na een lang debat opgeschort VAN HÉLLING TOT BEURS Rabies-enting verliep in Vlaardingen vlot Spaans-Portugese avond in Schiedams Museum Flinke omzetstijging bij Pieterman n.v. Schiedam Verdeeld standpunt van B en W Nog betere naam'voor Havennieuws Maar niemand zal er worden uitgezet9 Onvergetelijke Melodie Vier organisaties verlenen hulp Eerst honden dan katten Grootste Pianiste Nina Marques Pereira Veel vraag naar hardglas AGENDA ScMedai AGENDA Dik Trom in Stadsgehoorzaal BURGERLIJKE STAN» Dolle tantes vervingen Nationaal Ballet Nut van ruimtevaart betrekkelijk? Vlaardingen! Medische dienst PE ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 5 JANUARI 1$ 1U"ET een debat van drie-en-een J-¥J- half uur is de zaak van de verhuring van het voormalig weeshuis vrijdagavond in de ver gadering van de Viaardingse ge meenteraad volkomen in de mist geraakt. Na een verwarde be raadslaging werd met 19 stem men vóór en 13 tegen besloten de behandeling van dit blijkbaar moeilijke agendapunt op te schorten om B. en W. gelegen heid te geven het plan voot de verdeling van de ruimten te be studeren en op basis daarvan een schema te maken van aan te brengen bouwkundige voor zieningen. Schorsing Interpretatie CEFA brengt: Attraktiever HAL-AFVAARTEN Kostendekkend Vandaag en maandag en dagelijks en morgen vandaag.... .en dagelijks L Backer' zullen In bijzon- volgende artsen: 's-Herenstraat 4, avee 40 tel: 2109 1 Veen Jac Cate- Met dit besluit had de raad een voorstel van orde aangenomen dat de heer S. Barendregt (P.v.d.A.) had ingediend. Dit voorstel behels de ook de opstelling van een nieuwe begroting en het plegen van over leg met, en adviezen inwinnen van daarvoor in aanmerking komende instanties over het beheer van het gebouw. In het voorstel sprak de raad de verwachting uit dat de be raadslagingen in de vergadering van maart zullen kunnen worden voortgezet. De heer Barendregt diend ezijn voor stel in. nadat de heren A. Springeliivg (P.v.d.A.), H.M.J. Dubbeldam (V.V.D.) P. J. Halkes (K.V.P.), D. Niemantsver- driet (P.C.G.) in tweede instantie over de materie gesproken hadden, in het ver volg op de beantwoording van wethou der H K,. van Minnen van donderdag avond. Bil deze ronde bleek dat de woord voerders weinig tevreden waren met het VLAARDINGEN. Hen- Gem Gtpte Kerk. 10 wika I. Kandel. jeugddienst, 11 da P Zijl stra. H C 34: RehobOtllkerK. 9 en 10.30 ds D Noordmijns, 2ti .dhr. J dtaogendam; Be- theöcèrk. It) rfk'J 'VariNoort. H Doop. 19 DHR A v Zetten. H.G 33; - Inupaouelkerïc, S,\ DS Hf Stolk, v M(eVenlö:#S 19 dhr J v Lam- bxlge*i: N-we Kérk, '0 3s P v d Vloed 17'dhr A v Zetten. H C 34; Westwijkkapel. 9 en i 10.30 ds C H van Rbljn. Geref Kerk: geen opgave ontvangen carirt Geref Kerk: Kerk Emmastraat. 10 en IS prof dr B J Ooster hoft. van Apeldoorn: Aula H dr Cockschool Ph. de Goedestraat 11 ds P-Zctsneveld van Bennekom. 18 prof dr B J Oosterhofl Ge-' ref Gem Kerk Westnieuwland. 10 en 17 ds Li Hulsman Christ. Geref. Gemeente; Dijk-! steeg S. 10 ds K van. TudDcrt, 17 ds K van i TwiUert, afscheid LeSer des Heils Geb| Baanstraat, Herdenkingssamenkomsten i. i v.m. 4o jarig jubileum brigadier H Hordijk: 10 Heiligmgssamenkomst. 18.30 Evangeiisa-; tie-samenkomst. leiders iuitenanl-koionel en; mevrouw A L Gladpootjes. Den Haag Ove-I rige kerkgenootschappen: Geen opgaven: ontvangen. SCHIEDAM. Here Gem Grote Kerk 10 ds: A Hoffman en 17 ds J D Smids; Bethelkerk 10 dr L J Cazemier en 17 ds P A Klusener. Delft: Opstandingskerk 10 ds H W Hemmes en 19 ds D J Spaling; Vredeskerk 9 en 10.15 ds J G Jansen en 19 dr L J Cazemier. Ned Herv (Geref.) EvangeUsatie: gebouw Ire- ne 10 ds W van Herpen. Kinderdijk en 17'T Bethelkerk ds P A Klusener. Delft. GerefJL Kerk: Oosterkerk 10 ds W A Krijger en 17 antwoord