Vogeltentoonstelling in Koopmansbeurs geopend Een historisch plaatje? SPPI ROTTERDAM Expositie Sos. d. Berg in de Visbank geopend Recht zagen- in H Spaans Schiedamse afdeling jubileert Goede prestaties van ktvekers moeite waard Beroep kwam een dag te laat Dank voor 55Struijszuit Den Helder lurgerliikfc Stanrl CJV houdt geen ^Passe-Partout" Kraanschip voor India te water Havendooribraak Delfshaven wordt aanbesteed Auto werd bijna totaal vernield V isserijmmeum Werk met sfeer van eenyoud i akTBSSKS m Via loodsboot naar Schiedamse oogarts Schaakclub Schiedam heeft voorsprong :'ia: den draak BOETES VOOR WERKNEMERS V.K.C. geeft weer N ieuivjaarsfestival Brand in ruimen van rijnscliip B SI SS K I DE ROTTERDAMMER nu... beduidend" goedkoper Tricot nylon Meer dan dat ÏSS&ÖE2! GOED MOMENT BEROEP BOOS WENS Kleurslagen Geschilderd ^^verlovingsringen er HOOGSTRAAT 88- 90-VLAARDINGE» Edelsangers VRIJDAG 21 DECEMBER 1962 met 'n horloge van ISI'IJIIS h VGENDA VOOR SCHIEDAM vandaag.... en morgen en dagelijks.... 'öi 'li .81 Advertentie) Zij. die gisteren deze Tricot Nylon en Bancare zelfstrijkende overhemden hebben zien liggen voor 11.75 en 11.50, herkennen ongetwijfeld de kwaliteit. Belde overhemden zijn gemak kelijk te wassen en hoeven be slist niet gestreken tè worden. Morgen verkopen wij belde soorten overhemden'als speciale aanbieding voor één prijs... Yoor nog géén acht gulden. zelfstrijkende Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee soorten overhemden uit de betere series in de maten 37 t/m 43, kleur wit, voor T Géén tef. of Schrift, beit* (Van een onzer verslaggevers) De negentienjarige olieman S. W. Bak- kevold van heE Noorse tankschip Norse Lion, dat voor de Waterweg lag, is van nacht voor een verwonding aan een oog door de loodsboot Algol van boord ge haald, waarna de olieman naar een oog arts in Schiedam werd gebracht. De olieman kreeg scherven van een pijlgias, dat sprong, in een van de ogen. De Norse Lion was onderweg naar Bremen. <Van een onzer verslaggevers) ANAVOND om acht nnr zal bur ir„ JlmeeÜter mr' J' w- Peek in de Koopmansbeurs een grote voeenten- rende !ilins °Penen die daarna gedu- testerende dagen van de- geopend zal zijn. Een groot getrouwe leden van de Schie- afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft veer. tien dagen lang in de Koopmans- ,b®u,rs hard gewerktom dejubileum- tentoonstelling (enkele weken geleden bestond de afdeling 25 jaar) in te richten. Vele snipperdagen zijn daar voor geofferd. Zij kregen daarbij bij zonder veel medewerking van de plantsoenendienst en vooral het hoofd daarvan,de heer J. J. Schipper, heeft zijn best gedaan. De machinefabriek v.h. Van Waal n.v. deed al evenzeer zijn best. Geheel het technische gedeelte, zoals de ver lichting en de vijver met waterval werd door personeel van de fabriek gratis verzorgd. De vogelhandel VOZANA uit VI a ar. dingen stond gratis een drietal flamin gos m bruikleen af. De vereniging bloeit. Landelijk heeft zij nu 20.400 leden. Jn 1959 was dat nog maar 10,000. Steeds meer mensen .gaan vogels houden, de Schiedamse afdeling heeft 35 leden. Enige maanden geleden werd een jeugd groep opgericht, die nu 15 leden telt. Een van deze jongeren, G. van Kranen werd kampioen kweker tropische vogels. Verdwenen van wat nu al met recht „de mooiste tentoonstelling in het be staan van de vereniging" wordt ge noemd zijn ook de geschilderde