Wet financiële bijstand werpt veel vragen op ROTTERDAM 0 H. van Leeuwen met veel lof uitgeluid bij H.V.O. Crimineel verhaal; thriller en klucht Eeuwfeest catechismus herdenking Grote Kerk Verslag Sociale Raad Vlaardingen: operators AGENDA De pastoor van Kirchfëjj Administratieve Kracht Hoe zal de lokale overheid reageren Feestavond Het Dorp Waardering voor collegialiteit Journaals AGENDA Schiedam Interkerkelijk Vlaardingen AGENDA VJaardmgei HOUTMAN PIANO'S - ORGELS H. VAN TOOR Cm. OVERLEDEN Stelïendamse boot kwam naar de Hoek METAALDRAAIERS ELEKTRISCH- LASSERS BANKWERKERS vrouiv „Op kamers bij „die' C. VAN DER LELY N.V. JONGE KRACHT (m. of vr.) „Chans" weinig gelukkige film DE ROTTERDAMMER pagina 4 ZATERDAG 12 JANEARI „Bitter" Cijfers ,J£raanmee$ier Opkomst LANDB OUWM ACHINES NV CHEMISCHE INDUSTRIE SYNRES II BOEKHANDEL J. S. VAN LEEUWEN GEMEENTE SCHIEDAM Vandaag en maandag en dagelijks.... Vandaag ....en dagelijks TMiÊiMMêiA D. EN W, van Rotterdam willen liet JJ huisvestingsbeleid voor de vrijgeko men particuliere hulzen met een lage huur veranderen. Zij stellen de raad voor In de toekomst van elke drie vrij komende woningen een te bestemmen voor bijzondere gevallen, die het ge meentebestuur aanwijst. De eigenaar heeft dan het recht de twee overige te verhuren aan een woningzoekende met een huurmachtiging of die een zeifstan- digc woning in Rotterdam ontruimt. Vol gens het huidige systeem wordt tachtig procent van deze hulzen verhuurd aan houders van een huurmachtiging met ur gentieverklaring en de overige twintig aan bezitters van een huurmachtiging. Deze gang van zaken gaf in de praktijk aanleiding tot moeilijkheden. Enerzijds zijn de betrokken woningzoekenden veel al niet genegen een dergelijke aangebo den woning te aanvaarden, anderzijds hebben de eigenaars in vele gevallen de neiging de woningen met lage huur te verhuren aan mensen zonder machti ging, omdat die eerder bereid zijn het huis op te knappen. Verandering in het beleid is met name ook nodig in ver band mèt sanering en reconstructie in de toekomst, waaruit toeneming van het aantal bijzondere gevallen voortvloeit. De in aanmerking komende woningen zijn die met een huur van f75 per maand of minder dan wel 17.50 per week of minder. TN Rotterdam heerst over het algemeen •i (nog?) geen ZQUtschaarstc, in tegen stelling tot de situatie in sommige deien van het land, waar bijna geen zout meer te krijgen is. Wel zijn in de Maasstad veie kleine winkels door hun voorraad heen. Moet men hieruit afleiden, dat in Rotterdam niet vee! is gedaan aan strooien? Want de schaarste elders werd veroorzaakt doordat men het zout In gro te hoeveelheden gebruikte voor bestrij ding der gladheid. Een andere faktor doet zich ook gelden: stagnatie In de aanvoer, normaal per schip, maar nu als gevolg van de ijsgang per trein. Dit plaatste de toch al overbelaste N.S. voor problemen. Velen kopen meer dan het dubbele aan zout ais wat zij normaal zouden inslaan. Volgens Ingewij den gaat dit kopen op hamsteren lijken alsof de mensen bang zijn voor dis tributie. Maar de grote bedrijven zijn niet bevreesd voor een tekort en de aan voer gaat door, al is het langzamer. TJET gaat niet zo goed met de Rotter- -1-1 damse Kunstkring, wat de financiën betreft dan. De penningmeester moest een nadelig saldo meiden van ruim tien mille, Iets minder dan het voorgaand jaar. Het zevende lustrum van de kring dit jaar zal dan ook niet" groots worden gevierd. Een opdracht voor het schrijven van twee toneelstukken is geschrapt. Wel komt er In de zomer een tentoon stelling van Italiaanse schilderijen en er zal voor de leden