van de wethouder. Toen de heer Barendregt zijn voorstel had ingediend zag de heer Van der Veen daarin nieuwe gezichtspunten en op grond daarvan vroeg hij schorsing van de vergadering om zijn fractie ge legenheid tot overleg te geven. Die ge legenheid kwam er, maar niet voordat eerst wethouder Van Minrren geantwoord had op de betogen van de raadsleden in tweede instantie. In dit antwoord bracht de heer Van Minnen ondermeer naar voren dat in de omstandigheden waaronder van het gebouw gebruik werd gemaakt, het ma- ben van een beraming-vooraf onmoge lijk was. Met grote stelligheid stelde de heer Van Minnen zich tegen de opmer king van de heer Dubbeldam als zou er ten opzichte van verenigingen die elders dan in het weeshuis gehuisvest zijn, van discriminatie sprake zijn. Nadat de fracties en het college rich voor onderling overleg, dat precies een uur In beslag nam, hadden ternggetrok ken, heropende burgemeester, rat. J. Hensdens .de vergadering met de mede deling dat tot rijn spijt het standpunt van het college verdeeld was. Dat was ook het geval met de P.C.G. waarvan woordvoerder Van der Veen stelde dat het grootste deel van zijn fractie geen behoefte had aan het or devoorstel van de heer Barendregt. Wel had zijn groep behoefte aan over leg tussen B. en w. en, de commissie Jeugdzaken. Gezien het belang van de jeugdorga nisaties drong hij er op aan dat nu zo spoedig mogelijk, met de verhuur een begin zou worden gemaakt Overigens stelde hij zich achter het oorspronkelijke- voorstel van het college. Een soortgelijk geluid werd gehoord van de heer Halkes namens de K.V.P. De heer D. Niemantsverdriet (P.C.G.) bleek ,,de minderheid" van zijn fractie te vormen. Hij wenste zijn standpunt te bepalen als eerst B. en W, binnen zeer korte termijn een rapport over deze ma terie zouden hebben toegezegd. De ver deeldheid in het college werd duidelijk toen wethouder G. Walstra zelfs een technisch rapport van Gemeentewerken wilde en zich een voorstander van af voeren van de agenda" toonde. Nog waren de moeilijkheden niet ten einde, want vervolgens bracht de redac tie van het voorstel van orde van de heer Barendrecht nog wat interpretati-e verschillen. Na enig heen en weer gepraat was men het er over eens dat het niet de bedoeling van de heer Barendregt c.s. was de huidige gebruikers van het Weeshuis „er uit te zetten". In nood gevallen wilde hij bet college zells de vrije hand geven om min of meer dakloos komende organisaties daar „schut en heul" te beiden. Maar nieu we verhuringen op deze basis zullen niet worden gedaan. Toen eindelijk, althans wat dit betreft, de mist was opgetrokken, kwam het ge zicht vrij om het voorstel van de heer Barendregt in stemming te brengen. Met het vermeide resultaat! Tegen stemden de P.C.G. (inclusief de beide wethouders van die fractie er, exclusief de heer Nie- mantsverdrief), alsmede de K.V.P. Het voorstel voor die stichting van feen wijkbibllotheek in de Westwijk werd eveneens van de agenda afge voerd. Dit op verzoek van de commis sie Culturele Zaken, die de financiële consequenties hiervan alsnog wilde betrekken in het plan voor de nieuwe openbare leeszaal, waarvoor plannen bestaan aan de Fransenstraat. In de februari-vergadering zal dit voorstel opnieuw aan de orde komen. Alle overige agendapunten passeer den als hamerstukken. In gebouw Irene heeft de Christelijke Filmactie in Schiedam vrijdagavond de rolprent „Onvergetelijke Melodie" ver- toopd met .Paul Mum en Merle Oberon in de hoofdrollen. Vanavond wordt een herhaling van deze voorstelling in Irene gegeven. De inhoud van Onvergetelijke Melodie (Song to Remember) is ais volgt: Reeds op zijn tiende jaar maakt de geniale pianist en componist Frederic Chopin metzijn leraar professor Joseph Eisner, plannen