Directeur J. Brinkman chr. onderwijs verlaat T.S.F.-ploegen behalen drietal overwinningen Oude huizen niet in trek, onderhoud is mo< Visie op groot branderij complex iva ruim 30 jaar aan A elbrechts plein Afscheid van succesvolle loopbaan bij BOOGAARD Philips Televisie vanaf per week PHILIPS TV 1963 COUZY SKAV met Kerstconcert Tafeltennisresultaten Wandelmarsen trokken 400 deelnemers Jaarverslag „De Eendracht Snaarinstrumenten bij kaarslicht in Schiedam Brandje in huis Auto valt van oplegger op route onderweg ZAAL ONTRUIMD Plannen Jochie.... Hoogste klas... PLASSEN. I PASOP... LIEFHEBBEND AGE]VDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en dagelijks.... MIS NA HET laatste commando was de man naar links gehobbeld, goed moedig zonder commentaar. Daar gleed hij evenwel krachtig de diepte in. Wij zagen het water rond zijn broekspijp kolken. Dat was te veel voor de vrouw. „O, o, wat doe je nou toch weer Hen drik" zei ze alsof ze de domheid ver wacht had. „Ik zeg nog zo, kom hier op het droge en daar ga je weer mid den in die plassen." Kennelijk was hét geduld van Hendrik voorbij. Hij brom de tenminste: ,Je moet niet zoveel kletsenjuist omdat ik doe wat je zegt gaat het mis. Ik stap toch naar jouw droge, dat zag je tochmaar ik zak daar door de grond, kan ik er wat aan doen duS de stenen hier weggespoeld zijn. Dat kan je toch zeker niet zien in het donker". Hoofdbrekens Vlotte bouw p e ekgante terlcvinSsrinS Geen kans Invalster Fiat,500D 3.450,— Fiat 600 D 4.150,- Fiat 1100 5.700,- Fiat 1300 7.600,- Fiat 1800 9.850,- Flat 2300 11.850,- Morgen brengen wij ats speciale aanbieding een grote partij bus tehouders, die wèike aanbieding dan ook, zowel in kwaliteit als In prijs, ver zal overtreffen. Want dan begint de verkoop van drie serie's beha's uit de luxe serie's, voor bijna de halve prijs. Drie series beha's van Nylon, poplin en satin. Diverse model len 03- met 3/4 cup, rondge- stikt, voor- of achtersluiting en speciaal voor de grote maten Nylon Beha's met lange maag band en voorgevormde cups. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Beha's inde maten 36t/m 50, een onge kend grote verscheidenheid de meest luxe modellen, tegen ongekend lage prijzen. Géért tet. «f schrift. &«t. Iv [vf«en onzer redacteuren) JN het begin van de jaren twintig is de heer J. Brinkman als onder- wijzer verbonden geweest aan de christelijk-nationaie M.U.L.O., zoals dat toen heette, te Schiedam. Die stond m een gangetje tussen Broers- vest en Broersveld. Hoofd van de school was de heer C. M. Knopper en de heer Brinkman beschreef de heer Knopper die nog steeds leeft en waarschijnlijk omstreeks 90 jaar oud is tegenover ons ais een man van weinig woorden, rustig- en aswiiir- zaam. Men kon zich voorstellen, dat het er op die school in die dagen erg rustig toeging. Want de heer Brinkman, die ons woensdagmiddag in de directeurs- i kamer van de Kweekschool met de Bijbel aan het Aelbrechtsplein te Rot terdam ontving, is een zeer beminne- hjk. vormelijk en vooral rustig mens, die óók niet veel woorden vuil maakt voor hetgeen hij in weinig woorden kan zeggen. De heer Brinkman, nu al meer dan 32 jaren directeur van de Kweekschool 1 met de Bijbel en reeds 41 jaar aan die school als ieraar verbonden, zal wegens het bereiken van de pensioengerechtigde j leeftijd van zijn school en van het onder- wijs afscheid nemen. Zijn bescheidenheid blijkt nit het feit, I dat hij niets gevoelt voor eerbetoon of feestelijkheid met hemzelf als middel- i punt. Zijn zilveren dirëcteursjubileum en ook zijn 40-jarig jubileum als leraar aan de Kweekschool met de Bijbel heeft hij stil en voor niet-ingewijdcn vrijwel on opgemerkt laten voorbijgaan. Wij vroegen hem naar eventuele plan nen na zijn pensionering. Die achtte hij niet belangrijk: het