fanta- sieiandschappen als achtergrond van de kooien. Het voornaamste zijn de vogels en de kooi moet daar ondergeschikt aan zijn zegt men. En gelukkig maar. In het verleden zag men Japanse nachte galen in kooien met een poollandschap als achtergrond. Een kooi moet zo zijn dat de vogel het naar zijn zin heeft en wel zo dat het dier tot voortplanten overgaat. De Nederlandse Bond van Vogellief hebbers heeft in de Koopmanbeurs in Schiedam een bijzonder mooie tentoon stelling ingericht van tropische vogels en zangvogels. Maar wie denkt dat hij in de Koorenbeurs uitsluitend een ver- keelvlekken. Een enkele keer hoort men zo'n miniatuurkip kraaien. De parkieten en kleine papagaaien zameling vogels m kooien kan bekijken, vormen een hoofdstuk apart. Ook de r-o-cc „t—'minder kostbare (er is een inzending TTST7? DE OMSTANDIGHEDEN noodzaak ten dat alle familieleden enkele da gen afwezig zouden zijn en dat werd. voor de man het goede moment geacht om de familie te verrassen. Hij zou de kerstboom gaan kopen en de plant gaan optuigen. Dat zou een mooie verrassing .zijn voor de familie bij de terugkomst. Het moest daarom een mooie grote boom zijn. De man bedacht zich niet lang, hij greep de vijf gulden die zijn vrouw voor dit doel had achtergelaten. Vijf gulden,- dat zou zo'n boom ten hoog ste kosten had zij gedacht en hij had dat in goed vertrouwen beaamd. Bij de kerstbomenvrouw keek de man goed uit zijn doppen, hij wees tenslotte op een vrij grote,boom. .Dat moest ie zijn. „Zeveneneenhalve gulden" zei de vrouw. De man.kromp ineen. „Dat lijkt me wel véél" probeerde hij nog lacherig. „Ze ven "gulden omdat u het bent, u heeft een goede kans" lispelde de kerstbo menvrouw welwillend. Diep gebogen on der zijn te grote boom keerde de man huiswaarts. „Dat moet mij nu altijd ge beuren" dacht, bij nog. ZIJN GEDACHTEN gingen uit. naar een vergeten tijd. Toen had hij ook eens een boom gekocht. Niet voor zich zelf. De collega had een beroep op hem gedaan. Deze had gesteld dat het de grootste boom moest zijn die er te krijgen was. De man was toen nog jong, hij dacht dat de mensen altijd slechts beweerden wat ze meenden. Hij liep dan ook door het gehele Waterweggebied op zoek naar een fraaie boom want hij was zijn collega goed genegen. Hij wil de hem het goede plezier doen. Tenslot te vond hij een boom, groot en fier, een boom om 'te imponeren. BE MAN zeulde vrij lang naar de straat in Delfshaven. Hij veegde de voetgangers van de straat maar hij zag het niet want hij was bezorgd voor net welzijn van de boom- In de Rotterdam se straat riep hij vrolijk naar boven dat de boom aantocht was. Hij duwde onver vaard de spits het trapgat in» met listig manoevreren kwam de boom omhoog. Het vele groen verborg het verbijsterde gezich van de vrouw des huizes. Moei zaam kreeg de man de boom op het trap portaal. Niemand kon er langs of over heen. „Wat is dat?" kon de vrouw nog verstomd vragen, ,,Ja, dat is een boom, daar heeft Aad om gevraagd lichtte de man trots toe. De volgende dag keek hij verbaasd en _i et wat ver drietig naar Aad die boos zei dat hij nei zo niet bedoeld had. Collega Aad nanJ het de man kwalijk dat hij uren gewerkt had om een deel van de kruin en een deel van de voet af te zagen. Toen zou de boom nog het beeld van de kamer hebben vervaagd. ZO VLAK VOOR de feestdagen kan wel worden meegedeeld dat de ver haaltjes in deze rubrieken