C. H. Busehmann weer voorzitter van K.vanK. u Grote belangstelling voor kampioenschap meer voor zeeman diei aanrijding veroorzaakt 1 Nieuwe oven bij Vegla-Schiedam s Kamergebouw steeds hope nog m lÉi BENDER Iedere Nederlander breekt 30 flessen Ruim twee miljoen meer gespaard Gewonden bij slippartijen Koleh koleh voor Oorlogsmuseum AGENDA Schiedam Poes ontvluchtte inenting Ongeluk i de Maashaven Elf weken cel voor Joyriding Loos alarm? Vijftien boete's voor autohandel TSF zit niet stil Bijna twintig aanrijdingen Gemeente bekende schuld Plan verhogen van waterkering klaar Nieuwe hal bijna gereed 'm DE ROTTERDAMMER pagina 3 DONDERDAG 17 JANUARI 19611 H. Gordijn kreeg Kon. onderscheiding soepgroenten Maas Lloyd brengt ouvenirmee i nr> Feiten Achachach Vandaag ....en morgen en dagelijks.... Dierenvrienden Beschermers Olieproduktie Rondvaartboot zonk Jongen zakt door ijs Advertentie deskundig In klank Tweede ronde A Vier ovens Tekort SU 10% KOitTINO op beha's en gaines (o.a. corsetterie van wereldfaam), lingerie, nachthemden en pyama's! In het afgelopen jaar werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam een bedrag van 17.228.367,23 ingelegd en 14.264.792,83 terugbetaald. Over 1961 bedroegen de inleg- en terugbetalings- cijfers respectievelijk 15.659.792.74 en 12.867.686,29. De aan spaarders vergoede rente be droeg over 1962 1.111.575,91 tegen f 999:421,16 over 1961. Het tegoed van inleggers ten bedra ge van 39.556.174,72 en de reseives tot een bedrag van vier miljoen waren per 31 december voor 25.941.793,19 belegd jn effecten, voor 6.386.375,20 in hypo theken en voor 8.938.635,21 in onder handse leningen aan Rijk, gemeenten e.d, terwijl de onbelegde middelen 1.738.227,40 bedroegen. Toen hei 14-jarig- meisje K. v. d. H. woensdag op het kruispunt Nieuwe Dam- laan-Burgemeester Honnerlage Grethe- Isan een auto bestuurd door A. J. v. K. wHde -ontwijken, gleed haar flets onder uit. Het 14-jarig meisje Hankie van Heest dat acherop de bagagedrager van de flets zat, heeft bij de vai een hersenschudding opgelopen. Zij is naar bet Gemeenteziekenhuis gebracht. Op de Westvest slipte woensdagmor gen om tien voor -half acht de brom fietser J. C. S. De automobilist H. H. V. wilde remmen, maar hij botste tegen de brommer aan en daarna gleed -de auto tegen een geparkeerde auto. Alle voertuigen zijn beschadigd. De brom fietser S. had een bloedende wond aan de neus en de heer V, had pijn in de buik. Beide slachtoffers zijn naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Bij Koninklijk Besluit is aan de heer H. Gordijn, P. Potterstraat 16a in Schie dam de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend we gens langdurige en trouwe dienst. De heer Gordijn viert vandaag zijn veertigjarig jubileum bij de Nederlandse Klinknagelfabriek. Tijdens een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst ten stad- huize is hem dit ereteken vanmorgen door burgemeester rar. J. W. Peek uit gereikt. (Advertentie) Vraagt vers verpakte aan uw groenteman alleen onder dit handels merk Fabriek fe Hoofddorp Het m.s. Maas Lloyd van de Ko ninklijke Rotterdamsche Lloyd brengt op zijn thuisreis van Nieuw- Cuinea een bijzonder geschenk mee voor het Oorlogsmuseum in Leiden. In Sarong verzochten^ namelijk enige toen nog daar gelegerde officieren van de Koninklijke Landmacht aan kapitein G. F. Corver of het mogelijk zou zijn een heel bijzondere kano, die uit een boomstam was gehouwen en die ge bruikt voor paitrouilietocbten in. kreken e.d, door een volledig bepakte en ge wapende tirailieurgroepnaar Neder land mee te nemen. Ze wilden de zg. ko leh koleh namelijk aanbieden aan het Oorlogsmuseum. Overtuigd, dat de directie van de Lloyd daartegen geen bezwaar zou heb ben heeft kapitein Corver aangeboden het vaartuig gratis aan dek te vervoe ren. Met de Maas Lloyd komt ook naar Nederland het stoffelijk overschot van kapitein J. Beijer van de K.R.L., die op Nieuwjaarsdag in de haven