Wilton's dok 3 is weer terug op oude plaats OUDE WERF WERD TOT NIEUW LEVEN GEWEKT BOTTERDAM Toneelmeester Hannes Visser krijgt hulde Aandacht nu ook voor het dier b0Nm Werf Westkousdijk wordt vergroot Neapolis komt 'naar Schiedam VÉfclCADE Gemeentelijk pluimvee heeft niet veel last Dader diefstal snel gepakt ASSISTENT behang Zes weken cel voor schuld aan dodelijk ongeluk WF-mïlieu voor kleine schepen Veertig jaar bij ïuseliinski m Fa. Ph. LOK en ZONEN Dü ROTTERDAMMER VRIJDAG 28 DECEMBER 1962 m Exclusieve collectie Herenmode confectie Historie Bijbenen NAÏEF GEHEIM GEBROKEN DOEK.... AGENDA VOOR SCHIEDAM vandaag en morgen en dagelijks.... Overdracht Doelwijk Groten Verstopt topper onder brommers ^twX°veosenoemd<'nootsehoppii' WAARDEVOLLE TIPS VOOR UW INKOPEN VINDT U IN DE ADVERTENTIES OjR CANADA aart pontier Pagina 5 Frans«nstraat 23 - Tel. 6436 Vlaardingen De rechtbank in Rotterdam veroordeel de vrijdagmorgen de 25-iartee Vlanr dingse pH»Hier M. H. P. "tot res weken gevangen.. 1 en een jaar ontzegging van de njvavosgdheid. De Vlaardinger werd sehukiig bevonden aan het veróor- zaken van eer. dodelijk ongeval on de Burgemeester Knappertlaan in Schie dam. Een zeventigjarige vrouw stak in gezelschap van een vriendin de straat over en maakte gebruik van een voet gangersoversteekplaats. Een auto en een bromfiets stonten voor de dames. De scooter van de pijpfitter reed met onverminderde vaart door en greep een der vrouwen Zii kwam zo ongelukkig terecht dat zij kor te tijd later overleed. De offic'er van justitie had enige tijd geleden een mil dere straf geëist: vier weken cel en acht maanden niet rijden. In de nacht van woensdag op donder dag werd ingebroken in het kantoor v»n de firma A. J. V. aan de Boter- Straat in Schiedam. De aangerichte schade bestaat in geen enkele verhou ding tot de waarde van hetgeen ver mist werd. Er werden slechts 100 si garetten gestolen. Alle kastjes en bu reaux waren opengebroken. De inhoud lag over de vloer verspreid. De scha de wordt op ƒ500 geschat. Donderdagnacht zijn inbrekers binnen gedrongen in het kantoor van de gebr O aan het Groenewegje te Schiedam. Zij hebben geprobeerd een kantoordeur te forceren eti zijn. toen dat niet lukte door een ruitje van het schaftlokaal naar binnengedrongen. Ook hier was enige schade. Er wordt niets vermist. (Advertentie) •Y YY%; !::Xy7Y:Y'Iy. YYfx''- - -—-Wi. i. .7a 'Vfv« v^s ♦>è"Y .'.vv- -V' L' jS?"'VaeJS— Gevonden voorwerpen in Schiedam: te bevra gen aan het hoofdbureau van politie tussen 9.00-12.30 uur en 2.00-6.00 uur: slavcnarm- bana, damesschoen (L); angora muts; fles» je medicijnen; slang van tankauto; wieldop van Opel; een paar schaatsen; bril in étui; bril; een paar wollen blauwe handschoe nen; rode dameshandschoen (H); paar jongenshandschoenen; Te bevragen bij de vinders: zwarte dames- handschoen (Li Schippers Stadhouders la an zwarte herenhandschoen <R) Postkan- toor Tuiniaan; bruine kaphandschoen Wie- se Nieuwsticht Z.2. y; bruine lederen want (R), Jatise, Jul. van Stolbergstraat 7; een' (Van een onzer verslaggevers) Aan de oude werf aan de West- Hoe belangrijk het werk van Wilton F. is blijkt evenwel uit het feit aat Wix- ton er in geslaagd is een belangrijke reparatieorder te bemachtigen als Uit verkorene met werven over de gehele wereld als concurrenten. Uit new ïorK komt in de derde week van januaji he*t 40.000 tonsschip „Neapolis" te Schiedam aan. Het heeft in New York een valse boeg gekregen. De kop van bet schip is zwaar beschadigd, het schip is op een rots gevaren. Het zou in Amerika ge- de oude werf aan de tkousdijk te Rotterdam wil de directie repareerd moeien worden maar bij de paar grijze glacé herenhancischoenen Schotvan