Jeugd, help bejaarden en invaliden! Negen procent bevolking behoort tot „bejaarden Pf\r'; Drie brandweerlieden werd hulde gebracht Politiebureau in L. Nieuwstraat IFVDENWINKEL GEHEEL DOOR VUUR VERWOEST JAN GAST i w ETI-rapport eindelijk in Schiedam w B. en W. Schiedam met zelfde plan: Vele pagina s gegevens AGENDA Schiedam Kethel-Delft geblokkeerd heetmanm Bij feestavond nog paraat Torenflat in Nieuwland Beter geen publieke belangstelling99 opruiming Auto rijdt in wegverzakkingr twee gewonden GEBRUIKTE AUTOBANDEN Men schrijft ons: ten heeft het Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland aan de gemeente Schiedam het rapport over het bejaardenonderzoek afgeleverd. De ETI heeft dit rapport op ver zoek van de gemeente Schiedam vervaardigd. Het lange wachten vindt de goede compensatie in de kwaliteit van dit rapport dat 120 pagina's omvat en dat vele, zeer vele gegevens bevat omtrent woon- en leefomstandigheden van de bejaarden in Schiedam. Te vens is er een boek met bijlagen gevuld met vele pagina's cijfers en antwoorden. Ook zijn de vele tientallen vragen vermeld die aan de bejaarden in Schiedam gesteld zijn. Beroep ISfilKEïS RAPPORT WERELD UITVOERINGEN era dagelijks.... BUNDELEN Bevredigend Gezondheid ir'Tav ROLEX omzet in NIEUWE BANDEN BANDEN Suggestie imPort Zemen 9 uur be- ONDER auspiciën van de Schie- damse Jeugdraad, zal een spe ciale hulpactie in het leven geroepen: j. worden met het doel belangeloos hulpl ellXGTGSSCitltS te verlenen daar waar dat dringend nodig zal Wijken, De zeer strenge winter, die aan vele schaatsliefheb bers menige plezierige uurtjes heeft bezorgd, heeft toch voor vele mensen een noodtoestand geschapen. De aan- JVTA te lang en lijdzaam vvach- f.Pn Hof It! r» nvi nws t c* nH (Van een onzer verslaggevers) houdende vorst, de slecht begaanbare wegen en de bittere koude is voor vele bejaarden, waarc'.rder vele al- leenwonenden, en invaliden een bij zonder moeilijke tijd geworden. Deze mensen zouden hulp kunnen gebrui ken. Om deze hulp te kunnen bieden zal men over een groot aantal hulptroe pen moeten kunnen beschikken. Het ac tie-comité roept daarom de Sch:edam- se jeugd op zich voor deze hulpdiensten aan te melden, heel in het bijzonder de leden van de Schiedamse jeugdver enigingen, maar ook alle scholieren van ulo- huishoud- en technische scholen van af twaalf jaar. We vragen van de jeugd dus geen voedsel, geld of andere materiële bij dragen maar gewoon om daadwerkelijke hulp aan bejaarden, die kan bestaan uit het verrichten van allerlei noodza kelijke huishoudelijke werkzaamheden, waaronder speciaal boodschappen doen. kolen scheppen of halen. Dergelijke hulp kan gegeven worden, vóór schooltijd, in de middagpauze en direct na schooltijd, doch ook wel in de avonduren. Jeugd van Schiedam, laat zien dat jullie ook iets voor deze mensen wil len doen en geef je nog vanavond voor deze mooie daad van naastenliefde op aan een van onderstaande adressen. Schiedam-Zuid, Wijklokaal Oude Maas straat 24, tel. 66412; Schiedam-West. C. D. Schewe, fabriplein 16b, tel. 61615; H. Verpoorten, Jan Steenstraat 65, tel. 68338; Singel, Clubhuis St. Jan. Over- schiesestraat 42, tel. 63569: Centrum, Jeugdhaven C.J.V., Lange Haven 129, tel, 64057; Clubhuis S.F.L. Lange Ha ven 92, tel. 67767; Nieuwland. G. Hens, Henri Polakstraat 134, tel. 62532. Naast deze actie voor de jeugd rie pen we ook alle andere Schiedammers op, om te helpen daar waar mogelijk is. Ook in uw omgeving ztjn wel enige be jaarden of gebrekkigen die geholpen moeten worden. Bent u daar zelf niet toe in staat en ervan overtuigd dat hulp noodzakelijk is. Iaat dit dan ons even weten. Tei. 67767; 68338; 69051, toestel 67. Het aantal bejaarden in Schiedam bedroeg tijdens het onderzoek in 1960 3320 mannen 3901 vrouwen, tezamen negen procent van de bevolking. Dat is een normaal beeld. De wijken Nieuwland en Kethel hebben