Financieel jaaroverzicht Koersverlies overweegt aan eind bewogen jaar Minder somber dan verwacht Markten en veilingen Rotterdamse Graanmarkt 0iHS!! s jsïï sisirff voor „woord"-koeriers: Tarief voor m.m.-koeriers: VS willen meer geld van hun bondgenoten Baby gestikt in moeders armen Winter sloeg weer toe Ontslag BB-hoof d Goeree vernietigd Oorzaak treinongeluk bij Crew bekend Nederland-Frankrijk in Rotterdam Jeen v. d. Berg eerste op lange afstand ;borgward Isabella i 1 Squadron 321 buiten dienst Hoger Kennedy Wall Street Amsterdam Unilever K.LM Auto-bedrijven Handelsbanken Vakbekwame KOK of KOOKSTER FOTO JUTTE, SCHRIJFMACHINES FABRIEKSMEUBEIT00NKAMER Verhuurbedrijf van Rolsteiiingen, Schuifiadders en Hangbruggen Auto's, Rijwielen, Motoren MOTORHANDEL VAN ES „QUICAR"-AUT0GLAS ZUID-AMERIKA Fa. H. en P. v. Geest I Familieberichten s l kunt U I ook opgeven aan agenten en bezorgers lladio. Tu** e visie. Grammofoon PHILIPS EN ERRES TELEVISIE L-WITTER N.V. DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 29 DECEMBER 1962 VAKANTIE 1 i 3 S i 4 -i H JAAR, dat nu achter ons ligt, heeft zich voor de effec tenbeurs gekenmerkt door een grote bewogenheid. De vrees voor verder krimpen de winstmarges in het bedrijfs leven en toenemende concurren tie. de Cuba-crisis, welke het koerspeil onrustbarend omlaag bracht, de grote Philips-emissie, die moeilijk voor de beurs ver teerbaar bleek te zijn en de wij kende overhitting der economie, daarna weer de plotselinge om slag door de gedurfde Kennedv- politiek in de kwestie Cuba, het toenemend vertrouwen in Ameri- ïa betreffende de conjunctuur lebDen bij elkaar gezorgd voor opwindende koersfluctuaties in 1962. Hoewel het jaar heel wat minder somber eindigt, dan het zich eerder liet aanzien, overwe gen de koersverliezen en is alle onzekerheid omtrent de verdere economische ontwikkeling nog niet overwonnen. f (Vervolg van pag. 1) Op de rivieren Buitenland ,Mr' vo^? de 1 Plaatst can Koerier, 't is dè manier PERSONEEL GEVRAAG» Te koop gevraagd Lessen DIVERSEN Foio e» film. VOORDELIGE AANBIEDINGEN GEBR, NATTE Te hnur gevraagd Onroerend goed TE RUHR AANGEBODEN Muziek instrumenten Jo„k,r F,.n»l,..i 9)_J3 Tdttfoon 12 3463. BRENG UW VAKANTIE DOOR IN ZWITSERIANO T: ïV ïj ir 1 T Een subcommissie uit het Am»riir^« se Congres heeit aanbevolen da? dè v«: «ugde Staten zich zullen verzekeren va? een groiere bijdrage van hun we? telijke bondgenoten in de kosten van de gemeenschappelijke defensie en dl fan de ontwikkeling? landen. In een gisteravond gepubliceerd verslag van een onderzoek dat de sub commissie voor internationale handel en betalingen van de gezamenlijke econo mische commissie uit het Kuis van Af gevaardigden en de senaat heeft inVe- stexd naar de Amerikaanse betalingsba- lanspositie zijn nog enkele andere aan bevelingen opgenomen. De subcommissie stelt voor dat de Verenigde Staten onderhandelingen aan knopen over verlaging van de invoer rechten van de gemeenschappelijke markt en dat zij de E.E.G. vragen on sen. Het Amerikaanse Congres zou de middellijk een tariefverlaging toe te pas wet op de uitbreiding van de handel zo moeten wijzigen dat machtiging verkre gen wordt de tarieven met ten hoogste tachtig procent te verlagen voor het on derhandelen met de E.E.G.-landen on geacht of Engeland tot de gemeenschap toetreedt of niet. Ook meent de subcommissie dat de Verenigde Staten de dollar niet moeten devalueren of een algemene goudgaran- tie moeten aanbieden voor dollars die als monetaire reserves worden aange houden. Tenslotte beveelt de subcoim missie aan dat de Ver. Staten de lei ding nemen bij het in het leven roepen van een mechanisme dat de internatio nale reserves kan vergroten. Een wel zeer tragisch ongeluk gebeur de vrijdagnacht in het gezin van de fa- mille Korver aan de Bos en lommer weg in Amsterdam. De 28-jarige me vrouw Korver had haar vier weken oude baby 's avonds om elf uur de laatste voeding gegeven en daarbij is zij in slaap gevallen. Het hoofdje van het kind raakte in de buiging van haar arm bekneld en toen de moeder om vijf uur 'a morgens wakker werd, bleek het kind je gestikt te zijn. Op het Marinevliegkamp Valkenburg is vrijdag tijdens een besloten plechtig heid het Squadron 321, dat onlangs uit Nfeuw-Guinea terugkeerde, na ruim 22 actieve jaren tijdelijk buiten dienst ge stéld. He .Neptune - vlieg tuigen en het personeel igingen over naair Squadron 320. Om te illustreren hoe bewogen 1962 voor de beurs is geweest, vermelden wij, dat de aandelen Philips van 1040 pet (vóór de emissie) tot 460 vet (na de emissie) terugliepen, terwijl aan net eind van het jaar de notering weer op 556 pet is gekom.en. Hoog ovens liepen dit jaar van 770 tot 450 pet terug, terwijl het slot op 558 pet 15 gstcoTïien. TJnilever daalde van 940 pet tot 625 pet, terwijl aan het einde van dit jaar een koersherstel tot 690 pet is gekomen. De koerscurve wijst duidelijk op „koorts", zo grillig als de lijn loopt. Bijenkorf