LOODSEMTEKORT IS GEVAAR VOOR HAVEN fjsn A.R.P.-Schicdam braclit hulde aan notaris Hoek ROTTERDAM Verkeersstagnatie door onwillige vrachtwagen Eind april kiellegging voor nieuwe „De Hoop"? Huldigingen bij het Rode Kruis W. H. deMonchy waarschuwt: ras hard 'S AVONDS TELEVISIE - MAAR UW VROUW HEEFT OVER DAG GRAAG GEZELLIGE MUZIEK VAN EEN GOEDE RADIO I Dokter G. Sterk van de Weg nam afscheid Vogels vragen om brood! PROBLEMEN Kappersbond in Schiedam viert jubileum 298.- Verschuiving in kandidatenlijst AGENDA Burgerlijke stand Trekker liep in het ijs vast Oude HKS gaat uit de vaart WASAUTOMATEN COUZY Spoormaker bouwt garagebedrijf in Rotterdam-Zuid Geld en handwagen gestolen „Wereld heeft het blanke Evenwicht verloren: val van vier meter DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 9 JANUARI 1963. Vanganser harte hoop ik, dat het de andere E.E.G.-havens goed moge gaan, maar niet door een kunstmatige verdeling van wat Rotterdam heeft opgebouwd of ons door onnatuurlijke beper kingen op te dringen". TN zijn rede, vanmiddag uitgesproken in de eerste vergadering in 1963 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotter dam heeft de voorzitter de heer W. H. de Monchy er de nadruk op gelegd dat al mogen dan de Rotterdamse havencijfers die van bijvoorbeeld New York, Londen of Hamburg overtreffen, deze steden toch oneindig machtiger kopsteden zijn dan Rotterdam). „Ik wil zo betoogde hij daarom beslist niet snoeven op ons grote havenverkeer, hoe dankbaar dk er ook voor ben, doch er bij allen op aandringen te doen waartoe wij bij machte zijn om de eigen industriële en commerciële vestigingen uit te breiden en nieuwe aan te trekken om zodoende de intrinsieke kracht van Rotterdam te verstevigen. WAARSCHUWING MET GRAMMOFOON- AANSLUITING KORTE HOOGSTRAAT 15 - TEL, 6000 - v. HOCENDORPLAAN 33 VLAARDINGEN HULP EFFICIENT AFSPRAAK BOEKJE KOFFIEHUIS ••.en morgen en dagelijks.... GEMEENTE SCHIEDAM V erschuivingen Jagina 4 (Van een onzer verslaggevers) De dierenbescherming die de taak op zich heeft genomen de Schiedamse vo gels te verzorgen, zit dringend om brood en ander voer verlegen Voordat de dooi vrijdag inviel, weid van diverse parti culiere zijde hrood in de St. Annazuster- straat bezorgd. Maar na vrijdag heeft de voedselvoorziening van die kant opge houden Wie dus prns stelt op het zomers ge kwinkeleer, laat die dan de dierenbe scherming meehelpen de Schiedamse vo gels van voedsel te voorzien. Men kan het brood, liefst klem gesneden, kwijt in het dierentehuis aan de Sint Annnzuster- straat, waar \an 912 uur en van 1117 uur dagelijks iemand aanwezig is. Ook. kan men zich telefonisch in ver binding stellen met dc inspecteur van de Schiedamse afdeling van dc dierenbe scherming, de heer C Spermon, Van Ruysdaellaan 48 b. tclef. 61589. O (Van een onzer verslaggevers) Van de Parallelweg te Schiedam is gisteren een tweewielige handwagen van de heer P. N. gestolen. De wagen was ingericht voor meikbezorging. Uit een met een hangslot afgesloten kleedkast in de meikzuurfabriek aan de Noordvest is de portemonnaie van de heer J. W. B. gestolen. In de portemon naie zat ruim 50.en een gouden ze gelring. Het hangslot van de kleedkast werd geforceerd. Advertentie F «PPARft In het begin van zijn rede had de heer De Monchy enkele problemen, waarmee de stad wordt geconfron teerd de revue laten passeren, en met name noemde hij de bouw van de metro („waarvan de bouwkosten in een razend snel tempo elke vorige ra ming overtreffen"), de gevolgen van de metro-werkzaamheden voor de winkel- en horecabedrijven in de bin nenstad, de wat hij noemde vol slagen onmogelijke parkeertoestan- den, het