relatief •de minste bejaarden. De verhouding in de opbouw van de leeftijden is vrijwel overal gelijk. De algemene conclusies van de socio logen zijn de volgende: Bij een uitsplitsing naar burgerlijke staat blijkt dat het merendeel der be jaarden nog getrouwd is (circa 56 pro cent), de groep weduwen/weduwmaren omvat 34 procent. Rekent men de vrou wen, jonger dan 65 jaar, doch gehuwd met een bejaarde, mee, dan vormen de echtparen circa 65 procent van de bejaarde bevolking. Bij het onderzoek zijn veelal twee hoofdgroepen onder scheiden: de echtparen en de alleen staande mannen/vrouwen. Blijkens de uitkomsten, van de volkstelling van 1960 was het percentage „geen kerkelijke gezindte" van de be volkingsgroep 65 jaar en ouder 15.8 pro cent, terwijl dit bij de totale bevolking 25.6 proeent was. Een verdeling naar kerkelijke gezindte der bejaarden gaf het volgende beeld: Herv. 35.5 procent, R.-K, 30.8 procent, Gere 9.9 procent en overige kerkgenootschappen 8.0 procent. Een vergelijking met 1947 deed zien, d-at de onkerkelijkheid ook bij de be jaarden sterk is toegenomen. 9 Van de geënquêteerden blijken .er 635 nog een beroep uit te oefenen, hoofdzakelijk het beroep dat men voor heen had. De zelfstandigen (detailhan del en ambacht) hebber, voor een verde re beroepsuitoefening de beste mogelijk heden en werken dan ook zowel naar aantal en duur meer door dan de an deren. 9 Naar schatting zal de bejaarden bevolking in 1980 met ruim 50 procent zijn toegenomen. Dit percentage is een gemiddelde, waarbü bedacht moet wor den dat de oudere leeftijdsklassen, die de grootste zorg behoeven, zlcli meer dan verdubbeld zullen hebben. Van de bejaarden blijkt circa 68 pro cent in etagewoningen en ruim 19 pro cent in eengezinswoningen te wonen: een wijze van huisvesting die vrijwel overeenstemt met die van de totale Schiedamse bevolking. Slechts 330 be jaarden wonen in speciale bejaarden en hofjeswoningen. Deze verhoudingen wijzen er op, dat behoudens de ver zorgingstehuizen er van een speciale bejaarden-huisvesting nauwelijks sprake is. Relatief veel bejaarden moeten dan ook dagelijks trappen lopers (15 procent woont op de tweede verdieping en ho ger), wonen in te grote huizen' of moe ten een naar verhouding hoge huur be talen. VEN meer dan omvangrijk rapport over de bejaarden in Schiedam, zal de overheid voor de komende jaren heel wat aanwijzingen geven voor het te volgen beleid. Men kan zich even wel afvragen of die overheid alle vra gen kan oplossen. Dat zal wel niet. Zo wordt er bijvoorbeeld vermeld dat er veel bejaarden geen krant lezen omdat zij de krant niet kunnen betalen. Nu is die krant al te goedkoop, gezien de economische situatie in de kranten wereld. Meer advertenties en meer abonne's, behoeft elke krant om de abonnementsprijs te houden zoals die is. Een krant behoeft daarom steun van een sympathiserende kring. l/OOR die bejaarden zonder krant kan men het betreuren dat zij het contact missen met d-e wereld. Die krant toch brengt de wereld in hun huis ook al zijn zij minder actief dan voorheen, minder geneigd hun woning te verlaten. Dit is zo één van de pro blemen genoemd in het rapport. Mis schien kunnen Schiedamse jongeren bij de bejaarden de krant, gaan voor lezen? De sociëteiten blijken voor de bejaarden een grote rol te spelen. Hier kunnen de kerken en de overheid goed en meer werk doen. Het zal niet moei lijk vallen in alle wijken in zalen pij de kerken en in wijklokalen dergelijke sociëteiten in te richten. QPMERKEL2JK Is dat de bejaarden te kennen geven zo gaarne gezelli ge uitvoeringen met radioartiesten e.d. bij te wonen. Misschien is het iets voor de CAB en de SG om dergelijke mid dagbijeenkomsten te organiseren'. Mo gelijk dat ochtendbijeenkomst.en in het Passagetheater kunnen worden ge houden. Het probleem is uiteraard dat dergelijke activiteiten georganiseerd moeten worden en wie moet