van Ge nua plotseling aan boord van zijn schip, •de Wonosobo, i-s overleden. De Won-oso- bo was op weg van Rotterdam reaar 'het Verre Oosten. De crematie is be paald begin volgende week op Wester- veldL Kapitein Beijer was afkomstig uit Den Haag. TvK Kamer van Koophandel en Fa- brieken voor de Beneden-Maas heeft in zijn woensdag te Vlaardin- gen gehouden vergadering de heer C. H. Busehmann met algemene stemmen tot voorzitter herkozen. De heer Busehmann heeft deze benoe ming met enig voorbehoud aanvaard omdat hij in augustus of september het district zal veriaten en zich metterwoon te Ginneken zal vesti gen. Overigens behoeft dit geen bezwaar voor zijn voorzitterschap van de Ka mer te zijn. Zelf zou de'heer Buseh mann dan ook graag zijn gisteren be gonnen jaar nog vol maken. In ver band met zijn werk. voor de bouw van de Beneluxtunnel zal hij ook na de verhuizing toch nog regalmatig in Vlaardingen moeten zijn. Bovendien zou de heer Busehmann nog graag het nieuwe gebouw voor de Kamer van Koophandel inwijden, maar uiteraard staat dit ter beslissing van de Kamer, zo merkte hij op. Dat gereedkomen van het nieuwe ge bouw zal echter nog wel even aanlopen, want de heer Busehmann moest de vergadering meedeien dat sneeuw en ijs de voorbereidende werkzaamheden heb ben gestagneerd. Tengevolge daarvan kon tegen de verwachting de JKATTEN genieten een andere be- handeling dan honden. Of nee misschien hebben katten andere ba zen dan honden. Wie zal het zeggen Het is zo dat wij vorige week geen moeilijkheden zagen bij het inenten van de honden. We moeten wel ner veus zijn geweest want een deskundi ge corrigeerde oris, de hond' had voor de jprik niet gestaan, op een stenen ta fel maar op een gewone tafel waarop een nat zeiltje lag. Hiervan acte, maar gewezen wordt en passant op het credo voor de journalist.' „feiten zijn heilig, commentaar is vrij". De ze rubriek met de schuine letters is voor het commentaar, in onze journa listieke vrijheid hebben we mogelijk de sfeer van het verhaal te zeer ge zien zonder op de feiten te letten of neem aan dat we bevreesd waren voor het heil van ons dier. Overigens kan de snelle en massale arbeid van de dageUjke (en nachtelijke) nieuws voorziening wel eens tot gevolg heb ben dat de heer A. bij de voornaam J. wordt genoemd in plaats van met de goede G. /TERZAKE echter, meer grappige foutjes kunnen geschieden als men ernst van luim niet kan onder scheiden. Dat gebeurt weieens. On langs heeft tot vermaak van de ttisi- ders in een krant gestaan dat de hon den b&fiflet inenten weieens wit om de neus worden en dan flauw vallen. Dat had iemand zo uit de trap meege deeld omdat hij dacht dat men de mop wel zou doorzien. Het werd voor ernst aangenomen. Misschien dat de zorgzame dames met hun poezen daarom zo bevreesd waren. Ze kus ten in dat Slachthuis de dieren op hun kopjes ter geruststelling. Ze zuchten van „ach, ach, ach" en van „och, "och, och". Hoor hem nou eens piepen" zeiden ze klagend tegen de omgeving en „o, ik kijk niet, hoor, ik vind het zo eng". Ja, die katten kre gen meer medelijden dan de honden terwijl het toch zo is dat die vrien delijke herders, doezen, cockers, en de andere tweehonderd rassen en niet-rassen heel goedmoedig hun lot hebben ondergaan. De katten zijn Irene: 20. Lasclub Schiedam, Filmavond, IrenePrinses Margrietfonds, Diamid dag, 14. IrenePers. Ver. Vegla, Personeels- avond, 20. Cbr. Sociale BelangenWerkende Jeugd, Contactavond, 20. Musis SacrumBrandweerliedenver. VZOD, Huldigingsavond, 20. Stedelijk MuseumOpening expositie, „Spiegel aan de wand", historische cos- tuums, 20.15. Musis Sacrum: Ned. Ver. Huisvrouwen, Lezing, 14.15. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 'b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666;. GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Van Westendorp, Singel, hoek Emmastraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen. Grote of £t. Jangkerk", 9—17. niet zo, die gaven af en toe een flin ke tik weg zodat in het abattoir de jodium, voor de armen van de assis- ten niet gespaard is deze week. AL met al blijkt toch wel dat Schie- dammers dierenvrienden zijn. Dat zagen toe ook op de Buitenhavenweg Een geheel bedrijf kwam in rep en roer toen een vermoeide spreeuw het zal een spreeuw zijn, bioloog, hoewel we nederig bekennen dat we geen .kanarie van een klapekster kun nen onderscheiden) op een stapel do zen ging zitten. Die stapel evenwel stond op een karretje en dat karretje moest naar een distilleerderij of mis schien was het wel de glasfabriek. Met verbazingwekkende zorg heeft men getracht de spreeuw enkele ge lukkige uren te bezorgen. ,JZachtjes rijdenniet schokken, wees voorzich tig", „o, kijk nou eens, straks valt ie er af, dat arme dier" zeiden de wer kers die met de grootste behoedzaam heid het wagentje in een opslagloods wilden rijden. 1VTU is de Buitenhavenweg van alle Schiedamse wegen in het geheel niet egaal. De wagen stootte dan ook zo dat bijna alle dozenpan het kar retje dreigden te vallen. Tot verba zing van zijn beschermers vloog de vogel dan ook nog weg. Tegen de ruit van een auto aan. Hij viel op de grond. Hij viel een meter verder en de mannen gingen op de jacht. Grote handen sloten zich rond de vogel om hem een beterleven te geven. De vo gel vluchtte telkens weg. Tenslotte zat het dier onder de vrachtauto. „Jaag hem de fabriek in. dan is het goed, daar heeft ie het lekker warm, dan knapt ie wel weer op" zeiden de ver ontruste lieden. Het dier moet het ad vies gehoord hebben want vanonder de wagen zei een man in overall: Hij is al naar binnen gevlogen". „O, dan is het goed" zei de menigte opge lucht om daarna met animo het werk te hervatten. Zo ziet men, de Schie dammers zijn goed voor dierendat mag men beslist geen slecht teken noemen. Een bruine poes met zwarte vlekken, witte poten en witte snuit, heeft als eerste zijn afkeer voor de inentingsactie doen blijken. Nu peinst de poes in het dierenasyl St. Annazusterstraat te Schie dam over de handelingen van de men sen. Het dier is woensdagavond ingeënt in het slachthuis te Schiedam; dat beviel haar echter niet en darom is het beest up de loop gegaan. Er was voldoende mankracht om een jacht te houden op' deze tijgerachtige. Tenslotte is het dier in het abattoir opgevangen maar de dierenvangers kwamen daarna voor een nieuwe probleem te staan. Zij konden namelijk niet ontdekken van wie die poes is. De eigenaar moet het dier tot in het kantoor van de inentingsactie hebben gebracht, maar voor de rest staat men nog voor een raadsel. Daarom treurt de poes nu dubbel in het gebouw van de dierenbescherming. -De'twintigjarige havenarbeider P. van Bezouwen uit de Utenhagestraat te Rot terdam werd woensdagmiddag in ruim vier van het Engelse S.S. Florence Holt, dat bij de R.S.M. in de Maashaven ligt, door een in een kraan hangende boom stam van drie ton aan beide benen .ge troffen. Het linkeronderbeen brak en aan het rechteronderbeen liep de jongen een gecompliceerde breuk op. Men ver voerde hem naar het Zuiderziekenhuis. eerste paal nog niet worden geslagen en vormt dit heugelijke feit nog steeds een „gebeurtenis in hope", zo zei hij. In bet vervolg van de vergadering sprak de heer Busehmann woorden ter nagedachtenis aan Koningin Wilhelmina en aan de eveneens in december over leden heer Jac. van Toor Hzn, dia lan ge tijd lid van de Kamer is geweest. Als nieuwe leden werden geïnstal leerd de heren A. L. Dekker (Helle- voetsluit), E. R. Horst en ir. C. C. Losecaat Vermeer (beiden' Vlaardin gen). Als ondervoorzitters werden ge kozen de heren P. Hoogerwerf (Vlaar dingen) en C. Rauws (Schiedam). Volgende op deze gewone vergadering van de Kamer werd de jaarlijkse bui tengewone: vergadering gehouden, die door tal van vertegenwoordigers van ge meentebesturen en van het bedrijfsleven werd bijgewoond. Nadat de hear Busehmann in deze buitengewone vergadering