Vegla vervaardigt ruim 160 miljoen stuks glas Fiat 1100 D MStfc 6299 Fiat 1300 rseur 6999. Fiat 1500 ttwr 7299. Animo wenst voor leden medische sportkeuring Glutine van Pieterman geheel uitgebrand Vraag is sterk wisselend mmw lil mmm Order moet minstens zijn: 100.000 stuks AGENDA Schiedam Boor maakt eind aan probleem van brandweer Hans Voorbach ere-lid Kort maar fel nachtelijk vuur Clubruimte in wijkcentrum Nieuwland Viaardings adres over Rijnmond Gewonden bij botsingen Burgerlijke stand terméulen Geen bevroren brandputten! Fiat j ;agent| Brok bevroren zand] dood man Padvinders gaan voort vogels werken DE ROTTERDAMMER JJDAG 18 JANUARI 1963 Tgxi'l: mê-M Voor Rotterdam e.o.Autobedrijf BROEDELET N.V. Conradstraat 63 Telefoon 010-136040 LASTIG ZELDZAAM Vandaag en morgen en (fa/xeliiks.... VREUGDE Concurrentie Voor Middelharnis e.o.: Auto- en Motorrijw.bedr. F. C. v. Eek Nieuwstraot 53 Telefoon 01870-2555 Controle met 'n horloge van,> pagina 5 Advertentie In alle medebladen, dames- week- en dagbladen leesc U telkens opnieuw.,, bontmut sen, bonthoeden, kortom bont Is deze winter „hoofdzaak". Morgen koopt U deze heerlijk waarme bontmutsen, noodzaak in deze ongewone koude. Luxueus, elegant voor de jon gere en gekleed en lekker warm voor de oudere dames, normale en inderdaad spotgoed kope prijs 7.90... morgen in deze Opruiming voor nog géén vijf gulden. Nu in deze Opruiming koopt U deze elegante en hoogst moder ne bontmutsen, in de kleuren beige, bruin, anthracïet, wit, zwart, groen, rood. en wie met zwarte tand, voor F j td. of schrift. bit s t -Cxi v V, - ,K> ?v «r IH».. «v-c*fcr ,5* V.% Lt:r' w c - - V m" s- iXy 14v vp-. \>v- 'a (Van eeta onzer verslaggevers) LTET IS EEN merkwaardig bedrijf, de Vegla in Schiedam, het ligt als het ware verborgen achter de huizenrij van de Rotterdamsedijk. Als men over het bedrijf wandelt voelt men zich klein temidden van de huizenhoge stapels met kisten flessen en potten. Hier rijden de mahnen in de vorkheftrucks om razendsnel de stapels in of uit de loodsen te bren gen. Het terrein van de Vegla is heel groot want men moet stapels voor raden beschikbaar houden omdat de vraag van de afnemers iiimmer van tevoren te voorzien is. Als het warm weer wordt vragen de limonadefabrikanten, als het koud wordt zijn er plots weer andere flessen nodig. De oogst kan invloed hebben op de vraag naar flessen en duidelijk is dat dit ook met feestdagen het ge val is. Daarom is het terrein van de glasfabriek aan de Buitenhavenweg een zee van flessen en potten tussen de fabrieksloodsen. Kleine series glas fl TJANS VOORBACH is een lastige vent. Dat is hij omdat hij heel goed weet wat hij bereiken wil. Hij kent en kan ook wat hem voor ogen staat en daarom bereikt hij ook veel. Hans Voorbach nu kwam gisteren uit Hilversum over Den Haag naar Schiedam om de vergadering van „zijn" Animo bij te wonen. Niemand zou het vreemd hebben gevonden als Hans Voorbach niet gekomen was want de gladheid van de weg, de slechte weersomstandigheden waren te grote handicaps. Hans Voorbach echter kwam en dat tekent de ener gieke kracht van Animo want de jon ge chr. gymnastiekvereniging in Ke- thel heeft meer van dergelijke onver saagde lieden. Daarom kon Animo ook zo voorspoedig opgroeien in slechts vijf jaar tijd. ANIMO logenstraft de bewering dat iedereen tegenwoordig achter het kijkscherm wil zitten. 