KRITIEKE SITUATIE BIJ GEM. DIENSTEN Watervogels hebben vet en brood hard nodig SW-NAC goede strijd op rulle ijsbaan, 3-3 Vele tienduizenden guldens schade opruimingi Bewoners moeten tl zelf helpen anders ruïneuze gevolgen! v Burgerlijke stand AGENDA Schiedam Velden zijn ivel slechter geweest! WOEHSPAG- ffefyakf-PAQ Brandweer rukte tweemaal uit Negen maanden geëist tegen rubberbéwerker Vier voetgangers aangereden Euromast zuinigj op zijn naam rfHSÉ V DE ROTTERDAMMER DINSDAG 15 JANUARI 1963 II SSB IIIlS! bij oversteken l ^^JHIIIillQIDUidOüiiitiiiniht. HALSSIERAAD SLACHTHUIS stoïcijns KAT Ontdooiploe ff Vlaardingen en Cape! Ie wonnen E.H.B.O.-wedstrijden Elektriciteit Honderden vissen met dood bedreigd door zuurstofgebrek V eu SLAGERIJ BROEK Artikel 5 Wegenverkeersreglement Jongen aangereden IJzeren haak wondt tractorbes t uu r der 'pagina 3 (Advertentie) Morgen begint de verkoop van een grote partij Colovlnyl en Marmoieum tegeis voor een echte Opruimingsprijs. COLOVINYL tegels 2 mm dik in een uitlopende kleur. MARMOLEUM tegels 2.S en 3,2 mm dik op bitumen basis in 3 verschillende kleuren. Ideale tegeis, 25x25 cm (normale prijs 7.95 per mt) geschikt voor gangen, keukens, badkamer, kortom voor alle ruimte, waar U nu eens zelf de meest solide vloer wilt leggen. Morgen koopt U deze tegels van 7.95 nu voor nog géén vijf gulden per m:. indng rinkelden constant twee tele- t toevoer van elektriciteit is verdeeld in foons bij de technische bedrijven in; sectoren. Herhaaldelijk wordt een der- SchledaiTi. Het gehele personeel was i gelijke sector overbelast en dan neemt aan het werk. bovendien assisteerde I een andere sector het werk van die ene grondpersoneel van gemeentewerken. ook erbij. Alle opzichters hadden werkzaamheden, j Dan wordt echter ook de tweede sec- Vijf ontclooungsploegen van de bed rij- i tor overbelast met als gevolg dat ook ven. ongeveer 70 man, zijn van s mor- deze uitvalt. Er ontstaat een kettingreac- gens vroeg tot 1 n de nacht bezig i tic. Soms moeten de elektrotechnici een om alle euvels op «urt geoie.1 van de j vergeefse strijd vechten om de transfor- voorzienmg van gas. water en elekau-1 matoren weer in te schakelen. Deze «■«V t -n citelt te bestrijden. Over dit werk heb I ben wij dagelijks mededelingen gedaan 1 en de Schiedammers ku-anen de techni- '£EN kritieke situatie is ontstaan j Vrt\ant O AH ^TdcT. bi) de Litiliteitsbedrijven in;'^ i*'an enz- Schiedam De vorst richt enorm- IJe huidige situatie kan gevaar en i-r_ I. veel schade aan, die Zal voor dei vce' ongemak opleveren. Hoe dieper de schake.aai» ;n staan. de s ekkers blij Semeente Schiedam .j.na vorst in de grond komt des te meer h°L stopcontact en net gevolg us dat I geineenie actliedam vele tiendui-ongemak wordt verwacht. Het water tnide transformator dus weer uitvalt bij: Zenden guldens bedragen maar bo-ide leidingen zet tien procent uit bij be- !f-' inschakelen. Hier dienen alle Schie- vendien worden mew mevoilimv vriezing. Door dat uitzetten komen er dammers bij een storing in het lichtnet - V Worden moer moeilljkhe- verschuivingen voor. door de verschut- i t'jrect ai hun schakelaars uit te araaien, den verwacht. Het is heel £0ediv'nïen ontstaan breuken. Het grondwa-i *JuC stopcontacten te ontlasten van de u.