en zal dat doen? En dan is er eveneens uiteraard het probleem van de financiën. Als sr inderdaad een grote behoefte is aan zaalbijeenkomsten moet het toch mo gelijk zijn om enkele van deze uitvoe ringen per jaar, mogelijk met mede werking van Schiedamse artiesten, te organiseren. Wijkcentrum Nieuwland: NCVB-Nieuw- land, Ledenvergadering, 20. CCÏjjeden- vergadering, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 8^, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115583 toe stel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenJheden, Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. telefoon 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek Evers, Lange Haven. Grote Kerk, „Zeven eeuwen Grote o! St Janskerk". 917. Stedelijk Museum: „Spiegel aan .1. Wand" Historische costuums, 10—li- QNLANGS heeft de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap ge zegd dat de SG mogelijk ook op soci aal gebied actief moet zijn. Wij gelo ven dat de tijd genaderd is. De SG kan de krachten op dit gebied bundelen om verlies van energie te voorkomen. De eigen zelfwerkzaamheid blijft geboden. De SG moet evenwel ook eigen initia tieven gaan nemen menen wij. Dat kan gebeuren door alvast enkele sug gesties uit het bejaardenrapport onder de loep te nemen. Het kan ook gebeu ren door bijvoorbeeld te bezien wel ke behoeften er zijn in de bejaarden sociëteiten. Soms is zo'n groep met de aanschaffing van wat spelen, van wat lectuur al gediend. Misschien wil de SG dan en passant bij mevrouw Ver niers Amalia van Solmstraat 27b langs lopen. Zij werkt voor een vergeten groep Schiedammers, de geestelijk ge handicapte kinderen, die behoefte heb ben aan allerlei, o.a. aan speelgoed, Wie verleent hier de nodige steun? De kortebaanschaatswedstrijden die de CJV zaterdag op de Korte Haven zou houden zijn niet doorgegaan om dat de Schiedamse politie het ijs niet betrouwbaar achtte. tl De indeling en inrichting der wo ningen kan bij het merendeel der be jaarden als bevredigend worden be schouwd. Afwijkingen hierop kunnen als volgt worden samengevat: Bijna 100 bejaardenhuishoudingen moeten zich be helpen met een geïmproviseerde keu ken; het wonen en slapen in één ver trek kwam circa 380 maal voor; bij 260 bejaardenhuishoudingen bleek voor ver warming geen schoorsteenaansluiting aanwezig te zijn. Bijna 3000 huishoudin gen beschikken niet over een voor- of achtertuin en bij 70 procent der bejaar- denhuishoudingen was geen douche of badkamer aanwezig. De verzorging van de woning toon bij 53 bejaardenhuishou- diragen. slecht worden genoemd, bij de andere huishoudingen was zij redelijk goed of uitstekend. Vaat de he jaarden woningen bleek circa 11 procent eigendom van de be jaarden te zijn; ongeveer 89 proeent huurt dus een woning, overwegend van particulieren (59 procent). De huren van de woningen zijn door afwezigheid van goedkope bejaardenvoorzieningen voor de bejaarden relatief hoog. On geveer 40 procent betaalt een hunr van 44 tot 66 per maand en circa 20 pro cent der bejaarden betaalt een nog ho gere huur. In relatie tot het inkomen betekent dit, dat door de echtparen en alleenstaanden gemiddeld respectievelijk 20 procent en 29 proeent van het in komen aan huur wordt besteed. Vanuit een kostenoogpunt is derhalve de bouw van niet al te dure bejaardenwoningen een dringende noodzaak. De bejaarden echtparen en alleen staanden wonen nog o-verwegend zelf standig, respectievelijk 80 en. 50 procent. Bij de laatste groep speelt nog de in- en samenwoTungsverhouding een belang rijke rol. Vooral in die gevallen dat de alleenstaande geen hoofdbewoner is. kan de afhankelijkheidspositie van de be jaarden tot moeilijkheden aanleiding geven. Bij het onderzoek naar de woon wensen kwam duidelijk de voorkeur naar een eengezins- en bejaarden- woning naar voren. De etagewoning, waarin circa 70 procent der bejaarden gehuisvest is, bleek niet bijzonder ge wild te ziin. Bij de verzorgingstehui zen bleek het bejaardencentrum boven het bejaardentehuis te worden gepre fereerd, De huishoudelijke werkzaamheden althans het deel ervan dat een zekere lichamelijke inspanning vereist. wor den. dloor de echtparen, nog grotendeels zelf verricht. De alleenstaanden voor al de mannen maken, meer dan bij de echtparen, gebruik van de diensten van familieleden en derden. Huishoude lijke taken die de meeste zorgen geven, zijn het „wassen en. striiken" en .