MYTHE VAN EEN MUSEUM Goede resultaten van Scliiedams volleybal ROTTERDAM VfWCAOE Schiedam levert veel „Schiedam" Conservatorschap bestaat nu 35 jaar Pioniers verdienen alle hulde D Bedrijvigheid aan Lange Haven KERSTFEEST Joh. de HEER Zn. ^Eendracht' wil in Keïhel bouwen Juliana versterkt leiderspositie Gerefbejaarden vierden Kerst De Schakel krijgt nieuw clubhuis 52 SS"Ï, !ïïrtri,«2£[ T5!sS.iS"*™r "l heetman^ j Gezinskerstfeest van GerefKerk m I D rum bandconcours voor vijfde maal ROLEX DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 19 DECEMBER 1962 Unicum (Van een onzer redacteuren) E MYTHE van Prestaties Bij een feest hoort muziek. Bijeen hoort muziek van Grootste collectie Kerst platen en kerstmuziek EF N historische joto. Met nog jeugdig enthousiasme staat de conservator C. H. Schvcager- mann hier bij zijn juist geopen de museum, bij zijn glasvitrine die hij voor een luttel bedrag van de Bijenkorf mocht „overnemen, bij zijn eerste verworven schil derijen en het historisch bezit. Ontroerd zullen Schiedammers vernemen dat deze foto is ver vaardigd door Hijnians, de man die op de Brocrsvest zijn foto winkel had en die het leven liet (als Jood) in de gaskamer. J Rijk iii'zit SVC: succes kameleon-t8 kt goud modieuzenouveauté: chie,bQp8ssaixi bandje bij elke japon edelsteenkundige diamantexpert gla. LU NBA AR 92 filiaal: oostzeedijk155-157, rotterdgm VEELBELOVEND 0 COMMISSIES I Pullovers v.a. ƒ24.90 Handschoenen v.a. 11.90 modehuis AGEIVDA VAOR SCVVIFDAM en morsten LEVENDIG j Advertentie Bakker Korf en nti;mlr enkele zestiende en ze- ft,!,,. j ^ese schilderijen. De tra. an do jaarlijkse kersttentoonstel. —■a )>v.u EEN jaar later zorgde conservator Wii 1^» 1ngermarin VDur eon unicum. i tiidschrfft °V,lr een artikel uit een irilmi. v enthousiast op het Schte- 1 initiatief wees en dat vele foto's heer f >n Schiedam liet zien De v!"„ Ch.Wafiermann schreef een prijs- VaaK uit voor schilders. Ze dienden een museum is Dit hoen nen ,van SchiedaTT1 te maken, reeds nu geschreven na 35 jaar met liefst 204 schflderi%naverrijktedam .conservatorschap in het Stedelijk va» ai?c.,ilr?iedafr van de expositie Museum te Schiedam. Het zoekers !?w£men al 1100 bc' naar het Jonge museum op de to dus «n fabel te me voor malige St. Jacobsgasthuis heeft mc- drie beheerders gehad, waarvan de men e s nu str°men bezoekers ko- eerste de grote pionier is geweest j Zo is bet dus ook onjuist te menen Hij begon namelijk met vrijwel houden - niets en de steun die hij kree er eerst nu goede exposities ge- worden. Het is anders, toen werden de tentoonstellingen steeds ge- creeerd, samengesteld. In Schiedam Kwamen dus exposities die met veel moeite, met fantasie en met kennis van zaken zijn samengesteld. In de laatste jaren zijn veel exposities over genomen die reeds in andere musea zijn vertoond. Dat doet niets af aan de kwaliteit van de een of het ander maar het is wel duidelijk dat voor het creeren van een expositie meer wark vereist wordt dan voor het overnemen van een reeds samengestelde collec- ij J» oat01^■ Jongkind. Raffaelli, Rod or., UtriIJo De collectie Nijgh en de col lectie Geus van de Heuvel werd ver toond. Een Jan Sluytersepositie en een van was ook gering. Dat was op 1 januari j 1927 en nu precies 35 jaar later; heeft dit museum al zijn eerste directeur. Dat dit mogelijk is moetj geweten worden aan het pioniers-' werk. Het is niet te danken aaiV de arbeid van de laatste conserva-! tor alleen, ook al wil de geschied- j vervalsing dit nu reeds zo stellen, j Die laatste conservator Is ruim ge- Kxposities eerd, hij kreeg de erepenning van de| TOT de belangrijkste exoosities uit Sthiedamse Gemeenschap maar men beginjaren zifn te rekenen de twee kan met aan de indruk ontkomen dat tentoonstellingen van Franse schilder- deze penning met enige willekeur ikunst uit de negentiende en twintigste wordt uitgereikt want de voorgangers f®u^.