niette zee., soms vrijwel niet de waarheid behoeven te benaderen. Iedere overeenkomst met personen of situaties berust op toeval ligheid vermelden schrijvers weieens uit angst voor moeilijkheden. Zo is --- hier nu ook weer niet, het zijn preten tieloze Schiedamse „randverhaaltjes als dessert bij de krantemaaltijd. In die ruim voorziene maaltijd van deze maand heeft u de honderd smt-nicolaasfeestjes gemist, ziet u geen verslag van de dui zend kerstfeesten, leest u niets over de tienduizend oud-nieuwjaarsbijeen komsten. Dat kan niet, geen verslagge ver kan overal zijn en als hij het zou proberen zou hij geringe kwaliteit gaan leveren. Daarom zult u begrijpen dat wij ervan overtuigd zijn dat alle fees ten goed gevierd worden, in dank baarheid zullen uw verslagjes worden aanvaard en geplaatst maar het zou te veel gevraagd zijn als wij overal en steeds uw gast dienden te zijn. Van het schrijfbureau krijgt u dan ook van ons de wens voor heel prettige feestda gen. (Van een onzer verslaggevers) Terzake van overtreding van de We genverkeerswet, was H.M.W. uit Schie dam voor de politierechter te Rotter dam veroordeeld tot 75 boete of 15 da gen hechtenis. Van dit vonnis tekende hij hoger beroep aan bij het Haagse Gerechtshof. Toen de zaak gisteren door net Hof zou worden behandeld, bleek dat ver dachte een dag later dan de wettelijke termijn aangeeft het beroep had inge- steld. Op grond hiervan vorderde de procu reur generaal niet ontvankelijk verkla ring van verdachte in diens beroep. Arrest op 2 januari. Het derde tiental van Schaakclub Schiedam speelde thuis tegen het sterke Schiebroek 3. Het staat met 4^— 3H voor. Dekker, Slagmolen, Lansber gen en v. Driessche wonnen, v. d. Zee speelde remise, v. Etten, v. Leusden en v Oijen verloren, de partijen van Kos ter en Weeda werden afgebroken en worden, woensdag 19 december uitge- speetcL Het eerste tiental speelde uit tegen Overschie 1 en staat met 21 achter. Alleen Planken won, Noordergraaf en Grevenbroek verloren, de partijen van Den Uyl, Hermse, Stahlie, v. Soelen, Vrijland, Hölzken en Harmnnij werden afgebroken en zullen donderdag 27 dec. worden voortgezet. vergist zich. De gemeentelijke plantsoe nendienst heeft gezorgd voor een enorm aantal planten, die de Koorenbeurs het aanzien hebben gegeven van een tropi sche tuin. Klapstuk van deze gratis me dewerking van de plantsoenendienst is een aantal bloeiende kerstrozen. De ver eniging Natuurgenot in Eigen Huis heeft bovendieneen tiental bijzonder fraaie tropische aquaria neergezet. Maar nu de vogels op deze tentoon stelling, die burgemeester mr. J. W. Peck officieel opent. Allereerst vallen een drietal sierlijke flamingo's op, die, alsof ze het allemaal niet belangrijk vin den, lopen te stappen in een echte vij ver. Met -vakkundig kunst- en vliegwerk is bij die vijver een waterval gemaakt. Het middengedeelte van de beurs wordt ingenomen door de vijver met het plan- tenperk. Daar wordt men ook verrast door een aantal sierlijke goudfazanten en een zo mogelijk nog mooier toom zil verfazanten. Bijzondere aandacht verdienen de kanaries. Ditmaal geen zangers, maar kleurkanaries. Men vindt er de mooi ste en ook de vreemdste dieren onder. Om met de vreemdste te beginnen, dat zijn de uit Engeland afkomstige reuzenkanaries. Sommige zo groot als een spreeuw. Mooi zijn ook een aantal roodachtig getinte kanaries: kruising tussen een