leven komt tóch wel op je af. En het zou tijd worden, dat zijn gezin nu eens iets aan hem kon heb ben, zeide hij. Maar na voorzichtig peilen bleek ons toch, dat er achter deze zo bescheiden uiting een krachtige persoonlijkheid schuil ging, met hoge idealen en met plichtsbetrachting. De heer Brinkman blijft actief, want er is een aantal kandi daten. dat hij nog moet klaarmaken voor de acte wiskunde en bovendien acht hij het noodzakelijk ,,zijn kennis van de ge schiedenis op te halen". En de omgeving van de heer Brink man heeft zijn kwaliteiten als peda goog altijd erkend. Hij was 33 jaar oud. toen hij directeur werd, van de school, waarop hij zelf als kwekeling was opgeleid. Toen hij directeur werd. op de .school voor psychopaten" aan de Lombardstraat in de vroeger Rotterdam se binnenstad. Daar bleef hij maar kort, want hij ging naar Schiedam, zijn geboorteplaats, naar de Gereformeerde School aan het Broersveld. Hoofd was toen de heer J. J. Goedvolk, die hem zeer veel heeft ge wonnen. „Als jij nu mijn klas neemt op die en die dag en op dat of dat uur", zo zei de heer Goedvolk eens, „dan kun je bij sollicitaties altijd zeggen, dat je voor de-hoogste klasse hebt gestaan," Als onderwijzer op de christelijk-natio- nale M.U.L.O, werd hem in 1921 ge vraagd. of hij leraar wilde worden aan de Kweekschool met de Bijbel, die toen aan het Haringvliet stond. Ook zijn entree daar was verre van gemakkelijk. Want toen hij daar de eerste keer verscheen om zijn werk te aanvaarden, werd hij door dr. J. Ba- vinck, die op de gang stond, ontvan gen met: „Wat 'n jochie!" Het tegenwoordige gebouw aan het Aelbrechtsplein dateert van 1930 en werd in 1931 in gebruik genomen, juist toen de heer Brinkman tot directeur werd be noemd. Die school is nu ook alweer oud geworden. De gymnastiekzaal is afge keurd en er is geen recreatiemogelijk heid voo- de vele leerlingen van buiten Rotterdam, die tussen de middag over blijven, Hoewel de heer Brinkman alle eerbe toon aan hem gebracht schuwt, kan hij i er nu, bij zijn pensionering, echt niet! meer onderuit. Want op 20 december Is er een officieel afscheid in Atlanta, waar zijn opvolger, drs, Boomsma, zal worden geïnstalleerd. Op 9 januari is er een afscheidsavond in de Groote Het derde Kerstconcert van de Schie- damse Accordeon Vereniging S.K.A.V. mocht zich zaterdagavond in een grote publieke belangstelling verheugen. Het ongewone en hoogstaande programma was hier vermoedelijk in grote mate de. bet aan. Want dirigent H. Groeneweg heeft zich resoluut afgewend van de vaak wat wezenloos en eentonig klin kende werken, die meestal voor accor deonorkesten worden geschreven en door de meeste ensembles steevast worden uitgevoerd. De dirigent liet een aantal bewerkin gen (van hemzelf) van bekende com posities, oorspronkelijk niet geschre ven voor accordeons, uitvoeren. De ma nier waarop dit gebeurde kon verras send worden genoemd en liet de toehoor ders kennismaken met ongekende, haast symfonisch klinkende mogelijkheden van een accordeonorkest. Hoogtepunten in dit concert waren vóór de pauze het eerste orgelkoraal van Hendrik Andriessen en daarna een overrompelend uitgevoerde suite uit Handel's Royal Fireworks Music. Onder de talrijke bezoekers van het concert bevond zich ook de bekende componist muziekcriticus Paul Chr. van Westering,' die het orkest zijn Variaties over het Kerstliedje „Nu.sijt wellecome" hoorde spelen. Helemaal in de sfeer van de nagedach tenis van wijlen Koningin Wilhelmina klonk „Aases Tod", een fragment uit de Peer Gyntmuzïek van Grieg, gevolgd door een Preludium en fuga. in e van de dirigent zelf. S.K.A.V. besloot het' zeer geslaagde concert met twee kora len uit de Cantate nr. 140 van Bach. (Advertentie) HUUR ZONDER KOOPVERPLICHTING MET RECHT TOT KOOP GEEN BORGSTORTING VRAAGT INLICHTINGEN Schouwburg aan het Zuidplein te Rotter .dam voor de leerlingen en hun ouders. waren'alle leraren, op'één uitzondering I ïn aPr'! '/af de !