'Bij Animo wordt gewerktMet regelmaat ko men de mededelingen over marsen, demonstraties, uitvoeringen, het deel nemen aan wedstrijden en zo lijkt het al gauw of het niet anders kan bij Animo. Daar komt nog bij dat men nimmer vergeefs een beroep doet op Animo. Toen het er naar uitzag dat de chr, harmonie zonder muziekinstru menten zou geraken presteerde Ani mo het om geheel alleen in Kethel de hulpactie te voeren. Zo stroomde het geld binnen. Meer activiteiten kent Animo, het is present bij alle gebeurtenissen in Kethel, het is een vaste groep van werkers bij de jaar lijkse activiteiten van Jeugd Jolijt. 1\/TANNEN als voorzitter Kees de Groot, leider Piet Kegel zijn in vele verenigingen zeldzaamheden. Bij Animo heeft men nog meer van deze bekwame en actieve medewer kers. Dat is de kracht van Animo en het tekent de geest van deze club. Niemand had op drie januari 1958 ge hoord van dat idee „Altijd Nog Iets Meer Omhoog" maar al spoedig bleek dat geheel Animo de juist geko zen naam eer wou aandoen en al spoe dig kende iedereen deze club. In Ke- 1 thel heeft Animo nu de eigen plaats. De club wenst wel uitbreiding zoals elke vereniging steeds naar verbete ring streeft maar Animo geeft te ken' nen niet in de Schiedamse wijken te willen overgaan tot het werven van leden. Animo wil het Kethelse stem pel houden en dat lijkt ons goed. Irene: Pears. Ver. Vegla, Personeels- avond, 20. Chr. Sociale BelangenWerkende Jeugd, Contactavond, 20. Musis SacrumBrandweerliedenver. VZOD, Huldigingsavond, 20. Stedelijk MuseumOpening expositie, „Spiegel aan de wand", historische cos- tuuans, 20.15. Korte Haven: CJV Jeugdhaven. Lange Haven 129, Kortebaanschaatswed- strijden, 14—17. Lutherse KerK: Oecumenisch Avond gebed, 19.30. Chr. Sosiale Belangen: NCBB, Kinder middag, 14. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Van Westendorp, Smgel, hoek Êmmastraat. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote oi St Janskerk", 9——17. T)IJ Animo wordt de sport beoefend om de vreugde van de ontspan ning maar ook omdat Animo de sport in chr. groepsverband wil brengen. Animo dient vaardig de belangen van het KNCGV, daarom is Animo met zijn staf van functionarissen bereid el ders steun te verlenen aan de chr. verenigingswereld als dat nodig mochr zijn. Animo heeft er aan ge dacht om in Vlaardingen demonstra ties te geven zodat ook daar een eigen zelfstandige vereniging lid van het KNCGV kan worden opgericht. Mis schien komt dat nog wel. Zo werkt Animo op vele fronten, in de Schie damse verenigingswereld heeft deze vereniging op korte termijn een heel goede naam weten te verwerven. Dat is te danken aan de ijver van de gehele vereniging en tevensaan het immer imponerende optreden van de fleurige correcte dames en heren. Een woord van hulde is bij de vie-' ring van het vijfjarig bestaan wel op zijn plaats, vooral nu helaas in deze tijd steeds weer blijkt dat elders te weinigen bereid zijn mee te werken in de sectoren van de vrijetijdsbesteding. (Van een onzer verslaggevers) TLANKZIJ een. even simpel als geniaal •*-' idpp var» Ha "hrnnHtxra^ht. eerste maakt de Vegla in Nieuw Buinen, het groene glas wordt in Delft gemaakt, groene en brume flessen in Leerdam, het sierlijke glaswerk m Maastricht. De nieuwe vrijwel gereedgekomen fa briekshal in Schiedam wordt de zeven de fabriek genoemd. De eerste fabriek evenwel is al lang: verdwenen, de tweede fabriek staat er nog. Daar werd tot voor kort groen glas gemaakt. De productie is verouderd, het is efficiënter een oven te hebben die een enkele kleur glas maakt. De vierde fabriek met twee ovens is ook verouderd, de productie is nil overgenomen door de nieuwe fabriek. De Vegla is een groot bedrijf, het ver vaardigt 160 miljoen stuks glaswerk per