Bouw politiebureau in Schiedam uitgesteld ROTTERDAM RaMes-enting gaat de gemeente minder kosten I Christelijk Mannenkoor wil hoven de 100 leden Aanleg aardelektroden moet men zelf betalen W.F. hield groot zwemfeest Na langdurige strijd in raad: Pïïl DE KLERKeZN CHEF voor het INTRODUCTIE- CENTRUM Goed en zeer afwisselend programma getiakt-VASi Kon. zilver voor M. van Bommel Belastingtarief bioscopen moet wachten Radio-uitzending Opposanten bleven zeer hardnekkig Persconferentie na twaalven Organisatie voor rabies-inenting uiü firn mi Dit jaar was voorspoedig Gemeente wil voorfinancieren WOEN5PAG- Burgerlijke Stand Volkstuinvereniging „Tliurlede" is de derde in Schiedam S.V.C.-teams waren niet zo in vorm li li 15.5° Engelse plaids 4I.75 KERSTBOMEN vinden iveer goede aftrek BE ROTTERDAMMER WILTON-FIJENOORD Hardnekkig HARDNEKKIG EENVOUDIG NUTTIGER EFFICIËNTER J Zwerfdieren De grootste collectie wollen plaids vindt U bfj De Klerk Italiaanse plaids Zaalberg plaids 29.^0 A a-Be plaids Verplichtingen Juridisch eu SLAGERIJ BROEK AGEIVBA VOOR SCHIEDAM en morgen Pagina 3 DliNSDAG 18 DECEMBER 1962 gij Koninklijk Besluit van 22 novem ber is aan de heer M. van Bommel, Bo- zenburgsestraat 12b. te Schiedam de zil veren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. toegekend we gens langdurige en trouwe dienst. 0e beer Van Bommel viert vandaag zijn 40-jarig jubileum m gemeentedienst, waarvan de laatste jaren bij Gemeente werken Schiedam. Twee voorstellen hebben maandag avond de goedkeuring van de Schiedam se gemeenteraad ntet gehaald. ,,Ik zou soepeler kunnen zijn dan u, mijnheer de voorzitter" zei wethouder mr. P. van Bochove tegen mr J.W. Peek toen de heren G P- Verhuisdonk (WD),en mr. H, B. Engelsman (PvdA) een lans bra ken voor de moeilijke economische si- ttuatie van de bioscopen. Zij vroegen aandacht voor de culture le voorstellingen en zij zagen liever een gedifferentieerde belasting. Vooral de heer Verhuisdonk liet zich met intimide ren door het late uur dat kennelijk wel invloed had op de aanwezigen. Hij sprak uitvoerig over deze materie. Mr. P. van Bochove nam het voorstel tot vaststel ling van het belastingtarief voor de bios copen terug. Hij wilde wel afwachten wat andere gemeenten op dit gebied gaan doen mar.' hij wilde tevens opmerken dat een en kel tarief vereenvoudiging van de admi nistratie voor de gemeente betekent. Hij achtte het onjuist als er verschil word! gemaakt ten opzichte van sport, toneel en andere bijeenkomsten. Hij achtte het onjuist dat bijvoorbeeld een filmvoorstelling van Die Fledermaus met minder belasting zou worden belast omdat het een culturele voorstelling is van een operette. Hij noemde de maatstaven van de centrale filmeom- missie ten opzichte van de toevoeging „culturele" heel wonderlijk. Zo las hij een bloemlezing van culturele titels voor: ..Voor liefde geen genade," „Ge- vechtsklaar" „Carrousel van het nacht leven". Mr. P. van Bochove meende dat de vrij-moedige commissie niet te volgen is. (Van" een onzer verslaggevers) Twee Schiedammers hebben zaterdag morgen voor de radio over de beteke nis van Schiedam gesproken. Dat ge beurde tijdens een directe uitzending uit Musis Sacrum. Letty Kosterman in terviewde voor de VARA de heren dr, P._Th. Kuyer en A. Pfeiffer. Gemeentearchivaris Kuyer vertelde het land dat naar zijn mening er nog veel schoons te zien is in Schiedam. Hij meende dat Schiedam ten onrechte wordt veronachtzaamd. Hij vertelde ook wat het werk is van een gemeente lijk archief. De heer A. Pfeiffer, die volgende maand directeur wordt van de Schiedamse .Gemeenschap, vertelde voorzichtigjes wat het werk van de SG in deze stad betekent. Enkele Schiedammers hebben op de ze morgen ook vragen gesteld aan het Etherforum, Zo werd prioriteit ge vraagd voor het aanleggen van een