„goede beurt en zwaar werk". De hulp van bu ren en gezinsverzorgsters bleek nauwe lijks van betekenis te zijn. C De wijze van verwarming was hoofd zakelijk door middel van kolen i90 pro cent). In 85 huishoudingen werd nog gebruik gemaakt van een petroleum kachel. Over de mate waarin werd ver warmd, kon ten tijde van de enquête geen indruk worden verkregen. Wel kan worden aangenomen dat. gezien de ho ge kolenprijzen. het verwarmingspro- bleem een aantal bejaarden, met name uit de lagere inkomensgroepen, voor grote problemen stelt. A Van de maaltijden kon geen be trouwbare indruk worden verkregen. Uit andere onderzoekingen kon worden vastgesteld, dat de samenstelling van de maaltijden voor de bejaarden nog te wensen overlaat, dat wil zeggen dat zij te veel en te zwaar eten. Ook het fruit- gebruik zon gestimuleerd moeten wor den. Ruim 1600 bejaarden moeten nog een dieet volgen. 9 Van de gezondheidstoestand en de medische zorg/voorzieningen konden gezien "de aard van het onderwerp slechts enkele facetten worden belicht. Circa 30 procent der bejaarden bleek desgevraagd een kwaal of gebrek te hebben en ruim 13 procent voelde zich niet goed. De percentages bleken bij de vrouwen- hoger te liggen dan bij de mannen (gemiddeld 35 en 26 procent). Slechthorendheid bleek veel voor te ko men. Ook moeilijk wandelen en trappen lopen wedden frequent genoemd. Circa 27 procent der mannen en 39 procent der vrouwen bleek ouder doktersbehan deling te zijn. hoofdzakelijk van zieken fondsartsen. Het overgrote deel der be jaarden bleek tegen de financiële gevol gen van ziekte verzekerd te zijn: 72 echtparen en 104 alleenstaanden, hebben geen enkele vorm van verzekering. Opvallend Is dat slechts weinig be jaarden lid zpn van een kruisvereniging. Bij de echtparen en alleenstaanden is 60 procent geen lid van een kruisver eniging. Voor de kruisverenigingen ligt hier ongetwijfeld een taak weggelegd om de bejaarden op de voordelen van een lidmaatschap te wijzen. Dit klemt des te meer, daar een groot aantal be jaarden (echtparen 32 procent en alleen staande mannen en vrouwen respectie velijk 24 en 30 procent) geen oplossing bij de band hebben ingeval zich moei lijkheden door ziekte of ongeval moch ten voordoen. r3 -S3 -t, r .v v ,-t De stuifsneeuw heeft het berijder, van de Harre weg. de Woudweg en de Pol derweg in Schiedam-Kethel onmogelijk gemaakt. Vanaf Delft wordt met een bulldozer getracht verbinding met Schie dam te krijgen. Er zijn op diverse plaatsen borden geplaatst die de wegge bruikers er op attent maken dat de ver binding van Kethel met Delft verbroken is. tudor-oyster prince het beste horloge in zijn prijsklasse met leren banc! 220.- ede!steenkundigef.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Drie Schiedamse brandweerlieden zijn in het zonnetje gezet tijdens de feestavond van de brandweerlieden- vereniging „Vriendschap Zij Ohs Doel" in Musis Sacrum, De hoofd brandwachten D. van der Spek en J. W. Sjoerdsma zijn gehuldigd om dat zij 25 jaar bij de Schiedamse brandweer In dienst zijn. Afscheid werd genomen van de heer M. van der Most die na 32 jaar dienst met pensioen gaat. Naar traditie stonden de brandweer wagens voor de deur van het feest gebouw. Dat is een veiligheidsmaat regel die altijd genomen wordt maar het was nu des te meer noodzakelijk omdat bij de strenge vorst vrijwel dagelijks