om naar Parijs te gaan. Grote armoede en vele moeilijke sociale omstandigheden verhinderen echter al deze plannen tot Gtopin's 22ste jaar. wanneer hij met zijn leermeester moet vluchten, omdat hij gemengd raakt in de troebelen van de Poolse opstand. In Parijs neemt prof. Eisner de jonge Chopin mee naar Pleyel, die in die da gen behoorde tot de invloedrijkste im- pressario's van het Europese kunstle ven. De eerste ontmoeting is geen suc ces. Toevallig is echter ook Frans Liszt aanwezig, die zo onder de indruk raakt van de composities van Chopin, dat zij zich samen aan de vleugel zetten en eni ge composities doorspelen. Dit is het be- j gin van Chopin's concert-carrière en vl de hechte vriendschap met Liszt. Tijdens -zijn eerste concert ontvangt I hij echter het bericht, dat twee van zijn vrienden in Polen zijn gearresteerd en dat één van hen is gedood. Dit bericht brengt hem zo van streek, dat hij hals over kop het podium verlaat. Dit stelt hem bij de Parijse pers in een ver keerd daglicht en hij krijgt zeer slechte critieken, behalve van George Sand, die hem beschrijft als „een genie, zoals men slechts eens in de honderd jaar ontmoet". Door haar toedoen en met behulp van Frans Liszt -wint hij tijdens een sensationeel optreden opnieuw de gunst van de Parijse muziekwereld. Chopin is geheel in de ban van George Sand en tegen de uitdrukkelijke wil van Eisner in. gaat hij met haar naar Ma jorca. Onder haar invloed schrijft hij slechts lichte muziek, die hem welis waar populair maakt, maar waardoor hij er niet toe komt grote muziek te schrijven voor concerten. Eisner is in Parijs gebleven, treurig en verarmd en doet voortdurend pogingen om Fre deric in bescherming te nemen tegen de opkomende argwaan van zijn Poolse vrienden, waaronder zijn vroegere ver loofde Ctfnstantia. (Van een onzer verslaggevers) in Vlaardingen veel meer honden en kat ten zijn dan die welke tot nu toe werd-en opgegeven. Over de kwestie van de herinenting deelt de Viaardingse burgemeester het volgende nog mee: Na de verzonden oproepingen tot in enting van honden tegen hondsdolheid zijn bij de burgerij vragen gerezen of het noodzakelijk is dieren, die reeds zijn ingeënt, thans andermaal te doen inenten. Ais regel is dit niet noodza kelijk. In sommige gevallen is echter ingeënt mei een ander soort vaccin da hetwelk van rijkswege is voorgeschre ven. In zodanig geval Is herinenting noodzakelijk. vaccinaties worden! Het is daarom geboden, indien het Ravenswaay. SScheven1nger|U Oud-Katholieke i verricht. De inenting geschiedt door dier reeds is ingeënt, de dierenarts Kerk: io H. Mis Bapt gent gebouw Irene 19!de heren Akkerman en Rondhuis, die- te raadplegen of herinenting noodza- ds R Reüing ceJ*f renartsen van het Centraal Dierge- keiijk is. N het voormalige weeshuis in Vlaar dingen werd vrijdagavond ge- STw a Kri&ïr? KemeiDi'fük sTiVds j; start met de massale inenting van Veriare er, i4.3u ds j Nawïjn: Kantine set honden tegen rabies. Over de op-! Burg Honnenage Greteiaan 159 10 ds f d komst mocht men beslist niet onte- Kraan, Curaïao en 17 as J x*awijn. ue uoe- de Haven 10 ds J Kawijn en 17 ds P Ft Ever VTeden zijü» WJllït de toeloop was aars; Julianakerk ID ds P R Everaars en 17 groot en zodoende konden aan de lo- ds E D Kraan Ckr. Geref Kerk: 9 ds De pende band de vaccinaties worden Bruiine, Rotterdam en 14.39 ds J C van'P ""V T\E WERKERS in de Rotterdamse haven hebben een eigen maandblad. Het wordt uitgegeven door de Scheepvaart Vereeniging Zuid en het heet Havennieuws. Erg ingenomen met die naam schijnt de redactie echter niet te zijn, want in het eerste nummer, dat nog net op de grens van oud en niéuw verscheen, heeft zij een „nog betere naam" en voor de prijsvraag uitgeschreven voor een winnaar een