Neiging tot consolidatie zal 1963 kenmerken Export gedistilleerd aanmerkelijk gedaald Kortebaanwedstrijden op ijs Korte Haven Clubmiddagen voor geestelijk gehandicapte kinderen Stemmige viering van gonden bonds jubileum Nieuwjaarsrede C. H. Buschmann: ,Hier moet worden gholpen' Uit modehuis f 2700 gestolen MIDDENSTAND: GEEN STOF TOT JUICHEN Zuidelijke Maasoever bruist van energie V ooruitziehten scheepsbouw zijn ongunstig UIT) EEN EERLIJKE NATUURLIJKE SIGARET Binnenlandse afzet bevredigend Primeur voor Schiedamse CJV AGENDA Schiedam Burgerlijke stand Lofwaardig initiatief van enkele dames Botsingen door de gladheid Kappers 50 jaar georganiseerd Een evenwichtige melange van rij'pe zuivergehouden tabakken Schiedamse politie voorkomt brand DE ROTTERDAMMER pagtna 3 WOENSDAG 16 JANUARI 1963 Nadeel GESCHAAMD GEÏSOLEERD IDEAAL MEDEWERKING Enig optimisme (Advertentie) Overmacht Vandaag ....en morgen en dagelijks.... MEER -dan dringend is -in Schiedam behoefte aan een ruimte voor kinderen die nooit met elkaar en zelfs zelden kun nen spelen. Het m-oet een spel ruimte voor een vergeten groep worden. Dankzij het initiatief van enkele Schiedamse dames zal met behulp van Philadelphia en de Schiedamse prot. chr. kerken nu een eind worden ge maakt aan een ernstig tekort. Philadelphia is de vereniging die de belangen van .geestelijk gehandicapten behartigt. Deze gehandicapten verblijven ge woonlijk thuis in sombere een zaamheid en hun 'isolement is afzondering. Slechts de ouders besteden dag en nacht hun zorgen aan deze getroffen kinderen maar voor deze jeugd is er niet het blije leven da-t andere kin deren hebben. Veel geld Huldiging In het modehuis Marlen aan de Bnoersveld is. gisteren een inbraak ge pleegd waarbij ruim 2.640 werd buit gemaakt. Onbevoegden verschaften zich door de winkeldeur te forceren, toegang tot het pand. De kassa op de toonbank werd opengebroken en uit de geldlade een be drag van ƒ40 en wat tos geld ont vreemd. Ook het bureau in het kantoor achter de winkel werd opengebroken Uit een geldkistje werd een bedrag van 2.500 weggehaald en uit een niet afge sloten metalen -spaarki-stje wordt 100 vermist. (Van een onzer verslaggevers) De middenstand binnen het ressort van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas heeft de Kamer in het algemeen wel goede re sultaten over 1962 gerapporteerd, maar de rapporterenden reageerden nog al eens in een ietwat negatieve geest. In zulke gevallen moet de vermelding ..geen reden tot klagen" als hoogste waarde ring worden aangemerkt. Dit zei de heer C. H. Buschmann, voorzitter van de K.v.K. in zijn vanmiddag te Vlaardingen gehouden Nieuwjaarsrede. De heer Buschmann gaf toe dat ook voor de middenstander de heme! niet onbewolkt is. De voortdurende concen tratie in het winkelbedrijf die haar uit drukking vindt in het oprichten van groot winkelbedrijven en supermarkets vraagt van de middenstander veel aanpassings vermogen. De gevreesde branche-ver vaging grijpt hoe langer hoe meer om zich heen; de inventiviteit van de be trokken bedrijven blijkt er steeds meer in te slagen door de mazen van wette lijke maatregelen heen te sluipen. Het geven van geschenken in allerlei vorm heeft nog nooit zo welig getierd, als sinds dit bij de wet verboden is. Het blijkt wel dat de wetgever hier min ot meer machteloos tegenover staat. De heer Buschmann geloofde dan ook dat de middenstand meer heil zal moeten zoeken in eigen kracht en inventiviteit dan in een steun van overheidswege. Verder gaf hij de middenstanders het advies meer service te verlenen. De heer Buschmann zei dat over het ontbreken daarvan