>eer Brinkman er nóg j na mensen, bij wie hij Vroeger in de!een,s aan moeten geloven m een reünie klas had gezeten en al die leraren wa-:m5* oud-leerlingen in de Rivierahal. ren om en bij zestig jaar oud. i heer Brinkman, die in 1927 trouw- UET regengordijn had de duisternis ngebracht in Schiedam. Zo weinig wes er te zien en zoveel water viel er dat het niet moeilijk was om- in grote I piassen te stappen. De straten stonden vol Door dit barre noodweer wandel dén twee bejaarde stadgenoten en f daarachter strompelde uw scribent, j verzamelend het nieuws voor zover f ist te verzamelen zal zijn. Zijn hiister- I apparaat hoorde in de warmte van zijn i kraag nog net de dialoog van het I echtpaar zij het dat het meer een mo noloog leek. Zoals zo dikwijls was ook hier de vrouw het meest aan het woord, De man strompelde voort. Hij wcs een grote man. van achteren ge zien een soort olifant met afzakkende broek. Zij trippelde er fluksjes naast, meer een kittig hennetje dat bereid is van zich af te pikken. /JE MAN leek ons dan ook een lob bes en nu ja, de vrouw, zij had het woord. „Denk er om Hendrik, niet in de plassen trappen. Hè, pas toch op, ik zeg het nog zo. jullie mannen toch. kijk uit daar Hendrik, wees toch voor zichtig met dit weer want ik zeg nog zo je hebt zo een kou te pakken. Voor al als je met je sokken in dat koue water zit. Kijk uit, daar Hendrik. Pas op. O, o, wat een noodweer is het toch. Wees voorzichtig Hendrik. En zo wandelde het tweetal door Schiedam. Hendrik zoals u begrijpen zult zei niet veel en of hij de adviezen van zijn echtgenote opvolgde hebben toe in het dgnker niet kunnen controleren. MISSCHIEN verwachtte de vrouw ■niet dat Hendrik doen zal wat ze zegt. Als een liefhebbende moeder draafde ze rond Hendrik alsof ze ver wachtte dat het ondeugende en toch wk nog zo onschuldige kind wel heel speels in de plassen zou willen stap- pen. „Pas op, Hendrik, daar, ik zie een diepe plas, nee, nee, niet hier, maar daar, kom hier, Hendrik, ga nou niet daarheen want je zult zien dat je er tot je midden inzakt, kom hier Hen drik aan de kant, kom hier. op het droge lopen", en zo verjoeg de vrouw de eentonigheid van de gestadig val lende regen. Er kwam evenwel plots verandering in het stemmingsbeeld. Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad 20. Gereformeerd Jeugdhuis: Ned. Ver. v. Huisvrouwen Kerstmiddag 14.1o. Chr. Sociale Belangen: Alg. Verbond v. Volkstuinders Vergadering 20. .Musis Sacrum: Pers. ver. Wilton Fijenoord Teletroef 20. Musis Sacrum: Ver. Ziekenzorg Kerst- feest 13 30 Chr. Soc. Belangen,: NOBO Ledenver gadering 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- dactieaangelegenheden, Agentschap H. 3. Troost, Aleidastr. -i. tel, 65451 (alleen voor klachten, advet- tenties n abonnementen b.g.g> telefoo 115588) Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. P1 Apotheek Evers. Lange Haven öi. Stedelijk museum: tentoonstelling oe vre, Henri-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 1017 UUr. TTvnn Cultureel Centrum Dam Twee, Expo sitie Schiedamse kunstenaars, 14—1' 20—23. de, beeft drie dochters en een zoon. Die j zoon volgt de traditie van zijn vader en I is nu onderwijzer aan de Van Wijlen- I school in de Buitenhofstraat. Deze school De beminnelijkheid van de heer Brink- is genoemd naar de voorganger van de man blijkt uit de wijze, waarop hij overjheer Brinkman: de heer H. J. van Wij- al die mensen, die in zijn leven zo'n.Jen. grote betekenis hadden, sprak. Hij isj nog steeds dankbaar voor de loyale: steun, die deze veel oudere leerkrachten! hun tóen zo jonge directeur hebben ge-i