^aarbli werken van Boudin. Fan- van de derde conservator hebben be slist in prestaties niet onder gedaan voor tv-man P. L. A. Janssen. De grondlegger van dit museum schonk tentoonstelling*"me't^n over werk het instituut zonder geld en zonder |va!} Coba Ritsema werd gehouden, verdiensten zelfs een rijke inventa-1 ,\?,n rigemene aard waren de tentoon- ris. Het valt daarom te betreuren dat "tellingen VMa scheepsmodellen op Schie- de Schiedammers het eigen bezit van Xn!Ï *5 ™a?.1,ettc8 het Stedelijk Museum in Schiedam zo en de te bouwcn ïorpem H^l eTop weinig hebben gezien de laatste ja- de begroting van het Stedelijk Museum ren. i freen post voor uitbreiding der verzame- De fabel wil dat hel Schiedamse mu-vVOor?wam, werd het belit nitge. seum eerst in de laatste jaren is uit- f'Tl !ne *eien van Matthljs Maris, gegroeid van oudheidkamer tot museum. v.?ac j1?***615» Thoeln, Roggenbeek, Kees Slen vergist zich. Onder zeer grote A rweH T11 v.c, onde meesters waaron- moeilijkheden «zonder de benodigde fi- uLfraai ,andfchap van Jan Breu- nancien) is het museum tot stand geko-is ~,™n «e Vlieger, men. Op 5 oktober 1940 werd het ge->^st™stöpsche voorwerpen betrek- bouw aan de Hoogstraat ingericht. Reeds neobenae op Schiedam werden ver twee maanden later werd de eerste :W017en- m de oorlogsjaren- werden aula kersttentoonsteUing van schilderijen uït!^n f} *raaie achttiende-eeuwse orgel Schiedams bezit geopend met werken arL i gerestaureerd. Helaas is het van Corot, Maris, Mesdag, Mankes. i'"J \aatste beschadigd. Het her stel zal nu vele duizenden guldens ver- - gen. MEN moet de toestand van vroeger kennen om te begrijpen wat er ge presteerd is. In oktober 1899 stelde de gemeenteraad honderd gulden besclVc- ibaar voor het museum. Het materiaal ilag toen kris-kras op de zolder van de St. Joris Doele. Zaterdagsmiddags mocht 2P KENNEN vele oude Schie dammers de entree van het Stedelijk Museum te Schiedam. Jaren is het zo geweest, dan gin gen velen even griezelen bij de galg. het kijkhekje, de pijnbank, ie wapens in de grote zaal. NOOROMOLENSTR. 71 TEL. 010-40443 V* t men s zomers naar de restanten van de schutterij komen zien. De heer C. H. Schwagermann, nu 77 jaar, zag als rechtgeaard Schiedam mer dit verval met lede ogen aan. Hij heeft altijd liefde gehad voor de kunst. Hij studeerde te Delft voor bouwkundig ingenieur en In Vlaardlngen heeft hQ weieens een huls gebouwd maar het ko pen en verkopen van kunst Is zijn hc- foep geworden. In 1926 schreef hij op verzoek een rapport over de situatie waarin hij met zijn liefde voor de ste delijke geschiedenis wees op de nood zaak van behoud van het historisch be zit. Toen reeds bepleitte hij verplaatsing van de eigendommen, naar een der vleugels van het St. Jacobs gasthuis op de Hoogstraat. Hij pleitte ervoor dat het bezit moest worden geïnven tariseerd, tentoongesteld en worden uitgebreid. Op 1 januari 1927, nu 35 jaar geleden werd een belangrijke stap Tn principe is de woningbouwvereni ging ..Eendracht" bereid in Kethel te gaan bouwen, vermoedelijk samen met de woningbouwvereniging ,,Schte-""«si [dam Vooruit". Dat is medegedeeld tij- dens de jaarvergadering van deze wo-j i ningbouwvereniging die in de zaal van [de Bethelkerk is gehouden. De jaarverslagen en notulen werden 'goedgekeurd. De aftredende bestuursle den werden herkozen. In de vakature Sjt Ouwens werd gekozen M. van Veen. ITn de vakature M. van Veen als com missaris werd gekozen J. van Putten. Voorzitter H. de Ronde en secretaris W, Nieuwstraten hebben afscheid genomen van bestuurslid S. Ouwens en van de gemeenteaccountant A. M. van de Bos. De heer Van de Bos gaat men pen- jsioen zodat hij niet meer ambtshalve j tejremslanrier itvn 1 als gedelegeerde bij De teS.