een toneelavond worden gegeven. Het enige lichtpunt is dat de verkoop van schilderijen vla de Galeries Delta in Rotterdam vaste voet schijnt te krijgen. In het eerste halfjaar van 1962 werden namelijk 34 doeken verkocht. Ondanks de vele subsidies zal de Kunstkring in haar huidige vorm geen lang leven meer beschoren zijn. Oorzaak: steeds stijgende kosten tegen over gelijkblijvende Inkomsten. Het plan dat de kring kan redden is dat voor de bonw van een Kunstcentrum aan de Lijnbaan, een project dat de steun heeft van de gemeente Rotterdam. Maar het zal nog wel vier jaar duren voor dit centrum (een tentoonstellingszaal, een bodega, een muzlekkeider, een onder aards zaaltje voor kunstfilms, toneel, cabaret, lezingen, een kunsthandel, een discotheek e.d.) werkelijkheid gaat wor den. (Van een onzer verslaggevers) T~\E INVOERING van de wet „beper- king verhaalsrecht" en het „ont- werp-wet op de financiële bijstand" zijn de twee gebeurtenissen uit het jaar 1S61 die hun stempel drukken op het zojuist verschenen jaarverslag over 1961 van de Sociale Raad van Vlaardingen.'' De beperking van het verhaalsrecht heeft, zo meldt het verslag, veei leed voor grote groepen mensen weggeno men. Het gevolg was dat velen die tot dusver geen ondersteuning genoten nu de weg naar de gemeentelijke en kerkelijke instellingen wisten te vin den. Een ander gevolg was een vrij rigo- reuze reorganisatie bij het bureau van de Sociale Raad, dat tot nu toe het ge hele verhaal voor alle kerkelijke instel lingen verzorgde, een stuk werk dat nu wegviel. Drie ambtenaren werden over geplaatst naar de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke zorg. Het ontwerp-wet op de financiële bij stand, zo meldt het jaarverslag verder, veegt In één kort artikel het instituut van de armenraden (sociale raden) - nit een 50-jarige historie van ma&t&chappe- lÜb werk weg. „Dat stemt bitter!" Het ministerie meent dat voor de so ciale raden een taak kan liggen in het maatschappelijk opbouwwerk. De so ciale raden zouden dan tot welzijns- stiehtingen moeten worden omge vormd en het sociale en culturele le ven in de wijken kunnen gaan active ren en zo mogelijk initiatieven kunnen ontplooien op het terrein van de volks gezondheid en het jeugdwerk. Maar, zo schrijft de Sociale Raad in zijn jaarverslag, op deze terreinen wordt at gewerkt door onderscheiden institu ten. Geconcludeerd wordt dat er dus ge coördineerd zou moeten worden, wat o.a. aantrekken van deskundigen betekent. Het is nog vaag en onduidelijk en de grote vraag of de lokale overheid hier voor zal voelen, zo lezen wij in het jaar verslag. Verder laat dit verslag interessante cijfers zien. Wij doen slechts een greep: Omzetcijfers van de Herman Frant- senstichting (op 31 december 1961: 68 werknemers): in 1959: ƒ31.210, in I960: ƒ47.016, in 1961: ƒ86.172 (1). Stichting commissie Huishoudelijke- en Gezinsvooriichting: aantal gegeven cur sussen in 1961: 122, alsmede 15 voorlich tingsavonden. Het Rode Kruis: bloedtransfusiedienst verstrekte 539 halve liters bloed voor pa tiënten in ziekenhuizen te Vlaardingen; het aantal donors steeg van 680 tot 726. Bejaardenzorg: aantal bezoeken aan het clubhuis 24.824. Advertentie SINGEL 114-116 SCHIEDAM Telefoon «SS71 Sedert ruim 40 jaren vertrouwd adres Inruilen - verhuren - stemmen - repareren „JAMMER dat het zo koud was, anders waren er zeker meer mensen gekomen", zei Karei van de Graaf donderdagavond tegen midder nacht een beetje spijtig. Met een beetje bleke gezichten van de slaap stondeti de vier jeugdige organisato ren van het Open het Dorp-feest in de plotseling erg lege zaal van hotel