jaar. Belangrijk zijn de matrijzen die de vorm van het glaswerk bepalen. De ze moeten zo nauwkeurig mogelijk ver vaardigd worden. Dat is kostbare ar beid. Bij de Vegla moet een order dan ook minstens honderdduizend stuks glas werk bedragen wil het maken van de vormen economisch verantwoord zijn. Een wandeling door het bedrijf toont al dat er vele soorten glaswerk gemaakt worden en voor wie onnoemlijke hoeveel heden soorten wil zien is er de model- lenkamer waar rijen flessen van uiteen lopende vormen staan. De Vegla besteedt steeds meer zorg aan het produkt, omdat de concurrentie uit het buitenland niet gering is. Toch heeft de Vegla tweederde van het afzet gebied in ons land. In de controlekamer blijkt dan ook dat de materialen van de Vegla met een micrometer worden ge controleerd, dat ze een waterdruk van vijftien soms veel meer atmosfeer kun nen verdragen terwijl de eisen geringer zijn. De eisen zijn hoger dan vroeger om dat de flessen e.d. in automatische ma chines worden gevuld en omdat het ste riliseren de nodige druk vereist. Van be lang is dat het glas homogeen is, daar toe wordt zand van een enkele kwali teit betrokken, hoog boven de ovens wordt' het produkt goed gemengd. Boven deze ovens in de oude fabrieken hangen trommels aan rails. Ze laten periodiek htm mengsel in de ovens ter bijvulling vaEen. In de nieuwe over valt het gruis via trechters. Kijkt men in de oven, die tot 1400° wordt verhit, dan ziet men een gloeiende massa maar door het blauwe kijkglaasje ziet men de kokende krater bellen blazen. Dat is een enorme bak vol vloeibaar glas dat dag in dag uit naar de gaten loopt waar de machi nes staan. Hier ziet men de gloeiende druppels keurig op maat en tijd naar beneden vallen. Automatisch komen steeds de twee reuzenarmen met stalen scharen naar de vallende druppel. De schaar knipt het gloeiende glas ^f. De drup pel valt door de lucht meters lager naar een opvangvorrn in een roteren de machine. De nieuwe machine heeft zo zeven stations maar er zijn machines met twaalf armen. I^LESSEN, flessen steeds mvei llessen komen bij Vegla van de lopende band. Ieder stuk glas werk wordt echter nauwlettend gekeurd. Niets gaat er met een barstje de deur mt. oven elektrisch verwarmd. Een fascine rend gezicht is het spelen van de gas vlammen langs al dat glas. Achter de koeloven staat de mankracht. idee van de brandwacht klas F. L. Dupain (post Westzeedijk) is de Rotterdamse brandweer van een groot probleem verlost. De spuitgas ten in de Maasstad zaten evenals hun collega elders met de moeilijkheid van bevroren brandputten, die moes ten worden ontdooid: een tijdrovend werkje. Brandwacht Dupain nu, toonde dezer da gen zijn chef een doodgewone hout- boor van groot formaat, waarmee in nog geen drie minuten «en bevroren brandput weer voor folussingswerk bruikbaar kan worden .gemaakt. De boor wordt op de ijsmassa gezet, even draaien, en.... de put is vrij, links en rechts liggen de gespleten stukken ijs. Het gaat buitengewoon" zegt de direc teur van de R.O.T.E.B., ir. K. Dijks hoorn. „Alle wagens zijn al met een boor uitgerust. Waarschijnlijk zal de vinding ook door korpsen in andere plaatsen worden overgenomen". Voor het ontdooien van brandputten maakte de brandweer gebruik van propaanbranders. Het werken hier mee kost veel tijd: het kan vijf mi nuten duren, voordat de put vrij is, maar ook een half uur. De laatste da gen was de brandweer ertoe overge gaan op de belangrijkste punten put ten te ontdooien. Om de aansluitingen zo lang mogelijk voor opnieuw bevrie zen te behoeden, ging