geven. Hij is dankbaar ten opzichte van allen met wie hij vroeger heeft gewerkt. i Zijn entree in het christelijke onder- j wijs was moeilijk. In 1916 verliet de j jonge onderwijzer Brinkman de school, waarvan hij weldra oud-directeur zalj zijn en zijn eerste betrekking kreeg hij (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) Ondanks de regen en de kou hebben zaterdag vierhonderd wandelaars deel genomen aan de wandelmarsen over acht en twaalf kilometer die de NWB in Schiedam heeft georganiseerd. Vertrokken werd vanaf de St. Tho- znasschool in de Warande. De harmonie van Gusto verzorgde de muzikale bege leiding. De wandelaars hebben getracht de modderige paden in de omgeving te vermijden. Zij kregen voor hun presta tie in het wandelboekje een handteke ning van Mies Bouwman. De gehele opbrengst van dit winterse wandelevenement is bestemd voor de actie „Open het Dorp". (Van een medewerker) FkE TSF-ers hebben de laatste avond dat ze dit jaar in de Schiedamse Korenbeurs terecht kun nen goed benut: drie overwinningen in evenveel thuiswedstrijden. Daarbij was een zeer goede zege van het eerste team op Germinal 4 <73), !dat daardoor duidelijk werd terugge- wezen. Voorts een 9—1 overwinning Ivan TSF 4 op Stadhuis 4 en tenslotte I De NCVB-Schledam Nieuwland zal donderdagavond in het wijkcentrum Nieuwland de kerstwijding houden. De kerstliturgie wordt verzorgd door de dames M. Valkenburg-Gerritse en J. de Vliegere-Verbeek, Na de pauze ver telt mevrouw A. H. Witkamp-Schal- wijk een kerstverhaal De heer G. Mackenbach verleent muzikale mede werking. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) FjE OÜDE woningen zijn niet meer d zo in trek constateert de secre taris van de woningbouwvereniging „Eendracht" de heer W. Nieuwstra- ten in zijn 49ste jaarverslag. Boven dien geeft deze actieve functionaris te kennen dat het voor zijn woning bouwvereniging soms moeilijk is het onderhoud van de Schiedamse wonin gen op peil te houden. De vereniging houdt vrijdagavond de jaarvergadering. Aftredend zijn de be stuursleden W. Nieuwstraten, S. Ouwens en A. Wiegel. In de vacature S. Ouwens staat kandidaat M. van Veen, Voor de verkiezing van commis sarissen staat kandidaat in de vacatu re M. van Veen de heer J. van Put ten. Eendracht exploiteert nu vier blokken woningen, namelijk blok A met 186 wo- n in gen, blok B met 18 woningen, blok C met 27 woningen en blok D met 48 woningen. Bovendien heeft Eendracht in Nieuwland nieuwe activiteiten ont wikkeld. Hier worden juist dezer dagen de eerste panden in de nieuwbouw door de bewoners betrokken. In zijn jaarverslag schrijft secretaris Nieuwstraten over het afgelopen jaar: De bestuursfunctie van de heer A. Goudzwaard werd ingenomen door zijn zoon A. Goudzwaard jr., aie reeds de functie van commissaris vervulde. In middels heeft hij reeds getoond een goed opvolger van zijn vader te zijn. Door genoemde wijziging kwam er een plaats vrij bij de commissarissen, in welke vacature benoemd werd de heer K Wijnstekers. Hiermede komen wij langzamerhand tot het reeds enige jaren eleden gestelde doel om jongere krach ten aan te trekken. In de commissie tot het nazien der boeken 1961-1962 werden benoemd de he- i J M van Putten, J. de Kon en 4. van Veen. Een minder prettige ver melding is. dat ons bestuurslid M. Os- se waarde in maart van dit jaar door 'een ernstige ziekte werd getroffen, waar door hij zijn functie voorlopig moest on derbreken. Wij wensen hem een spoedig ^He^ondcrhoud van de woningen kost ons soms hoofdbrekens. Wij doen alles wat mogelijk Is om de bewoners vlug te helpen, maar helaas hebben wij dat rüet altljd zelf in de hand Inmid dels is iedereen wel op de hoogte mei het feit, dat iedere werkgever te kam- oen heeft met o.a. personeelsgebrek, wat tot gevolg heeft, dat