Dorpen afgesneden van de buitenwereld Deltawerk door ijs bedreigd Katanga „Weigeraar" doet zestig rotjes ontbranden Oud en Nieuw langs de weg in hopen sneeuw H HH HH HH DE KLERKeZN Sneeuwduinen: auto's Rijksweg 13 muurvast imÊmmÈÊiSsg, ,stSpJ Moeilijkheden op Goeree Koude douchein Buikslotermeer Oliebollen en bulldozers januaRI '96± 59,- Strijd tegen de opgehoopte sneeuwmassa s W.-Europa gebukt onder het barre winterweer m Iets voor u? Vulkaanerupties in Indonesië Zelfs in de Den Haag bleef het rustig Jongen (10) zeer ernstig gewond Mr. Kortenliorst in ziekenhuis Enfin R ijrijp PARTIJEN VERKOOP \\\V\ ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 2 JANUARI 1963 Afgesloten NIVEA beschermt (Van een onzer verslaggevers) Op Nederlands drukste rijks weg (Den HaagRotterdam) is' het verkeer gisteren en vandaag! ondanks het feit dat de weg met pekel was bestrooid en met bull-j dozers was bewerkt verscheidene malen ernstig gestagneerd ge-j weest. j Tussen Delft en Rotterdam] stonden zo nu en dan kilometers lange files te wachten als een auto in de sneeuw was vast gelopen en losgesleept moest worden. Militairen ingezet 1 MM (Vervolg van pag. 1) GUERRILLA? VOORWAARDEN TAKTIEK AD0ELA In Nederland, heeft het Nieu we Jaar in alle rust en stilte zijn intrede gedaan. In tegenstelling tot vorige jaren zorgden de felle kou en de dikke laag sneeuw die de straten bedekte, dat de poli tie in alle steden van ons land (zelfs in Den Haag) slechts spo radisch in actie hoefde te ko- toestand is nog steeds zeer ernstig, men. De mensen die andere ja-] VipriTi t* ren zo graag te vangen zijn voorj t> een vanachter de ramen van goed verwarmde kamers, oliebol in de hand. Ook Goeree-Overflakkee heeft zijn deel gekregen van de win terse misère. Vrijwel alle ver keerswegen, van Ooltgensplaat tot Ouddorp, een afstand van ongeveer veertig kilometer, zijn door stuifsneeuw geblokkeerd. ONGELOOFLIJK VOORDELIGE 22 SALONKASTEN Afro-TEAK HUISKAMERS FAUTEUILS Ci irona o Na de eindeloze sneeuwval van ;:®o&dag heeft de steeds ia bracht itOenemende wind op de eerste dag "0&H het nieuwe jaar voor bijzonder y vftl ongerief gezorgd. Talloze dorpen ,!Ws namelijk door de stuifsneeuw van -sde buitenwereld afgesloten geraakt jren het heeft vaak uren van zware arbeid gekost de wegen weer be- igaanbaar te maken. Ook het trein- verkeer heeft gisteren met ernsti- ;g* moeilijkheden door opgewaaide sneeuwbanken te kampen gehad. ï>e treinenloop was zeer onregelmatig en de situatie droeg vooral in de kop van Noord-Hoiiand een ernstig ka rakter. In de buurt van Oosthuizen, op de lijn Hoorn-Purmerend jS een reizigerstrein In een anderhalve me ter hoge saeeuwbank ontspoord. In het Oosten van het land heeft de sneesiw autobusdiensten gedwongen te staken. In de Krimpenerwaard waren de tuhnenwegen gistermorgen vroeg op ve le plaatsen onbegaanbaar. Op sommige plaatsen had de sneemv over honderden meters een dikte van een halve tot een meter. Van twee Provinciën kwamen niet minder dan vijf bussen vast te zitten en wel in Krimpen aan den IJssel, Bergam bacht en Gouderak. jia het middaguur kwam bet verkeer pas weer langzaam op gang en tegen de avond was de situatie weer vrij normaal. In de buurtschap Havilchorst zijn de j bewoners reeds twee dagen van brood -verstoken. Uit de bossen in de omgeving komen hongerige herten naar de boerde- rüen op zoek naar voedsel. Ooltgensplaats bleek via de weg niet