brandjes voorkomen in Schie dam. Commandant D. de Jager heeft na mens de burgemeester van zijn waarde ring voor de plichtsbetrachting van deze vrijwilligers getuigd. Hij zei dat de taak niet gemakkelijk is. Hij noemde de heer Van der Most als de rustige steunpilaar, de heer Van der Spek de man die zich in de oorlogsjaren onderscheidde en de heer Sjoerdsma als de specialist bij de scheepsbranden. Voor de dames van deze werkers wa ren er fruitmanden, voor de heren na mens het gemeentebestuur geschenken onder couvert en voor de jubilarissen de onderscheiding van de Ned. Bond van Brandweercommandanten. Waarne mend commandant J. C. Putter sprak namens de staf. Hij schonk de legpen ning van de Ver. van Bevel voerenden. De voorzitter van de brandweerlieden- vereniging de heer A. Jongsten was ver heugd dat jongeren in de afgelopen ja ren de plaatsen hadden ingenomen van de vertrekkenden. Hij bood de jubila rissen horloges aan. Xen slotte heeft het cabaretgezelschap onder leiding van con ferencier Henk Bukman de aanwezigen een pieizierige avond geboden. (Advertentie) Door de. voortdurend st i jgende beschikken wij steeds over GROTE VOORRAAD AANTREKKELIJKE PRIJZEN: lOtotTtégld» ZEER GOEDE KWALITEITEN R'DAM-CtScftietbaamtr.?, Tel. 512 34 R'DAM-W:Bettoweg 11 (Sp. Polder}, Telefoon 65823 (Afd. Truck Service) R'd.-Z.; K. Hillestr. 2-4-6. Tel. 173969 Het gezegde „Waar rook is, is vuur" heeft zaterdagmorgen te letter lijk gegolden voor het pand Oranje straat 8 te Schiedam dat geheel in de vlammen is opgegaan. Hier was gevestigd het hoedenmagazijn Mai- son D, Rook, Ook de zolderverdieping van deze kleine winkel naast de Lutherse Kerk werd aangetast. De Schiedamse brand weer evenwel slaagde er heel vlug in de brand te loeaiiseren maar kon niet voorkomen dat het pand geheel uit brandde. Tussen de voormalige fabriekspanden van de Cartonnagefabriek en de Luther se Kerk in de drukke verkeersader Oran jestraat staan enkele kleine winkelpan den waarin gevestigd zijn een kapper, in het midden een wijnhandel en daarnaast een slijterij van Jan van Harmeien en tenslotte de winkel voor exclusieve hoe den van D. Rook. Het gehele pand van Rook is vemie- 'tigd, de wijnhandel van "Van Harmeien bleef volkomen gespaard maar de naast de hoedenwinkel gelegen slijterij werd zwaar beschadigd. Gedurende drie uur heeft de brandweer tegen het vuur ge streden. Binnen een half uur waren de uitslaande vlammen teruggedrongen. Het vuur had zich echter in alle hoe ken genesteld zodat de brandweer lang moest blijven nablussen. Met de steamcleaner moesten de brandweerlieden telkens de materialen ontdooien. De koppelingen bevToren. Het bluswater dat de brandweerlieden op het dak van de Lutherse Kerk naar bene den in het pand spoten schoot als schit- terwit door de rookwolken, het waren bevroren druppels die over het gebouw tje vielen. Met negen stralen heeft de brandweer het vuur bestreden. Op de Westvest stond een motorspuit, voor de winkels in de Oranjestraat stonden twee nevel- spuitwagens, een steamcleaner, een ma teriaalwagen. Commandant D. de Jager leidde het gevecht. Burgemeester mr. J. W. Peek heeft zich ter plaatse op de hoogte gesteld van de brand,. Dé cineast J. van Rijn van de NTS heeft enkele opnamen gemaakt "s A- vonds was de brand in het nieuwspro gramma van de televisie te zien. Men zag de brandweerlieden in actie op straat en op dak, centraal zag men ook hoe commissaris K. Rijpma in deze drukke verkeersader toezicht hield op de ontwikkeling. Vele honderden Schiedammers hebben aan de overzijde van de winkelstraat van 's morgens elf uur tot na drieën naar de brand gekeken. In de namid-*- dag lag in de etalage van Rook nog wat zwart 'materiaal en troosteloos lag een eenzaam hoedje in de puinhoop. De ge broeders Van Harmeien hebben tijdig met een auto vele flessen alcoholica kun nen wegbrengen. Vroeger heeft Van Harmeien boven zijn winkel gewoond. Nu werd het kleine huisje boven de win kel gebruikt als opslagruimte. De scha de wordt geschat op een ton. In de garage van Ouwerling aan dé Overschies-eweg 155 in Schiedam,.stbnifc zaterdagmorgen om half acht een auto; in brand. De pompbediende T. K, heeft tesamen met zijn baas vijf vrachtwa gens uit de garage gereden. Daarna kon de brand worden -bestreden. De brandweer heeft met een nevelspuit.