zijn reeds vermelde Nieuwjaarsrede had uitgespro ken, hield ir. H. J. Houtman, directeur Nederland-West van de Nedarlandse Aardolie Maatschappij een lezing over de aardolie winning in randstad Holland. Hij merkte o.a. op dat de totale pro- duktie in 1962 2.153.000 ton heeft be dragen, wat vijf pet. meer is dan in 1961. Hiervan produceerde het Westen 5214 pet., de rest kwam uit Schoon beek. De dagelijkse produktie to West- Nederland bedraagt 3.590 rn3 olie en 600.000 m3 gas. De rechtbank in Rotterdam sprak donderdagmorgen de 25-jarige machi nist O.O. vrij van diefstal van een auto in Gouda. De rechtbank achtte joyriding wel bewezen en veroordeelde de zee man tot twintig weken gevangenisstraf, waarvan negen weken voorwaardelijk. De officier had zeven maanden geëist. De machinist was na een vrolijk avondje in Gouda de weg kwijt ge raakt en zocht een vervoermiddel om weer op 2ijn schip te komen. Hij vond dit in de vorm van een geparkeerde be stelauto. Een in de Oude Haven in Rotterdam liggende rondvaartboot (52 ton) is don derdagmorgen door een lekkage gezon ken. De brandweer slaagde er niet in het schip drijvende te houden door het binnenstromende water weg te pompen. De rondvaartboot was door de vroegere eigenaar, de heer W, Tieleman, aan een Duitse rederij verkocht. De zevenjarige Petrus de Korte is vrijdag door zijn broertje Lambertus van de verdrinkingsdood gered. De jon gens, die in de Slachthuisstraat wonen, liepen op het ijs van de Boezem. Petrus zakte door het ijs en werd door zijn broer op het droge getrokken. De jeug dige drenkeling, die door de kou bevan gen was, \yerd naar het Bergwegzieken huis gebracht. Politie en brandweer hebben woens dag enkele Uren naar aanleiding van een mededeling, dat er een kind door het ijs zou zijn gezakt, gedregd in een wak in de „karpervijver" in het Kra- lingse bos. Het onderzoek leverde geen resultaat op. Er is tot nu toe geen aan gifte van vermissing van een kind ge daan. Het wak werd met de vrijgekomen ijsblokken gemarkeerd. !s er iemand in uw gezin muzikaal? Dan is het heerlijk om een piano in huis te hebben. De aanschaf zal u meevallen. Komt u maar eens informeren naar de vele merken en mogelijkheden die wij u bieden. U kunt verzekerd zijn van een verantwoord advies. Bef of schrijf om onze foto-brochure nr. 60A Rotterdam, W. de Withstraat 32, tef. 138113 Amsterdam Arnhem Breda Leiden (Van een onzer verslaggevers) "Vijftien boetes in een klap zijn ver strekt a-an de autohandelaar P. van E. die woensdag niet voor het kantonge recht verschenen is ook al had de recht bank een speciaal tijdstip vastgesteld. Bij verstek heeft de 'kantonrechter mr, P. B. Cos de Botterdam P. van E. ver oordeeld conform de eis tot veertig gul den boete of 8 dagen hechtenis wegens het doen laten staan van auto's op de openbare weg en tevens veertien boe tes van 7,50 elk omdat veertien auto's op de trottoirs in de Nieuwe Mathenes- serstraat te Schiedam hebben - gestaan. 'De w nd -su bstituu-t-o ff icier mr.' H. Fran ken kondigde aan een volgende maal strengere maatregelen te zullen némen, ditmaal wilde hij het nog bij een gerin ge boete laten. Uit het verbaal bleek dat P. van E. 0^°ber 33 auto's op de Nieuwe Mathenesserstraat had igeze*, twee rij en dik >en hiervan stonden veertien auto's op het trottoir. Mt. H. Franken zei dat hij niet ikon inzien d'ait een dergelijke handeling nodig is. P. van E. beschikt aan de Nieuwe Mathenesserstraat over een grote showroom waar 120 auto's in kunnen. Verder is er een werkplaats waar plaats as voor dertig auto's. -Mr. Fran ken vreesde dat een dergelijke open bare stalling in het voorjaar nog groter ■omvang zal aannemen. Mr. Franken zei dat dergelijke -auto's, die kennelijk ver kocht of verhuurd moeten worden van de openbare weg in Schiedam zullen (Van een medewerker) TYE tafeltennissers van het Schie- damse T.S.F. benutten de laatste rustweek voor het begin van de twee de competitiehelft