America in Hoek van Holland. Ka reis trouwe medewerkers, Wim Moer man, Richard Carlyon en Rob Knip penberg waren bet roerend met hem eens. Als het maar niet zo koud ge weest was... Toch waren de vier jongelui zij zijn allemaal 12 jaar oud beslist niet ontevreden. Bijna vierhonderd gulden heeft de feestavond in de „Dorp" pot gebracht. Het publiek, dat de zaal voor de helft vulde, heeft kunnen zien dat de jongens niet over één nacht ijs zijn gegaan. Het programma dat men kreeg voorgeschoteld, was de entree prijs zeker waard. Dat -de verenigingen dit optreden bij zonder serieus namen, toonde het Hoekse Mannenkoor met enkele uit stekend egzongen werken, waarvan vooral de twaalf Rovers en ,,'k Heb m'n wagen volgeladen" opvielen. Ook het optreden van de Eerste Hoekse Accordeon Vereniging stond op een goed peil. Dirigent Hanny Hessles toonde zijn kunnen in enkele bekwa me soli. Na de pauze was het woord hoofdzake lijk aan de jeugd zelf. Karei van de Graaf verzorgde de vlotte conferences, de Wema's brachten uitstekende ac- cordeonmuzlek, er werd een sketch gespeeld op het motief van de drie schuintamhoers en ten slotte kregen „The Yellow Stars" van de jeugd een ware ovatie voor hun moderne dans muziek. (Advertentie) In Vlaardingen is woensdag overleden de heer H. van Toor Czn,' oud-directeur van de haring-exporthand-el C. van Toot Kzn te Vlaardingen en mede-directeur van. de N.V. Koel- eh Vrieshui» „De Ijsvogel". De heer Van Toor had zitting in het bestuur van de Vereniging tot. Bevorde ring van Visserij, Handel en Nijverheid en was tal, van jaren bestuurslid van de redersvereniging voor de Nederlandse haringvisserij (thans Nederlandse Bond var, Haringhandelaren). Hij wend 78 jaar. Het stoffelijk overschot is gisteren in alle stilte te Vlaardingen begraven. Omdat men vreesde dat de redding boot „Koningin Wilhelmina" in de ha ven van Stellendam door het ijs zou worden ingesloten, heeft men de boot ijdelijk overgebracht naar Hoek van Holland. Eventueel zal de reddingboot nu in noodgevallen vanuit de Hoekse Bergha- ven kunnen opereren. (Van een onzer verslaggevers) VEEL CADEAUS, goede wensen en zegenbeden waren er vrijdagmorgen bij het Havenbedrijf „VlaardJngen- Oost" N.Y. voor de heer H. van Leeu wen (Vaartweg, Vlaardingen), die na 39 jaar energieke arbeid wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd het bedrijf gmg verlaten. Iedereen vond het jammer dat hij wegging. Hij is nog vitaal en opge ruimd genoeg om er naar de mens gesproten nog wat jaartjes aan. vast te plakken. Bij veel bedrijven 'gebeurt dat in zulke gevallen dan ook. Maar bij H.V.O. geldt de vaste regel dat het met 65 jaar genoeg is. Aan de ene kant vond directeur P. Baaima d>at eigenlijk wel jammer, maar anderzijds as het toch ook zo dat het „blijven wer ken zolang je kunt" de betrokken per soon weinig kans geeft om welverdiend van de oude dag te genieten. En dat was een geziene, en vaderlijke figuur als de heer Van Leeuwen toch be paald wel gegund. „Geve God je nog vele jaren voor de boeg» maar dan iets minder aan de lijnband", zo besloot de heer Baaima, die de scheidende kraan machinist vervolgens de gebruikelijke gratificatie overhandigde. Kraanmachinist, ja, maar de heer G. van der Windt, baas van de afdeling Helling betitelde de heer Van Leeuwen als „kraanmeester". Was hij het niet die in 1956 de eerste torenkraan be reed? En altijd, ook op de meest onge legen tijden was hij op z'n post. Als alle overuren eens meegerekend zouden wor den, dan had je geen 39, maar zeker meer dan 50 dienstjaren, zei de heer Van der Windt. Nog meer vrienden voerden het woord. Zo was