Wilton Fijenoord in Schiedam i inschrijving bleek Wilton de goedkoopste. «iSTR)ren «en nieuwe bestemming geven. Het Zo slaagde WF er in een belangrijke schutte Jacob Marisstraat ib: iu-arte da-ligt in de bedoeling dat „kleine" order voor onze industrie in de ivacbt te 5^epen voor hun reparaties in het; sIeDpf noodrcparalie in New York. het Boele Jan Steenstraat li: bruine plartic ve een ♦»Cig6n sfeer kunnen tijdverlies van de overtocht naar Schie- handschoen tL> De Boer Oude Maasstraat vinden op de werf in Rotterdam, i aam en dergelijke handicaps bleken reet» *tichtU7Z )kWi^ckNw* V°or de grote schepen is het milieu onoverwinlijke barrière voor Wilton Fije Schilperoord N'ieuwe DjmS (S- bSg"ki„i™ n» n-.rf h»t dameshandschoenen Westervelci Abbenbroek te Schiedam. Gebleken is namelijknoord. De Schiedamse werf aal het schil» dat het wat moeilijk werd om desneller en goedkoper repareren dan wie jestraat I; een paar bruine handschoenenschenen tot twintigduizend br rer 1 °°k ter wereld. Dat dit mogelijk is moet Da men Macica yst ra at 55: 4-kleuren-potJood i 1 P PBn-rL„ tn c^hüilim van irroot belang: voor de werkgelegen- a"to-deutei Kim oi- te doen repareren m Schiedam. hejd ans land beschouwd worden. bc.KetheI; huissIeutel Onink o ste.j Eenerzijds was er bij de eigenaren B£eït"n<fa«l^ i de fhepSn enige schuwheid om-, rijwielslat Klaassen Goereesesiraat 8; 7'flat ze temidden van de grote sche-> pakjes boter Eishof Plein Eendragt j7; pen terecht kwamen en anderzijds mar.dje met eieren Goutziers Prof A albe r-hop ft ()f, u-erf in Schiedam hef r»ra- sc.aan 4: hondenhalsbami Cauwen Mgr No- wen in semeaam nel pro ler.slaan 450: sportkous Kar? Dan ge Kerk straat 4; korte grijze broek v d Marei Lelie- Ctatif *7 VI„i „te; MODEHUIS sohladamoèweg «tl vlaardlngtn tal. 3202 (Van een onzer verslaggevers) Mevrouw A. M. Wilton-Goslinga heeft donderdagmiddag om halfvier de eleetrische schakelaar in werking gezet die het Dok 3 met daarin het Griekse schip Athena boven water verhief in de Rotterdamse haven van WF aan de Westkousdijk. Met dit gebaar heeft niet alleen het acht- tienduizendtonsdok maar ook de oude werf ie Rotterdam een nieuwe be stemming gekregen. De directie van Wilton-Feijenoord heeft de handeling van mevrouw Wilton, weduwe van de vroegere hoofdingenieur J. II. Wilton, een feestelijk tintje gegeven. Het ligt namelijk in de bedoeling dat er naast Dok 3 nog een dok komt op de Rotterdamse werf. Bovendien zullen er kaden worden ge maakt. Langs de Maas komt in eer ste instantie een betonnen kade van 140 meter lengte (een „diepwaterpe- paratiekade") met de vereiste hef kranen en andere moderne voorzie ningen. Voor de westzijde van de Rot terdamse werf wordt ook aan de aan leg van een grote kade gedacht. Of het tweede dok gebouwd zal worden, of dat een der Schiedamse dokken naar Rotterdam wordt vervoerd is nog een vraag voor de directie van de werf. In Rotterdam werken nu 450 man. dat zal worden opgevoerd tot 700 man en het ligt in de bedoeling dat er werk komt voor 1200 man op de Rotter damse werf. Daartoe hoopt men per soneel aan te trekken en de directie hoopt dat het voor Rotterdammers! toch prettig moet zijn dichtbij hu;s te 1 kunr.cn werken. Na de officiële plechtigheid heeft het hoofd van de afdeling reparatie, de i heer C. H. Meeuwisse. eraan herinnerd dat Dok 3 na 27 jaar is teruggekeerd naar de oude plaats, In 1854 vestigde Wilton zich aan de Baan te Rotterdam. In 1876. kwam het bedrijf aan de Park haven. ir. 1895 werd een begin gemaakt met de werf aan de Westkousdijk. in 1917 werd begonnen in Schiedam. Eerst kwam daar de nieuwbouw, er kwamer. de. dokken 4 en 5 en in 1935 werden de eerste drie dokken naar Schiedam