<tnstander U.V.G. <Van een medewerker) BIJ de Schiedamse volleybalclubs Juliana en SVC heerst vreugde. Het team van de chr. gymnastiek vereniging Juliana heeft zelfs de lei derspositie versterkt. Bij SVC is na enige tegenslag eveneens winst ge boekt. Het eerste herenteam van Juliana verstevigde zijn positie aan de kop door D.R.L. in drie sets te kloppen. Doordat de Rotterdammers nogal te genvielen en geen tegenstand konden bieden aan de talrijke Jnliana-aan- vallen is het een vrij saaie vertoning geworden. De eerste set werd met 1518 gewonnen. De tweede en der de set werden met 159 en 15—11 ge- kreeg een boeker.bon en de heer Ouwens jeen kistje sigaren. (Van een onzer verslaggevers) Voor 350 bejaarden, leden van de Ge- kunst, van Balinese kunst, Onze Woning, reformeerde Kerk in Schiedam was hit van Appel, Corneille. Nanninga. Van' dinsdagmiddag feest. De Ver. Geref. Heusden, Moderne Kunstnijverheid. Ziekenzorg en Maatschappelijk Werk ot.e-.z- *-._ h.„.v it r Zijn bekwaamheid wordt hoog aan ge- heeft in Musis Sacrum een stijlvolle Lrj ,5.®, Schwagernaann slagen maar een bekrompen salarlsbe- kerstmiddag gehouden. Medewerkers RppAc QrO-oii'01 c"stos- Ifid noodzaakte dat D. Schwagermann van de NCRV hebben het programma seum on He nalK t ™,u" node Schiedam moest verlaten. Hij is nu verzorgd. Kees Deenik zong n?n^ in Ho ££1 €.f" jial5S5i-ke de belangrijke adjunct-directeur van het NCRV-dameskoor voor en na Voor een aangename verrassing zorgde heren 2 door in een enerveren de wedstrijd het Rotterdamse Concor dia 4 te verslaan. Met een vuur «n een overgave zoals we in weken niet van dit team gezien hebben streden zij voor elke winstpunt Drie volle sets lang duurde deze explosie en het re sultaat was een schitterende S0 overwinning. De setstanden waren: 15 —9, 15—11, en 15—13. Het enthousiasme van het tweede scheen ook aanstekelijk te werken op heren 3. Ook zij wierpen zich met elan in de strijd tegen de sterker geachte [tegenstander U.V.G. Ook In de wed- strijd ontbrak het dus niet aan span- I werkzaam zal zijn. De heer Van de Bos - 'w« wironhnn Pn Ho hoor fhnvons nm2- f"? resultaat was een gelijkspel. rVtn*i«? i« rirv.kTj j-v Uc rjjiwc auiuuct-airecKïur van oei p j Vano f iC'l V' befaamde Frans Halsmuseum in Haar- lanase musea in maar voordat het St. [em. Jacobsgasthuis was ingericht moest er veel gebeuren. Voor de oorlog had men ruet veel kapitaal %'oor dergelijke ar-! beid. De voormalige kerkzaal vverc! tot: aula ingericht. Ifen de linkervleugel wer- den kap en zolder gerestaureerd en in gericht als depot en atelier. HET vervallen gebouw werd geleidelijk weer op de poten gebracht. In de overwelfde kelderruimte kwamen de voorwerpen uit de brandersindustrie. In de grote zaal op de begane grond kwa- ven. verder werken van Appel. Cornel- le. Nanninga. Van Heusden, Diederer. De heer Janssen kon in zijn periode werken van Gust Romijn. van Luce- bert. Bouthoorn, Verdijk, V. P. Esser, Vandercam verwerven. HET Stedelijk Museum heeft een rijk bezit, het wordt helaas te weinig ge- men herinneringen aan het gildewezen,toond. Zo kreeg de heer Schwagermann aan de rechtspleging, wapens, schutte-; sr. voor niets van Lizzy Ansingh het rij. brandweer, archeologie, een keuken schilderij van haar tante Thérèse met koperen en tinnen eetgerei van het i Schwarze. Hij ruilde