CONCURRENTIE EIST SAMENWERKING Deur staat open als men stap terug wil doen EEN EERLIJKE NATUURLIJKE SIGARE1 Vakbonden vragen gesprek met K.L.M. Ontslag van I Van der Beugel betreurd am m Een evenwichtige melange van rijpe zuivergehouden tabakken r o Melkproduktie zal ook in 1963 belangrijk stijgen s Marken uit isolement Gasontploffing in Amsterdam KLM vond zich in 1959 nog te sterk Jongeling leidt lijst van GPV Mr. Jan Derks veron Uitvoerige brief aan directie Brand maakt zeven mensen dakloos VIJF TWINTIG VOOR ÉÉN GULDEN Eis van anderhalf jaar voor wurgen van weduwe Brand in school in Apeldoorn Se rotterdammer 2 A WOENSDAG 9 JANUARI 1963 Lufthansa Landingsrechten „Ween Barricades Allemaal argumenten, die plei ten vóór toetreding tot de Euro pese pool en die de K.L.M. gezien haar huidige crisis bovenaan zal moeten stellen. Met een zekere bescheidenheid zal zij het üri deze- situatie het verst brengen. 1 |k.l.m. Personeelsbeleid Minstens 2000 ontslagen Praten C I <3 A R TT E S (Van onze soc.-econ. redactie) „Alles wijst er op dat ook in 1963 de melkproduktie weer be langrijk zal stijgen en wel met naar schatting 200.000 ton of drie procent", aldus heeft ir. B. van Dam, voorzitter van het Produkt- schap voor Zuivel, hedenmorgen verklaard in zijn Nieuwjaars rede. In het afgelopen jaar is de melkproduktie gestegen met 5 procent tot een nieuwe record- omvang van ruim 714 miljard kg. De aanvoer aan de fabrieken steeg met 6 procent tot bijna 6% miljard kg. Üsi pagina al Air Union KLM uit crisis kunnen redden? Een gasontploffing in Amster- lam heeft gisteravond twee per sonen (de 2G-jarige semi-arts J. \Wielinga en het vierjarige leisje H. van Zon) gewond en seven gezinnen voor de noodzaak jesteld ander onderdak te zoe ten, - ®et ?nëeiuk deed 2ich voor in de goudsbloemstraat, waar een butagas- a«k door nog onopgehelderde oor- tak tot explosie kwam. De heer Wie- tga kreeg ernstige brandwonden aan izicht en handen, het meisje werd gewond door glasscherven, doch letsel liet zich niet ernstig aanzien. Door de ontploffing werd het achter, gedeelte van het huis min of meer ont- pet, waardoor stutten van de buiten- auur noodzakelijk werd. Hen achtte het "vens raadzaam de zeven gezinnen, die het pand huisvesting hadden, elders idler te., brengen. De ontploffing richtte in de smalle goudsbloemstraat tin de Jordaan) een jrote ravage aan. Tientallen ruiten [sneuvelden, waardoor gordijnen in ilar- n in de tvind kwamen te wapperen, een aangrenzend huis vielen door de racht van de explosie twee kachels om. (Van een onzer verslaggevers) dat is meermalen verklaard. En aan gezien de Nederlandse staat tachtig pro cent van de aandelen in handen heeft, valt te verwachten dat van deze zijde de nodige druk zaL worden uitgeoefend. Dat zij niet zal worden toegela ten. zal de K.L.M. niet hoeven te vrezen. Door haar belangrijke inter nationale positie is de maatschappij nog steeds een aantrekkelijke part ner voor de andere leden. Sterker nog: in kringen van Air Union is hier en daar het besef gegroeid dat de pool zonder de K.L.M. niet voldoen de sterk is te achten. (Advertentie) ^AL AIR UNION de toverstaf zyn, waarmee de K.L.M. uit haarj ernstige crisis zal kunnen worden bevrijd? In het verleden heeft de maatschappij steeds hooghartig „neen" gezegd op de vele be-i haar eten aanzlenïïjk lager zal m'Óe- sprekmgen over samenwerking tussen Europese luchtvaart-maat- stellen. Van een aandeel van twin- schappijen (Air France, Lufthansa, Al .Italia en Sabena). meer en meer is het de nu zo in nood verkerende K.L.M. duidelijk' voorgoea verkeken, geworden, dat de steeds moordender wordende concurrentie het Echter, sterker dan zelfbewuste