ver voerd. Steeds is er het streven ge weest mee te groeien met het Rotter damse havengebied. Het i.s geen tegenstelling in de expansie, aldus de heer Meeuwisse, dat WF nu een dok va - Schiedam naar Rotterdam terugbrengt. In het streven naar decentralisatie heeft de VO ligt Dok 3 van Wilton Fijenoord weer op de oude plaats in de haven aan de West- ko as dijk te Rotterdam om een begin zc vormen voor een nieüu-e omwikkeling van de grote en oude scheepswerf. op de grote verantwoording die zij op zich nemen. De heer Blommers hoopte dan ook dat hei binnenkort zal gonzen van activiteit in Rotterdam. Dok 3, het Wilhelminadok, Is in 1915 op een stuk land in Sehellingwoude bij de Ned. Scheepsb. Mij gebouwd. Het dok was te breed voor vervoer door de slui zen. Het moest via Pampus over de Zuiderzee naar Rotterdam. Het dok heef: 18.000 ton hefvermogen, het is 152 meter lang. De bedoeling is dat de plaatsing van dit dok (en mogelijk een tweede van staat i. Vlaardingen: geldsbedrag Smits Goudsesinget 43 Vlaardingen: manchetknoop Sterrenberg Gasstraat HU gouden ring. Rook Bilderdijkstraat 31a: herenooHhorlo-1 ge Schot Brugmanstraat tSfa; bruine por temonnee Vervoort Louise de Cotignystraat 'Si bruine portemonnee met inhoud Lan-1 genberg Burg v Haarenlaar. izoi; brum schooletui met inhoud Post Goudsbloemstr 41 Rotterdam: bruine herenportemonnee i De Ridder Burg v Haarentaan 830: dames-! portemonnee niet inhoud v Kuil P J Troelstralaan 41: kindertasje met inhoud i D-.ngenouts Goereesestraat 3a: kinderporte- i mormee met inhoud v d Berg Mgr. No-1 wl=!?tanir3in5-pOeieII'0nnees?"'et ïhou:3 De, resultaat zal hebben dat meer workge- Dtu Vredebregt ZwaHewaafst^at' fz^dubl|«5,enhc>i<1 ka!' wordcn gecreëerd en dat bele fietstas Kooij Voornesestraat 13a zu- >Vp 8oede concurrentiepositie op de tassen met inhoud v d Vlies: Groenelaaninternationale markt kan blijven inne- 83: zwart-witte hund Dierentehuis Sint1 nier, Dat dit van betekenis is voor on- Anna Zusterstraat 47. Op de werf in Schiedam beschikt men nu over zeven meter telexpapier, het bevat de correspondentie over het verkrijgen van de opdracht. Een groep technici is naar New York geweest om de schade op te nemen. Nu reeds kan worden gewerkt aan het gereed maken van de acht tot tien secties die aan het schip gezet moeten worden. Het zal na aankomst binnen twee maanden gereed zijn. Zevenhonderd ton staal moet worden gebruikt, een sectie bevat 50 ton. v.,,.- Wdton Fijenoord is verheugd xich te Daarom" heeftT*de"di- kunneri handhaven in de moeilijke eon- rcctie van WF een initiatief genomen j u^£Ie!3'*es°P scheepvaartge- da: nieuw leven gaat geven aan de'^ j"aa!K?!; !s'meent dat de tnves- sinris jaren wat stille en verlatennPYYeri van -patste jaren nu de oude werf aan de Westkousdijk te Rot-[ vfuc..t0n Saan afwerpen. Met de ont- te-dani Ploollng van de oude werf hoopt men DÓ.directie hoopt dat dit initiatief totino* nieer. lizei:s het vinir te krijgen om zo mtemauonaal btj de eersten te- kunnen blijven. bleem van de meest efficiënte werk wijze. Een groot dok dat niet gebruikt kan t worden omdat er een klein schip in j ligt betekent verlies. Het feit dat eenj schip moet wachten om gedokt tel worden betekent voor de reder of de! verzekering een verlies van vele dui zenden guldens. ze nationale weivaart is buiten kijf. ----- -v- dit kaliber) Schiedam zal ontlasten van directie van de werf drie jaar gele- de kleinere schepen. Tegenwoordig noemt men schepen tot 20.000 ton: klein. De moderne schepen worden in steeds* (jerti' DE sombere blik van de stadgenoot had ons moeten waarschuwen, maar we waren zoals immer te naïef. Daarom schoten wij op de man af met de vro lijkheid van mensen die