vraagstuk van de oeverver binding en de woningnood. Over de parkeergelegenheid zei hij „Ik ben er mij van bewust, dat in 1 geen grote stad, waar ter wereld ook, De uitslag van de verloting voor de een overvloed van parkeerplaatsen ingeleverde kerstbomen voor het Nieuw-lt,„„,_„f «T:;Jf. jaarsvuur in Schiedam is nu bekend. De:^est5.a Wij mogen dan ook met ver- Schiedamse Jeugdraad deelt mee dat dewachten, dat elkeen een plaatsje voor volgende bezitters van de loten met de'zyn auto kan_ vinden vlak voor het FOTO-KIMO iCEDEMPTE BIEBSL00T 73 lmr,Zl20 \:VIRABC!NGE hiervermelde nummers hun prijzen kun nen afhalen bij secretaris C, D. Schewe, Fabriplein 16b te Schiedam: eerste prijs van 10 no. 1039, tweede prijs 7.50 no: 254, derde prijs 5 no. 709, twaalf prij zen van ƒ2.50 op de no's: 76, 131, 203, kantoor, de winkel of het restaurant van zijn keuze. Wel mag men ver langen, dat bijv. een hotelportier een veilige en bereikbare parkeerplaats moet kunnen aanduiden aan zijn res- 375, 443, 584. 667, 749, 821, 975, 1064' en taurant- en vooral zijn hotelgasten. U23. i Bij menig horecabedrijf en zeker 60 jaar zal bestaan zei de heer De Monchy, dat de organisatie al die tijd op de bres heeft gestaan voor de ver dediging van de belangen van de vrije ondernemer. ,.Het is die vrije onder nemer die de welvaart van ons gehele volk mogelijk maakte «n maken zal en werkelijk niet de ambtelijke orga nen, die slechts in staat en geroepen zijn een zekere leiding te geven. Het vrije bedrijfsleven maakte Rotter dam van een kleine onbetekenende stad tot een wereldhaven, waar nog steeds talloze binnen- en buitenlandse bedrijven zich willen vestigen. Met verwondering heb ik kennis genomen van het stre ven deze bedrijven te overreden elders onderdak te zoeken. Een schone term hiervoor is een evenwichtige spreiding van de havenaktiviteiten over de Bene- (luxhavens. Gunt men Rotterdam de met hard werken en grote ondernemings durf verworven bloei niet? Wij Rotter dammers wensen alle ons omringende havens het beste, doch wij vermogen met in te zien waarom men thans, nu het ons goed gaat, van gereglementeer de spreiding gaat spreken. Heeft een Rotterdammer deze woorden ooit gebruikt en gevraagd om een evenwichtige spreiding van bijvoorbeeld de confectie-industrie, om van de Antwerpse diamantindus trie of de effectenhandel maar niet te spreken? (Van een onzer verslaggevers) Dinsdag zal de afdeling Schiedamvan de Nederlandse Kappersbond een recep tie houden ter viering van het 50-jarig bestaan. Bij deze afdeling zijn 55 Schie damse kappers aangesloten, drie zijn lid van een andere organisatie en vijf zijn in het geheel geen lid. Deze Schiedamse afdeling staat als zeer gunstig bekend. In een halve eeuw is veel voor de kappers bereikt. Er is nu een goede vakantieregeling, de lange werktijden zijn er niet meer. Door goe de afspraken konden de sociale toestan den in Schiedam on het gebied van de kappers worden verbeterd. De notulen spreken echter van een lange, lange weg die de kappers daar voor hebben moeten afleggen omdat er achter ons liggende Jaren tot stand ge-jlang in eigen kring een aversie was te komen loonsverhogingen en Ingrijpen- gen het sluiten van de zaken op be de sociale wetten mogelijk te maken en J paalde uren. verdere prijsstijgingen te voorkomen. j in de oorlogsjaren leden de kappers Doet men dat niet dan vrees, ik dat als geen ander door het gebrek aan een werkeloosheid van betekenis, ook scheerzeep. In de crisisjaren hebben de in ons land, de kop zal opsteken". - - (Advertentie) (Van een onzer redacteuren) CJPREKENDE over het steeds toenemende aantal schepen dat de Rotter- damse