vaak wordt geklaagd. „Door meer service moet men trachten het vrtrouwen te behouden van de klant, die zich nog steeds koning waant..." (Van een onzer verslaggevers) HE jaaroverzichten van 1862 van het bedrijfsleven in het gebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas ademen een algemene toon van te vredenheid over de bereikte resulta ten. Weliswaar zijn er vrijwel over al moeilijkheden met name in de personeelsvoorziening maar er is geen enkele bedrijfstak aan te wijzen waar van een slecht jaar ge sproken wordt. Dit zei de voorztiter van de Ka mer. de heer C. H. Buschmann, van middag in zijn Nieuwjaarsrede tij dens de buitengewone kamervergade ring te Vlaai-dingen. Sprekende over het probleem van de personeelsvoorziening zei de heer Busch mann dat het aantal openstaande aan vragen cm mannelijk personeel, voor wat betreft .het gebied van het Geweste lijk Arbeidsbureau district Nieuwe Wa terweg-Noord. een verdergaande stijging te zien gaf. namelijk 2998 tegenover 1632 aan het eind van 1961. De geregistreer de vraag naar vrouwelijk personeel be droeg eind 1962: 352. tegenover 575 per ultimo 1961. De tekorten aan mannelijk en vrouwelijk personeel bedroegen in 1962 resp. 2700 mannen en 750 vrouven. De grootste tekorten deden zich voor in de metaalindustrie. Op Voorns en Putten gaf het aantal openstaande aanvragen aan mannelijk personeel een geringe daling te zien. 363 per ultimo 1962 tegen 394 per ulti mo 196). De voortdurende ontwaarding van ons ruilmiddel, die zich manifesteert in ge stadige stijging van prijzen en lonen, gepaard aan de verkorte arbeidsweek, achtte de heer Buschmann een nadeel ERNST EN LUIM treft men afwisse lend in deze rubriek aan. Sinds lang hoopten Schiedamse moeders, Sehiedam- se vaders ook, dat wij in deze rubriek eens met u zouden praten over veel leed dat voor de meesten van ons nimmer gezien wordt. Wij hopen dan ook dat u deze regels met de meeste belangstelling zal lezen. Mogen wij u dan tevens voor stellen aan mevrouw Verniers, Amalia van Solmstraat 27. Wij hebben met haar gesproken en wij hebben ons geschaamd omdat we beseften te weinig te doen voor de medemens. Mevrouw Verniers is een lieve moeder, zij beseft welk leed er gedragen wordt en daarom stapt zij regelmatig naar adressen waar hulp ge boden moet worden, waar alleen al een gesprek van mens tot mens verlichting kan brengen. Dat doet mevrouw Ver niers als medewerkster van de B.O.S.K. (bond voor hulp aan spastische kinde ren). MEVROUW VERNIERS weet dat on der ons ouders zijn met geestelijk gehandicapte kinderen. Zo'n kind leeft als het ware geïsoleerd, in het gunstig ste geval kan het kind heel moeilijk en heel langzaam leren maar er zijn ook kinderen die nauwelijks tot de gering ste redelijke handelingen kunnen ko men. De ouders moeten zich de gehele dag met het kind bezig houden omdat een dergelijk kind niet uit het oog mag worden verloren. Het zou in zijn onnozel heid zichzelf kwaad kunnen doen. Het is hier niet de plaats om intensief uit te weiden over de vele problemen maar dudelijk zal zijn dat de ouders van der gelijke kinderen een groot, een zeer groot offer brengen. Sinds kort staat de ze materie internationaal en nationaal in de aandacht. Voor de actie Open het Dorp heeft men geofferd, de vraag is nu of Schiedam hulpbehoevenden, slacht offers van een andere orde, zal willen helpen. MEVROUW VERNIERS doet wat zij kan om haar ideaal te kunnen ver wezenlijken. Dat ideaal is eigenlijk ge ring. Zij wil slechts een zaterdagmid dagclub. Alle kinderen kunnen vrijuit naar clubjes, alle kinderen hebben vriendjes, alle kinderen kennen