er afgewerkte olie in. Met de vinding van brandwacht Dupain is het mogelijk gemaakt alle brand putten in. de Maasstad binnen een paar dagen „voor gebruik gereed" te ma ken. Ingebroken is in de winkel van Hen- sen, Broersvest 14 Schiedam. De die ven hebben zich via de achterzijde van het pand toegang verschaft. Een deur werd uit de scharnieren gelicht. Uit de kassa is 41,45 ontvreemd. Terwijl de machine draait blaast pers lucht het glas in de voorvorm, de leek ziet dan al een bel glas in de vage vorm van een ingedeukte fles. Hij ziet ook dat de machine zijn arm naar be neden zwenkt en dan blaast de pers lucht nogmaals nu naar beneden in de laatste vorm en de fles heeft de goede gestalte gekregen. De fles komt het leven in op de lo pende band. De fles mag niet direct m de koude luchtstroom. Daarom gaat de fles een koeloven in. Bij de oude fabrieken gebruikt men daarvoor gas maar bij de nieuwe fabriek is de koel- Dit werk kan met automatisch ge schieden want alle flessen en potten moeten op fouten worden gecontroleerd. In dit bedrijf vol snerpende geluiden, het sissen, het loeien, het ratelen klinkt ook steeds weer het rinkelen van het glas want bij de Vegla wordt het min ste foutje in de fles met de scherven- dood bestraft. Er zijn nog meer ovens in het Schie damse bedrijf want hoe langer hoe meer krijgen de flessen de ingebrande opdruk. Daarom worden de Hessen op een ma chine automatisch bedrukt mét een che mische substantie. Die verfletters bran den in de oven aan het glaswerk. Dertig procent van de enorme hitte (Vegla is de grootste afnemer van gas in Schiedam) wordt benut. Bij de ovens heeft men daartoe 'het rendement kun nen opvoeren door naast de ovens to renhoge kamers te bouwen. Hierin, wor den de afgewerkte hete gassen gelaten en wisselend worden die hete gassen dan links, dan rechts onder de stook olie voor de ovens gejaagd zodat de hit te tweemaal dienst kan doen. Controlekamers bij de ovens geven de zelfschrijvende millivoitmeters te zien die met pyrometers in de ovens zijn verbonden. Deze pyrometers (bimeta- ien) leveren bij warmte een klein elek trisch stroompje. Op de meters valt zo af te lezen welke temperatuur in de ovens heerst. Dat is voor het glas nauw gezet 1150° en daar wordt geen ver schil In toegestaan omdat temperatuur schommeling de kwaliteit zou beïnvloe den. (Van een onzer verslaggevers) DE MEDISCHE Sportkeuring zal voor de leden van de christelij ke gymnastiekvereniging „Animo" in Kethel worden ingevoerd. Met dit initiatief geeft Animo wederom het goede voorbeeld. Animo heeft don derdagavond in De Rank de jaarver gadering gehouden. Daar heeft voor zitter C. L. de Groot met voldoening het eerste lustrum gememoreerd. Hij wees er op dat het een ware zege tocht is geweest, vijf jaar geleden begon Animo jmet vijftig leden, nu zijn er meer dan driehonderd. Het is iets wat we niet verwacht hadden zei hij. Animo is niet meer weg te denken uit Kethel. Er zijn ve le uitvoeringen, demonstraties en mar sen 'gegeven, er zijn vele prijzen be haald. Op vele plaatsen heeft Animo acte de presence gegeven en indruk gemaakt. Dat dit mogelijk was is niet in de laatste plaats te danken aan de technisch hoofdleider H. Voorbach. Animo 'betreurt het nog steeds dat Voorbach naar Hilversum is vertrok ken maar op voorstel van de heer De (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse jeugdverenigingen gaan beschikken over een eigen club- ruimte in het wijkcentrum Nieuwland. Door het vertrek van het filiaal van de Spaarbank Anno 1820 komt een zaaltje van 30 vierkante