prijs van 250 in het uitzicht gesteld. Dit eerste nummer Intussen is naar vorm en inhoud zeer aantrekkelijk. Het 'bevat vele met foto's verluchte artikelen over de haven en over de vaart op de haven. In een voorwoord zegt de redactie: „Havennieuws wil vooral aandacht besteden aan de mens in de Rotterdamse haven. Wel ke werkzaamheden hij verricht, wat zijn hobbies zijn, hoe de huisgenoten over zijn werk denken enz." Verder deelt zij mee, dat het maandblad ver schijnt in een oplaag van vijftiendui zend exemplaren, dat het normaal acht pagina's dik zal zijn, maar dat het best eens kan uitgroeien tot zes tien pagina's als er veel valt te ver tellen. Havennieuws zal er best ingaan, vermoeden we. De redactie zij sterk te toegewenst bij haar poging het blad op het niveau te houden, waarop dit eerste nummer staal We citeren nog uit dit eerste num mer dat de vijfdaagse werkweek in 1962 hoe langer hoe meer in de stuk- goedsector van het havenbedrijf is in geburgerd; veel invloed op de gang van zaken in het bedrijf heeft zij niet gehad. „Dit zal o.m. zijn toe te schrijven aan de omstandigheid, dat de takken van bedrijf en industrieën, waarmee de haven te maken heeft, zich langzamerhand op de nieuwe situatie zijn gaan instellen, niet in de laatste plaats omdat zij zelf de vrije zaterdag ook kennen. De mening bestaat dat een en an der de arbeid in de haven attrak tiever heeft gemaakt, daar de arbei ders nu Immers op grond van een vast rooster weten op iveik weekein de zij vrij zijn en op welk niet." „Maar er blijven in het havenbe drijf nog allerlei punten, die knellen. Het volkomen eigen karakter van de haven zal het wel nooit mogelijk maken alle ongemakken uit de weg te ruimen. Doch de ongericfelij'ke dingen, waarmee schoonschip ge maakt kan worden, daarover zal de TIET Verolme-concern be leeft za terdag 19 januari O-t. een groots ogenblik. Op de werf te Rozenburg zal dan de 86.000 dwt tanker Esso Den Haag worden uitgedokt. Het schip, thans nog in aanbouw in het Koningin Wilhelminadok wordt het .grootste schip van de Nederlandse koopvaardij. Op 23 mei van dit jaar werd uan de Esso Den Haag de kiel gelegd in het bijzijn van het Haagse gemeentebestuur. Zo als eerder geschreven wordt dit schip vrijwel gelijk aan de Esso Lybia, met dit verschil, dat bij de Esso Den Haag ook de navigatiebrug op het achter schip komt, waardoor haar nuttige capaciteit groter wordt. Stichting Onderzoek Rotterdams Am sterdams Havenbedrijf in haar eind rapport, dat over enkele maanden zal verschijnen, inlichtingen geven". De HoUand-Amerika, Lijn heeft laten weten, dat haar vaarsche- ma voor 1963 in vrij auuienlijke mate zal afwijken van de vaar- schema's van vorige jaren. Een nieuwe aanloophaven voor bet passagiersverkeer is toegevoegd aan het aantal havens, dat thans reeds door de rederij wordt be diend. Het is Bremershaven in West-Duitsiand, dat in dit jaar de eindhoven van de Maasdam zal worden. Ook dit jaar zal Ierland in het vaarprogramma een belangrijke plaats gaan innemen. Naast de in tensivering van de dienst op Gaiway en (hét voortzetten van de dienst op Cobh met het s.s. Maasdam, is be sloten ook de Nieuw Amsterdam nog achtmaal Cobh te laten aanlopen. Met een totaal van dertig bezoeken aan Ierland in de periode van janu ari tot november is de HolIand-Ame- rika Lijn de belangrijkste transatlan tische rederij geworden in het pas sagiersverkeer tussen New-York en Ierland! v.v. Ten slotte dit verheugende nieuws voor de H.A.L.: Na vele vertragingen zal de maatschappij in 1963 het jaar waarin zij negentig jaar zal worden de nieuwe pier in New York in gebruik nemen van welks faciliteiten het overgrote deel van de transatlantische passagiers dit jaar zullen profiteren. IAEZE foto mag in de haven- Tubriek, welke