haven bezoekt vervolgde hij: „Ik meen er de aandacht op te moeten vestigen, dat het tekort aan rljksloodsen een steeds ernstiger omvang aan neemt, waardoor binnenkomende, evengoed als vertrekkende zeeschepen herhaaldelijk met belangTijke vertragingen te rekenen hebben. Het is nood zaketijk, dat de regering prompt die maatregelen neemt, die nodig zijn om in dit tekort te voorzien. De goede reputatie van onze haven staat mede hierdoor op het spel." bij het nieuwe Hiltonhotel is dit thans niet het geval. Hieraan moet iets ge beuren, wil Rotterdam zich ook op dit gebied kunnen ontwikkelen". Sprekende over de gevolgen van het immer stijgende kosten- en loonpeil be toogde de heer De Monchy „Talloze nationale bedrijven kampen met dezelf de moeilijkheden als de KLM en zien zich gedwongen tot het nemen van maat regelen van gelijke aard. Wel wordt van hogerhand steeds weer gezegd, dat het peil der bedrijvigheid in 1963 hoog zal zijn, doch wanneer men zich realiseert, dat het gehele transportbedrijf voor ons land zo belangrijk het uiterst moeilijk heeft, dat alle industrieën die hun bestaan vinden in opdrachten uit dit soort bedrijven, als daar zijn scheeps werven. machinefabrieken en nog een groot aantal andere Industrieën nauwe lijks weten hoe het werk gaande te hou den, dan is een waarschuwing tegen deze overdreven optimistische opmerkingen hier op zijn plaats. Weliswaar verklaarde de S.E.Ït. geen bezwaar te hebben tegen een, zij het ge ringe, stijging van het loonpeil, doch Ik vraag me af of onze stad en ons land niet dringend behoefte heeft aan een pe riode van rust en of deze rust niet het enige is waarvoor in Nederland „ruim te,, is teneinde consolidatie van de In de Een modem meubel met een modern geluid i PHILIPS AFMETINGEN: 23 x 55 x 21 Desgewenst kunt u gebruik maken van het BOOGAARD-KREDIET Contant 98.— 4 x j 50.— per maand200.— Schiedamse kappers de -vele werklozen geschoren en geknipt tegen half tarief. Heeds ia-1919 bespraken de kappers een voorstel tot invoering van een 48-urige Efficiënt werken is een ieder gebo den. Dat wilde ook 0112e kennis doen. Nu heeft hij arbeid van 's morgens m het duister tot 's avond» laat als het al weer donker is geworden. Onze vriend wilde het gebrek aan tijd bestrijden door allerlei tegelijk te gaan doen. Dat bracht onder andere fnee dat hij naar archief en bibliotheek zou gaan om boe ken terug te brengen en dan kon hij tegelijk op andere adressen boeken ha len die hij nodig heeft om het werk te kunnen verrichten. Het was goed uit gedacht maar daarna ging zoals gebrui kelijk de telefoon. Aan de andere kant liet de oude kennis zich horen Heel praktisch gaf onze vriend te kennen dat hij op een bepaald tijdstip in de leeszaal zou zijn. De afspraak zou in zoverre nuttig 2ijn dat onze vriend er nu van overtuigd was met veel tijd te kunnen verliezen om dat hij overal zich zou kunnen beroe pen op het feit dat hij op een bepaald tijdstip een afspraak zou hebben. Het ging al bij het eerste contact mis. Hij bleef er te lang. Beroepshalve namelijk moet onze vriend immers meer belang stelling tonen dan het geval kan zijn. Hij bleef ook bij het volgende adres te lang en heel bezorgd draafde hij naar de bibliotheek. Daar stond zijn vriend. Deze verwelkomde hem met veel iro nie. „Heb je me gevraagd hier te ko men om jouw geestesprodukten te be wonderen?" vroeg hij met een spotten de sportiviteit. Niet lang kon onze vriend verwonderd zijn want tot zijn trots zag hij dat een boekwerkje van zijn hand in de vitrine gezet was. Lang heeft hij getracht zijn vriend duidelijk te maken dat hem mets bekend was van deze expositie. De vriend dacht