mist voor lach gas houden. „Doe maai kallem an, man, het leven is heus niet 2» vrolijk", begon de man op klaagtoon. „Ach, kom, louter vrije dagen, zo aan het eind van bet jaar, het is iedere dag net zaterdag, wat wil je meer?" riepen wij met de hardnek kigheid van lieden die met opgewekt ge laat rotsen willen doen springen. De man bleef somber. Hij keek ons als het ware bestraffend aan om van zijn leed te ge tuigen. UISTER", zei ie, .Juister, ik zal het jou vertellen, jou alleen omdat ik weet dat je het toch geheim houdt, maar als ik het je verteld hebt en je zegt dan nog niet d-at ik de grootste pechvogel al- Ier tijden ben damen hierna hief hij bezwerend zijn armen op en het leek ons dat zijn gebaar iets heel ernstigs voorspelde. We hebben geluisterd. Hij vertelde als een man die voelt dat hij met zijn nieuwe broek op een pasgeverf- de bank is gaan zitten. ONLANGS had hij gestoeid met colle ga's. Dat doen meer leden in Schie damse bedrijven, dat hoeft nog niet op een vroltike Schiedamse inslag te duiden. Bij dat stoeien hadden de mannen in de kamer van de chef wat al te wild de telefoon bewerkt. De hoorn was gebro ken. De mannen waren slim geweest. 2e hadden de twee aansluitdraadjes van de telefoon los gemaakt en ze hadden een ander toestel weggenomen. „Gewoon op de afdeling" verduidelijkte de man en wij knikten, alsof we hem begrepen want we wilden de woordenstroom niet gestuit zien De mannen zaten met het probleem van de kapotte hoom want er was geen overschot van telefoons. Ten slotte hebben ze het kapotte ding op een achteraf-plaats gezet in de zekerheid dat niemand de baldadigheid zou opmerken. EN gisteren kwam mijn ongeluk", zei onze vriend. Hij keek grimmig als of hij te lang in een ijskast moest zitten. „Gisteren, kwam onze directeur naar de afdeling. Hij bleef veel te lang, die man praatte maar en vroeg maar. Hij liep overal met me heen en toen gebeurd.; het Ais een treurende hond keek de man daarna heel lang stil voor zich uit maar gelukkig hoorden we het slot van zijn verhaal toch nog. Net toen we op het vervolg wilden aandringen ont snapte hem als een zucht: „Sta ik daar met die directeur in die hoek en ineens wijst ie mij op de telefoon en hij zegt: „bel mijn kantoor eens op. Nou toen moest ik de stukken wel in mijn hand nemen. (Advertentie) sneller tempo in groter formaat uitge voerd. Wilton F. hoopt dit proces goed te kunnen bijbenen. Het afgelopen jaar Is niet ongunstig geweest voor Wilton Fijenoord. Het heeft aan de niet hoog gespannen ver wachtingen voldaan. Er is weinig te ver dienen in de nieuwbouw. Wilton Fije noord is verheugd dat de werf een op dracht heeft verkregen voor het bouwen van twee onderzeeboten. Dat geeft werk tot eind 1965. Hei werk aan een onder zeeboot vraagt namelijk net zoveel man uren als aan een SO.dÖO-tonsschip. Vurig hoopt de werf dat medio januari een belangrijke order kan worden verkregen omdat deze interessante order (In zicht) de zo belangrijke nieuwbouwportefeuiflc weer op kracht brengt. den besloten deze stap te doen. Het vrachtvervoer in het oostelijke gebied wordt als een. belangrijke factor van Rotterdam en daarom meent "WF dat de Rotterdamse werf een strategisch belangrijke positie kan innemen. Daardoor kan in Schiedam beter ge bruik wonden gemaakt van de faci liteiten. De ontwikkeling van de Rotterdamse havens gaat zich steeds verder toespit sen in een westelijk deel en een ooste lijk deel. Het westelijk deel met Petro leumhavens, Botlekgebied, Europoort, waar de grote en zeer grote schepen voor massa-vervoer komen, de tankers en bulkcarriers. Het -oudere thans oos telijke -havenbekken handhaaft zich voor bet traditionele stukgoed verkeer met de Cwat