goed. Van tafelten- nisrust is in de Koopmansbeurs geen sprake: het TSF-cIubkampioenschap wordt verspeeld en dat ondervindt veel belangstelling van de leden. Zelfs, een drukke competitiedag is stil vergeleken bij deze wedstrijdavon- den. Bijna alle leden hebben inge schreven en er kan dus een redelijk juiste krachtsverhouding tussen de le den onderling worden vastgesteld, te meer daar bij het gevolgde systeem een enkele nederlaag niemand kans loos maakt. Maandagavond werden de eerste en tweede ronde gespeeld en gebleken is al, dat met verrassingen .ten opzichte van de uiteindelijke winnaar ernstig rekening moet worden .gehouden. Guus van de Wiel, kampioen 1981-62 en dus houder van de clubbeker, is lang niet in goede vorm en ofschoon hij zich toch bij de laatste acht wist te plaat- (Van een onzer verslaggevers) DE DAGELIJKSE STRIJD tegen de vorst gaat steeds meer moei lijkheden opleveren in Schiedam. Kennelijk wordt nog te weinig pekel op de rijweg gestrooid want het ijs en de sneeuw liggen op alle -wegdek, ken.Dat levert voor het verkeer veel moeilijkheden op. Zo ontstaan voort- durend slippartijen en opstoppingen- Gisteren konden 19 aanrijdingen wor den genoteerd, eergistererf.15, en de ze getallen zijn twee- totdriemaal zoveel als normaal. Op de 'Dam heerst nu een oorverdo vend lawaai, daar is men imet pneu matische revolvers de -harde bodem te lijf gegaan om zo de weg te zoeken naar de lekken in de bevroren leidin gen. Lange rijen auto's stonden van morgen op de Rotterdamsedijk omdat omstreeks kwart over tien een vracht wagen -met balen papier bij de Kroon niet meer verder kon. De politie moest het verkeer over een enkele rijbaan naar Vlaardingen en Rotterdam lei den. In diverse woningen is geen leiding water omdat de toevoerleidingen bevro ren zijn. Gebouw Arcade moest zelfs ge sloten worden vanwege de mankemen ten die de vorst, teweeg gebracht heeft. De voedselinzamelingsactie voor de vo gels e.d. krijgt steeds meer weerklank. De scholieren van de Willem de Zwij- ger-u.l.o. zijn nu ook een dergelijke ac tie begonnen. Bij meer jeugdorganisa ties in Schiedam bestaan plannen om op dit gebied assistentie te -gaan verlenen. Op de Burgemeester Knappertlaan moest de architect W. J. L. uit Winters wijk woensdagmorgen om half elf bij de oversteekplaats stoppen, hij remde en zijn auto reed na een driekwart slag tegen een verkeerszuil op. De zuil bleef staan en de auto ..was zwaar be schadigd. Een truc met oplegger is gistermid dag op het Rotterdamse gedeelte van de trambaan op de Rotterdamse dijk geslipt Het verkeer werd volkomen ont wricht. Lange rijen auto's stonden in Schiedam en Rotterdam. Het verkeer werd voor een deel geleid langs de Merwehavens, autobussen van de RET namen de -taak van de trams over ge durende een uur, maar na zes uur kwa men op de knelpunten o pde Schiedams- Rotterdamse grens opstoppingen ovor. De Kethelse brandweer kreeg gister avond om half negen werk toen een schoorsteenbrand uitbrak bij de gebroe ders Pleun en Hendrik Lansbergen in de Wcstpolderstraat 2-Een 'autobus, bestuurd door J. W. v. B-, een perso nen auto, bestuurd door de slager J. v, B. en een auto, bestuurd door de Vlaar- dinger W. F. K. botsten woensdagavond om tien over negen tegen elkaar aan op de Brdersvesi toén de Vlaardinger K. een wielrijder wilde ontwijken. Alle voertuigen zijn beschadigd. 