zakte van 1250 terug tot nu 930 pet, Erdal van 785 tot 573 pet, van der Grinten van 1755 tot 1231 pet en Phs Van Ommeren van 340 tot 226 pet. Men ziet, dat er hier en daar heel afgegaan. wat van de koersen is Gelukkig zijn er oak diverse fondsen, wejike, wat betreft de beurswaarde, ia beteren doen zijn gekomen. Het hoofd- ionds Koninklijke Olie steeg van 630 pet tot 785 pet, Bols kwam een honderd Dunten. vooruit, zo ook Ford, Havenwer ken liepen 90 pet op, terwijl Woon- en Winkelhuizen (onroerend, goed) van 809 tot 1100 pet avanceerde. Deze illustratie van de heursontwilcke- lrng toont duidelijk aan, dat 1962 voor de beurs geen gemakkelijk jaar is ge- W€*6st. Er zijn heel wat teleurstellingen, geboekt, welke hier en daar gevoelig zijn aangekomen. Maar ook de verras sende gunstige feiten zijn er' ge weest en aan het einde van het jaar schijnt ,,de patiënt" van zijn ernstige inzinking grotendeels hersteld, al moet hij het nog wat kalmpjes aan doen, uit vrees voor nieuwe infecties. VARKENSPRIJZEN STABIEL Nadat, de V.I. in Apeldoorn voor de week vso 32 dec. 1962 tS jan. 1983 de overname prijzen van siachtvarkens «nveranders had gehandhaafd, noteerde vrijdagavond de Utrechtse varitensbetirs hoger dan de voor gaande week. Genoteerd werden de volgende prijzen: ge slacht gewicht: 67-85 kg 2.26—2,30; 85-90 kg 2.18-2.20; 101-110 kg 2jI32.15. Levend gewicht met 4 kg tarra: tot MO tg f 1.87—1.90; 111-25 kg 1.85—.1.88; 126-1» kg 1.83—L86; 151 kg en zwaarder geen aanbod. 3 Be boterprijzen bleven in het algemeen onveranderd bij goede vraag. Be prijs van de Nederlandse boter werd weer verlaagd, als gevolg van de prijsverlaging met 15 cent -i per. kg in Nederland. -De l.o-b.-prjjs voor Nederlandse boter in, kisten is nu 323—326 sh. per cwt. Het aanbod van Deense boter was, ge meten aande vraag, zeer kort. De prijs bleef onveranderd 360—362 sh. per cvrt. ex-quay. ,In de kaashandel ging niet veel om, te- gén in het algemeen onveranderde prijzen. De prijzen van bacon bleven ook onver anderd, ondanks de zeer matige belang stelling, van de eerste hand. Be aanvoeren bedroegen in de week tot 29 dec. naar raming 6120 ton. tegen ca. 11.490 ton in de voorgaande week. GRAANBEURS GRONINGEN, 23 december. Rode-witte tarwe 25.30—f 31.80: rogge 22.30—25,55, r extra kwal, 25.80—26.30; wintergerst 2330—29.30, extra -kwa!. 2930—f 29.80; zomergesret 25.30—30.20, extra kwal. 130.20—f 30.80; haver f 24.30—f 27.05, extra kwal. f 27.05>f 27.55, groene erwten i 45.35 f 54.35; kaxwijzaad f 80.75—f 113.75; ka nariezaad 35.40—f 42.90. KAASMARKT LEIDEN 23/12 Aangevoerd 3 partijen Goudse kaas en nü partijen Leidse kaas. .Geen noteringen. VEEMARKT LEEUWARDEN LEEUWARDEN, 28 dec. Aanvoer en prij zen: Stieren 60 St., 2,402,70, extra 2,90 p. kg sl. gew.; slachtkoeien 175 St., 1,90—2.20, 2.50 p. kg. st. gew.; guste koeien 450585 p. St.; melk en kalfkoeien 924 st., 670—800, 850975 p. St.; pinken 150 st.. 335—480 p. St.; jonge fotettertjes 10 st, 420350 p. st.; grafkalf- stiertjes 2,25—2,45, extra 2,50 p. kg sL gew.: vette kalveren 2,60-2,85, extra 3,00 p. kg sL gew.: graskalveren 553 st., 150225. 290 ex tra p. st; nuchtere kalveren 1083 st., 24—30. 35—43, levend 1—1,15 p. st.; fok- en mest- kalveren 5570 p. st.; schapen en lamme ren 705 st., slachtschapen 2,15—2,45. extra 2,80 p. kg. geschat sl. gew,; weidelammeren 56 74 p. st.; siaehtlammeren 4,00450 p. kg. geschat si. gew.; fok- en melkschapen 35 125—135 extra p. st.; siachtvarkens 14 St., 1,50—1,60 p. kg, lv. gew.; slachtvleesoiggen 3 st, 1,74—1,80 p. kg. lv .gew.; biggen en lopers 31, biggen 40—50 zware p. St.; lopers 5570 p. st.; drachtige zeugen 3 st., 2,35— 2.70 p. st; bokken en geiten 26 si., L8®~— 1,80 p. Kg. sl .geiv.; fok- en melkgeiten 8 20—35—42 P. St.; schapen 3.00—4,00 p, sL gew.; paarden 113 st.; gebruiks-, kg. tok en rijpaarden 750—900—1120 extra p. st.; slaebtvleespa arden 2,30—2,5» p. kg. geschat sl. gew.; veulens 2.40—2.55 p. kg. geschat sl. gew.; oudere slachtpaarden 1,902,00 p, kg. geschat sL gew. Totaal 3825, VEILING PMNACKER FI4NACKER, 27 december. Staandglas- komk 35 pp 99; idem 30 op 101; 25 op 70; 20 op 38; sla I 47,553,5; idem C 10—23,5; al les per stuk. Komk stek 129; stoofsla 40$5; alles per kg. Aangevoerd werd; 95.000 st sla. VEILING WESTERLEE DE LIER, 28 dec. Andijvie 70—88. Ali cante 205-015, Witlof Bil 105—'tal, Stoof- Sla 30—44, Boexekeol 30—57, Nero A 83~- 84, B 4581, C 30-46; Prei AI 107—fflS5. BI 309; Sla I 33—47, II S—W,i. Cl 6-H4; Knol selderij A 38-53.- B 2604; Peterselie 39. Selderij 18%—26%; roet ingang van 2 jan. 1083 moet de sla tl kg wegen de 100 stuks. Spruit AI 1920—23,00, AH 1660-2200. BI 1SSO —2300, HU 1070—16.90, Cl 5S0-a0.