-1- i ter dat bevroren rmkt -/ai nok een u/r.I stekkers. Dan moet men afwachten tot- dat hinnpnk-nrt «rQfo»-i*cr dat bevroren raakt za; ook een wer- uinnenh.ort wateri,intt. j„ brengen en daar-: dat. tie situatie weer gewoon is. mogelijk u.uhvusuh water klng in dp grond moet Worden geleverd via de j door kunnen eveneen: jbrandpompen in de straten. HetverschuivinRen kanot ;is heel goed mogelijk dat trans-: Het grote gevaar Iformatoren zullen uitvallen we-ZmnüSfen'aèrt 'gens overbelasting. Gasbuizeneen gaan op' een" va" jgaan gevaar opleveren omdat zij tuurmLèïfn bij de aanhoudende vorst kunnen! De lekkages ontstaan son. breken en de daaruit voortvloeien-: gesloten wegdek vwt- de wonirgen of het Schiedam kan echter meewerken als i.I Sat ontstaat bij de gevel. He meest.de burgerij de genoemde raadgevin- de lekken kunnen ïumeuze ge-kritiek i; de r.tu-atie bij de gasveorzio-j gea opvolgt. Zo moet de watermeter volgen hebben. ning^ beschermd worden tegen bevriezing. Doet men dat niet dan moet de scha- trattslorm-atoren vallen telkens uit om dat de Schiedammers teveel elektrici teit gebruiken. Bij het inschakelen ech ter kan er niet direct een .groot ver bruik worden verstrekt i - Dan dient het net dus niet belast te zijn i maar helaas laten de Schiedammers de j v nrpiYL^gHlf! schakelaars in staan, de stekkers blijven lr> 8 «IIU (Van een onzer verslaggevers) De 66-jarige Schiedamse mevrouw S. C. Drenth is maandagmiddag om vijf over j half vijf aangereden op de Lange Kerk- door ,t br .ngen bij de' Het is met electriciteit momenteel het- zelfde als tijdens een hete zomer bij het water, dan laat iedereen ook de bij de toe-1 kra ter. naar de i kan dsenstlerdm-Technische Bedrijven Schiedam, t tpmn'p'rv doct wat het kan, het personeel is i iken teweeg zwaar belast, dagelijks werken de s onder het ploegen twaalf, veertien, zestien uur. straat. Zij is naar het gemeentezieken- j darrL neergestreken in de monding van Honderden watervogels zijn in Schie-, in. de Schiedamse vijvers verblijven. Nu j huis vervoerd- Vermoedelijk heeft zij de Poldervaart bij de Vijf Sluizen. Er een hersenschudding ne* vrachtwagen- is brood, veel brood, liefst gedrenkt in - levertraan om de vogels het zo hoog- akrfi»en n,emand meer Waterioverst£ekende ^oetgangster °niet° wtwü-1 vet te verschaffen, nodig om de ken. Hi Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vin deze han dige vloertegels, die U zeif kunt leggen (Volgens schriftelijke ge bruiksaanwijzing) en daardoor alleen al aanmerkelijk kosten bespaart, per ml voor, Gétn tet. of schrift, best. Dringend wordt een beroep gedaan j op de Schiedammers om -het appa-j raat van de technische bedrijven zo-j vee! mogelijk van dienst te zijn um: te trachten ongelukken te voorkomen en de schade zoveel mogelijk te be perken. De directie van de technische i bedrijven heeft ons dan ook omtrent! deze penibele situane een uiteenzetting gegeven. Bij deze breuken kan hot gas in de: woningen dringen of het kan zich op! allerlei plaatse", verzamelen waardoor explosies of bedwelmingen ontstaan. Dringend wordt het publiek verzocht direct telefoonnummer 64S30 te telefo neren 'dag en nacht» als men gas ruikt. Deze stoornissen krijgen name lijk vanwege het gevaar voorrang. Het publiek wordt ook verzucht de me. ters af te dekken en 's avonds af te slui- SCHIEDAM. Geboren: Finn JHzvJ M Adriaansens en J E J Huisman; Yolanda dv H T de la Rambelje en T J Gerritse; Cornelia A dv A D Schippers en W Neus: Geert zv J Kruize en B G Wubs: Johanna t j dv H J L Brükling en J Winterswijk: Johan- de over enkele weken door de m dv p m L Dries en m m Bosch:; woner zelf worden vergoed. Verheugd is de directie dat juist dei ten- Het water moet men uit de binnen- nieuwe gashouder van 18.000 kubieke me-leidingen laten lopen. De geysers e.d. j ter is gereed gekomen. Deze enorme» moeten volkomen buiten gebruik zijn ge- j gashouder, rood gemenied. troont