meer 'bereikbaar. Dertien auto "s, waar- van er zelfs enkelen in «en sloot terecht zijn gekomen versperden de weg. Pogin gen om de sneeuw te ruimen hadden (Van onze speciale verslaggever) weinig resultaat, daar de wind alle werk te niet deed, In Noord en Zuid-Holland moesten gistermorgen vele busdiensten worden gestaakt. Later op de dag kwam het ver keer weer geleidelijk op gang. De stuifsneeuw heeft de dorpen Hoog land, Spakenburg en Bunschoten vol komen geisoleerd. Er was geen verkeer mogelijk over de weg naar deze dorpen die vanuit Amersfoort gaat Een van. de plaatsen die totaal afgesloten raakten van de buitenwereld was Viexpolders. Brandweer en blokploegen van de B.B. slaagden er in enkele wegen sneeuwvrij te. maken. Op rijksweg 1 van Amsterdam naar het Gooi zijn gisteravond grote verkeersopstoppingen ontstaan. Behalve het normaal reeds drukke verkeer was ook het verkeer AmstedamUtrecht via deze weg omgeleid, omdat rijksweg no. 2 wegens onberijdbaarheid gesloten was (Advertentie) Xn geheel West-Europa is het nieuwe jaar met zeer slecht weer ingezet. Voor al Engeland krijgt het zwaar te verdu ren. De Engelsen gaan gebukt onder de zwaarste sneeuwstormen sinds 82 jaar en er wo-rdt nog meer sneeuw verwacht. Tientallen dorpen zijn van de buiten wereld afgesneden door 5 meter hoge sneeuwbergen. De Ierse Oostkust wordt geteisterd door storm, waardoor de spoorverbin ding tussen Dublin en Wickiow is uit gevallen. Ook Schotland krijgt zijn deel van de ellende. Noord-Frankrijk ligt onder een dikke laag sneeuw en in Oostenrijk is nog eens ernstig gewaarschuwd voor het ge vaar van lawines. ïn Noord-Zweden is het kouder dan waar ook in Europa, maar de wind is er belangrijk minder. Er viel vannacht sneeuw bij temperaturen tot 35 graden onder nul. Ondanks de gladde wegen werden geen ongelukken gemeld. Oorzaak van de stagnatie was de wind. idie de sneeuw op de weg richting Rotter dam hoog opjoeg en ware sneeuwduinen j deed ontstaan. Slechts een smal pad bleef open en zodra een auto daar van afslipte i zat het hele verkeer muurvast. Gistermiddag hebben zo vier a vijf- honderd auto's meer dan een uur staan wachten. Een bulldozer van de Rijks- waterstaat moest er aan te pas komen om de weg vrij te maken. Automobilisten die de oude Rottexdam- seweg wilden nemen zagen zich ook daar de weg versperd: de politie had de weg voor een gedeelte van de dag afgezet omdat ze onbegaanbaar was. Ook vanmorgen heeft het verkeer van Den Haag naar Rotterdam aanzienlijke vertraging ondervonden. Opnieuw als volg van de wind die sneeuwhopen van een meter en hoger had opgeworpen kon den de auto's kilometers lang slechts stapvoets rijden. Vele automobilisten had den daardoor een oponthoud van zeker eer, uur. Verscheidene automobilisten hebben gisteren hun auto aan de kant van. de weg laten staan en zijn verder gaan lopen. De politie heeft er 's nachts waar- schuwingslichten bij geplaatst omdat de wagens gevaar voor het verkeer op leverden. verklaard. Bij Muiden en Naarden ston den files van vele kilometers lengte. De N.Z.H.V.M. zou voor vandaag laten ver vallen de diensten tussen Leiden en Katwijk zowel via Rijnsburg als Valken burg. Er zou getracht worden enkele ïioodverbindingen in te leggen. Gister avond werd de toestand eerder slechter dan beter. In Noord-Brabant was bij voorbeeld Oss niet meer bereikbaar voor busdiensten. De Westiandse Stoomtram Maatschappij moest