-, CU 290, Dl 2000: waspcen 2?5—Sl», Rodekokol 256 —370, Savoie 280—340; 4 ton spruiten, 1% ton nero, 225.000 krop sla, 5000 kg prei, 180» kg boerekool, 4100 kg witlof, 500 kg savoiefcool, 360 kg rode ltool, 1000 kg drui ven, 900 kg waspeen, 3200 stuks knolselde rij, 5SOO kg selderij. Ook op de grote rivieren begint nu hier en daar drijfijs voor te kamen. Daarover kwamen meldingen, binnen over de IJssel hij Deventer en dc Lek bij Schoonhoven. Enkele kanalen kunnen alleen nog met IJsbrekers worden open gehouden. Ook op de Rijn in Duitsland komt nu tamelijk veel ijs voor. En sinds vrijdag is Nederland nu ook ■7en skisportcentrum rijk. Dat werd nl. geopend op de tachtig meter hoge, be sneeuwde Êemelerberg bij Ommen. En ook de rest van Europa bibberde vrijdag van de kou. In Frankrijk zuc ri- vieren en kanalen vol drijfijs, ,in (Êuid-Noorwegen) daalde het kwik lot 31 graden onder nul. In Oslo kwam de zon eindelijk weer eens door ae sneeuw wolken, maar het vroor toch nog 14 gra den. In Spanje heeft men op net plane land overlast van wolven. Drie mensen kwamen door de kou om het leven, m Engeland belemmerdt de mist nog ex tra het verkeer op beijzelde en be sneeuwde wegen. Zesentwintig top-voe'- balwedstrijden werden reeds algyas En ook Italië heeft van de winter te rij den. Rome. dat vrijwel nooit onder een echt sneeuwkleed schuilgaat, rekent n hij het huidige vriezende weer op, een pak sneeuw. Het gemeentebestuur nee al bij voorbaat een gebod om sneeuw ruimen uitgevaardigd COÖP. TUINBOUWVEILING DER ZUID- HOTLANDSCHE EIL. GA. ROTTERDAM. 28 dec. - Andijvie 65—100 p kg, Stoofsla 3044 t> kg, Rode Kool 28 35, Groene Kool 17—38, Sla' IA 34—35 p st, IIA 13—16, Spruiten IA 1.33—1.55 p kg, IIA 65—1.32. 113 32—33. IC 42, ID 1.16—103. Prei 49—1.31, Selderij 2840 p bos. Peterselie 29 42, Grote Peen 1018 p kg. Kroten 12—25. Uien geschild 30—39, Uien 24—34, Witlof IA 1.00—1.24, IIA 87—1.16, IB 83—1,06, IIB 76— 90. Aanvoer 52.000. Boerenkool 2956. Cox's Orange Pippin klasse IA 90—1.03, IB 5967, IC 37, UC 33—38. Goudreinetten IA 6466, IB 63—65, IC 62—63, IIA 62, BB 60. IIC 64, Lomb. Calville HA 52, UB 47, HC 34. De centrale raad van beroep in Utrecht heeft vrijdag het besluit ver nietigd van de Kringraad Bescher ming Bevolking Zuid-Holland, waar bij per 1 oktober 1960 aan de heer J. C. ontslag was verleend als hoofd van de B.B. op Goeree-Overflakkee. Daar herstel in zijn vroegere functie, wegens reorganisatie van de B.B. in het betrokken gewest, niet mogelijk is werd tussen partijen overeengekomen, dat de heer C.. die thans in Alkmaar woont, m het genot van pensioen zal worden ge steld met terugwerkende kracht tat 1 oktober 1960. Zoals men zich zal herinneren, was het ontslag van de heer C. destijds een gevolg van conflicten tussen hem en en kele gemeentelijke autoriteiten m zijn rayon. Britse spoorwegautoriteiten hebben be kendgemaakt dat zij.de oorzaak van spoorwegongeluk bij Crewe, waarbij woensdag 18 personen om het leven zijn Jekomen hebben ontdekt Hun bevin dingen zullen echter geheim worden ge houden tot een onderzoek, dat is gelast door het ministerie voor het teansport- wezen volgende week te Crewe woidt ge- °PDedautoriteiten hebben dit gisteravond bekendgemaakt na een onderzoek van zeven uur te Liverpool. Distnctinspeeteur Douglas Cochran zeide: „Het automatisch u'narsehuwingssysteem werkte ten tijde van dit verschrikkelijke ongeluk perfect, u- is gen kans van een op eert miljoen dat op hetzelfde baanvak opnieuw een overeenkomstig ongeluk voorkomt. da staat, zal in Rotterdam gespeeld wor den Voor de wedstrijd tussen het Ne- 5„i'„j, elftal en wereldkampioen Bra- rilië die voor donderdag 2 mei 1963 is vastgesteld, is het Olympisch Stadion in, Amsterdam aangewezen. Scheepvaart, zal maandag a.s. met pen sioen gaan. De grootste gebeurtenis van het jaar is, naar onze mening, het krachtig op treden van president Kennedy tegen over de Bussen inzake de Cubaanse kwestie geweest, waardoor er principi eel wat veranderd lijkt te zijn in deze wereld. Leek het eerder, alsof Chroes- tsjef met zijn chantage steeds meer ver overingen kon maken, toen hij Amerika met de raketten op Cuba het pistool op de borst plaatste, was de grens van het geduld van Kennedy bereikt en werd de Rus een halt toegeroepen. De plotse linge toegevendheid van Chroesjtsjef was een verrassing en toonde „de bluf" van het Oostelijk blok duidelijk. De beurs, met New York voorop, heeft psychologisch een enorme steun door het Kennedy-optreden inzake Cuba ge kregen en we kunnen gerust van een politieke hausse spreken, .welke zich de vorige .maanden heeft voorgedaan. "Wall Street is dit jaar leidinggevend geweest voor de beursontwikkeling el ders.