- het laatste werk .gedaan. In de vrachtwagens waren accu's met zakken toegedekt. Tussen de po le-r. van de accu is kortsluiting: ont- staan waardoor de zakken in brand ge-2 raakten. In de garage stonden 22 auto's. Er is voor 200 schade. i 9 Bij het vullen van een oliekaehel, is| zaterdagmiddag om vijf voor half 'vijf I brand ontstaan in het pand Singel 121. in Schiedam, waar rik- padvinders geïS; huisvest zijn. De brandweer heeft het;' vuur met een schuimblusser geblust, Er is voor 100 schade. Levering en reparatie van alle merken AUTORADIO'S en AUTO-PORTABLES- ROTTERDAM - Diergcardesïngei 56-66 Tel. (010) 118844 Een torenfiat van elf verdiepingen kan worden gebouwd in Nieuwland vlak ach ter de Proveniersbrug in de buurt van de Gist- en Spiritusfabriek Hollandia. B. en W. van Schiedam vragen de gemeen teraad een krediet van tweehonderddui zend gulden voor het doen van de eerste uitgaven. B. en W. wijzen er op dat reeds toe stemming was verleend voor de bouw van een flat in zes woonlagen met een lengte van tien woningen ten zuiden van de Burgemeester van Haarenlaan en ten oosten van de 's-Gravelandseweg. in totaal 180 woningen. Gebleken is dat in zeven woonlagen met een bouwlengte van elf woningen kan worden gebouwd zodat het bouwwerk nu 231 woningen kan omvatten. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) IVAAR- komt het nieuwe politiebu reau in Schiedam? Dat is de vraag die zal gelden voor de open bare vergadering van de Schiedamse gemeenteraad op maandagavond 28 januari omdat deze raad het voorstel van B. en W. van Schiedam voor de tweede maal en onveranderd gaat be handelen. Een meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad heeft tij dens de eerste behandeling van het voorstel in december geen genoegen genomen met het plan om een poli- tibureau te bonwen in vier fasen op de plaats van het huidige politiebu reau in de Lange Nieuwstraat. Daartoe zou het oude bureau in ge deelten worden afgebroken terwijl het nieuwe in gedeelten wordt opgebouwd. Het eerste deel zou al klaar zijn, daar voor dient de garage. Uit de Schie damse gemeenteraad kwam het mis noegen over dit voorstel. Men meende dat het beter zou zijn een politiebureau op een andere plaats te bouwen omdat een geheel nieuw -goedkoper zal zijn. Gesuggereerd werd politiebureau en brandweerkazerne in een enkel nieuw ge bouw onder te brengen. B. en W. van Schiedam delen nu mee dat er geen be tere plaats is voor een nieuw bureau, dat de kosten niet geringer zullen zijn, dat het bouwen van een nieuw pand jaren zal vergen omdat dan nieuwe plannen moeten worden gemaakt en een nieuwe vergunning;moet worden aangevraagd. Daarom vragen B. en W. van Schiedam een krediet van zeshonderdduizend gul den voor de bouw van de eerste fase van het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat. Over de suggesties van de (verjong de en vernieuwde) gemeenteraad delen B. en W. mee: „Na de behandeling in de raadsvergadering van 17 december 1962 zijn nog de volgende suggesties, in die vergadering naar voren gebracht, on derzocht. A. Overwogen is nogmaals de moge lijkheid een plaats te zoeken voor een gebouw, dat huisvesting zou kunnen bie den aan de Politie, de Brandweer en eventueel de G.G.'en G.D. Wanneer men hiertoe zou willen overgaan, betekent dit de opbouw van een gehtej nieuw plan en dus een tijdverlies van enige jaren. Overigens zal het uiterst moeilijk zo niet onmogelijk zijn een daartoe geëigend terrein