29.7S Hofstee Gladheid en ijs geven velen extra werk Hakken moet geleerd... Teraardebestelling van mej. Marijke Vlietstra Voor Oud en Nieuw Voor Jong en Oud Rozijnen Z Slaolie Patentbloem Vermouth Portugese Sardines 75 l.09 69 2.85 3 2 3 1.- 1.- lf Kom ook naar Begin van sanering m>e T van kleine brandjes geblust Mensen van ijs gejaagd Mannenzang in Grote Kerk Weer steen door ruit van juwelier j Ananas halve schijven Knapen spelen botsautootje: schade 4 mille Slippende auto reed in vaart Door ijs gezakte meisjes gered Zeer groot medeleven SVC-dames bleven weer ongeslagen VERMEULEN Schiedam viert Kerstfeest op Voordeel'Verkoop Chenille spreien Zelfstrijkende overhemden HOOGSTRAAT 219 - YLAARDINGEN linillllliu.ml! g|g|IIUHIIipLlpiililHiiilïiatS ATTENTIES PIJNLIJK MINDER WEG- D Bejaarden Het Westen vierden Kerstfeest YLAARDINGEN. Tel. 2075 SULTANA PRIMA KILOPAK AMERIKAANSE LITERFLES CAVELLI Perziken - Abrikozen - Fraitcoektail Grapefruit-partjes Prima Rose Zalm Cocktailworstjes Arachide-olie de beste Krenten Hele Sucade zakje Oranjesnippers. zakje BLIK BLIK BLIK 89 33 69 35 38 59 98 4." 3.*® 2.89 1 AGENDA VOOH SCHIEDAM vandaag Politie Vlaardingen had rustige dagen (Advertentie) Alléén Vrijdag en Zaterdag van een zending zware vol bewerkte kwaliteit, goed wasbaar, krimpvrïj. Ruime volant aanzetting. Ecru fond met fleurige opge werkte dessins. Deze 2 per- soons maat ligt normaal in onze collectie voor 39.75. Nu 2 dagen voor slechts met bekende etiket met door gestreepte strijkbout. Voordelen; 100% katoen 9 permanent zelfstrijkend kan in wasmachine snel droog 9 blijvend wit Voor 12.90 een goede aanbie ding. Als laatste koopje van dit jaar. 3 dagen voor Q95 slechts O. Maandag 31 December de gehele dag geopend. (Van een onzer verslaggevers) SCÏ?h?AM,SE «en>e«ntelüke diensten neooen dezer dagen heel wat extra wat extra werk verlet. Op tal van plaat- S? 1B??es* assistentie worden verleend ofl lekkages In de woningen. Buren waarschuwden ae politie als het water vaan gesprongen waterleidingen door hnn plafond hun kamer instroomde. Herhaaldelijk moesten Schiedammers van het ijs van de Poldervaart worden gejaagd. Dit ijs is namelijk nog steeds zeer onbetrouwbaar. Vrjjwel dagelijks dient op de gladde wegen in Schiedam zand en pekel f.e worden gestrooid. Voor de firma Pietersen in de Nieu we Mathenesserstraat ontstond maan dagmiddag omstreeks zes uur een complete ijsbaan toen de waterleiding in het wegdek stuksprong. Het water vloeide over straat, waardoor een oppervlak van ongeveer 70 m2 bevroor. De Schiedamse brandweer heeft Twee Schiedamse knapen. 12 en 13 jaar oud. hebben botstautootje gespeeld met de nieuwste modellen van Simca Neder land. Deze auto's staan op een terrein in de Schiedamse Spaansepolder. De jon gens zijn over een hek geklommen, waar na zij de deuren van de auto's hebben kunnen openen en ook de contactsleutels bleken gemakkelijk voorhanden. De jongens hebben vorstelijk over het terrein in het industriegebied gereden maar hun chauffeurscapaciteiten moeten ze wat hebben overschat De nieuwe auto's kwamen er namelijk gedeukt af. Koplampen, spatborden, chassisbanden werden in een oogwenk van prachtig nieuw lelijk oud. De schade wordt geschat op 4000. De Schiedamse politie heeft de twee knaapjes woensdag bij dit speT kunnen aanhouden. I assistentie moeten verlenen bij het blussen van diverse kleine brandjes. In de woning van D. G- in de Van Hallstraat sloeg de vlam in de pan. Het vuur is met een deken geblust. De ïi-hade bedraagt 100. Door