MR. PEEK HEES VLAG OP ZIJN HlIIS-VAN-STRAKS gt&xi nb& jwass mr"- w armste sisr 8 si Bundels betonijzer op van Koemarkt rijbaan Cantate van Schouwman boeiende compositie I LUX PrJulianaschool viert jubileum Hoogste punt dure flats Prof. Koyck overleden 8 Verkeer ernstig No'nSUÈDE METSELAARS VAN STEIGER GESTORT Indiase zeeman bij val gedood Fiks brandje in papiervoorraad GEEST BLEEF DIE 40 JAAR DEZELFDE" Gewonde bouwer was er ook Met gestolen auto tegen R.E,T.-mast Burgerlijke stand M'n besto hulp voer feestelijke feestdagen: van H EYST DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 14 DECEMBER 1962 Advertentie Tweede tunnelstuk op zij n plaats KOUT ff ff ff ff ff ff. ff ff ff ff ff. ff ff ff Compleet f 645.- DOORGAAN NESTOR MARTIN GASFORNUIZEN 3- 4- of 5-vtame van f 249^ tot f 645.* inclusief afdekpfaet» Kerst nbieding ZWIJGEN Olieleiding brandt Verkoopkantoor voor Nederland; NELL STUTTERHEIM N.Y, DEN HAAG, POSTBUS 1143, TEL 986760* ïiVERLOVINGSRiHGlfi U006STRAAI 88-90 YlAARMHêii DIEFSTALLEN Schiedams Vrouwenkoor zong Een naar Nederlandse eisen vervaardigd kwaliteitsproduct Uitsluitend bij de bonafide vakhandei! Illegaal vuurtje Eerste school Krachtig Geslipt met brommer AGENDA VODR SCHIEDAM Vandaag ...en morgen en dagelijks.... (Van een onzer verslaggevers) Van vier meter hoogte zijn twee met- sélaars van een steiger gestort doordat een der houten verbindingsbalken in de steiger aan de Burgemeester Honneriare Gretelaan hoek Parkweg in Schiedam brak. (Van een onzer verslaggevers) OP gezellige kout le be- Donderdagmurgen om kwart over zeven waren de opperlieden G. S. i29> en A J no P. K. (19), beiden uit Oosterhout op déze lJN verjaardag heeft burge- steiger aan het werk. De steigerpalen gijn meester mr. J. W. Peek de vlag verbonden met baddings en hierop was frissen op de woning die hij over een plaat triplex gelegd waar op vier ^wce jaar zal bewonen. Mr. Peek is *er verteld dat hij met vreugde meter hoogte de metóelspecie wordt ..ge-;tisteren 63 jaar geworden als hii deze vla2 gehesen heeft. De SSN le- ki t aan!,aci juist een bak gepensioneerd is zal hii van'ite *mhiJ -vert met deze flats goed werk. O-k voor metselspecie naar vser meter hoogte ge- woninr Navrante™ -•< de financier De Nederlanden noemde hij besen. Daar stonden de twee opperlieden f?*"»"1*»» »3 verhuizen naar het een goede dag. Ondanks de goede die de Dak metselspecie over de triplex- ln een sterflat aan de perspectieven in het Waterweggebied plaat stortten. Maasboulevard. Gisterenmiddag om hoopte hij dat zijn gastheren de zaak Zij zijn daarvoor aan de rand van de .Wa voor twee heeft de bouw van n'et zouden bederven door te hoge hu- steiger gaan staan on hier brak een "e twee sterflats het hoogste nunt rt-'n lc vras'en. dwarsligger. De mannen vielen naar be- bereikt. Burgemeester mr f w Daar bleek dat S. het schoudergewricht Hef „wv,. tts: B "tm Het Plechtige gebeuren werd bijge woond door tal van genodigden onder w.e ditmaal uitzonder» vee! hoofden van gemeentelijke (Schiedamse dien- sten. Daarna zijn de tientallen de ve le trappen in het nog kale gebouw van eil verdiepingen afgedaald om gedu- Inzijn geboorteplaats Mijnsheereniand is 44 jaar oud overleden prof. dr. L. M. Koyck. in leven hoogleraar aan de Nederlandsche Economische Hooge- i school te Botterdam en aan het Institute j of Social Studies te 'Den Haag. Boven dien vyas prof. Koyck directeur