echte kanarie en een uit Mexico afkomstige soort sijs. Kam pioen van deze kleurkanaries werd dit jaar de goudlsabel van de voorzitter van de vereniging, de heer J. H, Veer kamp. Die goudisabel is er uitgekomen na een zeer strenge jurering door de keur meesters van de bond, de heren J. van Kempt, Johan van Pelt en G. Brokmey- er. Negentig punten kreeg het dier, hon derd punten is het hoogste aantal dat de jury te vergeven heeft. Het leuke bij deze kanarie, die aan zijn kooitje een van limonaderietjes gemaakt roctd-wit- blauw vlaggetje heeft, dat een leek die negentig punten er wel van afziet ook. Naast de goudisabellen zijn er zilver- isabellen die ook bijzonder mooi zijn. De kleurkanariekwekers kennen op het ogenblik ongeveer 75 zogenaamde (deur slagen, die door kruisen van onderling iets verschillende kanaries zijn ge kweekt. Het is een werk dat wil het suc ces opleveren niet alleen een oneindig geduld noodzakelijk maakt, riiaar ook een behoorlijke portie kennis van erfe- lijkheidswetten. De heer Veerkamp, die ons het een en ander van zijn liefhebberij vertelde, is op het ogenblik .met zijn collega-kana riekweker Brokmcyer uit Rijswijk bezig met het kweken van een nieuw slag isa- belkleurige- kanaries. Zij hebben daar voor een nieuw kweekscbema ontwor pen en het lukt. Twee nieuwe kleursla gen (enig op de wereld nog) zijn er van het jaar uitgekomen. De dieren zijn te kostbaar dan dat ze op de tentoonstelling getoond zouden kunnen worden. De stamader van al deze kleurslagen is de gewone wilde kanarie, die voor komt in geheel Zuid-Europa. Deze wilde kanarie wordt ook op de tentoonstelling getoond en als u het aan ons vraagt, het zijn ook heel lieve diertjes. Het leu ke is dat het niet alleen met de tatnme kanaries goed gaat, maar dat deze wil de kanarie zich langzaam maar zeker naar het noordwesten van Europa uit breidt. Het bestuur van de Stichting „Hel ders Marine Museum" heeft het Ge meentebestuur van Schiedam dank ge zegd voor het model van „De Vogel Struysz", met mededeling, dat het voor nemens is het model in het voorjaar te doen ooknappen en gereedmaken voor bezichtiging door het publiek. Het bestuur hecP gnede nota genomen van de voorwaarde dat de gemeente Schiedam desgewenst -het model in bruikleen kan ontvangen. van twee stel parkieten) die 900 waard is) zijn dikwijls bijzonder fraai. De mooiste parkieten zijn misschien wel dc (kostbare) roodrugparkieten. Parkieten en papagaaien behoren wel tot dezelfde vogelfamilie en lijken veel op elkaar. Als men echter goed kijkt kan men het verschil tussen dwergpapagaaien en parkieten wel zien. De dieren zijn onge veer even groot, de papagaaien hebben echter een iets gedrongener bouw en een anders gevormde snavel. t L Rutten en M C W M Di-rschnct: Le-n lot slot de talloze kleinere tropische'dert z.v. J Hordijk en Hff Klijnsmit; Ar- vogels. Er is een groot aantal inzendin- j no'dus F z.v. A v Pelt en J F F v Schen- gen van de prachtigste en keurigste i delen: Robert J z.v. w Porte en HH kleine vogeltjes. De door de jury alsiv?" der Benate J d.v. H M Zuijder- mooiste benoemde is de druppeltangara W,J e? WLueacevich. van de jeugdige kweker G. van Kranen. Het vogeltje is zo wonderlijk getekend, dat men bijna zou denken dat het ge schilderd was. Ook aan de jtirering van de tropi sche vogels hebben de keurmeesters (en voor deze vogels de heren E. M. Wessels en H. van