oververhitting van de olie kachel is maandagavond om elf uur brand ontstaan in een schoonsteen in de Korte Kerkstraat. De brandweer heeft hett vuur met een ramoneur ge blust. In de woning van F. G. B. in Broers- veld ontstond dinsdagmiddag een schoorsteenbrand. De brandweer heeft het vuur met een ramoneur verwij derd. Bij het aanmaken van de centrale verwarming waarbij papier en hout is gebruikt, is brand ontstaan in de schoorsteen van het pand Lange Nieuwstraat 97. De bewoners hebben het vuur zelf gedoofd. O Vier kalkoenen uit de kinderboerde rij Prinses Beattrixpark Schiedam hebben de kerstdagen niet overleefd. Zij hebben de feestelijke eetlust op gewekt van dieven die de dieren in de nacht van maandag op dinsdag heb ben weggenomen. De gemeente leidt daardoor een schade van 25. 9 In de afgelopen dagen zijn ettelijke fietsen ontvreemd in Schiedam. In de St. Liduinastraat werd het rijwiel van van W. gestolen. Op de Lange Haven is de fiets van J. H. K. ontvreemd. Het meisje J. H. mist haar fiets die in het trapportaal Burgemeester Van Haaren- laan heeft gestaan. De sólex van de Schiedammer L. W. A. is in de West- frankelanadsestraat weggenomen. In Gerrit Verboonstraat is de fiets van A. J. V. gestolen. Het rijwiel van G. B. is in de Korte Singelstraat ontvreemd. 9 in gebouw Arcade, Lange naven acme- dam, zal de postduivenvereniging „Union" zaterdag een grote postduiven- tentoonstelling houden. De expositie is geopend van 's middags vijf tot 's avonds tien uur. Er zijn 450 duiven tentoon gesteld in veertien vliegklassen. Ook is er een afdeling voor de echtgenoten van de deelnemers die dan ieder een duif mogen inzenden. De gemeente Schiedam heeft een prijs beschikbaar gesteld voor de eigenaar van de fraaiste duif. Tot de best verzorgde clubbladen be hoort het orgaan ..Smasher" van de Schiedamse sportvereniging T.S..F. De tafeltennissers hebben ditmaal een spe ciaal kerstnummer uitgegeven. In dertig pagina's geeft de redactie een goed en geestig overzicht van het wel en wee van de Sinashing-fellows. Op de eerste pagina's spreekt de redactie haar teleur stelling uit over het feit dat het ge- j meentebestuur de Koopmansbeurs niet j beschikbaar heeft kunnen stellen. T.S.F. j had dezer dagen een nieuwjaarscompeti- tie willen organiseren. T.S.F. is tevens teleurgesteld dat het gemeentebestuur I de Koopmansbeurs met Pasen 1963 be- j schikbaar heeft gesteld voor het organi- seren van schaakkampioenschappen. Het kerstnummer bevat leuke tekeningen. kerstverhalen. competitie-overzichten j van het tafeltennis, badminton, long ten- j nis en een jaaroverzicht in versvorm, i waarin de huur zowel als de kwaliteit; van de Koopmansbeurs wordt gegeseld i O Verschenen in de schoolkrant nummer 3 van de eerste jaargang, van de Christe lijke Technische Schooi voor Schiedam en Omstreken. Het is een aantrekkelijk blad, maar helaas niet actueel, want er is o.a. een-verslag van de resultaten van! de Paas schoolvoetbaltornooien op-S genomen. Ook een verslagje over het Pinkster sehoolkoribaltomooi siert het blad. Met trots worden de prestaties van de wandelgroep van de C.T.S. gemeld. Een leerling schreef een aardig verslag I over het bezoek van een glasblazer aan de school. „DE HAKBRIL" voor de ogen, het hakken van het stugge metaal dient te worden geleerd. Dat doen deze Spanjaarden in het introductie centrum van Wilton-Fijenoord dat als beschermde werkplaats nitste- kend voldoet. Wilton-Fijenoord is dan ook van plan dit opvangcentrum waar alle „nieuwe arbeiders komen, Ne