voortaan regelmatig in onze krant zal verschijnen, niet ontbreken, We zijn ervan overtuigd, dat de werkers in de haven er niet zo over denken, en daarmee kunnen we het eigenlijk nog wel eens zijn ook! Maar één ding: deze foto van een boei, omringd roor ijsschoteen en met de achtergrond de vage contouren van een gigantische- portaalkraan, is een typisch havengezicht, dat men in deze dagen van harre kou op tal rijke plaatsen in de haven kan ontdekken. Romantisch? Ja, bjj de warme kachel mis schien... t Donderdagavond 10 januari wordt in het" Passagetheater tè Schiedam het Derde Toonkunstconcert gegeven. Het Rotterdams. Philharmonisch. Orkest zal onder leiding van dirigent Hein Jor dan® uitvoeren de werken Oxford Sym fonie van Joseph Haydn, Concert voor piano en orkest no 3 van Bela Bartok en Vijfde Symfonie van Peter Tschai- kowsky. Soliste is Monique Haas, pia no. In het Geref. Jeugdhuis, Lange Ha ven 97 te Schiedam wordt 8 januari een vergadering van de Anti-Revolutio naire Kiesvereniging „Nederland en Oranje Schiedam" gehouden. De heer C. van Rij, bestuurslid van de kamer centrale Rotterdam zal spreken over „Parlement en Pers". Aanvang 8 uur. In samenwerking met .het Institute Holanda-Bortugal-Brasil,. dè Associacion Hispano-Americana de Rotterdam en PENA '47. Rotterdam had de Vereni ging Vrienden van het Stedelijk Mu seum te Schiedam een Spaans-Portuge- se avond georganiseerd, waarbij de na druk gelegd werd op Portugal. Vóór de pauze konden de bezoekers luisteren naar het spel van de Portugese pianiste Nina Marques Pereira. Deze pianiste bleek te beschikken over een verzorgde techniek, hetgeen vooral in martellato- en octavenpassages te mer ken was. Zij speelde steeds zeer gecon centreerd. Misschien was ze soms wat gespannen, maar haar spel getuigde van grote muzikaliteit. Er werd eerst een serie Portugese werken ten gehore gebracht. Na een tweedelige toccata (die overigens weï- ad" Gein j neeskundig Instituut, afdeling Rotter- 10 ds S G van der Haagen Oud-Geref Gem dam. 10 en 17 Dienst Vrij» Chr. Geref Gem 10 en IS ds I J Usseisteln leger des Hells: 101 Niet minder dan vier organisaties ver- heili gin gs dienst. 18,45 openiuchtprediking en-i£j.jr;rzullen de komende drie a 19.30 verlossingssamenkomst o.l.v. bng K-,v:ej. we^er, medewerking verlenen aan MAA^SLIJIS*"-^"séi Herv Kerk 10 ds H g'de inenting tegen hondsdolheid. De Meijer en 19 dr L van Hartlngsveld. Bej. plaatselijke afdelingen van de Metier- Centrum 10 dr L van Hartingsveld. Jeugd-jandse VeTeniging tot Bescherming kerk 10 (Sursum Corda) de heer J. Spijker j van Dieren assisteren de artsen bij en (geb. Gen de Wetstr. 2) de heer W. de Waard. Kinderkerk 10 (Cat. lok. Gr. Kerkl mevr. De Haas, Geref. Immanuelkerk 9.30 ds K W Dercksen en 16.30 ds P C L de Ja ger van Deventer. Maranathakerk S.30 ds P C L de Jager en 16 30 ds K W Dercksen Geref. Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en 14.30 ds A W Boxman van Ede. Ned Prot Bond 10 15 ds L van Os Bapt Gem 10 Morgen dienst o.l.v. C v d Vlis er. 20 Evangelisatie- samenkomst o.l.v. C v d Vlis. lokaal Haven 21. het inenten door de dieren, vast te houden. Zij belasten zien tevens met van de dieren. De afdeling van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening geeft de entbewijzen af, verzorgt de ad ministratie en int de gelden. Het Roode Kruis en de E.H.B.O., beiden uiteraard van Vlaardingen, letten op de goede gang van zaken, zoals het vullen van de spuiten, de verband trommel enz. De eerste avondverliep de inenting vrij vlot, dank zij het feit, dat de die ren kennelijk onbewust de prik incas seren, zo vlot geschiedt de inenting. De meesten lieten zich gewillig op de ope ratietafel leggen. Na de 1500 honden, die De -meeste honden spartelden bij