wat tekeningen van voormalig Sint Jacobsgasthuis. de scheepvaart en daarvoor kocht hij Drommen mensen kwamen kijken naar unieke portret van Kees Verweij met het de pauze. Verder was er declamatie. In auto's i zijn de bejaarden naar Musis Sacrum Voor Schiedam kon Daan Schwager-] gebracht. De presidente, mevrouw Na man een beeldje van Zadkine verwer- wijn-De Vries, heeft het openingswoord de galg met dubbele beulsiadder voor zeven man tegelijk, naar het afzethekje dat er omheen hoort en dat uniek is, naar de pijnbank en naar de brandij zers die men „als weldaad" gebruikte als het voor de slachtoffers ,.met een «isaer mocht aflopen". Dit alles is in jaren niet te zien geweest. Dat valt te betreuren. Het Stedelijk Museum is pri mair een instituut waar het historisch bezit wordt bewaard. Dat kan In enkele zalen worden getoond. Ook de veie verworven schilderijen dienen te worden getoond. Door de goede relaties van de familie Schwagermann met di verse generaties nit de kunstwereld heeft dat ons de leider van ,.de tachtigers" Lodewijk van Deyssel toont. Uit de re cuperatie kreeg hij twintig oude schilde rijen. Het prachtige zilver en verdere fami liebezit van Rijnbende vrewierf C. H. Schwagermann voor het museum. Zo kreeg bij met moeizame opbouw meer dan honderd schilderijen. Zijn salaris kan niet worden geteld want in 1940 werd_ duizend gulden per jaar voor het museum uitgetrokken, In"ï95I was dit tot 8.500 opgelopen. De onkosten eraf, wat salaris voor de suppoosten e.d. en gesproken en ds. P. R. Everaars heeft de meditatie verricht. In de pauze zijn de bejaarden ont haald en toen heeft ds. Van Wageningen de oude stadgenoten toegesproken. Na afloop heeft hij zelfs bij de uitgang alle bejaarden een hand gegeve. en e en praatje met zijn vroegere kenniss-en ge maakt. Het was de vierde maal dat de bejaarden zulk een feest is bereid en het kreeg weer meer sfeer dan vorige malen. (Van een onzer verslaggevers) Voor de vijfde maal zal een drumband- concours van de Schiedamse Gemeen schap worden gehouden. Dit histrum- concours is bepaald op zaterdag 14 sep tember 1963. Dat in 1983 «en lustrum concours in Schiedam kan worden ge houden is te danken aan de blijvende en groeiende belangstelling van de korpsen. Evenals voorgaande jaren zal bet «en een uitslag waar ieder tevreden mee Groep 8 De Schakel, de chr. padvin ders in Schiedam, gaat zaterdagmiddaif om drie uur het nieuwe clubhuis offici eel in gebruik nemen. Zoals vrijwel al le padvinders in Schiedam was ook groep 8 van de NPV op drift geraakt. Er zijn te weinig clubhuizen. Nu hebben de padvinders met eigen handen en gesteund door de volwasse nen een deel van bet voormalige stoom gemaal Van der Doel aan de Polder vaart ingericht. Hier is reeds gevestigd een groep Luchtverkenners. Een deel was toege wezen aan R.K. verkenners maar deze hebben afstand gedaan van de ruimte. Groep 8 beeft zich op prettige wijze in het grote gebouw geïnstalleerd. kon zijn. De setstanden waren hier: 14 —16, 15—11. 9—12 en 1513. Helaas steekt het resultaat van da mes 1 schril af tegen de resultaten van de heren. Volkomen onnodig werd van Libanon '50 Verloren. Het boterde onder ling niet al te best en vooral de inval sters moesten het ontgelden. Het is te hopen dat de stemming spoedig weer verandert anders kan het wel eens zeer onaangename gevolgen hebben. De uit slag was uiteindelijk 1—3 (14—15, 1510, 7—15, 7—15). Dames 2 deed het gelukkig weer veel beter en zorgde voor de grote verras sing het sterke R.L.V.C. 2 te kloppen. Met 15—10, 15—13 en 15—11 werden d« Rotterdamse meisjes verslagen. De ju nioren tenslotte konden het tegen Ag- gredior niet verder brengen dan een ge lukspel hetgeen eigenlijk weli ets tegen- De teatas van de Schiedamse Volley bal Club hebben ook goede resultaten behaald. Dames l kreeg het lastige DOS 1 op bezoek en stuitte op felle te genstand van de Rotterdamsen. Na een spannende strijd zegevierde S.V.C. 1 met 31 via de setstanden 15—10, 11 15, 15—13 en 15—5. Dames 2 kreeg het zeer gemakke lijk tegen een zwak Concordia 2. De re serves wonnen met 30 via 158, 156 en 15—4. Dames 3 kreeg verdiend klop van het sterke Lekkerkerk 1 (315. 