waarschijnlijk niet meer aan dit voorval maar onze vriend wierp er zijn mooie tijdschema voor tegen de grond. „Laten we daar even wat koffie drinken" stelde hij voor want in hem knaagde de wrevel dat zijn vriend hem van ongepaste ijdelheid zou verdenken. In het koffiehuis kwam het gesprek al ras op de literatuur, op de journalis tiek, op de kunst. Het werd een heel genoeglijk contact. Niet lang echter konden ze in de stil te van dat lege koffiehuis genieten van het geestelijke bad. Er kwam een der de klant binnengesnhoven, hij had een muls van bont diep op het voorhoofd gedrukt. De ingedommelde kastelein rukte overeind alsof hij een nieuwe we reld bezag. „Zo, kom je van Rusland?" vroeg hij nauwelijks welwillend. „Nee, Passagethealer: Derde Toonkunstcon- cert RPhO., o.l.v. Hem Jordans, soliste Monique Haas. piano. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82 tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. li tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). 0„rJ Belangrijke telefoonnummers Brand alarm 69123 poiitie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Janssen. Swammerdamsm- Stedelijk museum tentoonstelling oeu vre Henri-George Adem, grafiek- sculp turen-tapijten 1017 uur. Cultureel Centrum Dam Twee, Expo sitie Schiedamse kunstenaars 14 17 en 20—23 uur. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote 01 Et. Janskerk", 9—17. maar het zit heerlijk, geen en je zenuwen blijven er ook goed bij!" „Ja en je oren gaan er ook helemaal onder zie ik", gromde de ander. „Ja, mijn oren zijn ook lekker warm", zei de derde met dat air van naïviteit dat elk verweer omver blaast. De kas- In zijn verder betoog bepaalde de heer werkweek. Het voorstel haalde het niet. De Monchy zich tot de hulp aan de z.g. Toen werd ook de bediendenbond opge- ontwikkelingsgebieden. „Ik ben het vol- richt maar het zou nog lang duren voor komen eens met hen, die zeggen, -dat ook dat de verplichte uren er kwamen. Nederland een grote bijdrage moet le veren, doch geenszins met de wijze waar op dit, gunstige uitzonderingen daar gelaten, geschiedt. De gekleurde rassen beklagen zich er over, dat zij in het ver- T leden door de koloniserende volken van SC°AM. n* Xacobiis 1C.xv Vinn vriilipïri tuDrripn hprfinfrf pit 2CGX- vün ds.i Broek en A H J van der Noor* T Ik 1 l? tLf I Jacob Ia. 2 V J L Bax en J J Looren ploiteerd. Is thans eigenlijk met het om-1 de Jong; Pieter l. z v J L Bax en J J Loo- gekeerde het geval? Leven de blanke j ren de Jong; Bené, z v J van Gend en M volken niet onder da druk van hun ge- M A Oskam; Monique, d v J Donkervoort kleurde broeders, die door een behendig en a van der Vlies; Djrkje M, d v J A Ver- en M L van Buuren; Manon D, d v R van der Linden en A C Bouwman; Foke- - Y-» 1 JT\i I iALGLtl VIC ui UCUti 3, UIC UUUl CCU wciiCDUtfi -v. T ïi 1'hf YJLZ w 1 uitspelen van communistische infiltratie-1 hoek en M L van Buuren: Manon D, d1 v R ik al vijf jaar, het kostte een tientje, U fl-L, West-Fiimna en de Ver- E van der Linden en A C Bouwman; Foke- koud hoofdUna A. d v G Jonkman en M A van Pelt. enigde Staten enorme bedragen eisen? Ons uitgangspunt moet zijn „de wereld heeft het blanke ras nodig". Onze rege ringsdaden worden dan geïnspireerd door zelfvertrouwen, dat zich uit in de over tuiging, dat als wij ons bereid verklaren hulp te verlenen aan zwakkere broe telem tenminste net zich weer log naar,tjerg 00i^ redelijke eisen mogen steï- zijn zetel vloeien. Het bleek voor de len Ik gei0of, dat de wereld daarmee derde het sein om te vertrekken. Nog; verder komt, dan met het geven van geld eenmaal waagde de man uit het bedrijf; zon(jer meer of voor doeleinden, die een poging de sfeer glans te geven. Zon-ionze eigen ec0n0mie in gevaar bren- der weerklank te verkrijgen verkondig- „en de hij wijzend op de vertrekkende der- ONDERNEMER Aan het slot van zijn rede er aan herinnerend, dat de Kamer dit jaar de maar kijkend naar het niet reage rende duo: „Dat is overigens ook een dooie". Onderwerp: Uitloting 4 r/o lening 1952 (Burgerzinlening). Op 18 december 1982 zijn de navolgende nummers uitgeloot van de 4% lening 1952, tot een totaalbedrag van S 67.000. 