er de heer J. van Dorp („We hebben veel van je ge leerd"), de heer F. Berger (die Van Lee-uwen's doopceel lichtte en o.a. ver telde dat hij nog in Maassluis gewoond heeft), de heer A. Smoor (met een pracht van een gedicht waaruit wij no teerden dat de heer Van Leeuwen voor zijn diensttijd bij H.V.O. nog gevaren heeft bij de Vteandingse rederij A. Verboon), de heer R. P. Molenaar („in nacht «sa ontij stond u klaar") en ten slotte namens de Ondernemings raad de heer J. van Wasbeek („door uw prettig en opgeruimd karakter hebt u zich vele vrienden gemaakt' Bat laatste bleek .trouwens wel uit de opkomst, waarover de heer Van Leeu wen zelf verbaasd was. Hij sprak een hartelijk woord van dank, waarin hij betoogde dat hij het allemaal „machtig leuk" gevonden had. Onder de velen die van deze gewaar deerde medewerker afscheid kwamen nemen was ook de oud-directeur van het Havenbedrijf de heer J, L. Jonker. Op onze fabriek voor kunnen geplaatst; worden: voor verschillende prodifktie-afdelingen. Vereisten: enkele jaren praktijkervaring. Zij, die interesse hebben voor een functie in een snelgroeiend bedrijf kunnen zich vervoegen bij de personeelschef- Wij zijn dagelijks van 85 uur te bereiken op onderstaand adres, terwijl depersoneelschef 's avonds en 's zaterdags van 912 uur thuis be reikbaar is op Weverskade 33 f te Maasland, telefoon 018993755. SYNRES vraagt voor haar nieuwe fabricage-afdeÜngen nog enige operators voor vier-pioegen- d lenst. Zij die opleiding en/of ervaring hebben als machinist worden verzocht schriftelijk te solliciteren. Hoek van Holland VLAARDINGEN. Hervormde Gemeen- teGrote Kerk ,,10 dsr. J Bouterse 17. -dhr. J vaa Lambalgen Rehobothkerk 9'en 10.30 <ls W J Kolkert H Avondmaal 19 ds J Kleermaker vanRotterdam' Bethelkerk 10 •dhr A .van Zetteir 19-ds J.;vaa-' Noort' bij* belstudie Immanuëlkerk 10 dhr J van Lam balgen 19 ds S van den Bos Nieuwe Kerk 10 ds T D Voilebrecht van Rotterdam-Kra- lingen 17 ds W J Schouten H Doop West- wijkkapel 9 en 10.30 ds S van den Bos 19 ds C H van Rhijn Zangdienst Commis sie ..Het Woord" Zaai Harmonie 10.30 ds P van der Vloed ond „Wat gaan we doen in 1963?". Gereformeerde Kerk Ooster- kerk 10 ds Joh De ver 17 dr F L Bos Em< mauskerk 8.45 ds H Zandbergen H Avond maal 10.54 dr M J Mulder H Avond m 17 dr M J Mulder voorz HA en dankz Pntëlkerk 8.45 ds G Aatbersberg H Avondm ond „Gasten aan Gods tafel" Ejc -24:11b 10.45 dr F L Bos H Avondm 17 ds Joh Bever Voortz H A en dankz Maranathakerk 10 ds H J Kouwenhoven 17 ds G Aalbers- berg ond „God alles in allen" K C Zond 48. Christ Garf Kerk Kerk Emmastraat 11 en 17 ds C v d Weele van Ermelc Aula H de CoekschooL Ph de Goedestraat 10 leesdienst 17.30 ds M S Roos van 's-Gra- venzande. Geref Gemeente kerk West- nieuwland 10 en 17 ds L Huisman. Christ Geref Gemeente Dijküieeg 6 10 en 17 dienst des Woords. MAASSLUIS. Herv Gem 10 dr L van Har- tingsveld 19 ds P H Quartel van R'dam- Delfshaven in jeugddienst Jeugdkerk 10 (Sursum Corda) P Zunderman en fgeb Gen de Wetstr 2) L van der Pol Kinderkerk 10 (Cat lok Gr Kerk) mevr Dekker Geref Immanuelkerk 9.30 ds E J Duursama 16.30 ds K W Dercksen Maranathakerk 5.30 ds K W Dercksen 16.30 ds E J Duursema. Geref Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en 14.30, ds G Th Koopman van Den Haag. Chr Geref Kerk 9.30 er 16.30 dhr P Sneep van Vlaardingen. N*.d Prot Bond 10.15 ds' L van Os. Bapt Gem Haven 21 C v d Vlis 20 C J W Faasen. HOEK VAN HOLLAND. Herv Gem 10 en 19 ds H S Wassink. Geref Kerk 10 en 17 ds P RuUmann. Herv Evangelisatie 14.30 ds L Vroegindewey. MAASLAND. Herv Gem 10 en 19 ds H J J Keijzer. Geref kerk 10 en 14.30 ds J Z Potjer. SCHIEDAM. Chr Geref Kerk 10 en 17 ds Bikker Utrecht. Ned Herv (Geref) Evangelisatie Irene 10 ds C van Winger den Babylonienbroek en 19 Vredeskerk ds C van Wingerden. Evangelisch Luther se Gemeente 10 ds G J Duyvendak Utrecht. Ned Protestanten Bond 9.30 en 10.30 ds J B Schouwink. Oud-Katholieke Kerk 10 H Mis. Baptistengemeente 19 ds R Reiling. Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt) 9.30 en 16.30 ds C Vonk. Oud Geref Gemeente 10 en 17 Dienst, Vrije Chr Geref Gemeente 10 en 16 ds I J IJs selstein. Leger des Heils 10 heiligings- dienst 18.45. openluchtprediking en 19.30 verlossingssamenkomst. Herv Gem Gro te Kerk 10 ds A Hoffman en 17 ds A Hoffman Bethelkerk 10 ds J D Sm ids en 17 ds J G Jansen Opstandingskerk 10 dr L J Cazemier en 19 ds A D Klaassen en dr K J Kraan Vredeskerk 9 en 10.45 ds C van der Steen en 19 ds C van Wingerden Babylonienbroek. Geref Kerk Ooster kerk 10 ds J Couvée en 17 ds J Couvée Kethel De Ark 9.30 en 14.30 ds W A Krij ger Kantine SCF Burg Honnerlage Grete- lnan 159 10 en 17 ds H J Heynen De Goede Haven 10 en 17 ds J Nawijn Julianakerk 10 en 14.30 en 17 ds P R Everaars. ARENA: vierde week van de uitstekende Neder landse speelfilm „De Over val" met boeiende creaties van o.a. Rob de Vries, Kees Brusse en H. D. Culeman: alle leeft., 279.30, zat. ook 4.30 uur. CENTRAAL: première „De man met het ijzeren masker"; 14 jr., 27—9.15, zat. ook 4.30 uur. HCINEAC NRC: kleuren- film met Nederlands com mentaar: „De herbergen van Albion"; „Bij de dwergen van Kongo"; nieuws en te kenfilm; doorl. voorst. CINEAC AD: première Zweedse film „Chans" (Heeft zij nog een kans?) 18 jr., 9.3021.30 om de twee uur. B COLOSSEUM: reprise „Het. mysterie van de doden de slinger", naargeestige en overdreven gruwelijke uit beelding van een verhaal van E. Allan Poe; 18 jr., t. m. woensd. 27—9.15 uur. B CORSO: veertiende B week van indrukwekkende film „De langste dag"; 14 jr., 2 en 8 uur. B GRAND: vijfde week BI van bijzonder interessante „West Side Story"; 14 jr., 2 en 8 uur. B HARMONIE: reprise „Geronimo, de laatste der Apachen", falende verfil ming van historische gege vens; 14 jr., 279.15, zat. ook 4.30 uur. Maand. t.m. woensd.; „Town without pi ty", aanvechtbare behande ling van een zedendelict; 18 jr., 2—79.15 uur. M KRITERION: vierde week „Meneer Hulot met va kantie" ;- alle leeft., 2.307 —9.30 uur. B LUMIÈREpremière „The notorious landlady"; 14 jr., 2.157—9.30, zat. 2— 4.30—7—9.30 uur. B MÉTRO: reprise „Fol- low that dream" met Elvis Presley; alle leeft., 279.15, zat. ook 4.30 uur. B PASSAGE: vierde week B van „De Overval"; alle leeft.» 2 en 8.15, zat. 2-4.15 —79.15 uur. Donderd. geen avondvoorst. B PRINSES: reprise „Een ffl voor allen, allen voor een", musketiersfilm; 14 jr., t.m. woensd. 2.1579.30 uur. Zat. 2 uur: „Jongensranch"; alle leeft. B REX: reprise „Winches- BI ter '73", een Western; 14 jr., t.m. woensd. 279.15. zat. ook 4.30 uur. Donderd.; re prise „Meisjes op het slech te pad", mislukte sociale schets; 18 jr. B STUDIO '62: vijfde week „Op kamers bij „die" vrouw" is de Nederlandse titel van Richards Quine's komische „thriller", waar in Kim Novak charmant en met gevoel voor grap pige effecten „The noto rious landlady" speeltdie vreemde toestanden mee maakt zodra haar kost ganger, de jonge Ameri kaanse diplomaat Bill Gridley (Jack Lemmon), al direct bij zijn entree in Londen op haar verliefd raakt en tegen de mening van zijn ambassadeur (Fred Astaire) in, weigert te geloven dat zij haar echtgenoot heeft ver moord. De schroomvallige Carlye Hardwicke is inderdaad on-' schuldig, maar voordat de