meter, zes bij vijf me ter, vrij. Het gemeentebestuur is be reid deze zaal aan jeugdverenigingen beschikbaar te stellen tegen een zeer geringe vergoeding. Zoals bekend Is In Nieuwland een ge brek aan ruimte voor het werk van de jeugdverenigingen. De Schiedamse Jeugd Raad heeft nu aan alle vereni gingen een brief gezonden met de vraag of zij over deze zaal willen beschikken. Later zal de toewijzing en-of verdeling volgen. Gelet op het karakter van de zaal is het de bedoeling de ruimte per avond te verhuren voor vergaderingen en ka derwerk e.d. Voor 25 januari wil de SJR van de verenigingen de antwoor den ontvangen hebben zodat het bestuur van de SJR aan de gemeente verslag kan uitbrengen. Het is de bedoeling van de Spaar bank Anno 1820 om in Nieuwland van de twee bijkantoren, wijkcentrum Nieuw land en Burg. van Haarenlaan 640 een enkel bijkantoor te maken. Dat krijgt dan een plaats in het nieuwe gebouw naast het postkantoor aan de Parkweg- mgr. Nolenslaan. Vermoedelijk zal het lokaal in het wijkcentrum Nieuwland met ingang van 1 maart vrij komen voor de jeugd. EEN KORTE maar felle brand heeft vannacht even na drie uur ge woed in de moderne kantine van de glasindustrie Pieterman aan de Nieuwpoortweg in Schiedam. Een chauffeur van de melkfabriek SterO' vita zag de vlammen dansen door het lokaal dat aan de weg is gelegen. De brandweer heeft voorkomen dat het bedrijf werd. aangetast. Later heeft de brandweer de vele ruiten aan de straatzijde ingeslagen en van daar zijn de waterstralen de kantine ingespoten. Directeur J. Pieterman was naar het terrein van de brand gekomen. Een uitgebrande kantine en een ijsvloer van bluswater toonden vanmorgen aan dat de Schiedamse brandweer van nacht binnen een uur een succesvolle strijd heeft geleverd. De Vlaardingse chauffeur M. A. van R'heenen en zijn collega J. C. Littel uit Overschie, beiden chauffeurs van melk- auto's hebben vannacht om tien voor drie de brand bij Pieterman's Glasindus trie Nieuwpoortweg 12, ontdekt. De chauffeurs zijn jn een melkwagen naar (Van een onzer verslaggevers) De Vlaardingse gemeenteraad heeft donderdagavond na een uitvoerige en ge degen discussie een adres vastgesteld aan de Tweede Kamer, waarin amen dementen worden ingediend op het wets ontwerp Rijnmond. De raad aanvaard de niet zonder meer een daartoe strek kend ontwerp van B. en W, Er bleef verschil van mening bestaan over de samenstelling der commissies, waarvan de leden naar het oordeel van B. en W, uitsluitend uit de raden moeten worden benoemd. Er waren dus uitein delijk enkele tegenstemmers. Burgemeester mr. Heusdens, die had aangedrongen op unanimiteit, zei er per soontijk van overtuigd te zijn dat de re gering met Rijnmond een „staatsrech terlijk proefveldje" aanlegt voor toekom stige soortgelijke regelingen. In dit ver band noemde hij de Mijnstreek, IJmond en de Haagse agglomeratie. Mr. Heusdens vond de gedachte dat mr. Van Walsum voorzitter van Rijn mond zou worden niet slecht. Maar op hetzelfde moment zou hij dan moeten aftreden als burgemeester van Rotter dam, meende hij. de brandweerkazerne aan de Singel ge reden, waar de.brandweer direct met een wagen kon vertrekken. Om vijf over drie stond de gehele kan tine in lichter laaie, maar al spoedig had de brandweer het vuur onder de knie. Toen deden een nevelspuit, een motorspuit en een steamcleaner dienst. Niet voorkomen kon worden dat de ge hele inventaris van de kantine verbrand de. De fabriek kon echter worden ge spaard. De ruiten van de kantine spron gen vanwege de hitte, ook sloegen de vlammen