49 465 898 1316 1641 93 491 982 1382 1705 151 512 1012 1440 1818 103 524 1013 1450 1831 211 620 1030 1460 1834 212 634 1036 1471 1950A-B 237 636 1051 1487 1966 a-j 255 664 1062 1505 338 670 1115 1508 345 675 3155 1561 356 678 1158 1570 394 721 1208 1577 399 800 1263 1580 420 847 1301 1584 449 849 1303 1601 Schiedam, 21 december 1962. De Schiedammer W. B. H. mist zijn fiets die niet op slot bij de Bran- ciersbrug in Schiedam heeft gestaan. Overleden: C Ruggenberg, 55 jr; C Ver kade, 77 jr; HL Brilman, 78 jr, echtg van Kioos, F C; G Bijloo, 80 jr, echtg van B M van Duiker en; M Freij, 56 jr; A Seij, 67 jr; C van den Tol, 55 jr; M A Heus, 67 jr, echtg van D van Leeuwen. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de vergadering van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging „Nederland en Oranje" is dinsdag avond in het Gereformeerd Jeugd huis hulde gebracht aan notaris A. Hoek die in september de Schiedam se gemeenteraad heeft verlaten. De sprekers hebben van hun waarde ring getuigd voor het vele werk dat de heer Hoek gedurende 27 jaar raadslidmaatschap heeft verricht. Voorzitter J. van Katwijk heeft In zijn openingswoord herinnerd aan de gewijzigde omstandigheden. De wet in maakte een eind aan het mandaat impe ratief waarbij de afgevaardigde voor elk bijzonder geval bij zijn votum gebonden is. Er kwam een betree ver- De heer Van Ktwljk kwam tenslotte tot de conslusie dat ook de AR zich dient aan te passen aan de gewijzig de omstandigheden van de naoorlogse jaren. Hij sprak de wens uit dat bij het behandelen van de kwesties geen zif- terïj van invloed mag zijn. Tenslotte sprak de heer Van Katwijk over het grote vertrouwen dat notaris A. Hoek in de afgelopen dertig jaar in brede <=„bat-ni van kring, heeft verworven. Hij staat be- ac Kel van kend als een integer mens „met uw ge hele persoon heeft u zich steeds inge zet, op uw rechtschapen wijze heeft u steeds de .belangen van uw partij be hartigd." De heer Van Katwijk constateerde met voldoening dat de grote verdiensten van de heer Hoek niet onopgemerkt zijn gebleven. De bekroning was de benoe ming tot officier in de orde van Oran je Nassau,. Spreker hoopte dat nog me nigmaal een beroep op de heer Hoek mag worden gedaan. Hij overhandigde hem een boekenbom Wethouder W. van Schooveld noem de zich de man die uit de school van Hoek stamt. Hij meende dat vooral het tijdvak na de oorlog als een mooie periode voor de heer Hoek moet worden gezien. Hij kon toen veel doen voor school en kerk. De heer Van Schooneveld memoreerde wat burgemeester mr. J. W. Peek gezegd heeft bij het afscheid van de heer Hoek. Schiedams eerste burger heeft toen dag 9 januari op bezoek bij zijn col lega's in Schiedam. Om half negen zal de heer Roomer een lezing hou den voor de leden van de SW en wel in de cantine van de v,v. „Schie dam" op het Hargacomplex. Belang stellenden zijn welkom. Vooraf hou den de scheidsrechters hun trainings, uurtje. (Van een onzer verslaggevers) De bekende internationale scheids- rechter Piet P, Roomer komt woens- ™et «ver werk en persoon van de neer Hoek gesproken hoewel de schei dende functionaris