zwembad in Schiedam-Zuid voor het kostbare project van de pier in Zand- voort (Advertentie) te staan, het centrum van de stad gaat'lossing omdat het publiek zich verplaatsen naar het noorden.de arrestantenafdelmgen dan met bij kan komen Van het huidige gebouw blijft alleen! Deze eerste fase kost ƒ600 000. daarna de garage over, het leek hem dwaas heid vast te houden aan een oud (on geschikt) herenhuis om er een politie bureau van te maken Hij somde daarna negen vragen op die de financiële commissie aan B. en W. heeft gesteld. Graag had hij daar eerder antwoord op gekregen. Zo vroeg hij waarom het politiebureau niet naast i de nieuwe brandweerkazerne wordt ge bouwd, Ook vroeg hij zich af hoe hoog wordt de tweede fase. de middenbouw gebouwd voor de verkeerspolitie. Ten slotte /.al de laatste fase tot stand ko men. Mr. Peek geloofde dat het huidi ge hoofdgebouw dan beter kan worden afgebroken Het kan nu nog bijna twin tig jaar dienst doen. SCHIEDAM Het voordeel van de bouw is dat de- t nl!^?n een "bzer verslaggevers) I )'J bouw van een politiebureau is i hij waarom het politiebureau niet naast f'pnfrn/il in Schiedam uitgesteld. Na eenlr!o (langdurige strijd heeft burgemeester 1 mr. J. w. Peek maandagavond in de Zlin Ver£®^er'9f> van de Sehie- Mr. J B. Schueler (K.VP.) sloot zich oamse gemeenteraad moeten capitu- bij drs Houtman aan. Hij was het niet leren voor de meerderheid die er niet eens met de burgemeester dat de raad van overtuigd is dat het goed zal zijn ,al een beslissing zou hebben genomen j een politiebureau in drie fasen te hou- In 1951 had mr- Peek m zijn antwoord ■wen op de plaats van het oude bu-l"1 hel A1semeen Verslag gemeend dat reau aan de Bange Nieuwstraat. Bur- d? b,ouw van hfl bureau op de huidige gemeester mr W h„„n plaats zou geschieden maar mr. Schue- i ar vu mentent; ler bestreed dat de raad het daar mee i argumenten gebruikt. Hij zei ook dat =fcr, 20u zlin „eweec;t de a^nff«TV™ "f1 V00r8tel Van Steeds zijn fr bezwaren geweest te- genda slechts vertraging zou op- gen een bouw in de Lange Nieuwstraat. leveren. Hij ^noemde de huidige plaats Niemand heeft iets van de plannen ge- ^fde,Ija[5ge Nieuwstraat het best weten In 1960 zouden de plannen op i met goed kunnen vervullen. Dat is in het centraal gelegen, een betere plaats die ZIJ" nu 'neel?;5 SeP°us'verleden gebleken. De raad had heus zou er niet zijn, het verkrijgen van j voorbereid raad met voldoende is,we[ voorstellen aanvaard die minder se- andcre plaatsen zou wegens onteige- |rieus waren bekeken dan dit voorstel ningen kapitalen kosten. de kosten voor een gebouw elders zullenze in etappes kan worden uitgevoerd. Er is haast bij de bouw omdat de arres- tantenverblijven m 1960 zijn afgekeurd. Dat kan heel wat problemen opleveren. De bouw van een politiebureau in een geografisch centrale ligging zou de slechtste oplossing zijn want dat zou be tekenen dat alleen Nieuwland goed on der politietoezicht zou kunnen staan ter wijl juist het zuiden van Schiedam met de havens het toezicht behoeft. I Een politiepost in Kethel zal altijd 'moeten blijven bestaan Politiebureau en brandweerkazerne combineren zou I zoveel moeilijkheden geven omdat de te- J"\E zaak Wallace heeft zijn langste tijd nu wel gehad. Het betreft hier, zoals bekend, de Amerikaan William Carl Wallace, die na in Scheveningen een straf van twee jaar te hebben uitgezeten wei gert naar zijn land terug te gaan, en wel omdat de Amerikaanse justitie nog een appeltje met liem over marihuana-smok kel heeft te schillen. Wallace verblijft nu al sinds een maand in Botterdam, eerst In het hoofdbureau van politie, daarna in het Huis van Bewaring. Hoe wei zjjn houding nog steeds weigerachtig- is, meent inspecteur A. Reeder, de chef van de vreemdelingenpolitie in de Maas stad, dat een beslissing