het ge luk van het ongebonden spelen. Deze ge handicapte kinderen echter leven verlo ren en vergeten. Wij allemaal zouden met enige offers ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen in Schiedam in een dagverbljf kwamen, dat ze dagelijks bij elkaar ko-den komen, dan zou er eert zonne-traaHjin deze vergeten gemeen schap dringen en dan zou blijken dat zelfs deze zu Itjes iets kunnen leren om dat zij benaderd worden met de "liefde en aandacht die zij verdienen. „Ik kan niet alles alleen doen", zegt mevrouw Verniers en zo is het. Daarom dient ge holpen te worden, op korte termijn. VERHEUGD is mevrouw Verniers over de medewerking van enkele functionarissen van de kerken, zij hoopt dat meer assistentie zal worden verkre gen. Verheugd is mevrouw Verniers over de sympathie van de eerste ouders, zij hoopt op reacties van geheel Schie dam. Verheugd is mevrouw Verniers ook dat zij in eigen kring al de eerste leidsters en leiders heeft gevonden, „Ze liepen als het ware in mijn armen, ik vroeg het en gelukkig wilden zij spon taan medewerken", zegt ze dankbaar lachend maar het is zo dat mevrotw Verniers niet alle adressen in Schiedam kan afwerken. Daarom dient deze oproep gelezen te worden, besproken te worden met als gewenst resultaat dat Schiedam voor gehandicapte medemensen de han den uit de mouw zal steken. ,,Er is zo veel verdriet", klinkt het telkens voor wie de situatie kent. „We moeten ver trouwen hebben", zeggen anderen en beide opmerkingen kunnen voor ons al len het sein zijn over te gaan tot spon tane hulp. „Het moet een echte club zijn zoals ook de normale kinderen heb ben", zegt mevrouw Verniers, die haar ideaal al ziet, „ze betalen dan ook een kleine contributie, laten we zeggen een dubbeltje en samen horen ze misschien zes weken lang hetzelfde verhaal maar dat geeft niet, ze komen dan in contact met medemensen, de wereld zal voor deze ongelukkige schepselen gaan le ven." C. H. BUSCHMANN tevredenheid van de volledige arbeidsgelegenheid. Hier komt nog bij, zo vervolgde hij, dat in onze partnerla-nden van de E.E.G. de belastingdruk lager is dan bij ons. Speciaal de sterke progressie werkt remmend op de produktie en de produk- tiviteit, terwijl zij bovendien zwarte lo nen in de hand werkt. Het is dan ook te wensen dat de regering spoedig mid delen en wegen zal weten te vinden de belastingdruk op winsten en inkomens te verlagen en in elk geval de excessie ve progressie af V zwakken, aldus de heer Buschmam Ten aanzien igvraag- stuk zei de voir. K.v.K, dat de Kamers vf a v.oor de Beneden-Mw v. met een aantal gem-.eu-t. tsi. m groe peringen uit het bedrijfsleven tot een gedeeltelijke oplossing van dit vraagstuk te komen. De heer Buschmann zei van harte te hopen dat deze poging zal slagen en dat op deze wijze enig soe laas in het gebrek aan woningen voor de industrie zal kunnen worden gebo den. Wat de toekomst betreft meende de heer Buschmann dat het ^wereldbeeld er iets vriendelijker uitziet dan hij vorig jaar moest constateren. Vooral de matiging die de U.S.S.K. op het ogenblik kennelijk betracht stemde hem hoopvol voor een te behouden vre de, wat hij toch wel het kernpunt achtte waar alles in de naaste toe komst om draait. Niettemin betoogde de heer Busch mann dat op een voortgezette expansie, zoals die in de afgelopen tien jaar heeft plaatsgehad niet al te zeer gerekend mag worden. Weliswaar zal het econo misch leven in het voor ons liggende jaar waarschijnlijk nog wel een hoge mate van activiteit vertonen, maar an derzijds laat het zich aanzien dat de om vang van de investeringen in vaste ac tiva die van 1962 niet te boven zal gaan. ïn dit verband merkte de K.v.K.