bescheiden deze waar dering over de hele fractie dirigeerde. Notaris A. Hoek herinnerde aan de ontwikkeling van de laatste jaren. Hij had m 1931 al bedankt voor een func tie als raadslid maar op het aandringen van de heer J. Olieman heeft hij ten slotte de positie aanvaard. Nimmer heeft hij het werk met tegenzin gedaan. De animo groeide zelfs en dit werk is aem een waar genoegen geweest. Veel dank bracht de heer Hoek aan zijn voorganger, de heer B. G. Hoo gendam die hem veel heeft geleerd. De periode van opbouw van 19491962 vond de heer Hoek een der mooiste omdat toen veel in goede samenwerking tot stand kon worden gebracht. Darbij releveerde hij de uitstekende verstand houding en samenwerking met ir. K. J. J. Dominions, wethouedr W. van Schoo neveld en P. Mak. Er ontstond een hechte band die van veel belang was voor de fractie. Een langdurige stagnatie ondervond gisterenavond het verkeer van Schiedam in de richting Rotterdam van vijf minuten over acht tot kwart voor negen. Een lange rij auto's stond tot op de Burgemeester Knappertlaan. Een trekker met op legger die op de hoek van de Van Cleeffstraat en de Nieuw-Mathenesserstraat dwars over de weg stond en niet meer heen of weer kon, was de oorzaak van deze stremming. De auto was bij het keren met de wielen op het ijs aan beide zijden van de weg gekomen en was niet meer van zijn plaats te krijgen. Na ruim veertigidatenlijst voor He verkiezingen bekeken, minuten slaagde men erin beweging te krijgen in de trekker, zodat om kwart voor i Na de stemmingen bleek dat Schie- negen de stagnatie kon worden opgeheven. Het verkeer werd intussen over de dam enkele wijzigingen aangebracht Buitenhaven weg omgeleid. *wi) zien. Zo kreeg burgemeester M. W. De heer Hoek verklapte dat het af scheid hem niet gemakkelijk was ge vallen. Het deed hem genoegen te kun nen vertellen dat de heer W. van Schoo neveld als wethouder de juiste man op de juiste plaats is. Hierna hebben de 35 leden de kandi- Noordaloos een hogere plaats (nummer zestien) omdat Schie dam meent dat op de lijst ook een burgemeester op een verkiesbare plaats moet staan. Alle andere partijen hebben ook een burgemeester als afgevaardigde. Ver der werden kleine verschuivingen voor gesteld. Daarbij zijn de kandidaturen onder de loep genomen. Het bestuur van de kiesvereniging is gewijzigd. Zo zal voor Arjos niet meer Hans van der Drift kunnen optreden omdat deze ac tieve jongere in Rotterdam gaat wonen. In de leiding is de heer G. van Katwijk voorzitter, de plaats van se cretaris is ingenomen door de heer G. H. Veen, Van Hogendorpstraat 65, en penningmeester is de heer Rosman, De ex-secretaris M. Eikenaar en ex- penningmeester W.van Ravens heb ben nu als bestuursfuncties resp. de taak van contactman met de gemeen tefractie en propagandistledenadmini- strateur. Tenslotte heeft de heer C. van Rij uit Rotterdam zijn causerie „Pers en Parlement" gehouden, die hij reeds meermalen in deze omgeving heeft uit gesproken. Na de inleiding werden vra gen gesteld en er ontstond een geani meerde discussie. Heel actueel werd de kritiek van burgemeester Van Hall op de verar ming van de journalistiek ter sprake gebracht. Het belang van een goed geredigeerde krant werd onderstreept. Dit laatste Is uiteraard weer afhan kelijk van de inkomsten van de krant en het aantal abonce's dat de krant steun verleent. Tilt de rede die de heer W. H. de Mon chy, voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Rotterdam, dinsdagmiddag hield in de eerste verga dering van 1963, springen nog de volgende I belangrijke punten naar voren. Zo zei de,' heer De Monchy: „Zolang Ik het voorzit-; terschap