omtrent Wal- lace niet lang meer op zich zal laten wachten, De heer Reeder heeft name- lijk vorVe week de minister van jus- iistie nota" over de huidige stand van 7 ngelicht en hij verwacht, dat dit vc- Amerikaan wel spoedig ge volg» ,i hebben. Een dagbiadbericht als zt Wallace reeds deze week of be gin volgende week naar de Verenigde Staten worden gezonden vond de heer Reeder „uit de lucht gegrepen". „Als j De raad hield het been stijf. Ten I slotte wetd op voorstel van mr. J. B. Schueler IK.V.P.) het voorstel van de agenda genomen totdat de gemeente- j raad voldoende inlichtingen over deze i materie zou hebben verkregen. Tegen het voorstel van mr. Schueler stem den de 'heren W. van Schocneveid, mr. I M. J. M. van Kinderen, mr. P. van Bochove. H. Sabel. J. P, Beekman, P. Brouwer, G Westerveld, S. Kuiper, H, W. Metaal, ir. K. J. J. Dominieus, H. Willem se en J. Bieze. (25 tegen 1 12 stemmen). i Ir. Dommicus (Protestant Schiedam) had medegedeeld dat het geon i-cnande I is na tien jaar te wilien erkennen dat de inzichten zijn gewijzigd. H.j zei dat de raad slechts kennis had genomen van de plannen voor (de bauw van het politie bureau en dat de raad met gelukkig kan rijn met de voorgestelde plannen. Hij noemde de tijdsfactor echter van te veel i belang. Niet aanvaard-er: van het voorstel' zou'een vertraging van de bouw van ja-1 ren opleveren, aanhouden van het voor-' stel zou tot niets leiden. Hij zou zich, evenwel tegen aanhouden met verzetten. De hardnekkigste opposant was drs. J. H. Simons (PvdA) die stelde dat de gang van zaken niet toestaat dat de raad een verantwoorde belissing kan nemen. Daarvoor zouden de inlichtingen te sum mier zijn geweest. Hij had vele twijfels. Hij meende dat er nog steeds andere plaatsen, voor 'net bureau zijn aan te wij zen die de voorkeur verdienen. Hij vroeg zich ■af of alle 'betrokkenen 'bij dit voor stel eensgezind zijn geweest. Drs. j. Houtman CWD) zei dat de bouw van een politiebureau geen kwes tie is van hei 'bouwen van een gebouw voor tien ja'ar maar voor honderd jaar. Hij noemde de huidige plaats min of meer aan de rand van de stad j voorbereid, i Mr. Peek zet dat voldoende beke- J ken was of er een andere plaats zou j zijn. Geen plaats leek beter omdat I alle wijken vanuit de Lange Nieuw- straat vlot te bereiken zouden zijn. Toen de garage achter het bureau ge- I bouwd werd is duidelijk naar voren gekomen dat er dan ook een bureau zou worden gebouwd. Het huidige plan voorziet in de bouw van cellenbarak ken, een rechercheafdeling e.d. in een gebouw van drie verdiepingen dat aan de havenkant wordt gebouwd. Mr. Peek achtte dat een gelukkige op- lefonisten van de politie hun taak dan|jjen uaag stappen gaat ondernemen, zou mij Bekend moeten zijn. Tot nu toe heb ik nog niets gehoord". Wallace kreeg van de Nederlandse justitie twee jaar voor het binnensmokkelen van ma rihuana. Zeker zo'n lange gevangenis straf heeft de jnstitie In zijn vaderland voor hem in petto, omdat hij tot een bende, die onder meer marihuana smok kelde en verhandelde, behoorde. De opposanten bleven op hun stand punten staan. Zij kenden de plannen niet. Bouwen bij het oude herenhuis zou ellende geven. Er zal heus wel een betere plaats zijn in de oude bin nenstad zonder kostbare onteigenin gen. De commissie stadsontwikkeling diende In de zaak gekend. Brandweer kazerne tezamen met politiebureau moet goedkoper zijn. Na hardnekkig verweer van mr. Peek kwam de stem ming. Het voorstel werd teruggeno men. DE argeloze toeschouwer ziet vrij wel immer een Schiedamse ge meenteraad in dezelfde vorm. Er wordt het een en ander geponeerd en daarna wordt het voorstel zonder meer aangenomen. Voor de man op de tribune is het dan moeilijk vast te stellen wat er eigenlijk precies is voorgesteld. Ten opzichte van de voorlichting, het