Oorschot) druk werk gehad. De tentoonstelling is geopend vanaf zaterdagmorgen tot 30 december, elke dag van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10. uur. Op eerste kerstdag is de ten toonstelling gesloten. SCHIEDAM. Geboren: Koenraad A. z.v. A. L. van Da or en en p. Meijers: Johannes C., z.v. A. M. Nijs en M. J. Hoegee. Overleden: C. Vogelenzang, 70 jr. weduwe van: E. A. R. Volkmann; G. J. Seip. 85 jr; C. J. M. Kriesfeld, 71 jr. Schiedam. Geboren: Marinus D z.v. C van Mourik en W M van Schle; Eric z.v. G Speijer en H Klepke; Jacoba L M d.v. H L Rutten Over'eden: P van Ar onthals 91 jr wed v E de Wit; C van der Meer 81 jr wed v J Ham; A J Hekker 70 jr. (Advertentie) WCShi Zingen doen ze niet zo goed. die kleurkanaries. Vogels die wel prachtig zingen, zijn de edelzangertjes, heel een voudig getekende diertjes, die volgens de kenners mooier zingen dan nachte galen of kanaries. Op de tentoonstelling zijn ongeveer 1000 vogels door 400 leden ingezonden. Grappige diertjes zijn ook de Chine se dwergkwartels, kleine (heel kleine) kipachtige vogeltjes, die zich ook ge dragen als echte kippen en bedrijvig op zoek naar voedsel over de bodem van de koeien heen en weer .rennen. Het vrouwtje is heel sobertjes bruin achtig getekend, het mannetje daaren tegen is paarsachtig grijs met witte (Advertentie) soa AotvaJoum 'aA braak L'A ec haatd hv--'. - - Advertentie JIHliiliHllSiiiiii™ altijd "bij de tijd" VONDELSTRAAT 9 Vlaardingen - tel. 4674 (Van een onzer verslaggevers) De leden van de Schiedamse CJV-en andere belangstellenden worden er op attent gemaakt dat zaterdagavond geen Passepartout-instuif wordt gehouden in het gebouw Jeugdhaven Lange Haven Schiedam. Dit in verband met het overlijden van de voorzitster van de CJV-Ontmoeting in Schiedam de negentienjarige Marijke Vtietstra die woensdagmorgen bij een verkeersongeval op noodlottige wijze is overleden. Aan alle leden van de CJV wordt ver zocht te trachten maandagmiddag om twee uur aanwezig te zijn bij de be grafenis van het stoffelijk overschot op de Algemene Begraafplaats Vlaardin- gerdijk Schiedam. Op de werf van Holland cranes, ven noot Werf Gusto te Schiedam, is van morgen een kraanschip voor Jndia te water gelaten. De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw R. K. Tandon, echtgenote van de ambassadeur van In dia in ons land. De hoofdafmetingen van deze zelfva- rende stoomgedreven kraan zijn 55.x, 17 40 x 4.30 m. De hoofdhijs hoeft een capaciteit van 60 ton bij een vlucht van 25 m. Het kraanschip kan een snelheid j halen van 10 knonen en wordt gebouwd onder klasse Uoyds a 1. De kraan zal ini april 1963 gereed zijn voor vertrek naarj Calcutta. Nog in aanbouw bij Holland Cranes, vennoot Verschure te Amsterdam.' is een dergelijke kraan, van iets kleinere afmetingen, eveneens bestemd voor de haven van Calcutta,, G^OMAAR een lente- of zo men wil winters plaatje. Een eenzame Schiedammer fietst door het eenzame restant van het Sterrebos. Toch is Ir' ook een historisch plaatje aan kJ* worden want wel schijnt het schaarse licht nog door de schaarse takken van de bomen aan de Willem de Zwij gerlaan maar binnenkort rijden hier de vrachtauto's met de bouwmateria len. De voetbalvereniging Martinit gaat het speelterrein in het Volkspark verlaten. Een deel van de bomen langs de Willem de Zwijgerlaan is al gerooid. Het bouwterrein tussen de achterzijde frankelandsedijk