--ook in Amsterdam. De Newyorkse beurs heeft ook heel wat meegemaakt in 1962. Naast de Cuba-kwestie was er het ingrijpen van president Kennedy in de vaststelling der staalprijzen, na de loonsverhoging voor de staalarbeiders. Op 28 mei jï. kende Wall Street zijn „black monday", zijn zwarte maandag, waarop de koersen als vallende sterren omlaag kwamen en menig spekulantje in Amerika werd „uitgekleed". Het koersg-emidd elde voor industriële aandelen liep terug tot 538, terwijl het nu weer op circa 650 is gekomen. De verbetering, welke na 26 juni 1962 op de Newyorkse beurs intrad, was te danken aan het Cuba-optreden, aan de belastingverlichtingen, aan de vermin dering van de rece'ssievrees en aan' de stembus-overwinning der demokraten. Aan het einde van 1962 is het leed der zware koersverliezen in Wall Street vrij. wel voorbij en de opmerkelijke verbe tering van het beursïdimaat wordt be* vorderd door de zeer gunstige ontwik keling in de Amerikaanse - auto-indus trie en de verwachting van verdere fis cale concessies. Op de Amsterdamse beurs is het koersherstel, gelijk wij hierboven aan toonden lang niet zo ver gevorderd als in Amerika. De groei is momenteel gro tendeels uit de economie, aldus heeft de beurs geconstateerd. De tussentijdse be richten hebben veelal gewaagd van krimpende winstmarges, toenemende kosten en concurrentie. Het is wel duide lijk geworden, dat in 1963 meestal geen hogere dividenden zullen te knippen zijn, dat hier en daar zelfs met een verla ging rekening is te houden en dat men blij mag zijn, ais de netto winsten niet te veel de terugslag zullen ondervinden van de stijgende kosten, waartegenover een evenredige verhoging van de prijzen onmogelijk is gebleken. Wanneer we in vogelvlucht de ver schillende rubrieken nagaan, dan begin nen we met de internationale aandelen. Philips heeft met de emissie van 800 miljoen de beurs een veel te grote „hap" in de mond gestopt, welke erg moeilijk verwerkt werd. Daarnaast heeft ook de toenemende concurrentie en stagnatie m afzet gezorgd voor de constatering door de direktie van het Eindhovense concern, nl., dat 1962 een moeilijk jaar is geweest en dat ook 1963 niet gemak kelijk voor het concern za' zijn. Mocht er deze winter nog een Elf stedentocht worden gehouden, dan kan men ervan verzekerd zijn, dat de Hee- renveense onderwijzer Jeen van der Berg nog altijd een van de grootste kandidaten voor de eindzege zal zijn. De Fries zege vierde vrijdag in een af stand wedstrijd, die was uitgeschreven nabij het water- sporteentrum Spannenburg en welke voerde langs Langweer, Sneek, Ijlst, Sloten en Spannenburg. De totale af stand bedroeg bijna 65 km. De diverse kandidaten voor een Elf- stedenoverwinning, die aan de start wa ren verschenen, zetten een dermate hoog asnvangstempo in, dat al spoedig uit de 95 deelnemers een kopgroep van 10 rij ders werd gevormd. Daarbij bevonden zich de bekende Brabants a£standr|jder Anton Verhoeven, de Overijsselse lange- baancraok fteinier Paping, de Groningse Gebre Uithan en de Friese Elfsteden- rijders Jeen van der Berg en Klaas Lef- fertstra. Op het laatste deel van de wed strijd had Verhoeven een tijdlang de leiding, maar twee kilometer voor de finish wist Jeen van der Berg met een tussensprint een kleine voorsprong te nemen, die hij tct aan de finish, behield. Hij finishte na 1 uur 35 minuten, zodat hij een gemiddelde maakte van bijna veertig kilometer per uur. Reinier Paping (Ommen) eindigde op korte afstand als tweede, Anton Verhoeven (Dussen) werd derde, J. Uithan (Groningen) vierde en K. Uska (Exmorra) vijfde. De weersom standigheden waaaronder werd gereden, waren zeer goed. Unilever heeft „pijn" gehad door de Afrika-belangen van de Britse tak van dit concern. Hoogovens heeft met een te snelle vergroting van de Europese staalproduktie te kampen gehad, waar door de staalprijzen gedaald en de con currentie, ook van buiten de E.E.G. toe genomen is. Maar de grote investerin gen gaan gewoon door en daaruit blijkt oA toch wel het vertrouwen van het be stuur in de toekomst. AKTT heeft zich opmerkelijk kunnen handhaven, als we zien, dat het fonds aan het eind van 1961 op 404 stond en nu op 400 pet. De ontwikkeling tot che mische onderneming en de prachtige re sultaten van de American Enka hebben hiervoor o.i. gezorgd. Kon. Olie spant ait jaar de kroon bij de internationals. De vooruitzichten der olie-industrie wor den reeds enige tijd beter beoordeeld, ondanks de overproduktie der Russische concurrentie en de nieuwe oliegebieden (Sahara, Canada b.v.). In 10 jaar tijds zal de consumptie van olieprodukten ver dubbeld zijn, aldus jhr. Loudon, de president-directeur der Kon. Shell. De opmerkelijke winstverbetering en de verhoging van het interim-dividend wek ken beloften voor de toekomst. De K.L.M., onze nationale luchtvaart maatschappij, had het dit jaar zeer moeilijk en de regering moest te hulp komen met leningen en garanties, om d periode van overcapaciteit in het ver voersaanbod te overbruggen. Van de industrie noemen wij de scheepsbouw, de textiel, die met een sterke bedrijfsteruggang hadden te kam pen. De scheepvaartbedrijven hebben het door de stijgende kosten en de zwa re concurrentie niet gemakkelijk gehad. Het koerspeil van de scheepvaartaan delen. is ernstig teruggelopen. Boten, daalden van 189 tot 134, Nievelt van 152 tot 107 pet v - 'T„'\ Cultures hebben weinig interessants- opgeleverd-dit jaar en konden zich, wat betreft de koersen, handhaven. Het wachten is