het muilkorven nogal tegen. Deze kleine Pekeniees had geen bezwaren tegen het lintje om zijn kop. Maar het hondje leverde door gebruik aan '„snuif' weer andere problemen op. Telkens gleed het strikje txm zijn snoet. Zijn nerveuze bazin en de assistente kregen het ten slotte toch voor elkaar. OP de gebruikelijke Nieuwjaarsbij eenkomst van Glasindustrie Pie terman N.V., te Schiedam, waarbij ook de medewerkers van de N.V. Hardglas-Zoetermeer aanwezig wa ren, heeft de directie verslag gedaan over. de gang van zaken in het af gelopen jaar. Ër is in 1962 ten opzichte van het SCHIEDAMondertrouwd: P J C A Dijk- voorrang hebben, komen de.900 katten ïtra 23 jr en M Louter 20 jr; A F de Glasaan de beurt om een gang naar het 29 jr en C J Peeters 28 jr; B P van Hareni y/eeshuisplein te maken, Tot nu^ toe zijn 1500 honden en 900 katten voor de vaccinatie aangemeld. Voor duizend honden zijn de oproepin gen verzonden, Mr. J. Heusdens deed donderdag tijdens de raadsvergadering een opwekking aan de bevolking om zo spoedig mogelijk de huisdieren aan te melden, voor zo ver dat nog niet is ge beurd. - Men heeft namelijk de indruk dat er jr en D E M Bakker 22 jr; H Pioch 26 jrj «i» M A de Veld 20 jr; G Terlouw 25 jr en W P van der Schee 22 jr; J de Vries 27 jr en C M Blom30 jf; BA Wleneke 26jr en GM van Waardenburg 22 jr. Getrouwd: L H Schippers 29 JrenGH-C Knol 21 jr: B van der Sluis 18 jr en C A Pleterse 20 jr: H Nljveert 20 jr en J P van der Mark 22 jr: P C Wijntles 25 jr en E J H van Oostrom 22 jr; T M M A Bruijnxnckx 23 jr en J I, G Mafielsen 23 jr. - Geboren: Josephina A d V G C Hendriks en J 3 A Weber; Hendrik z v H van Dijk en G Pannekoek: Robertus z v G Droge en C J Janssen. Overleden: D Jongbloed 76 jr; H K Klop 73 jr; 'P J Breljer 84 jr: K van der Heide 81 jr; T J PU 65 jr. e VLAARDINGEN. Cetromvd: Pleun van de Merwe. 22 en Geertje Sneek, 21. Geboren: Louise, d v L Poldervaart en J Broek. Goudbloemstraat 15 C. VLAARDINGEN. Getrouwd: Krijn Vet- achuur, 30 en ÏÖa Alida Margretha van der Steen. 21. Geboren: Miranda, d v P Brouwer en M J S Schepen. P K Drossaartstr 193; Heieen Nancy, d v R van Aken en L A WUkens, van Blelswijkstr 44a; Leonardus Cornelia Jo* hannes, z v J A Dries en C M Gouka. Klap- roosstr 14a. Anthonlus Ignatius, z v J L A Voskuilen en M M Winkelmolcn. Rtouwlaan 5 KorneUs, z v H Hoogendijk en M van Tienen, Insulindesingel 37b Ondertrouwd: Arie Johan Christoffel Zivrts 28 Bllderdijkstraat 21 en Geertruida van Keu- len 24 v d Duynstr 10: Hendrik Meijer-24 Lombokstr 3 en Geertruida Johanna Jansje Blaas, 18, Verheijstr 22;. Jan Kalkman. 25. jjiana, to, vcmcijon »T i».T .,4» 01 le Maasbosstr 14 en Maria Neeltje Kievit 21 Sweelinekstr 91; KorneUs van Spijk 22, Huij- gensstr 41 en Geessien Wi! eman 21, Bleek Itr 30; Robert Bern Schroter, -1 Co icnb^f atr 120 en Maria Jakoba Johanna van Ree- van, 18 Verheijstr 113. voorafgaande jaar sprake van een flin ke omzetstijging, in het bijzonder in de sector „technisch glas". Hierdoor is het mogelijk geweest de eveneens forse kostenstijging op te vangen, zo dat het eindresultaat in dezelfde orde van grootte ligt als over 1961. De af deling „wetenschappelijke instrumen ten" vertoont een omzetstijging en heeft bevredigend gewerkt. Er staan belangrijke verbouwingen op het programma en het ligt ook in de be doeling om een aantal machines aan te schaffen voor de verdere rationalisatie en mechanisatie in de afdeling geslepen en verzilverd glas. Ook de afdeling „export" kan een om zetstijging melden, die voornamelijk te danken is aan de steeds uitbreidende ex port naar Duitsland en België, De grote capaciteit "an de verzilver-conveyer is echter nog niet volledig bezet. nig op een „toccata" geleek) van de :T7e eeuwse Sanaa 'Carvalbo en een ..echte"-,sprankelende toccata van de 18e eeuwse Carlos Seixas klonken een knap gecomponeerde Preiudio en Fuga van Augusto Machado en een weinig boeiende driedelige sonatine van Ar mando Fernandes. Bijzonder mooi wer den vervolgens gespeeld een aan Rach maninoff verwante Preiudio van Luis de Freitas Branoo (een familielid van de bekende dirigent Pedro de Freitas Bran- co, die verschillende malen het Resi dentie Orkest heeft gedirigeerd) en een welluidend werkje genaamd „Ciranda" van Frederico de Freitas. De pianiste rondde haar programma gedeelte af met twee Spaanse composi ties. Allereerst het zeer békende „Que- jas 6 la Maja y el ruisenor" uit de „Goyescas" van Enrique Granados, in een fraai genuanceerde weergave en speelde „Danza de la Guitana" van Er nesto Halffter. Nina Marques Pereira dankte voor het enthousiaste applaus met een klei nood van eigen hand. Na de pauze zouden oorspronkelijk kleurenfilms van Spanje en Portugal worden vertoond, maar tengevolge van de slechte weersomstandigheden -was het vervoer van het filmapparaat onmo gelijk gebleken. In plaats van films werden toen enkele dia's vertoond, die één van de leden tijdens een reis door Portugal had vervaardigd. (Van een onzer verslaggevers) Het Nationaal Ballet dat vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen zou optreden in het Nieuwjaarsfestival van het Vlaardings Kunstcentrum heeft het af laten weten. De toestand van de wegen zou het onmogelijk gemaakt hebben de decors tijdig in Vlaardingen te krijgen. De ongeveer 320 Gehoorzaalbezoekers hebben genoegen moeten nemen met de vertoning van de kluchtige rolprent „De drie dolle tantes", de enige film die in de Stadsgehoorzaal voorhanden was. De teleurstelling bracht dus het meevaller tje van een voor Vlaardingen goed be zette filmvoorstelling,.. De fabriek in Oosterwolde. waarvoor het pand eind 1961 werd gekocht, is in de loop van het jaar begonnen met de productie van huishoudelijk glaswerk. Ér werken nu 35 man. Na een aanloop periode is de omzet van de laatste maanden kostendekkend geweest. Wan neer de verdere ontwikkeling volgens programma blijft verlopen, zal dit be drijf spoedig aan uitbreiding toe zijn. Hiervoor is voldoende grond aanwezig. De N.V. Hardglas heeft eveneens een omzetstijging geboekt. De vraag naar gehard glas groeit vanwege de eigen schap, dat dit materiaal de veiligheid erhoogt. De voortgaande automatise ring bij de produktie speelt een be- angrijke rol om de kosten te blijven beheersen. Bovendien werkt dit kwa- iteit-vexbeterend. In de loop van het boekjaar heeft de N.V. een aangren zend Industrieterrein van 3900 meter tunnen aankopen. De bedoeling is om laar opslagruimte en kantoor-accom- wodatle te bouwen. Zodra het terrein erder is ontsloten door aanleg van een veg kan hiermede worden begonnen. De ontspanningsvereniging Vegla in chiedam houdt in januari enkele bij enkomsten. Op zaterdagavond 12 ja- uari vertoont Bert Brugmans Mario- iettentheater.de opera „Porgy and 8ess" in gebouw Irene. Op zaterdag 26 januari wordt in Irene een film avond gehouden. Prof. ir. E. van Emden, directeur van Fo-kker, is van oordeel, dat het nut van de ruirriitevaart slechts betrekkelijk is. Hij heeft dit verklaard in een vraagge sprek met een redacteurvan „De Ne derlandse industrie", een tijdschrift van het verbond van Nederlandse werkge vers. Over de directe voordelen die de ruim tevaart biedt, verklaarde prof. Van Em den, dat deze voordelen vooral betrek king hebben op de vergroting van het weten sen appel lik inzicht ten aanzien van de aarde, andere hemellichamen en de wereldruimte. Er zijn ook industriële voordelen aan verbonden, want het on derzoek moet worden gerealiseerd met middelen, die nieuwe wetenschappelijke inzichten doen ontstaan en stimuleren. Daaruit kunnen technologische nieuwig heden en wellicht ook industriële toe passingen voortvloeien. De directe indu striële baten die uit het ruimte-onder zoek voortvloeien, betekenen echter voor zover thans te overzien is, niet zoveel, dat dit de enorme bedragen, waard is. die het onderzoek opeist. Irene, Cefa Filmavond 20. StadhuisOpenbare vergadering meenteraad. Nieuwjaarsrede burger ter mr. J. W. Peek. 