-voor- zitter op dat de stijging van het inves teringsvolume in 1962 slechts ongeveer 4 pet ten opzichte van 1961 heeft bedra gen. Hij meende dat deze geringe toe name mede haar oorzaak vindt in de teruggelopen winstmarges. Voor de export is dit jaar wel een bevredigende stijging mogelijk, ir.aar daarbij moet worden bedacht dat de concurrentiestrijd op de buitenlandse markten zich verder zal gaan toespit sen. Overigens zal veel afhangen van veel onzekere faktoren op economisch en politiek terrein, nationaal en interna tionaal. In verband hiermee aehtte de heer Buschmann het antwoord op de vraag hoe de verdere ontwikkeling van de E.E.G. zich'zal voltrekken van groot belang. En om wat dichter bij huis te blijven: in hoeverre de uitslag van de a.s. verkiezingen in Nederland op de economische gang van zaken van in vloed zal zijn. Ondanks deze en andere vooralsnog duistere punten geloofde de heer Busch mann toch dat 1963 met enig optimis me, althans met een gerechtvaardigd vertrouwen in een zekere stabiliteit te gemoet getreden kan worden. In het al gemeen zal 1963 naar zijn mening wor den gekenmerkt door een neiging tot con solidatie om dusdoende „de kat uit de boom te kunnen kijken". Aanleiding tot zorg over de ontwik keling in de naaste toekomst blijkt er bij geen enkele bedrijfstak te bestaan. Alleen voor de grote scheepsbouw ziet het er, gelet op de vrijwel lege order portefeuilles voor 1963 niet rooskleurig uit. Veel aandacht wijdde de heer Busch mann in zijn nieuwjaarsrede aan de si tuatie op Voorne en Putten en Rozen burg. Hij betreurde het dat de busver binding Rotterdam-Rozenburg nog steeds geen feit geworden is en accentueerde verder de moeilijkheden die de telefoon verbindingen tussen Rozenburg en de gemeenten op de rechter Maasoever op leveren. Uitbreiding van de capaciteit van de centrales, en vergroting van de kabelcapaciteit zou hierin uitkomst kun nen brengen, zei hij. In het slot van zijn nieuwjaarsrede zei de heer Buschmann dat de ontwikkeling van de eilanden ook landelijk veler be langstelling geniet. Botlek, Europoort, Maasvlakte, Deltawerken zijn vrijwel voor niemand vreemde begrippen meer en het stemt tot voldoening dat dit van energie bruisende stuk Nederland (nog) binnen de grenzen van ons Kamerterri toir is gelegen. Anderzijds, zo vervolgde de heer Buschmann legt het ons ook verplich tingen en een grote mate van verant woordelijkheid op de' schouders. De Ka mer is zich hiervan terdege bewust en zij stelt er vanzelfsprekend een eer in waar mogelijk te trachten datgene te doen wat haar taak in deze meebrengt. Het geluid dat het overzicht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden Maas in haar jaar overzicht over de scheepsbouw laat ho ren is bepaald niet gunstig. Er blijkt uit dat de opdrachten die enkele jaren ge leden geboekt werden, nu aflopen en het aantal nieuwe is vrij gering. Buitenland se reders vragen vaak credietfaciliteiten met zeer lange looptijden die Neder landse werven nu eenmaal niet kunnen geven. Verder werden in het afgelopen jaar dé prijzen sterk beïnvloed door scherpe concurrentie bij het verkrijgen van op drachten voor reparaties aan schepen Niettegenstaande deze algemene terug gang blijft er een tekort aan bekwame vaklieden, maar ook aan ongeschoolde krachten. Aantrekking van buitenlandse arbeiders (vooral Spaanse) gaat met hoge kosten gepaard. Volgens het overzicht van de Kamer van Koophandel zijn er geen tekenen die er op wijzen dat in de- naaste toe komst, wat nieuwe schepen betreft, een wezenlijke verandering zal intreden. De