duidelijk uiteen zet ten van werk en bedoelingen van de gemeente wordt te weinig gedaan in Schiedam. Maandagavond toonde de gemeenteraad zich van hardnekkig, kaliber. Hoewel burgemeester mr. J. W. Peek de raad trachtte te bewegen tot aannemen van een voorstel tot de bouw nan een politiebureau in drie fasen op de plaats van het huidige politiebureau accepteerde de raad zijn verdediging niet. De sprekers bleken weerbarstig, zij behielden heel stxig de eigen mening. Na lange tijd moest dan ook een stemming de uitkomst brengen. Sommige raadsle den stemden voor het voorstel-Lange Nieuwstraat omdat zij verlies van tijd bij de bouw belangrijk achten, om dat zij menen dat terugnemen uan het voorstel nog geen nieuw voorstel opleveren zal en omdat zij menen dat zij zich als leden van de raad uit vo rige zittingsperiodes al gebonden heb ben. De grote meerderheid echter meent dat zij dienen te weten wat de beste oplossing is voor de bouw van het beste politiebureau. f)E leek kan over die ideeën van de opposanten slechts verheugd zijn. Het lijkt zo simpel. Men bouwt een brandweerkazerne. Dan bouwt men er een politiebureau bij. Dat kan naar de mening van de leek series voordelen opleveren. Twee gebouwen in een zal veel goedkoper zijn. Voeg er de GG en GD, de centrale werk plaats, afdeling onderhoud wagenpark bij en men krijgt een efficiënt cen trum. Het gehele wagenpark kan on derhouden worden door de monteurs die voor alle diensten werkende chauffeurs zouden zelfs in wisselende diensten op alle voertuigen kunnen rijden. Hetzelfde is te doen met de portiers en telefonisten. Met veel minder personeel kan veel meer ge daan worden en bovendien kan het apparaat beter functioneren ornaat deze diensten als brandweer en po litie zo hecht moeten samenwerken. ÏJET huidige systeem is dat brand weer en politie ieder het e^9en alarmapparaat hebben. De fera;Kr weer waarschuwt ook de GG en gu en dat geeft soms moeilijkheden we gens de geringe personeelsbezetting bij de GG en GD. Dan moet de tele fonist-brandweerman de GG en glj opspeuren. We kunnen ons indenken dat de chauffeurs van de diverse diensten ten behoeve van het alge meen belang bij elkaar en onder cen trale leiding veel nuttiger werk zou den verrichten. Vooral de kern van het apparaat vraagt een dergelijke voorziening. Elektronische alarmin stallaties zijn zeer kostbaar maar Schiedam zou de duurste kunnen kopen als het gehele apparaat wordt samengesmolten. Dan zou de bedie ningsman van het alarmtoestel in eens de politie en brandweer enz. moeten waarschuwen. ANDERE leken zullen bezwaren hebben tegen deze voorstellen. Zij menen dat een enkele bedienings man niet ineens iedereen te gelijker tijd kan waarschuwen. Dat kan wel, dat kan heel goed en heel snel. Vraag het de experts. Met radiobuizen, met elektronische ogen. met relais en mi crofoons en dergelijke kan een sys teem worden vervaardigd dat de uit- ruksnelheid van alle betrokken dien sten tot een maximum opvoert. Snel ler, beter en ook nog efficiënter wer ken kan in een centraal gebouw ge schieden. Er is dan meer personeel aanwezig en toeh zal ieder meerj doen dan voorheen. Het is een femes-j tie die bezien dient te ivorden. Een, enkele bedieningsman kan met het inschakelen nan het minste aantal knoppen series betrokkenen alarme ren als de electTofechniats daarvoor het goede schema heeft ontworpen. De Schiedamse raad kan er nog over nadenken. Zo hoeft me/i niet meer na te denken over de actie tegen de hondsdolheid. Deze is al begonnen in Schiedam. Om half tien maandag avond zou de gemeente over dit on- derwerp een persconferentie hou den.1, Het bleek wat prematuur want tot! twaalf uur vergaderde de gemeente raad maar goed in het middernachte lijk uur is toch nog medegedeeld wat er voor ons van belang is. Daarna was iedereen