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 t stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) aHe voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. tel. 65451 (alleen voor klachten, 'adv tenties en abonnementen b.g.g. tele 115588). 6 Belangrijke telefoonnummers alarm 69123 politie-alann 64665;'GG GD waarschuwing 69290. ^Apotheek Janssen. Swammerdamsinj Stedelijk museum tentoonstelling oeu vre Henri-George Adem, grafiek- scuic turen-tapijten 10—17 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Ex, sitie Schiedamse kunstenaars 14—17 2023 uur. Grote Kerk. „Zeven eeuwen Grote St. Janskerk". 9—17. Gebouw Baanstraat: komst 40-jarig jubileum Hordijk, 10; Grote Kerk; wika I. Kandel over „Ik hebben", 10; Gebouw I)ijksteeg scheid ds. K. van Twülert, 17. Zaal Keyzer, Landstraat 15: Ruilbeurs! •De Verzamelaar", vanaf 19.15. betert 6: Af-1 Naar schatting vijfhonderd Viaarding se kinderen hebben donderdagmiddag kostelijk genoten van het boeiende kin- dertoneelstuk „De avonturen van Dik Trom in het circus" (drie bedrijven), waarmee het Haags Jeugdtoneel in de Stadsgehoorzaal een alleszins verdien stelijke bijdrage gaf aan de besteding van de kerstvakantie. De belevenissen van „het bijzondere kind" en zijn onafscheidelijke kameraad Jan Vos. hebben de jongelui in ver- rukkelijke spanning gebracht. Zo zelfs, dat de toeschouwers, o.a. Ln het bedrijf waarin het tweetal voor dienstbode bij de familie Griezel speelt, door de spe lers moesten worden gemaand hun uitin- Bijkantoor „De Rotterdammer" i Vlaardingen Smalle Havenstraat Ij voor red., adm. en adv. tel. 6775 (b.g.g. uitsluitend voor redactionele aangele- J genheden 6819 Vlaardingen. b.g.g s avonds 010-80037). Klachten bezorging, Vlaardingen* C. Fictorie, Willem Beukelszstraat 72, tel.'! 3345, maand, t.e.m. vrijdag 18,30—19 30 r zaterd. 17—18. - Belangrijke telefoonnummers meld. post brand en ongevallen 4444 GGD waarsch. 5241. ENCK-reereaileoord, Westl.weg Expo sitie „Deiftse Keramiek", 10^-22. „Het Reedershuys". Ned. museum voor de zeevisserij, Westhavenkade 45- geopend op werkdagen van 10—1230 uur en van 1416.30 uur. Beug-, haring- en trawlvisserij. Navigatie, Reederskamett Hreetosa Diaprojectie, Gereedschappen, Verpakkingen. 9 In de maand december zijn op de Viaardingse postkantoren bij de Rijks postspaarbank 1538 inlagen gedaan met een totaal bedrag van 315.946,60. Er werd /_195.888,13 terugbetaald, waar- voor 635 handelingen nodig waren.Aan het bijkantoor Westwijk zijn de bedra gen en de aantallen handelingen al meer dan de helft van die van het hoofdkant oor. In deccmbsr werd ruim 86.000 ingelegd en bijna terugbetaald. Totaal werden in decem ber 42 nieuwe spaarboekjes uitgereikt. Gedurende het weekeinde dere gevallen dienst doen de Maasland: H J v d Berg Maassluis; D 3 Elsman Haven 40 Verloskundige; mej J Y v d Veen Jac straat 24 tel: 2376. 'vat Veearts Vlaardingen en Maasland; C v Most Kethelweg 13a Vlaardingen. Vlaardingen: D J Wleringa Karei de Gro telaan 143 tel: 6669 en pf H Karreman Joh Westerweelstraat 54 tel: 5615. —2C J M Vlootman Dingel 151 tel: 167760 G in t Veld Willen) de ZwiJgerinnjt gen van enthousiasme ter wille van de 23 tel; 68599 en P van Santbrink Mgr Noleiu? verstaanbaarheid wat te matigen. ii«=„ i« •->. 6 v*«w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1