3 —15 en 7—15, Heren I speelde voor de zevende maal gelijk. Ditmaal tegen een tegenvallend Ro« Stand, dat verzwakt opkwam en waarvan beslist gewonnen had kunnen worden. Ook de vets tanden tonen dit aan 14—16, 15—9, "13—15 en 15—5 (2—8). Heren 2 speelde veneens 2—8 tegen C.V.V. 2, terwijl heren 3 op de goede weg voort ging door een 3—0 zege op Jong Pandrecht 3. vrij concours zijn, ziek uitvoeren die men mag dus ma- men zelf verkiest. men begrijpt dat er niet veel meerDeelneming is mogelijk voor junioren- aan te schaffen is. Het was dan ook en semorenkorpsen die kunnen inschnj- het «tcHeliik M„smm vnnr vrikrel „Ipf mevrouw Schwagermann die in die ja-j ven voor de derde, de tweede en de zorgde en het gebeurde toen toch dat de heer Schwagermann geen salaris Het inschrijfgeld, bij definitieve xn- - - had f schrijving te voldoen, bedraagt ƒ15.- ring van de tweede conservator de heer Daan Schwagermann veel werk achter gelaten in het depot van het museum. Het onware verhaal wil suggereren dat Appel deze werken „vergelen had op de zolder van het museum". Dat is uiter aard een vertelseltje voor de persoons verheerlijking. het in opbouw zijnde museum. damse Gemeenschap, bureau Plantage, Nu heeft het museum dankzij hemSchiedam. 1 onder andere een Breugel die wel vijf- verwerven. Zelfs tijdens de periode van hot con- ^[Aanmelding kan geschieden brfdeSch.e- jties van de familie Schwagermann. De schilder Karei Appel had met goedkeu tigduizend gulden waard is, een Ma- ris die wel vijftienduizend gulden waard is en zoveel materiaal dat de nieuwe directeur zonder zorgen kan verder bouwen op wat zijn voorgan gers in moeilijke en gehandicapte om standigheden tot stand hebben ge bracht. n/.l-n-„nn. Voor het vele werk vrijwel zonder ■feKnaam j steun verricht verdient de familie Schwa- HET Stedelijk Museum kon van Appelgermann in ieder geval de hulde van tien gouaches kopen toen hij zijn geheel Schiedam. werk kwam terughalen. Schwagermann; jr. die als schilder enkele prijzen won, I De Schiedamse HBS-verenising .On- die in Florence schilderde dankzij een. der Ons" gaat het zestigjarig bestaan studiebeurs toen hij in 1951 te Schiedam, vieren. Daartoe is een omvangrijk ius- benoemd werd heeft exposities ge-trumcomitë samengesteld met een be- creëerd van Chinese kunst, van neger- stuur van negen en verder dertig leden, i i (Advertentie) popt zich als een debater die de stof be heerst. Bi) de WD is de groep tot twee man geslonken maar zowel drs. J. Hout- j NZE goede oude grootmoeder heeft jman als de nieuweling G. P. Verhuis- steeds gezegd dat ..het wel aan het [donk willen kennelijk geen probleem uit weer zou liggen" en dat was voor ons jde weg gaan. De anders zo zw ijgzame een enorm" wijsheid toen we de broek KVP-fractie heeft plots ook een levend!