haar diensten van Rotterdam naar het Westland staken. Op de Veluwe hebben militairen de drukke weg ApeldoornZwolle proviso- risch sneeuwvrij gemaakt zodat er weer I enkele busdiensten konden worden her- vat. Militairen werden gisteravond ook j ingeschakeld op het traject Apeldoornj Arnhem. In de Wieringermeer waren de j dorpen langs de grote wegen nauwelijks begaanbaar voor auto's. De sneeuwschui- j vers bleken niet opgewassen tegen de i geweldige sneeuwmassa. i Gistermiddag bleek het gehele dorp Muiderberg volkomen te zijn geïsoleerd, i doordat de enige verbindingsweg van het dorp naar rijksweg 1 door de opgejaag de sneeuw was versperd. Tegen de a- vond trok een dorpsomroeper door de gemeente om vrijwilligers op te roepen om de weg vrij te maken. 15» mannen begonnen het moeizame graafwerk en na uren hadden zij een smal pad gemaakt, dat echter niet voor auto's begaanbaar bleek. Het zou kinderachtig zijn een traditie van jaren zomaar ineens los te laten, omdat het een beetje koud isDe leden van de Haarlemse zwemvereniging Njord hebben er tenminste niet lang over gedacht, of zij hun traditio nele Nieuwjaarsduik in de golven voor Zandvoort dit jaar achter wege zouden laten. Zij gingen gewoondoor en trokken zich niets aan van de oostenwind en de sneeuw. Elders in het land had men het te druk om aan een duik in zee te denken. Op Schier monnikoog was inderhaast een stan- en landingsbaan in orde gemaakt voor een klein vliegtuig van de vliegbasis Leeuwarden. Het moest vanaf hst geïsoleerde eiland een zieke halen en naar Leeuwarden brengen voor op name in een ziekenhuis. Bij een uitbarsting van de vulkaan Gama- lama op het Oost-Indische eiland Ternate zijn op oudejaarsavond 5 mensen omge komen, aldus radio-.Djakarta woensdag morgen; 3 personen zijn ernstig gewond en 2 worden vermist. Het leger verleende bijstand bij de evacuatie van 3000 van de 13.000 inwoners van het eiland. De marine voerde voedingsmiddelen en medicijnen aan. Ook de Merapi zou tot uitbarsting zijn ge komen. Als Tsjombe over veertien dagen nog geen positieve maatregelen heeft geno men. zullen „andere stappen worden overwogen", aildus Oe Thant. Ook de Katangaanse luchtmacht krijgt nog enige tij-d om aan de opdracht van de Ver. Na ties, de toestellen „in te leveren" te vol doen. De vliegtuigen zullen slechts wor den beschoten, als zij aanvallen doen of over VN-bases vliegen. Ongeveer tege lijkertijd werd in een Nieuwjaarsbood schap van Tsjombe (welke voorgelezen werd door „minister van buitenlandse zaken" Kirnba, die wel eens als de ster ke man achteT Tsjombe wordt be schouwd) de bevolking van Katanga op geroepen tot een guerrilla tegen de „be zettingstroepen van de VN". Gezegd werd. dat Tsjombe zelf het bevel over de gendarmerie op zich heeft genomen en de „verzetsoperaties" zal leiden. Intussen wordt gemeld, dat Tsjombe naar Elizabethstad wil terugkeren als hij een vrijgeleide krijgt. Hij zou ook be- reid zijn. zijn financiële vertegenwoordi ger van Roey naar Leopoldstad te laten gaan om te spreken over de verdeling van de inkomsten. Tsjombe bevond zich toen in Kolvvezi. Van Roey zou direc teur van de Nationale hank van Katan ga worden. Voorts zou Tsjombe willen onderhandelen op grond van een Brits bemiddelingsvoorstel, dat voorziet in een wapenstilstand ('waartegen de regering in Leopoldstad reeds heeft geprotes teerd). Of de VN nog voorwaarden ac cepteren, is niet