door een toegangsdeur naar het bedrijf waar een houten stelling ver brandde. Om half vier was de brand bedwon gen en na nog een half uur nablussen kon de brandweer om vier uur inruk ken. De brand moet na kwart over acht zijn ontstaan omdat tot die tijd de werk sters nog werkzaam waren. Tot van morgen was nog niets over de oorzaak bekend. Wel is duidelijk dat de schade meer dan 10.000 bedraagt. Even voordat de brand bij Pieter man bekend was is de Schiedamse brandweer al met twee wagens op pad geweest. Om. twaalf uur vannacht stond een oliekachel in de garage Het Oosten van Eurotax in de Overschiesedwars- straat in brand. Voorbijgangers die de brand ontdekten hebben een ruit van het pand ingeslagen. Zij konden het vuur blussen. Gebleken is dat het verwar mingsapparaat niet goed was afgeslo ten. De ravage in de cantine was groot. Groot werd besloten zijn prestaties te erenmet de toekenning van het erelid maatschap. De heer Voorbach die sinds enkele maanden in Hilversum woont was ondanks de moeilijkheden óp de weg toch naar De Rank in Kethel geko men. Midden in de nacht zal hij zijn thuisgekomen, als erelid van Animo. De heer De Groot wees er op dat Animo niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief is vooruit gegaan. Zo heeft Animo zelfs voortumsters, er zijn twee leidsters en leiders uit eigen ikring en vijf leden volgen de leidenscursus. De notulen en .jaarverslagen werden goedgekeurd. Het batig saldo is per fect. Dankbaar is Animo voor het feit dat het bestuur van de Kon. Juli ana school in het gebouw aan de Schiedamseweg de mooiste brug met ongelijke leggers van geheel Schiedam heeft geplaats. De nieuwe leider Piet Kegel heeft het pro gramma voor het komende seizoen be sproken. Volgende week vrijdag- en zaterdag avond geeft Animo uitvoeringen in De Rank. Kaarten zijn verkrijgbaar ,bij de families De Groot en Van Pelt in Tuindorp KetheL Deelgenomen wordt aan de bondswedstrijden, selectiewed strijden, gewestelijke turndag in Rotter- dan met Pinksteren, de adspirantenwed- strijden in De Lier, en komt een kin dermiddag in Kethel, onderlinge wed strijden, demonstratiemarsen. Met veel waardering werd gespro ken over het werk van de heer De Gids die de drumband gestalte heeft gegeven. Bestuur, leiding, commis sies en redactie zijn geroemd want Animo blijkt kerngezond en heel ac tief. Seer. mevr. J. Verkade-Meyer en alg. adjunct mej. a. Kool beiden aftredend zijn herkozen. Na de panze zijn films vertoond maar niet voor dat Hans Voorbach in een dankwoord heeft gewezen opde goede stijl die Animo eigen is. Hij was dankbaar bij Animo te hbben gewerkt. Mede daar door kreeg hij zijn baan in Hilver sum en ook daardoor heeft hij de functie in de bondscommissie. De heer De Groot schonk hem ter herin nering een oorkonde. (Van een onzer verslaggevers) Het aantal slippartijen is dagelijks om vangrijk in Schiedam. Op de Rotter damsedijk is donderdagmiddag om tien over half vijf op Rotterdams gebied een truc met oplegger gekanteld. Het ver keer moest worden omgelegd. Om tien voor half zes was het obstakel verwij derd. In de Van Deventerstraat is een auto, bestuurd door de heer J. B„ gekanteld. De naast hem zittende P. K. is met een ribfractuur en een hersenschudding naar de Dr. Noletstichting vervoerd. Op de Nieuwe Haven gleed om kwart voor twaalf de heer C. Bol met zijn bestelauto een zuil tegen de grond en daarna kwam hij tegen een buigende lichtmast tot stilstand. De heer Bol heeft een snijwond boven het rechter oog en de naast hem zittende 17-jarige C. Bol is eveneens naar