaal der en vijf gulden genoteerd. Schiedammer A. G. had 's nachts om tien over een over de Nieuwe Haven ge reden op zijn brommer. Zijn vrouw zat achterop, daarom zou de politieman niet hebben gezien dat G. zijn arm uitstak voor de St. Liduinakerk. Hij had ook normaal de rijbaan gevolgd en niets ge daan. Het was inderdaad mogelijk dat zijn achterlichtje niet brandde. De officier wilde de politieagent als getuige niet uit zijn werk halen om de verklaring te komen bevestigen, hij schold de al of met zwaaiende arm kwijt. Het ontbrekende achterlichtje werd begroot op vijf gulden boete, de weigerende remmen en het rijden op de rijbaan kostten tweemaal vijf gulden. Het zusje van Johan Jacob P. kwam vertellen dat haar broer een gewone brommer had gekocht. Een brommer is geen motor zei zij. De rechter vertelde dat Johan aan de politie had verklaard dat hij een brommer met een speciale racecarburateur had gekocht om harder te kunnen rijden. Dat mag niet. Daarom is de racecarburateur ver beurd verklaard en zal de varensgezel J. J. P. bij thuiskomst dertig gulden boete moeten betalen en tevens tien gulden boete voorwaardelijk op zijn naam krijgen. Hij was de kluts kwijt, de Vlaardinger A. W. Z. en dat had op de achttiende' augustus op de Maassluisse dijk gevol gen. Zijn meisje zat bij hem achter op de motor. In amazonezit omdat ze altijd zo zat. „Als ik chauffeur ben sta ik toch ook niet toe dat mijn passagiers op mijn dak gaan staan, u bent verantwoorde lijk" zei wnd. kantonrechter te Schiedaln mr H Vies ter verduidelijking, ver dachte. Z. dacht dat daarom ook „De mensen zeiden dat je in die bocht wet kon rijden. „Ja, dat hebt u gemerkt en dat gaat zeker met tachtig kilometer per uur meende mr. Vies die het dwaasheid vond om zo snel een haakse bocht te willen nemen. Het meisje van Z. en de onvoor zichtige rijder waren op de smalle «UjK onzacht gevallen zodat het meisje be wusteloos (,,nee, versuft", zei verdachte) was geraakt. De kantonrechter Meld net op veertig' gulden boete of acht dagen hechtenis. v •v:"v7 \-"i - r %V"": Vijf biertjes moesten het afscheid van het vrij gczellenleven het feestelijke ac cent geven maar ze veroorzaakten büna een ramp. „Het was adieu garpon, maar het werd bijna adieu leven", zei de substituut-officier bij het kantongerecht te Schiedam mr. H. Franken woensdag tegen de Vlaardinger C. J. van V, toen hij de gebeurtenissen van de zeventiende juli onder de loep nam. De heer V. had te snel over de Broek- weg gereden, op de hoek Broekweg- Burgemeester Pruissingel was V. geslipt, de auto rolde om en kwam met nog het dak boven water in de sloot terecht. Volgens V. waren er wat nadelige om standigheden, een voorwiel liep leeg, hij had een te harde ruk aan het stuur gegeven toen hij plots een bocht zag. „Hopelijk matigt uw vrouw u nu wat, nu u getrouwd bent" meende de waar nemend-kan. tonrechter mr. H. Vies die tachtig kilometer per uur te snel vond ter afsluiting van een vrijgezelleiifuif. Hij zegde toe geen rekening te houden roet een voorwaardelijke veroordeling van vorig jaar. De boette voor de dui keling tegen de betonnen schrikrand van Broekweg-Burg. Pruissingel begrootte hij conform op vijftig gulden of tien dagen hechtenis. Sr -h ii .V-v 4. MET het officieel In gebruik nemen van de bioscooptheaters Grand en Studio 62 aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam ontstaan door verbou wing van hei oude Capitol door bur gemeester mr. G. E, van Walsirm heeft Rotterdam woensdag iets gekregen, dat nieuw Is, afwijkt van de geijkte tradi tie. Maar ook iets, dat juist een oude Rotterdamse traditie volgt, Want voor de oorlog stonden naast el kander aan de toenmalige Pompenburg- singel Studio 32 en Grand. Grand als groot bioscooptheater. Studio 32 als klein theater, waar films van bijzonder gehal te werden vertoond. Mr. Van Walsum zclde. beste herinneringen aan deze Stu dio 32 te hebben. En die traditie wordt voortgezet in het nieuwe Grand en de nieuwe Studio 62. De idee om van één grote holle zaal twee bioscooptheaters te maken, waar tegelijkertijd füms kunnen worden gedraaid, zonder dat er in het ene theater ook maar iets is te horen van wat er in het andere geschiedt is toch wel bouwtechnisch iets bijzonders. ARCHITECT Ir. Tj. Dijkstra te Am sterdam heeft Studio 62 een geheel ander karakter gegeven dan Grand. Stu dio 62 kreeg door toepassing van