moe. de journalisten misschien ook. gulden moeten betalen en dan heeft de bestrijding een averechtse uitwerking- Da n ontstaat de ziekte door de zwerf dieren. Burgemeester Peek zei dat de zwerfdieren zullen worden opgepakt. Wethouder W', van Schooneveld zeg de de heer mr. H. B. Engelsman (PvdA) toe dat de gemeenteraad vla de commissie van stadsontwikkeling zal worden gekend in de arbeid die de architect Rein H. Fleddents ten behoeve van de uitbreiding van Kethel gaat verrichten. Ook wethouder mr. R, van Bochove beklemtoonde dat nader contact met de heer Fledderus bij de uitwerking zal geschieden. (Van een onzer verslaggevers) De gemeente Schiedam heeft aan al le ingezetenen kaarten toegezonden met de mededeling dat de honden en katten op korte termijn moeten worden ingeënt. Deze kaarten bevatten mel dingsstroken die men later terugkrijgt met vermelding dan datum en tijd waarop hond -of kat in het openbaar slachthuis aan de Vlaardingerdijk kan worden ingeënt. Voor deze inentingsactie heeft de ge meente een omvangrijke organisatie op gezet. De honden dienen aan de lijn ge houden te worden, de katten moeten worden gedragen. Iedere Schiedammer betaalt verplicht voor een in te enten hond 2 en voor een kat 1. Het ge meentebestuur hoopt op de medewer- zulien zetten als ze twee gulden of eepking van alle Schiedammers. HET inenten van honden zal de ge meente Schiedam minder kosten dan de voorgestelde zesduizend gul den, Dit zei burgemeester mr. J. W. Peek maandagavond toe aan het ge meenteraadslid M. Eikenaar (Protes tant Schiedam) die uit ons blad voor las dat minister Veldkamp aan de gemeenten een vergoeding zal ge ven. De heer Eikenaar vroeg hoe het in Schiedam gesteld was met deze materie. Hij wenste ook een goede voorlich ting op dit gebied. De burgemeester antwoordde prompt dat hij de" jou- nalisten al had gevraagd te willen wachten na de raadsvergadering (die tegen twaalf uur eindigde) omdat er dan nog een persconferentie kon wor den gehouden over dit onderwerp. De heer Eikenaar meende dat het moei lijk valt te bezien hoeveel, honden en katten er in Schiedam zijn. Burgemeester mr. J. W. Peek zei dat de inentactie wordt gehouden onder lei ding van de directeur van het slacht huis. De bijdrage van twee gulden per hond en een gulden per kat is verplicht. De gemeente zal niet meer uitgeven dan nodig is. „Wij kunnen niet voor het pu bliek betalen", zei burgemeester mr. J. W. Peek, die erkende dat moeilijkheden uit deze maatregelen kunnen voortvloei en toen de communist B. E. Collé in die verplichting een gevaar voor de volksgezondheid zag. Hij vreesde dat vele eigenaren van honden en katten hun dieren op straat Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Schiedam heeft een derde volkstuin vereniging. De volkstuinvereniging die het beheer van het nieuwe volkstuin complex achter het Prinses Beatrixpark gaat voeren, gaat de naam Thurlede dragen. Dit is maandagavond besloten tijdens de vergadering in gebouw Chris telijk Sociale Belangen in Schiedam. De talrijke belanghebbenden hoorden daar nogmaals de uiteenzetting over de mogelijke schadevergoeding voor het feit dat zij hun huisjes en tuinen in het complex Vijf Sluizen moeten verlaten ten behoeve van de aanleg van Beneluxtun- nel en Beneluxweg. Zij hoorden weer dat er enkele mo dellen van eenheidshuisjes op het nieu we complex mogen worden gezet. De kosten bedragen 900 tot 1700. Eenpa rig besloten zij dat dit complex prachtig onderhouden dient te worden en dat de fouten, gemaakt op vroegere volkstuin complexen, moeten worden vermeden Voor de leden van de nieuwe volkstuin vereniging Thurlede 'heeft de tuinarchi tect. de heer J. J. Schipper, een uit eenzetting gegeven. Hij .vertoonde daar bij diapositieven. De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebben het de afgelopen week (helaas niet zo best gedaan. Alleen da mes 2 wist een (kostbare punt in de wacht te slepen tegen concurrente Hou Stand 1. In deze moeilijke uitwedstrijd moesten de reserves met drie invalsters aantre den en het valt slechts te .prijzen dat zij, niettegenstaande deze handicap, toch nog twee van de vier sets wonnen, vni door hun enthousiasme (15—12, 15—13, 815 en 1015). Dames 3 was kansloos tegen het zwak ke Hermandad en kreeg met 0—3 klop. Beren 1 kreeg de eerste nederlaag te slikken. Vnl. door een totaal .gebrek aan vechtlust moesten de beide punten aan Spel. H'berg worden afgestaan, wat be slist niet nodig was. Set-standen: 158, 1512, 7>15 en 15—3. De overige teams waren vrij. Met ingang van donderdag zullen de Schiedamse winkels 's avonds weer geopend zijn. Deze koopavonden voor de feestdagen worden op donderdag, vrijdag, zaterdag en maandag gehou den. In da allernieuwste dessins en kleurcombinaties vanaf 23.75 Wat denkt U van een plaid als „warm" Kerstgeschenk? HH Originele BINNENWEG „CKjr Centrum" BEHERLANDSELAAN Ter uilvoering van ons plan tol verruiming van de oplet— dings- en omscholingsmogelijkheden binnen het bedrijf wordt gezocht een metH.T.S.- of gelijkwaardige opleiding. Leeftijd 30 lot 45 jaar. Deze functionaris zal worden belast met de introductie van nieuw personeel, zomede met her programmeren van ver snelde scholingscursussen en met de uitvoering van en de supervisie over deze cursussen in samenwerking met de bedrijfsleiding. Zonodig zal hij fn de gelegenheid worden gesteld, de hiervoor benodigde kennis op bedrijfsorganisatorisch ter rein te verkrijgen. Bij het zoeken naar een passende woongelegenheid kan desgewenst medewerking worden verleend. Eigenhandig(nïetmetba!lpoinf)geschreven sollicitaties ferich- ten tot bovengenoemde maatschappij, postbus 22, Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) T>WEEDE Kerstdag r» clif Ti nr to 1 Via! SpI s avonds om acht nor zal het Schiedams Christe lijk Mannenkoor onder leiding van di rigent Jan van der Ree een kerstcon cert geven in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat te Schiedam. De organist Jacq. P. Bekkers bespeelt het orgel, de alt Elsa Hernady van Bueren is soliste. Hoewel het Schiedams Christelijk Mannenkoor niet veel openbare acti viteiten heeft gekend dit jaar is het het SCM wel voorspoedig gegaan. Dit wordt vermeld in het contactblad „Het Eurozangersblad'" van het Schiedams Christelijk Mannenkoor. De leden werfactie had het gewenste succes. Er hebben zich nieuwe leden en dona teurs gemeld maar uiteraard kunnen nog steeds nieuwe leden en donateurs worden ingeschreven. Geconstateerd wordt dat het deelne men aan de jubileumuitvoering van Ex celsior te veel gevergd heeft van het SCM. De eigen activiteiten zijn door het deelnemen aan „Die Jahreszeiten" in de Grote Kerk ongunstig beïnvloed. Dirigent en. bestuur rijn dan ook van mening dat ze niet meer aan een derge lijk evenement moeten medewerken. Het bestuur is ervan overtuigd dat het SCM de verplichtingen heeft aan de Schiedamse Gemeenschap vanwege de onmisbare subsidie, maar het bestuur hoopt dat medewerking aan uitvoeringen in de toekomst kan bestaan aan het zingen van de aparte koren en groepen. De_ gemeente verstrekt overigens de subsidie die de Schiedamse Gemeen schap aan de zangverenigingen betaalt. We achten het onjuist als de SG dan eni gerlei pressie zou uitoefenen op die ko ren voor het verlenen van medewerking aan „gemeensehapsconeerten". Red. Het Schiedams Christelijk Mannenkoor blijft ernaar streven het ledental weer boven de honderd te stuwen, ha februari 1963 wordt een feestavond gehouden. In het voorjaar zal een zaajconcert worden gegeven. Bekende operakoren als Pilger- chor van Wagner, Priesterkoor van Mo zart. Jagerchor van Weber, Agnus