trots, vrijwel onmogelijk maakt voor de eenling zich staande te houden. s"tdih™ta1oeb^mlndTme%loitnat^tekorï moeten wegen. Men zal moeten besef fen. dat met samenwerking meer kan worden bereikt dan met hardnekkig vechten als eenling. Slechts op die manier zal het hoofd kunnen worden geboden aan d,e toene mende Amerikaanse concurrentie. CAjfers wijzen dat uit. Wanneer Air Union verwerkelijkt wordt beschikt' zij (inclusief K.L.M.) over 123 straal- vliegtuigen en 230 propeller-toestellen. Pan American en Trans World Air- Vooral na het besluit van 's werelds grootste luchtvaartmaatschap pijen Pan American en Trans World Airlines enkele maanden geleden om te gaan samenwerken. deel te accepteren. Zij eiste 27 procent. Een voorstel, waarop de andere part ners niet wilden ingaan. Vier jaar geleden begonnen de be- resolute bewoner wist het gevaar,j „t_ at hierdoor ontstond, te bezweren door sprekingen over nauwe Europese sa- e kachels op straat te gooien. (Van ome parlem®ntsredactie) De heer P. Jongeling uit Groningen hoofdredacteur van het Gereformeerd ezinsblad) zal bij de komende Tvvee- -Kamerverkiezingcn fungeren als lijst- Jkker voor het Gereformeerd Politiek f er bond. De generale verbondsraad van het G.P.V. heeft hiertoe zaterdag beslo ten, j- De hele lijst van het G.P.V. zal der tig- namen tellen. De eerste tien kandi daten zijn de heren: 1. P. Jongeling. M. dr. A. J. Verbrugh, te Dordrecht, 3. nr; P. W Smits, te Bilthoven, 4 W. G. ïeeftink te Groningen, 5 mr. P A C Schilder te Assen, 6. ds. K. Drost te Gouda, 7- H. Kooistra te Opeinde, 8. R. van Wolde te Assen, 9. J. Veurink te Zwolle, 10. J. van der Kolk te Ensche de. Een van de redenen waarom de K.L.M twintig procent en niet méér was toege-i [jnes hebben samen Panam World) Lufthansa ennde cn ^opellervUegtuigen steeds belangrijker plaats in het Euro- ae ™C'!C pese luchtvaartbeste! zijn gaan innemen. I menwerking. Doel ervan: een sterk. Direct na de laatste oorlog bestonden! bolwerk te vormen tegen de Ameri- j deze maatschappijen niet en had de j kaanse concurrentie, die hand over:K.L.M. dus aanzienlijk meer armslag bij ook de onderhandelingspositie zou hand toenam en een bedreiging vorm-'$? - 0Pbouw van haar luchtnet. West-: door die samenwerking aanzienlijk ver- do rnnr hot „.„„t,Duitsland werd een goede kern in de sterkt worden. Dat men, wat dit betreft. Europese markt van de K.L.M. I als eenling zwak staat heeft de K.L.M. ondervonden (Los Angeles). Maar toen in de loop van het afgelo pen decennium belde landen weer een de voor het transatlantische verkeer van de Europese maatschappijen (de draad waaraan het leven van alle luchtvaar (maatschappij en van het De 50-jarige publicist mr. J. Derks it Holiandsehe Rading is gisteravond op het Damrak in Amsterdam tegen een tram gelopen en vrijwel onmiddellijk a vérleden. Mr, Jeu Derks werd geboren .te Til burg 9 december 1912. Hij studeerde lan de universiteit van Utrecht. In 1937 end hij benoemd tot Romeins redac- -ur van De Tijd. In de oorlogsjaren nam (hij enige tijd het hoofdredacteurschap psvaar, totdat hij op bevel van de bezet- itexs vervallen werd verklaard van het [lidmaatschap van het Verbond van Ne derlandse journalisten. Na de oorlog her- öerlancse journalisten. Na de oorlog her vatte hij zijn werkzaamheden aan De Tid als adjunct-hoofdredacteur. Van 1917 ot 1952 was hij hoofdredacteur van dit blad. In 1952 trad hij in dienst van de N.V. Reclame- en advertentiebureau De ja Mar te Amsterdam. oude werelddeel hangt). Bij onderhandelingen met de Amerika nen over landingsrechten zou men als Europese reus -met meer eisen op. tafel ikunnen komen dan als kleine enkeling, vond men. Bovendien zou men door nauwe sa menwerking rationeler kunnen wer ken. De partners zouden op den duur bijvoorbeeld hun vloten samenstel len uit dezelfde vliegtuigtypes, de gronddiensten zouden op elkaar wor den afgesteld, de administraties (vooral de boekin gskan to renzouden worden 'gecoördineerd, op de 'hoofd lijnen zouden gezamenlijke lijndiens ten worden onderhouden en. verkoop- campagnes zouden worden samen gebundeld. Plannen dus, die een aan zienlijke kostenbesparing zouden kun nen bewerkstelligen. 