[Ambtenaar heeft niet een eigen beleid te bepalen Verlet is een vraagstuk doelmatigheid van Secretaris N.C.B.O. over ontslagkwestie: Zaak-Bolomey maandag in Haagse raad DOOI ...zo spreek ie natuur ook in KING Bouwen een seizoenbedrijf Oplossing via samenwerken en het tempo goed verdelen •ass.-sMS!«ss,s;Ander klimaat I- zras Lekkages niet van de luclit t» )E rotterdammer Pagina 3 ZATERDAG 5 JANUARI 1963 (Advertentie) Ipi kringen van ambtenaren I *- en niet alleen daar wordt laog steeds druk gediscussieerd pver hetgeen gemakshalve wel [,,de honderdduizend van Deven- Iter" genoemd wordt. Naar men [weet heeft deze gemeente enige [maanden geleden een bedrag van 100.000,schadevergoeding [toegekend aan de directeur van; I ingrijpende beleidsgeschillen. - - Beweegredenen Mr. De Groot (Vervolg van pag. 1) Scheepvaart. A S r» „r ter il^SLéT"'' m*£ De KINGftènekin Tomtma N.tf tt een géukkig 1963 iet beste dagelijkse mditl ter opwekking en verkwikking „Naar ons oordeel" Gezagsverhouding den e„ schilder,. TÜ», 1„ De KNAC-wegeninformatiedienst _geeft een aantal adviezen aan de automobilisten voor het njden m deze periode van sneeuw en ijzei. Wat is voordeliger (Van ome soc.-eeon. redactie) fde dienst Gfmocniewprtpn vnni,M5h6,'en t# u«en: bii het gemeentebe- ae menst vremeeniewerKen vanjstaur dat da>rtoe gen>ep«i ia of bij de [Deventer bij de verbreking van t ambtenaar. Het antwoord hierop is; bij rijn dienstverband als «evolg van; -STSSS&SSi [Aan de discussie over de prin- Jcipes van deze oplossing is in- jmfddeïs een flinke hoeveelheid jstof toegevoegd door het detail- jloos voorstel van B. en W. vanjte volgen. ook al denkt"hij er heel an- Den Haag ontslag te verlenen i j£f laan de directeur der Haagse Ge-, bevoegdheden wonden gegeven. Nutuur- meentewerken, ir. J. G. W. Bo-.jjj* kan eerambtenaar zyn opdracht- I, gever van zijn eigen inzichten kennis j lomey, een affaire, die veel over- geven en ai het mogelijke doen om Ieenkomst vertoont met de De- i andere partu" te overtuigen, doch T, i i i de uiteindelijke beslissingen liggen met venter-zaak en die maandagmid- j bij hem. En blijkt dan. dat de betrok- fdag een hoogtepunt zal bereiken ken ambtenaar het bewandelen van di« als de gemeenteraad het voorstel j SS [in behandeling neemt. brengen wel, dan blijven bem twee din- j gen over: een buiging maken of ontslag Het ziet er naar uit, dat de oplos-, vragen sing in het beleidsgeschii die B. en ,"De beef D® Groot heeft mijns inziens w r>„-, tjdan ook ongelijk als hij stelt dat het on- Van Den Haag t oorztaan, de ge- jUlst zou jpinnen zijn om bij een beleids-1 matie. waar het gaat om gemeenschaps- meemchap aanmerkelijk meer aan conflict te spreken van ongeschiktheid",belang en gemeenschapsgeld en omdat een teer belangrijke pijler der democra tie, wij behoren die onaangetast te la ten. Uitgaande van deze gedachte heeft een directeur van een gemeentelijke dienst de door B. en W. uitgestippelde weg worden aangevoeld, „dat het belang van de gemeente naar het oordeel van het tot ontslag bevoegde gezag drmgend eist dat de door de ambtenaar beklede betrekking op andere wijze vervuld wordt dan door hem geschiedt". Verder wordt voorgesteld ir Bolomey tot het i bereiken van de 65-jange leeftijd een Uitkering te verstrekken van 100 procent van zijn bezoldiging, zulks op grond van artikel 117 (eerste lid) van dit reglement Met de woorden „naar het oordcel van het lot ontslag bevoegde gezag" la 1 er voor ir. Bolomey geen schijn van 1 kans een eventueel ontslag ongedaan te i maken, indien hij dat zou wensen, aldus de heer Wiertoga. die zei van mening te zijn. dat de gemeente Den Haag al veel eerder had kunnen (moeten) ingrijpen, omdat do onderhavige beieidsgeschilien reeds tang speelden. En er was (is) ze- j ker een andere, betere ontslaggrond te vinden, waarbij de rechtsgang niet bij voorbaat afgesneden wordt. j Voor de thans aangevoerde ontslag grond ziet de heer Wieringa slechts twee beweegredenen: men heeft ir Bo- lomey bewust de beroepsmogelijkheid willen ontnemen of de kwestie is te voren in onderling overleg geregeld. In Git verband wees de N C.B O -secretaris 1 nog op de noodzaak, indien enigszins mogelijk, van een publieke behandeling. „Bij een geval als dit behoort ordelijk1 te worden gehandeld. Als dit discretio- nair voorstel van B. en W. wordt aan vaard. dan is hiervan geen sprake, om dat de nu gevolgde handelwijze met vol doet aan het publieke recht van infor- een ton gaat kosten, vooral als men daarbij nog telt de mogelijke finan- j ciële gevolgen van het ontslag dat ontenjjs ook reeds gegeven is aan ir. 1 8. "H. Berkhuysen, directeur van het Haags Gemeentelijk Gasbedrijf, eveneens als gevolg van beleidsge schillen. er voor vele andere ambtenaren een on zekere toestand ontstaat. Op deze wijze kan men zich immers op een mm of meer gemakkelijke manier van allerlei ambtenaren ontdoen Het is zaak. dat gemeenteraad en Kroon hiervoor em-i stig waken!" aldus de secretaris der N.C.B O. „Er behoeft toch niet direct sprake te zijn van. ongeschiktheid wat capaciteiten be treft? Er is ook een ongeschiktheid om een bepaald ambt op een bepaalde plaats onder een bepaald college te vervullen. En daarbij kan het inderdaad best zijn. dat de betrokken ambtenaar in vezen gelijk heeft, dat zijn denkbeelden beter en gezonder, ja zelfs meer in het alge meen belang zijn dan die van zijn op- In „Commentaar", het orgaan van de j drachtgevers. Daarover kan natuurlijk Centrale van Hogere Ambtenaren, heeft, J^Jd verschalend worden geoordeeld sr. L. de Groot, gereageerd op de be- MUhs mziens moet de zaak-Deventer schouwing over het geval-Deventer. die j ^cr^B/1 herleid tot de gezagsverhouding De pendeldienst tussen Gouda en Den de algemeen secretaris van de Neder-hetzelfde geldt voor het geval-Den Haag kon echter 's middags worden op- landse Christelijke Bond van Overheid*- naaS [geheven De gecombineerde treinen uit personeel, de_ heer W. Wiermga^uit de JkS tc kdlTCll 1 noorden ^n het oosten worden nu vloeide in onze rubriek „Bij ons, I weer normaal m Utrecht gesplitst. te gast". I Met nadruk verklaarde de heer Wie-, Assistentie kregen de spoorwegen gis. Mru.De Groot betoogt o.m dat hetringa dat de handelwijze van zowel ae j teren van 45 militairen van het garni- zijns inziens onjuist is te stellen datgemeentebesturen als van de betrok-1 zoen m Utrecht, die ter beschikking wa- een gemeentebestuur of welke over- feen ambtenaren ten sterkste is af te ren gesteld om de perrons op het heidsmstantie ook, wanneer het zich keuren, omdat zij volkomen in strijd Utrechtse stations schoon te houden, met kan verenigen met bet ibeleid van mef het rechtskarakter van df Hierdoor werd personeel van de spoor- overheidsdienst en schadelijk is ®oor vnjg^aakt om de wissels en de