1 sen, zal hij op de tweede wedstrijd- j avond heel wat beter voor de dag moe-li ten komen om zijn titel te kunnen pro- long eren! In zes poules van elk vier deelnemers werd de eerste ronde gestreden; uit elke poule plaatsen zich twee deelnemers voor de volgende ronde. Alle zes geplaat ste spelers brach-en -het inderdaad zover, maar Degneef, Spithoven en v.d. Wiel j eindigden slechts als tweede in hun j poule. Degreef leed een verrassende ne- j derlaag tegen Van Dijk, Spithoven dolf het onderspit tegen Zuidgeest Jr. en.j v.d. Wiel had zelfs een barrage en een?'» daarop noodzakelijke puntentelling nodig T om zich maar net aan te kunnen plaat- sen. j. t Verrassend speelde Leen de Ruiter, t die zich als een ware bekervechter**: ontpopte en die in -deze vorm zeker tot een van de kanshebbers voor een fina leplaats behoort! Ook zijn jeugdige team-' genoten Zuidgeest Jr. en Timmer <5e team!) drukten hun stempel op deze" eerste ronden; zij plaatsten zich beiden" overtuigend. :i In de tweede ronde werd in vier pou-, les van drie om acht plaatsen in de derde ronde gespeeld: twee deelnemers uit el ke poule dus gingen over. In de eerstel poule zag Van Dijk (4e team) geen kans zijn uitstekende prestatie van de eerste» ronde te herhalen en hij vieldus af. 1 In de tweede poule -troffen elkaar door: loting... de drie teamgenoten van het? tweede: Bouwer, Spithoven en Degreef;! Min of meer verrassend zegevierde Degreef. Bouwer ontnam door een' overwinning Spithoven verdere deel name aan de strijd. In de derde poule) hadden Wigmans en De Ruiter weinig) moeite om zich van een toch goed spe lende Jan Vletter te ontdoen en in poule vier ten slotte volgde Zuidgeest Sr. het goede voorbeeld van zijn zoon: 'hij? plaatste zich eveneens en wel als eer-i ste van zijn poule. - Ook hier kwam v.d. Wiel niet verdei' dan een tweede plaats (bereikt door èen« drie games-zege op Wil Baard), die tochi recht gaf op een plaats bij de laatste?; acht. Aanstaande donderdagavond wordt de strijd om het TSF-clubkampioenschapi voortgezet en beëindigd. Begonnen wordt?'' in twee poules van vier, die als volgt? zijn samengesteld; le. Timmer, Wig mans, Bouwer èn v.d. Wiel; 2e. Zuid geest Sr. en Jr., De Ruiter en Degreef.: Dit belde poules gaan twee spelers over naar de halve finale; de finale zal;: om ongeveer halfelf beginnen Belang stellenden zijn van harte welkom In-del. Korenbeurs! Wie zij dan als uiteindelijk^ winnaar tevoorschijn kunnen zien ko-if men uit deze zeer geanimeerde clcb— - strijd, daarvoor durven wij geen prog-Vk nose ie maken, 'al behoren Wigmans fetrï? Zuidgeest Jr zeker tot de grootste kans— hebbers! - -• - .pi9iqas&& De verbetering der waterkering ten westen van de Voorhaven in Schiedam is, voor wat het hoogheemraadschap Schieland betreft, vastgesteld als del tawerk, zo delen Ged. Staten mee naar aanleiding van vragen, die statenleden stelden over de toestand der waterkerin gen in Zuid-Holland. Een plan voor de uitvoering van dit werk is- gereed. Over de wijze waarop het oostelijk deel der Schiedamse hoog- waterkering zal worden verbetë'rd is nog overleg gaande, tussen de daarbij betrok ken instanties. Controle op het eindproduct is bij de Veglas een der eerste vereisten. Duizenden potten laten dzze werkne mers door hun handen gaan. En in hun beoordeling zijn zij zolder pardon. ■piJDENDE op zijn bromfiets over de Tl- autoweg van Bad Groenoord langs de Poldervaart naar de tunnel In de spoordijk achter Flat Spieringshoek is op zondag 30 september 's middags om kwart voor vier de twintigjarige zee man G. P. K. tegen een van het Her mes DVS-terrein komende auto gereden.- Juist op de kruispunt ontstond de bot sing. De zeeman K. reed frontaal tegen de auto. Hij vloog met het hoofd tegen de voorruit. Wel stond op dat moment een politieagent op de kruising maar énkele seconden voordat K. het kruis punt op reed waren van. alle kanten de bezoekers van de sportvelden naar de te smalle wegen in Sportpark Harga gekomen. Voor het kantongerecht te Schiedam deelde de verdachte woensdag mee dat de gemeente Schiedam schuld heeft he kend omdat reeds op maandag 1 okto ber werd overgegaan tot het weghalen en snoeien van de bosschages die het uitzicht bij het kruispunt onmogelijk maakten. De kantonrechter mr. P. B. Cos zei dat men onder alle omstandigheden en zeker onder dergelijke moeilijke omstan digheden de uiterste voorzichtigheid dient te betrachten. De wnd-substituut-offi- cier van justitie mr. H. Franken erken de dat de Plantsoenendienst de volgende dag de te hoge