99 Veeï conferenties zijn aan bespreking van de plannen gewijd. Overal in Euro pa. Maar reeds in 1959 zei de toenma lige president-directeur I. A. Aler (thans commissaris) „nee" en verliet de K.L.M.-delegatie de bijeenkomst. Officieel werd als reden voor het zich terugtrekken van de K.L.M. o.m. opge geven het feit dat op de conferentie werd gesproken over onderlinge verde ling van de ,,koek" van het verkochte vervoer volgens vaste -percentages, ter wijl de omvang van de „koek" niet eens was vastgesteld. Maar later werd bekend dat de K.L.MI, voornamelijk bezwaar maakte tegen het haar toegedachte percentage van die „koek", twintig procent, De K.L.M, voelde zich als enige (winst- makende) particuliere maatschappij tus sen haar zwaar van staatswege gesubsi dieerde partners té sterk om dit aan- eigen vloot in de lucht brachten, zag de K.L.M. zich een belangrijk deel van de Duitse en ï'aliaanse markt uit han den genomen, terwijl beide maatschap pijen ook een steeds groter wordend aandeel van de internationale markt in hun greep kregen. Kortom: behalve met de machtige Amerikaanse maatschappijen kreeg de K.L.M. ook een strijd te voeren met Europese concurrenten (waarvan Air France wel de belangrijkste is). Het waren deze omstandigheden van Europese concuren-tie en de toenemen de aanvallen van Amerikaanse maat schappijen. waardoor de gedachte aan Europese samenwerking werd geboren. Dat is nu vier jaar geleden, maar tot verwerkelijking is het nog steeds niet ge komen. Overigens is de K. L. M. niet de enige Europese maatschappij die tegenwerpin gen heeft gemaakt. Ook de Franse re gering (die voor een belangrijk deel de Air Fiance subsidieert) had 'bezwaren. Eerst enkele maanden geleden nam zij het principe-besluit aan de Air Union mee te doen en vorige tveek pas werd' de overeenkomst officieel getekend. Dat betekent dus -dat er nu vier part ners zijn (Lufthansa, Air France, Al Italia en Sabena), die de plannen ver der gaan uitwerken, al gebeurt dat voorlopig alleen nog maar op papier. De K.L.M. .staat er nog steeds naast. Veel van haar zelfverzekerde houding heeft zij de laatste jaren echter moeten prijsgeven. De tijd van een hooghartig „neen" is voorbij. Dat dc eenling in het luchtvaart bes tel voor vrijwel onneemba re barricades staat, heeft de K.L.M. aan den lijve ondervonden. De mislukte be sprekingen in Amei'ka over landings rechten in California (Los Angeles) vor men er maar één voorbeeld van. De directie heeft dit wel beseft. Dat bleek onder m-eer uit de pogingen om een zekere vorm van samenwerking te bewerkstelligen met de Swissair en de SAS, pogingen die zonder succes bleven. Meer succes had de K.L.M. bij haar be sprekingen met de Venezolaanse lucht vaartmaatschappij VIASA en de Philip- pijnse PAL. welke laatste maatschappij lijnen op West-Amerika bezat, die aan sloten op K.L.M.