de rechtszekerheid van de ambtenaar ba^£ ^Tm.oem^nSnandant van As- v olgens hem xs manipuleren fnet j sen ste<lCje militairen beschikbaar om de schadeloosstellingen uit de publiekesneeuw te lijf te gaan. Vijftig man zijn - kan aannemen, dat die ambtenaar dan „ongeschikt is. anders dan wegens ziels- of lichaamsgebreken". „Men ver geter toch. niet", aldus nor. De Groot, „dat «en dergelijke orageschiktbeidsver- kas om daardoor een rechtsgeding klaring een odium op de betrokken'fe voorkomen, voor overheid èn amb ambtenaar leg*, dat hij jmis®chien_ m £gnaar een kwalijke zaak, waarmee uiteindelijk niemand i# gediend. Dit houdt natnurlijk helemaal piet fn, dgt bet geheel niet verdient. Want het feit, dat»het gemeentebestuur zich niet met bet*Bdfci3 "van dt ambtenaar" kan vet- - - -«• «niiSnl-wil nog in hef-g«beel niet zeg-] bij een onvrijwillig ontslag de Jinan »VM,ffcr>a st- abtofrte* ciële, nadelen daarvan wiet geregeld met drie drietonners de hele dag bezig geweest om te helpen het gehucht Ter Aar (Dr.) uit zijn isolement te bevrij den. De militairen zijn vandaag verder gegaan met sneeuwruimen. *-1 *»trji re n.* behoren te worden. Integendeel. Voor ambtenaren bestaat een wachtgeldbe- j De enige hinder ondervindt nn nog het sluit of -verordening en de wachtgeld-1 scheepvaartverkeer. Op vele rivieren ligt genT 'dal "die aröbtèna ai» een slvchte' arftMterfAat was, zelfs" niet, dat ïij-n be leid onjuist was." De heer De Groot schrijft, dat hij het daarom niet eens j - WfnriTi "■'•l'V UI -pv w» upn »uyi til UG UIUWHUCkU"] ShUCVUVMUlVCtMCI. X/j» »VIV M. H»t»VU fSbtenaar in <l«nst!re9eIinff kentzelfs de mogelijkheid nog veel drijfijs. Vooral in Zeeland, waar van deo verheid is^i eMar vaiT het^-«n afkoopsom De ambtenaarnUi" mee'r1 gemeen belang. De ambtenaar, bekleed doet er z.x. voor zichzelf en voor 3« tavrewr om- met het ambt dat de overheid hemjpezin geen goed aan om af te zien van j delL heeft verleend, heeft daarom^te zorgen de normale rechtsgang met de daar-u in »r Jij' S^Ei-S- ÏU4*?T üSSt^-s» -a - „"Til iT iPiT -tiyjt. Th si qct dES~-=~ ts. n-mk- £=5--"- -1—-- ,j -JEi,14^1 t. dat de overheid haar door God opge dragen taak altijd op de juiste wijze kan vervullen". (Opmerking van mr. De Groot: wie zal beoordelen wat _de juiste wijze is* Is de overheid altijd onfeilbaar?!. „Aan deze dubbele norm stelling voldoen én overheid én ambte- naar in het Deventer-geval met. Indien met name «en chnstenambtenaar, zijn functie in getrouwheid vervult, wirvt hij niet de 100.000 maar wint hij het res pect en de hoogachting van de gemeen schap, tot het dienen waarvan hij geroe pen is". Mr. De Groot is dan ook van oordeel, dat het onjuist zou kunnen zijn om bij een beleidsconflict te spreken aan zekerheden als bijvoorbeeld be-t Ook de lage waterstand speelt de houdverzekenng van weduwe- en we-schepen parten. Dat ondervond de sleep- zenpensioen. En wat de kant van de overheid be treft, aldus de heer Wieringa verder, er zijn m het ambtenarenrecht evenvele en nog andere gronden, waarop een ambte naar kan worden ontslagen als in het arbeidsrecht. Er is zelfs de reeds ge noemde ontslaggrond wegens „onge schiktheid, anders dan wegens ziels- of lichaamsgebreken" en die ongeschikt heid behoeft zoals gezegd niet te bete kenen dat de betrokkene incapabel is wat capaciteiten betreft. De ontslagene van ongeschiktheid. In 'Je rest van. zijn kan