aansteld. Er wordt op gewezen dat in dei 'de Gasstraat. Het hs een zogenaamd j gasoutzen vecht aanwezig is dat bevrte- droog exemplaar, dat werkt op een j zen kan- nieuw systeem, de oude gashouder moetBevriest dergelijk vocht in een bocht met water gekoeld worden. De nieuwe behoeft -geen verwarmirtg en het sys teem waarborgt onder de moeilijke om standigheden een constante druk en bo vendien aflevering van de enorme hoe veelheden gas die dezer dagen gevraagd worden. van een buis en ontdooit het later weer dan gaat het gas '.veer stromen. Het kan dus gebeuren dat het wegvallen van de gasstroom de geyser heeft uitge schakeld of de gaskachel omdat er geen toevoer was. Het is begrijpelijk dat er daarna zonder meer gas in de woningen stroomt als die toevoer uit zichzelf weer in werking komt. jgiriBBg EINDELIJK heeft onze hond dan ook een halssierraad. Onder nor male omstandigheden hadden we de broche niet gekocht, we rtjn voor een voud, dus ook voor ons geen kettink jes. geen ringen en meer van der gelijke opschik. Die hond echter heeft mi een mooie blauwe broche, het han als een hartje aan zijn halsband naast het rode hartjesportemonneetje waar in het kaartje met zijn naam en adres geborgen is. Het wordt zo een hond van betekenis. Nu zij gezegd dat al duizend honden in Schiedam deze on derscheiding dragen. Het is het ge volg van de hondeninentingscampag- ne' die nog dagelijks voortgang vindt. HIJ is niet met bevende knieën naar het slachthuis gestapt die hond ■van ons. Dat komt omdat hij te goed vanvertrouwe n is. Hij is zo naïef te menen dat goed is tont de mens doet. Bij dat slachthuis stonden series men sen met honden te trappelen in de sneeuw. Wim Nesse stond er niet als brandweerman of muziekschoolbe- stuurdermaar gewoon als oprechte hondenliefhebber. Hij heeft ons en wij zijn huisdier bewonderd. Er kwam een zorgelijke trek rond onze lippen toen uit het huisje bij de hoofdingang een gegil klonk alsof een gehele troep kangerues tegelijk werd afgeslacht. Twee aan twee naar binnen riep de man in de deur en uw dienaar is toen maar wat naar achteren geschoven om eerst de situatie te kunnen over zien. Te vluchten valt er dan altijd nog. HET valt binnen evenwel mee. Bij de deur zat de ambtenaar P. J. Drenth die vaardig twee guldens iste en diedaarvoo r de blauwe broche verstrekte. Toen kwam de hond on der toezicht van dokter Van den Ak ker in een werkplaats tvaar verzocht werd het dier op een gladde stenen tafel te zetten. Het cphijzen van de hond duurt langer dan het staan want r.aiLwelijks had het beest de vier po ten recht, nauwelijks hadden sterke mannen de hond vastgehouden of dok ter De Kaper had al fiks de injectie spuit in het hondelichaam geduwd. We zochten naar enige emotie bij on ze hond maar deze bleef stoïcijns. Misschien heeft hij een olifantshuid. Verderop bij' een kantoortje werkte een ptoeg ijverige administrateurs voor he,, l ■■•dien van de inentings- bewijzen. De centrale man bij dit ge- Irene: Lasclub Schiedam, Filmacond. 20. f" Dagblad ..De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap II. J. Troost. Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588». Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Van Westendorp. Singel, hoek Emmastraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Janskerk", 9—17. i beuren de ambtenaar J. Huisman verschafte ons binnen enkele minu ten dit belangrijke document en zo waren we binnen een half uur uteer terug bij de kachel in het veilige huis. De hond begon eerst veel later wat met het achterbeen te trekken alsof hij eerst toen bemerkte dat hij deel had uitgemaakt van een natio nale actie. TUSSEN het koppel honden bewoog zichb ij ons bezoek ook een kat. Dat had niemand voorzien. De kat zat in een tas maar toen zijn mees teres hem wat lucht wilde verstrek ken werd de hondemeute vals. De jongens blaften als tijgers, hoewel de wouddieren niet blaffen kunnen. De kat schrok zich een aap ook ai zijn apen soms moedig. De kat wilde uit de tas en het scheelde een haar of het politierapport had kunnen wor den gevuld met de namen van dertig getuigen die in en om het abattoir jachtz ouden hebben gemaakt op een onwillige kat. De dame hield hem net op tijd in de tas. Binnen geloofde men het niet. De dame had last met de kat tussen al die honden. Telkens kwam er een official om te kijken of het werkelijk een kat was want het zou niet juist zijn als er foutjes in de papieren komen. Deze week zijn wel alle katten aan de beurt en ook de resterende honden want er moe ten nog veel honden niet ingeënt zijn in Schiedam. Het is daarom noodzaak als eigenaar van dergelij ke dieren direct de heer J. Huisman Bureau Algemene zaken stadhuis te bezoeken. In gebouw De Rank in Schiedam Kethel heeft de E.H.B.O. kringwedstrij- den gehouden. Hieraan namen deel de ploegen Capelle a.d. IJssel, Kethel, Maas sluis en Rozenburg voor box 1 en Hoek van Holland, Maasland, Maasdijk. Naald wijk en Vlaardingen voor box 2. Dr. Van Rijssinghe had voor beide boxen dezelfde opgave uitegzet. Bij een scheepswerf zijn twee mannen bezig op een stelling die aan een schip hangt verf af te branden. De ene man wordt afgeleid en brand zijn arm. Door j de schrik Iaat hij zijn brander vallen die i een van de kabels doorbrand met het gevolg dat beide mannen op de kade j vallen. I De twee ujryploegen bestaande uit de artsen: J. F. v. d. Berg (Maasland), P. v. d. Kuy (Kethel), J. M. Oostlander, (Schiedam) en J. F. Toussaint uit Naald- j wiik. A. de Vries (Rozenburg), L. T. dej Vries (Vlaardingen) beoordeelden de eerste hulp verrichtingen. Mevrouw Tim- I mers en de heer J. C. Ziere verzorgden} de grime. j De uitslagen waren als volgtBox 1. Kethel (350), 2. Capelle (298), 3. Maas sluis (286), 4. Rozenburg (275). Box 2. Vlaardingen (406), 2. Maasland (400), 3. Maasdijk (343), 4. Hoek van Holland (313) en 5. Naaldwijk (275 pnt).: De eerste en tweede prijswinnaars kregen een zilveren bekertje de anderen een taart De leidersprijzen gingen naar Maassluis met 85 en Vlaardingen met 80 punten. Door deze uitslag komt de afdeling Maassluis met de ploegen uit Kethel, Capelle, Maasland en Vlaardingen uit in de op 16 maart in Maassluis te houden ere-wedstrijd van de kring Schiedam. De ontdooiploegen trekken als het wa re aan de lopende band langs de bevro ren waterdienstleidingen oen deze te ont dooien. Die dienstleidingen bevinden zich tussen woningen en hoofdleidingen. Ais het euvel is hersteld komt het echter veelal voor dat de leidingen weer be vriezen omdat de vorst al bijna tot een meter in de grond zit. Men vreest dat de sitnatie nog erger wordt. Er is aan deze situatie bijna niets te doen. De leidingen bevriezen, ze breken doordat auto's over de slap pe grond rijden. Zoals bekend Is Schie dam gebouwd op een slap veengebied. De huizen verzakken maar de buizen komen daardoor soms te hoog te lig gen. Ze kunnen dan ook nu sneller be vriezen. Vooral in Schiedam-Oost en in Kethel is de situatie heel kritiek. Het ts dus niet te voorkomen dat bij verdere vorst water via de brandkraan moet worden verstrekt Ln straten waar de toevoerleidingen bevroren zijn. De bewoners zullen dan met emmers naar de centrale plaats