van het 'Wl> uit de kom had. Hij kon na behandeling naar huis worden vervoerd. De ander de1 negentienjarige K„ heeft inwendige kneuzingen. De geneesheren achten heb noodzakelijk dat hij in het Schiedamse ziekenhuis verblijft. j rende drie uren drijven in de rondvaartboot Pieter1 Nederlands Economisch Instituut; Caland die de gasten tot Hoek van; i Holland vervoerde. i Prof. Koyck heeft zelf aan de Botter-' In ^de Pieter Caland heeft burgemees-damse 'hogeschool gestudeerd. Aan deze. hogeschool aanvaardde hij in 1946 een, lectoraat en in 1954 werd hij benoemd tot hoogleraar. In 1960 gaf hij een aantal gastcolleges j in de Verenigde Staten. 1 Publicaties van prof. Koyck zijn ver- schenen in het Duits, Frans, Engels en natuurlijk ook in het Nederlands. Van; zijn hand zijn bekend Distributed lags in investment analysis". ..Verbruik en i spaar" en ..Consumentengedrag, theorie j en empirisch onderzoek". Prof. Koyck, die belijdend lidmaat was; var. le Hervormde Gemeente Mijnshee- j renland. laat een echtgenote en twee j dochters na. j Nesior Martin Miami Grand Luxe! Semi-automatischFantastisch praktisch! Elektrisch draai spit voor het heerlijkste kerstmenu! Gratiné schotels of vlees van de grill? 't Kan allemaalJ dat de gemeente Schie- dam de grond aan de Maasboulevard se'ehts aan de beste had willen uitgeven. Het gemeentebestuur was ingenomen met de gedurfde plannen van de onder- i nemers. Mr. Peek_ was zich ervan be- wust dat dc volledige harmonie in deze .- - omgeving nog niet. is bereikt, de Sehie- voor sociaal-kerkelijk werk. Zo was hij dammers hebben lang genoeg tegen debestuurslid van de Vereniging Neder- rnodder op het Hoofd en omgeving aan- lands Hervormd Diaconessehuis te Rot- gekeken maar hier komt nu spoedig ver- terdam en van het gesticht ..Vredeheim" te Rockanje. Prof. Koyk had grote belangstelling tweede stuk van de metro-tunnel de Nieuwe Maas te Rotterdam zit i Een vaartochtje over Waterweg biedt ook de andering in. Mr. Peek heeft nog nooit een vlag; gehesen op een pand waarin hij zelf i komt te wonen, hij hoopte nog vele gelukkige jaren in de flats te kunnen' wonen. Hij hoopte dat de panden zul- len worden tot gebouwen het grootste en mooiste rivierfront waardig. Voor de NV Levensverzekeringmaat-Het schappij De Nederlanden sprak de hoofd-.°nde:' directeur mr. P. Heering die vertelde'hij de Leuvehavenmonding netjes op zn 'graag op dit Schiedamse plekje te heb- plaats, aangesloten op z'n voorganger. Gis- ben doen bouwen. Voor de SSN voerde teren waren weer en tij gunstig en dus; - 'de heer Noordzij het woord. Alle heren 'kon na een dag wachten het hele karwei; j «eejt kennis genomen van het stre- waren enthousiast over hetgeen aan de'worden geklaard, i v ven van énkele zijner jonge collega's. Maasboulevard tot stand wordt gebracht. Inmiddels wordt er in het bouwdok; ae nieuwe 1)p™ Het nieuwe NESTOR MARTIN „Miami Grand Luxe" se mi-auto matisct» 5-vlams gasfornuis. Stralend wit geëmailleerd. Deze journalistencjam verslaggevers hopen in Scltie aeleaenheid- tot ae^elliae kout Dat culiureel centrum te Kostbaar geiegenneia tot getuige Kout. Dat u-eeren. Zij doen dit volkomen belan- f peloos omdat zij menen iets te doet goed want de A*i/io .iniivunMrt/111 14 A -• A 4.