alle opdrach- o,n niet os» tijd kunnen worden nltge- vTerd Om dezi reden proberen wij ook andere ambachtslieden aan te trekken. Grote reparaties zijn noodzakeLjk m hJ wokkenB en D. Hiervoor zijn be- «rntrieen gemaakt die ter goedkeuring via de directeur van de gemeentelijke woningdienst zijn verzonden naar de pro vinciale directie van volkshuisvesting en bouwnijverheid. Wij hopen dat deze goedkeuring spoedig zal afkomen. Het normale onderhoud wordt ook steeds groter, waarbij vooral blok A onze aan dacht heeft i.v.m. de schoorstenen en het scheuren der gevels. De nieuwbouw verloopt vrij vlot. Dit is wel bijzonder prettig werk, daar wij 78 gezinnen gelukkig kunnen- maken mef een nieuwe woning. Wanneer dit verslag uitkomt zullen vrijwel alle woningen reeds uitgegeven zijn. Er zijn ook gezin nen teleurgesteld, welke nog niet üv.aan- merking kwamen voor een andere wo ning. De verdeling van deze woningen geschiedt in overleg met het bureau huisvesting en dit gebeurt dan ook op de meest vriendschappelijke wijze, ook al hebben wij wel eens verschil van me ning over de toewijzing van een woning aan een bepaald gezin. Een héél, héél aparte verlovingsring (klassiek, modem en fantasie). Uit verkoren door jonge harten van deze tijd. Vaak nagemaakt, maar nooii geëvenaard. Daarom draag! de echte Desiree ring hei stempel "Desiree". Minder aangenaam is het verhuren van de woningen, die hierdoor In onze oude blokken vrij Komen, daar deze niet meer zo erg in trek zijn. Het komt dan ook nogal eens voor, dat een gezin, het welk een lage huur wil verwonen, toch een woning afwijst. Alle kandidaten wor den door ons bezocht, met als gevolg dat er door deze afwijzingen huurver- lies gaat. ontstaan. Zoals reeds In het vorige jaarverslag werd vermeld, zullen wij proberen de woningen geriefelijker te maken door een douchecel e.d." een evengrote zege van het vijfde team op H.P.V. 4, waardoor TSF 5 alleen en met drie punten voorsprong aan de kop van de ranglijst blijft. In de uitwedstrijden lag voor TSF deze week géén succes: het 3e verloor van Kaket 2 met liefst 19 en ook het 6e team keerde met een (46) neder laag van S.V.Z. 2 naar Schiedam te- rug. De door de TSF'ers met veel spanning tegemoet geziene wedstrijd van het eers- De Gereformeerde Jeugdclubs in Schiedam houden vrijdagavondiin de grote zaal van Irene het jaarfeest, aanvang half acht. Het programma vermeldt de revue „Nou - TJ", waar aan medewerken Anneke de Goede, Ype van der Meer, Anneke van der Laan. Bert Mulder, Koen Winkelman, Nel Hazewindus, Nelleke Drenth, Kees Aleman, Willy Hazewindus, Hans van Rijswijk, Marieke Pranger, John van Wamelen, Hanneke de Winter, Mieke Zwart, Alie Hazewindus, Nico de Win ter, Ellen de Jong, Leo den Hond, Bert de Goede, Piet van Wamelen en Wim Boele. Verder Mieke Dubbeld en Mieke de Laat, beide gitaar en Jan Aleman en Frank Troost beide trom pet. De ouders van de leerlingen van de dr. A. Kuyperschool komen morgen naar het schollgebouw aan de Stad- houdersiaan te Schiedam. De kinderen hebben de rapporten ontvangen en de ouders kunnen morgenavond van half acht tot negen uur over de vorderin gen van de kinderen spreken. Op vrij dag 21 december wordt voor de kleu ters de kerstviering gehouden. Voor de klas van de Oranje Nassauschool wordt het feest 's middags om twee uur gevierd, voor de klas van de dr. Kuyperschool wordt het feest 's avonds om zeven uur gehouden. De kleuters hebben vrijdag geen school. In de Julianakerk aan de Burge meester Knappertlaan te Schiedam wordt maandag 24 december de tradi tionele bijeenkomst voor iedereen ge houden, beter bekend als kerstnacht- dienst. Dit jaar werken mee de chr. harmonie vereniging „Harpe Davids", dirigent A. L. Glotsbacht, het 1JE- koor Schiedam onder leiding van de heer Th. J. H. v. d. Brugge