bekend. Gardiner, het hoofd van de Kongo-operaties van de VN, heeft meermalen gezegd, de verkla ringen van Tsjombe niet meer te gelo ven. Alles herneemt langzaam maar zeker weer zijn loop in Elizabethstad. Het vlieg veld is weer vrij voor alle verkeer. De Nationale bank is heropend. Ook in de Afrikaanse wijken heerst geen vijandige stemming tegenover de VN-troepen. Be schuldigingen over door de VN-troepen begane wreedheden worden naar het ryk der fabelen verwezen. Wel wordt beves tigd, dat de Katangaanse gendarmerie een aanzienlijk aantal Baloeba's heeft uitgeroeid. De berichten over VN-wandaden z(jn volgens VN-autoritelteen van dezelfde aard als die in de witboeken en zwart boeken, die zijn uitgegeven door de pers en propaganda-organisaties van Tsjombe na de operaties van december 1961. „Wij zyn van mening, dat de tjjd is aangebro ken, dat de wereld de taktiek van Tsjom be in dit opzicht moet kennen", aldus de woordvoerder. Vermelden we nog, dat premier Adoela in Leopoldstad een maatregel heeft ge nomen, die veel stof zal doen opwaaien. Hij heeft nl. het parlement tot maart met een nnshnntip bekeken hef wr-i De jaarwisseling in Den Haag is ove-gedwongen vakantie naar huis gestuurd. - j rigens heel rustig verlopen. Natuurlijk j Hij hoopt, dat over drie maanden de zit- Dranaen van Kerstbomen en het laaiden even over twaalf door de gehele i tingen van het parlement ..opbouwerr- afsteken van rotjes nu maar eenss'a^ 'n verschillende straten kerstboom-' der" zullen zijn. Adoela. die beweert vol- inmnAfo, r!qv, vuren hoog op en natuurlijk knalde komen in overeenstemming met de grond zijn broekzak. Daar ontbrandde het rotje toch. Het was een z.g. nabrander, waar bij het altijd even duurt eer de vonk van de smeulende lont het kruit bereikt. Met het ontploffende rotje ontbrandden ook nagenoeg alle andere zestig rotjes. De jongen kreeg zeer diepe brandwonden en gilde van pijn. Zijn Meren vatten vlam. D genten die het gillen hoorden snelden toe. Zy wentelden de jongen door de sneeuw en probeerden zo zijn brandende kleren te doven. 7,ij trokken hem de smeulende broek van het lichaam. Een dokter van de GGD verleende eerste hulp. Per ambulance is het slachtoffer tje naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij van zijn middel tot zijn voeten met wond enwas overdekt. Zijn Overdekt met diepe brandwonden en in zeer ernstige toestand is eergister- nacht even na twaalven de 10-jarige Simon S. uit de Breugheistraat In Den Haag naar het gemeentelijk ziekenhuis Zuidwal gebracht. Om twaalf uur ging de jongen mei zestig rotjes in zijn zak ken de straat op. Hij stak een rotje aan en wierp het weg. Toen het rotje niet meteen ontplofte dacht de jongen dat het weigerde. Hij raapte het op en stopte het terug in nuneven na de laatste klokslag overal vuur werk, maar tot ernstige incidenten is het toch nergens gekomen. Het waterkanon is niet van stal ge weest. Slechts op de hoek van de Gou verneurlaan en de Allard Piersonlaan een berucht punt tijdens de Haagse Oudejaarsnachten moest de politie krachtig ingrijpen toen een groep van ongeveer zeventig jongelui geen gevolg gaf aan herhaald bevel uit elkaar te gaan. Even zijn de sabels getrokken en er is een charge uitgevoerd. De uitgebreide politiemaatregelen, het krachtige optreden verleden jaar en het jaar daarvoor, en 'het goodwill-werk van de afdeling voorlichting van de Haagse, politie onder ,de jeugd en onder