we thans noemen) kleinere lijn schepen. Echter ook deze categorie heeft een zeer belangrijk aandeel in de totale activiteit van onze haven. Om deze ontwikkeling op de juiste wijze tegemoet te treden heeft de di rectie van Wilton Feijenoord besloten tot een meer doorgevoerde decentrali satie van de afdeling reparatie. Door modernisering van de outillage van de oude werf in Rotterdam, stra tegisch uniek gelegen in het hart van het oostelijke Savenbekken, wordt dit bedrijfsonderdeel geschikt om snel en efficiënt reparaties te verrichten aan vrachtschepen tot 20.000 ton, hetzij ran de werf liggende, hetzij ,,op stroom". De bouw van het 130.005-tonsbouwdok aan de Maaskant in Schiedam noemde de heer Meeuwisse van groot belang voor de positie van "WF. De schepen worden steeds groter. Het aantal sche pen dat jaarlijks naar WF komt blijft hetzelfde, gemiddeld duizend, maar de tonnage stijgt gemiddeld met duizend ton. In het Botlekgebied heeft WF „een reparatiesteunpunt" gevestigd en ge dacht wordt aan een tweede steunpunt in het Europoort gebied. Het bouwen en repareren kunnen elkaar na de voor zieningen geheel aanvullen. In Rotterdam zullen de werkplaatsen gemoderniseerd worden. De eerste kade taan de rivierzijde) wordt uitgevoerd naar ontwerp van ir. F. C. de Weger b.i. te Rotterdam en het werk wordt verzorgd door de N.V. Ned. Betonmij. Bato Den Haag. Aan mevrouw Wilton schonk de heer Meeuwisse een miniatuurmodel van een tuinameubiement dat hij haar aanbood voor haar nieuwe woning in Riltboven. Voor de kapitein van het schip „Ath-ena", 15000 ton, eigendom van de firma Mar- jcou en Sons te Londen had hij een af- beelding van een Delfts blauw bord dat voor het schip vervaardigd wordt ter herinnering aan het eerste dokken op de werf te Rotterdam. De secretaris van de Ondernemings raad de heer B. Blommers wees op de geschiedenis van WF. Hij meende dat het vooral voor de ouderen een voldoe- j overgedragen. Het schip zal ning moet zijn dat er weer een dok is i plaats hebben gekozen aan de werf op de oude werf. Hij wees de directie i Heyplaat. (Van een onzer verslaggevers) HET is een „echte Rotterdamse jongen", maar toch woont hij al jaar in Schiedam. Hij is in Irene: Geref. Oudersver. „Jaarfeest' 20. Wijkcentrum Nieuwland: HBS-ver. Onder Ons, Feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 68382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor re- dactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost. Aleidastr 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 68290. Apotheek Rembrandt Sembrandtlaan 5 (tot en met woensdag), Van Westen dorp, Singel (vanaf donderdag). Stedelijk museum: tentoonstelling oeu vre Henri-George Adam, grafiek- sculp turen-tapijten 1017 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Expo sitie Schiedamse kunstenaars. 14—17 en 20—23. Grote Kerk, ..Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk", 917. De nieuwe aanwinst van de Konin klijke Rotterdamse Lioyd, het s.s. Doel wijk, zal op vrijdag 4 januari a.s. door de bouwer, de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, aan de reder worden dan lig- (Van een onzer verslaggevers) Tijdens deze koude dagen gaat de aandacht van de mensen gelukkig veelal uit naar het dier dat in de buitenlucht moet verblijven. De eend jes en zwanen kunnen niet meer ge voederd worden in de directe °™Ke- ving want zij zijn verdwenen uit de meeste Schiedamse vijvers. Toch hebben zij juist nu onze zorg nodig evenals de vele andere vogels die moeilijk voedsel kunnen vinden. Tijdens de vorstperiode krijgt d« Pla"*" soenendienst dagelijks telefoontje „Mijnheer, er zit een zwaan in het IJ vastgevroren", luidt het dan. De nen van de