derlandse zowel als de buitenlandse, dusdanig uit te breiden dat er een opleidingsinstituut van kwaliteit komt bij WF in Schiedam. wtiiiiMrïtu Onze stadgenoot wilde als verras sing cadeautjes onder de kerstboom leggen. Daar had hij een speciale re den voor want het was alweer tien weken geleiden dat de kleuters in het ouderlijk huis hadden gewoond. Hun terugkeer diende te worden gevierd. Ook de zieke moeder, die eigenlijk nog ziek is, mocht wel een extra at tentie ontvangen. Daarom zorgde de man dat de kerstboom in een heel goede sfeer gereed stond. De stofzui ger hé over de kleedjes gedraafd alsof het een parade voor de hoogste gasten gold Toen de man-alles gereed had, de kerstboom als laatste de volle glorie had gegeven dacht de man aan zijn portemonnee. Dat is altijd al een pijnlijke kwestie en het zou het dit maal ook wel worden. De man keek in alle vakjes en hij zuchtte heel diep. Hij telde het geld nog eens na terwijl hij dacht aan mogelijkheden om het te geringe kapitaal te kunnen uitbrei den. De spaarpotjes zouden wel leeg zijn. De spaarbank functioneert niet na een druk op de knop. Het verzen den van een cheque in norji via de eigen girorekening is ook een goede uitvinding maar de PTT vraagt voor dergelijke handelingen enkele dagen. Ten slotte had de man het goede idee. Hij kreeg nog enig gePd van een bevriende relatie. De man toog op pad. Het lenen van geld had hij al af gekeurd. Dat geeft complicaties. Men doet zoiets niet, zij het ten hoogste bij goede vrienden en deze zouden de zer dagen de restanten van htm maandsalaris ook wel kunnen gebrui ken. Daarom ging de man naar het enige adres. Na de nocfözakeliike en gebruikelijke vriendelijke plichtple gingen kwam het moment van de be taling. Tot diepe teleurstelling en te vens misrekening van onze stadgenoot ontving hij een bedrag dat veel ge ringer was dan hij vermoed had. Het Schiedams Chr. Mannenkoor heeft o.l.v. ,T. v. d. Ree in de Grote Kerk te Schiedam op Tweede Kerstdag een zeer gevarieerd Kerstprogramma uitgevoerd met medewerking van de ait Elsa Hernady—Van Bueren en de organist Jacq. P. Bekkers, die tevens de begeleiding verzorgde. De koorzang voldeed zeer zeker. De zuiverheid liet weinig te wensen en diri gent Van de Ree wist de koorklank m de verschillende nuanceringen helder te houden. Wel klonken enkele liederen wat vlak, zoals „Komt Herders*gearran geerd door de dirigent en „Drie Konin gen" van. Jaap Vranken. Het minst bevredigend klonk de koor partij in P. Cornelius' „Drei Komge waarbij de dirigent de oorspronkeliJKe klavier begeleiding door zijn koor het uitvoeren. De altsolo kwam in de hoogtepunten van dit lied niet boven het ko°r uit. dit mede ten gevolge van de beperkte draag kracht in de hogere liggingen van Elsa Hernady van Buerens stem. Jacq. P. Bekkers speelde de begelei dingen (waarvan er enkele niet dij uit stek' geschikt bleken voor orgel) en en kele soli. Muzikaal en vrij gaaf vertolkte hij o.a. „Was Gott tut, das ïst wohl ge- tan". man liet zich niet intimideren. Hij toog weer huiswaarts om uit te rekenen wat nu nog als mogelijk heden voor cadeautjes geven aanwe zig was. In de etalages zag hij prompt geschenken die zijn begroting ver te boven gingen. Hij rekende, hij rekende en hij rekei/Ae nogmaals. Hij zou natuurlijk zijn rekening bij de boekhandelaar kunnen misbruiken. Rustig bij die boekhandelaar enkele boeken kopen als cadeaus, maar dan had hij wel goede cadeaus maar te vens de moeilijkheid dat het voor zijn familie de minder gewenste geschen