Dei en Miserere van Verdi zullen worden ge zongen. Meer werken echter staan op bet pro gram-ma. De komende repetities zullen dan ook van groot belang worden en daarom verzoekt het SCM aan alle liefhebbers van zang die aan deze uit voeringen willen medewerken geregeld donderdagsavonds de repetities in Ar cade te willen bezoeken. (Van een onzer verslaggevers) TAE bevolking zal de aanleg van aardelektroden zelf moeten beta len in Schiedam. Op suggesties uit de Schiedamse gemeenteraad bij monde van de heer L. Kessenich (PvdA) dat de gemeente de kosten van aanleg van aardelektroden voor eigen rekening zal nemen, wilde de wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren niet in gaan. Hij wilde alleen rekening honden met de juridische kant van de zaak. Formeel hebben de technische be drijven alleen te maken met de ver bruiker van electriciteit. Aan deze verbruiker wordt service geboden. Bij wijze van voorfinanciering wil de gemeente de aanleg van aardelektro- des bekostigen. De kosten zullen va- toekomst met meer kan worden geaard op de waterleiding. Het gebruik van piastre (dus niet geleidende) buizen en verbindingsstukken maakt het toepas sen van aarden op de waterleiding on mogelijk en gevaarlijk. De heer Van Kinderen zei dat hij als huiseigenaar wel de kosten van de aard elektroden. zou betalen als hij nieuwe leidingen zou moeten doen leggen in een pand maar dit kon nu met ter sprake komen omdat de gemeente eigenaar is van nieuwe pande die al aardelektro den hebben. De huurders en de ver huurders moeten in deze materie elkaar zien te vinden. Hij wilde de juridische afdeling van het stadhuis wel verzoeken te ivillèn on derzoeken of er iets gewijzigd moet worden m de bouwvoorschriften. De he- JJj ET is Kerstbomemveek. In de afge- -1 lopen dagen zijn duizenden en nog eens duizenden kerstbomen uit binneTi en buitenland ons land binnengevoerd. En ook nu weer vinden de boompjes gretig aftrek. Zij zullen weer de ka mers versieren van de duizenden Schiedamse gezinnen, die de boom ver sieren en er de kaarsen of de elek trische lampjes van ontsteken. Het hoort er nu eenmaal bij Advertentie) 2!5 Kessenich en Colie meenden Te" veer zestig guiden per aardleidmg. Deze aardïeidingen moeten op veel plaatsen worden gelegd omdat m de (Van een onzer verslaggevers) In het Schiedamse Sportfondsenbad heeft de afdeling zwemmen van de vereniging Wilton Fijenoord weer een atzwemfeest gehouden voor de jeugdleden. De heer A. Kraayeveld opende als voorzitter van de afde ling zwemmen de avond. Oom Arie, zoals de jeugd hem beter kent, gaf een advies aan de vele ouders die aanwezig waren, om toch vooral in de zwemsport door te gaan, als het, eerste diploma is behaald. Bij de vereniging Wilton Fijenoord zijn hier voor mogelijkheden genoeg t t wed- strijdzwemmen, waterpolo, figuur- drijven en kunstzwemmen. Na het officiële gedeelte was het de beurt aan de 52 candidaten die voor het eerste diploma hun eisen moesten af leggen. Voorwaartse sprong te water, 75 meter schoolslag, vijftien meter enkelvoudige rugslag Nogmaals te wa ter, gevolgd door een minuut water trappen en eenmaal draaien m het wa ter. 25 meter enkelvoudige rugslag. Duik te I water, gevolgd door honderd meter I schoolslag, waarvan de eerste zeven meter onder water en vijftien rugslag. Nogmaals te ivater springen gevolgd i door een minuut watertrappen. Dat de jeugdige candidaten goed voor- JCoTlliscil Springen iprpiri waren on deze eisen IS duide- i bereid waren op deze eisen is duide lijk bewezen, aangezien alle deelnemers hun eerste diploma met goed gevolg in ontvangst konden nemen. Hierna kwa men een tiental dames van de afdeling figuurdrijven m het water. Op de mu ziek van The Middy Mars van K. J. Al- ford voerden zij een show op. Jammer was het dat deze met zonder foutjes