op het herstel van de diplo matieke betrekkingen met Indonesië, na de afwikkeling van de kwestie-Nieuw- Guinea. De autobedrijven, zoals Ned. Ford, hebben goede zaken kunnen doen, nu steeds meer de personenwagen als da gelijks gebruiksartikel door de stijgende welvaart in zwang komt. De koers van Ford liep dit jaar van 790 tot 896 pet. op. De papierindustrie heeft dit jaar van concurrentie last gekregen, nu interna tionaal de produktie-capaciteit zo sterk is toegenomen. Men meent echter een stijgend verbruik van papier in de ko mende jaren te -mogen voorspellen. Van Gelder liep van 353 tot 244. pet. terug. Papierfabriek Gelderland van 770 tot 620 pet. Het bieraandeel d'Oranjebooxn verloor dit jaar 100 punten. Heinekens liep te rug van 595 tot 450 pct„ maar dit con cern had een belangrijke emissie. Ka- belfabriek heeft een mindere nettowinst over 1962 aangekondigd. De koers van Ned. Kabel liep dit jaar van 567 tot 470 pet. terug. Van de fluctuaties In de textielsector noemen wij van Vlissingen Katoen, welk fonds van 460 tot 266 pet terugilev, Schuttersveld van 300 tot 233 pet., Nij- verdal Ten Cate van 349 tot 226 pot. Rotterdamsche Droogdok Mij., scheeps bouw, daalde dit jaar van 545 tot 388 pet. De handelsbanken hebben een goed jaar achter de rug. al heeft men ook in deze branche te kampen met sterk stijgende (loon)kosten. De jaarverslagen worden overigens met vertrouwen tege moet gezien, na de tussentijdse berich ten uit het bankwezen. Het koerspeil van bankaandelen toont met een jaar gele den opmerkelijk weinig verandering. Ten slotte kunnen we opmerken, dat de obligatierente dit jaar weinig ver anderd is. De staat en de Bank van Ned. Gemeenten hebben voor een kleine ƒ700 miljoen op de openbare markt op genomen, waarbij de rente schommelde tussen 4 en 4Vi procent Overzicht fa. A. Makkreel ROTTERDAM, De staking van haven- arbeiders aan de oostkust van Noord-Amen- ,-a werd zondag een feit. Dit had tot gevolg dat reeds maandag in het telefonisch ver keer de --raagprijzen van importeurs behoor lijk verden verhoogd. Berichten vermeiden dat reders in de Verenigde Staten van oor deel zijn, dat deze staking wel van duur kan zijn. Roemeense mais moest ook belangrijk meer worden betaald. Houders van loco Amerikaanse no 3 en no. 5 gerst verhoogden hun vraagprijzen aan merkelijk. Franse gerst disponibel te Rotter dam werd een fractie hoger genoteerd. Ver der kunnen er enkele zaken in Engelse gerst op aflading januari worden gerapporteerd lange I De prijs is wel concurrent t.o.v. de Franse. De prijsstijgingen van aangekomen en spoe- Ook de vorst sprak een woordje mee. De dig gewachte gralnsorglmm is we! bijzonder binnenscheepvaart, die tijdens de kerstdagen sterk geweest. Er blijft nog steeds eer. be- gehee! st-.l lag, blijk', reeds gedeeltelijk ge-1 perkt boordvrij aanbod in de markt. Toch stremd te zijn. Het vervoer van grondstol- aim er nog wel enke'.e boten met milo voor fen naar de binnenlandse mengvoederindus- J de staking vertrokken trie noodzaakt nu dikwijls hoge kosten te maken. Men wordt hier dus geconfronteerd met twee situaties, u aarvan het einde heel spoedig, maar oo-- nog dagen kan duren. Men had in het binnenland we! de nodige aandacht aan de directe zaken te besteden; de allaadposities ontmoetten hierdoor totaal geen belangstelling. Deze week had tevenB slechts een beperkt aantal werkdagen. De beurshandel kwam eerst donderdag op gang. MAÏS DUURDER Disponibele Laplata maïs af pand werd ho ger genoteerd, evenals stomende posities. Er bestond maar matige kooplust voor dit arti kel. De verschepingen naar Europa van La- platamais was deze week bijzonder klein. Kopers van gele Amerikaanse mals hadden alleen belangstelling bij boten die reeds wa ren vertrokken. De prijs t.o.v. de vorige week kwam aanmerkelijk hoger te liggen. Er is wel wat stomende mats onderweg, die begin januari in Rotterdam wordt verwaebt. Afla- dingen waren totaal veronachtzaamd. Voor In haver kwamen enkele zaken tot sund m 2-40 lbs stomend en Canada feed haver half januari gewacht. Ook disponibele rogge moest duurder worden betaald. Spoedige Amerikaanse en Canada rogge is nog maar mondjesmaat te koop. Offertes van Deense rogge op qfïadlng januari zijn dus wel in teressant. VEEKOEKEN RUSTIG Op de veekoekenmarkt was het rustig met de zaken. Na de feestdagen was de markt even aarzelend, doch door de aanhoudende vorst kwam er meer belangstcil-ng voor spoedig en loco goed. Lljnschilfers en schroot, zonnepitscbroot en katoenprodukten waren gezocht. Aangekomen Laplata grint werd geschikt geoffreerd. Zaken op aflading interesseerde ook de kopers niet zo zeer deze week. 1 tot 10 woorden ƒ1,25 Elke 1 tot 5 woorden meer: ƒ0,60 Voor advertenties onder nummer 25 et extra Bewijsnummers alleen op verzoek (kosten 15 cent) Losperm.m. 004 Bij kontrakt van 500 nun. 20 ct. 1000 nun, IB ct 2500 mjn. 18 ct nvm. koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 cm. breed) of 2 kolommen (8 cm. breed) Maximum lettertype: 10. 