moeten komen en daar zal iemand dan dagelijks gedurende en kele uren water verstrekken. Niet genoeg kan gewaarschuwd wor den tegen het gevaar van een verkeerde behandeling van de geysers. Alles moet 's avonds worden afgetapt, de leidin- gen moeten leeg worden geblazen om dat er vochtdeien achter 'olijven. Als 's morgens de warmwaterkraan weer! goed doorstroomt, moet de kraan wor-,: den gesloten en eerst daarna kan de vlam worden ontstoken. Nooit mag men! het gas ontsteken als men niet zeker weet dat de geyser via de warmwater-, kraan volstroomt. Het onderwerp electriciteit baart even eens veel zorgen en hier kan het pu bliek zeker medewerken. Het blijkt na- melijk dat de Schiedammers momenteel i het tienvoudige gebruiken dan ge-1 woonlijk het geval is. Kennelijk heeft j men overal elektrische kachels neerge zet om bij te warmen, om aparte ver trekjes te verwarmen. Dat kan desas treuze gevolgen hebben want de kabels worden overbelast en zoals we reeds enkele malen berichtten worden de trans formatoren overbelast waardoor gehele wijken zonder elektriciteit geraken. Bij een steekproef bleek dat in een pand voor twee woningen li kilowatt werd verstookt en als men dit verme nigvuldigt met 25.000 I afnemers) dan kan men uitrekenen dat de bedrijven een dergelijke enorme hoeveelheid electrici teit nimmer kunnen leveren. Daarom: een zeer spaarzaam gebruik van elek triciteit, niets onnodig laten branden. De Een r.og onbekende chauffeur gleed maandagmorgen om zeven uur met zijn auto tegen een verkeerszuil op de Bur gemeester Knappertlaan. bij de Vondel- laan in Schiedam. De zuil knapte af en de chauffeur reed snel door. De afsluitbomen bij de spoorwegover- overgang Nieuwe Damlaan in Schiedam waren maandag weer bevroren. Van tien uur tot omstreeks half twaalf heeft de politie en personeel van de spoor wegen het verkeer langs de halve ge sloten bomen geleid. Op het ijs van de Lange Haven bij de Appelmarkt in Schiedam is de red dingsbaak gebroken aangetroffen. Lekkages kwamen weer in vele Schie damse woningen voor. Zo hebben de instanties hulp verleend in het pand Laan 34b. De Schiedamse mevrouw A. H. E. M. S. R. heeft aangifte gedaan van vernie ling van twee snoepautomaten die aan de gevel van haar winkel op de Rct- terdamsedijk hingen. Onbekenden heb ben voor 13.90 aan snoep en munt stukken ontvreemd. Ingebroken is in de woning vpn de heer J. A. Bos. Stadhouderslaan 113 te Schiedam. De kamers zijn doorzocht, laden zijn op de grond gesmeten. Ver mist worden drie zilveren lepels, drie zilveren vorken, twee zilveren ont- bijtvorken en twee zilveren ontbijt- messen en tevens een groene koffer voor een naaimachine en een Philip- shave dubbelkops scheerapparaat. 0 De Schiedamse brandweerlieden-ver eniging „Vriendschap zij ons doel" houdt vrijdagavond in Musis Sacrum een feestavond. Dan worden twee hoofd- br*ndwachts gehuldigd die hun zilve ren dienstjubileum vieren, de heren D. v. d. Spek en J. W. Sjoerdsma. Arthur zv Tj Rijsdam en K M Westra: Jacqueline C dv J M van Eijk en B van Gent; Cornells W H J zv C A M van Leeu- wen en Q J J de Vette: Chris J zv C J Tttiele en D C van Vliet: Robertus A zv G H Prein en A Al Mey: Johannes D zv J D Smit en A G van Stijn; Johanna P M dv H M Bal en M var. Tiiborg: Edmundo R zv M W Winters en F H van den Heerik; Eline dv M J van Gent en M C Stada: Maria C J av W H Lakwijk en M C van der Velden; Leonard zv J van Beugen en T E van der Brugge: Jacqueline B dv F C Sauerbier en 1 Ton. Overleden: C H van der Gaag 73 jr: A de Heer 60 jr. dieren van een zekere dood fe redden. De vogels in de