- met de korte pijpen droegen. Toch zijn ge woordvoerder. Mr J. B. Schueler we geneigd niet alles aan het weer te wenst er igelukkig» ook het zijne van te t gemeente.r- dagavond was deze gemeenteraad niet aileen spraaklustig. wat al te loven is. maar bovendien wilde die raad dit-maai ook het standpunt doen geiden. Dat ziet er veelbelovend uit. We juichen niet om dat twee voorstellen van B. en W. dien den te worden aangehouden. Dat zou een weinig constructief juichen zi.in maar wc juichen wel omdat deze verjongde raad toont niet met elk voorstel genoe- gen te nemen. De raad is er om voor de Schiedammers naar het beste te stre- j ven. Dat kan die raad onder andere be reiken door in de openbare vergaderin gen naar het beste te vragen. scb1«dams«wep 61 vlaapdingen tel. 3202 Het programma vermeldt een historische puzzeitocht op donderdag 14 maart door Schiedam en omgeving: op vrijdag 15 maart worden sportwedstrijden gehou den (basketbal, voetbal, hockey). In Musis Sacrum is 's avonds een grote feestavond waar leerlingen en oud- leerlingen ..De Vrek" van Molière op voeren. Op zaterdagmorgen 16 maart houdt mr, dr. ir. M. M. van Praag een lezing over Schiedam. Daarna wordt een bustocht door de nieuwe wijken gemaakt. 's Middags is er van half drie tot half vijf een receptie in het gebouw aan de Broersvest-Overschiesestraat. In Mu- sis Sacrum wordt 's zaterdagsavonds De Vrek opgevoerd voor de renisüten. Het slotfeest wordt op zondagavond 17 maart gehouden in restaurant Europoort. De suppoost H. J. D. heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn handschoe nen die in het Stedelijk Museum te Schiedam lagen. Van de Schiedammer G. K. is een rijwiel gestolen dat in een trapportaal op het dr. Wibautpïein heeft gestaan. Van de scholier A. L. B. is een fiets gestolen die niet op slot voor de Groen van Prinstererschool j stond. Mevrouw IV. J. van G. mist i haar fiets die in de Hoofdstraat heeft gestaan. Van Clara B. is op de Rot-1 terdamsedijk een fiets gestolen. De „Schiedamse Scheidsrechte rs- Vereniging" iSSV) hoopt de contact van 962 woensdag te beslui- Advertentie) der Wat is de eerste ster, die in het Nepal «ast werken. Zij wordt nltgezoa- door de Vergmdertaic tnm Geiovl- Mejnffrmrw V»u der Wal (27) heeft een langdurige medische opleiding gehad in ons land, In Engeland en (ge durende drie jaar) op de AUianx-Bljbel- school te Wfedeniest fn Duitsland. Zij vertrekt op 16 januari nit Liverpool in het geselschap van de dfakenes Irm- gardt Pttadske, die afkomstig la uit Oost- Duitsland es die wordt nitgesondeo door «en Evangelische gemeente in Hamburg, tijd is het onmogelijk geweeat gswerir in Nepal te verrichten. Stads 1952 wordt het la beperkte mate toegestaan. De arbeid wordt echter seer hjsmoefllltt doofde bepaling, dat liet Evan geile niet openlijk mag worden ver kondigd. Er mag ook niet warden ge doopt. Een inheemse voorganger van een jonge gemeenschap van gelovigen xtt fn de gevangenis, omdat bij toch en kele gelovigen had gedoopt. De Nepal Evangelistic Band beeft een ziekenhuis ei een melaatsenkolonie in Fkhra. Er rijn vier artsen en twaalf verpleegster Mn verbonden. De medische zending is de enige mogelijkheid om de mensen met bet Evangelie tal aanraking te bren gen. OOK de Rotterdamse dierenartsen heb ben tegen hondsdolheid een groot aantal inentingen met het zogenaamde H.E.P.-vaccln toegediend. Zoals bekend, heeft de minister echter besloten, dat ai- teen inenting met het NJB.P.-vaceln „gel- dig" Is. Het eerstgenoemde vaccin heeft een te korte imtmmiserende werking, zo heet het. De beslissing houdt in, dat er opnieuw zal moeten worden ingeënt. Ontstemd zijn de dierenartsen niet. maar wel hebben zij kritiek op de late reactie van de minister, wat kenbaar zal dams Mannenkoor Orpheus in de Gro-i gemaakt. Een dier dat met het te Kerk. Lange Kerkstraat, Schiedam, "-r).P.