zich origineel gedragende Bill afdoende bewijzen kan leveren, moeten de betrokke- nenheel wat spannende en Kim Novak en Jack Lem mon anders dan andere lief desparen in de film „Op ka mers bij „die" vrouw". verwikkelingen met grappi ge dialogen en omgekeerd, maakt van „The notorious landlady" een amusante en pretentieloze film. (Lumière, 14 jr.). T. H. Het filmjournaal dat het meeste trof was Fox Movietone. Op een grijselijke manier, wan? cameraman van Fox bij, toen troepen van de enigde Naties in Kat! een kleine witte auto kogels doorzeefden. De tenden waren twee Euii se vrouwen, die langs een post waren gereden) der zich nader te legit^ ren en door de bezetting} die post dus werden nee schoten. Een van de vrouwen was vrijwel o del'.ijk dood, van de an(j beleeft de toeschouwer de film heel haar k!a$ protest tegen deze onmè lijke behandeling tot ool( aan de gevolgen van verwondingen sterft. De te auto was doorzeefd kogels. Wij kunnen ons- stellen, hoe de cameras van Fox zich gevoelde, li hij deze opnamen moest f ken. De meeste journaal: hebben deze week, zoalsf grijpelijk, sneeuw en jj( onderwerp. Wij zien de. wereld in ons land en daarbuiten als ongein; het dagelijks leven, ook als speelplaats -e wintersportterrein. de jouroaalfilm van goon-Profilti is zeer met prachtige opnamenj een boeiende montage. Vertederend zijn de- men van het Driekor feest in de zuidelijke Ne landse provincies. Ten slotte het gewone tal opnamen van staat: den en hooggeplaatste tairen, enkele beelden een neger-kerstfeest-te.i rijs, een uitbundige nië jaarsviermg te Londen) een technische krachttoef Canada, waar een helifl ter een hoogspanningsléla hielp leggen.: van W'alt LlJisney's' dieren- ;r:dwaze' verwikkelingen mee- avontuur. „Jungle Cat"; alle maken. T leeft.. 2.15—7.15—9.30, ;zatl- J- j ook 4.30 uur. v c-Seotland Yardheeft ,het.er druk mee (een koddige man- netjésmakerij van Lionel Jef- fries als inspecteur Oli- phant), de als „wijlen" te boek staande echtgenoot duikt plotseling op maar leeft dan niet lang meer, voor Amerika dreigen diplo- matieke rellen, een dikke dame-van-gezelschap (Phi- lippa Bevans) ontpopt zich als geslepen misdadigster en de gevatte mevrouw Dun- hill, de kroongetuige (Estel- le Windwood), wordt in haar invalidewagentje van de rot sen gestoten. Bill redt haar en ook zijn prille liefde. WEVERSKADE 33 MAASLAND TEL. 01899-2644 vraagt voor zo spoedig mogelijk ter opleiding in de boekhandel. Gewenst Mulo-diploma en literaire belangstelling. Sollicitaties, liefst schrlftelük, aan Boekhandel J S. van Leeuwen, Broersvest 44, Schiedam, Tel. 6815Z. Bij Gemeentewerken Schiedam kan op de aid. Financiële Administratie worden geplaatst een (mnl. of vrl.) in een afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring nader te bepalen rang. Vereist worden de diploma's mulo en typen, terwijl het bezit van het diploma boekhouden tot aan beveling strekt Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder vermel ding van leeftijd, opleiding, praktijkervaring enz., binnen 14 dagen in te zenden aan de directeur, Korte Haven 33. Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond gebed, 19.30 u. Irene: Vegla Feestavond, Bert Brug.- mans poppentheater, 20 u. Stedelijk Museum: Lezing verkennin gen van kunst. Drs. W. Oxenaar 20. Irene: Aqua Fauna, Filmavond 20. Irene: Pers. ver. Gusto, Filmavond 20. Belangrijke teiefoonnumers Brand alarm 69123 politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. "Apotheek Van Westendorp, Singel, hoek Emmastraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk", 917, Vandaag. B THALIA: vierde week van spectakelstuk „Muiterij, op de Bounty"; 14 jr., 2 en 8 uur. fl 't VENSTER;- houdt voor de 48e week In Rotter dam de oude succesfilm „Les enfants du Paradis"; 18 jr., 1.30 en 8 uur. B VICTORIA; reprise „El Cid" spectaculaire verfil ming van strijd tussen Spaanse Christenen en Moor se invasielegers; 14 jr., 2 en 8 uur. Donderd. 