slechte vrachtprijzen die de rederijen kunnen bedingen, laten weinig marge om besluiten dienaangaande te bevorde ren. zo meldt het overzicht. Het 15 jaar oude paard van de heer K. Bos uit Schiedam is dinsdag in het harnas gestorven. Het paard dat een sproeikar de helling van de spoorbaan bij de Nieuwe Damlaan optrok, viel plotseling dood neer. Een veewagen heeft het cadaver weggebracht. Op de Burgemeester Van Haaren- laan te .Schiedam verloor dinsdagmid dag de vrachtwagenchauffeur A. v. a. H. uit V/addinxveen twee grote balen! geperst papier van zijn wagen. Tegen j hem is proces-verbaal opgemaakt we-1 gens verkeerd stuwen. j Een decs met (twintig pakjes room- boter, twintig pakjes margarine en zeis-1 tig eieren die de melkhandelaar H. V. dnisda-g om twaalf uur in de hal van de Emrn.aQat had neergezet, bleek om Ivalf vier te zijn verdwenen. ■■III» Hu De architect J. Steensma te Vla la dingen heeft het bouwen van een be drijfspand aan de Nieuwpoortstraat in de Spaanse Polder te Schiedam op gedragen aan N.V. Aannemingsbedrijf v.h. H. Berghout en Zn. te Rotter dam voor 1.200.000. Principaal is het expeditie- en transportbedrijf J. L. Koot. DE binnenlandse afzet van gedis tilleerde dranken ontwikkelde zich bepaald bevredigend. ïn de eerste tien maanden van 1962 bedroeg de ze afzet bijna 250.000 hl van 50 pro cent tegenover 217.000 hl van 50 pro cent in 1961; een -stijging dus van 15 procent. In deze cijfers is ook de invoer begrepen, die over dezelf de periode berekend ca. 18.500 hl van 50 procent bedroeg, tegenover 15.500 hl van 50 procent In die perio de van '61. Mogelijk heeft de geste gen welvaart een rol in deze toene ming gespeeld, aldus het jaarover zicht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Benedenmaas. Ondanks de -gestegen afzet baren de steeds stijgende kosten, die de ren tabiliteit van de bedrijven ongunstig beïnvloeden, ernstige zorgen, te meer daar een verantwoorde aanpassing van het prijsniveau tengevolge van het beleid van de overheid moeilijk valt te realiseren. Reeds -geruime tijd wordt met de overheid onderhandeld om toi een meer verantwoorde prijszetting te komen. Voor de bedrijven is het van groot belang dat in 1962 een wetsontwerp tot herziening van de drankwet, waarop al jarenlang wordt gewacht, is ingediend. Indien dit wetsontwerp tot wet verhe ven wordt, zal dit door het wegvallen van het maximumstelsel, een bedrijfs voering in meer moderne geest mogelijk maken. Wat de export van gedistilleerd be treft is het als zeker aan te nemen, dat het eindcijfer van de totale bruto- opbrengst voor 1962 enkele miljoenen la ger zal zijn dan dat van het jaar 1961, toen een totale exportwaarde van 28 miljoen werd geboekt. is daardoor sterk ingeschrompeld. Daar komt nog bij dat ook de export naar En geland. dat de belangrijkste markt is voor de Nederlandse gedistilleerd ex port. in 1962 wat minder omvangrijk was dan het jaar daarvoor. Voornamelijk -valt dit toe te schrijven aan de verhoging van de gedistilleerd- accijns in Engeland, hetgeen daar een verstoring van de markt heeft veroor- relatief belangrijke verhoging van de af zet naar Engeland valt evenwel een relatief -belangrijke verhoging van deaf- zet naar West-Duitsland en België te constateren. Al zal de fraaie cijferreeks die in de na-oorlogse jaren is opgebouwd thans door het eindcijfers van 1962 enigermate worden ontsierd, dit houdt toch gewis zins in dat de Nederlandse gedtetil- ieerdexport tanende is en dat de Ne derlandse exporteurs van gedistilleer de dranken in de strijd om de mark ten 'niet meer mee zonden kannen. De in wezen gezonde