-lijnen. De laatste tijd werden eveneens on derhandelingen gevoerd met de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia, onder handelingen die voor een belangrijk ge deelte op initiatief van de nu afgetre- Men kan natuurlijk praten over vrij- held in het luchtruim, maar bij kei-, harde onderhandelingen geldt alleen het zakelijk aspect onder het motto: de ene dienst is de andere waard. En dui delijk is, dat de KX.M. weinig „diens ten" heeft aan te bicden: slechts lan-, dlngsrechten op Schiphol en dat weegt: voor de Amerikanen niet op tegen de! faciliteiten die de Nederlanders )hoe j trouw zij als NAVO-partner ook nto-j gen zijn) in Amerika tvensen. Bovendien heeft Schiphol in Europa een enigszins excentrische ligging. Luchthavens als Parijs. Brussel en Frankfort nemen een groter aandeel van het Amerikaanse luchtverkeer voor hun rekening dan Schiphol. jfVan onze soc. -economische redactie) |l\JAAR wij vernemen hebben de be- J - staren van de bedrijfsgroepen bur gerluchtvaart van de Christelijke Be- Idrijfsgroepen Centrale, „St. Raphael" [en N.B.V. aan de directieleden van de [KX.M. een uitvoerige brief gezonden lover de sociale aspecten van de orga- (nisatie, het nieuwe beleid en het per soneelsbeleid, waaraan de gereorgani seerde KX.M,-directie thans met I voortvarendheid werkt. Het is de [wens van deze besturen dat bij het overleg in de directiekamers ook reke- jning wordt gehouden met de visie [van de georganiseerde KX.M.-em- [ployé's. Voorts hebben de besturen [der bedrijfsgroepen om een onder- houd gevraagd. Verwacht wordt dat [dit vrij spoedig zal worden verleend. De drie vakorganisaties hebben hun [leden hedenmorgen (woensdag) per brief |van deze stappen op de hoogte gesteld. 1 Zij wijzen er op, dat een herziening van Ide top van het KX.M.-bedrijf, en een; herziening van het beleid, reeds geruime i 1 tijd onderwerp van beraad, studie en1 (overleg zijn, getuige het feit, dat de be- sturen besprekingen voerden met drs. [E. H v. d. Beugel op 7 november ji. en (met Vertegenwoordigers van het organi satiebureau McKinsey Co op 15 no- jvember. Bovendien werd op 21 novem- ber een uitvoerige brief gericht aan de I gedelegeerde commissarissen van de De kern van het. standpunt, der be drijfsgroepen is sis volgt samen te vat- 1 t®n: 11. Het personeelsbeleid dient een onder deel te zÜn van het directiebeleid en is jjiinstens gelijkwaardig aan de an dere onderdelen van hot directiebe leid, te weten het economische, het financiële, het technische, het com merciële- en het luchtvaartpolitiekc beleid; 2. Voor de noodzakelijke coördinatie in der, -directeur J. c. van der Kloot plaats het personeelsbeleid dient de uitvoe ring van de hoofdlijnen daarvan in één hand te worden gelegd; 3. Eén van de pijlers van het perso neelsbeleid moet zijn de gelijkbe rechtiging van allen, die in de K.L.M. ■werkzaam zijn. De besturen der bedrijfsgroepen bur gerluchtvaart blijven bij hun mening dat het heengaan van drs. v. d. Beugel moet worden betreurd. Naar hun inzicht dient in de nieuwe directie een met de bete kenis en de waarde van de factor arbeid overeenkomende plaats te worden inge ruimd. In hun brief an de leden delen de be sturen mee dat de eerste fase de re organisatie aan de top van de K.L.M. thans gaande is en dat de tweede fase zal bestaan uit het op papier zetten van de reorganisatie van het bedrijf onder de top en de bepaling van het nieuwe beleid. Een en ander zal zo spoedig mo gelijk daarna tot uitvoering worden ge bracht. „De besturen van de samenwerkende vakorganisaties zijn vast voornemens de vinger aan de pols te houden", aldus de brief verder. „Zij realiseren zich dat zeer in het bijzonder lm de nu vóór ons lig gende tijd meningen en opvattingen over het te voeren beleid zullen botsen". Naar wij voorts vernamen wordt het in de kringen der vakorganisaties van groot belang geacht, dat het ver trouwen in en het enthousiasme vóór de K.L.M., voor zover dat door de jongste gebeurtenissen is geschaad, zo spoedig mogelijk worden