2 en 8 uur: „Hofmanns vertellingen"; al le leeft. CEFA-ATRIUM: zater- B dag 12 en 19 jan., 3 en 8 uur: „De pastoor van Kirchfeld"; 14 jr. B 't SLAG: zaterdag 12 S jan., 6.30 en 8.30 uur: „Cis- ke de Rat". De Zweedse film „Chans" („Heeft zij een kans?") met Lilevi Bergman en Gösta Ekman, is een weinig ge lukkig produkt, dat niets verrassends heeft en waar bij men zich afvraagt wat de producers voor ogen heeft gestaan. Een ontspoord meisje wordt ontslagen uit een rijkswerkinrichting om een haar aangewezen baaa te aanvaarden. Doch zij ont vlucht en lift naar Stock holm. Op weg naar haar oude relaties, die allen min of meer aan de zelfkant van het leven staan, wordt elke welwillendheid en elk onder dak met haar eer betaald. De oude bende stelt kenne lijk haar terugkomst niet op prijs en het slot is, dat de Ulla Jacobsson en Claus Holm in de Cefa-film ,JJe j toor van Kirchfeld" die daarin liefde voor elkaar f vattenmaar bijtijds hun dtoctUng inzien, mede door roddelende Kirchfeld. Richard Quine had vooral in het eerste deel van de film geestige dialogen tot zijn beschikking. Ze doen het beslist aardig bij de toch nogal serieus getracteerde filmbeelden. Verderop in het verhaal heeft Quine naar de kant van de klucht laten spelen, terwijl de handeling meer het karakter van de „thriller" krijgt. Dit mengen van criminele, politie haar aantreft in het huis van- een aan narcotica verslaafde dégénéré. Een diep treurig verhaal dat, en daar gaat het nu juist om, onmogelijk een doei in zichzelf kan hebben. Nergens geeft de film een antwoord op het waarom. Hoe kwam dit meisje zo, hoe kwamen al deze lamlen dige mensen zo? Heeft men dit leven ten tonele gevoerd alleen maar om anderhalf uur van die gevaarlijke ca priolen te genieten? Indien men niets te zeggen heeft is zo'n film alleen maar wreed en kwalijk amuse ment, waarbij de vraag „of zij nog een kans heeft"er bij hangt als een vlag in de regen. (Cineac-A.D. 18 jr.). H.' St. Was Hans Dep pc er in ge slaagd wat niveau te geven aan zijn film „De pastoor van Kirchfeld". en het gege ven nit te diepen tot een echt menselijke belevenis, we hadden blij kunnen zijn met dit overigens wel aardige kleurenproduet. Echter, nu verlopen alle conflicten wat ai te glad en is het geheel een fondantachtig geval 'ge worden. Dit is jammer om dat het verhaal aspecten heeft die onmiddellijk aan spreken. De pastoor in deze film is een braaf en vooral vroom man, die het ernstig meent met zijn priesterbelofte. Doch er komt een jong meis je op de, pastorie dienen en onbevangen als beiden zijn, groeit er een zuivere liefde tussen hen. De priester ziet het als een echt zusterlijke liefde, het meisje als een eerbied voor deze waardige jonge man. Doch al spoedig herkent de vrouw in haar de ware gevoelens. Als zij een keer naar de stad moeten en de laatste trein missen waardoor zij eerst de volgende morgen te rugkeren, is de teerling ge worpen: Kirchfeld roddelt. De bron is de kastelein, die het ontdekt heeft en revan che neemt op de pastoor die preekte tegen het drankmis bruik. waarin de kastelein zich benadeeld voelde, jor.ge, knappe smid' die', liefd is op het meisje, zich er aan en vecht lijk tegen de laster. Ja genoeg is het mei verliefd op de smid, 5<ji| als zij door hem ontdektvsj de gevolgen zijn van komst in Hirschfejd, is:) nog rr.aar één weg om.; geestelijke van alle blai te zuiveren 'nl. dë joif smid te trouwen.