dienst gaan altijd kijken, ondanks het feit dat zij weten xn ne gen van de tien gevallen voor niet gewaarschuwd te zijn. u=„j„m Wat is namelijk het geval. Sobiedam heeft een drietal niet geleewiekte zw nen. Zwanen dus die vrij kunnen rona vliegen en her en der in de stad e in de polders (het schijnt zelf» dat zwanen in de stad Rotterdam zijn g signaleerd) hun kostje opscharrelen Wat het publiek nu ten onrechte verslijt voor vastgevroren zwanen zijn zwanen die gewoon op het ijs zitten. Omdat ze het koud hebben duiken ze dan in elkaar, het lijkt alsof ze aan het ijs vastgevroren zitten. Als de mannen van de politie of de plantsoenendienst arriveren, gebeurt er onvermijdelijk het volgende: de drie zwanen vliegen weg. Van vastgevroren blijkt geen sprake te zijn. Alleen een zwaan," die ziek is, zal zich laten vast vriezen. zeggen ze bij de plantsoenen dienst en ook andere zwanendeskundigen zijn let daar mee eens. Veel tost van de kou heeft het ge meentelijk pluimvee in Schiedam overi gens nog niet. Voordat de vorst invalt worden alle zwanen, ganzen en eenden ODzevangen en naar enkele plaatsen in de stad gebracht. Ook in bet Prinses Jnllanapark Is zo'n kolonie van over winteraars en zo te zien hebben de die ren het er best naar hun zin. Belangrijk voor watervogels ook in de winter is dat ze de beschikking hebben over open water. Daarom wordt elke morgen het wak waar de dieren in verblijven ijsvrij gemaakt. De rest van de dag houden ze dat wak open door hun geploeter en hun lichaams warmte. Op een heel kleine oppervlak te zitten een groot aantal knobbelzwanen en wilde eenden. Aan de kant staat een troepje Chinese knobbelganzen en kol- ganzen fdie men in deze tijd van het jaar ook in het wild kan zien) te medite ren. Ganzen komen niet zo veel in het water. Bedrijvig ploeteren de bergeen- eenden rond. Mooi zijn ook de pijlstaar ten. vrij grote, grijsachtig getekende eenden, met een lan-ge spits toelopende staart. De vrouwtjes zijn alleen door hun wat langere staart te onderscheiden van de net zo bruin getekende vrouwtjes wil de eenden. De smienten, ook al eenden zijn weer wat kleiner. Het vrouwtje is van het zelfde brum als het vrouwtje van de wilde eend en de pijlstaart en het mannetje is onmiddellijk te herkennen aan zijn kastanje bruine kruin. Smien ten zijn bedrijvige eendjes, die heel! wat vrolijkheid in de vijver brengen, j In de volksmond worden ze ook wel! fluiteendjes genoemd (in het Duits isj de officiële naam zelfs Pfeifente) en tussen a! het gesnater en gegak in; de vijver zijn hun korte hoge fluit-1 toontjes makkelijk te herkennen. De trots van de plantsoenendienst isl zijn tweede stad dan ook een „soort meubel" geworden zoals bij zegt. Vrijwel alle Schiedamse organisaties zullen weieens gebruik hebben ge maakt van Hannes "Visser, de toneel meester van het Passagetheater in Schiedam, die zaterdag gehuldigd wordt omdat hij veertig jaar In dienst is bij het Tuschinski-concern. Voor het Schiedamse verenigingsle ven heeft hij de grote verdienste dat hij het onmisbare factotum is bij de uitvoeringen donderdagsavonds. Met behulp van Hannes Visser reilt en zeilt alles vlot op het grote podium. De Schiedamse Gemeenschap heeft deze medewerking weten te waarderen door Hannes Visser enkele jaren ge leden de penning van verdienste te geven. Het werk met Toonkunst, met de Kunstkring en met de vele andere organisaties vindt hij heel prettig. Sinds 1946 komt hij dan ook met an mr> 's morgens om vier uur naar het theater op kerstmorgen om behulp zaam te zijn bij de voorbereiding voor de kerstsamenkomsten van het Leger des Heils. .Het zijn zulke ontzettend dankbare mensen" zegt hij met vol doening. Op zestienjarige