de ouders zal van invloed zijn geweest. Ook het weer werkte mee want het was bitter koud en er stond een krach tige wind. De meeste kijkers bleven liever bij de kachel, bij de tv en bij de oliebollen. De sneeuw was wel naar de zin van de 'baldadige jeugd, maar toen kijkers ontbraken had het uithalen van „sterke staaltjes" door gebrek aan ..bewondering" veel „aantrekkelijks" verloren. wet te handelen, leeft al enige tijd in onmin met de meerderheid van het par lement. Met het oog op s - ontwikkelingen in Katanga, die zijn '.ie in Leopoldstad kunnen versterken, heeft h0 wellicht het „lastige parlement" weggezonden om vrfler in zijn bewegingen te zijn. Ook kan zijn besluit verband houden met het feil, dat binnenkort voorstellen te verwach ten z(jn om van de centrale Kongolese republiek een federatie te maken. Mr. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, is gisteren ter observatie in het ziekenhuis op genomen. De toestand van mr. Kor tenhorst is, naar wij vernemen, niet ernstig. Zoals bekend is de heer Kor tenhorst reeds sinds 18 december ziek. (Advertentie) rv> sneeuw ligt op sommige plaatsen twee of meer meter hoog. Op Oudejaars avond bleven meer. dan honderd autos steken, waarvan bijna de helft tussen Melissant en Stellendam Slechts een geriS aantal daarvan kon men weer op lang brengen. Van de andere moesten de inzittenden blij zijn onderdak W v'rj" den in de nabij gelegen dorpen. Sommi ge dapperen waagden zich aan w®" tochten door het barre weer en de hoge Afteren is men dc gehele dag bezig ?pweest om de onder de sneeuw ver dwenen auto's uit. te graven. Behalve materiaal van provinciale waterstaat ver- Sen tractoren en bulldozers waar aan men op het eiland, geen gebrek heeft, goede diensten. Het openbaar vervoer kwam uiteraard stil te liggen. Behalve'met de verhardingen op het elUnd kampt Flakkee ook weer ernstig nu* isolement als gevolg ran Ijsgang op htt Haringvliet en dichtvriezen van de veerhavens van Hellevoetsluls en luid op' Nieuwjaarsdag heeft bet motorschip Haringvliet slechts één vaart v.v. ge maakt. Vandaag mag men op hoogstens twee vaarten rekenen. Vanmorgen zou den twee veerboten tegelijk trachten het Haringvliet over te steken en vanmiddag Wil men dat herhalen. Door het aanhouden van de vorst komt er steeds meer en zwaarder ijs op de rivier en terwijl dit vroeger onbe lemmerd kon afvloeien naar zee, wordt het thans sterk tegengehouden door de bouwputten in het midden van het Ha ringvliet. Er vormen zich al grote ijs velden, vooral voor de haven van Mid- delhamis. Deze haven heeft men tot heden nog open kunnen houden met be hulp van een sleepboot. Maar voor de veerdienst heeft men thans dringend be hoefte aan twee sterke ijsbrekers. Van het Deltawerk worden nabij Stel lendam de twee baileybruggen door het ijs bedreigd. Als het ijs gaat kruien is de kans groot dat de lichte pijlers van deze bruggen de druk niet zullen kunnen weerstaan. Vanwege de N.V. Nestum wordt in verband met dit gevaar al een ploeg specialisten klaargehouden om met snij branders enige pijlers te kunnen ver wijderen teneinde een grotere door stroom opening voor het ijs te kunnen verkrijgen. De schepen van de Rotterdamse Droogdok Mij. en Thompson's Haven bedrijf te Rotterdam, die dagelijks te zamen met de veerdienst ongeveer 1500 Flakkeese pendelarbeiders vervoeren, zijn stilgelegd. De 500 arbeiders van het eiland die bij het Deltawerk in