het Gemeentezieken huis vervoerd. Hij had schaafwonden in het gelaat. Gisteravond om zes uur kwam een auto bij een slippartij dwars op de Mar- coniweg te staan. Het verkeer moest worden omgeleid. (Van een onzer verslaggever) De sneeuwbestrijding heeft het lil ven van een Schiedammer, geëi: Donderdagavond om tien voor vijf stond de 54-jarige Schieda Chr. Touw, wonende Sneïliuss 4c, op een zandhoop van. anderhalv meter hoogte, tezamen met twee lega's bij een zandheuvel van zev meter hoogte op het terrein vai gemeentestraatmakerswerf aan Hoofdstraat in Schiedam. Zij schepten een vrachtwagen j zand maar doordat het zand bev) ren was hadden ze het zand van',bh nen uit de berg zand geschept, berg was daardoor uitgehold en plo seling gleed meer dan een halved! bleke meter zand als een ijsblok i beneden. De heren van den en J. T. de Jager konden met: sprong het vege lijf redden. JJi De heer Chr. Touw echter werf door het zandijsblok van 650 kg mij de borst tegen de achterzijde vanjilj vrachtauto geduwd. Het gevaarte!! tegen zijn rug gevallen. In het f~ meenteziekenhuis werd de dood." constateerd. Bij-de firma Joh.'s Vrijmoecïs leerderijen. Lange Haven 52-56, dam zal zaterdagmorgen om Half- t de bedrijfsleider G. N. Verhaar den gehuldigd. Hij is dan 25 ja ar'bij deze distilleerderij in dienst. W De Schiedammer C. v. L. B. hé aangifte gedaan van diefstal van twel| bruin lederen actetassen die voor woning in zijn auto voor de Bred Marktsteeg hebben gestaan. In de tas] sen bevond zich gereedschap zoals gen, sleutels, soldeerbout ...él (Advertentie) IlSPifflBÜI altijd "bij de tijd'' VONDELSTRAAT 9 Vlaardingen - tel. 4674 Aan de vele acties voor het verzame len van voedsel voor hongerende vogel is er in Schiedam weer een toegevöegdl Namens alle padvindersorganisatie:! worden alle padvinders gevraagd zaterf dag brood te verzamelen en het tusserl 14.30 en 16 uur, gesneden, te brenger] naar de volgende adressen: hoofdkwarl tier NPV (Gemaal de Vijf Sluizen), La ge Haven 11, Lodewijkgroep (bij r.l_. kerk Singel), Christophorusgroep van dei Hoofdstraat. SCHIEDAM, Ondertrouwd: G H M Beul kers a ji en J M C L van der Sloot 22 jrl T Bockes 27 jr en F F Lupker 22 jr: J van Buuren 31 jr en C den Uijl 25 jr; J Droog 29 jr en M G Zielstra 32 jr; H Dljkshoon 31 jr en M C van der Bijl 26 jr: K H Efee lenburg 26 jr en L G Hommen 24 jr: I" Fejjt 26 jr en M L M Egging 24 jr: J G.: HuHmeijer 23 jr en A M Hoegee 17 jr: 3 Kloet 22 jr en E Bart 19 jr; J M Xange veld 48 jr en D van der Torre 44 jr: J M Lier 27 jr en G A Rotteveel 22 jr; C den Ouden 53 jr en D Breur 49 jr; J C Reilme 26 jr en C J Heemskerk 21 jr; A M vi Slobbe 26 jr en A Dekker 21 jr; L W Springer 20 jr en J Bekkers 17 jr; J Vorstenbos 28 jr en W G van Dijke 23 jr. Getrouwd: B F van Haren 22 jr en D E Bakker 22 jr; J de Vries 27 jr en C Il0i? 3tL*ï: A F de Glas 29 jr en C.'J Peeters 26 jr; A J Kouwenhoven en J Jon: 17 jr: B van Toor 23 jr en P A Barztlal ÏT' S C A Dijkstra 23 jr en M-Louter 20 jr; G J van der Sloot 35 jr en AH Ha- bermehl 32 jr; H Pioch 26 jr en M A de Veld 20 jr; G Meijer 24 jr en J C Heins- Vogel 30 jr en H van de Sloot 24 jr: C van der Struijs 26 Jr en C 7. Kerkhof^35 jr; X W Xjwa 25 jr en J T del ®.®?.OI,enï Brwin zv F A Heinriehs enMÈI Sclnlthuizen: Casper W zv G w Ormel eaï V i Eierst; Herbert zv H van Gemerden es 3 J B Zonneveld: Richard zv M van ProPe»ï ring en H Lammers; Eveline dv H Kinm* ging en M J van Walsum. Overtden: L J de Raaij 69 jr ecbtg van A J Greten. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1