ken waren. Zijn vrouw hield niet van al die boeken en nog minder van de grote rekening bij de boekhandelaar. Toch zou de man het moeten doen. Hij had geen geld genoeg. Voor de kleintjes konden dan heel kleine ca deautjes worden gekocht. Net toen hi; het besluit had genomen luidde de deurbel harid. Enthousiast smeet de man van Ven Oend en Loos een koffer in de gang, hij duwde de stadgenoot een papiertje in de hand onder de uit roep „Even tekenen en acht gulden, tien cent". Automatisch tekende hij en even gedwee gaf hij zijn laatste, tientje weg, beseffend dat de komst van zijn gezin werd aangeko te'gd met de zending van een koffer kledij. De leden van de bejaardensociëteit j Het Westen" vierden het kerstfeest met; ëen bijeenkomst. Na het afwerken van: een liturgie vertoonde mevrouw Snik-! kers in dia's het Kerstevangelie uit Lu cas 2 Hierop volgde een passende trac- tatie Verder was er voor de dames als extra attentie een doosje met kaarsjes en kaarsenstandaarden en voor de heren wat sigaren. Het bejaardenkoor zong enkele liede ren van Joh de Heer. Een verhaal uit het Zondagsblad van De Rotterdammer van 8 december werd voorgelezen onder grote aandacht. Na een korte meditatie, van ds. J. Hemmes en het zingen van] liederen sloot mej. Katz de geslaagde bij eenkomst. In de bocht van de Oranjesluisweg te Maasdijk kwamen twee personenauto's met elkaar in botsing, omdat de bestuur ders J. V. uit De Lier en N. M. P. O, uit Maasdijk te weinig ruimte voor elkaar lieten. Aan de voorzijde werden beide voertuigen tamelijk zwaar beschadigd; persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De 24-jarige kantoorbediende H, C. Mus uit de Paradijslaan heeft op Tweede Kerstdag met gevaar voor eigen leven twee meisjes, die op de Boesem te Rotterdam ter hoogte van het veüingterrein door het ijs waren gezakt, gered. De heer Mus kon hen door plat op het ijs te gaan liggen de helpende hand toesteken. Het wa ren de negenjarige Lenie v. d. Meer en de even oude Jana Westerbaan, beiden wonend in de Berkelstraat. Op Tweede Kerstdag zakte eveneens de vijftigjarige kantoorbediende A. Lio- tard van de Noordsingel te Rotterdam door het ijs. Hem overkwam dit op de Bergse Voorpias. De kantoorbediende wist zichzelf te redden. Met een uit de kom geschoten rechterarm moest de man naar het Bergwegziekenhuis wor den vervoerd. De veertienjarige scholier Dirk Ho- geweg uit de Zegenstraat te Rotterdam iiep maandagmiddag bij een valpartij op het ijs van de Boergoensevliet een hersenschudding op. Men bracht de jongen naar het Zuiderziekenhuis. Een hersenschudding kreeg ook de zeventienjarige tuindersknecht A. Post uit Berkel toen hij op de middag vanj Eerste Kerstdag op het ijs van de Bo-i vendijk te Rotterdam ten val kwam. De jongen werd naar het Bergwegzieken-! huis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Onder groot medeleven is maan dagmiddag ten grave gedragen het stoffelijk overschot van de negentien jarige Schiedamse Marijke "Vlietstra die vorige week bij een verkeersonge luk noodlottig om het leven kwam. Op de algemene begraafplaats in Schiedam waren maandagmiddag hon derden Schiedammers aanwezig uit de kring van de CJV, van de Hervormde Gemeente, van de Kon. "Wilhelmina- kweekschool uit Rotterdam, verder commissaris K. Rijpma, leden van het Rotterdamse politiekorps. Ten huize van de moeder, weduwe Vlietstra, was vooraf een dienst gehouden, waar dr. L. J. Cazemier gesproken heeft. In de aula van de algemene begraaf plaats heeft de onderdirecteur van de