- op Van Brienenoord hard gewerkt aan de l [derde en vierde tunnelmoot. Die zullen' [ever enige maanden gereed zijn en dan De kostbare flats met de hoge huur'naar de Leuvehavenmonding worden o- goeds zijn van atle gemakken voorz.ien. Elk ge-1 vergebracht. garages en 44 woningen .u t t. - i mi men kannen toe-!die als volgt zijn verdeeld: 22 3-kamer- i reld. Jonge journalisten luisteren tij-juichen, Dat doet onze nestor dan ook. woningen met een oppervlakte van 95 m2. j dens zon adempauze dan gaarne I V"aderZiifc heeft hii ons de raad aeae- !1 A-kamerwoningen met een oppervlak-,; naar hun oude collega C. M. Smits>ven: „Doorgaan, doorgaan het is een TE VAN 103 m2' 11 ^-kamerwoningen me die een waardige nestor ts van de'-,nnoi vian" een opperviaste van 112 m2. De wonin-j f' 1 gen -worden zonder subsidie van rijks- wege tot stand gebracht. Zij worden uit- gerust met: centrale verwarming: aan- Schiedamse journalistiek. De heer] Smits vervult al meer dan vijftig ja- ren het ambt. In 1911 trad hij tot di i journalistiek toe. Hij heeft het vak tot in de knepen beoefend. Hij heeft de enorme ontwikkeling gezien die de techniek ook in dekrantenwereld heeft teweeg gebracht. Het is dan ook goed te luisteren naar collega's die met recht het predikaat good old en wijs verdienen. Hun houding staat er ook borg voor dat ze immer het goede voorbeeld zullen geven. f4 Voor die jonge journalisten is T A TVT/"1 I TZTl .""lit f'l wyiucil UIL-I I-ïAIM v. UIA gerust m.et: centrale verwarming: aan- (Van een onzer verslaggevers) sluiting op centrale radio- en t.v. anten- Tijdens zijn afscheidsbijeenkomst ;"ednstallatie; badkamer met ingetegeldDe Indiase zeeman A. C. Barao <33) heeft de conservator van het stedeliik i? moderne keuken met roestvrij sta- vanmorgen om tien uur aan boord conservuior tan net sieaenjK ,\en aanrecht: thermopane glas (dubbele 7;;n schiri het is Queen City. dat in museum verteld over Franse roman-ruiten), ter voorkoming van tocht en i waalhaven ligt, dodelijk verongelukt. Bedieningspaneel in „glacemail" 4 kookbranders en sudder- tevens centrale aansteekbrander gasstop (tijdschakelkiok) met signaallampje thermostaat infra-rood plafondgrill braadspit met elektromotor zeer ruime oven met verlichting en venster in deur opberglade tevens bordenwarmer kook plaat aansluitend tegen de wand. Leerbaar voor elk* aaswert. sluiting op centrale radio- en t.v. anten- De Indiase zeeman A. C. Barao <331. is! van in de; 1 w aaiuövfu iiKt, uuuci.jïv v., ^..t- De netjes waarin een kleine kring vanwarmteverlies: tegels in keuken, badka- zeeman viel in een 1\d meter diep ruim mensjes elkaar voortdurend belaagt.mer, garderobe en toilet; stalen taats-' Hij zag die romannetjes soms 0plrameri; §rote berging in woning en in Schiedam gesitueerd. Het is een ke!deri rondom bal-kons. waaronder de ramen op eenvoudige wijze kunnen wor- heer Smits een sympathiek collega. Hij werkt bij een krant die erop ge steld is dat elke letter naar waarheid en met een absoluut verantwoorde lijkheidsgevoel ter zetterij 'wordt ge zonden. Ook in de overige opzichten hecht hij de hoogste waarde aan de goede stijl. Het doet ons daarom deugd dat onze nestor met genoegen mooi voorbeeld wat vaag gedaan. Nu geloven wij .dat zelfs de onafhan kelijke conservator heeft meegewerkt aan wat inhoud voor de romannetjes. j Misschien is hij er niet geheel on- de j schuldig aan dat hij in Schiedam (Advertentie) Nu met de Kerstdagen geen gehannes meer mee papieren Kerstlopers en kleden (ook niet goedkoop), neen, nu voor elke Kerstmaaltijd (en dit zijn er in de regel nog al watj - een brand schoon Kerstlaken. wit als damast en met sfeervolle Kerst motieven bedrukt. Niet voor één maaltijd, neen, voor tientallen... niet voor één Kerstmis... neen voor jaren achtereen. een instituut" is geworden. Een col lego. van ons maakte zich boos dat: .de heer P. L. A. Janssen zich ten ge rieve van fotograaf Ed van der Els- ken ertoe heeft geleend om languit op de grond voor de Voeten van zijn gasten te gaan liggen. Het kan een soort masochisme zijn. Terecht meent de collega dat dit liggen niet waardig is. We zijn van mening dat elk mens recht heeft op vrijheid van handelen, hier handelde een instituut in het openbaar en dan is het onjuist om el ke concessie te doen ten gerieve van wat opgeblazen publiciteit Over publiciteit gesproken. Onlangs vertelde een notabel ons dat hij ge constateerd had dat de Schiedamse kranten zoveel „verschillen" ver to- nen. Dat kan. Hij verwonderde zich1 zoals velen zich al verwonderd hebben over het feit dat in ons ge zelschap een correspondent aanwezig was die dagenlang modder gespoten had over de arbeid van zijn collega's. Inderdaad, maar: er is nog enige stijl, we kunnen opdringerigheid in het openbaar moeilijk afdoen zoals het misschien afgedaan zou moeten worden. Bonafide journalisten kan men ook niet verantwoordelijk stellen voor een brij van nonsens, leugens en laster die kennelijk soms publicabel geacht wordt. Het moet daarom im mer onjuist zijn een aantal vertegen woordigers van een aantal dagbladen als een solide groep pers" te vereen zelvigen. Ook de goede gelukkig het merendeel) journalisten wensen het goede niveau en als hun gezelschap al eens wordt aangetast buiten hun wil dan kunnen ze slechts als waardig wapen toepassen: het negeren, een i duidelijk zwijgen. den bewassen; huistelefooninstallatie: Via een buitentrap en perron met pergola, waarvan de wanden zullen worden bekleed met een exclusieve tegel (voor het eerst toegepast in Ne derland) van de Porseleyne Fles te Delft en een loopvlak van kwartsiet komt men in de hall. die van een mo derne mozaïkvloer en betegelde wan den zal worden voorzien. De woningen zijn bereikbaar via twee liften of via een geheel betegeld trappenhuis. De oplevering vaa de gebouwen zal, onvoorziene omstandigheden voorbehou den, in de zomer van 1963 kannen ge schieden, waarbij een goede hoop be staat, dat ook de gemeentelijke dien sten gereed zijn met de noodzakelijke ophogingen en aanleg van het openhaar groen. en was op slag dood. In de woning van de familie E. L. in de Nassauïaan 31 in Schiedam is don derdagmiddag om drie uur een olielei- ding van de verwarming in brand ge raakt. De brandweer heeft het vuur ge blust. De kachel is defect. Aan de bewo ners is een stookverbod opgelegd. Fabrieken in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, KaBt, Spanje, Japan en ArgenHnit. Vraafl uitvoerige Inlichtingen en folder bij Uw vakhandelaar of bij het (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) f IET verkeer is in Schiedam donder- dagmiddag ernstig ontwricht door dat op de Koemarkt dichtbij De Kroon een aantal bundels betonijzer, acht bundels met een gewicht van 2250 ki logram, van een vrachtwagen zijn ge vallen. Een kraanwagen heeft ver geefs strijd geleverd om te trachten de auto weer op gang te brengen. De kraanwagen van de gemeente Schie dam behoefde assistentie van twee kraanwagens