het Ha ringvliet betrokken zijn, worden ook tot werkloosheid gedwongen, afgezien van een klein aantal dat voor speciale werk zaamheden, die niet mogen stagneren, nodig is. (Van onze speciale verslaggever) Gerard Rakers, omroeper van de N.C.R.V., zei 't in de laatste vijf minuten van het oude jaar netjes en gedecideerd. En in de eerste vijf minuten van het nieuwe jaar herhaalde hij 't nog een keer. Het was een politiebericht. Wil Theo Klapper, bulldozerchauffeur uit Wormerveerzo klonk het in de naar oliebollen en bisschop ruiken de huiskamers, „zich met de post- commandant van de rijkspolitie te Ilpendam verstaan. Hij heeft het contactsleuteltje van de bulldozer op zak, die voor het bevrijden van honderdvijftig auto's uit de sneeuw moet worden gebruikt." Op dit radiobericht is wel het no dige commentaar gegeven. Hier was het opa, die zei: „Hoor je dat! Ook lekker om oud en nieuw in de sneeuw te vieren." Daar was het vader, die behaaglijk voor de kachel zittend, op merkte: „Leuk voor de familie van die mensen! En dat uitgerekend op oudejaarsavond". Elders was het weer één van de kinderen, die met slaapoogjes naar voren bracht: „Hé, sneeuwt het daar dan? Hier is sinds gisteren niets meer gevallen." Enfin.... hoe gaat het er waren be langrijker dingen in de maak. Een jaar nam afscheid, een nieuw jaar deed zijn intrede. Het politiebericht werd verge ten. In de ovenwarnie huiskamers werd tot de orde van de gelukwensen over gegaan, van het mijmeren misschien over de toekomst, of beter: over wat deze brengen zou. Wat gebeurde er met het politiebe richt? Wat was op Oudejaarsavond 1962 in het zo witte doch tegelijkertijd zo grfmmig-koude waterland tussen Monni kendam en Zaandam gebeurd? Het eerste telefoontje in 1963, dat de wachtmeester eerste klas Van Brugge, kreeg, was van Theo Klapper. „Ik zit in Zaandam bij familie", zei hij. „Wat is er eigenlijk aan de hand?" De postcommandant legde 't hem haar fijn uit. „Kijk eens", verklaarde hij, ,,de fir ma. bij wie je werkt. Ranzijn en Van Vliet, hebben onze hulp ingeroepen. Ze konden je niet bereiken en ze konden je ook niet over de radio laten oproepen, omdat dat als reklame wordt uitgelegd. Wij hebben 't toen maar gedaan. De zaak is deze: enorme stuifsneeuwmas- sa's hebben de weg van Amsterdam naar Purmerend totaal versperd. Onder Wa tergang ligt de sneeuw wel drie tot vier meter hoog. Zo'n honderdvijftig auto's en een stuk of wat bussen zijn er in ge strand. Rijkswaterstaat heeft je firma opgedragen de weg weer vrij te maken. Daarom moet je bulldozer worden ge bruikt." „Ik kom", antwoordde Theo Klapper en hij belde af. In de vroege uren van oudejaars avond was het in Buikslotermeer al be gonnen. Automobilist na automobilist reed zich in de poedersneeuw vast. die door een snijdende wind uit de polders naar de weg was gejaagd. Hetzelfde gebeurde met tien bussen, die tezamen zo'n vijfhonderd passagiers naar Ilpen dam, Purmerend en Oosthuizen brachten. De meeste automobilisten deden het zelfde. Mét hun meerijders gingen ze te voet verder, of ze sjokten de lange weg terug. Na uren ploeteren slaagden som mige buschauffeurs er in hun voer tuig op eigen kracht te ontzetten en wel achteruit. Met een deel van de passagiers keerden ze naar Am sterdam terug; de rest besloot te gaan lopen, omdat ze de jaarwis seling thuis niet wilden missen. He le gezinnen trokken met pimpel paarse gezichten langs de hoge kant