en de or ganist C. Dubbeld. Gezien de grote be langstelling voor deze bijeenkomst gaan de kerkdeuren reeds om 20.45 uur open. Vanaf die tijd speelt „Har pe Davids" bekende kerstliederen tot 10.15 uur als de dienst aanvangt. In de dienst gaat voor ds. W. A. Krij ger. te tegen Germinal 4 heeft dus een dui delijk zege opgeleverd. Joop Lindeman, c.s. liepen zelfs vlot naar een 3--0 voor sprong en toen het in de competitie nog ongeslagen dubbel H. Wigmans-G. v. d. Wiel ook dit keer won en de stand dus op 4o bracht, leek TSF zelfs naar een grote zege toe te gaan. Verliespartijen van Joop Lindeman (2x) en Han Wigmans echter stelden de Germinal-spelers in staat de stand een enigszins dragelijk aanzien te ge ven. De TSF-overwinning kwam evenwel niet in gevaar, vooral dank zij Guus van de WieL die deze avond in een fantas tisch goede vorm stak en alle drie zijn enkelspelen met overmacht won! Tn deze eerste, competitiehelft rest TSF 1 nog de eveneens niet gemak kelijke wedstrijd tegen H.T.T.C. 3, die dinsdagavond wordt gespeeld. TSF 3 had tegen koploper Raket 2 geen schijn van kans: 19 werd de uit slag en alleen Hans van Teeffelen kon een enkelspel-zege behalen en aldus de TSF-eer redden. John van Vliet en in valler Leen de Ruiter bleven puntloos. Dan deed TSF 4 hét dus beter: een 91 overwinning op Stadhuis 4. Duide lijke cijfers, die niettemin een geflat teerd beeld van de krachtsverhouding geven, want zoveel zwakker was Stad huis zeker niet. Vijfmaal dwongen ze de RSF'ers zeifs tot een beslissende derde game, die viermaal in TSF-voordeel ein digde. Waarbij we wei. mogen vaststel len dat de charme van mevrouw Van Asseldeift de TSF'ers parten heeft ge speeld en hen van de allergrootste in spanning heèft afgehouden.... TSF 5 ging voort op het pad der over winning; nu weer moest HPV 4 ervaren dat het tegen de aanstaande kampioen aantrad <9IJ. Vreemd genoeg begon nen de De Hoop-mensen.... met het ne men van een 1—0 voorsprong, toen H.v. Wijk een te sterke tegenstander bleek voor A. Zuidgeest jr! Leen de Ruiter en zijn mannen herstelden zich echter snel en afdoende: alle overige partijen werden in twee games en met groot verschil ge wonnen. Een kleine nederlaag tenslotte leed TSF 6 tegen S.V.Z. 2, ondanks uitstekend werk van invalster Wiebke Voorbach die twee van haar drie enkelspelen won. Ze stak daarmee haar mannelijke teamge noten de loef af, want aanvoerder Rien Klink en Jan Rietveld brachten het bei den maar tot één winstpartij. Jammer overigens dat Rien Klink zijn twee an dere wedstrijden in drie games en beide met 1921 in de derde verloor; nederla gen op het nippertje dus, die evengoed TSF winst hadden kunnen brengen. Het programma voor de laatste week in de eerste competitiehelft luidt; 18 12 HTTC 3TSF 1; 19—12 Eendracht 15 —TSF 5; 21—12 H.P.V. 2—TSF 3 Deroda 2TSF i; 22—12 P.V.A. 2—TSF 2. De datum van de wedstrijd SSAVR 2TSF 6 wordt nog vastgesteld. Tijdens een jazzconcert van de jeugd sociëteit Guillaume in Arcadein Schie dam zijn de bezoekers in de nacht van zaterdag op zondag wat rumoerig ge weest. Bestuur, 'zaalhouder en politie hebben met vereende kradhten 's nachts om een uur de zaal ontruimd. Tijdens het Museumconcert door snaarinstrumenten", dat zaterdagavond voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum te Schiedam werd ge geven, traden drie solisten op; Marij ke Ferguson, kleine harp, Koos Suyker, gitaar en René Rakier. pinao. Het programma werd geopend door Marijke Ferguson. Zij had helaas te kampen met moeilijkheden doordat haar instrument. waarschijnlijk tengevolge van het vervoer, hinderlijk meetrillende bijgeluiden produceerde. Overigens be speelde zij de kleine harp zeer vakbe kwaam. Achtereenvolgens vielen enkele dansen en liederen uit de 16e eeuw te beluiste