gedistilleerde ex port van Nederland heeft in 1962 te kampen gehad met enkele maatregelen van overmacht, waarvan de meest ern stige wel is de drastische invoerrecht- verhogmg die in Ghana en Nigeria tot stand is gekomen. De afzet naar deze landen, die steeds zeer omvangrijk was, (Van een onzer verslaggevers) SCHAATSEN OP de Korte Haven. Dat is de aardige primeur die de Schiedamse CJV de Schiedammers wil bieden. De CJV zal zaterdagmid dag van half twee tot vijf uur korte baanwedstrijden over afstanden van 75, honderd en 125 meter organiseren op de Korte Haven in Schiedam als de politie het ijs zaterdag geschikt acht. Niet alleen dat het idee van de CJV voor schaatswedstrijden in, en op de ze historische omgeving zo aantrekke Irene: 20. Lasclub Schiedam, Filmavond, Musis Sacrum: Ned. Ver. Huisvrouwen, Lezing, 14.15. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 'b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangeiegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588') Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Van Westendorp, Singel, hoek Emmastraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote of St. Jamskerk". 9—17. SCHIEDAM, Geboren: Antonius N z.v. A N Knijnenburg en A JL Scholte. Overleden: H B Poulus 75 jr wed v W Gor- wman; C Weima 78 jr wed v J Mets; J E Esveld 80 jr wed v de Bus J G; C Scheffers 79 jr wed van C Boomsluiter; K Baas 7a jr wed van 5" van Buren; A van Oort 84 jr: D Dekker 58 jr wed van A Strasters; A W Findhammer 73 jr; 1* Boon 78 jr; G van den Bos 69 jr wed v-an J van Dijk. (Van een onzer verslaggevers) Zij kunnen niet -hollen en draven, niet levendig spelen met de vriend jes. Toch zouden ook deze kinderen spelenderwijs nog veel kunnen leren als hun maar de gelegenheid wordt ■geboden. Daarom zal vermoedelijk met ingang van de eerste zaterdagmid dag van februari in een zaal van de Bethelkerk, het zal denkelijk de gro te zaal worden, een clubmiddag voor geestelijk gehandicapte kinderen wor den geopend. Een ideaal wordt dan bereikt. Een club voor geestelijk gehandicapte kin deren. Schiedamse leiders en leidsters zullen zich met de kinderen bezig hou den. zullen trachten de jeugd eenvou dige versjes te leren, zullen op eenvou dige wijze uit de Bijbel vertellen. Voor wie de nood in deze sector kent weet dat het initiatief een zegen zal zijn voor de ouders van deze kinderen. De initiatiefnemers hebben dan ook ge dacht aan de grote last die de ouders hebben die zich steeds met deze kinde ren moeten bezig houden. Daarom is de club er ook om de ouders gedurende enkele uurtjes van de week vrij te ge ven. Ouders kunnen dan ook niet bij de club als leiders optreden. Het mooie van het plan is dan ook dat de kipderen zullen worden gehaald bij de ouderlijke woningen. Daarvoor willen de initiatiefnemers de steun van automobilisten voor het vervoer van de kinderen. Er moet ook een wat ruime auto zijn om zo mogelijk een invalide wagen in de auto mee te nemen. Ook kinderen van buitenkerkelijke ouders of uit R.K. kring kunnen deel nemen maar de club krijgt uiteraard een prot. chr. signatuur. Philadelphia had al in Rotterdam en Vlaardingen initiatie ven tot de oprichting van deze clubs genomen en daar vond de zaak zoveel goede weerklank dat er nu al vijf clubs in Rotterdam zijn en eentje in Vlaar dingen. Gestart wordt met tien kinderen voor de club. Verwacht wordt evenwel dat het aantal snel zal uitbreiden omdat naar gebleken is vele ouders met ver langen uitzien naar de stichting van dergelijke spelruimtes. In gereformeerde kring is de medewerking al prima, er zijn al heel wat leidsters. Van