dan op zijn beurt m beroep of in betoog komt hij tot de conclusie dat; h0ger inroep zijn recht zoeken. Als de het „altijd de voorkeur verdient om in gemeenteraad van Den Haag echter het der minne tot een oplossing te komen, die het Recht (met hoofdletter) geen geweld aandoet en voor beide partijen bevredigend is." voorstel om ir. Bolomey te ontslaan aan vaard. dan heeft deze directeur geen en kele beroepsmogelijkbeid meer, zo ver zekerde de heer Wieringa. Gevraagd om commentaar op deze Zoals wij reeds schreven hebben B. en mening, «ok gezien In het licht van de i W. van Den Haag de raad voorgesteld zaak-Bolomey, verklaarde de heer Wie-om de heer Bolomey per 8 januari >.i ringa ons, dat het in kwesties ais deze I eervol ontslag te verlenen met toepas Bergse Maas en de Amer komt veel •M-r verlet in de bouwnijverheid drijfijs voor. in de Beneden- en Nieuwe vertellen, dat het bouwbedrijf in Merwede komt zeer veel drijfijs voor, -r,™;jp-ij vaart is hier alleen mogelijk voor zeer t noi eniber aemiddeld beschikt krachtige schepen. Ook de Oude Maas isover 16tg werkdag, in december - Volkerak en Hollandsch Diep wordt zeer'over 11 werkdagen, m februari In feite gaat om het antwoord op de sing van artikel 112 (eerste lid onder n) veei en zwaar drijfijs ontmoet Vaart is,ov-ga j2 werkdaffen en in maart vraag waar het gezag en de verant- van het Ambtenarenreglement 1954 d«r hier vrijwel met mogelijk A 7ë - ■woordelijkheid liggen, althans waar dieIgemeente, waarin als ontslaggrond kan; In het rivierengebied rondom Dor-,over 18 werkdagen, indien wij drecht en Rotterdam is de ijstoestand me-; onder een werkdag verstaan een boot Jacoba. die m de Oostkophaven aan het einde van de GreveUngendana over een anker voer, waardoor juist onder de machinekamer een grote scheur onï- j stond. Door aanhoudend pompen kon de j sleepboot boven water worden gehouden. I Over andere va airwegen heeft de ijs- berichtendienst van Rijkswaters laai gis- I teren o m. meegedeeld dat de vaarweg van Rotterdam naar Den Haag vrij goed bevaarbaar is. Van de grote rivieren zit de TJssel nog vast tot Doesburg, daarboven be vindt zich licht drijfijs. Op de Nedernjn komt drijfijs voor. De Lek van Wijk bij Duurstede tot Vreeswijk is onbevaar- baar, terwijl het gedeelte van. Vreeswijk 1 "tot Krimpen alleen bevaarbaar is voor krachuge schepen op de Waal bevindt jryjn statistieken betreffende het zich ben-eden nel licht dnjfijs Op de f leren. Men kent daar eenzelfde sys teem van rijksgoedkeuringen als in ons land. Maar een rnksgoedkeuring wordt m Denemarken alleen verleend, als de desbetreffende bouwer ook by ongunstige weersomstandigheden kan doorbouwen. Goede wenken van de KNAC de afhankelijk van de getijwerking dag> van des ochtends,^ jn DuitsIand voor wat betreft vroeg tot des avonds kan worden het aantal werkdagen ongeveer het- doorgewerkt. In deze cijfers is Kinderdijk— rekening gehouden met feest dagen, vorstverlet, regenverlet en lichtverlet. Zij zijn grof: er is vorst doorwerken. Maar wat heeft hij aan een bevroren kalkput? Wat te doen als er door de mist geen zandschepen varen? Alle zandschuiten voorzien van radar* De transportbedijven zijn af hankelijk van w eer. v. md en wegtoe- stand. Het is de laatste dagen een on mogelijkheid Iets naar een bouwplaat* te brengen, hoe goed men die ook zou beschermen. Dat alles wil niet zeggen dat er niets wordt gedaan. Twintig