ren. Vooral de laatste twee nummers „The sick tune" en ..Playfellow" van een anonieme componist klonken zeer goed. Hierna was de beurt aan de gitarist Koos Supker. die het programma enigs zins had gewijzigd. Hij gaf genuanceerde vertolkingen van enkele dansen van L. Milan en G. Dowland. een Etude van Carcassi tzeer fraai), twee dansen van F. Sor en twee stukjes van J. S. Bach. Het gedeelte voor de pauze werd be sloten met een optreden van de begaaf de pianist René Rakier. Hij speelde eerst een weinig gespeeld stuk van Mo zart: Thema en variaties in Bes groot (bijzonder mooi werden de langzame va riaties weergegeven) en hierna de twee de serie van de Images van Debussy, prachtig van toucher en zeer kleurrijk. Het programmagedeelte na de pauze werd i.v.m. het late uur iets ingekort. Marijke Ferguson speelde allereerst' (haar instrument trilde iets minder,; na.-:- dat het een halve toon lager gestemd was) de z.g. Phryigische Fan+asia van^ Sweelinck en een. Fantas/e yan AJpjnsp. Mudarra. In deze stukken imiteert de kleine harp instrumenten als de luit (citer) en gitaar. Koos Suyker speelde vervolgens werk jes van H de Heer, Frescobaldi (Aria con Variazione, een fraaie compositie), I. Barrios en J. S. Weiss. René Rakier besloot hierna de avond met bijzonder mooie reprodukties van twee stukken uit de Fantasieën op. 116 van Johannes Brahms en de Suite op. 14 van Bartok. Het vrij talrijke publiek heeft steeds geboeid geluisterd naar de prestaties van de solisten, hetgeen zich uitte in hartelijk applaus. sunroof Export Geheel compleet, inch verwarming, defrosters, ruitensproeiers e.d. (Advertentie) ingebouwdin div. stijlmeubelen, zoals modern, Queen Anne,Chippen dale enz. 1e Middellandstraat 72 Aert van Nesstraat 38 (Van een onzer verslaggevers) ryEZE tekening geeft een. goede visie op het omvangrijke ontwerp dat de architecten Swaneveld en Goslin- ga aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan te Schiedam hebben gesi tueerd ter voltooiing van een uniek silo-annex mouterijen- en branderijen complex van De Koning tussen Noord- vest en Burgemeester Honnerlage Gretelaan. De twee hoge (vierkante) gebouwen op de achtergrond verbonden door een overdekte loopbrug zijn de reeds in gebruik zijnde silo's. Het wat lagere smalle hoge gebouw en de gehele keten van drie verdie pingen aan de voorzijde wordt in -de komende twee jaar gebouwd. Importrice: J.Leonard Lang's Automobielbedrijven N.V.;Amsterdam Bij de onderwijzer. "VV.C.S. zijn vrijdag middag om tien voor half twee in het pand Viaardingerdijk 171b in Schiedam een opklapbed en wat kledingstukken verbrand. Vermoedelijk heeft de 14ja rige zoon een sigaret gerookt. De brand weer heeft het vuur geblust. Ergens in Nederland ligt een autootje te vondeling. Vrijdagavond heeft de chauffeur A.J. v. d. W. uit Lochem bij de Schiedamse politie medegedeeld dat hij op een truck met oplegger van Duitsland naar Schiedam vier dump- auto's heeft vervoerd. In Schiedam zou nij de auto's bij de handelaar B. van Buren afleveren. Maar een ojzel is van de oplegger af gevallen. Dat kan vermoedelijk in de buurt van Woerden gebeurd zijn. De chauffeur dacht dat hij de auto in Bun- nik nog achter op de auto had. Hij is over de rijksweg van Arnhem over Utrecht en Gouda naar Schiedam ge reden. Gebleken is dat de as van de afsliutarm van de oplegger is afgebro ken. De Schiedamse politie heeft de poll- tiegroepen Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Den Haag gevraagd naar het ver loren voorwerp te willen speuren, maar vandaag was het autootje nog niet ge vonden. De kapotte constructie van de oplegger is in Schiedam in beslas ge nomen. a De Lochemse chauffeur heeft de nacht slapend in de cabine van zijn auto door gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1