werd uitgevoerd. Vervolgens was het de beurt aan de 45 kandidaten voor het tweede diplo ma. Hun eisen waren wel wat zwaar der. Gekleed te water springen, ge volgd door vijftien meter schoolslag en Sparta I halte geweest. De soms harde gevech- I ten om de bal werden vaak met overtre- j dmgen verkregen. De scheidsrechter hield echter de touwtjes goed strak. Met I de rust was de stand nog dubbelblank. I In de vijfde minuut van de tweede helft plaatste Maarten van Wijk een ver j schot vlak voor het Spartadoel. Robby Ook deze 45 kandidaten konden na j Bijloo zag kans om dit schot het beshs- afloop hun diploma in ontvangst nemen. sende zetje te geven en zo leidde vVil- Voor de afdeling zwemmen van Wil-1 ton met 1—9. De laatste minuten werden zeer huiseigenaren deze aardelektroden beta len moeten omdat de leiding vast ge legd moet worden in de panden en om dat het een onverbrekelijk onderdeel vormt met de elektriciteitsinstallatie. De heer S. Kuiper (Protestant Schie dam) vroeg of er na het krediet van de aanschaffing van de gebouwen m de Boterstraat er. nu het krediet van' 40.000 voor de inrichting van de Be- j schutte Werkplaats in deze vroegere bedrijfspanden van Fontijne nog meer uitgaven gedaan moeten worden Wethouder H. Sabel zei dat nog be zien moet ivorden of de inrichting vol- Tic/e wprUtriiH U van pned oP.doende zal zijn, er is een kleine kans 1 dat er nogmaals om een krediet zal worden gevraagd YAN HOGENDORPLAAN 21 TELa 4636 - VLAARDINGEN Grote Ker.k, Kon. Schiedams Mannen koor Orpheus. Kerstoncert, 20. Musis Sacrum. Willem de Zwijger 'ULO. Feestavond. 20. ton Fijenoord dus een zwemfeest zonder deelnemers die niet aan de gestelde i eisen konden voldoen. Herman Bauman en Ton van Bemmel waren ook op dit zwemfeest weer present en met een ge heel nieuw nummer komisch springen, wisten zij de veie aanwezigen een ple zierig kwartiertje te bezorgen. Als sluitstuk van deze avond was er j voor de competitie nog de waterpolo-j wedstrijd tussen Wilton Fijenoord en i spannend en toen een minuut voor tijd een Sparta-speler vrij voor doei kwam iverd hij onder water gehaald door de Wilton verdediging. Straf worp oor deelde de scheidsrechter. Het harde schot werd echter net naast doei ge plaatst. Wilton won deze ontmoeting verdiend en zorgde voor een spannend sluitstuk van een zeer geslaagd zwem feest. „We kunnen dus nog niet bekijken hoeveel het zal kosten" PTl dagelijks.... stelde de heer Kuiper vast. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82 tel, ■6S382 b.g.g. tel. 64154 of 113588 toestel 51 Cb.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- SCHIEDAM. Gr boren: Maria M. d v H"lactieaangclegenhedcn. J Luesken en J M Lakerveld; MaïhiJda M.Agentschap H. J. Troost, Aleiriasfr 93 1 J_A_.van Winden en W c P van Mil: teL 65451 (alleen voor klachten, adver- abonnementen b.g.g. 'telefoon d Marcel G 11. M G Hendriks en MBA; tenties Hoovers: Cornells W M. zvC P de Vette IJ ivvrsi en A 1.1 C Se bel: Christina, d v J van der I Lugt en W F Verhoeckx: Rudolf P, z v C Ai Jke teiefoonnummers: Brand- Habermeh! en K D Quist; Johannes, z v h 69123: politie-alarm 64666" GG P Jeremiasse en E Huijzer: Hendrrka C. dl GD waarschuwing 69990 v L J van Gerven en H C Timmermans. Jo-I Apotheek Evers. Lange Haven Ri J Winkelman en J C van Leen. i Stedeliik mmram. .?,Yerl 8L J den Hertog en K den vrr H„,'ti 'en'0™slellmg oeu. ea hanna C. d wen: Peter, Ouden; Joahnna M dvL Gun'dlach en H van den Berge; Arjan, z v A J van Veelen en D C van Apeldoorn: Tom H. z v J H Wit top Koning en C F J Sieegers; Etiènne P J z v D E P Samuels tuBEM van Emden vre. Henri-George Adam g^Rek- turen-tapijten io17 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Exd«! 20—23 nSe kunstenaars, 14—17 a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1