wordt gereed ge maakt. Binnenkort dreunt hier het heiblok, dan gaan de palen in de grond voor de bouw van het NPB-bejaarden- tehuis „Francois Haverschmidt". De Stadsbeiaardier van Schiedam zal maandagavond, 24 december van 19.30 tot 20.30 uur op het carillon in de toren van de Grote Kerk kerstliederen ten gehore brengen. DUBBELDAM. Op de Rijksweg 16 ter hoogte van de Tweede tol is gister morgen omstreeks tien uur een personen auto, bestuurd door de 39-jarige verzeke ringsinspecteur W. B. uit Schiedam, die met een snelheid van ongeveer 120 km in de richting van Breda reed, van de weg afgeraakt en tegen de rechts van de rijbaan staande afrastering gebotst De heer B. die een veiiigheidsgordel om had, liep slechts lichte verwondingen aan dc handen op. Zijn voertu'g werd echter vrijwel totaal vernield. De oor zaak van het ongeluk is niet bekend. (Van een onzerversiaggevers) Het Vlaardings Kunst Centrum (VKC) begint ook het jaar 1963 met een Nieuwjaarsfestivai. Vrijdag 4 januari zal dit evenement zich afspelen in het Stadsgehoorzaalcomplex. Het bestaat uit een balletuitvoering en een jazzconcert. In de Stadsgehoorzaal treedt om 20 uur op het Nationaal Ballet onder lei ding van Sonia Gaskell. Vrijwel alle so listen en het voltallig corps de ballet werkt aan het program mee, dat er als volgt uitziet: 1. Grand pas Fiancees uit het Zwanenmeer, 2. La Somnanbule, 3. Le Prisonnier du Caucase. In de zaal Harmonie speelt The Ri verside Jazzband onder leiding van Ge rard Lamers. In de wandelgangen is er dansmuziek voor iedereen, uit te voeren door Jack Redler's Rhytm Club. Woensdag heeft een filmploeg van de A.V.R.O.-televisie opnamen gemaakt in het Museum voor de Nederlandse Zee visserij te Vlaardingen. Het ligt in de bedoeling de film za terdag van 17.30-17.45 uur in het pro gramma voor de jeugd te vertonen. Het museum is le kerstdag gesloten en 2e kerstdag geopend als op zondag, dus van 1416.30 uur. GEZIEN de grote tekorten kan een wijziging van de tarieven van de R.E.T. niet uitblijven, heeft de wethou der van openbare nutsbedrijven, de heer H. W. Jeitinghoff in de Rotter damse gemeenteraad meegedeeld. De wiiziging zal zó doorgevoerd worden, dat de afsland bepalend is voor dc hoogte van het tarief. Men hoopt door de nieuwe structuur van de tarieven meer reizigers aan te trekken. Maar zo lichtte de wethouder later in zijn du pliek toe, zo'n wijziging is toch een versluierde verhoging van de tarieven. En tegenover elke verhoging staat reeds een vermindering van het aantal reizi gers. De R.E.T. had uiteraard de mees te belangstelling van de raadsleden. Van de zijde van B. en W. was gesteld, dat de oorzaak van het grote tekort van het gemeentelijke vervoersbedrijf ge zocht moest worden in de laatste wij ziging van de tarieven. De raadsleden waren het hier slechts voor een deel mee eens: de gebrekkige organisatie en de onvoldoende efficiency zijn de groot ste schnld van het nadelige saldo, zo werd door de heren J, Zwakhals (soc.) en C. N. van Dis (st. geref.) gesteld. EEN speciaal tarief voor de bejaarden, die van de R.E.T. gebruik maken, heeft de Rotterdamse wethouder van openbare nutsbedrijven in de raad rond uit discriminerend genoemd. Wanneer iemand immers gebruik kan maken van een voordeliger tarief, .wordt hij be stempeld met een zekere onwaardigheid. Het is verkeerd iemand door een spe ciaal tarief te gaan klasseren- Boven dien, na de invoering van een speciaal R.E.T.