Poldervaart vormen, volgens deskundigen een der grootste concentraties van vogels in de omge ving. Maandag publiceren wij een groot aantal adressen van mensen die brood verzamelen om dat aan de hongerende vogels te geven. De Algemene Hengelaars Vereniging Schiedam en Omstreken doet een beroep op alle tweeduizend leden om te assis teren bij het redden van de vissen in de j Schiedamse wateren. De dieren worden j bedreigd met de verstikkingsdood. De hengelaarsvereniging heeft voor j 20.000 geïnvesteerd irt deze vissen die j dienen er bijten te worden gemaakt in j de vijvers. Medewerkers kunnen zich 1 aanmelden bij de heer A. van Breda. Slachthuislaan 27. telef. 68879. C. Faasse, i Van der Duyn Van Maasdamstraat 15, te- lef. 63051, A. Stip, Seringenhoif 6 en. J. Freeling. Portugaalstraat 9. Sigarenmagazijn Hermes, Vlaardinger- j dijk 7, is ook ingericht als depot voor het verzamelen van voedsel voor de vogels j naast de andere adressen die wy maan- dag reeds vermeldden. (Advertentie) (Advertentie) VAN HOGENDORPL^AN 2t -j TELf 4636 - VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) LJET Schiedamse SW is een van de weinige, mogelijk de enige, voetbalclubs die in de buitenlucht gevoetbald hebben. SW heelt zater dagmiddag op bet hoofdveld aan de Westfranhelandsedijk de eredivisie club NAC partij gegeven. Daartoe had SW de ijslaag op het veld ge rold en zo was er een rulle massa ontstaan waarop heel goed te voet ballen was. Slechts weinigen hebben deze voet balmatch gezien. NAC startte fel met snelle aanvallen en snijdende combi naties maar SW kon het evenwicht herstellen met als gevolg dat de par tijen tot een puntendeling 33 kwa men. De spelers waren gekleed in lan ge broeken, enkelen hadden ijsmutsen en het schoeisel bestond niet alleen uit voetbalschoenen maar sommigen droe gen basketbaischoenen. In deze wed strijd werd d-e stevige schouderduw niet geschuwd maar ongelukken^ kwa men niet voor. De Schiedamse scheids rechter Webers leidde uitstekend. Zowel SW als NAC 'waren op volle sterkte, dus met de spelers die bij het eind van de competitie geblesseerd wa ren. Internationale doelman Van der Merwe heeft vele moeilijke safes moe ten verrichten. Zijn collega Kouwen in het doel van SW had heit minder moei lijk wamt de club uit Breda bleek niet zo schptvaardlg. SW nam de voor- Onafgebroken blijven de Schiedamse instanties en particulieren in de weer ter bestrijding van de ongemakken, ontstaan tijdens deze hevige vorst periode. Personeel van de technische bedrijven werkt al twee dagen in de bodem van da Dam om lekken in bevroren gasleidingen op te speuren. Het bleek noodzakelijk om daarvoor een groot gedeelte van de rijweg op te breken waardoor het nodig werd de Dam voor het verkeer af te sluiten. Op de Grote Markthoek Korte Hoogstraat en Vlaardingensiraat, als mede op de Dam, zijn aanwijsborden geplaatst, die de route aangeven waar door het verkeer wordt omgeleid. Tweemaal is de Schiedamse brandweer maandag uitgegrukt voor brandjes die zich ernstig lieten aanzien maar die met een enkele straal konden worden geblust. Om kwart over elf brak brand uit bij de oudijzerhandel J. van Gelderen aan de Jan van Riebeeckweg te Schiedam. Een ijzeren staaf was tegen een oliekachel gevallen. De kachel die bij een knip- schaar stond viel om, waardoor een plas olie vlam vatte. Er is geen schade. In de garage van B. Staat in de West molenstraat is maandagavond omstreeks half negen een vonk van de kachel ge vallen op hout dat bij deze kachel te drogen lag. De brandweer heeft het vuur tje met een enkele straal geblust. sprong. In de