12. 18 pnt (Spartan) Zowel voor een verblijf In de beJfei1 a}?'? Tj L^vSjfe Zuiden (Lago Maggiore, M. v. Lugano), kunt U een Reuze maken uit de vele fraaie chalets. Wij zenden U grabs onze ge'fllustr. lijst v. seizoen 1963. VACANTIE-SERVICE", Terweeweg 74, Oegstgeest, tele foon 01710 52859. Woody Woader, moderne hou ten vacantie bungalows voor zelfbouwers. 420 x 520 1645 of 65 per maand, zonder verf en glas. Dubbelwandig. Isola tie en Jcamerindeltog. Goedge- keurd voor 6 personen. Leve ring uit voorraad, ook groter of kleiner. Terxeintjes te huur op contract. Plak één gulden extra op briefkaart voor een catalogus of giro 44486. Iede re werkdag, ook zaterdag, zijn alle afmetingen zonder ver plichting te bezichtigen op het showterrein van de fabriek: Bovenstraat 218-228 Rotter- dam/IJsselmonöe. tel. 010* 134525. (Over 12 weken is het voorjaar) In het CHR. STREEKZIEKENHUIS BETHESDA te Vlis- singen wordt gevraagd event, huishoudkundige. - Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties met inliohtingen te richten aan de adjunct directrice. Modellen gevr. De Rotterdam se Kappersvakschool. Instituut Recourt, Permanenten, water golven, spoeling. Nieuwe Markt 29, tel. U6514. Rusthuis „de Westhoek" mo dern bejaardentehuis te Zeven bergen 70 bewoners, vraagt eenvoudige juffrouw als hoofd van de keuken. Salaris nader overeen te komen. Brieven aan de directrice. Verpleegster worden. Onze cur sus vangt aan begin januari 1963. Inlichtingen Direktriee Diaconessenhuls. Parklaan S5A, Eindhoven. Gevraagd in tehuis voor be jaarde dames een flinke ver pleeghulp of iemand die daar voor opgeleid wil worden. Zr. Vermeulen. Stadhouderslaan 124. Den Haag tel. 070-552047. Gevr. in Kralingen in gezin met kinderen, een flink meisje als hulp in de huishouding, liefst boven 16 j. In of extern, meerdere hulp aanwezig. Tel, 133838. Inkoop: Goud, Zilver, horloges. Juwelier R. C, Lückcrath. He- negouwerlaan 73 Botterdam. Tel. 39485. Be koop alles. Pabrieks- en kelderoprulmingen. inboedels, lompen. Ijzer en metalen. TeL 83824. Hamelstraat 42b en 44c, A Visser. Gevraagd: nette meisjes voor de paktafel. Soil, schrift, of na tel. afspraak. Schroder. Lijn baan 91. Rotterdam. Tel. 117660 Herv, rusthuis te Sliedrecht vraagt een flinke huish. hulp intern. Hoog loon. vrije kamer. 45-urige verkweek. Prett. werkkr. Stationsweg 4, Slie drecht. Gevraagd verkoopster, moet te vens In staat zijn lichte admi nistratieve werkzaamheden te verrichten. Soil, na tel. af spraak. Foto Bam, Nieuwe Bin nenweg 221. Tel. 34 85 3. „Protestanten van 17 jaar en ouder, wordt lid van onze Ver, Protestantse Dansklub „Pro- dans". Kunt U niet dansen, geen bezwaar, U leert het van ons". Brieven onder nr: 8088 Bur. v. d. Blad. Handelsinstituut Posnpenburg, Mathenesserlaan 481. teL 38391. Jan. nieuwe cursussen. Insehr. vanaf 2 jan. "53. Steno, typen, talen, boekhouden. InL dagei. van 2 tot 9 behalve zaterdags. Simca-rijschool De Groot lest vanaf heden met nieuwe Sim- ca 1000, Etoile en Ariaae ƒ75 per cursus. Vespa-, Lambret- ta-, N S.U-scooters 35 p. cur sus. Hooidrift 65, tel. 3.6-" 3.96.19. Financiële instelling heeft geld beschikbaar voor hypotheken. Makelaar N. T. Weijers, Bea- trixstraat 14. Rhoon, Telefoon 01897—3005. Wordt wakker, loopt niet naar een koekebakker, maar naar de vakman. 2 fauteuils, 4 stoe len overtrekken vanaf f 27.50. G. Geneugüjk, Pleretstraat 35a, Noord, tel. 113551, na 5 30 uur 120629. Dekens overtrekken. Lev. van rotan-stoelkussens, schuimpUs- tic bedden 10 cm dik. Deken- overtrekkerij, le Pijnackerstr. 10, telefoon: 40051. WUt u goedkoop uit zijn? La?.* dan uw meubelen stofferen door H. de Haan. Gediplo meerd stoffeerder. Waterioostr. 163. tel. 121767. ALTIJD SUCCES MET ONZE MULTÏ-FOTO's. (12 verschillende foto's met vergroting) 5.95. Aert van Nesstraat 58, tel. 123347. Pasfoto's klaar in 7 minuten. Voor ontwikkelen en afdruk ken „Foto HOOSE", alle mer ken camera's. Betaling ook op conditie. Dordiselaan 44, tel.: 74347. Rotterdam-Zuid. Kredieten tot 4000 voor aan koop meubelen en woning-tex tiel. Vraagt gratis folder. Dis crete behandeling en zeer la ge aflossingen. Postbus 1083 Rotterdam. Inkoop, verkoop, nüL vergro- iingsapp. en kijkers. Camera koopjes met garantie. Bram Boogerman, Fotohandel. Dordi selaan 10c, telefoon 73216. Gaat TT een schrijfmachine kopen, kom dan by ons even binnenlopen. Handelsonderneming A. v. d, VISCH, Hene gouwerlaan 25 - 33 Telefoon 37597. Teak bankstellen, teak eethoeken, salontafels en berg meubels. Desgewenst financiering. Onze eigen stoffeerder^ is een garantie op al ons stoffeerwerk. Laat daarom uw oude meubelen ook door ons stofferen. Telefoon 83821, s avonds tel. 133909135151. Kievitstraat 17 (zijstraat van Noordplein). S.G.A. Liiliput, bet ideale ver stelbare plastic slipje voor cel- stof luiers. Kooien voor kooien. Grote keu ze hondesportartikelen. De grootste sortering vindt U in de Zwart-Janstraat 77, telefoon 41005. Showroom: Zwart Jan straat 92. Invaliden 10% kor ting. Gratis Animo-zegels. Kuil uw oude meubelen ln bi] aankoop van nieuwe. Vraag vrijblijvend taxatie. Cor Roe meubelen. Oostzeedijk 344—364 hoek Oostplein. Tel. 133744. Kasten, toonbanken, vitrines, M. C. Conijn, Zaagmolenstraat 141, Rotterdam. Telef. 