-vxecin is ingeënt, kreeg een blank een Kerstconcert geven onder leiding s Plaatje in de vorm van een kerstboom, van dirigent Jos Vranken. Verder wer- i Rotterdam zonden de desbetreffende ken mee het Jongenskoor van Orpheus j vandaag of morgen via een onder leiding van Leo Amersfoorts Jongenskoor ding van N. Lorijn, het Smit, het schrijven op de hoogte worden gesteld, onder lei- Er rijn twee mogelijkheden: men gaat Schiedams "Poteuw naar de dierenarts kosten Vrouwenkoor onder leiding van Ria vijftien golden of men wacht tot ja- Borgmeijer en de solisten harpiste wanneer er van overheidswege Ellen Stotijn, organist Jacq. P. Bek kers en bas J. W. E. Eijkenbroek. Gezongen wordt een programma van Kerstliederen uit vele landen als Ne derlandse. Russische, Poolse, Duitse, Franse. Spaanse en Engelse. avonden van 962 woensdag te ten met een oudejaarsviering, die in (9 In Schiedam heeft de collecte voor de cantine van de v.v. „Schiedam"de beide sanatoria „Sonnevanck" en gehouden zal worden. Ook de dames „Zonnegloren", gehouden van 12 tot zijn daar voor uitgenodigd. Deze afslui- j 17 november, 4214.78 opgebracht, ting van het oude jaar zal om acht uur In het kerkgebouw Westvest 30 te beginnen Schiedam wordt zaterdagavond te 20 Vanavond zal het Koninklijk Schie-j uur een orgelconcert gegeven. De orge- list Dirk Jansz. Zwart zal werken spe- len van Bach en van Jan Zwart. Twee bromfietsdiefjes zijn dinsdag in Schiedam aangehouden. Beide jon gens. 13 en 14 jaar. waren bij hun aan houding in het bezit var. een gestolen bromfiets. De oudste jongen bekende dat hij nog vijf bromfietsen had weg genomen. maar ze na een plezierritje wordt ingeënt, waarvoor een gulden moet worden betaald- De dierenartsen zullen voor de tweede „prik" de entstof van de overheid vergoed krijgen. „Hierin werd eerst na veel gepraat toegestemd", j zo kregen we te horen. DE 41-jarlge Spaanse weduwe Jnana P--M. werd enige maanden geleden m Rotterdam aangebonden omdat men haar van zakkenrollerij verdacht. De uit Barcelona afkomstige vrouw heeft zes weken in voorarrest doorgebracht. De preventieve hechtenis moet worden ver lengd omdat de Rotterdamse politierech ter, mr, A. Heynsius, maandagmorgen de instructie in deze zaak onvoldoende vond. De Spaanse vrouw, die een goede be kende Is van Tnternoi, bleef trouwens al le schold ontkennen. Mr. Heynsins ver wees de raak terug naar de instructie weer op hun plaats had neergezet. voor een vollediger onderzoek. De jongste was bij twee van deze j plezierritjes betrokken. (Van een onzer verslaggevers) IN HET algemeen biedt een openba- bondige bedrijvigheid. De feestdagen re vergadering van de gemeenteraad jjjn in zicht en de werkers in de al- weirng opbeurends. Wij kennen plaatsen 0U(Je distilleerderijen bemerken dat want van 's morgens in het duls- tisch doorvoeren van dc bouwkundige] elementen onmogelijk maakte. DF. rustieke Lange Haven in^Schie- T>p,rend is tink. het half cirkelvorn.tr! dam kent dezer dagen ee bovenlicht boven de ingang dat door lijkt. In het laatste deel van de ne gentiende eeuw zou dit karakteristieke! venster uit het stadsbeeld gaan ver-! d wijnen. de roeden verdeling op een splnneweb Honderd jaar geleden beklommen del zakkendragers deze pakhuizen via eefï ladder die op straat naar de eerste! verdieping leidde. Binnendoor klom-1 men ze dan naar de zolders, en de opstelling van de beslagbakken langs de andere wand het syst^na-; iVan een onzer verslaggevers) waar voor de juiste voorlichting wordt gezorgd. Daar verschaft de voorlichtings ambtenaar cinrs de bezoekers op de pu blieke tribune overzichten, inlichtingen en geïllustreerd materiaal over de te dc* handelen onderwerpen. Dat is mooi hoe wel we ons afvragen wat dat publ:ek aan die voorlichting heeft als de gemeen teraad de mond niet open doet. ..