hersteld bij j de employé's die het bedrijf in de toekomst zal willen behouden. En wat betreft degenen, die ontslagen moeten worden, wordt gehoopt dat zij het be drijf met een „gouden handdruk" zul len kunnen verlaten, evenals de 2000 employé's in en buiten Nederland, die sinds 1 april reeds werden ontslagen, dat konden. Verwacht wordt dat er nogmaals tenminste 2000 employé's geleidelijk zullen worden afgevoerd. De commandant van de Indonesische marine heeft de berichten tegengespro ken als zou zijn land een tweede Russi sche kruiser gekocht hebben. De Indonesische marine heeft reeds een kruiser, geschikt voor het afvuren van raketten van de Russen gekocht. Bo vendien bezit Indonesië thans Russische torpedobootjagers en duikboten. hadden. Zijn doel zou zijn geweest een aparte pool te vormen tegen de Air Union. Echter, in deze gevallen is nooit spra ke geweest van een zodanig nauwe sa menwerking als de Air Union-overeen- komst beoogt. Of de K.L.M. nu in een periode waarin de maatschappij een diepe cri sis doorleeft alsnog zal besluiten tot Air Union toe te treden is nog niet be kend. Zoals gezegd, heeft zij het laat ste jaar haar houding wel gewijzigd en diverse malen gezegd: „wij wal len al tijd praten". De regering is in ieder geval voor stander van een Europese samenwerking, Gistermiddag is brand uitgebroken in een herenhuis van drie verdiepingen aan de J. P. Goenstraat 16 in Den Haag. De derde verdieping brandde geheel uit, waardoor een gezin van vier per sonen en drie kamerbewoners dakloos zijn geworden. De overige bewoners van het huis, in totaal nog 12 personen, j konden de nacht niet in nun huis door- j brengen, aangezien hun appartementen j grote waterschade hebben geleden. j De brand is ontstaan doordat een der bewoners van de bovenste etage een ketel water op het gas had gezet en de ze is vergeten. Hij ging bij bewoners van de eerste etage wat praten, zonder aan de ketel te denken. Toen hij ge ruime tijd later naar boven ging, brand de zijn kamer als een fakkel. De ketel is vermoedelijk droog gekookt, waarna een hardboard schot vlam heeft gevat. Het gezin van vier personen, dat op dezelfde etage woonde, moest zo over haast vluchten, dat de man, die ziek in bed lag, geen gelegenheid had iets over zijn pyama aan te trekken. Ook de an dere twee kamerbewoners konden zich in veiligheid stellen. De brandweer, die het vuur met groot materiaal bestreed, is enkele uren met de nablussing bezig geweest. Men is er echter in geslaagd te voorkomen, dat de brand naar de belendende percelen oversloeg. Vier kinderen kwamen om het leven bij de felle brand, die, zoals wij gisteren reeds meldden, woedde in het woonhuis-horloge - winkel van de familie Hol te Nieuw-Vennep in de Haarlem mermeer. Bij zijn pogingen om de kinderen te redden liep de vader zulke zware brandwonden op, dat hij ernstig gewond in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Op deze foto: het totaal vernielde pand. Deze produktiestijging Is vooral een gevolg van de sterke uitbreiding van het aantal melkkoeien (in vergelijking met 1961 met 3% pet.). In de laatste tien jaren is de melkproduktie zelfs met ca. 30 pet. gestegen. De voorzitter van het schap toonde zich niet gelukkig met deze ontwikkeling. „Waar het nauwe lijks te verwachten is dat de afzetmo gelijkheden in de nabije toekomst rui mer zullen worden of voor de bestaan de afzet noemenswaardig hogere prijzen kunnen worden gemaakt, zal elke ver dere vergroting van de melkstroom naar de fabrieken consequenties hebben voor de gemiddelde opbrengst van alle melk." Uit de globale calculatie van de op brengst der melk in het per begin no vember afgesloten melkprijsjaar blijkt te