twaalfde minuut dreef Van Pelt de bal ver op, lanceerde naar links Kaak en deze zette voor -aan links buiten Slavenburg die voor het doel maar voor het inschieten had. Na een half uur maakte linksbuiten Schrijvers gelijk uit een voorzet van rechtsbuiten Peters. In de tweede helft beg-on NAC. ook overrompelend. In de zevende minuut scoorde Vissehers met een kopbal. SVV herstelde zich. In de itwintjgste minuuft maakte middenvoor All-art -gelijk. Vlak voor tijd -greep NAC via een 'hard schot van Canjels de voor sprong maar prompt schoot rechtshalf Hekman van verre in en de bal werd door rechtsachter-Internationaal Kuys in eigen doel geschoten (33). Alle partijen waren zeer tevreden over de omstandigheden waarin ze gevoet bald hadden. De voetballers meenden dat de terreinen tijdens competitiewed strijden wel van slechter kwaliteit zijn geweest. (Van onze rechtbankverslaggever) Voor ongeveer 7400 benadeelde de 38-jarige rubberbewerker C. W. in een jaartje tijds zijn werkgeefster, een rub berfabriek in Hellevoetsluis. Geknoei met bonnen voor overwerk speelde W. dit grote bedrag in handen. De rubberbe werker kreeg geregeld artikelen thuis, die door hem, zijn vrouw en zijn schoon moeder werden geknipt en gestanst. Hij kreeg daarbij bonnetjes en een controle lijst. Elke donderdag leverde de rubberbe werker de lijst en de bonnen bij de loon administratie in, waarna zaterdag uit betaling van het overwerk volgde. Begin 1962 PW. was sinds 1954 ia d'°nst van de fabriek) begon de rubberbewer ker te knoeien. Hij schreef op de lijsten artikelen bij, die helemaal niet bij hem thuis werden afgewerkt. Hij vulde de bonnetjes zelf in. zette een paraaf en liep elke week, regelrecht naar de loonadmi nistratie. waar hij dus steeds teveel kreeg uitbetaald. Men kwam in oktober achter de fraude toen bleek dat op de lijsten van W. arti kelen werden vermeld, die niet meer bij de fabriek in produktie waren. De rub- -bewerker stond dinsdagmorgen voor de rechtbank in Rotterdam terecht, waar de officier van justitie voor oplichting en valsheid in geschrifte twaalf maanden gevangenisstraf eiste, waarvan 3 maan den voorwaardelijk. De rubberbewerker was twaalf jaar ge leden voor een soortgelijk misdrijf ver oordeeld. Hij verkeerde niet in geldge brek en hield er zelfs een auto op na. Uitspraak in deze zaak op 29 januari. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat zij in hun vergadering van 11 december 1962 besloten- krachtens artikel 5» eerste lid, sub c van het Wegenverkeers reglement vast te stellen de volgende 65e WIJZIGING van het Verkeers- - besluit voor de Gemeente Schiedam. Enig artikel Onder het hoofd „Gesloten verklaring van wegen" wordt tussen de rubrieken „Vijfslui- zenbrug" en „weg, welke de Schledamseweg vanaf de brug over de Poldervaart met het DJt.Z.-terrein verbindt" opge nomen de rubriek „weg langs de brandweerkazerne tussen de Singel en de verbindingsweg tussen Lange Kerkstraat en Singel, in beide richtingen, al le voertuigen, rij- en trekdie ren en vee. nummer 13" (bord model W.VJt.) Van dit besluit staat voor. ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan HJVL de Koningin gericht, maar ingediend bij de Com missaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van - ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift ver» zonden aan de desbetreffende Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Ko ninklijke Nederlandse Toeris tenbond A.N.WJB.. de Konink lijke Nederlandse Automobiel club, de Koninklijke Neder-- landse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende ge noemde beroepstermijn ter-vi sie ter Gemeente-Secretarie Stadhuis, Afd. Algemene Za ken). Burgemeester en Wethouders voornoemd» v S. Schiedam, 14 januari 1963. De Burgemeester» J. W. PEEK, De Secretaris, M. Jl BLOK Vier personen zijn maandag; in Rot terdam bij het oversteken aangereden. jZ|j werden niet ernstig gewond. :Q De negenjarige scholier Bastiaan Riet- jveld (Gashouderstraat) werd op de Gerdesiaweg door een bestelwagen aan gereden. Hij moest met wonden aan hoofd en benen naar het Bergwegzieken huis worden vervoerd, De 71-jarige F. Beijerling. verblijven de in het tehuis voor ouden van dagen aan de Oostervantstraat. liep op de Ti- demanstraat tegen een passerende be stelauto. Met schaafwonden aan het hoofd en aan de linkerenkel vervoerde men hem naar het Dijkzigtziekenhuis. V Op het Samuel Muilerplein werd de 34-jarige kok F. A. Nascimonto (hotel Delta) aangereden door een bestelwagen, I waardoor hij een hersenschudding kreeg. 1 De man moest in het Dijkzigtziekenhuis i worden opgenomen. t) De zesjarige Robert Meinster (Har- Ikulo» kwam eveneens bij het oversteken van De Slinge met een bestelauto in I aanraking. Het jongetje liep op een j zebra, die niet goed zichtbaar was. Met 'letsel aan het hoofd en aan het linker been vervoerde men de jongen naar het ZuidemekenihuLs. (Van onze rechtbankverslaggever)ri De Rotterdamse Euromast wenst} geen misbruik van zijn naam,dije zij als een gevestigd en levend be-- grip in ons land en in het bijzonder - in de Maasstad zelf ziet. De N.V. tot exploitatie van de mast kwam 'direct in het geweer toen een kers- t'ers assurantiekantoor zich „Euro mast" ging noemen. Zij spande een. kort geding aan tegen het verzeke- ringsbedrijf, dat dinsdagmorgen, voor de president van de recht bank. mr. G. J. L. Reuder, diende. De raadsman van de Mast, mr. O. D.S O. de Witt Wyner, wees erop. dat de' directeur van het verzekeringskantoor zijn briefpapier had voorzien van een afbeelding van de mast. Voorts stond in grote letters op het briefpapier ver meld ,,De Euromast". In kleinere letters stond daarachter het woord as surantiekantoor vermeld. Mr. De Witt Wyner vond. dat hier sprake is van misbruik van de good- will, die de Euromast in Rotterdam:} bezit. Hij vorderde een naamsveran dering van het assurantiekantoor. De raadsman van het verzekeringsbe drijf. mr. J. Buskop, zag geen enkele reden voor het ontstaan van verwar ring. De aard van beide bedrijven is zo verschillend, dat het publiek zich beslist niet zal vergissen. De president van de rechtbank zal dins- dagmorgen, 22 januari om tien uur uit spraak in deze zaak doen. De 3-jarige C. B. stak maandagmiddag in Vlaardingen de Rotterdamseweg over zonder op het verkeer te letten. Hij werd door een personenauto aangereden. Met een buil op zijn hoofd en vermoedelijk een lichte hersenschudding is het knaap je voor onderzoek naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd. (Van onze correspondent) _Om te voorkomen dat de wielen van zijn tractor bleven doorglijden op het gladde wegdek, wikkelde de 23-jarige De J.te Maasdijk een stevige ketting om een der achterwielen. Toen hij weer wegreed, boog hij zich naar rechts over, om te zien of de wielen zouden pak ken op de ijslaag. Van het razend-s nel-ronddraaiend wijl vloog toen plots de ketting af, waar bij het van een haak voorziene uitein de de bestuurder aan het hoofd trof. De haak veroorzaakte een ernstige wond, are van oog tot oor liep. In ernstige toestand is de getroffene onmiddellijk naar het Oogziekenhuis te Rotterdasi overgebracht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1