- Ook de pastoor ziet/ het jonge paar getrouwd'.: kerk verlaat, klaar zijn.dei ling. Hij wordt zich zijn réldse liefde en ontrouw zijn belofte bewust en da om keert hij zich ee in gebed tot zijn pa arbeid. Dit zijn de hoofdzaken deze rolprent en met enij „inlegkunde" kunnen constateren dat de fibri hierin aanspreekt, w geldt voor allen niet, dat toegeven aan niet te vefv len verlangens ontrouw i aan God? Deze vraag had de: ons klemmender op het' h! kunnen binden, maar kans heeft Deppe ger Evenwel is met deze ged tenachtergrond de film haar lieflijke iandschappf en idyllische scènes toch te genieten. (Cefa-Atriui; 14 jr.) H. Steggerdl (Van een onzer verslaggevers) OOK IN Vlaardingen wordt op „ruime" wijze aandacht geschon ken aan het vierhonderdjarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus. In de Grote Kerk wordt zondag avond 20 januari om 20 uur een in terkerkelijke herdenkingssamen komst gehouden, die belegd is door de Hervormde Gemeente, de Gere- foimeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gere formeerde Gemeente. Sprekers zijn ds. J. Bouterse (herv.) en ds. L. Huisman (ger. gem.). De Kerkbode van de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen van vandaag wijdt met een populair geschreven ar tikel van dr. F. L. Bos veel aandacht aan het,.wonderbaarlijk jubileum". Ondanks alle lof die de auteur heeft voor het geschrift waaraan de naam van Frederik III, Keurvorst van de Paltz verbonden bleef, acht hij het leerboek toch niet geschikt voor kinderen. Het vierhonderd jarig jubileum vindt hij geweldig, maar de jeugd heeft gelijk ais ze zegt „Het is nu mooi genoeg ge weest, het wordt tijd dat het Heidel bergse leerboek met emeritaat gaat". Als symbool van de eenstemmigheid van het op Gods Woord gegrond klas- siek-gereformeerd geloof dient de Ca techismus een ereplaats te houden. Met het oog daarop wil dr. Bos het boekje niet graag als vrije handlei ding bij de namiddagprediking missen, maar, zo schrijft hij, voor een leer boek gelden andere eisen. Dr. Bos schrijft verder: „De wense lijkheid klemt van een nieuw groot ge reformeerd leerboek voor de jeugd, dat tot stand zou moeten komen door de samenwerking van een wijde kring van confessioneel gereformeerde theologen en daarbij een aantal in de praktijk ge schooide pedagogen. Maar... waar is de vrome Frederik die nu de kat de bel aanbindt?" Sportpark „Vijf Sluizen". Tafelten tornooi, 91930. Bethelkerk: Avondgebed, 19.30. Bijkantoor „De Rotterdamme! Vlaardingen Smalle Havenstraat 1 voor red., adni. en adv. tel. 6775 (b.g.l uitsluitend voor redactionele aangeli genheden 6619 Vlaardingen, b.gu 's avonds 010-800371. Klachten bezorging, Vlaardingen: Fictorie, Willem Beukelszstraat 72, tl 3345, maand, t.e.m. vrijdag 13.30-191 zaterd. 1718. Apotheken: A. Bot, Billitonlaan filj tel. 4729. Gedurende het weekeinde zullen in bljzol dere gevallen dienst doen de volgende artsei Vlaardingen: c Lambrechts, Schiedam» tel- 2374 CQ A. A. de Koning, Bu Verkadesmgel 24. tel. 3573. Maassluis: P. L. Wekker, Govert Flittcil plein 21. tel. 2125. Verloskundige mej. J; v. d. Veen. Jac. Cotsstraat 24, tel. 2376.SI Maasland: J. W". D. C. Marck, Molenweg F tel 01899-2035. Veearts Vlaardingen en Maasland: C. d. Most. Kethelweg 13a, Vlaardingen, td 01898-2035. Schiedam: W. ir. F. Meijer, Swammël dam singel 43. tel. 69896: F. Jungerlus. Jaeo Catslaan 8, tel 67355; P. J w. Beuke Burg. Knappertiaaa 76, tel. 68004.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1