43232. Slaapbanken, Bankstellen. Eet hoeken, Bergmeubels, Salon- kasten. Vraag graü3 catalo gus. De Specialist, Burg. Roos straat 21. 22, 23 en 24. Telef. 85389. Stofzuiger stuk? Bel op 82222. Reparaties aan alle merken. Nieuwe en gerevideerde stof zuigers. met garantie lever baar. N.V. Eltronos. Schlekade 113. Bouw zelf binnen- en buiten deuren, aanrechten, closetpot ten. wasbakken, hout alle ma ten, asbest en gegalv. golfpla ten, trottoirtegels, hard-, zacht- en tegelboard, ruberoid schoor steenmantels. Lage prijzen. Firma Mereurius. Zwaanshals 110b. Telefoon 85651. Wij leveren U reeds Zweeds hardboard voor f 1,4» per m2. Deha's Board- en Trlplexhan- deï, Sophiastraat 140, telefoon 130314. Vleessnijmacbines, snelwegers, registers, «1. gebakt, en eL kof fiemolens bij Leeuwenburgh, Goudsesingel 147. telef. 135995. Exploitatie Mij. vraagt beleg gingspanden met of zonder ge breken. Br. roet uitvoerige in lichtingen no 9110 Adv. Bur. Harte. Bergweg 218, R"dam-ll. Alphen aal. Rijn. Moderne mlddenstandswonlngen met ei gen grond. Degelijke bouw. Royale woonkamer van ca. 25 m2, 3 slaapkamers. Badcel. enz. Prijzen v.a. ƒ27.500 kJk. InL Makelaarskantoor Van 't Hof, Gouda. Van Hogendorp- plein 27. teL 01820-2765 <b.g. g. 6015). Berfcel en Rodenrijs. Ruime moderne mlddenstandswontog op prima stand met ruim uit zicht ƒ42.500 k.k. Grote woon kamer, 4 slaapkamers, enz. Leeg ongeveer juni 1983. IrJ. Makelaarskantoor Van 't Hof. Gouda, Van Hogendorpplein 27 tel. 01820-2765 (b.g.g. 6015). Te huur gevr. 4- of 5-kamerwo- ning in vrije sector. Rotter dam of omg. Hoge huur geen b(2«. Br. onder no. 8091, Bur. van dit Blad. Wie heeft voor ons jonge mensen die graag willen trou wen enige kamers of woning te huur te Rotterdam? Gunsti ge referenties. Brieven onder no. 8092 v. d. Blad.» Bodegraven. Eengezinswonin gen met voor- en achtertuin, degelijke bouw. Vanaf 22.800 kJt. (eigen geld totaal onge veer f 4000 en maandelijks f 127 voor rente en aflossing). Voor bezichtiging balen wij u na telefonische afspraak van station Bodegraven of Gouda. Ini. Makelaarskantoor Van 't Hof, Gouda. Van Hogendorp plein 27. tel. 01820-2765 (b g.g 4015). Laat uw bedden en matrassen vakkundig repareren, bijvullen en driedelig maken. Speciaal adres voor kapokmatrassen. Beddenmakerij H. J. v. Leeu wen. Nic. Beetsstr. 58. Span gen, tel. 50946. Overhemdenreparatie, Nieuw boord compleet 2.Mar. de Vries, Riederiaan 61, naast De Zwaluw. Kunstgeblttenreparaties, le kt werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. U kunt erop wachten. Instituut ..Bantilia". Hoogstraat 40, tel. 126010, Rob terdam. Overhemdenreparatie. Ons er- kend ateBer werkt alleen met le klas overhemdennaaisters. Klachten dus uitgesloten. D. v. d. Heuvel. Abr. Kuyperlaan 63a, tel. 86902. Burg. Baumann- laan 93a, Overschie. teL 42841. Voor halen en bezorgen telef. 86902. Duitse, - Zwitserse, Oostenrijk se. Hollandse vriend(inn)en wensen briefwisseling enz. In lichtingen Gratis! Wereldkoe rier. Box 6057, Rotterdam. Te lefoon S330Ö. Word detectives (Beroeps of bijverdienste). Gratis inlichtin gen over schrift, opleiding 1 Particuliere Recherche. Nieu we Binnenweg 352a. Rotter dam, TeL 33300. Rechtsbijstand, advies, kon trakt, inkasso enz. v. Driel. Noordsingel 228. van 9-20 uur tel. 010-44787. Verhuizingen van en naar alle plaatsen Van de Plaat en van Gelderen Allard Pïersonstraat 55. tel. 50427, Maashaven 39. tel. 170867. Huwelijksbemlddelingsbureau. ..Eliëzer", 's-Gravenhage, Ma- retakstr 26. Tel. 321241. Giro 13414Q (Na overmaking 5 volgt inschrijving onder toe zending uitgebr. gegevens). Mdrklin baan te koop. Groot rij empl. Pas nieuw van ca f 2200 voor S 1000. Dus buiten kans. Nieuwstesten, Nieuwe Binnenweg 352a. Rotterdam, tel. 010*33300. U slaapt weer als een roos op een door Hendriksen prima ge repareerd bed. Vraag pnjs. Oostplein 51, naast Vrije volk. lel, 131992. Huwelijk. Vraagt vrijbl. ini. in gesloten blanco couvert over bonafide en succesvolle huw. bem, aan Alg. Ned. Contact bureau. Postbus 8, Lichten voorde. Uw hond kerngezond - DOG-O-SAN-vita- als U dagelijks wat minen door het eten doet. Let op! Drie busjes geven recht op een fraaie honden-herken- nings-pénning met naam. En. Cat-O-SAN voor Uw poes! Katers castreren 2.- desgew, thuis. De enige in Rotterdam bevoegd met rijksvergunntog. A. v. d. Lee. Fijackerplein 14b, tel. 43496. Lampekappen overtrekken, al le maten. Spec, adres. J. C. J. v. Aiohen, Jacob Catsstraat 127, bij Noordsingel, telef. 