begroeiing had afgeknipt. Juist tussen deze hoge bosjes moet men voorzichtig zijn meende hij en boven dien moet het verdachte euvel worden geduid dat hij op de autoweg heeft ge reden en niet aan de Vlaardingse zijde over het pad dat voor wielrijders en voetgangers is aangelegd. (Van een onzer verslaggevers) IEDERE Nederlander breekt jaar lijks dertig flessen. Tenminste, dat is het gemiddelde dat het cen traal bureau voor de statistiek kan meedelen en de Verenigde Glasfa brieken in Schiedam zorgen dat weer tweederde van het verloren gegane terug komt. De Vegla is het groot ste bedrijf op het gebied van het ver vaardigen van verpakkingsglas. On langs heeft de Vegla een moderne machine met oven in gebruik geno men in de nieuwe fabriekshal die nog niet gereed is gekomen. Anderhalf jaar geleden werd het bedrijf geteis terd door een enorme brand. Ter ver vanging van dit verbrandde en oude deel van het bedrijf moet nu de nieu we fabriekshal in werking gaan. De oven en de machine worden al gebruikt en hard wordt gewerkt aan de voltooiing van het project, In de enorme oven wordt continu de'juiste verhouding zand en soda en andere chemicaliën toegevoegd. Duizend ton zand per week gebruikt de Vegla. In Schiedam worden uitsluitend de grote series verpakkingsglas vervaardigd. Het concern van de Vereeni-gde Glas fabrieken heeft zijn 'hoofdkantoor in Schiedam en omvat vijf produktie be drijven die gevestigd zijn in Delft, Leer dam, Maastricht, Nieuw-Buinen en Schiedam. Eveneens behoren tot het con cern een aantal handelsondernemingen gevestigd in Amsterdam. Den Haag, Gro ningen, Rotterdam en Schiedam. Sinds de oorlog is constant gewerkt aan de modernisering van het bedrijf. De laatste fase hiervan is nu afgeslo ten door het openen van een nieuwe fa briekshal, waarin opgesteld staat de grootste en modernste -glasoven van bet concern. Deze oven heeft een smeltca- paciteit van 130 ton glas per dag. Deze nieuwe oven neemt de produktie van twee oude ovens die zullen worden afge broken over en geeft bovendien nog een aanzienlijke uitbreiding van de capaci teit van de fabriek te Schiedam. In totaal zijn nu in Schiedam vier ovens in bedrijf met twaalf machines voor het maken van potten en flessen. De aantallen die geproduceerd worden zijn afhankelijk van de soort en de groot te. In totaal verwacht de Vegla in 1963 meer dan 160 millioen flessen en pot ten te zullen kunnen afleveren. De bouw van de nieuwe fabriekshal heeft anderhalf jaar in beslag genomen. Voor het ontwerp van het gebouw werd de hulp ingeroepen van een architecten bureau. Verder is het ontwerp der nieu we fabriek geheel verzorgd door de tech nische afdeling van het bedrijf. Bij de uitvoering van de werkzaam heden moest uiteraard de hulp ingeroe pen worden van diverse firma's, omdat de eigen technische dienst natuurlijk niet berekend is voor zo'n groot pro ject. Toch zijn grote delen door eigen werkkrachten gemonteerd ondermeer al die delen van de installatie die een spe cialistische kennis op glastechnisch ge bied eisen. Om de eerder genoemde hoeveelheid glas, 130 ton per dag, te smelten en ver werken is veel energie nodig. Per dag wordt dan ook ruim 30.000 liter zware stookolie verbrand in de oven, want het glas wordt uit de grondstoffen gesmol ten bij een temperatuur van ruim 1400 graden C. Verder is nog nodig een hoeveelheid gas van 2500 meter per dag en wordt aan elektriciteit 17000 kw per dag verbruikt. De nieuwe oven werkt volcontinu. In de nieuwe fabriek werken ruim 80 -man, dit nog ongeacht alle hulpdiensten. In totaal werken in het bedrijf Schie dam nu 650 mensen. Helaas is er nog een groot te kort aan personeel, zodat in verschillende afdelingen nog niet de volledige capaciteit gehaald kan worden. Naast het in bedrijfstellen van de nieuwe fabriekshal is er nog een be langrijke uitbreiding gereed gekomen, een grote overdekte opslagruimte met een vloer oppervlak van ruim 5000 me ter en een opslagcapaciteit