veel houtbetimmering een informeel en in tiem karakter. Twee levensechte draa> molen-paarden aangeboden door d» architect zorgen voor een geestige toets. Grand is feestelijker, kleurrijker, lichter. Dit verschil is in overeenstem ming met het te verwachten verschil in karakter van de te vertonen films. In beide zalen is gestreefd naar ge rief voor de bezoekers: er is een grote afstand tussen de stoelen. De akoesti sche eisen stelden de architect voor een merkwaardige puzzel voor wat betreft de luchtverversing: Voor Iedere zaal bleek een geheel gescheiden luchtvewer- singssysteeiQ nodig om „geluidslekken" te voorkomen. Woensdagavond zijn beide theaters of ficieel in gebruik genomen met een ga la-voorstelling, De aannemers hebben de verbouwing in twee jaar uitgevoerd. TYEZER dagen' is in Bljjdorpde gorii-r LJ la Sophie kennelijk met het verkeer de been uit bed gestapt. Oppasser J. K&rsbergen vertelde dat hij, terwijl hij het ontbijt, voor de apen aan het klaar maken was, een geluid hoorde of er een granaat ontplofie. Hef bleek dat Sophie kans had gezien een dikke- ijzeren strip van de plank, die voor de luiken van bet buitenverblijf iz aangebracht, los te peu teren en vrolijk bezig was daarmee de tl-buizen boven de kooi stuk te slaan. In korte tijd sneuvelden acht tl-bnizen. Toen werd het stuk ijzer gebruikt als koevoet; eerst om de acht meter lange plank, waar de strip ad kwam, grondig te slo pen, daarna bij een poging de tralies aan de achterkant van de kooi te ontzet ten. Op dat moment wist oppasser Kars- bergen met behulp van de brandslang het stuk ijzer te bemachtigen en even later zat Sophie in de buitenkooi. Perso neel van de technische dienst begon de chaos op ie ruimen. Dat vergde drie sur Toen kon de mensaap weer „thuis" ko men, zeer verbaasd dat er niets meer te vernielen viel. Sophie is een volwassen gorilla die ruim 80 kg weegt en een waarde vertegenwoordigt van tenminste 25.000. De kracht van het dier is enorm. Geen mens kan tegen kaar op. In verband met uit te voeren, werk zaamheden zal met ingang van maandag de Xerxesweg te Rotterdam voor onbe paalde tijd alleen door fietsers en voet gangers ikunnen worden igebruikt. In hal GIMIINTE ZIEKENHUIS U SCHIEDAM wordt givmgd oon voor de Poliklinieken. leeftijd: niet beneden 21 jaar. WERKZAAMHEDEN: het inschrijven der patifenten, de administratie daaraan verbon den en het bijhouden van de kaartsystemen der specialisten. VEREISTEN: Mulo diploma, goed en prettig met publiek kunnende omgaan. Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice. Bij de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezond heidsdienst SCHIEDAM kan geplaatst worden een liefst met enige kantoorervarmg. M U.L.O.-diploma strekt tot aanbeveling. Sa laris naar gelang van leeftijd en bekwaam heid. Eigenhandig geschreven soUicitaties te rich ten aan de Directeur van de G.G. en G.D. Tumlaan 80. (Van een onzer verslaggevers) BINNEN ENKELE meters verkeer de de vreugde van de kersverse eigenaar van een auto to verdriet. BH Peet van Est had de Schiedam- mer J L- een auto gekocht. Toen hij war zou rijden ontstond een merk waardige aanrijding want de politie vroeg daarna vergeefs naar de rijbe- wiizen. De heer L. had geen ïjjbe- wijs en scooterrijder M- B al evenmin. B. was aan het oefe- nn pan scooter» ne heer L. had de auto gekocht, hij zag de scooter niet aankomen «fmdat er z0^elN^° het gezicht benamen op de Nieuwe Mathenesserstraat. De officier bij het kantongerecht be- Jfde dat aan de geparkeerde auto's standigheid gelden dat hij een week na de botsing van de achtste augus tus het rijbewijs had gehaald, voor de ontbrekende rijbewijzen werd twee- r-maal dertig gulden berekend en boven dien zal L. dertig gulden boete betalen voor de aanrijding. „Veel branie op de bromfiets en voor de"politie een laf mannetje" zei substi tuut-officier van justitie bij het kanton gerecht te Schiedam mr. H. Franken toen hij de houding van de Jeugdige Schiedammer T. L, B. geselde. Hij noemde de knaap een bekend branierij der, die series bekeuringen kan krijgen als de politie hem in de gaten houdt. HU zou op twaalf augustus op de Hoogstraat In Vlaardingen te hard heb ben gereden, op het ltokergedeelte van de weg hebben gereden, over het trot toir gereden, tegen een weggebruiker lijn gebotst en geen te kW hebben gege ven dat hij naar rechts ging. Voor B. was het