-tarief zullen nog meer speciale tarieven voor de bejaarden moeten vol gen. Veel beter is de bejaarden zo'n in komen te garanderen, dat ze een redelijk bestaan hebben, aldus de wethouder. De Rotterdamse raad heeft donderdag tot directeur van de R.E.T. benoemd drs. C. G. van Leeuwen, die thans on derdirecteur is van het gemeentelijk havenbedrijf. ACHT Rotterdamse havendieven wis ten in een jaar tijds ongeveer voor een ton te verduisteren. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde donderdag de ?6-jarige havenarbeider F. S. Jr. tn de 45-jarige terreinbaas C. de J. tot vijf tien maanden, de 36-jarige koopman D. van L. tot anderhalf jaar, met ver beurdverklaring van zijn anto. de 42- jarige ioodsbaas A. B. tot twaalf maan den, waarvan twee voorwaardelijk,de havenarbeiders P. C. M. (32) tot acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk, J. B. J. van der M. (35) tot zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk en F. S .Sr. (52) tot zes maanden, waar van drie voorwaardelijk. De 36-jarige koojiraan F. van D. kreeg twintig we ken, waarvan negen weken voorwaar delijk. s De rechtbank veroordeelde de 28-ja rige zeeman A. P. voor inbraken, waar bij herenhandschoenen en pakken koffie werden gestolen, tot een jaar gevange nisstraf. Zijn kornuit, de 45-jarige ha venarbeider M. S„ werd wegens ge brek aan bewijs vrijgesproken. Naar wij vernemen is het de bedoeling dat op 4 januari de civiel-technische werken voor de verbinding tussen Ach- j terhaven en Coolhaven in Delfshaven j zullen worden aanbesteed. Deze werken voorbeeld doet zijn van de wijze wacir- zullen o.a. omvatten, de kademuren, de i °V „de kunst om de kunst" be.dre- TOT 7 JANUARI van het volgend jaar exposeert onder auspiciën van de Commissie voor Beeldende Kunsten Jos van den Berg in de Kunsten Jos van den Berg in de Vlaardingse Visbank schilderijen, etsen en tekeningen en dat is, al zag men het alleen maar menselijk ,een hoogst bewonderens- en bezienswaar dige aangelegenheid. Men vindt na melijk, anders dan men verwachten zou, in het tentoongestelde niets te rug dat men direkt zou kunne n zien en plaatsen als deneerslag van een ongetwijfeld moeilijk en gekompli- ceerd mensen- en kunstenaarsleven. Het werk is doortrokken van een sfeer van eenvoud een eerlijkheid, zonder complexen, hobbies en manier- Piet Heinsluis en de Piet Heinbrug, De dienst van gemeentewerken te Rotterdam rekent er op, dat, behoudens goedkeuring van B. en W„ over een maand met dit grote werk kan worden begonnen. Inmiddels is het vervaardigen en mon teren van staalwerken ten behoeve van dit werk onderhands gegund, aan N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost te Vlaar dingen voor 49.950. ven kan worden. Jos van den Berg treedt bij zijn onderwerpen terug, vooral in zijn et sen en tekeningen, hij objectiveert weliswaar in een persoonlijke trant, maar soms ook weer zo dat Het al lemaal wat neutraal en grijs gaat aandoen, diep noch kil, regen noch zonneschijn. Het blijft niettemin men selijk en vertrouwd, zij het meer uit nodigend dan aangrijpend. Die onderwerpen lopen overigens zeer uiteen: Rome, Parijs, Zuid-Frankrijk en ons eigen land in diverse facetten, en daarnaast slechts een enkel naakt en zelfportret. Ook dat past in het beeld van de primaire belangstelling voor za ken buiten de eigen