hervormde zij de was men zo vriendelijk gratis een zaal van de Bethelkerk in de Nieuwe Maasstraat beschikbaar te stellen. Het streven is naar een interkerke lijke club zodat meer ouders van bij voorbeeld hervormde zijde, van gere formeerd vrijgemaakt, van christelijk- gerefonneerd, luthers, baptisten, oud- katholiek worden verwacht maar te vens wordt uit deze -kringen ook de as sistentie van leidters en leiders ge vraagd. Verder is uiteraard veel finan ciële steun noodzakelijk want voor deze kinderen dient in de eerste plaats speel goed te worden gekocht. Er is om te beginnen vijfhonderd gul den nodig om constructiebouwdozen, boetseermateriaai, trommels, triangels, tamboerijnen te kunnen kopen. Er is nu een commissie gevormd van func tionarissen uit de kerken die het voorbe reidende werk doet en later komt er een bestuur. Ideaal is als er in deze club net zo als in Vlaardin-gen geschiedt een uur tje gezongen kan worden, dan wat vrij spelen en tenslotte een poppen kast kan worden gehouden. Er is dus ook behoefte aan een poppfenkast. De ze kinderen kunnen wel wat leren maar dat vraagt oneindig veel geduld en oneindige herhaling. Daarom zijn kleuterleidsters e.d. -by uitstek ge schikt voor het leidende werk. Miedewerkers zijn nodig voor de re geling var. de organisatie. Het streven is namelijk de beschikking te krijgen over een busje. Dan worden alle gehan dicapte kinderen zaterdags bij de ouder lijke woningen afgehaald en in dit bus je gaan zij naar de zaal bij de kerk in Schiedam-Zuid. De afstand is dan geen bezwaar. Dringend worden de Schie dammers verzocht medewerking te ver lenen aan dit mooie doel, als tijdelijk contactadres in deze beginperiode fun geert mevrouw Verniers, Amalia van Solmsstraat 27 b. Op zaterdagmiddag 26 januari 's mid dags om half drie zal voor de aspirant leidsters en leiders in de zaal Goeree- sestraat 1 een filmmiddag worden gehou den. Dan wordt de film „Twee wereld- den" vertoond die een toelichting en in zicht geeft op deze moeilijke materie. Op dinsdag 22 januari zullen de initiatief nemers in vergadering bijeen komen om de afwikkeling van de eerste plannen te bespreken. Dan zal er hopelijk voor debielen en imbecielen een wereldje van geluk worden geschapen maar het is wel duidelijk dat hierbij Schiedam de hel pende hand dient te bieden. Er is veel ongekend leed en er kan zo bij zonder goed worden geholpen met enige steun. Daarom hoopt het comi té dat velen in de komende dagen bijdragen of andere steun zullen ver strekken of toezeggen aan het con tactadres mevrouw Verniers, Amalia ten we niet te lang over praten, dit van Solmsstraat - 27 b. Een Schiedam se predikant heeft gezegd: „Daar moe- moet gebeuren, hier moet geholpen worden. Daarom is nn aan Schiedam het woord". lijk is maar bovendien wenst de CJV een goed doel te dienen met dit ini tiatief. De baten van de wedstrijden zullen namelijk bestemd zijn voor de voedselactie ter redding van de vogels e.d. in Schiedam. Zaterdagmorgen kunnen de kandidaat- deelnemers zich vanaf tien uur doen in schrijven bij het gebouw van de CJV, Jeugdhaven, Lange Haven 129, Schie dam. Daar zijn ook consumpties ver krijgbaar, De wedstrijdbaan heelt muzi kale illustratie. Het federatiebestuur van de CJV roept alle leden op zaterdag naar Jeugdhaven ,te komen om enerzijds deel te nemen aan de wedstrijden maar wat nog be langrijker is om te assisteren bij de werkzaamheden. De wedstrijdbaan moet berijdbaar gemaakt worden. Verder zijn er tal van organisatorische activiteiten te verrichten. Er zal gereden worden in twee leef tijdsklassen, namelijk van twaalf tot en met vijftien