leeftijd is Hannes Visser gestart in het bioscoopbedrijf. Hij iou au niet meer uit Schiedam weg wil len ook al is de prettige tijd van de jrote activiteit in het verenigingsleven voorbij. Op zestienjarige leeftijd begon bij als „pendelaar", hij was de film- jongen die tussen de twee theaters Tha lia en Cinema Royal in Rotterdam de films moest transporteren. Beide thea ters gebruikten namelijk dezelfde films, de een draaide wat later dan de inder en Hannes diende heel snel te fietsen van Coolsingel naar Hoogstraat Jet is nooit mis gegaan ook al klapte de band van zijn fiets weieens. Toen het Passagetheater in Schie dam in gebruik werd genomen, 29 jaar geleden, werd hij chef-oper„reur en dat is hij nu nog. In de filmcabi ne, vijftien meter hoog. overziet hij al jaren dag in dag uit het grote the ater. Hij vindt het werk wat ingewik kelder geworden dan in de tijd van de stomme film. Toen zaten de thea termensen achter het doek om op trommels te roffelen voor de geluiden die onweer, krijgsrumoer, vliegtuigen moesten verbeelden. De operateur moest er voor zorgen dat de koolspit sen van de verlichting op de juiste afstand bleven. Nu is de apparatuur heel ingenieus. TYE Vereniging Hudokia" te Rotterdam rj Is van plan so snel mogelijk de bouw van het nieuwe ziekenhuis bij KnUttgea te beginnen. Dit staat in een toelichting op het jaarverslag 3961, dat thans is verschenen. Helaas doen zich, wat deze nieuwbouw betreft, enkele vertragende factoren voor, waarop vereniging geen noemenswaardige invloed kan uitoefenen. Zo verloopt de onteigening vwo de gron. öwag en de rijkswaterstaat heeft ge- Alle groten uit het rijk van het Neder-,eist, dat het terrein wordt opgehoogd, landse toneei- en a musementsieven heeft j Diepgaande studies door sociologen en Hannes Visser leren kennen. Wïm Kan I planologe» hebben uitgewezen, dat hei en Lou Bandy. Eduard Flipse en Johanlterrein voor het nieuwe siekenhttis on Bodegraven hebben kennis gemaakt metlfle grens van Kralingen en die toekam- Hannes Visser en waren erkentelijk voor Uiige Alexanderstad runsür fs relerr» zijn assistentie. Willy Alberti debuteerde De ontwikkeling van de stad, de migratie in het Schiedamse theater. van de bevolking, de verbindSngehmJ Visser kent de tijdno g waarin vrije - - - uren voor het theaterpersoneel een gunst _was. Bij het eerste lustrum van Tuschinski vertrok hij dinsdagsmor gens met een bootje vol feestmateriaal naar Amsterdam om zaterdagsavonds met een hoofd zwaar van de slaap te rug te keren. Hij had in die tijd voort durend moeten werken, geen oog dicht gedaan. Nu wordt ook dit personeel „beschermd" vertelt Visser maar de speciale avonden vragen toeb veel voorbereiding. Zo was hij voor de toneeluitvoering van „Oorlog en Vrede" onlangs van s morgens vroeg tot 's nachts aan het werk. De oorlogsjaren vormen aparte herin- *eö0*n'11 neringen voor Visser. Toen draaide hij voor de Duitse soldaten speciale nieuw- füms „Wochenschau" die ander nieuws vertoonden dan wat de bevolking te zien kreeg. Hij had als bewaking een lid van de Feldgendarmerie naast zich om sa botage tegen te gaan. Hij herinnert zich nog dat het theater van onder tot boven onderzocht werd toen Seys Inquart een voorstelling zou komen bijwonen. Bij de deportatie van de mannelijke bevolking van Rotterdam en Schiedam op 10 en 11 november 1944 zocht Visser zijn heil in het theater. Hij bleef daar totdat de lucht gezuiverd was. Liggend voor een luchtrooster zag hij hoe de Duitsers het theater doorzochten. Van de eerste jaren na de bevrijding blijven hem de grote activiteiten In her innering. Toen bleek het mogelijk om nachtvoorstellingen voor liefdadige doe len te organiseren met gratis medewer king