procent verloren dagen per jaar is een groot verlies. Lang voor de vorstperiode hebben overheid en boirwpatroons elkaar reeds rond de tafe! gevonden, om tezamen een oplossing te vin den. Die oplossing is in hoofdzaak te vinden in samenwerking: steen fabrieken moeten hun stenen zo vorstvrij mogelijk opslaan. Bouw programma's moeten zodanig wor den opgezet, dat er des winters zo weinig mogelijk wordt gemetseld, dus dat het werk vóór de winter zoveel mogelijk glasdicht is. Alle toeleveringsbedrijven, installateurs, Iichtmonteurs, gasfittersbedrijven, transportbedrijven en wat niet al moeten meewerken. Men moet langzamerhand groeien naar een omschakeling. I Ctcn rfnnrnmiwrlrt Tn ris?» r-iiforc is zeifde als by ons. Het verschil is ech ter, dat elk verlet een groot aantal arbeiders kost: die lopen weg naar an dere bedrijven! In Engeland. België, Noord-Frank- rijk en ook Zwitserland is de zaak Veerdiensten* de pont Krimpen aan de Lek onde.ine.a vandaag een dienst voor auto's en voetgangers (tot XS uur). Morgen vaart de pont van 8 tot 18 uur alleen voor voetgangep verschil tussen de bedrijfstakken De verbinding tussen de Aiblasser- J.. waard en de Krimpenerwaard is nog i Voor metselaars Zijn Zij anders De bouwpatroons gaan er van u.t. Dat geeft aanleiding tot allerlei! proefnemingen, van het bouwen van een huis „in een huis", of liever in een tijdelijk bouwsel van plastic, of zeildoek tot het uitdenken van, speciale beschermende kleding voor bouwvakarbeiders en het toepassen - van allerlei technische snnfies He#!dat de bouwnijverheid een seizoenbe- zïLe k jTh! ïLS dr'J£ 1S- J"15'- zoals de landbouw. Welnu, fif. bouwkosten in u> vragen dus ook, dat degenen die zij- DenemarKen tien procent hoger zijndelings daarmee hebben te maken zich dan in Nederland, j daarop zoveel mogelijk instellen, dan kan er heel wat worden gewonnen. Het De Nederlandse bouwnijverheid heeft1 zijn vaak kleinigheden, die hier tellen, een omzet van gemiddeld dne miljard1 Tenslotte: de gemiddelde menselij. gulden per jaar. Daarvan is ongeveer 35, ke arbeidsprestatie hgt volgens de bouw- m de grond nóg eenvoudiger: daar slechts "mogelijk' v'rAschootihoveru Lek'dan* voor "stuc"adoors," t~immerfie-! f ordt in het grootste deel van "de wln.,Pr°ceut gevoelig voor verlet want af-l patmönrn^T^mde; dan 40 procent u m uw auto. kunnen gaan gbjden 'pen aan de Lek—Slikkerveer vaart van kend. Precies het statistisch gemiadel- voeligste punt is. Daarbij kan men noz Bewaar tevens een extra grote afstand i 7 tot 18 uur evenals het voetveer tussen januari moet er nog: héél wat Zweden heeft een ander klimaat, eenzelfde bedrag rekenen voor rentcS ui J/tCa ftlllno Ll.lc I n_1TZ*Ja f am ♦lie. I - m 1 Cf t> j- lot andere autos* niet alleen om blik-l Bolnes en Krimpen aan de IJssel en tos-i gebeuren, eer het statistisch gemid-'Er is een strenge winter met veel Rij perse met weg voor men de 1 uiten schade te voorkomen maar ook omdat i sen IJsselmonde en Kranngsche Veer.