SB I m i Goudstroom fllDRIIFT i'! m mm R11IC/ JI! Juffrouw De krant m m v.d. MEER SCHOEP i j r f FANTASTISCH! li tesesfsart soep NEDERLANDSCHE DOW MAATSCHAPPIJ N.V. JONGE ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnL) f SAftGILON @mde §wte en jonge jenever Tl P-PARADE-TWEE I 1 1 I I 1 BON Cnanpgnon DVOCAAT SPECIALE KERSTAANBIEDING! CLAUDIUS ANDRE V00GT klink mee met Dr. A. D. ERKELENS AFWEZIG bekendmaking kunt u niet missen of met jonge OLIFANT WONINGINRICHTING IEDEREEN IS BLIJ MET DE PRAKTISCHE POCKET verdien het ook met deze bon DE ROTTERDAMMER Pagina 6 VRIJDAG 21 DECEMBER 1962 Leuk, gezellig tafelkleed Bijpassende servetten 1.55 gebloemde kleedjes vanaf 1.59 Nylon kousen Rock and Roll ineisjeskousen een huis v01 manufacturer bij t zakje Knorr Champignonsoep met 1 zakje Knorr Ossestaartsoep Leuk bedrukte, papieren servetjes, fleurige en kleurige verrassing! Leuk voor de feestdagen! Profiteer gauw! 2x68 ct. junHHiitiiiiimiiiimniiiiniiiiiiiiniiüiiiiiüii „De Rotterdammer" DRANKEN Ja., H. DÜIiTSCH Jr. E. M. JAARSMA KOLENHAARDEN a f 525,- WIJZIGING GEMEENTEGRENZEN verdwijnt Uniek tweeJaags-tablet MET VITAMINE C! J. G. BOON onteigening Gezondheid! Santé! Drink mee! En klink met Olifant Jenever, de ouwe of de Jonge! Echte Schiedamse OLIFANT, stoere borrels voor mannen met smaak. Pak iedere dag Uw OLlFANTje, c'e borrel die U „pakt" WEIHNACHTSSTOLLEN °?a" WINDSOR BANKSTEL WESTBLAAK 19 (Bij Coolsingel) R'dam -TEL. 12-23-99^^1; DAT ZIT ZO of B TW-PARADE-TWEE - W-: V«xailie-Advertentiei worden opgenomen in: De Rotteidammee Nieuwe Haags che Crt Nieuwe Leidsche Crt Dordtsch Dagblad Prijs 35 ets per mm Op verzoek kunnen ze ook alleen in ons blad worden opgenomen k 20 et p, mm Dankbaar berichten wij U de geboorte van TANNF A"iXX,EMIJ NA HELENA (Tanneke) W. VAN DER LOON C. VAN DER LOON— van Dooren "WOUTER ANNEMARIEKE MAAIKE. Den Haag, 13 dec. 1962. Gradaland 86. WMee kennisgeving Verloofd: rEFKS GOED-dREE en CORNELLS ANDRLES HUL2INGA 's-Gravr r.hage. 84 dec. 1962. Soestdljksekad 203 Duenenstraat 1S5. Getrouwd t C. VAN DIJK en M. M. MAASKANT Botterdam, 2C december 1962. Groenendaal 151. JACOBUS KWEEKEL en HTLTJE WEEDA hebben da eer u. mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king TJ.V. zal plaatshebben op donderdag, 3 ianuaid 1963 des middags om 2.30 uur in het Gemeentehuis te Zuidland. Kerkelijk! bevestiging om 3 uur in de Gereformeerde Kerk te Zuidland door de Weleer waarde beer és.. A. G Baaysn Zuidland, 23 december 1963 Pr. Bemhardstr. 3 Stationsweg 67 Gelegenheid tot feliciteren voor de abonnees op de trouw dag van 4.30 tot 5.30 uur in taal KrabbendiJK te zuidland Toekomstig adres: Pr. Bem- hardstraat 34, Zuidland. Oï> 21 december aa. pen onze lieve Ouders Grootouders A. TOET en Al TOET—van zaanen hun 35-jarlg huwelijk te .jedenkec Hun dankbare KINDEREN EN KLEÏNTONDEREN. 'e-öravcnhage, 30 dec. '62. Robertaland 227. Heden nam de Heere tot Zich In alle stilheid in de -- euvrtge io«rUj)oheid, onze innig geliefde Man, onze Vader, Behuwd- ei Groot vader, Broeder, Behuwd- broeder en. Oom, de Heer FRANS HOEK in de leeftijd van 6J jaar. Jeiaja 67 ilent Mede namens de Familie: O. HOEK—Kegel A HOEK G. HOEK—Vroege N, HOEK A. F. HOEK HL HOEK—Hei G. LAMHENrC—Hoek W. LAMPING en IDelnldndereh, Geen bloemen. Rotterdam, la dec 1962. ScMeveenstraat 24a. De teraardebestelling ral plaats hebben, vat" r da; 22 december as. op de alge- raenc begraafplaats „Hof wijk" v.m. Overschie. Vertrek maf het sterfhuis circa 14,15 uur. Aankomst in de Kapel H.45 uur. Voor belangstellenden: de begraafplaats is te bereik V met de WBM. bus. Vertrek enaf het Delfise- bledn (Centraal Station» Rotterdam te 14 uur. in 5 verschillende kleuren, r n n- maat 135x150 cm Z.yo Katoenen damast tafellakens 130x160, pracht kwaliteit f AE- voor J O.J5 Grote sortering in verpakte ontbijt- en tafellakens in 10 verschillende kleuren n en dessins v.aJ.yo Leuke, gezellige was- en kleurechte le keus vanaf 0.95 Cbarmeuse onderjurken vanaf 1.98 Wollen in diverse kleuren en alle r A AO maten, voor J U.ytS DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG tot 9 uur geopend. gratis 6 Zwitserse servetjes le Middellandstraat 6, (by halte Van Speykstraat) Telef. 32147 Hoogstraat 142 Telef. 11.65.34-11.65.35 N 2 -163 xM< j ftOltfiM illüHlllllllllllllllllllllllxilllUlljilinilllllllltl! Postadres: Stationsplein 45 - Rotterdam-4 In ons groeiend bedrijf hebben wij een atfraktleve plaats te vervullen door die een ruime mogelijkheid krijgt om zich in onze organisatie te ontplooien. Onia gedachten gaan uit naar jongelui van 16 tot 19 jaar, die reeds in het beiit xijn van een U.L.O.-diploma of daarvoor studeren. Gratis vervoer Rotterdam—Botlek vice versa. 5 Schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres; mondelinge sollicitaties, na tele- S fonische afspraak aan ons kantoor in het Botlekgebied, telefoon 16.06.00, toestel 32. Wie ADVERTEERT in verhoogt rijn omzet 1 Heden 'heeft de Here tot Zich genomen onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- ea Overgrootmoeder JOHANNA HELENA WILLEMS Wed. van ocker Sloff op de leeftijd van 89 jr. Voorthuizen: M. VAN DER MEER— Sloff J. VAN DER MEEH Rotterdam: G. SLOFF J: SLOFF— van Beursen A. J. sloff; Rotterdam, 19 dec. 1332 Van der Sluysstraat 45b. Verzoeke geen bloemen. De Overledene is opge baard in het ziekenhuis Eudokla, Bezoekuren van 3—5 uur en van 7AS8-30 uur. Rouwbezoek aan het woon huis vrijdagavond s-u» uur. De begrafenis zal plaats vinden B.V. Zaterdag 22 december op de Algemene Begraafplaats Hofwijk aan de Delftweg v.m Over schie om circa 1 uur. Vertrek van bet woonhuis te 12.30 uur. Na de begrafenis is er ge legenheid tot condoleren in de Kapel, De begraafplaats Hofwijk' te voor belangstellenden bereikbaar met de W.S.M..- bus. Vertrek van Centraal Station (Delftseplein) 12,30 uur. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van MARIJKE VUETSTEA die op wej naai" school door een tragisch ongeval werd getroffen. BESTUUR. JOCENTEN, BEAMBTEN EN LEERLINGEN VAN DE KON. WILHELMINa KWEEKSCHOOL. Rotterdam, 19 december 1962. uil andere bladen Familieberichten Verloofd: Trni G. Oosterhuis. Boodeschool, en Dirk W. Ka- dijk. Baflo. Getrouwd: J. Perdijk, Rot terdam, en Anke Boiuaa, Am sterdam; F. J. Kampstra, en Anne Louwen, Amsterdam; W. F. Stoel, en Cor A. Tjalk ma. Bergen N.H, Geboren: Seerp, zoon van Greendijlc-Palsma, Stedum; Wiepkje, d. var, - Sikin a-Dijk stra, Texel, De Koog; Afke; d: van Samstra-d* Vries, Leeu warden; Camelis Polkert, z. van Brouwer-Leensir», Easter- mar: Joban, z.van Dorrestein- Evers, Utrecht; Helena Catha- rina Johanna, d. van De Looff- Nierc-o, Capelle a. d. IJssel; Brand Dirk Willem, z. van Schuur-Nuis, - Koog aan de Zaan. Overleden: Gjalt Zijlstra, 78 jaar. Dokkum; Sake Dusse- laar, 52 jaar. Leeuwarden; Hendrik de Vries, 43 jaar. Ede; Dirk van Assen, 83 jaar, Hendrik W, Veenstra, 80 jaar, Drachten; Baukje Visser-Dek ker. 89 jaar, Hrsrdegarijp; Ge rard Jans, Arnhem; Jeannette G. Molsbergen, 77 j. Utrecht; T. Pereboom-Smilde, 74 jaar, Utrecht; T, Geleijnse, Rijswijk (ZJEL); Hendrick Gerardus Binnendijk, 80 jaar, Utrecht; Elizabeth de Goover-van Grootheest, 87 jaar. Heeisum; Maria Antonia Nieuwenburg- Heeren, 71 jaar, Rotterdam; Wouter Bakker, E3 jaar, Rot terdam; Maria Olimpia Lam- mens-Nunéz. 