kennelijk flauwe kul. Hij was gen branieschopper en hij had het. niet gedaan. De kanton rechter mr. Vies meende dat B blij mag zijn dat hem slechts het links rij den en de botsing ten laste zijn gelegd. Hiervoor krijgt B. vijf gulden boete en twintig gulden boete, iets meer dan de officier eiste en dat omdat B. meende dat de boete zo hoog was. De kantonrechter vond de geëiste straf te laag. Hij verhoogde daarom ook de boete voor het opgeven van een valse naam van twintig gulden op vijfentwin tig gulden. Taxichauffeur H. P. A. K. heeft on aangename herinneringen aan het feit dat hij onlangs op de Rotterdamsedijk uit zijn auto is gestapt. De Schiedammer vertelde voor hei kantongerecht te Schie dam dat het die dag regende. Hij was daarom over de rechterzijde van de bank naar de deur gegleden. Toen had hij snel naar de huizen willen lopen maar hij kwam in het ziekenhuis weer bij. Men vertelde hem da-t hij tegen de passerende bromfietser S. was aange rend. S. moest tien dagen in het zieken huis blijven en de taxichauffeur kwam er met enkele dagen bedrust af. Hij had de 35 schade al betaald. Voor het on voorzichtig lopen zal hij nog twintig gul den boete of vier dagen hechtenis beta len. Advertentie Modern en degelijk FK N5ENSTR. 9 WAALSTR. 38 In Maasland had de heer P. de Bloois (79 jaar) een uitnodiging ontvangen de plechtige bijzetting van H.K.H. prinses VVilhelmina in de Nieuwe Kerk te Delft bij te wonen. De heer De Bloois, die nog zeer kras is, werd dit jaar echter plotseling blind. De ge meentesecretaris, mr. J. Wineke, is er toen in geslaagd voor mevrouw De Bloois toegang tot de kerk te verkrij gen op de uitnodiging van haar man. De familie De Bloois stond in zeer nauw kontakt met koningin Wilhelmina en wel zeer speciaal zoon Jan die zijn leven heeft gelaten voor het vaderland. Jan was in 1943, na een. mislukte po ging, overgestoken naar Engeland. Daar overhandigde hij aan koningin Wilhelmina de druiven die hij had mee genomen. Voordat Jan weer boven ons land zou worden gedropt, wees koningin Wilhel mina hem op de gevaarlijke opdracht die hij had uit te voeren. Nog enkele ke ren is Jan in Engeland geweest. Eens vroeg de koningin hem hoeveel koeien hij had op zijn boerderij. Jan zei: zeven. Enkele jaren later toen de ouders van Jan een bezoek brachten aan de koningin herhaalde zij deze vraag. Het echtpaar antwoordde toen: vier. „Maar Jan had er toch zeven," merkte zij toen op.' Hoe lang Jan nog in ons land is ge weest is niet bekend. Eens bracht hij ambassadeur Van Royen over de rivie ren. Eenmaal is Jan nog in Maasland geweest, niet thuis. Vanuit een schuur heeft hij echter toen zijn moeder nog gezien toen zij uit de kerk kwam. Hij kon echter niet in contact omen met haar. - In Nederlangbroek is Jan voor bet va derland gevallen. Er is daar een monu ment dat niet alleen zijn werkelijke naam maar ook zijn schuilnaam: Jan de Sprin ger, vermeldt. Na de oorlog heeft het echtpaar De Bloois ieder jaar druiven naar koningin Wilhelmina gebracht. Vaak gingen de gesprekken met koningin Wilhelmina over het Westiand. Ook voerde het echt paar correspondentie met koningin -Wil helmina. De laatste jaren werden de druiven opgestuurd. Een dochter van het echtpaar De Blois schreef er brieven bij. In de laatste brief vermeldde zij ook dat haar vader plotseling blind was geworden. Hel laatste telegram van ko ningin Wilhelmina Is gedateerd 25 ok tober 1962, dus vlak voordat zq ziek is geworden. Daarin betuigde koningin Wilhelmina haar deelneming over het blind worden van de heer De Bloois. Ovgrbodig te schrijven dat het over lijden van koningin Wilhelmina speciaal op dit gezin grote indruk heeft gemaakt en dat alle foto's brieven en telegram men van en over de koningin bewaard worden als innig aandenken. Arcade: Schiedams Vrouwenkoor, Con cert, 20. Musis Sacrum: Viering veertigjarig bestaan Prinses Julianaschool, 14 en 20. .^Koopmansbeurs: Vogeltentoonstelling, Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re dactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties c.i abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- nastraat, hoek Brugmanstraat. Stedelijk museum: tentoonstelling oeu vre, Henn-George Adam, grafiek- sculp, turen-tapijten 1027 .uur. „?a»?leel, Centrun> Dam Twee, Expo. SRie Schiedamse kunstenaars, 14—17 en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1