Koningin Wilhelminakweekschool de heer H. Bron gememoreerd dat Marijke in september van de MMS met 23 leerlin gen naar de kweekschool 'kwam met. de bedoeling te leren anderen te onderwij zen. Thans reeds onderwijst zij ons dat er een dunne scheidslijn is tussen leven en dood. Voor de federatie van de CJV in Schie dam sprak federatiesecretaris Piet Plai- sier gevoelvolle woorden. Hij zei dat de ontsteltenis groot was bij het vernemen van het overlijden. Marijke nam in de federatie een grote plaats in. Ze ver volde haar laak in het kader van de CJV-Ontmoeting. Piet Plaisier getuigde van de waarde ring voor al het werk dat zij voor' de jongeren gedaan heeft. De heer Plai sier zei dat het niet goed zou zijn om te blijven treuren omdat het Marijkes wens moet zijn dat het werk doorgaat. Voor haar was nooit iets te veel. Zij had nog veel werk willen verzetten. God heeft echter anders beslist. Zij heeft gewerkt vanuit haar over tuiging. dat is de grootste troost die zij ons heeft nagelaten. Een meisjeskoor van de kweekschool heeft gezang 238 ge zongen „Alle mensen moeten sterven". Dr. Cazemier sprak naar aanleiding van Romeinen 8. De heer Donkers heeft voor de familie dank gezegd voor hetjl medeleven. Aan de groeve is het Onze Vader .gebeden. (Van een medewerker) Enkele Schiedamse teams hebben ge speeld voor de volleybalcompefitie. Slechts drie van de SVC teams kwamen deze week binnen de lijnen. Terwijl da mes 1 het ongeslagen record handhaafde door voor de zevende maal te zegevie ren. ging ook heren 1 op de ingeslagen weg voort door voor de achtste maal gelijk te spelen. Dames 1 won gemakke lijk met 30 van het zwakke Shell (10 —15. 12—15, 6—15). Heren 1 moest na een 20 voorsprong wederom een punt afstaan, ditmaal aan! Concordia 3. dat vooral in de' laatste sets veel meer vechtlust toonde (157. 15—10. 11—15, 11—15). Heren 2 tenslotte kreeg met 31 klop van Jong Pandrecht 2, dames 1 heeft nog steeds de leiding in de eerste klasse 9 Op maandag 7 januari 1963 's morgens en heeft slechts één puntje moeten al om tien uur zal in kamer 12 ten stad-jstaan. dit nog wel aan het tweede dames huize de uitïoting plaatsvinden van de 214 Premielening 19652. Uitgeloot zul len worden 500 obligaties, waarvan één aflosbaar wordt gesteld met 100,000, één met 25.000.één met 10.000, twee met f 5.000.—: tien met ƒ1.000,en 485 met 150,ieder. 9 De heer J. Visscher heeft ontslag genomen ais lid van de wijkraad voor Hillegersberg/Sehiebrock. In zijn plaats is door het college van B. en W. be noemd de heer D. E. Goedhart, Adriana- laan 190. alhier. (Advertentie) Modern en degelijk FRANS SENSTR. 9 WAALSTRAAT 38 team. Stand van de kopgroep; SVC 1 15 pt,, SVC 2 12 pt„ Hou stand 1 10 pt. DOS 4 8 pt, SPCL-Hillegersberg 8 pt. Vannacht om even voor half een is in Vlaardingen opnieuw een etalageruit; van een horlogerie ingegooid. Ditmaal was het gemunt op de zaak van de! heer A. Vons aan de Fransenstraat. De dieven wierpen d~ ruit met een bak steen in en deden vervolgens een greep in de etalage. De buit was niet groot, slechts enkele doublée armbandhorloges werden ont vreemd. De bewoners waren afwezig en de etalageverlichüng brandde. pak (ca. 500 gram) grote fles Itali aanse import GEZELLIGE TéVé Zoute Pinda's reuzee* Franse Walnoten in dop Licht belegen Goudse (voor blokjes) HARTIGE Magere Achterham. Boterhamworst ie soort. Fijne Snij worst Zilveruitjes zoetzuur Augurken zoetzuur (overlangs gesneden) VERHOOG DE BordfiRUX rood. (voor warme gToc) Fidalgo Ruby Port Sherry Pale medium dry. Advokaat prima Druivensap alcoholvrij VOOR DE VERSE GIST VOORRADIG n*ar keuzo EXTRAATJES per blik 1." blik (14 st.