®,, -v.p-ri,r-d„n F-n on dat vorst dl. 1an„ duurt „n Waaroo men de auto zodanig heeft schoonge- voorliggers vaak pekel doen opspatten, i Het voetveer Slikkerveer-Kinderdijk *elde ^chreden. En op iaat vorst die lang duurt n waarop men maakt, dat er zowel van voren als waardoor lak en chroom van uw autoi vaart van 7 tot 19 uur. naar achteren een redelijk uitzicht is worden aangetast Bij garages, benzinestations en drogis- Het is niet onverstandig om in deze da ten zijn middelen te krijgen, die kun- gen een oud vloermatje m de auto nen helpen bij het ijsvrij maken van mee te nemen. Raakt men ergens vast. de ruiten dan kan zo een mat voor een wiel Omdat tijdens het rijden de neerslag gelegd, goede diensten bewijzen vaak direct tot op de ruiten bevriest. Bij gladheid van het ogenblik is kennis doet men er verstandig aan. de ruiten vereist van de veiligste methoden tot van de voorportieren omlaag te draai- hm voorkomen en opvangen van slips en, zodat naar links en naai rechts Bedien alle pedalen rnet kalmte en goed uitzicht gegarandeerd blijft voorzichtigheid Een forse stoot gas Tevens wordt hierdoor een goede ven- kan een slip inleiden Rem niet alleen - J- maar zoveel moge- statistisch gemiddelde is het risico-, aan kan. Dat wettigt speciale, kost- i fonds voor de bouwnijverheid geba-bare maatregelen. Zweden kent een seerd. Dat fonds moet de verliezen j „zomerprogramma" en een „wmter- door verlet dekken. Het wordt geheel j programma". Urgente bouwwerken betaald door de bouwnijverheid, over- j worden m het zomerprogramma uit- heidsgelden komen er nu nog niet aangevoerd, minder urgente in het win- te pas. Er is overheidsgarantie, maar j terprogramma. Kostbare mvesterin- daarop is nog nooit een beroep gedaan. gen, bijzondere maatregelen, maken dat winterprogramma mogelijk, maar Maar er is iets anders, dat de aan- bet verloopt uiteraard heel wat trager De inzettende dooi heeft evenals over- hefrhikt^de™bmiv^nnwrhp^d -fornerPro®ramma- v an be~ ai c'ders m het land in Amsterdam Ustuek. beschikt de bouwnijverheid lang ls de menselijke factor. Een tilatïe bevordert die n°dig jS om bet met ^voeUem. maar zoveei moge- gë^ro'^n "waièriéldingèn gemiddeld over tweehonderd werk- kan 'lage tempe'raturen door- beslaan va e Treedt een slip in. ontkoppel dan zo snel ve rjizupkt^ Zo-zel het hoofdbureau van dagen per jaar, terwijl ^en^indien erstaan. Zweden kent niet onze snij dende oostenwind en onze regen bij temperaturen rond het vriespunt. Die wind en die regen verhinderen een RchteriiPwarrrne"van de kachel zoveel ultont" MeTsneUe"''stuurbêwëg.ngen'"* pouhe als de centrale semznal van de geen verlet zou zijn, op 245 van de mocebik OD de voorruit Als andere een ontkoppelde wagen zelfs uit zeer branaueer werden gisteravond over- 365 dagen van het jaar zou kunnen middelen met helpen, kan men na een ernstige slips te halen wie bij glad- stelpt met telefoontjes om assistentie WOrden gewerkt. De overblijvende da- peHode van war^draaien de voornnt; beid plompverloren «P zijn- rem gaa Deze kon a leen m de meert urgente gen zljn vacantie, zon. en feestdagen hehJoriykeartedspre^tatiermït "dë op die manier vaak nogI «hoonteggen zonder de g".ngste twij fveer^m^fedne „^beper- en vrije zaterdagen Iage temperatuur. Het is zelfs heel dit vanuit de tweede ver- Het is bovendien uitgesloten om gelijk te ken tot het geven van adviezen De pol:- opwekkend, te werken in een lage snellme doen Als de wielen doorslaan. remmen en te sturen De enige me- he had het ook drukkei dan normaal T f* nrnppnf VPrllPS 1 temperatuur tij zonneschijn en stil Van men eventueel de handrem een thode. waarbij u binnen een redelijke Er waren veel aanrijdingen met alleen 1YVII1U2 DrOteni VtTlieS weer, intrekken heteeen het door- afstand tot stilstand kunt komen en blikschade