kunnen worden aangenomen, dat de gemiddelde opbrengst, inclusief zuivel- fondsuitkeringen en een bijbetaling van 4 uit het L.E.F., 25,85 is geweest bij een garantieprijs van 28,10 voor een kwantum van 5.1 miljard kg melk. Ir. Van Dam toonde zich dankbaar voor het nieuwe karakter dat het door de regering gevoerde melkprijsbeleid in november heeft gekregen. Ook de kaasproduktie bereikte met een omvang van 223.000 ton een nieuw re cord. Ir. Van Dam betoogde dat het er met de afzetmogelijkheden van kaas be paald niet rooskleurig voorstaat en hij noemde dit een veeg teken, daar we altijd de kaas als éen van onze sterk ste produkten hebben beschouwd. De produktie van boter bedroeg in 1962 101.500 ton (5 pet. meer dan in 1961). Er is 97.000 ton afgezet, waarvan 63.000 ton in het binnenland en 34.000 ton door export. De voorraad koelhuisboter be draagt op 31 december ca 18.000 ton. De grote achteruitgang die de produk tie en de export van vol melkpoeder in 1961 te zien gaven heeft zich goed deels hersteld. Anderhalf jaar gevangenisstraf met terbeschikkingstelling van de rege ring heeft de Maastrichtse officier van justitie gisteren geëist tegen de 39-jarige assurantiebezorger W. F. M. van H. uit Heerlen Van H. werd er van beschuldigd in de morgen van 2 augustus de 39-jarige weduwe A. M. L. S. T. in haar fiat in Maastricht met een handdoek te hebben ge wurgd. Op verzoek van de officier werd de zaak met gesloten deuren behandeld. Als getuige-deskundige werd gehoord dr. A. L. Kroft, zenuwarts in Venray, die verdachte niet toerekeningsvatbaar noemde tijdens het plegen van zijn daad. De officier was het hier niet mee eens. Hij achtte de doodslag niet bewezen, doch wel het subsidiair ten laste geleg de, mishandeling met dodelijk gevolg. De verdediger, mr. J. Stroom uit Maastricht, bepleitte conform de conclu sies van de psychiater ontslag van rechtsvervolging en opname in een psy chiatrische inrichting. Dc uitspraak volgt 22 januari. Gisteravond is in een lagere school aan de Jhr. Mollerslaan te Apeldoorn brand ontstaan. De oorzaak was waar schijnlijk oververhitting van de pijp van een der kachels waardoor een pla fond in brand vloog. Dit plafond vorm de tevens de vloer van de zolderver dieping, waar het vuur in korte tijd he vig woedde. De brandweer bestreed het vuur met grote kracht en slaagde er vrij spoedig in het te blussen. Er werd veel waterschade aangericht, zodat de school de eerste dagen vermoedelijk wel gesloten zal zijn. Het schoolgebouw zou binnenkort wor den afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe school, die men reeds aan het bouwen is. Sinds gisteren is Marken uit zijn iso lement verlost. Na vele dagen zwoegen zijn bulldozers er in geslaagd de dijk wegen tussen Volendam en Edam en tussen Monnikendam en Marken, sneeuwvrij te maken. Busverkeer op de ze wegen is weliswaar nog niet mogelijk, maar men hoopte vandaag voldoende parkeerhavens te kunnen maken, waar door de bussen weer kunnen rijden. Gis teren zijn nog enige auto's van Mar ken uit over de Gouwzee gereden. Het ijs was er dik genoeg voor (vijfender tig centimeter), maar verschillende au to's raakten in de stuifsneeuw vast. Ook op de Wadden gaat het wat be ter. De Texelse vissersvloot heeft ten minste kans gezien met haar vijfentwin tig schepen de thuishaven Oude Schild te verlaten en de ijs-barrière van de Waddenzee te doorbreken, om deel te nemen aan de haringvisserij in Het Ka naal. De verbinding met Ameland wordt nog steeds per vliegtuig onderhouden, daar de veerboten stevig in het ijs veranker! bggen, Ameland zit rondom in het ijs. Er is gebrek aan verse groente.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 2