uit Botterdam om het obstakel uit de weg te rijden. Omstreeks drie uur reed de chauffeur J. W. V., uit Asperen met zijn auto over de Gerrit Verboonstraat in de richting Rotterdam. Bij de bocht naar links rolden de betonijzers tegen de stuwijzers die braken. De gehele lading rolde op het wegdek. Gedurende an derhalf uur hebben de kraanwagens gewerkt o-m de lading op opleggers te tillen. De eerste kraanwagen verkeek zich op de zwaarte van het geval. Het ding haakte vrolijk aan maar het gevolg was dat de kraanwagen zichzelf van het wegdek tilde. Dat was een lachertje voor de zeer vele toeschouwers... Inmiddels had de politie het verkeer uit Vaardingen omgeleid via Hoofdstraat Maasdijk en Gustoweg. Dat is al een bottle: eek maar toen de Wilhelmina- brug geopend werd kwam Schiedam in de sfeer van een interlandvoetbalmatch. De straten in het centrum kwamen vol auto's te staan en overal waren chauf feurs te zien die te kennen gaven gaarne verder te willen rijden. Eerst om half vijf waren de files weer ver dwenen Een fikse binnenbrand heeft vanmor gen een kleine ravage aangericht in de papieropslagplaats van de boekbinderij Brokerhof en Reekers, aan de 2e St. Jans- höf in Rotterdam. Een ;grote hoeveelheid papier ging verloren, terwijl verder een gedeelte door het water werd aangetast. De oorzaak van de brand, die in papier snippers uitbrak, was vanmiddag om twee uur nog niet bekend. Ook over het schadebedrag viel toen nieits te vertellen. Binnen'tien minuten na liet alarm reeds zette de brandweer twee stralen hoge druk en twee stralen lage druk op het vuur en door dit snelle ingrijpen, kon. erger worden voorkomen. De nablussinig nam enkele uren in beslag. Naar de di rectie mededeelde, zal het bedrijf geen noemenswaardige stoornis ondervinden, De Schiedamse banketbakker A. V. is in de Veenlantstraat zijn fiets kwijt ge raakt. Van de stoffeerder J. N. van .Doe veren is een rijwiel gestolen in de Oos terstraat. De cassière C. J. de V. is een porte monnee met veertig gulden kwijt geraakt. De portemonnee had zij in het kantoor tje van het loket van het Monopole- theater geleed. Terwijl niemand gister morgen het theater zou zijn ingegaan is de portemonnee ontvreemd en bovendien is ƒ35 uit een geldbakje weggenomen. De cassière heeft voor de ingang van het theater staan praten in de tijd dat het geld moet zijn weggenomen. In de afgelopen nacht rukten de eenheid 321 en de G4 uit naar café Ter minus aan de le Middellandstraat, waar in het café zelf een binnenbrandje door onbekende oorzaak was uitge broken. Het vuur werd met 2 stralen hoge druk geblust. De schade bedroeg ongeveer vijfduizend gulden. (Advertentie) Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze prachtige plastic Kerstkieden, (met kleine schoon heidsfoutjes) voor een normale tafel, 110x140 cm nu per stuk IMPORTEURS TECHNISCHE UNIE EN N.V. LI NCO Centrifuge Junior - popü.laire. prijs: f 165. Halfautomatïsche wasebmbinatie NL 54 S f.995. voor 5? 9 Baldadige jongens hebben een vuurtje gestookt in een hoeveelheid hout arte meter hoog, eeven meter breed, achter het pand van de sloper, Damlaan 41 m Schiedam. De Schïeedamse brandweer heeft het vuur met twee stralen geblust. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) BERT BRUGMANS poppenthea ter heeft jong m oud vermaakt bij viering van het veertigjarig bestaan van de Prinses Julianasehool. Donder dagmiddag hebben de kinderen van de school feest gevierd in Musis Sa crum. Zij zagen dat de poppen van Brugman Tom Poes tot leven wek ten. Avonds kwamen de ouders, oud-leerlingen en verdere genodigden naar Musis Sacrum. Toen speelde Brugmans gezelschap de operette „Die Fledermaus". Zaterdagmorgen zullen de kleuters van de jubilerende school in Irene feest vieren. Gisteravond heeft het hoofd der school de geschenken getoond die gistermid dag reeds ontvangen zijn. De ouders schonken eenfraaie oranje vlag (ge borduurd door -mej. Van Walsum), die zal dienen bij wandelmarsen e.d. Ook ontving de school -een pick-up te ge bruiken bij de lessen. Met vreugde Het de heer De Raad ook enkele gezonden bloemstukken zien. De meisjes openden beide bijeenkom sten met een ritmische oefening, in gestudeerd onder leiding van gyrnnas- ükfunctionaris F- E- Koelman en handwerklerares mej. Van Walsum. Zij toonden tenslotte ieder een letter daardoor de woorden „Prinses Julia nasehool veertig jaar" vormend. Daar na kwamen de jongens aan bod, tien levenslustige knapen in pyama die het toonloze orkest de „Jupya's" vorm den. Zij hadden namaak instrumenten en hiermee hebben zij een parodietje ge geven op een jazzorkest, de muziek werd verstrekt uit een ingeblikte voorraad. Zo goed suggereerden de knapen dat zij musiceerden dat de zaal vrolijk en dank baar om herhalingen vroeg. Namens de oudercommissie heeft de voorzitter K. J. Simon getuigd van zijn waarde ring voor het schoolbestuur en de leer krachten. De voorzitter van de ver. tot bevorde ring van chr. Onderwijs, mr. H. Snoep, heeft na het lezen uit Romeinen verteld dat de Prinses Julianasehool altijd een aparte plaats heeft ingenomen. Het was de eerste school van de vereniging en met de Prinses Julianasehool is de uit bouw begonnen. ..Thans wordt alom in de gemeente van onze scholen Gods Woord geleerd". Mr.Snoep zei dat de waardering ook geldt voor hen aan wie de school is toevertrouwd. Hij was dan ook verheugd het eerste schoolhoofd de veteraan Knopper te kunnen begroeten evenals het tweede schoolhoofd de heed Van Daalen. Men is vrijwel vergeten dat dc heer Van Daalen schoolhoofd is geweest omdat hij de laatste vijftien jaar fun geert als adviseur van de vereniging. Mr. Snoep was verheugd ook oud leerlingen uit de jaren 19231962 le kunnen begroeten. Hij stelde dat de grondslag is gelegd voor "de verdere ont wikkeling van de vele kinderen die in veertig jaar deze school hebben ge zocht. De school is in een moeilijke tijd ge bouwd. Lezend uit een verslag van de inspectie van het Christelijk Volkson- derwiis uit 1960 liet mr. Snoep horen dat de krotopruiming vorderingen be gint te maken, maar dat de groootste moeilijkheid opleveren de scholen die veertig a vijftig jaar geleden gebouwd zijn. Ze zijn solide gebouwd maar ver ouderd. Ze voldoen daarom niet meer aan de eisen. Mr. Snoep heeft aan de Julianasehool moeten denken, maar hij achtte het van minder belang hoe een school gebouwd is omdat belangrijker Is de geest die in meer dan veertig jaar in de school heeft geheerst. Die geest is al die veertig jaar hetzelfde gebleven, „Wanneer wij mensen hebben die zich het Evangelie niet schamen maar die het Evangelie verkondigen, kunnen wij een zegen zijn voor de burgerij". „De Prinses Julianasehool is een krachtige levendige school die bereid is nieuwe taken te vervullen. Na tien tallen jaren lang staat de school er