van de artiesten en onder veel be langstelling van geheel Schiedam. Het Is een periode die hij niet licht vergeten zal. de verschillende stadsgedeelten en ook de spreiding van de ziekenhuizen en met name de protestantse christelijke Kiek eniiuizen pleiten voor de Urrinp van dit terrein. In de toelichting wordt er verder op gewezen, dat de houw van een nieuw modem ziekenhuis op bet ter rein aan de Bergweg niet msgimk waa. De oppervlakte is daar immers niet rr<w tor dan 1ha, terwijl een nieuw rieke£ huis van 400 bedden minstens 4 ka vraagt Het lag dus voor de elders een nieuw ziekenhuis te stichten. Za*iM men weet is het plan aan de Bergrweg in vernieuwde gebouwen de verpleging van langdurig zieken weer ter hand te nemen. De bouw van een nieuwe vleugel is zo goed ais voltooid. Dit nieuwe ge deelte is dezer dagen reeds in gebraïk Binnen 24 uur na de brutale diefstal bij huweher A. Voas san de Fransen straat te Vlaardingen is de Vlaarding. se recherche er in geslaagd de dader te arresteren. Het bleek te zijn de 13-jarige J. a P. uit Schiedam die in de nacht van woensdag op donderdag een steen door de etalageruit had geworpen en een greep in de uitstalkast had gedaan. Een gedeelte van de buit teen aantal doublé armbandhorloges) is in beslag genomen. Men verwacht nog een arrestatie la deze zaak. P. is al eerder met de po litie in aanraking geweest Hij legde een bekentenis a£ Puch Is oen ander woord voor topprestatie. Dat merk je meteen bij Het starten van de motor. Die pittige motor, zo pit- 'tig als do aanzwellende roffels van een drum-so lo. Vraageen gratis proef rit bij: wel het koppel zwarte zwanen. Ook de ze dieren komen de winter goed door,! maar ze hebben wat beschutting nodig. Logisch, hun geboorteland is ook Austra- lië. Het ieuke is dat de zwarte zwanen: zich ook aan de kalender van bun land! houden en dus in ons land in de win-j ter broeden. J Vorig jaar hebben de Schiedamse i zwarte zwanen to november gebroed. Dit jaar is het niet van broeden geko men. Dat ligt niet aan de plantsoenen dienst of aan de zwarte zwanen. Nie mand kent de oorzaak. De omstandighe den waren gunstig maar ook landelijk is het een slecht zwarte-zwanenjaar ge weest. De Schiedamse Plantsoenendienst vindt het uitstekend dat de Schiedam mers de dieren voederen tijdens de vorstperiode. Gooi echter geen grote hompen brood op of in het water. Maak er kleine stukjes van en Iaat: de dieren rustig eten. Vogels, die door de keu bevangen zijn, moet men niet bij de kachel zetten. Uw welwil lendheid zou een verkeerde uitwer king hebben, de dieren krijgen long ontsteking als ze weer in de buiten lucht komen en dan overlijden ze. Vraag 66k o«t de PUCH-kteu- renfolder met de leuke jazz. verrassing. WtLTON-FUENOORO soansau vraag) Ketife uit vier sublieme modellen. AFDELING MOTOREN ST. UDUINASTRAAT Jï TELEFOON «4313. Betaling desgewenst in overleg. voor de bedrijfsschool met H.T. 5.- of geli jkwnordige opleiding. Deze zal worden belai! met diverse werkzaam heden op technisch-organisatorisch gebied, terwijl daarnaast het geven vort lessen in de vakken tekenen, tekening lezen en werktuig kunde tot zi jn taak zal behoren. Leeftijd niet ouder dan ca.40 joor. Eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven sol li- ■J Groothandel In papier- en textielafvalien Non-Ferro metalen en ijzer Eigen archiefvernietiging. Levering van poetslappen 4e Indnstriestraat 12—14 - Tel. 4595 - Vlaardingen 'AC V O WiNrStWAAI |M ►*QtK OlJAl A AK Fft T. Csvoue* Dif»«to«te Chr. Ent. Cewnk druk met vale prachtige toto's *rtja fbowdass K.M boeken van NV boekverkoper •msüle Ravenstraat 3 Teltfoon 4304 viairtiana

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1