\Ve neb ben toch alles al in de commissie behan deld.** is dikwijls du uitvlucht. Ongetwij feld bestuurt de gemeenteraad onze ge meente in de commissies deskundig en naar eer en geweten maar noodzakeijk blijft dat de Schiedammers weten wat die raad doet. wat de gemeente wil en gaat doen. wat er te gebeuren staat. HET valt daarom toe te juichen dat de verj rngde gemeenteraad het met, .mei hamerstukken alleen' wil doen. vve zijn heel benieuwd naar komende verga- (leringen. Het kari zelfs zo zijn dat ac een dc ander gaat stimuleren. Bij «e PvdA laat men vader Engelsman niet meer alleen aan het woord. Diverse ver tegenwoordigers van deze groep "ebbf. sl gesproken en drs. J- H. Simons ont- ter tct 's avonds in de schemering moeten zij stromen van vaten en fles sen naar de vrachtauto's stuwen. Schiedam levert dezer dagen op voi le toeren het nu zo gevraagde „Schiedam". Deze nijvere dagen herinneren aan de achttiende eeuw toen deze barokgevels in grote getale langs Schiedams ves ten zijn gezet. Ze vormen dan ook al tweehonderd jaar een bezienswaardig heid. Helaas zijn er nog maar wei nig van deze topgevels bewaard geble ven. Het gebouwtje links, karakteris tiek door rust en eenvoud, heeft nl niet meer alle oorspronkelijke luiken zoals te zien is. De beide raampjes links op de eerste verdieping zijn niet oorspronkelijk. De zuivert; paneelverdeling is vervangen door kraaldeeltjes. Deze branderijen met meer verdiepingen bestonden voor namelijk uit graanzolders. De entreedeuren waren buiten de as der svmmetrie geplaatst omdat de opstel - ling van de ketels e.d. langs een wand j Grote Kerk. Kon. Schiedams Mannen- j koor Orpheus, Kerstconcert, 20. Moris Sacrum, Willem de Zwijger Op Tweede Kerstdag zal de werkcom- ULO. Feestavond, 20 de gereformeerde kerk EN MORGEN missie van Schiedam-Nieuwland 's morgens om tien, uur in de kantine van de Schiedamse ^?eref' Evan*- Clubs. Jeugda- Cartonnagefabriek aan de Bu-gemeester voJ™;. Honnerlage Gretelaan een groot gezin»- «llkcem-tun Nieuvvland NCVB kerstfeest organiseren. Daarbij is ruime Ke^stwijdmg. 20 ™lllem de Zwijger aandacht besteed aan de aankleding van de zaa'. er is versiering en illuminatie ULO. Feestavond, en er komt een gevarieerd programma waaraan ongeveer honderd personen me- njj rlncvlnles dewerken. 1 Naast de samenzang is er koorzang van Dagblad „De Rotterdammer" Sehie- liefst drie koren, namelijk van het Ge- damse redactie Lange Kerkstraat 82 tel reformeerd Wlikkoor Nieuwland, van het 86382 b.g.g. tel. 64154 of 115583 toestel 51 i Jeugdkoo- van de Johan Calvijnschool (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re ionder leiding van de heer Van het Hoff dactleaangetegenheden. en var het klenterkoor onde. leiding Agcntsrhan II .7 Troost A'eidast- 23 van mejuffrouw P. van der Berg. De tel. 65431 (alleen voor klachten ndver muzikale bcgele ding aan de vleugel teutte-, en abonnementen bff teVfrli, ■wordt verzorgd door de heer C. Dubbeld. j 115588) telefoon De liturg is ds. P. R. Everaars. i BeianerKke telefoon*».»,,- Rro„j De schriftlezing wordt verzorgd door l alarm 69123: poHtie-alarm Mem- r-r-V» Ellen de Waard en Jan Willem Callcher. GD waarschuwing 69M0 G ea Het kerstverhaal wordt verteld door Pie- Apotheek Evers Lange Have» ai .ter.Jan van der Heyde. Het geheel staat j Stedelijk museum: tentoonstelling oeu onder leiding van de heer Gerrit van dtr vre Hem i-George Adam l °?U" Schoor. Kerstmis 1963 hoopt Nieuwland i turen.tapijten 10—17 uur sculp- te vieren in de Nieuwe 'MagnaliakerkCnltereel Centrum Dam Twee f™ komen. Dam'3an dle ■e*.*2J^ Schiedamse kunste^arVTt'-f^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1