van*uw Kamer zal mogen bekle den breng ik met de grootste nadruk naar voren de wens, die by ons allen, ar-, beider, middenstander, bankier, groothan delaar, seheepvaartman, assuradeur, leeft,- al. dat onze Waterweg, de toegang nii zee, ten spoedigste zal worden verbeterd, zodat een veilige ongestoorde binnen komst van het grootste en diepste schip dat de zeeën bevaart, te allen tijde is.ge- waarborgd. Wij vragen, dat onze" rege-' ring thans niet langer aarzelt, en "ons geeft, waarop wij menen recht te-hebben' de best denkbare toegang vanuit/-der Noordzee ,om 's lands belang te kunnen blijven dienen. Nadrukkelijk bepleit ik er voor te waken het nieuw in het leven, te roepen Rijnmond-apparaat niet te kóst- baar te maken en er voor alles vobr te zorgen, dat de besluitvaardigheid,'waar-/ van ons gemeentebestuur in het,-verleden zo vaak blijk heeft gegeven, niet zal vër-- slappen. Het is zo gemakkelijk te zeggen, „In Rotterdam kan alles" of „Wj moe-, ten vooruit", doeh er hoort meer moed toe te zeggen „Ook wat in Rotterdam^ mogeljk is heeft zjn grenzen". De' tjd*' is mjns inziens aangebroken dat wj ons, ernstig hebben te beraden over de vraag welke rangorde moet worden toegekend- aan de uitvoering van de vele plannen die ter tafel liggen". „De te exploiteren enorme hoeveelhe-" den aardgas zullen een groot effect ten- goede op onze economie uitoefenen, hoe wel ook verschuivingen het gevolg zullen:' zjn. Al zullen bepaalde verschepingen (bijvoorbeeld kolen) over onze haven af nemen. Rotterdam aanvaardt dit nadeel,1 omdat de produktie van aardgas op deze., ongedacht grote schaal zonder enige twjj-? fel stimulerend op de welvaart van Ne-, derland, dus ook van Rotterdam zal wer ken. Misschien zal 1982 in de toekomst- als een historisch-economisch belangrijk jaar worden beschouwd", aldus de heer De Monchy. „Ik kan mij niet aan de In druk onttrekken, dat in EJE.G.-verband de specifieke vervocrsbelangen, een van de steunpilaren van het Rotterdamse eco- uomisehe leven om niet te zeggen de-' Nederlandse welvaart, steeds weer ge offerd worden aan andere belangen. Hoe hoog de hindernissen ook zjn, die nog genomen moeten worden, toch geioof ik, dat de opmars van de Westeuropesë vol- ken naar een economische, later gevolgd J door een politieke eenheid, niet is te stui ten. Of de elf miljoen Nederlanders hier wel bij zullen varen of niet komt eigenlijk 4 pas op het tweede pïan. Doch het staat j aan ons er voor te zorgen, dat ook ons volk een aandeel zal kr jgen in de te be reiken economische voordelen." - r (Advertentie) A.E.G.-Hoover - Constructa - tndesit vakkundige plaatsing - prima service 1e Middellandstraat 72 Telefoon 30340 - 37434 (Van een onzer verslaggevers) Dokter G. Sterk van de Weg heeft dinsdagavond in Musis Sacrum te Schiedam afscheid genomen van het Rode Kruis. Hartelijk heeft de co lonne van de grote waardering doen blijken. Op deze contactavond zijn tevens functionarissen gehuldigd we gens langdurig lidmaatschap. Van 9 mei 1954 tot m 1959 had de heer Sterk van de Weg de leiding van de colonne. Daarna was hij afdelings voorzitter. In zijn rede sprak de secre taris van de afdeling, mr. F. Roos, veel woorden van hulde. Hij bracht in herinnering wat de heer Sterk van de Weg allemaal had bereikt en sprak over spectaculaire resultaten van diens beleid. Mr. Roos overhandig de namens het hoofdbestuur de zilveren legpenning aan de scheidende functio naris. Zijn vrouw werd in de bloemetjes gezet. Namens de colonne schonk de huidige commandant, de heer A. Stevens, enke le fraaie etsen. Hij liet zijn cadeau's ver gezeld gaan met enkele gevoelvolle woorden. Ook van de colonne