van de weg, waar de sneeuw met vlagen overheen gierde. Het was één lange rij van dik ingepakte, doch niettemin huiverende figuren, die tot acht kilometer ver moesten lopen. De optimisten, de koukleumen en de slecht ter been zijnden bleven echter zit ten. En het waren zij, die al of niet bij de (slechte) verwarming van een draaiende motor 't meest barre oud en nieuw van hun leven vierden: opgesloten in een kleine ruimte, die spoedig bedekt was met een witte laag poedersneeuw, in de kou, in het duister en..„ met de gedachten bij de gemiste gezelligheid thuis. „Toch hebben sommigen hun oliebol len niet gemist", aldus wachtmeester Van Brugge. „Ze hadden ze namelijk bij zich en reken maar dat ze er een flink stuk uit hebben gegeten. Het was alles bij alles toch een ellendig .gezicht, vooral omdat je wist dat de bloemen, die waren meegenomen, al lang 'ergens in een vertrouwde huiskamer hadden moeten staan." Om één uur nieuwjaarsnacht kwa men de eerste bulldozers in aktie. En om twee uur verscheen ook Theo Klap per met zijn hulldozer op het toneel. Hij had een lange omweg moeten, ma ken om de plaats van insneeuwing te bereiken. Maar hij was er geko men, en daar ging 't hem om. De hele nacht, al die eerste uren van het-nieuwe jaar, hebben in Buiksloter meer de bulldozers gebruld. Met hun sterke bodies schoven ze de sneeuwber gen naar de kant: tonnen en nog eens tonnen. Als Eskimo's ingepakt zaten de mannen op hun stalen beesten. Schuif naar beneden, schuif op, en of lage ver snelling naar voren, achteruit, die richel nog, dat sneeuwhoopje kan er nog net bij.,.. Toen het eerste licht van het nieuwe jaar aarzelend door brak, was de weg tussen Amsterdam en Purmerend weer rijrijp. Het was slechts een klein pad, dat was gebaand, maar geen auto be hoefde er meer in te blijven steken. Ook de meeste gestrande automobilisten konden hun weg vervolgen. Slechts een twintigtal personenauto's en twee bussen lagen nog onwrikbaar in de sneeuw ver ankerd. „Het is me het nieuwjaartje wel", bracht een vermoeide wachtmeester Van Brugge gisteravond naar voren. „De weg is nu vrij, maar buurtschappen als Den Hp en Purmerland zijn nog hele maal van .de buitenwereld geïsoleerd. Ik heb net een telefoontje van een eendenfokker daar gehad dat hij genood zaakt was al z'n dieren af te maken, als er morgen geen voeder kwam. In een boerderij er niet ver vandaan is een koe gekrepeerd, omdat er verloskundige hulp nodig was en de veearts er niet kon ko men. De melk hier in de buurt kan slechts met behulp van bulldozers wor den opgehaald. En in al die drukte en verkeerswanorde mis ik nog een paar van m'n mannen, omdat hun huizen zijn ingesneeuwd en ze niet door de rommel kunnen komen". m Prachtig noten salonmeubel,. met glazen vitrine in het midden. Achter linkerdeur handige bar met verlichting, alsmede practische ladenpartij. Deuren voorzien van sloten. Royale bergruimte, prima afwerking, Ongelooflijk voordelig voor 9*** Een partij met bijzonder mooi dressoir (deuren Ingelegd met ceramiek), 4 Iaden (waarvan één met bestekindeling) en veel ruimte voor serviesgoed, gezellige ronde tafel, 4 stoelen bekleed met prima wollen stoffen, jm geheel compleet slechts •1— iC CREDIET SERVICE E HH Enorme sortering reeds vanaf BINNENWEG "City Centrum" BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - VLISSINGEN jy-Jil> O nrrrm Q r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1