te vinden. Organisatorisch en praktisch brengt een zodanige concen tratie geen betere oplossing dan het hui dige plan, zodat het ons niet verantwoord voorkomt in deze richting verder te wer ken. B. Zo bleef ten slotte alleen nog over de mogelijkheid van een hoofdbureau van politie aan de 's-Gravelandseweg bij de Proveniersbrug. Deze plaats, in het centrum van de stad aan een grote ver keersweg, schijnt op het eerste gezicht aan alle eisen te voldoen zodat er mo gelijk aanleiding zou zijn om afgezien van de vraag op de bouwgrond daar voor dat project niet te duur is, het po litiebureau daar te huisvesten. Bij nadere overweging komen evenwel andere bezwaren naar voren: stedebouw kundig staat het gebouw niet op een goe de plaats. Het betreft hier een van de voornaamste punten van de stad, dat in nauwe relatie staat tot de bebouwing rondom het Stadhuisplein. Een hoofdbu reau van politie evenwel is in de eerste plaats een werkgebouw, waarbij het re presentatieve element slechts een heel ondergeschikte rol speelt. Met andere woorden, de aard van het gebouw leent zich niet voor een stedebouwkundig op vallende plaats. Hetzelfde kan gezegd worden ten aan zien van de functie an het gebouw. Aan de 's-Gravenlandse weg zal het politie bureau, dat niet hoger dan drie verdie pingen zal worden, omringd zijn door hoogbouw op betrekkelijk korte afstand, zodat er van enige beslotenheid geen sprake is. De werkzaamheden van het politie-apparaat zullen evenwel des te beter kunnen worden uitgevoerd naar mate zij minder de publieke belangstel ling trekken, en daarom verdient een rustige, in een meerstille wijk gelegen, plaats de voorkeur. Onder deze omstandigheden zien wij geen redenen om liet hoofdbureau van politie naar elders over te plaatsen. In nauwe samenwerking met de daarbij betrokken rijksinstanties is een program ma van eisen ontworpen, waaraan vol gens de thans geldende maatstaven een politiebureau van een gemeente van 120.000 zielen moet voidoen; tevens moet de mogelijkheid open blijven om bij ver hoging en vermeerdering van de eisen daaraan door bijbouw te voldoen", al dus B. en W. van Schiedam. Uitvoerig wordt in de nieuwe toelich ting op het oude voorstel ingegaan op de besprekingen over het ontwerp. De bouw van de derde fase dient nu nog niet bestudeerd te worden omdat do bouw eerst over twintig jaar zal ge schieden. De Commissie voor de Stads ontwikkeling en Stadsuitbreiding zou reeds in 1951 accoord zijn gegaan met de huidige plaats. Beklemtoond wordt dat de Lange Nieuwstraat de meest geschikte plaats zou zijn enerzijds om dicht bij het ha vengebied te zijn en anderzijds omdat het bureau in een rustige buurt moet liggen. B. en W. delen verder mee: „Wat de j plaats betreft, hieraan is voor en na 1951 j én ook nog tijdens het overleg met het ministerie zeer veel aandacht geschon- I ken. Diverse plaatsen zijn daarbij aan een nader onderzoek onderworpen: A. Het oude plan van de St. Anna Zus- j terstraat. Dit plan is inmiddels door de feiten achterhaald. Eén der voorwaar- den was een rechtstreekse verbinding j met het centrum via een brug over -de' Schie nabij de plaats van de oude Spoc- j lingbrug. Aan deze voorwaarde zal naari de huidige opvattingen niet worden vol daan. De St. Anna Zusterstraat blijft dus; enigszins afzijdig en is daarom alsj plaats voor het politiebureau ongeschikt. j B. Driehoek Kethelstraat. Vlaardin-' gerstraat, Vellevest. Aan deze plaats zijn door het aanwezige niveauverschil: technische bezwaren verbonden. Wel-j licht zou zijr, te overwegen hierover heen te stappen, wanneer de plaats aan-j zienlijke voordelen had boven de Lange Nieuwstraat. Maar dit is niet het geval: i de verbindingen met de rest van Schie- I dam, met name met het havengebied, j zijn ongunstiger dan vanuit de Lange, Nieuwstraat. j i C. Zo zijn nog andere plaatsen be-1 zien: Lange Nieuwstraat hoek Oranje