40186. Eigen atelier. Te bereiken met tram 1114. Chr. contactbureau voor Ne derland. Lindelaan 32. Krom- menie. Huwelijksbemiddeling en briefw. Voor tol. postzegel bijsluiten. Kunstgeblttenreparaties in uur klaar. Claes de Vrieselaan 21b, Rotterdam, teL 51975, W. ZÊIISTRA en CO-, Zaagmolenstraat 42-48>t - - „...Telefoon .010-— 84147 Gemeubileerde kamer te huur ta moderne flat in de Crabbe- wljk te Dordrecht. Brieven on der no. R 6083 Bureau van dit Blad ot telefoneren Dordrecht 20945. Verhuur van gelegenheidskle ding. Hoeden enz. J. Verbaas Zn. Maat-Kleermakerij. SchietbaanlSan 86. Tel, 33528. Botterdam. Te huur kamer-keukenwonlng, Tochtstraat. Huur 6,15 per week. Br. no. 9138 Adv. Bur. Harte, Bergweg 218. Verlmn r van stoelen, tafels. glaswerk, porselein, enz. Voor elke gelegenheid. Gebr. Bonter N.V.. Lombardkade 17, telef. 11.8805. Eigen transport CttroCns 2CV - Renault»" Volkswagens. L. Vogelexacg, Molenwaterweg 25, S'dam, teL 40904, b.g.g. 48206. AutCs zonder chauffeur keuze uit 9 modellen 4-, 5- ®- en- 3- persoons Busjes en bestelwa gens. Imperiaals. Gulden's ver huurbedrijf Dorpstraat 13» Ba- rendreebt, tel. 01806—3337 of W|j zijn bet grootste en het goedkoopste adres van R'dam en omstreken van gebruikte Scooters, Motoren en Zij span wagens, Vespa's, Bella's, Heinkels, Lambretfca's, Capri's, N.S.U. motoren, BSA Twin. BSA L Matchless Twin, Matchless I, N.S.U. Max, ZOndapp, DE.W, Maico, NSU de Luxe. INRUIL, FINANCIERING EN SCHRIFT. GARANTIE Gaffelstraat 5a, Rotterdam, Tel. 010-54089. 's AVONDS GEOPEND. ORIGINELE AUTORUITEN VOOR ALLE MERKEN, Ruilatraat 103105 TeL' 59600 Rotterdam-W* Reeuwijk. 3 en 4 kamerflats. luxe uitvoering met en zonder centrale venvasmlng. Prijzen vanaf 23.000 of 4300 eigen geld en 165 per maand. Ini. Makelaarskantoor Van 't Hof, Gouda. Van Hogendorpplein 27 Tel 01820-2765 (b g.g. 6015). Gorinchem. Bungalow met 950 m2 grond. Zeer rustig gelegen, dlrekt bij autosnelweg. Woon kamer 5.50 x 4 m. 3 slaapka mers, enz. garage ƒ55 000 k.k. InL Makelaarskantoor Van "t Hof. Gouda. Van Hogendorp plein 27. tel. 01820-2765 (b.g g I 6015). (til M»«fcUft ma mouw MAR 7 POS WB)|» N -KAAIë 8ANO 18.» Te koop aangeboden Cello 373 en viool 275. Schoon- veid 42. TeL 76657. Te koop: Am. orgel, in goede staat. Prijs 150. C. van der Meer, Walenburgerweg 16. tel. 41552. Orgels - Piano's. Grote sorte ring in moderne nieuwe en be speelde instrumenten. Prachti ge electaische orgels met en /onder pedaaL Kimball en ,-n Pianohandel. Cel. 01725-2541. Bodegraven. (bij Vlietlaan) Gar. BERKELSTRAAT 41-43 „OU. Dealers - Inrutlservice" Tel. 131779. b.g.g. 32517—127115 CITROEN IDEAL, 39.000 km. kL rood-zwari, in nwe staat 1962 OPEL KAPITAN LUXE m. radio, seh.dak, enz. 1960 MERCEDES BENZ 220 SE kl. grijs, m. seh.dak, radio 1960 MERCEDES 220 SE kl. zwart, m. rood led. bekl., seh.dak, radio 1961 Rockanje. Luxe bungalows in fraaie omgeving met 3 slaap- f KI"-, W- biautv, radio. kamers. keuken. bijkeuken,sob dak 1962 complete badkamer, garage.MERCEDES 180 D diesel centrale verwarming enz. i m 192.500 k.k. tol. Makelaars-m' rvldak, radio, enz. 19o9 kantoor Van 't Hot. Gouda. Van j MERCEDES 180 D diesel Hogendorpplein 27. tel. 01820-m. 1. plaatsdiade 1959 Hazerswoude (dorp) Royale; kt. crème> 65.000 km. nUddenstandswoniag aan de ze Jan Steenstraat (helft van, zeer goeae staat 1938 twee onder één kap) met to-i taal ca. 245 m2 eigen grond Woonkamer 5 x 5 m (ged, 3.50 m2), 4 slaapkamers enz. ƒ35.500 k.k Zomer 1963 ople vering. Thans nog lage kosten. InL Makelaarskantoor Van 't Hof. Gouda. Van Hogendorp- plein 27. tel. 01820-2765 (b g.g. 6015). Zwijndrecht. Royale midden standswoning met 3 slaapka mers. met en zonder garage, 27.500 tot 31.500. InL Make laarskantoor Van 't Hof. Gou da. Van Hogendorpplein 27. tel 01820-2765 (B g.g. 6015). Waddlnxveen. Middenstands- woningen met 4 slaapkamers. Luxe uitvoering Oplevering nazomer 1963. Met en zonder garage. Prijzen van 29.975 tot f 36.000 k.k. In Makelaars kantoor Van 't Hof. Gouda. Van Hogendorpplein 27, tel 01820-2765 (b.g.g. 6015) - Beleggingspanden «e koop. Te bevr. bij W. de Geut. Mak. Hordijk 318. Botterdam (26) Telef. 19 28 38» Hedenavond geopend. Deze bij nieuwkoop ingeruil de automobielen zijn van le eigenaar aangeboden met ga rantie (keuring ANWB) enz. Te koop: een 3-wleBge motor- TRUC „Heva'% 200 cc J.L.O., 10 pk. Grote open laadbak, met ,.Esso".reclame opdruk. Laad vermogen 600 kg. In staat van nieuw. Zeer geschikt voor pe troleum-, groente- of melkftan- dela-ar, of terrerawerkzaambe- S?n- s- Hoevenaren, Baan 26. tel. 04169—J3L Dus sen (NJB.). Autosloperij A. Visser en-Zn. vraagt te koop: alle merken sloopauto's. Ruime keus onder delen voorradig. Ommoordsc- weg 48 (zijweg Terbregseweg) Rdam. el. 010-138S47, na 18 uur 131623-184590, Autosloperij en bergingsbedrijf P. Etoekestljn, Maassluisseweg 1, Maasland. Tel. «189923379. Een zaak die een naam te ver- dezen. heeft. Daarop Kunt u vertrouwen. U belt ons en wij zorgen voor de rest. «4 3 maanden op proef. Hoge inruilprijzen. -.t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1