en een groep in de leeftijd van zestien jaar en ouder. Ook volwas senen kunnen inschrijven, men behoeft geen lid te zijn van de CJV. De deelnemers beneden zestien jaar betalen 25 cent per rit en de anderen 50 cent. De CJV overweegt ook de mo gelijkheid om estafette wedstrijden voor groepen van vier, gevormd uit vereni gingen e.d. te organiseren. Elke groep van vier betaalt dan gezamenlijk als in schrijfgeld een gulden. De Schiedamse politie heeft dinsdag om kwart voor zes op Rotterdams ge- bied een brand voorkomen. In een fa- 5 briefc aan de Strickledeweg kwamen on-H} geveer twee meter hoge vlammen uit de kachel. De Schiedamse politie drong hetig pand, door het inslaan van oen ruit, binnen en sloot de kachel af. V. De uitgerukteRotterdamse brandweer behoefde geen dienst te doen.' Om half. elf dinsdagmorgen gleed op.' de Burgemeester Knappertl-aan in Schie- dam de vrachtauto, bestuurd door de. beer .K. B. uit Vl-aardinge-a, door toen hij afremde voor dc personenauto van de -heer E. J. L. uit Vla-ardingén die voor bet zebrapad stopte. De -vrachtwa gen botste tegen dc personenauto die zwaar beschadigd moest warden wegge sleept. Het weggedeelte van de Burgemees ter Vian Haarenlaan bij de Piersonstraat in Schiedam was dinsdagavond bijzon- der glad. Dat was de oorzaak van een frontale botsing die tussen de personen auto van de heer M. Z. uit Rotterdam ■en. die van de heer A. J. B. ontstond. Bij bet remmen gleed de auto van de heer B. tegen die van de heer Z. -a-an. Beide voertuigen werden vrij ernstig be. sehadigd. De bestelautochauffeur L. B. gaf dinsdag geen voorrang -a'an de R.E.T.- bus op de hock van de Vtaardingerdijk en de Hobbema straat in Schiedam. Bel de voertuigen werden beschadigd. Op de Burgemeester Van Haaren laan 'in Schiedam slipte dinsdagmorgen de vrachtauto, bestuurd door de -beer A. B. uit Rijswijk, en kwam tegen een ver- keerszuiltje terecht dat afbrak. (Van een onzer verslaggevers) ÏJET gouden bestaan van de afde- ling Schiedam van de Ned. Kap- persbond is dinsdagmiddag in ge bouw Irene op stemmige wijze ge vierd, Een pianist zorgde voor vlotte muziek. Conferencier Henk Polder had de leiding als chef de reception tijdens de receptie gehouden ter ge legenheid van het vijftigjarig be staan. Na-aist het bezoek van de Schiedam se leden, van collega's uit bet water weggebied, va-n Schiedamse midden standers kwamen ook ate vertegen woordigers hun felicitaties aanbieden mr. H. Snoep, chef kabin-eit burge meester. de heer mr. G. J. Roelofie, directeur Sociale Zaken, bet gemeen teraadslid G. P. Vsifontedomk, voorzit ter Schiedamse Middenstands Centra le, en ook Koos de Kapper ontbrak niet. Namens het hoofdbestuur heeft de heer Van der Zwang het woord gevoerd. Hij zei diat de bond zeventig jaar be staat. Het verleden is niet prettig ge weest voor de ka.ppers maar over de laatste jaren kunnen zij tevreden zijn. De afdeling Schiedam is een der eerste •geweest die de vijfdaagse werkweek kon- den invoeren. Dat is bij andere afde lingen wel eens sceptisch ontvangen. H-et hoofdbestuur is erkentelijk voor dit werk. „We kennen nu onze verwor venheden". Hierna huldigde hij de pen-' ningmeester J. C. van óendriragen die gedurende 28 jaar de kas van de afde ling Schiedam zo uitstekend heeft be heerd. Hij deelde mee dat de heer Van Gendrirtgen tot lid van verdienste is be noemd. Voorzitter H. van Druten van de af deling Schiedam heeft alle aanwezigen dank gezegd en hij stelde vast dat de resultaten slechts bereikt konden worden doordat alle betrokkenen zo goed heb ben meegewerkt. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1