> 98 450 gram 98 250 gram 100 gram HAPJES 100 gram 100 gram 100 gram per pot per pot GEZELLIGHEID! per fles 2.25 per fles per fles per fles per fles ZELF-BAKSTERS! grote fles l.45 250 gram 45 100 gram 48 100 gram 30 Albert Heijn V - J. (Van een onzer verslaggevers) Kerstmis 1962 is ook voor Schiedam koud en een witte besneeuwde periode geweest. Voordat het zover was heeft de grote kerstboom op de Koemarkt dagen met zijn lichtjes getwinkeld, hebber, de Schiedammers tot 's avonds laat bood schappen gedaan in de geïllumineerde stralen. De jeugd zocht vermaak pp de bevroren vijvers. In de Schiedamse zalen wordt al dagenlang op tientallen plaatsen aan dacht geschonken aan het kerstgebeu ren. Het is verheugend te constateren dat tientallen verenigingen, clubs, groe pen e.d. het kerstfeest ook in de groeps- kring willen vieren. Maandagavond trok ken vrijwel alle kerken de duizenden Schiedammers voor de kerstnachtdiens, ten. Zondagmorgen had het Leger des Heils een vrijwel gevuld Passagethea- tcr waar de honderden reeds 's morgens om zes uur kwamen horen naar het Woord. Irene. Geref. Ouders vereniging. Jaar feest, 20. EN MORGEN 20*rene: <"*ere^' Owtersver. „Jaarfeest" en dagelijks.... Dagblad „De Rotterdammer" Schie- rec'aclie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- dac tlea-angelegenheden H- L Troost, Aieidastr. 23, teL 654al (alleen vo0r klachten, ad ver- U5588) 'n abounementen b.g.g. teleloon Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-aiarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Rembrandt Rembrandtlaan 5 Hot en met woensdag). Van Westen dorp, Singel (vanaf donderdag). tentoonstelling oeu- vre Henn-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 10—27 uur. Cultureel Centrum Dam Ttvee Fxnn. sitie Schiedamse kunstenaars 14!tv in dc zaal werd iedereen een geluk- 23 kig kerstfeest gewenst. Brigadier K.c-.fir.ote ,Kc.r!i* --Zeven jWieringa en maj. R. Rcitsma nadden dciSt' Janskerk leiding van deze stemmige bijeenkomst, De schriftlezing werd verzorgd door brig. Wieringa. Allen namen deel aan de samenzang. Het koor van het Leger liet ..De Heer is mijn Herder" en ,,Ere zij 1 God horen. Het muziekkorps speelde sereen het bekende repertoire terwijl nok het jeugdkorps medewerkte. Meis jes van de huishoudschool hebben een kerstspel opgevoerd. 917 eeuwen Grote of Tijdens de kerstdagen ts bet i„ rn dingen vrij rustig geweest Vlaar* er veel geschaatst met de bouw van de Buitenzluis en Organist Gerard Bressers heeft op het j ALS DE plannen van B. en W. vanipand Willem Brouwerstraat Schiedam doorgang kunnen vin-ivoor de bouw van een school. Dc de aanleg van de waterkering die bioscooporgel kerstliederen gespeeld. VchihedamYseeen hond gebracht, een teëf den zal het gebied op deze foto bet (te) oude school in de Dwarsstraat zich op deze omgeving zal doen gel-jrfar w-pf dir?YiPn in de kerstnacht los overbegrin van de sanering van Schiedam- gaat verdwijnen. Meer plannen ech- den in de komende jaren 'Zuid worden. B. en W. kopen het ter staan op stapel mede in verband] straat. dere ochtenddienst tegen half negen bt- stoten. Allen zongen het „Stille nacht heilige nacht." Uiteraard Is ofgelopen^de^ittThTeff^:^80^ 26-j\Tigeamc?RGVaslenf|binnenSCkrcgCT^® «P de VlajLgseSvaart^annhdeigmlddag sen was. kwam «-hw t aan„het schaat- zii haar linkerenkel brak dTgg iTM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1