kreeg me vrouw Sterk van de Weg een bloemen hulde. De voorzitter van de wandelsport vereniging „De Trekvogels", de heer A. J. Schmitt, bood, via de heer Sterk van der Weg een prachtig cadeau aan het Rode Kruis in Schiedam aan: 750. Sinds 1947 vergezelt het Rode Kruis de Trekvogels op al de marsen voor het prikken van blaren en een enkele keer voor de medische verzor ging van ernstiger zaken. De dank daarvoor werd in het geld uitgedrukt. Het was het saldo van de laatste ge houden Sinterklaasmars. Een bestuurslid van de E.H.B.O. uit Ketbel overhandigde eveneens een ca deau onder couvert. Sergeant-majoor P. A. Boes besprak in stijlvolle woor den de geschiedenis van de Schiedamse afdeling in de afgelopen dertig jaar. Hij wijdde grote aandacht aan het aan deel van dokter Sterk van de Weg. Daarna was er de huldiging van een aantal trouwe leden van de Schiedamse afdeling. Het zilveren insigne met drie kruizen (dertig jaar trouwe dienst) werd uitgereikt aan de colonneleden sergeant majoor I. P .A. Boes en helper D. Zon neveld. Het zilveren insigne met twee kruizen voor twintigjarige trouwe dienst werd uitgereikt aan sergeant A. H. van Da len, korporaal A. J. van Dijk, secun- dant P, Ooms, secundant P. van Gulik, secundant F. Koppenhagen, helper Th. Middendorp, secundant M. Roza, helper P. Hagens, en sergeant-majoor C. Ale- man. (Van een onzer verslaggevers) Omstreeks eind april, begin mei, zal de kiel van het nieuwe hospitaal kerkschip „De Hoop" worden ge legd. Aan het begin van dit jaar heeft de speciale commissie, die belast is met de zorg voor de bouw van het schip, één van de ontwerpen van de „De Hoop TV" uitgekozen. Het wachten is thans op de go-edkeuring, die het bestuur van de Stichting Hos- pitaalkerkschip „De Hoop" aan dit ontwerp moet hechten. Vermoedelijk zal dit gebeuren tijdens een aan het eind van deze maand te houden be stuursvergadering. Het is nog met be kend op welke werf de nieuwe ,,De Hoop" zal worden gebouwd. Het huidige hospitaalkerkschip zal waar schijnlijk na het in de vaart komen van de „De Hoop IV" worden verkocht,, ten eerste omdat* de exploitatiekosten van twee schepen voor de Stichting die afhankelijk is van particuliere gif ten en regeringssubsidie te groot zijn en voort omdat de oude „De Hoop" niet geheel meer voor zijn taak berekend is. Het is een bekend feit, dat er steeds meer loggers uit de vaart worden''ge nomen, zodat de nieuwe „De Hoop" zal moeten r orden aangepast aan de, toekomstige visserij (trawlers en kot- ters)_ Bovendien moet het nieuwe hospitaal- ker'sschip een grotere actieradius hebben in verband met de ontwikke ling in de verre visserij. De exploita tiekosten van de nieuwe „De Hoop", zullen ongeveer 600.000 per jaar be- - dragen. Aan N.V, v, h. H, Troost te Pernis is De vijftigjarige arbeider H. de Vries j uit de Tienhovenstraat te Rotterdam viel, dinsdagmiddag op een terrein aan del Lekhaven ruggelings van ongeveer vier ondershands opgedragen de bouw van meter hoogte op straat. een garagebedrijf aan de Laagjesweg tua- Hij werd met rugklachten en een her- sen Lombardijen en IJssei monde irf Rot- .senschuddmg naar het Havenziekenhuis terdam-Zuid. Principaal is N.V Snoor- Onder leMing van dr. V. Admiraal (gebracht. De arbeider was bezig pak- maker Automobielbedrijf. De aaunê- bracht de Dr. Noiet-sucmfng een vlot ken papier in een spoorwagon te stuwen mingssom is vier m eon. ha'f mï'toen cabaret, waar geunifonnden en niet- en verloor op een gegeven moment het gulden. De 3roïnt"c'.uur is >-an geünlformden van genoten. 'evenwicht. Iterdamse arc.nitectenbuieau K Landers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1