van 18 mil joen flessen en potten. Deze overdekte ruimte is noodzakelijk om de veelal in papier, of carton ver pakte produkten te kunnen beschermen tegen weersinvloeden, waartegen de ver pakking niet bestand is en ook om de niet verpakte artikelen schoon te houden. Daar de afname van de produkten sterk beïnvloed wordt door de seizoe nen is het noodzakelijk vrij grote voor raden van veie standaard-artikelen aan te houden om de afnemers zo snel mo gelijk het gevraagde te kunsen leveren. „Verdachte reed pardoes tegen dft'ïj- opgelopen wil ik een geringe straf? auto aan, dat is kwalijk, gezien het feit dat verdachte veel letsel heeft'; eisen hoewel verdachte K. zeer onvoor- zichtlg heeft gehandeld". Conform de eis vverd K. tot vijftien gulden boete 'i.' of drie dagen hechtenis veroordeeld. (Advertentie) FOUNDATIONS Rotterdams grootste en meest ge sorteerde speciaalzaak kunt U tijdens de opruiming profiteren van 'n enkel merkartikel uitgezonderde Maak gebruik van dit unieke aanbod! FOUNDATIONS Zwartfanstraat 17 - hoek Pljnackerstr. Daarom is het ook dat op] vrij grote voorraden te zf danks het feit dat veelal zeer veel Inspanning aan de van afnemers kan worden terrein zijn on- its met vraag I De heer J, D. Bokhoven, directeur van de N.V. Citex Havenbedrijf te Rot terdam, is benoemd tot ridder in de Orde van Leopold III ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Citex- filiaal in Antwerpen. De consul-gene raal van België in Rotterdam heeft hem de versierselen uitgereikt. e inenting van honden en katten' is officieel beëindigd in Schiedam. Gis teravond zouden oog vijfhonderd kat--: ten worden ingeënt in het Slachthui?Ti maar vanwege het slechte weer zijn?' slechts tweehonderd eigenaren van.' katten naar het abattoir gekomen. In? totaal zijn in Schiedam 1515 honden en- - 690 katten ingeënt. Dit totaal wekt dé].: indruk dat niet alle honden en zeker met alle katten in Schiedam zijn in'? geënt. Op dinsdagmiddag 29 januari zal in. de raadzaal van het stadhuis te Schie- dam een afscheidsreceptie worden ge?"? houden ter gelegenheid van het ver-: trek van de gemeente-accountant de heer A. M. van den Bos die met in gang van 1 februari met pensioen zal gaan. Deze receptie wordt van half vijf tot half zes gehouden. Bij de Huishoud- en Industrieschool,- voor Schiedam en Omstreken bestaan plannen om te komen tot een oplei-':, j ding voor leerling-kapster naar analo- 1 gie van de reeds enkele jaren bestaan- de opleiding voor leerling-verkoopster. De school heeft de Kamer van Koop-—' handel en Fabrieken voor de beneden- Maas benaderd om te komen tot een samenspreking over dit punt met be-... langhebbenden. Getracht 2al worden f dit gesprek onder auspiciën van de I I Kamer in de loop van deze maand Tj tot stand te brengen. I Dinsdag hebben wij bericht dat zil veren bestekken zijn gestolen in het pand van de familie B-. Stadhouders- laan 113 in Schiedam. Naar nu geble ken is bedraagt de waarde van het gestolene 2000. In de Colijnstraat is de broemfie'.s van de Schiedammer G. v. d. - B. ;.j gestolen. De kantoorbediende C. V. „,j v. d. L. mist zijn fiets die in Kamer- j ling Onneslaan heeft gestaan. Bij het' -1 Oude Kerkhof is de fiets van de amb- T" tenaar F. L. M. S. gestolen. 9 Ook dit jaar zal het attractiecentrum' - tijdens de vakantiefeesten van de-*.:; Schiedamse Gemeenschap én plaats -y krijgen op het parkeerplein van hetT9 nieuwe Stadhuisplein aan de Broers-'??; vest. Ook een gedeelte van de Singel"- zal bij dit attractiecentrum worden.?- betrokken. De draaimolens, schietten- 'T ten e.d. komen van zaterdag 10 tots en met zaterdag 17 augustus op het parkeerplein te staan De Schiedammer P. Lugtmeyer is'-" woensdagavond in de Amstelbron te Schiedam tijdens de jaarvergadering rayon Rotterdam van de Koninklijke Honkbal Bond tot erelid benoemd we gens zijn propagandistische activitei ten voor da honkbaisport»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1