nog fris en onbevangen" aldus mr. Snoep. De bekende operette Die Fledermaus is met de van Brugman bekende be kwaamheid en artistieke flair opgevoerd. De muzikale illustratie was van het Lon- dens Philharmonisch Orkest onder lei ding van Herbert von Karajan. Solisten waren o.a. Elisabeth Schwarzkopf. Ni- cilai Gedda, Rita Streich, Luise Marti ni, Helmut Krebs. Op de Rotterdamsedijk in Schiedam is ter hoogte van het benzinestation de los- werkman J, V. uit Rotterdam met zijn bromfiets geslipt. Hij is met schaafwon den naar het Schiedamse gemeentezie kenhuis vervoerd. Het was een goede gedachte van dlri- gente Ria Borgmeljer, het programma van het concert dat Schiedams Vrouwen koor donderdagavond in gebouw „Arka- de" gaf, voor een deel uit minder beken, de kerstcomposities samen te stellen. In teressant was vooral „Om de kribbe", een cantate voor koor, sopraan, alt en plano van Hans Schouwman. Dit driedelig werk boeit door de ster ke binding tekst-muziek. Compositorisch levert Schoumans cantante geen nieuwe gezichtspunten, op. Het klankbeeld is voornamelijk te vergelijken met dat der Franse laatromantiek (Franck en Fau- re>. Niettemin' een- werk 'dat ten volle hetbeluisteren waard is. Een hoogte punt'uit deze cantate vormt'wel het slot van. deel 2: „Musicerende engelen". De uitvoering door Schiedams Vrou wenkoor gaf aanleiding tot veel waarde ring. In het algemeen voldeed de koor- klank goed. "Wel zouden er nog enige ver beteringen kunnen worden aangebracht te opzichte van gelijkheid van inzetten en zuiverheid van intonatie. De solisten Terwijl zijn collega's donderdagmiddag de hoge tocht naar de top van de ster- flats ondernamen stond dé bouwer Cóe- hoorn op krukken, voor de ingang van de sterflats aan de Havendijk, Hij was overigens nog verheugd want toen hij enige tijd geleden van de vierde verdieping van het gebouw naar beneden viel was hij zo zwaar gekwetst dat men een mogelijke genezing met zorg tege moet zag. De directie van de SSN en De Neder landen heeft de zwaar getroffen werk nemer gisteren een fruitmand gezonden. (Van een onzer verslaggevers) Twee Engelse zeelui, de achttienjarige S. B. F. uit West-HarÜepoot en de 'negen tienjarige T. L. O. uit Londen, reden in de afgelopen nacht op het Eendrachts- plein te Rotterdam met een gestolen auto tegen een mast van de bovenleiding van. de R.E.T.. waardoor de auto zwaar beschadigd werd. Verder ramden zij een stilstaande R.E.T.-laswagen, die lichte schade opliep. De jonge zeelui namen nadat ze tegen de mast waren gereden de benen, maar werden door voorbijgangers in de kraag gevat. Zij hadden de auto op de Nieuwe Bin nenweg gestolen. Wiels de Rook, sopraan en Diet .Kloos. alt kweten zich over het algemeen goed van hun taak. Jammer was evenwel da: de .sopraan in het hoge register kennelijk met intonatie- en nuanceringsmoeilijkhe den te kampen had. Het programma vermeldde naast en kele andere koorwerken ook een aantal soU en duetten voor sopranen en Mt en bovendien de fantasie in g. opus 103 voor piano a quatre mains van Schu bert. Dit laatste werk werd uitgevoerd door Annie Nederbragt (die tevens de be geleidingen verzorgde) en Ria Borg- raeijer. De najaarsaktie voor donors heeft in Overschie driehonderd aanmeldingen op geleverd, aanzienlijk meer dan andere keren. In het voorjaar zullen de Land- steiner penningen en maquettes worden uitgereikt aan hen. die een bepaald aan tal jaren bloed hebben gegeven. (Aduertejifie) Fransenstraat 23 - TeL 6436 SCHIEDAM. Ondertrouwd J. H. M. Blom, 24 Jr. en K. Akkerman. 