straat; Nassaulaan hoek Schoolstraat; Hermesterrein aan de Damlaan; Nieu we Damlaan hoek Burg. van Haaren laan. Geen van deze plaatsen hood voor delen boven dc Lange Nieuwstraat. Aan genoemde plaatsen is daarom Intussen een andere bestemming gegeven." Nu koopt U zemen, import- zemen voor een beduidend lagere pr js dan U ooit ervoor betaalde. Een ongekende aanbieding van flinke, grote zemen, zachte soepele zemen, die normaal voor 2.98 verkochc worden. En diezelfde traangelooide zemen (dus extra veel water opnemend) koopt U morgen voor nog géén eén gulden tachtig. Dinsdagmorgen om gint de verkoop van deze traan gelooide zemen voor Géén CeL of schrift, btst. De Schiedamse assistent-accountant N. de K. is zaterdagmiddag om kwart, voor twee met zijn auto in een wegver- zakking op de kruising Jozef PoelsSaan- Geert R eindersstraat gedoken. De weg was verzakt doordat er een breuk in de: waterleiding was ontstaan. De: auto draaide een kwartslag naar links eri dook daarna voorover. De echtgenote van De K. en zijn een jarig zoontje botsten met het hoofd te gen de ruit van de auto. Mevrouw De K. is gewond aan de neus en het kind is gewond aan de wang. De slachtoffers zijn naar het Gemeenteziekenhuis, vei- voerd. De auto is zwaar beschadigd. Op de Oranjebrug bij de Nieuwe Ha ven in Schiedam is zaterdag mevrouw! P. J. M. Han gevallen. Zij brak de lin ker enkel. 9 Op het gladde wegdek van de Noord-; vest in Schiedam is vrijdag om kwart over zes de 58-jarige Schiedammer D. K. gevallen. Hij bral1: de linker enkel. De heer K. is naar h°t Gemeenteziekenhuis vervoerd. Op de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam is onder het wegdek de wa- terleding gesprongen. Daardoor ont stond zondag bij de Nieuwe Haven een ijsvlakte. De Schiedamse politie heeft assisten tie verleend bij enkele lekkages. Bij de 76-jarige mevrouw M. S.-D. op de Vlaar- dingerdijk spoot het water de kamer in. Bij de 74-jarige heer W. Verwijs in Den Bommelsestraat kwam het water van on der de funderingen de keuken en de kamer in. In de kelder- stond 60 cm. wa ter, de keuken stond blank. In verband met de slechte weersom standigheden wordt ons medegedeeld, dat de vergadering van de Coordfha- tie-Commissi-e, van de Gem. Dienst van Sociale zaken te Schiedam, dins dag ai et doorgaat. Evenals vorige jaren heeft de Schie damse voetbalclub HBSS voor de ju nioren een -gezamenlijke broodmaai tijd gehouden. Vijfhonderd boterham men werden geconsumeerd. Om kwart over zes heeft voorzitter J. C. Verkade de bijeenkomst geopend. Na de maaltijd hebben de Schiedamse eredivisi-escheidsrechters Henk van der Veer en Lou van Ravens een- praa je gehouden over de voetbalspelregels en de houding op het veld. Tenslotte werden sportfilms vertoond. HBSS wil met dergelijke bijeenkomsten het onderlinge contact met de junio ren in de voetbalioze periode verste vigen. In verband met de slechte weers omstandigheden heeft de christelijke gymnastiekvereniging Animo in Schie dam Kethel de voor vrijdag en zater dag vastgestelde uitvoeringen in de Rank aan de Sehiedamseweg uitge steld. Deze uitvoeringen worden nu op 15 en 16 maart gehouden. i Overbelasting van het elektriciteits net had vrijdagavond weer tot gevolg dat Schiedam-Oost van omstreeks half zeven tot na negen uur van elektrici teit versitoken bleef. Enkele delen van. de wijk kregen nog later de volle span ning terug. Het publiek wordt nog-- maats verzocht zuinig te zijn met het elektriciteitsverbruik. Ingebroken is in de garage van de heer D. C. de Koster aan de Velle- vestsingel in Schiedam. Een ruit van. de deur werd gebroken. De bureaus en kasten zijn doorzocht. Uit een bus je werd een bedrag van 59 ont vreemd. 1 Onverlatenen hebbèn de deur van d« telefooncel op het St Liduinaplein in Schiedam vernield. Zij hebben de deur uit de scharnieren getild.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1