Op de rijksweg Amsterdam- c 1 1 ,iS (.misaa Laat de koppeling ook nog stuurcorrecties kunt uitvoe- Den Haag aas het spiegelglad tussen Gemiddeld heeft het bouwbedrijf I Denemarken heeft min of meer met vnorzirhtia opkomen. ren- bestaat uit pompend remmen Sch.phol en de Vijfhui/erweg Er deden, dus jaarlijks een verlies van twintig)ons land overeenkomende klimaats- Ru bij duisternis ook Dinnen de bebouw-iBij het remmen in cadans gaat u net z-ch h-ei een achttal botsingen voor procent van de beschikbare werktijd.1 omstandigheden, misschien nog wat fommen met gedimd giro^lichtj m sS "om 1 Ffn verhes van twintig procent is taller en"natter. Op het departement eS»nfifi<.l°7elfs uw dimlichten aan U' de gelegenheid om de wagen met het de hoofdstad waren alleen nog glibberig.cchtwel de moeite waard om er iets fs dan beter" zichtbaar voor anderen,, stuur m de gewenste koers te lelden,maar ook daar was voorzichtig rijden,aan te doen. «Ue hun ruften stecht hlbben schoon-' aldus de KNAC. geboden. Als we om ons heen zien, is de toe van technische voorzieningen m dë vrieskoude heeft doorgewerkt. De Euro mast is omhoog gegaan, toen het vroor dat het kraakte Daar is stoombekistmg bij te pas gekomen en een afscherming van het werk. Maar dat kan alteen bij betrekkelijk kleme oppervlakken. Bij een enorm werk als een metro of een concertgebouw te Rotterdam is dat on mogelijk En het in Den Haag enkele jaren geleden vertoonde experiment van bouwen m een grote plastic tent heb ben wij ook met meer zien herhalen, te werk eaat voërdëli»ëir~,,r"a" 7", 1 Voor grote flatcomplexen is dat zo kost- systeem) IlfmeTSfci aM hEt rmC°- past. Want dat men in Denemarken I fondsTTpremle betaalt' doorbouwt bij minder gunstige weers-"e£ is zeker de moeite waard, omstandigheden wil helemaal met zeg-J het verlies van twintig procent gen. dat men in Denemarken m het ge-aanwerkdagen.dat de bouwmj- hee! geen verlet kent Het weer kan verheid jaarlijks gemiddeld door de weersomstandigheden lijdt, zo- verlies en administratiekosten, zodat dus de helft van de 35 procent „verletgevoe- lige" waarde teerder is dan de andere helft De Nederlandse bouwnijverheid heeft de overtuiging, dat de verletregelmg met het risicofonds volgens welke men thans van volkshuisvesting en bouwnijver heid in Den Haag zegt men: van De nemarken kunnen wij wellicht wat ook al te bar worden. Bovendien moet men, ais men het doorbouwen onder alle omstandighe den als basis neemt, enorme inves teringen doen in zaken, die per jaar slechts weinig worden ge bruikt. Er is nóg iets: als het bouwbedrijf technische voorzieningen treft, zijn er de andere bedrijven, waarvan de bouw nijverheid afhankelijk is. Komt een la ding baksteen op het werk, „waarin de vorst zit", dan moeten -die stenen drie dagen in de warmte ontdooien voor men er mee kan metselen. Anders houdt de specie met. Een stucadoor kan bij veel mogelijk te verkleinen. Het overleg tussen overheid en bouw patroons dat thans daarover gaan de is, heeft alle zin Maar de bouwpatroons menen, dat men de oplossing moet zoeken in een goe de samenwerking tussen allen, d;e rechtstreeks en zijdelings met bouwnijverheid hebben te maken, óók als de aanraking maar heel zijdelings is en vooral daf men aandacht dient te schenken aan de veie ondoelmatige kleinig heden, die tezamen heel belang rijk zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2