2Z jr. A. H. Bouwens. 30 jr. en A. de Beer, 23 jr. C. J. Gaossen, 22 jr. en H. J .van Kasteren, 23 j"r. J. Jans, 22 jr. en C. H. van Opijnen, 25 jr. A. J. Kouwenhoven, 20 jr. en J. Jonas, 17 jr. F. Minderhoud, 24 jr. en M. Valk, 19 jr. II. N'ijveen, 20 jr. en J. P. van der Mark, '22 jr. W. A. Ossendorp, 32 jr. en J. R, M. van de Water, 26 jr. C. de Otter, 21 jr. en M. GUlisse, 13 jr. J. F. J. Verschuur, 24 jr. en J. A. M. van der Sluijs, 21 jr. J.J. Wijnties, 25 jren E. J. H. van Oostrom, 22 jr. Getrouwd A, T. Ditvoorst, 25 jr. en B H. M. M. Willems. 20 jr. J. M. van der Vet, 134 jr. en A. M. G. Weymans, 27 jr. J.AM Postma, 25 jr en A. de Groot, 23 jr. P. M. van Ritel, 34 jr. en J E. C. van Dooren, 42 jr. J. van der Plicht. 26 jr. en E. C. van Dljk, 21 jr. B. L. - van den Brink. 23 jren M, J. Koppenol. 20 jr. D. Vermeuten, 23 (r. en C, Koogje, 21 jr. W. H. Bakker. 26 jr. en J. Soeters. 26 jr. A. Vijfwinkel, 28 jr. en T. G Koudenburg, 28 jr, W. Bek, 20 jr. en M. Jans- son, 19 jr. J, Krutjmet, 29 jr. en A. M.van der Zee, '19 jr. W. Wage, 24 jr. en M. L. En denburg. 23 jr. C. Heynsbroek, 34 jr. en J. J. van Krieken, 30 jr. J. H. Kemp. 25 jr. en H. Geboren Adrianus J. z.v. C. M. Boon en Wielaard, 23 jr. A. M. T. van dc Valk; Ingeborg d.v. J. J. Verhoef en A. Mostert; Patricia C d.v. J. W. Janse en E. Steinacher; Marius C z.v M. C. Beukers en E. E. M. van Gastel: Jo- sephtis M z.v. C. M Boon en A. M. T. van de Valk Overleden J. C. Nugteren.76 jaar echtg. van J. C. van Baarzel; W. L van Deurzen, 72 jr. C. G. Scholte, 77 jr. echtg, van J. Lowes. ^KoopmansbeursV ogeltentoonstelling, Arcade: vogeüen toonstelling, 1022. Irene: .Kleuterschool Prinses Juliana viering veertigjarig toestaan, 9; Schie- damse Reddingsbrigade, Feestmiddag, 14; C.J.V., Bezinningsavemd, 20. Chr. Sociale Belangen: Schiedamse Klavar Accordeon Vereniging Kerstconcert, 20. Stedelyk. Museum: Muziek bij kaars licht, drie solisten, 20. De Bank: Her vormde Jeugdraad. Contactavond, 20 De Goede Haven: Christelijke Filmactie, vertoning film „Moeder mag niet ster ven 20. Lutherse Kerk: Oecumenisch Avondgebed. 19.30. Nieuwe Brar: Reis- ver. „Onder Ons", Contactavond, 20. TivoU; Hoek s personeelsver,. kinder- ''v ,st' Thomasschooj; Warande 1122 n arsen voor Open het Dorp, Dagblad „De Rotterdammer" Schie- redactie Lange Kerkstraat 82 tel 66382 b.g g tei. 64154 of 115588 toestel 51 uur 80037) alleen voor re- dactieaangeiegenheden. tBlA**n':?h.aP 3 Troost, Aleidastr. 23, tel. 6c451 (alleen voor klachten, advert 115588)." nCementCn b S-g. telefoon Belangrijke telefoonnummers: Brstnd- m i Pplitïe-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290, Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- Brugmanstraat, museum: tentoonstelling oeu vre, Henri-George Adam, grafiek- fculu. turen-taptjten 10—17 uur. p «ftte Centn?m »»ra Twee, Expo- 10 31 kunstenaar», 14—17 m wie;, nu 'n suéde" of' nappa jasje koopt, profiteert..vade extra lage buiten-seizoen" prijzen; Doson-- cfanks.kiest U uiteen volledige col lectie en.is dé service perf eet -kleine veranderingen gratis en a la mi- •fiute... maatwerk mogelijk".-, OC.'SNIfiE SPECIAALZAAK VAN ROTTERDAM -I uitsluitend Hoogstr. 28-Tel. 127961*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1