persoonlijkheid. Nog iets anders is de opvallende ruim telijke vertekening in deze zin dat ener-' zijds de grote pleinen van de Europese hoofdsteden met hun drukke verkeer en café-terrassen neigen naar de intimi teit en beperktheid van binnenplaatsen en pleintjes en dat anderzijds het klei ne Hollandse landschap grootser wordt gesuggereerd dan wij het menen te ken nen.' Deze relativering van het gewicht van., de dingen, de volkomen gelijkmatige be langstelling ook voor de onderwerpen, lijken ons tezamen met het aleer- der beschrevenen voor de persoon en het werk van Jos van den Berg hijzon der karakteristiek. -i De tentoonstelling werd donderdag avond door de heer W. Brinkman, in te genwoordigheid o.a. van de heer Van den Berg zelf, geopend. Er was daarna voor de genodigden gelegenheid om met een feestelijk glas in de hand de expositie te ondergaan. mr. E. D. Kraan ïeref. Voor het niet-bezitten van een arbeids kaart, een arbeidsregister en een ar beidslijst voor twee jeugdige arbeiders is de 37-jarige Schiedammer H. P. woensdag voor het kantongerecht te cjrhiedam veroordeeld tot vier boetes van vijf gulden elk. Jan K. en Willem de J. hadden in zijn fabriek voor bieek-j water in de Hoofdriraa^ gewerkt zonder j vjer neveistraIen en drie stralen dat zij op de voorgesenreven w j druk hebben Rotterdamse brand- ren ^geschreven de i weerlieden vannacht dc brand in de la- I" de SSri B hebben Idihg 'tapioeameel - -opgeslagen in de dr?eararbefders^ gS zonder het ar- ruimen van het Duitse rijnschip Kbenus beidsregister was opgehangen. De ver dachte, verweerde zich voor het kanton gerecht te Schiedam door mede te de- zuim van 750 of een dag hechtenis. in de Merwehaven bedwongen. Over de oorzaak van het vuur is nie's bekend. De brand- en waterschade aan- 25 ton tapiocameel is niet te schatten. Uitgerukt waren eenheid 432, de G 4, i de Havendienst 1, eenheid 431, (ie A 7, de A 4 en de vliegende patr.-.uilte_ Brand- meester A. Martijn had de leiding. JSEURIG RECHT zagen schijnt deze baas te zeggen tegen de ijverige jongeman aan de bankschroef. De baas. zegt het niet want de man met het WF-embleem zou hem niet verstaan. Het is een Spanjaard die in het introductiecenli um van Wilton Fijenoord het Nederlandse, vak leert. Wijkcentrum Js'ieuwland;* Evang Kerstviering, 19.30. Geref. Jeugdhuis: NCVB-Centrum, Kerstviering, 20. Chr. Sclale Belangen: Werkende Jeugd, Kerstviering, 20. Irene: Wjjkgemeente 3 Herv. Gem, Kerstwijding, 20. Musis Sacrum: Willem de" Zwijger ULO, Feestavond, 20, Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond gebed, 19.30. Sursum Corda; Wandelsportver. DVO, Kerstfeest. 14. Irene: CAB Kerstmiddag, 14. Musis Sacrum: Stedelijk Gymnasium, Feestavond, 20. ^Koopmansbeurs: Vogeltenfoonstelling. Wijkcentrum Nieuwland: sportwed strijden gymnasia, 1016, Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- dactieaangeiegenheden. Agentschap H. J. Troost. ASeidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver- ïTssiai en abonnementen b.g.g. telefoon Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: poütie-alarm 64666; GG ca GD waarschuwing 69290. c,£?.U,\evk Evers- hanSe Haven 81, stedelijk museum: tentoonstelling oeu vre Henri-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 1017 uur. Cultareel Centrum Dam Twee, Expo. on16of kunstenaars, 14—17 ea-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1