76 jaar, Rotter dam: Wilhalmina Johanna Grinwis-Amersfoori. 86 jaar, Zeist; Maria Schupper-Tim mers, 79 jaar, Den Haag; An na Martha Haefeli, 82 jaar, Wstrmond. VOOR HE FEESTDAGEN Alles op het gebied van Bezorging door de gehele stad Vraagt onze uitgebreide prijscourant Slijterij en Wijnhandel 3CHJEDAMSEWEG 104 b TELEFOON 34332 Oudejaarsdag iedere koper een fraaie kalender cadeau o.a. type in beide kleuren tilt voorraad leverbaar. MEENT 19 Tel. 125893—136817 De Burgemeester van Maasland maakt, ter uitvoering van ar tikel 161 van de gemeentewet, bekend, dat gedurende twee weken op de secretarie der gemeente, ter inzage van een ieder is nedergelegd, de ont- werp-regeling tot wijziging van de gemeenten Maasland, Maas sluis, Naaldwijk en Vlaardin- gen. Met bijbehorende kaart en me morie van toelichting binnen een maand na de dag waarop bovengenoemde ontwerprege ling en de bijbehorende stuk ken op de secretarie zijn ne dergelegd, kan een ieder tegen de ontwerpregeling' schriftelijk bij Gedeputeerde Staten be zwaren inbrengen. Maasland, 18 december 1962. De Burgemeester voornoemd. F. J. Groot-Enzerink. Familieberichten kunt U opgeven aan agenten en bezorgers HET MODERNE KEELT ABLET cold rex «dicjji ORANJE LAAS: bevrijdt de neus van verstopping - stilt pijnen. WITTE LAAG: verdrijft koorts - bevordert snel herstel - geeft extra wierstand. normale verpakking f. 1.7S gezinsverpakking f. 3.25 Orfchopaediscb Chirurg GEE> SPRKERI BEX tot 9 Janaar! I960 arts voor hartziekten, R dam. tot 2 Januari 1963. voor de huishoudelijke dienst gevraagd, goede kracht nret rrima referenties. Volledige dagtaak, aan- tsinazri": werkkring- G. J. HEETMAN Lijnbaan 92 - Rotterdam- GEMEENTE STRIJEN Het hoofd van het gemeente bestuur van Strijen maakt be kend, dat met ingang van 24 december 1962 gedurende der tig dagen ter secretarie dier gemeente voor sen leder ter inzage is gelegd een door da raad dier gemeente op 3 de cember 1962 genomen principe besluit tot van een aantal percelen in het uitbreidingsplan, regelende de bes te mm' in hoofdzaak van het landelijk gebied der ge meente Strijen, aangeduid met de aam partieel plar in hoofdzaak voormalige tram baan. Strljen, 21 december 1965 Het hoofd van bet gemeen tebestuur, Th. A. W. BOLMAN ALLES VOOR BABY met een rol banketspij's j 7S extra groot 2.50 KERSTTIMPEN ROOMBOTERKERSTKRANS met zuivere amandelspijs feestelijk opgemaakt 4.®® KRUIDBROODJES 14 Ct r.e., ,.e. -e. - eÊn UadUionele kersttraktatie ROOMBOTERKERSTSTAAF dezelfde samenstelling 2^20 SWISS ROL in cellofaan BANKETKRANS n 90 met prima vulling CHRISTMAS LOGS POPULAIR 'n doos 135 Ct KRENTENBROOD 1.36 BIERCAKE 100 Ct KERSTKRENTENBROOD met een rol banketspijs 2.10 CAKE-TULBAND 99 Ci ROOMBOTER- KRENTENBROOD een feestbrood bij uitnemendheid czy&izvazs!-***» jj.mtofoi j. J. MELCHERS Wz. - SCHIEDAM originele Pullmankussens vraag gratis meubelcatalogus fCïfpj '«f in envelop Bureau van (of op kaart geplakt) zenden aan het dit Blad. U kunt noteren als nieuwe abonnee, I*.*. tuK f>:r. ter i* w» .*rt' ut rr# ■■tw irr i«.« datum van Ingang t .v.v,v>v„ Betaling per WEEK/MAAND/ KWARTAAL/GIRO (doorhalen vet niet vu toepueing V% Zeff ben ik «I abonnee. Voor het aanbrengen van deze nieuwe abonnee heb ik dus recht op •dut* hier trw alfa naam ea a«ret i i».«. i«a i#^i («rti f»!» rtm fes (»:•-, »5tr moe-sKh crv. ;«,f. TIP - PARADE - TWEE EEN KEUZE UIT „TIP- PARADE" EN „DAT ZIT ZO". VOOR KNUTSELEN, ZELFDOEN, KEUKEN, KOKEN, HUISHOU DING, KAMPEREN, BLOEMVERZORGING en nog veel meer. V. 3021

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2